30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
=KİM 1996 CUMA CUMHURİYET SAYF.A 13 lenıef: http://www.pkBKt.CMn.tr/Xn Elektronft posto: [email protected] Teb 0.212.512 05 05 Fuks 0.212.512 44 97 HA1TANLAR tsmiL GÜLGEÇ Sübreci BAGFAŞ'ın 'pislik'lerindenandırma'daki gubre fabrıkası BAGFAŞ'ın çevrecı sivil top- lurn örgütlerı. meslek odaları, üniversiteler ve birliklerin uşturduğu özel bır komısyon tarafın- a n 'gözlem altına" alınmasına ve >islik"lerinin ortaya çıkarılmasına AGFAŞ yönetimi doğal olarak tepki âsterdi... BAGFAŞ teknik genel müdür yar- mcısı Fatih Arıcan Vaziyet'e gön- erdiğı açıklamada "Böyle bır konuda tzı yazmadan önce bızlere danışılma- r>ı, araştırrna yapılmasını hatta gere- l^se konunun yerınde tetkık edılmesı- r toeklerdim" buyurmuş... Hakh... Hem de yerden göğe kadar hakh! (inkü BAGFAŞ çevreyı yeraltından otkyüzüne kadar kırletiyor! cşte. Istanbul Tabıp Odası adına Dr. Ümit Şahin'in hazırladğı BAGFAŞ dosyası: "Bandırma'dakı BAGFAŞ yapay gübre fabrikasının doğa üzerınde ya- rattığı tahribatla ılgili gözlem ve rapor- lardaki verıler, yörede yaşayan insan- lar ve fabrıka çalışanlarının sağlıkları yönünden kaygı vericı boyutlar taşı- maktadır. Yapay tarımsal gübre üretimi bir kim- yasal işlem olarak zaten ekosıstemın doğal yapı ve işlevleriyle çelişir. Doğa- nın en büyük madde döngülerınden olan fosfor. azot ve kükürt döngüleri bozulur. normalde doğada çok az mik- tarlarda serbest bulunan flor aşırı mik- tarlarda açığa çıkar. Elimizdekı raporlara göre BAG- FAŞ'ın çevreye yaydığı amonyak, sülf- rık asıt. fosfor. florür ve arsenık miktar- lan ılerı derecede kirleticı boyutlarda- SESSÎZSEDASIZ dır. insan sağhğına yönelik bu tehdit- ler. fabrika atıklarının içme ve kullanma suyuna karıştığı yerleşim yerlerinde ya- şayan, su ürünlerini tüketen ve kirli ha- vayı soluyan insanları ilgılendirdiği gi- «bi. fabrika çalışanları da doğrudan et- kilenebılir. Tesısin yolaçtığı zararların kesin ola- rak saptanması, çevre ekosistem ve ınsanlar üzerine yaptığı etkilerin değer- lendirilmesi ve çözüm önerıleri getiril- mesi için en kısa zamanda değişik ko- nulardakı bilım insanlarından oluşan bağımsız bir bilımsel komite oluşturu- larak fabrika ve çevresinın ıncelenme- sını. hazırlanacak rapordoğrultusunda yasal ve hukuksal girişımlerın başlattl- masını öneriyoruz." BAGFAŞ kendine güveniyorsa, ba- ğımsız bır bilim grubuna kapılarını aç- sın da görelim! Ziraat'in vakfı S üheyla Korkmaz, geçen yıl mayıs ayında Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi'nden emekli oluyor... Emekli olurken, bankanın personel vakfindan daha önce kullandığı destek kredisinin kalan kısmı 77 milyon 935 bin 817 lira kuruşu kuruşuna Süheyla Korkmaz'dan kesiliyor. Aradan tam 1.5 yıl geçiyor. 1.5 yıl sonra vakıf, Süheyla Korkmaz'a 11 milyon 555 bin 976 lira borç çtkartıyor... Çıkartmakla kalmıyor 2 milyon 800 bin liralık taksitlere bağlayıp Süheyla Korkmaz'ın emekli maaşından kestirmeye başlıyor. Süheyla Korkmaz, vakıftan kullandığı kredinin geri ödemelerine ilişin belgeleri göstermesine karşılık, kimseye borcu olmadığını kimseye anlatamıyor! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Çadırın tarihimızdekı işlevi büyüktür. Çağdaş Yaşam'ın meslek lisesi inşaatında mutlu sonuç Ç ~ | ağdaş Yaşamı Destekleme I Derneği (ÇYDD) ile Türkıye ! Çağdaş Yaşamı Destekleme 1 Vakfı'nınfTÜRKÇAĞ)yapımı- nı jstlendığı Topkapı'daki Atatürk Çajdaş Yaşam Meslek Lisesi içın südürülen bağış kampanyasında ge- çer haftaya dek 16 mılyar 562 milyon 69( bin 932 lira toplanmıştı... Irşaatın bıtırilmesı ıçın gereken mik- tar'O mılyar liraydı... \e bu hafta. kampanyanın yırmibirın- cı raftasında tam 6 milyar 407 milyon 80( bin lira bağış yapıldı... Tiplam miktar20 milyarı da geçti. 22 mıhar 970 milyon 490 bin932 lira oldu... A/dınlık bir ülkede ya- şanak ıçin yüzbin lira- dar milyar liraya kadar "birışık" yakan herkese teşekkür... Cnce geçen haftanın bacışçılarını tanıyalım. sorra ÇYDD ve TÜRK- ÇAG'ın Genel Başkanı Pro'.Dr. Türkan Say- lannın mesajını iletelim. işte son haftanın ba- ğışçıları: Temel Avcı, Tahsin Kutlu, ÇYDD Fatih Şu- besi, Temel Tunç-Ya- şarAtilla, Tülay Ferah, Sadîye Kıyak, Güzin- Necati Engin, Nihal-İs- maü Yüceer, Ayfer Alp- tekin, Emek Ege, Prof ElektServisA.Ş., Uğur Dağkılıç, Ekol Mühen- dislik, Oya Erhan, Ha- tice Coşkun Torun, Ib- rahm Söylemez, Meh- | met Kaya, Nimet Cin- cin, Demir Export personeli, Sabire Gürgün, Ali Ağzıtemiz, Fahrettin Türkçağ, Atiye Güneş, Su-Nil, Sey- han Oner, Meda Yapı End. ve Tic. A.Ş., Erdoğan Merter, Birsen Ercan, Rıfat Daster, Nihal Tokay, Neşe Yay, iffet Yay, Kamuran-Çetin Örgen, Ali Uzun Şekercilik A.Ş., Leyla Balköse, Selmin Ceylan, Ergun Çetinkaya, Nuran Bozok, Aziz Güler, Emel Gü- nen, Gülsen Doğan, DSİ Genel Mü- dürlüğü çalışanları, Ergun Akyürek, Dt.Ahmet Bahadırlı, Güler Tanyolaç, Hüseyin Doğan, Kadir Yıldınra, De- niz Tütengil Mazlum, Şahabettin Erel, Hüseyin Cahit Duru, Gülen Ba- yu, Solmaz Nakliyat, Melahat Say- gı, Hülya Tümerdem, Mazlume Sınıf kapılarına adları yazılanlar Adnan Iper, Ali Necdet Kısakürek, Annelise-Necder Ecer, Ayça Akarun Ersoy, Ayek Ecza Kooperatifi, BELTAŞ, Berma Kök, Birnur Ozümert, Cazibe Işıkdağ, CIBA Ailesi (iki sınıf), Coşkun Törüm, ÇYDD Kadıköy Şubesi, ÇYDD Fatih Şubesi, Hasan Ali Yücel-Çanakkale/Çoriu CUMOK, kadir Nadi, Cumhuriyet Okurlan, Deniz Çınaroğlu, Dr.Derya Ozsökmen, Engin Pak, Erdinç Ulumlu, Fatma-lsmail Karacık, Feıit Aysan, Göknur Enver, Gülsen Doğan, Gülşen Özel, Gürsel-Orhan Apaydın, Hakkı Reyhan Bicioğlu, Hamit Altay, Hasan Varol, Haydar Balkan, İsmail Hakkı Tonguç, İsmetAlver, I.Bölge Istanbul Eczacı Odası, M.AH İşsever, Madelet Grabe Reyal, Melahat Törüm, Mekin Törüm, Mercedes Benz T.A.Ş., Muhibe Sağman, Murat Artunkal, Müheyya İzer, Münire-Hamdi Güven, Mürüvvet-Halit Kehale, Naife Aydoğan, Nazmi Ünsal Iplikçi, Nezihe Çiftçi, Nihal-Cezmi Ovacık, Nihal-Mahmut Seyda, Profteks Tekstil Sanayi AŞ., Rahmi Pulcu, Rıfat Ilgaz-ÇYDD Bakırköy Şubesi, Sabiha Akbulut, Sacide Başaran, Seher Özbay, Suftan Avcı, Dr.Selahattin Şenocakx Suzan Kunt (üç sınıf), Telateks, Dr.Tuncay-Turgay Özbakır, Türkiye Bilişim Derneği, Vasfi Bingöl, VVercop, Yapı ve Kredi Bankası'ndan 700personel ve müşteri, Zekiye Törüm. T ° L AF Cihan Demirci iden T~J O R t Z M A L A l Y Reytıngçılerle tetikçılenn arasındakı farkı bilivor musunuz0 Birisı bacağından \ uruyor. dığen artık öldürüvor! Uruç, İnci Baysal, Ömer Cem Sela- moğlu, ÇYDD Tarsus Şubesi, Te- oman Serinkaya, A.K.L. 62/63 me- zunları, Türkan Erkin, Sevinç Köse, Yıldız Ozveren, Oksan Erdem-Nejat Öğünç, Hürmet Yalnız, Nejdet Ev- ren, Bernan Evren, Çağatay Ecza- nesi sahibi, M.Adil Binal, Huceste Yümer, Engin Pak, Gülden Koçlar, F.Ayper İnanç, Mahmut Yeşilgönen, Nadide Tunca, Zuhal Atanan, Sema Keleş, Handan Sacır, Sezer Sacır, Gül Ok, Filiz Ağar, Petek Kozaman, ÇYDD Kartal Şubesi, Firuzan Yazı- cı, Leyla Ozun, Hatice Nigar Uçuk adına Fatma Semiha Uçuk, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antal- ya Şubesi, Muhibe Sağman, Made- let Grabe Reyal, BELTAŞ, Demir Kı- sakürek, Murat Artunkal, Yapı ve Kredi Bankası'ndan 700 personel ve müşteri, Türkiye Bilişim Derneği, VVercop, Dr.Tuncay-Turgay Özbakır. Söz Prof.Dr. Türkan Saylan'da: "Bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sınıf kapılarına ad verme kampanyamız sona erdı. _ Ancak halen ıç dona- nım ve bahçe düzeni için desteğe ihtiyacımız var. Okulumuz yakın bır ta- rihte eğıtıme hazır duru- ma gelecektir. Açılış tarihini ayrıca bildireceğimız okulumu- zun açılışına tüm bağış- çılarımızı beklıyoruz. Ayrıca okulumuzda 200 metrekare alan üze- rine öğrenciler için bir sera-kafeterya yapmak düşüncesindeyiz. Bu kafeteryaya, tah- mıni malıyetı karşılaya- rak 2.5 milyar lira bağış yapan kişi ya da kışilerın adını vereceğız. Öğrencılerimizin ders saatleri dışında rahatça dinlenebilmeleri için ge- reken bu kafeteryanın yapımına da bir an önce başlamak istiyoruz. Sevgi ve saygılarımız- la." Evet... Sınıf kapılarına adyazımı bıtti... TÜRKÇAĞ'ın banka hesabına daha sonra yansıyacak bağışları da duyur- maya devam edeceğiz... Bu arada Cumhuriyet okur oluşum- ları Cumok'ların da katıldığı ve adları- nı yazdırdığı kampanya sonunda ÇYDD ve TÜRKÇAĞ, gazetemize jest yaparak bır sınıf kapısına Nadir Nadi adının verilmesini kararlaştırdı... Bizden de Çağdaş Yaşam'a teşek- kürler... KOCAELİ 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994 207 Davacı Eşref Bayraktar vekilı tarafından davalılar SSK Genel Müdürlüğü. Yusuf Bakırcı. Cemal. Salıh. Hamza, Adnan. Adıle. Cevat Yaşar Bayraktar, Emıne Eşsız \e Elmab Alemdar ale>hıne mahkememıze açılan hızmet tespıtı davası sonunda; Mahkememizden venlen 12.2 1996 ranh ve 1994 207 esas. 1996 15 savılı kararda özetle: 6650389 sıgorta sıcıl savılı Süleyman oğlu 1950 d.lu davacı Eşref Bayraktar. davalı işverenler Yusuf Bakırcı ve Süleyman Bayraktar"a aıt olup sıgortada ışlemgören 34869.06 sıgorta sıcıl savılı ışvennde 15.6.1969 tanhınde bır gün süre ıle ış. akdıne davalı günün asgan üc- retı ıle sıgortalı ışçı olarak çalıştığının ve îşveren tarafından sıgortaya verılmış 7.7.1969 tarıhiı davaeıva aıt ilk ışegırış bıldırgesının bu davacıya aıt olduğunun tespıtıne. fazla ısteğının reddıne. Sıgorta prımlerının tahsılınin her zaman ıçın mümkün olduğuna. Dava mahıyetı ıtıbarı ıle 250.000.- TL karar harcının takdıren davacıdan alınmasına. peşın alınan 60.000.- TL'nin mahsubuna. (bakı- yeharç 190.000.-TL) Dava mahı\etı ıtıbarı ıle yapılan tüm vargılama gıderlennın takdıren davacı üzennde bırakılmasına ve davacı yararına vekalet ücretı takdırme yerolmadığına. Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verılmıs, olup venlen ışbu karar. davalı Yusuf Bakırcı'nın gı>abında verılmış. evvelıvatında adı geçen ılanen teblıgat yapılmış bulunduğundan ılanın vav ımlandığı tanhten ıtıbaren 8 gün ıçerisinde davalı Yusuf Bakırcı tarafından tem- yiz edılmedıâı takdırde kararın bu davalı yönünden kesınle-eceğı ılanen teblığ olunur. Basın: 110216 KİM KİME DUM DOL4 BEHIÇ AK ÇİZGİLİK KÂMİL UASARUl c GADDAR DAVLT MRIKVRTCEBE oua BULUT BEBEK M'RIYÇIFTÇI Aydede'ye. MIRMIRLAR ı CıııDIRIK TARİHTE BUGLN MİMTAZ ARIMS 11 Ekim K4LOfR/M SERÇESI İ963'7E BU6ÜN, ÜNLÜ FHANSIZ ŞARKlCI BPnV PIAF ÖLDÛ' OOGUMUNDAU SONÇA ANAJESİ TARAFtNPAN TEg/( E&İLEAf £PITH 6A/SSON, KÜÇJJK. YAŞTA SOKAK fAC- KIC/U6IMA &4SL4MlÇ,Bie CAFE £AW8İ OCAM UX/t£ LEPLEE /S VEKlNCEYE OEg/ty SEfALET /Ç/HDE VA- ŞAM/pt. 'tdİÇUK SERÇE'ANLAMINA G£L£M "P/AF n APIMI DA,ONA L£Pl£E IfBHMİŞTİ. KISA SÛ^EOE, ŞAN. S( AÇILAN PtAF'tN (JUÜ, PA/ZıS'İ ASIP AVRUPA VE AMEİ&KA'rA -mYILMIÇn- ANCAK, SAĞuğtıUfN BOZUK OUIŞU VE ACILI PUY6USAL YAfAAfTISfMUnMUJĞU- NU HEP EN6EU.EMİŞ, UYUSTURUCJJ BAG/MC/L/ğ/ PO. RUMUHU IYICE KÖTÜLESriRMİSTİ. SEAJÇ p£A/e8İ- LECE/C 8'R YAÇTA(48) , PlAF'IN MfLOPGAMI SO- UA £R£A/c£N. "LA WE EN ROSE' X 6İBİ IÇU ŞA&KI-KE, VE Ç Ş OLPUSU PLAKLAfİ KAUYOR&U GERİYE-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle