05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 EKİM1996CUMA HABERLER TtAFİK KAZALARIİSDA 67 KİŞİ Y\RALAPİDI 10 'u yabancı uyruklu 35 kişi yaşamını yitirdi Soruşturma Komisyonu, miras yoluyla kalan servetin kaynağmm araştmlmasmı kabul etti - Tunst a:>ı\ an bır otobus .ntaKa'nın Korkutelı ılçesıne 8 kılom^tre uzakhktakı Keklıcek ıe\kıınde dun sabah 30-35 metre e-nnlıkte^ı uçuruma yu\arlandı azada, otobuste bulunan 10 abancı u-ruklu \olcu va^amını ıtırdı. 21 kışı varalandı Kazadan >nra Tunzm Bakanı Bahattm ucel ola^ \enne gıttı ıırt Habe«ieriSer\ısı- Vurdun ^esitlı >lgelerınde me\dana geleıı tratık ızalarında 3^ kı>ı oltlu 6^ kı$ı de ıralandı 4ntal>jdan Pamukkale \e tmekte oîan (F Z\ 120 plakali tuıist şı\anotobus ha\anın vağı^lı volun ı\gan oliTObi nedennle -\ntalva nın orkutelı ılvesıne İS kılometrc 'aklıktakı Keklıcek me\ kıınde dun ıbah 30-3 * metre dennlıktekı uçuruma ıvarlandı Kazada otobu^ ^otbrıı \e obuste bu'unan \olculardan 10 u ı^amını \ i'irdı \aralanan 21 kıiji ntaKaTır FakulteM Hastanesı nde Fon-vakıf çekîşmesi Yaralının zarannı trafik sigortası karşılayacak ANKARA (Cumhunvet Burosu) - REF\H\ OL hükumetı TBMM Plan ve Butçe komısNonu nda goruşulmeve başlanan trafık jasa tasansinm malı hükumlennde fon \e vakıf pazarlığına oturdu DYP lıler komısyonda, fonların kullanım ve denetımının RP"lı Malı\e Bakanı \bdullatif Şener'ın \etkısınde bulundugunu \urgulavarak trafık gelırlennın Turk Polıs Teşkılatı Guçlendırme Vakfı'na aktarmasinı ıstedıler Komısyonda. otobus suruculennın lıse mezunu olması trafık kazaianndakı >arahlannmaddı zarannın trafik sıgortasınca kanjilanması ve dıreksı>on sinavlannm polıs gozetımınde yapılması benımsendı 54 hukun.etın DY P ve RP koalıs>on ortaklan, Plan ve Butçe Konmyonu'nda ele alınan trafık yasa tasansmda yer alan v e trafıkten sağlanacak gelırlenn nere>e aktanlacağını duzenle>en malı hukumlerde anlaşamadılar tçışlen Bakaııı Mehmet -Vğar ın yenne vekâlet eden DYP h De\ let Bakanı Bekır Aksov kuliandırma vetkısının Malıye Bakanlığında olduğunu \ urgulavarak araçlann muayenelennden ve reklamlardan sağlanacak gırdılenn Trafık Hızmetlerını Gelı^tırme Fonu yenne Türk Polıs Te^kılatı Guçlendırme Vakfı'na aktanlmasını ıstedı Malıye Bakanhğı temsılcılennm, anayasay a aykınlık olu^turacağı gorû^u uzenne onerı komısyon u>elennın de oylanyla reddedıidı teda\ ı altına alındı ^lolculann gezı ıçın Pamukkale vegırtıkierı saptandı kaza uzenne Tunzm Bakanı Bahattin ^ ucel ıncelemelerde bukınmak i(,ın AntaKa va gıttı kazada olenlenn isimlen ^o\le Otobus ^ofbru Hasan Huse-un \ksı Hollandah Nel Koloperl, Hennıe Roelofs. Trudv Roelofs, Petranella Seasons de Kok, E\> Tıltman. E\\ Baumans Tedsje\\\manns, K\iv,ıelı Frıed Scholters Alman Paule- Annelme Sturzenhofecuer İkinci kaza \lı Bılgıç \onetınıındekı 3^ kD 3LB plakalı \olcu otobıiMi de kon\a-Nparta kaıavolunun l"1 ncı kılometresınde volun kavgan olması nedenıvle dun sabah ın,uruma \uvarlandi kazada Erol L Iger. Necatı koca. Fatma Sayıcu Fadıme SJMCI ıle kımlıklerı henuz behrlenemeven 3 kı^ı va^amını vıtırdı kazada \aralanan 9 u agır 26 kışı konva Tıp Fakultesı SSkvedevlet hastanelerınde tedav ı altına alındı Hatıt varalı bızı volcular kazanın surutunun uvuması sonucu mevdana geldıgını one surduler Ordu da Cafer Tahıroğlu vonetımındekı 61 \R l^1 plakalı kamvon Ataturk Parkı onunde volun karşiMna get,mek ısteven Nurşen Ertaş ıle Cemıle Ertaş a çarptı Çarpma sonueu volun dıger ^erıdıne du>en Nurşen Ertaş Latif Be\azıt'ın kulllandıği ^2 AR •'Ol plakalı otomobılın altında kalarak oldu Ağır \aralanan Cemıle Erta^ ıse Ordu Devlct Hastanesı ne kaldınldı Bozuvuk-Bursa karavolunun 1^ ıncı kılometresınde Eskı^ehır 1 ıncı A.na Jet Ls koınutanlıgı ndagoıevlı ustegmen Ozean kadıoğlu 12") vonetımındekı i4 SZ 4X4 plakalı otoınobıl ıle plakasi ve surucusunun kımlıgı henuz ogıenılemeven kamvon c,arpıs,tı kazada O^can kadıoğlu va^amını v ıtırdı Nev ^ehır merkeze baglı Çardak kovu nde \le\lut kı/ılkava vonetımındekı 51 DR 106 plakalı kamvon. kov çıkışinda bısıkletlı Rasim Kara va (18) çarparak olumune neden oldu I anne mirası kuskuhı':VNkARA (Cumhumet Burosu) - D\ P Genel Ba^kanı Dii,islerı Bakanı \e Bas,bakan \ardımcısı Tansu Çıller ın kus.kıılu maKarlıgı ıle ılgılı kurulan TBMM Soru^tumıa komisvonu mıras \olu\la kalan -«ervetın kavnagınm da ara^tırılmasinı benımsedı komısvon Çıller ın mal bevanında gecen \ıl olen annesi Muazzez Çıller den kaldıgını açıkladıgı vuklu nııktardakı servetını dıkkat cekicı buldıı komisNonun bazı uvclennın C, liler ın anncsının bu servetı nereden edındıgının arastınlmasinı ıstedıgı toplantıda dıgeı uveleıın de buna oluınlu \aklas.tıgı oürenıldı Tansu Ç ıller hakkında kurulan TOF\^> TED\Î> ve maKarlm\ soruşturma komisvonları dun arka arkava toplandı Edınılen bılgıve gore MaKarlıgı Soruşturma Komisvonu nda Çıller ın •\BDdeki servetının kavnagının ortava çıkarılması amacivladaha once Hazıneve Malıve Bakanlıgı ndan ıstenen belgeler komısvona ulaştırılmadı komisvon Çıller ın bu ulkedekı gavrımenkullerının degeıının4-^ mılvon dolardolavında oldugunu saptarken bu gavnmenkullerın alımı ıçın para transrerı vapılıp vapılmadıgı \e mıktarının Malıve Bakanlıgı ıle Hazıne Musteşarlıgı ndan sorulmasını kararlaştırdı Çıller ın mal varlıgıvla ılgılı geçen hatta ıstenen vergı ka\ıtlan \e ucaret sıcil kavıtlarına ıhşkın bılgılenn Malıve ıle Sanavı ve Tıcaret Bakanlıgı ndan komısvona ulaştırılmaması dıkkat çekerken valnızca Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu nden gavrımenkullerıne ılişkın tapu kavıtları komibvona ıletıldı komisvonun muhaletet partılerıne mensup uvelerı ıse Çıller ın annesinden kaldıgını açıkladıgı 690 bın mark S^0 bın dolar ve 880 Cumhunvet -\ltini nın buvuk bırservet oluşturduğuna dıkkat çekeıek anne Çıller ın tıcaretle uğraşmadıgına goıe bu servetı nereden sagladıgının da araştırılmasi gerektıgını dıle getırdıler komisvonda bazı muhaletet mılletvekıllerı C. ıller ınkavnagını belırtmek ıstemedıûı servetını "annesındon mııas kaldığı bevanında bulunarak kamufle ermeve çalıştığı" kuşkusunu dıle getırdıler Bunun uzenne Tansu Çıller ın annesının servetının araştırıimasi ıçın ılgılı verlerden bılgı istenmesi benımsendı Çıller hakkında TOFAŞ ıhalelenne mudahıle ederek gorevını kotuve kullandıgı sj\ ıv la açılan Mechs soruştuımasinı vuruten komisvonun toplantiMiıda 1 b ekımde dolacak olan gorev suresinın 2 av daha uzatılmasının istenmesi karaıla^tırıldı konıisvonda avrıci TOF\Ş ıhalesi ıle ılgılı kurulan komısvonda gorev ilan 9 uvenın daha dınlenmesı kırarı alındı Mafya hesaplaşması Iurkıvedf bulunan \lman stııdikacı HubertusSchmold. verdiği konferansta kureselle^menın ışçı smıtı ıleişveren arasındakı çelışkilen arttirdığıııı so\ledı. (Fotograt LĞl R GL N\ LZ) Schmold: tlişküenmİTİgelişûrmeüyizIstanbulHabcrStrMsı- Mmınvj kıın- vı kaiit \e Seranıık lşt, | leıı Sendıkasi (İG kfM\ M Genel Başkanı Hubertus Schmold Tıırkıve nın AvrupaBırhğı ne (ABı tam uve olmasinı dı sciıdıkalar olankdesteklcdıklennı \c hükumetı et- kılemeveçjlistıkl ııını belırttı Schmold. " Işçı sınıfı olarak kuruselk->nıc ortamın- da başanlı olahılnıek ıçın. ulusal du/tv- desendıkalan<2uçkndırnıelı.uluslarara- sı dıı/t\ dc ıse ılışkılen sıUaşrırmalı >e ış- bırlığını arttırnıalı\i7" dedı Turkıve Devrımcı işçı Sendıkalan kontederasvonu na (DlSk) baglı Las- tık-Iş ındavethsi olartk Tuıkıvede bu lunan Schmold. "Alnıama \e \\rupj Stndikal Hareketınde Son Gvli^meler" konulu konterans verdı Av rup ı Maden kımva ve Eneıp Sendıkasi nın (EM- CEF) genel başkınlıgını dı vuruten Schmold. kureselleşnıenın işçı sinıtı ıle ı^veren arasındakı çelişkılen arttırdıgı- nı belırttı Schmold onlenndekı en bu- vuk sorunun sOvıllık mucadele sonucu kazanılmiş haklan korumak ve bunlar- dan odun v ermemek oldugunu v urgula- dı Schmold "Sendıkalarolarakçoku- luslıı şırkcrlerden ıkı farkımu \ar. Bınn- cısı. hızler ulusal sınırlar ıçınde faalıvet gosterebılıvoruz. Onlann bovlc bır so- nınu vok. Ikıncısı ıse bızler ulusal ka- nunlaıia sınırü\if" dedı Sendıkaların onlerındekı sorunların da çeşitlendıgını uretkenlık ışçılere soz hakkı verılmesı ve demokrasi konusu gıbı faıklı konu- larla da ılgılendıklerını savunan Alman sendıkacı ışlennıneskıveoranladahazor oldueunu sovledı kureselleşnıe icinde Avrııpı Bırluı \ AFTA gıbı bolgesel işbırlıklerının gı- derek onem kazandıgının altını çızen Schmold sozlerını sovle surdurdu "Avrupa Bırlığı (\B) valnızca ekono- mık değıl, avnı zamanda sosval bır bır- lıkttlıktır. Bu sınırlar ne kadar kalkar- sa. gergınlıkler o kadar azalır \ e banş ur- tamı o olçude artar dıve duşunuvonu." Gunumuzde Ikıncı DunvaSav^ı ncLtn buvana tanhlerının enonemlı sorunla- nv la karşılaştıklarını sav unan Hubertus Schmold. "Bu tartıs.malar ucreU ızın \a da çalışma saatlcnnden değil. oııumu/- dekı donemde \lıuan>a'nın ıçınde ver ala- cağı modebn ne olacağından kav nakla- nıvor™ dıve konuştu Schmold huku- metle ıhşkılennın oldukça gergın oldu £unu belırttı Hacı Nafi Çapan'a silahlı saldın \ Istanbul Haber Senısı - \eraltı dunvasinın tanınmış îsimlenndep Hacı Nafı Ça- pan \eşılkov Internatıonal Hospıtal dan çıktıgı sirada ugradığı silahlı saldın sonu cu agır varalandı Bır unı- versıte ogrencısının de kal- çasından varalandıgı olav- dan sonra kaçmava <,alışan ıkı saldırgan polıs taratından vakalanarak uozaltına ılın dı Lvuşturucu kacakçılıgı vaptıgı gerekçesivle geçen v ılhrda polıs tarafından pek cok kezgozaltınaalınan H ı- cı Nafı Çapan belkemıgın dekı rahatsizlık nedenıvle bır hatta once ^eşılkov dckı Internatıonal Hospıtal ava tarak amelıvatoldu Dunte davısi tamamhnarik saat 13 >0 sıralarında hastaneden taburcuedılenCapan hasta- ne vjkişindı 2 kisinm sil ıh- lı saldırisina ugradı Basin dan ıkı MJI kolundan da bır kurşun varası alan Hacı Ç a- pan avnı hastanede tedavı altına alındı Internatıonal Hospıtal anestezı ve voğun bakım dokıorl ırından Sabrı \ ıldı- nm başına ıkı kurşun ısabet eden C apan ın vaşama şan sinın çok az olduaunu sov ledı Olav verınden vava ola- rak uzaklaştıktan sonra bııı- dıklen taksıvlekhçfna'vaça- lişan saldırganlardan Meh- met losun (19» üe Maattın Çuhadarı2^) >eşılvurt(a- nııı vakınında polıs ekıplert taratından olavda kullandık- ları ıkı tabanca ıle bırlıktdj vakalandı l!k sorgulan \a-( pılan şaldırganların olavııf azmettıncısinın \edatŞahın> oldugunu ve bu kışının olav verınden ^ \ D ~>W plaka- lı otomobılle kaçtıgını bıl- dırdıklerı ogrenıldı \edat1 !>ahın ını-,ehalen ArvonCe- zaev ı nde bulunan vc Ça-. pan ı oldurme vemını eden ulkucu bab ı Sedat ">ahın ın! kardeşı oldugu ogrenıidı Avnı olavda kalçasındart hıfıt şekılde varalanan Is^ tanbul Teknık Lnıversıtesı İşletme Muhendislıgı Bolu- ıııu ' sinıf ogıeıuisiToskan, Çorat ın olav la ılgısmın bu- 1 lunmadıgı bıldınîdı Sedat Şahın ıle Mehmet' Natı Çapan irasindakı an laşınazlık CıhanKaplanv^ Esabıl karataş ın l9S4vılın-" da vuıdisina kaçırdıkları l(^ kılogram eroının parasi olan "00 mılvon lıravı Çapan ve ortagı Husevın Temurtaş a' vermemelerı uzcnnc bişja- dı Ikı taratın da bırbırlerının adamlarını oldurmelerıvle siıren anlaşm ızlık sonucu Sedat Sahııı hapse gonderıl- mıştı Çapan dan ıntıkam al- mava vemın eden S.ahın ın talımatverdığıadamları Ça- pan d29 Arahk 1994 KSI*! lahlı saldın duzenlemtş'tf' Ç apanbusaldırıdankolu ve bac ıgından 1 kurşun varası alarak kıırtulmustu ».tJ.«L»J •»ITTT» , 96 Cannes Ftlm Festivali En iyi Yonetmen Odult ICSS «ILLIll. 3 FİİÎC H. fcACI B'J BÎR JOEL VE ETHAN C0EN FtLUİ FARGO nG U .« —.• j ^ * ^.—. hiç umulmadık olaylar la.t»irenti... B<yo#u KYOfiLU n FEHİTE Mınzadı UPITOL Kidıtoy H0ADWAr 25132 40 236 2864 3100616 346 14 81 12 15 143u-1645 900* 15 12 I5 14 3O-1F45-1900-2 11 X 1 l l r f b 0 - 1 7 45-20 11 1< 13 <5-'6 30-19 5-2145 ISTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESI Şehir Tiyatroları 1 5 E K İ M ' d e n İ T İ B A R E N KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI NDE Gurkan GUR METP0 CANAVAPI Yoneten Engın ALKAN Sahne tasanmı Ozhan OZDİL Gıysı tasanmı Ayşen AKTENGİZ Işık tasanmı Kemal YİĞİTCAN Dramauırg Tank GUNERSEL O Y N A Y A N U V R Berm AKDENtZ Husrxj DEMİRALAY Murat GARİBAĞAOĞLU-Ernrı IŞ1LDAR Umraı INCEOCLU-Mahpen MERTOĞLU-Oya PALAY Şeray SAÇBUKER Aıa SARVAN Yavuz ŞEKER Levent UZUMCU MLET SAT1ŞLARI BASLAM1ŞT1R OTUNGONLEM $A1J !• 3» Ç A d I S H 2> J» rOL » M CUHA. 2» 3t CTESI I S M » 1 0 P A Z A K IS00 OTUN TAKIHLERI IS I» 17 I I I ) 21 : . î ! 24 2S I I 27 EKIH | İSTANBUL BÜYÜKSEHIR BEIİDIYESI 'Şehir Tiyatroları 7 E k i m / 1 3 E k ı m 1 9 9 6 HARIIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) LUKUS HAYAT Yöneten Haldun DORMEN 8 9 10-11 \1 13 FKIM FATIH RESAT NURİ SAHNESI (52i 53 10) MİKADO'NUN COPLERİ Yontttn Erol KESKİN 8 9 10-11 12 13 EKİM ÜSKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 »7) FARKLI BİR KADIN Yoneten Engın GURMEN 8 9 10-11 12 3 EKİM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (34» 04 43) AL T AGAO1 * CATIDAKİ ÇATLAK Yöneten Enjın ULUDAĞ 8 9 10-11 12 13 EKİM GAZIOSMANPAŞA SAHNESI (S7I 40 *7) SAHİBİNIN SESİ Yöneten Orhan AUCAYA 8-9 10-11 12 13 EKİM ovıiH amaıu. SAU 213i CMSAMM 21.31. rtnsf«K 2131. cuınu: ».]• CUIMiroMS II îl 31 KZ«« 15 H •>LETLEH SE«I" Tirnnouun CISELEM IÜ u m o ı MIM GKIM - GUIOSMMIMŞA - ÛMKMIITE c s a n t ı n ım«.mmtınmvtummIMUIMUMKMSHHEZGI$ESIIM<S»TIL«II-»DW \RTt\ DKMİRCİ 12-30 Ekun 1996 EIHRMRFIUSIIİltlLEIISI l-lıklal ( aı! tlhamra Pamjı Kal 2 N» 203 Brvoglu Ttl ( 0212) 245 15 08 ; Kültür ?• Sanat :î ılanlarınız ıçın: İ 293 8 9 78 g (3hat) . Kültür Bakanlıgı U t.K,. nuııur oaıiinııgı İSTANBUL DEVLETOPERAVEBALESİ ATATORK KÜLTOR MERKEZÎ'NDE FARKLI ADIMLAR UÇ RENK UÇ DANS BOLERO bale 1 perde bale 1 perde Ko ragra' v» Sahney» ko>an Korecçraf ve Sahneye kayan AyMinASLAN Geyvai Mc MLLE*J BEKLENTİ UCUZ YOLCULUKLARIN bale 1 perde A N L A M I YOK Koreojra' w Sahneye koyan bale 1 perde NİIBERKAN Koreograf veS3fne>ek}yan t ca JGUnLU 19 Ekım Cumartesı 15 30 / 23 30 EKım Çarşamba 20 00 R Slrauss S A L O M E muzık drama 1 peıde Orkestra Şelı Orhan ŞALLIEL Sahneye Koyan Gıan Carlo DEL MONACO 15 Ekım Sali 20 00 R Rotfgers / 0 HamraersJeın ü K R A L VE BEN muzıkal 2 perde Orkestra Şelı Serdar YALÇIN / Sahneye Koyar Haidun DORMEN 16 Ekım Çarşamba 20 00 / 24-31 Ekım Perşembe 20 00 G Verdı AIDA opera 4 perde Orkestra Şefı Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan YektaKARA 17 Ekım Perşembe 20 00 / 22 Ekım Salı 20 00 G Puccını TURANOOT opera 3 perde Orkestra Şetı Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan Yekta KARA 26 Ekım Cumartesı 15 30 KONSER SALONU K Ludvrıg BİR TENOR ARANIYOR muzıkal komedı 2 perde Sahneye Koyan Adrıan BRINE / Muzık Yonetmen Serdar YALÇIN 18 25 EkımCuma 19 00 Bileller Ataturk Kültür Merkezı gişelerinrie ve Allunızade Capıtol Danışma'da satılmaktadır. AKM gıse lel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 254 Capılol tel : (0216) 391 19 20 (10 hat) T R I B U N A L "Canh Geceler" Salı-Çttrşamba. KLfkSĞK f»Cf» Barbara Streısand Pavarottı, VVhıtney Houston, Tına Tumer dan parçalar ve Turkçe Pop un en sevılen şarkılanyla OO Ye f»dfraîvc, s Chıck Corea Egberto Gısmontı Stevıe VVonder, Nıght Ark Carla Blev Debussy, Kurt Weıll, Shadov,fax Prefab Sproul, John Lune dLounge Lızards, Gary Burton ve Oregon dan grubun yorumlan Guzna - Gumortesi Ibo Şurup un y orumlan Muammer Karaca Ti)atrosu Çıkmazı No 3 BEYOGLU Tel (0212) 249 71 79 T h e B r i t i s h P o z i t i f S u n a r Misty ın Roots Reggae Konseri İSTANBUL 18 EKİM 1996 STARAS STUDY OLARI (BOMONTİ) SAAT 22 00 A N K A R A 19 EKİM 1996 SAKLIKENT SAAT 21 30 Bılet Sati} 750 00C TL (KOV dahıl) Bılet Sao> Metanlan fıtaniul Qukksıtver Maguian AkmeHtez, Carrefoor Erenkoy Gallera Vakicorama Majzjlın Suajiye Humek Talfflm. Galera. Pupj Tropık. Ankoro Quıtaılwr Karum. Quıtaıt«r O f a r (Gallena) Vıkkoramı Dost MUSK Cerrter Quıksitver*ın katktlanyla / Orjonızasyon Poutıf 3)2 252 SIİ7 :;;Bnüsh SSSCouncü II 12 -- İDSO İSTANBUL DEVLET SENFONI ORKESTRASI Ekim Ekim 1996 1996 Cuma Cumartesi Saat Saat 19 II •1 .00 00 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın. 293 89 78 (3 hat) Tadeusz Strugala Şc'/ Marta Benackova San W A MOZART "DonGıovannı Operası Uverturu R. WAGNER Wesendonck Lted lerı P.I. ÇAYKOVSKI Senfonı No 5 Op 64, Mı mınor \UR: A T A T l ' R K K l 1 T I R VtFKKV/1 BL M K V\LON Bu ıkn OyokHBank m katkılanyia yayınlanmıştır BARBWIRE Arpenka tanhran 2 ıç savaşını yaşamaktadır Bart Wire ve kardeşı esKiĞrenşçlerken daha sonra orgutun ıhanetıne ugrariar Bart) hayatta kend başına ayakta duımayı başarır ve bagımsızşehnn bagımsız je guçtu kadınırtarak unlernr Parasını aldıgı surece herkesın hesabına çaiışmaktadır Barb ın eskı sevgıiıa Axel hala dırenışçıdır Dırenış ıçın çok onemlı sayılan Dr Cora D nın Kanada toprakladna geçıp dıremşçilenn sesın dunya kamoyLma ulaştırmak ıçın retına taray cılardan kaçmaya yarayan 20 ılyon dolarlık enslerethtıyac vardır Bır tesaduf sonucu lensler Barb Wire ın elıne geçer Ancak Bart bu lenslenn ne ışe yaradgından habersızdır Onıar Crashelle venr Parlementoyu ele geçınpkendı lehıne kararia/ alan federasyona bu lenslen Amer ka yı ele geçırmek ıçın kullanmanın peşındedır Yonetmenlıgını Davıd Hogan ın yaptıgı filmde Pamela Anderson Leebaşrokieyeralryor Ekim Cuma , AKBANK O.ULUSLARARASIAKBANK 4. INTERNAT1ONA1. JAZZ FEST1VAL FESTİVALİ CEMAL REŞIT REY KONSER SALONU 18 30 ABDULLAH IBRAHIM TRIO 2130 STEVE TURRE & SANCTIFİED SHELLS AKSANAT'TA SEMINERLER 15 00 STEVE TURRE AKSANAT TA LASER DISC ve VİDEODAN FILM GOSTERİLERI 13 00 AIRTO MOREIRA "Rhythm and Colours" 65 18 00 ERIC DOLPHY "Last Date" 92 Bılgı ıçın Tel (0212) 252 35 00 - 01 - 02 AKBANK İ S T A N B U L B Ü Y O K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 13 Ekim 1996 Pazar Saat: 19.30 İNCİ ÇAYIRLI Bıtet Fıyatları 300 000 - 200 000 14 Ekim 1996 Pazartesi Saat: 19.30 PEPE ROMERO (Türiüyede kaset ve CDsı en çok saulan gıunst) GİTAR RESİTALİ AAIIAN Fontezı / MUDARRA Fanlezı / SOR Soto gıtor ıçın Fortezı BACH Partıto No 2 BWV/1004/ GIUUANI Roısınıana No 1 Op 1 1 9 ARCAS Lo Travtota temoian uzerıne fantez» DE FAUA Aâıt /Debussy nın mezarına) MALATS Ispanyof Serenadı C ROMERO Guazo* Donza Espanola No 1 * Fantajıa Bılet Fıyatları 500 000 - 400 000 15 Ekim 1996 Salı Saat: 10.30 NEW LONDON CONSORT Barok Muzık ŞEF: Phıhp Pıckett Soprano: Catfıerıne üott 16.Yüzyıl ispanyol ve Ingiliz Saray Müziği Bılet Fıyatları 400 000 - 300 000 -BBIT1SH COUNCIL Ifbtrtlâlyla CRR Konser Saloflu 232 98 30-231 54 98 (Saat 10 00 19 30 arası) ONUNE Bılet Satısı ıçın _ Malem no (0212)227 44 99 Tel (0216)33837 92 AKM Sentonı Gışest (0212) 251 56 00 CAPITOLAltumzade 391 1930 333 BAKIRKOYCarousel (0212)570 84 34 VAKKORAMA AJımcrte (0212) 282 09 65 Taks m (0212)251 28 88 Suadıye (0216) 350 87 42 Rumelı |0212) 234 42 81 Satonurouzun tumfiyatkadci«lenn(le SJretmen oğrencı-«meklı w Buyukşehır BelecJıyesı mensuplanna "•. 50 en az 30 kışılık gruplara % 20 ındınm yaoılmakoctr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle