03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EKlM 1996 CUMA -*•••*• CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Istanbu. Edirıe A 26 Çanakkaıle A 24 Kocaeli A 27 Izmır A 27 Mansa A 29 Aydın A 30 Deırzlı A 28 Zongulda'k A Sincp Sarrsun Trabzon Gıresjn Ankar a Kon/a Eskışehir Sıvas Antsh/a A B Y Y A A A A A 19 20 22 21 26 28 27 24 98 Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A B B B Y Y Y JU 27 25 29 24 25 22 20 Y 16 Yurdun doğu kesım- lerı parçalı bulutlu. Doğu Karadenız ıle Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ya- ğışlı. ötekı yerler az bulutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcakîığı batıda artarken do- ğuda azalacak. Rüz- gâr, kuzey ve batı vonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek. Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel B B Y Y Y Y B Y 12 15 21 14 13 18 21 14 Budapeşte Y 21 Münih Atina Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn B Y B B B Y B Y 25 19 14 14 14 10 12 15 B 16 Taşkent •Tafıran Kafiıre» Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire B B Y Y B Y B B 12 24 21 23 18 21 15 28 Şam B 23 ; Sısn Buıutlu L Cok bululıu Yağmur:u GU3NCEL CLNE^TARC\\XREK • Başta rafı 1. Sayfuda somut adımlar henüz atılmad. Ne var ki kimi işa- retler "bı'r şeyler" olabileceği umudunu veriyor. DSPIıderi Ecevit'in son Konuşmasındaki bir cüm- fe umutları arttınyor. Ecevit, "bu hükümet giderse yenısinin 'birhafta- da' kurulabileceğini" söyledi. ANAYOL ıle REFAHYOL'un Kuruluş aşamasında Ecevit, hukümette yer alrrayacaklarını, henüz par- tilerarası görüşmelere geçılmeden açıklamıştı. Bu kez. sözlerı olumsuz oir cırenme göstermiyor. Tersine KJecmi Hoca gibi laik demokrat cumhuriye- tın temellerını sarsan bir sıyasetçiden "bir an önce kurtulmak gereğine" ınanı/or. Ustelik Ecevit, Nec- mı Hocafelaketinın dış siyasette yıpratıcı, yıkıcı ola- bileceğinden kaygılı. Son Lıbya serüvenı Ecevıt'ı aoğrudan haklı çıka- rıyor. DYP ıçinde varlığı hissedılen dırenmeler... Son gün Gencay Gürün'ün cesaretle ortaya çıkıp laik cum- hurıyetı sarsan gelışmelerekarşı gerçekçi birdavra- nış sergilemesi... Yenı hükümet beklentilenne taze umut aşılıyor. ANAP. DSP ve CHP'nin toplam milletvekili sayısı 241. Bağırnsızlarla sayı zar zor 262'yi buluyor. ister partiden kopsun kımi DYP lıler, ıster kopmayıp gü- venoyu versinler. Bu hesap yeni bir hükümet olası- lığına canlılık kazandırıyor. Once genel başkanların ana ilkede anlaşmaları, öncelikle Necmı ile Tansu ıkilisini düşürecek siyasal iradeyi göstermelerı gerekıyor. Bütün arayışlar dönüp dolaşıp aynı noktada tıka- nıyor: Bu hükümetı düşürmek gerekıyor, ama nasıl? Kafası diri. sağduyu sahibi partilerdışı çevreler, sı- yasete bulaşan ikiyüzlülüğün devlet yönetimine sıç- radığından kaygılı. Hükümetın işini "bir an önce bi- tırmenın" ulusal bir zorunluluk olduğunda direniyor- lar "Göğsühü dike dike" Çünkü laıklik savaşımında mangalda kül bırak- mayan Tansu. yüzü kızarmadan "Pekıyı, biz neyın mücadelesiniyapıyoruz" dıye soruyor. Sankı, Tansu'nun neyin "mücadelesini" yaptığını bilmeyen kalmış gibı. Amenka'daki gayrimenkuller. menkuller, Türkiye'dekı arsa. villa vs. Aman bu hü- kümet gıtmesin. malları nasıl edindığı ortaya çıkma- sın diye Tansu hatjrına Necmi Hoca'nın ağız koku- sunu bile sineye çekıyor DYP önde gıdenleri. Tansu'dan veçevresindenyığınyığınörnekler. Bü- yük devlet adamlarımızdan, Tansu'nun üç sılahşo- ründen biri olan Hasan Ekinci. geçende güya Kad- dafi olayını eleştirjyor. Kaddafi için "psikopat, uluslararası katil" derken hükumeti bu kadarına pes dedirten cümlelerle ko- ruyor. ''DYP'nin doğruları söylediğını" vurgulayan üç sı- lahşörlerden Ekinci, herkesi "msaflı olmaya" çağırı- yor. "insaf" nitelemesi nereden ve niçin kaynaklanı- yor? Diyor ki Hasan Bey: "Sankı Eibakan. Kaddafi'nin eline bir metin vermış, şunları soyle demiş gibi al- gılanıyor". Işte silahşörümüzden son yargı: "Dengesiz birin- sanın söy/edıklen bir hükümet meselesi yapılmaz." Bu kadar! Kaddafiye "vur". amaşaibelı hanımı ko- rumaya geldi mi sıra. hükumete "amman dur". işte engın devlet deneyimlı Hasan Bey gibi siyasetçile- rimizden aldığımız son dersın ana hatları. Kuşkusuz efendim kuşkusuz; hukümette Tansu sayesınde kök salan Yıldırım Aktuna, Hasan Bey'den aşağı kalacak değil ya. 0, daha açık söy- luyor. mal mülk falan gibi şaıbelerden söz açıldı mı •Bız genel başkanımızın yanında taş gibi durmaya devam edeceğiz" diyor. Yaradana kurban! Siyasetimizde Hasan ile Yıldı- rım beyler var oldukça. Gül Abdullah gibi Kadda- fi'ye "delirmiş" sıfatını esirgemeyen yenl sıyaset bü- yüklerimızın fır ddnüp tam tersini söylemeleri olağan karşılandıkça... Ulusal onurumuzu zedeleyecek ye- ni olaylar. yeni günler yaşarız. Kanıtı mı? "Göğsünü gere gere yürümek" deyi- minı nasıl söylüyor Tansu: "Göğsümüzü dike dike yürüyeceğiz arkadaşlar!" Türkçeyi doğru dürüst bilmeyen biri Türkiye'yi yönettikçe. Hadi bakalım arkadaşlar: "Göğsünüzü dike dike" vürüyün yeni rezaletlere. 'Uniformalı çeteyi • Baştarafı I. Sayfada Uh Hamidi \e arkada^ları urafından hazırlanarak TB- M.M Başkaniığına sunulan onergede. suç şebekelerinin ievlet görevlileri vedevlet- k ic içe olduklan imaj ve ka- raatının kamuoyunda yer- !;şmeve başladığı belirtildi. Onergede. bu çerçevede. Divarbakır'da polis. özel tarekât timi \e korucula- nn da ıçinde >er aldığı lyuşturucu \e silah kaçak- .ılığı şebekesi elemanları- -ın DGM'ce tutuklanarak .ezaev ine gönderilmesi. ku- narhanelerkralı olarak tanı- :an Lütfü Topal'ın Yener Ka\a \e Nesimi Maliki'nin . idıirülmesi olayına harekât nminden 3 polısın adının kanşması. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller" in koruma gö- re\iilerinin öldürülen Te\- Sk Ağansoy ia yakınlığının ortav a çıkması. Adana'da si- lah ticareti vaparak yakala- nanlann 6'sının polis ve su- bay olması. Hakkâri Emni- yet Müdürlüğü harekât şu- besinde görev li biri tım ami- ri 4 polis görevlisi ile 12 köv korucusu ve bir itirafçının üye olduğu organize suç şe- bekesinin çok sayıda faili meçhul cinaver, gasp. silah- lı sovgun ve hırsızlığa ka- nştığının resmı organlarta- rafından açıklanmış olması olavlarının açığa kavuştu- rulması amacıyla Meclis araştırması istendi. ANAP'lı Recep Mızrak ve arkadaşlan tarafından hazırlanarak TBMM Baş- kanlığfna sunulan diğer onergede de. çiftçinin için- de bulunduğu durumun tes- piti ve çözüm önerilerinin ortav a çıkanlması amaci) İa Meclis araştırması istendi. 'REFAHYOL'ün ömrü tükendi' I Baştarafı 1. Sayfada ıle temasa geçtiği öğrenildi. Bu arada DYPyen avrılan veni oluşumculann da DYP milletvekillerine "^nsoru- da kabul oyu kullanmalan" yönünde kulıs v aptıklan be- İirtildı. DYP'de. Genca> Gü- rün. Doğan Güreş, İ'nal Er- kan. Demir Berberoğlu, Av- stli Göksoy, Ilhan Akiizüm, Tekin Enerem'in gensoru önergeleriv le ilgili ta\ ırları- nı. alternatif hükümet ara- vışları sürecine paralel ola- rak netleştirecekleri öne sü- rüldü.Hafta başında bir ara- ya gelen Enerem. Berberoğ- lu. Gürün, Göksov \e Gü- reş'ın alternatif hükümet arayı^lannı değerlendırdiği öğrenilirken Güreş'ın. "Ben bu hükumete zaten karşı- vım. alternatif ara>ışlara $H cak bakıjorum" dediği ilen sürüldü. ANAPta E\üpAşık. Ül- kü Güne> gibi isimlerin ge- niş tabanlı hükümet tbrmü- lünün öncülüğünü \aptıkla- rı ve bu amaçla milletvekili bazında arayışlan sürdür- dükleri vurgulandı. Aşık. bir televizvon programında vaptığı açıklamada. TB- MMcien bir hafta ıçinde ve- ni hükümetin çıkabileceğini belirterek ~Bu hükümet düştükten sonra bir hafta içinde veni hükümet kurul- ma/sa ben millehekilliğin- den isrtfa edeceğim" dedı. Agâh Oktay Güner. bu hü- kümetin vıkılması duru- munda ANAP'ın veni hukü- mette yer alacağını belirte- rek bu konuda diğer parti- lerle temaslarının ve geliş- melerin ciddi olarak sürdü- ğünü sövledı. Güner. genso- ru önergesinin sonuçlanma- sının süreci hızlandıracağını kavdederken "Mey-veler ol- gunlaşı\or, ama henüz tam olgunlaşmadı. Olgunlaşma- dan düşen me> velcr hamdır. Ancak hava me>\elerin ol- şunlaşması için çok uygun" dedi. Edinilen bilgiye göre mu- hafelet partileri ve DYP'de- ki rahatsız milletvekilleri. gensoru önergesının günde- mealınıpalınmamasına ilis- kın görüsmenin ardından ta- v ırlarını açıkça ortaya koya- caklar. Bu senarvova göre gensoru önergelennin gün- demealınıpalınmaması yö- nündeki ovlamanın sonucu büvük önem taşıyacak. Bu çerçevede, gelecek hafta çarşamba günü yapılacak olan bu ov lamada. gensoru önergesinin gündeme alın- ması durumunda; yeni bir hükümet seçeneği konusun- da net açıklamalar yapılma- sı ve RP ile hükümet ortak- lığından rahatsız olan çok sayıda DYP mılletvekılinın de muhaletetle birlikte hare- ket ederek "güvensizlikoyu" vermeleri ile hükümetin dü- şürülmesi planlanıvor. Hü- kümetin bu şekilde düşürül- mesınınardından >'ılmazve Çiller'in içinde veralmaya- eağı. sol partilerveveni olu- ^umcuların katılımıvla bir genış tabanlı hükümet ku- rulması hedeflenivor. Çiller, gensoruda sorun çıkarabilecek milletvekille- rini dün Dışişleri Konıı- tu'nda kabul etti. Çiller Mustafa Zeydan. Cefı kanı- hi. Doğan Güreş ve Ajseli Göksoy'İa avrı avrı aörüstü. Çıller'ın REFAHYOL'un \ ı- kılarak, yeni hükümet alter- natifi oluşturulmasına sıcak bakan mılletvekillerini ikna etmeve çalıştığı bildirildi. Güreş: Bekle gör REFAHYOL hükümeti- nin güveno>lamasına katıl- maması nedenıvleeleştırilen Eski Genelkurnıav Başkanı ve DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş. gensoru ko- nusundaki tavn ile ilgili ses- sizliğini bozdu. Gensoru ile ilgili tutumunun merak ko- nusu olmasından rahatsız olan Güreş. gensoru önerge- sinin öngörüşme gününe dikkat çekerek. "Çarşamba günü geiirsiniz göriirsünüz. beğenirseniz erkek elbisesi giydirirsiniz, beğenmezseni/ bazılannın dediği gibi kadın eteği giydirirsiniz" dive ko- nuştu. Güreş. Meclis kuli- sinde ünlü avukat Burhan Apayduı ile sohbet ederken darbe söylentilerinden ra- hatsız olduğunu belirterek "fhtilal iyi bir şey değil, olsay- dı buraya milletvekili olarak gelmezdim. Ama 12 Eylül ih- tilal değildu topçularım o za- man omuzlarda taşındı" de- di. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI • Baştarafı 3. Sayfada - peniz Bey'le bırkonuşsanız... Sizden benden farklı düşünmüyor. O da Kemalizme inanıyor... Bu konuda iç- tenlikli. Güzel de, hangi Deniz Baykal'a inanmalı? CHP kapılarını yeniden açtığında, numaracı cumhuri- yetçilerle kol kola yürümek isteyen Baykal'a mı? Toplu- mun bu lokmayı yutamadığını görünce: "llkelerinin ve devrimlenmn sahibıyız" diye altıoklu afişler bastıran Bay- kal'a mı? Partideki Kemalistleri dışlayıp DSP'ye gitmelerine ade- ta sevınen.. seçımlerde, liste başlarına gızlı ve açık Ke- malizm karşıtlarını yerieştıren Baykal'a mı? Ingıltere'den dönünce "Yenı CHP" sloganı ile seçım kampanyasına soyunan.. yani bir anlamda "reddı miras" yapan Baykal'a mı? Yoksa Baykam'ın "son" Baykal'ına mı?.. Telefonda benı inandırmak için söylenenlen dinlerken, Nevzat Tandoğan'ın ünlü bir sözünü anımsadım... Ha- nı "tekpartı" döneminın ünlü Ankara valisinın... "Onlara da ne oluyor; komünizm gerekiyorsa, onu da biz yapanz..." • • • Şu birgerçek ki: Baykal'ın CHP'sıni insanlarartık "Ata- türk'ün partisi" olarak görmüyoriar. DSP'ye gelince... Sayın Ecevit, kendi yavrusunu elleriyle boğan bir ba- ba görünümünde. Siyasal çızgısı doğru, partisi ve sol içindeki genel tav- rı yanlış! Kendisini en sevenler, en çok inananlar bıle, artık ba- zı tutumlarını savunamıyorlar... insanlar inanmadıkları şe- yı savunamazlar ki! Savunsalar da ınandıramazlar kı!.. Peki "sol", kendisini de Türkiye'yi de nasıl kurtarabi- lir? Birleşirse!.. inançsızlardan, çıkarcılardan annırsa... Ke- malizmin "sürekli devrim "c'ı çızgisınde ve tutarlı bir yapı- da birarayagelirse... O zaman öyle bir umut odağı olur ki; yüzde 40'lann bi- le üzerinde oy almak düş olmaktan çıkar. Çünkü toplum, umuda hiçbir zaman bu kadar aç ol- madı! Ve de Kemalizmin dışında umut ışığının kalmadığı böy- le bir dönemı, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana hiç yaşa- madı! Biilent Ecevit'ten yeşil ısık • Baştarafı 1. Sayfada munda hükümet sorunu bir hafta içinde çöziilebilir'" açıklaması vap- nıası. ANAYOL azınlık hükümetine çekimser destek \eren DSP'nin bu kez hükumete girebileceği yorumla- rına neden oldu. DSP'nin önceki günkü grup top- lantısındasözalanbazı mılletvekil- lerinin, "Çekimser ta\ır partimize zarar verdi. İktidara talip olmamız gerekir" degerlendırmelerıne dik- kat çekildi. DSP Grup Başkanvekıli Mümtaz Soysal. >azılarında "laik, demokra- tik rejimin korunması amacıyla al- ternatifbir hükümet modeli için ak- tifrol"den söz ederken. Kocaeli Mil- letvekili Bekir Yurdagül ile Trab- zon Nîilletvekilı HikmetSamiTürk. "Çekimser taMr partimize zarar verdi. İktidara talip olmamız gere- kir" mesajlan verdiler. Genel seçımlersonrasında ~Ece- >it başbakanhğında bir hükümet" önerisini dile getiren DSP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Millet- vekili Ce\det SeKi, Cumhuriyet'in sorulannı vanıtlarken. "Olaylarda- ha netleşsin, konuşur, bir karar ve- ririz. Somut bir noktay a gelirse. ilke lerimiz kabul edilirse grupta hüku- mete girmeeğilimhar"dedı. Selvi, SHP-CHPnin hükümet ortaklığı dönemini anımsatırken. "Süttenağ- zımız yandı. Hükumete girinee eri- mek solu mahvediyor. SHP'deyken de hükumete iyiniyetle girdik. Geli- nen yer belli. Kabinede yer alınacak- sa iyi hesap vapılmalı. iyi pazarhk yapılmalı. Bakanlann kimlerolaca- ğı önemli. Hedefler, ilkeler açıkça or- taya konmalı. Henüz durum çok net değil: netleşsin, o zaman karar veri- riz~ dıye konuştu. DSP'de çok sayıda milletvekili- nin. "çekimser" birtavıryerine. so- rumluluk alma yanlısı olması nede- niyle Ecevit'in bu kez daha "aköf" bir tavır sergileyerek hükumete gı- rebileceği kulislerde dile getirıldi. Başbakan .Necmettin Erbakan hak- kındaki gensoru önergesinin günde- me alınıp alınmavacağının belırle- neceğı 16 ekım gününden sonra Ecevit'in tavrını netleştirmesi bek- lentisi dile getırildi. 16 ekinı günü gensoru önergesinin gündeme alın- masının kabul edilmesı durumu/ı- da. Ecevit'in bir hükümet seçeneği içingörevehazırolduklannailışkın netbirmesaj verebileceğı bildirildi. 16 ekim gününden sonra, en geç bir hafta içinde gensoru önergesinin oy- lanacağı anımsatılırken, bu bir haf- talık süre içinde hükümet formülü- nün ortaya konması için Ecevit'ın kesin bıraçıklama yapabıleceği ku- lislerde dile getirildi. Ecevit, henüz durum netleşmedi- ği için kesin bir açıklama yapmak- tan kaçınırken. "Türkiye'nin RP'siz bir hükümetle y önetilmesi için özve- riye hazırız. Biz genel seçimlerden sonra öz>eride bulunduk, yine özve- riy e hazınz, .\ncak diğer partiler de aynı öz>eriyi göstermeli" mesaj ı ver- dı. Ecevit. ANAYOL hükümetlerine verdıkleriçekimserdesteğınönemi- ne dikkat çekerken. bu hükümetin başanh olmamasının kendilerinin çekimser desteğinden kavnaklan- madığını yineledi. w w 6 Ozel tim terör estirdi' B Baştarafı 1. Sayfada ğını akla getirmektedir" de- di. Amasya Milletvekili HaydarOymak. Muğla Mil- letvekili Zeki Çakıroğlu ve Antalya Milletvekili Bekir Kumbuldan oluşan CHP heyetinin, 17 eylülde Muş'- un \arto ilçesındekı olayla- ra ilişkin raporu basınaaçık- landı. Raporda. olaylann 2 özel harekât görevlisinin silahlı saldın sonucu varalanma- si> İa başladığı anlatıldı. Es - lerde çok yoğun aramalann yapıldığı ve bu aramalar sı- rasında yurttaşlann kötü uv - gulamalara hedef olduklan kavdediien raporda "İfade- leri alınmak üzere toplanan \atandaşlara kötü muamele yapıldığı, yere y ü/üstü yatn nldığL bu durumda iken özel tim göre\ lilerince üzerleri- nin çiğnendiği, dipçikle v u- rulduğu. küfürler edildiği ifade edilmiştir" denildi. TKK^den çtktı^ Raporda. aramalar sıra- sında sadece bir Kalaşnikof marka silah. bir tabanca ve bunlara ait mermılenn ele geçirildiği kavdedilerek te- röristlere yardım ettıği ileri süriilen KadirOztürk'ün de gözaltına alındığı bilgisine ver verildi. Olayların PKK saldırısı sonucu başladığı yolundaki görüşlerın ağırlık kazandığı v urgulanan raporda. şöv le devam edıldı: "Olayın RP İstanbul \lil- lenekili Mehmet Fuat Fı- rat'ın basında çıkan açıkla- ması gibi bir kadın yüzün- den güvenlik güçleri arasın- da meydana gelmediği yö- nündeki bulgu ve bilgiler da- ha güçlü görülmektedir. Çünkü, yasak ilişki sonucu kadının e\inden gelseler, yanlannda silah bulundur- ma zorunluluğunu daha faz- la hissetmeleri gerekir." Raporda. PKK'nin \ar- to'yu seçme nedeni de vöre- deki örgüt sempatisinin azalması olarak açıklandı. k Oç duygusu' Özel harekât görevlıleri- nin iki arkadaşlannın yara- lanması ve birinin \aşamını yitirmesiyle hırslandıkları ve intikam alma duvgusuy- la davrandıklan saptaması- na yer verilen raporda. "Özel harekât mensupları- nın bu keyfi tutunıu bize gö- re PKK'nin de\ let ve \atan- daş arasında husumet yarat- ma amacına hizmet etmiş- tir" denildi Raporun "sonuç" bölü- münde. Varto'daki olayla- rın kıvılcımının PKK tara- fından ateşlendiği kaydedi- lerek şu görüşlere ver veril- di: "Ancak özel harekât gö- rev lilerinin olaylar sırasında- ki tutumunun da kabul edi- lebilir bir tarafı bulunma- maktadır. Bu nedenle özel harekâtın çok ciddi şekilde eğitiminden yeniden yapı- lanmasına kadar gözden ge- çirilmesi gerekmektedir." Devletin yurttaşlann za- rarlarım karşılaması iste- minde bulunan raporda, yurttaşlann, terörden eko- nomik çıkar sağladığı belir- tilen geçicı ve gönüllü köy koruculanndan şikâyetçi ol- duklan da anlatıldı. Ümraniye olaylanyla ilgili dava hâlâ açılmadı HLfLVA TOPCU Gazı Mahallesı ile Lmranıye'de 1995 vılı mart ayında mevdana gelen olaylarda vaşamını vitırenlerın fail- lennın vargılanması için aıleler bir kez daha sav cılığa başv uracaklar. Gazi Mahallesi ıle Ümranive'de 12-13 Mart 1995 vılında mevdana ge- len olaylarda topîam 18 kişi yaşamı- nı yitırmıştı. Gazi Mahallesi'nde va- şamını vıtırenlerden 8 kışının ölümü bir kışının ıse varalanmasına neden oldukları ıddıasıyla 20 polis hakkın- da dava açılmıştı. Olavlarda ölen 6 kışinın faillerı ıle ilgili olarak balıs- tık inceleme tamamlanamadığı için dava açılamamıştı. Eyüp I. AğırCe- za Mahkemesi'nde görülen dava. gü- venlık nedenıy le Trabzon'a nakledil- mişti. Ancak Trabzon Ağır Ceza Viahke- mesi 'nde görülen dav anm v apılan du- ruşmasında sav cı. v argılananların po- lis olduğunu behrterek. lüzum-u mu- hakeme kararı verılmesını ıstemıştı. Mahkeme heveti. dosvanın bu neden- le tekrar İstanbul V'alılığı !l İdare Ku- rulu'na gönderılmesınıe karar ver- mıştı. Trabzon Ağır Ceza Mahkeme- sı'nın bu kararı aılelerın av ukatlan ta- rafından temv ız edıldı. Ancak dosva 1995 yılının ağustos avında Yargı- tay'a göndenldı. Dosya hâlâ Yargı- tav 'da ıncelenıyor. Bu arada aıleler. ölen yakınlan için İdare Mahkeme- si'nde milyarlarca liralık tazminat da- vası açtılar. Olaylara kanştıklan ıddıasıyla 89 kişi hakkında "eşyalara zarar\erdik- leri". 100 kişi hakkında ıse 29] 1 sa- vılı Toplantı ve Gösten Yürüyüşlen Yasası'na muhalefet ettıklen gerekçe- sıvle ikı ayrı dava açılmıştı. Budava- lar da güvenhk nedeniyle nakledıldı- ği Afyon'da görülüyor. Ümranive'de meydana gelen olav- larda vaşamını yitiren 5 kışının faıl- len hakkında ıse hâlâ dava açılama- dı. Savcılık, balıstık ıncelemenın ta- mamlanamadığını belirterek. soruş- turmanın sürdüğünü bıldirdı. Beş ki- şıyı öldürdüğü ıddia edilen polisler hakkında dava açılmamasına tepkı gösteren aıleler. bugün bir kez daha Usküdar Cumhunyet Sav cılığı'na gı- decekler. Savcılıktan bilgi isteyecek olan aıleler. olaylann üzennden 19av geçmesine karşın dava açılmadığına dikkat çekiyorlar. Gazi Mahallesi ve Ümranıve olavları sonrasında açılan davaları izleyen hukuk komisyonu avukatlarından Sabri Kuşkonmaz. Gazi Mahallesi ola\ ları nedeniyle po- lıslar hakkında açılan davada savcının lüzum-u muhakeme kararı venlmesi ıstemini eleştirıyor. OSulu kar k Gok gurultulu m m G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı l. Sayfada Eylül sonunda Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, bir dizi alçaklık ortaya çıkarıldı. Daha doğrusu, bir yumağı ucundan çektiler... Biraz asıldılar, birdüğüm bir düğüm daha, orada kalmış görünüyor... Yanılmayı dileyelim... Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli dört polis ile altı korucu, kendilerine PKK militanı süsü veriyor. Çete, yöre zenginlerini kaçırıp para iste- mekten, tetikçiliğe kadar akla gelebilecek pek çok kirli işe girişiyor. Olayın ortaya çıktığı gün, Hakkâri'deki bir üst dü- zey askeri yetkili gazetecilere şunları söylüyor: "Olay sanıldığından çok daha büyük. Gözaltına alınanların sayısının 100'e çıkması mümkün. Açık- lamayı bekleyin..." Anlaşılıyor ki askeri yetkili, olayın boyutlarını gör- müş, ama örtünün boyutlarını görememiş... Ne demişler, çeteyi kuran reçeteyi hazırlar... O günden bu yana olayla ilintili görülüp gözaltı- na alınan kişi sayısı, on altı... Yüzden 84 eksik... Halen gözaltında bulunan kişi sayısı ise bir itiraf- çı, üç özel tim görevlisi ve dört korucu olmak üze- re toplam sekiz kişi... Yüzden 92 eksik... Gidiş o ki bunlardan üçü asıl işi yapan, beşi de etki altında kalan olacak... Asıl yapanlarla ilgili ka- nrtlar da olayı tam olarak yansıtmaya yetmeyecek... Soruşturma halen devam ediyor. Gözaltı süresi de 20 ekimde doluyor. O günü bekleyelim... Konuya CHP heyetinin raporu ile devam edelim... Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldınm, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve parti meclisi üyesi Esat Canan'dan kurulu heyet, 29 eylül-1 ekim ta- rihleri arasında bölgeye gitti. Olayı soruşturdu. Ye- di ekimde raporlaştırdı. Çetenin ortaya çıkmasını sağlayan son olayın kahramanı Baskın ailesi, Yüksekova'daki tek işlet- meolan Baskın Süt Fabrikasf nın sahibi... CHP he- yeti bu aileyle ve bölgedeki öteki işyeri sahipleriy- le konuşuyor. Tüm çabalara karşın güvenlik yetki- lileri ile görüşemiyor... Bu noktanın altını çizip, yö- redeki sayılı işadamlarından Seyit Geylani'nin CHP heyetine söylediklerini virgülüne dokunmadan ak- taralım: "Bıçak artık kemiğe dayandı. Işte hepsi burada- dırlar. Biri çıksın desin ki ben bu çeteye haraç ver- medim. Yüksekova 'da Hakkâri'de işadamı olup da zengin olup da bu çeteye haraç vermeyen tek Al- lah'ın kulu yoktur. Haraç istendiğini, verdiğimizi, kimler tarafından alındığını bilmeyen de bir tek yet- kiliyoktur. Çünkü ses bantlannı dahi yetkili makam- lara ve bölgemizin bazı milletvekillerine verdik. A- ma kimse son olaya kadar bunların üzerine gitme- di." Başında, "hukuk"aöl\ terimın bulunduğu her ül- kede, böyle bir iddia ortalığı karıştırır. Bizde ise ka- rıştırsa kanştırsa, kafa karıştırır... Hatta bunu söy- leyen kişi suçlanır: "Sen ne demek istiyorsun? Devlet görevlilerini küçük düşürmeye kalkmak haa..." Kahraman ve Bilgiç itirafçı... Çetenin baş kahramanı Kahraman Bilgiç... Sa- yın Bilgiç, itirafçı... Iddialara bakılırsa, kendileri bu ad, soyad ve unvanla, yapmadık itiraf doldurma- dık raf bırakmamış... CHP raporunda Bilgiç'in ağırlandığı yerler şöyle vurgulanıyor: "... Yöreyi, örgüt-halk ilişkilerini çok iyi bilen Bil- giç'in yaklaşık üç yıldan beri, tabur komutanlığın- da barındığı, tetikçi olarak kullanıldığı söylenmek- tedir... Bilgiç'in, 'astsubay' kimliği ile görevyaptı- ğı, bu kimliği ile Hakkâri Şen Otel'de iki gün ko- nakladığı ifade edilmektedir..." Soruyoruz: -Bir ülkede, halkın yönetime olan güvenıni bun- dan daha çok sarsacak bir olay olabilir mi? Olabilir... Eğersorumlu kişiler, bu itirafçı-özel tim- korucu çetesinin üzerine gitmezse. ülkeye bu çe- teden daha çok zarar verirler... Efendim bu tür olaylar gündeme getirilirse böl- gede güvenlik güçleri zaafa uğratılmış olur.muş... Hayır tam tersine, bunlar örtbas edilirse güvenlik güçleri zarar görür... Yüksekova olayı, Güneydoğu'daki terör sektö- rünün devlet çarkından, masum insanların evine- barkına kadar her alanı sardığını ortaya koyuyor... Güneydoğu'da, sanayi sektörü yok, hizmet sek- törü zayıf... Ne sektörü var? Terör sektörü... Nere- den para kazanıyor? Terörden... Hangi sektör para musluğunun kesilmesini ister... Fidyeciler yakalaıulı GEBZE(AA)-Kocaelfnın Gebze ilçesinde. bir müteah- hitın 8 yaşındaki oğlunu kaçı- rarak 1 milyon dolar fidye ıs- teyen 5 kişi yakalandı. Gebze Emniyet Müdürlü- ğü'nden yapılan açıklamaya göre. Osmangazı İlköğretım Okulu'nun 2. sınıfında öğre- nim gören Ferhat Beşiroğlu. önceki akşam okul çıkışında, amcasmm oğlu Sezai Beşiroğ- lu'nun da aralannda bulundu- ğu 5 kişi tarafından 34 L1P 15 plakalı otomobıle bindınlerek kaçınldı. Fidyeciler daha sonra mü- teahhit Sait Beşiroğlu nu ara- yarak 1 milyon dolar fidye istediler. Fidyecilerle pazar- hk yapıp, istenilen rakamı 300 bin dolara kadar indir- ten Sait Beşiroğlu. olayı po- tise haber verdi. Olay sırasmda Ferhat Be- şıroğlu'nu gören öğrencile- rin ifadeleri doğrultusunda. fidyecılerin eşkâlivle. olay- da kullanılan otomobilin pla- kasınıbelirleyenpolisin vap- tığı araştırmada. otomobilin birservisten kiralandığı orta- ya çıktı. Aracı servisten kiralayan kişinin kımliğinı de belirle- yen polis. fidyecılerin barın- dığı Danca'daki eski bireve operasyon düzenledi. Ope- rasyonda. Sezaı Bejiroğlu (19). Muhammet Oztürk (19). MA.B.(17). M.Ö(I7) ve I.E'yi (18) yakalandı. En son ekonomik veriler "MAVİ-BEYAZ" bantlarla Kanal E'de. Haberiniz o VTS 7881 O / \ FUZ 75 S\R 22001 Saat 10:00'ılan20:00've kadar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle