25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EKİM1996CUMA Filipinliler'e araba yasağı • Dış Haberler Servisi- Suudi Arabıstan'da işçi olarak çalışan Filıpinliler'm araç kullanmalan ya da araç sahibi olmalan yasaklandı. Yurtdışında çalışan Filipinli ışçılenn haklannı gözeten OWWA örgüîü tarafından yapılan açıklamada. Suudi Arabıstan'da çalışan ve kimliklerinde "işçi" damgası olan Filıpinliler'e Suudi hükümeti tarafından bu yasağın getırildığı, ancak daha önce sürücü belgesı olanlann bu yasak kapsamında bırakıldığı kaydedıldı. Karann Suudi Arabıstan'da göçmenlerin kullandığı araç savısında kısıtlamayagıdılmek amacıvla alındığı belirtılıyor. Bu ülkede çalışan Filipinli sayısı ıse 600 bın. Yunan uçağı Ege'de düştü • ATİıN'A (AA) - Yunanıstan Hava Kuvvetlen'ne aıt Mırage- 2000 tipı savaş uçağı, dün Ege'de, Andros adasının güneyinde düştü. Yunan istan Hava Ku\\etleri'nden yapılan açıklamada. pılotun kurtulduğu \e bir helikopterle Atina "daki 251. Askerı Hastane'ye nakledildiği belırtıldı. Yunan savaş uçağının, deneme uçuşu sırasında düştügü bıldirildi. piski yüksek • CSKl'P (AA) - ABD'nin "Camegie" ve Almanya'nın "Aspen"adlı sijası enstitülennce hazırlanan raporda. Balkanlar'da sa\aş riski en yüksek olan bölgenin. Kosova olduğuna işaret edıldı. Kosova'da bır savaş çıkması halınde tüm Balkan ülkelerinin güvenhğinin tehlıkeye gireceğı belirtılen raporda. "Araştırmalar burada çıkabilecek muhtemel bir savaşa Türkıye'nin de seyırcı kalmayacağını ve müdahalede bulunacağını ortaya kovmaktadır" denildi. Lebed'den sert • \1OSKO\A (AA) - Rusya Gmenlık Konseyı Sekreten Alexander Lebed. hükümetın yeterlı parası olduğunu. ancak bu paranın ülke çıkarları doğrulrusunda kullanılmadığını savundu. Lebed dün Moskova'da düzenlenen bir askeri konferanstayaptığı konuşmada ay nca NATÖ'nun genışleme planlannı da eleştirdı. Lebed. Rusva'nın. sılahsızlanma politıkalannı birvana bırakması gerektiğını ıçeren mesajlar da verdi. Denktaş'tan yatırım çağrısı • BONN (AA) - Almanya'yı ziyaret eden KJCTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Almanya'daki Türk işadamlannı. Kıbns'ta yatırım yapmaya çağırdı. Avrupa Türk İşadanılan Derneği (ATlAD). KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş onuruna. Düsseldorf Radisson SAS Hotel'de yemekli birtoplantı düzenledi. Denktaş. Türk işadamlarının Avrupa ülkelennde sagladıİdan başarılardan ve geldıklen konumdan büyük bir kıvanç duyduğunu ifade ederek. bu potansıyelın özellikle tekstıl ve turizm konusunda Kıbns'a yansıması halinde, Kıbns Türkü'nün bundan çok avantajlı çıkacagını vurguladı Bombalı saldırıda bîr tutuklama • LONDRA(AA)- Kuzey Irlandaının bağımsızlığı için mücadele eden vasadışı Irlanda Cumhuriyet Ordusuınun (IRA). Kuzev (rlandaıda bulunan bir fngiliz askeri karargahına yönelık bombalama eylemi ile ilgili olarak birkişinin tutuklandıgı bildirildi. Bombalama eylemiyle ilgili araştırmalannı sürdüren güvenlik yetkilıleri. söz konusu kışının Terönzmı Önleme Kanunu çerçevesinde Belfastıda tutuklandığını belirttiler. ancak aynntı vermediler. Önceki gün Kuzey Irlandaıdakı tngıliz karargahına yönelik bombalama eylemi sonucu 31 kişi yaralanmıştı. Namaz kılan gençler zorla askere almarak cepheye sürülüyor Taleban camiden asker toplııvor CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 BozgunauğrayanTaleban,önünegeleniaskerealıvor. (Fotoğraf: RtUTF.R) Dış Haberler Servisi - Afganistan'da devrık Rabbanı vönetiminin karşı saldımıvla ılk venilgıyı tadan Taleban. cephede zor duruma düşmesı üzerıne başkent Kibıl'dekı genç erkeklerı camılerden toplavarak sılah altına almaya başladı. Taleban güçlerinin önceki akşam Kâbıl'ın kuzeyındeki bircamiye baskın düzenledıklerım ve bır grup genç erkeği. "Özbek lider Raşıd Dostum ve devrik hükiimetin komutanı Ahmed Şah Mesud"a karşı mücadelelerine vardım etmek zorunda olduklannı smleyerek" götürdüklerı bıldirildi. Bu arada. devrik hükümet güçlerinin bır komondo hareketı başlatarak Taleban'ın elınde bulunan Kâbıl'dekı ana asken hava üssünü geri afmak İLzere saldırıva geçtikleri bıldınldi. Ahmed Sah Mesud komutasındakı komando bırlıklennın Bagram hava üssüne önceki gün geç saatlerde başlattıklan saldın dün de sürdü. Taleban güçlerinin başında bulunan Molla Salim yaptıgı açıklamada. Mesud'un 5Ü kadar adamının saldınları sonucu ıkı Taleban askerinin öldüğünü belırttı. Çeşitli kaynaklar da Taleban güçlerinin. Özbek lıder RaşkJ Dostum desteöındekı General • Devrik Afgan hükümetinin komutanı Ahmed Şah Mesud'un başlattığı karşı saldırının ikinci gününde Taleban 30 kilometre çekilmeye zorlandı. • Şah Mesud'a bağlı komandolar, Kâbil yakınlarındaki Bagram hava üssüne baskın düzenledi. Taleban, gazetecilerin cepheye gitmesine izin vermiyor. saplandığı Pençşır Vadisi'nde hız kestı. lşgal yıllannda üs olarak seçtigi vadıde Kızılordu'ya karşı kazandığı askeri başanlanyla "Fençşir Aslanı" lakabını kazanan devrik hükümetin asken lıderi Ahmed Şah Mesud. çok iyı tanıdığı bölgede. yenı düşmanlanna karşı güçlü bir savunma hazırlamış bulunuyor. Kâbıl'i Taleban güçlerine terk ederken asker ve silahlarının çoğunu kurtarmayı başaran Mesud. şimdi. Pençşir Vadisi'nın ginşindeki Salang Geçıdı'nı elınde tutan Özbek General Dostum ve batıdaki Şii Hızbi Vahdet partisiyle ittifak arayışında. Mesud'un komutanlanndan Beşir Solangi'nin önceki gün Taleban'a ilk ciddi yenilgisini tattırdığı sürpnz saldırıyı. Dostum'un denetimındeki Salang Geçıdi'ni kullanarak gerçekleştırmesi. Mesud ile Dostum Ahmed Şah Mesud kuvvetlerince. Salang Geçıdi yakınlannda 30 kıiometreden fazla geri çekilmeye zorlandığını kavdettiler. Şiddetli patiamalar Görgü tanıklan. Hındikuş dağlannm eteğinde, Salang Geçıdf nin gınşınde bulunan Taleban'ın elındekı Cebel üs Serac kasabasının çok yakınında şiddetli patiamalar olduğunu bildınyor. Gazetecilerin kasabanın güneyindekı Çarikar'ın kuzeyıne geçmelenne izin verılmıvor. Salang Tünelı, ülkenın kuzeydogusunda General Dostum güçlennin denetimınde bulunan bölgeye ginşı saglıyor. Afganıstan'da başkent Kâbil'i kolayca ele geçiren Taleban mılıslerınin ılerleyişı ülkenin kuzeyınde. Sovyet ordusunun Afganıstan macerasının bataga arasında resmen açıklanmayan ittifakın fıilen kuruldugunun işareti sayılıyor. Talebana karşı birlik Afganistan'dakı yabancı gazeteciler dün. Özbek lider Raşid Dostum. devrik Afgan hükümetinin askeri liden Ahmet Şah Mesud ve Şii Hizb-i Vahdet lıderi Kerim Halil arasında bir anlaşma imzalandıgını duyurdular. Anlaşmada. Taleban güçlennin saldınlannı durdurmamalan durumunda üç liderin güçlerini birleştirerek karşılık vereceklen bıldirildi. General Dostum'un sözcüsü Muhammed Yusuf gazetecilere yaptığı açıklamada. "Anlaşmaya imza koyanlardan birine karşı kim saldırırsa diğer iki imzacımn güçleriyle de çarpışmak zorunda kalacak" dedi. Yabancı gazeteciler anlaşmanın Salang Geçidi ile Mezar-ı Şenf arasındaki Hin Jan'da imzalandıgını bildirdıler. Anlaşmaya ımza atmak için General Ahmet Şah Mesud'un Pençşir Vadısf nden helikopterle geldigı ve imza attıktan sonra açıklama yapmadana bölgeden avnldıöı belirtildi. Filistin lideri, İsrail'in banş görüşmelerinde ayak sürümesinin tehlikelerine işaret etti Arafat'tan iistii kapah uyarıDış Haberier Senisi - Fılıstın Devlet Başkanı \aser Arafat. Israıl- Filıstın arasında dört gün süren so- nuçsuz görüşmelerin ardından. Israıl'i üstü kapalı olarak uyardı. Fılıstın Meclisi'nde yaptığı konuş- mada. Erez görüşmelerinin de bir so- nuç vermedığıni anımsatan Arafat. "Her türtü olasdığa karşı hazır olma- lıvız, umanm ne demek istediğimi an- lıyorsunuz" dedı. Arafai. görüşme- lerde bir ilerleme sağlanamazsa kan döküleceği uyansında da bulundıi.* Arafat. Filistin halkının tanklardan. zırhlı araçlardan ya da bölgenin en güçlü ordusundan korkmavacagını. halkının yüz yıldır savaştıöını söyle- dı. Arafat. nıyetıni açıkça belırtmese debukonuşmasıyia, Israıl'e. banşsü- • Sonuçsuz görüşmelerin ardından Filistin Meclisi'nde konuşan Yaser Arafat, "Her türlü olasılığa karşı hazır olmalıyız. Umanm ne demek istediğimi anlıyorsunuz" dedi. recındeki tökezlemelerin yenı çatış- malarayolaçabıleceğı uyansı vapmış oldu. Arafat. önceki gün. Misır'daya- yımlanan haftalık Al-Mussavvar der- gisine verdıgı demeçte. ]>rnıl Ba>ba- kanı Benyamin Netamahu'nun sjğcı hükümetinin. önceki hükümetin ım-, zalamış olduğu özerklik anlaşmaları- nı uygulamaya koymaması durumun- da yeni şıddet olaylannın doğabılece- ği tehlikesinedeğindı. Görüşmeler taşmıvor Erez'deki Israil-filistin görüşme- lerinde bir sonuç alınamanıa.sı üze- rıne yenı görüşmelerin yerdeğişti- rerekMısırvelsrail'deyapılmasıka- rarlaştınldı. Önümüzdekı hafta baş- layacak görüşmelerin pazartesi ve salı günkü bölümleri Mısır'ın Taba kentinde. çarşamba ve perşembe günkü görüşmelerin de tsrail'in Ei- lat sahıl kentinde yapılması karar- laştınldı. Dün Erez görüşmelerinin akşam bölümünden sonra bır açıkla- ma yapaıı Filistinlı yetkilı Hasan As- four. ver değıştirme kararının alın- dığı belırttı. Bu arada. İsrail Başbakanı Netan- vahu. İsrail askerlerinın El-Halil kentinden çekilmesinin ardından, bölgedeki Filistin polisinin sılah ta- şımamasını talep etti. Netanyahu, koalisyon hükümetin- de yeralan Ulusal Dınci Parti yetkı- lılen ile yaptığı bir toplantıda, yal- nızca subaylann tabanca taşımasına izin verilmesı gerektigini söyledi. Netanyahu. Filistinlileri, El-Halil'de yaşayan Yahudi yerleşimcileri "'boğ- ma" girişimınde bulunmakla suçla- yarak, kentteki İsrail birliklerinin çe- kilmesinin ardından. yerleşimcilerin elektrığinin ve suyunun kesilmesi durumunda, kendilerinin de bütün kentın suyunu ve elektriğini bin ke- re keseceklerini belirtti. Netanyahu, El-Halil'deki Yahudi varlığının arttmlması için ellerinden gelen her şeyin yapılacağını açıkla- dı. Netanyahu, kentteki inşaat izinle- rinin Filistinlilerin denetimine gir- mesine karşı çıkarak. evine bir bal- kon eklemek isteyen bir Yahudınin Arafat'tan izin almak zorunda olma- sının düşünülemeyecegıni belirtti. Netanyahu. uluslararası yükümlü- lükler ıçerdiği için. özerklik anlaş- ması üzerinde degişiklikleryapmak- ta zorlandıklannı sözlerine ekledi. Öte yandan. Arafat'm yardımcısı Mahmud Abbas. tutucu Şas Partı- si'nin lideri Arieh Deri ve partinin dini lideri Ovadia Yossef ile görüştü. İNGtLTERE Direniş tünelleri• Otoyol yapımlanna karşı çıkan bir grup eylemci, yolun geçeceği bölgeyi tünellerle donatarak yeraltmda direnişe geçti. Dış Haberier Servisi - In- gıltere'nın en kararlı yol pro- testoculan, yeraltındaki ka- ranlık tünel şebekelennde. fngiltere tarihinin en büyük ve en şiddetli yol sa\aşını başlatmaya hazırlanıyorlar. 23 vaşındakı Swamp> ile bırlıkte yırmi eylemci. De- von'daki ANercombe bölge- sinden geçmesı tasarlanan Exeter - Honiton otoyolunun yapımını başlatacak buldo- zerlenn harekete geçmesını önlemek ıçın sürekli olarak yeraltında yaşamaya hazır. 20 eylemci \e 100 kadar ar- kadaşları tam ıki yıldır 65 mılyon pound (Yaklaşık 10 trilyon TL) tutarındakı yol yeniieme çahşmalannı dur- durmak için yoiun geçmesı tasarlanan y örede sürekli ey- lemler yapıvorlar. bölgeye -eylem ünKersitesi'7 unvanı- nı kazandıran protesto vön- temleri gelıştınyorlar. Svvampv.eylemlennınge- rekçesını şövle açıklıyor: u Bir otomobil kültiiriinde yaşıyoruz ve yeni yollar ya- pddıkça bundan kurtulma- nuz da güçleşiyor. Süper - otovollar ülkenin her yanını kaplıvor. Protestomuzla in- sanlann gözünü açmaya ça- lışıjoruz." Bırkaç gün önce mahke- me. Allercombe'de, eylem- cilerin kamp kurduğu alanm mülkiyetını volun yapımını üstlenen şirketlere verdi. Yaklaşık 150 eylemci ise sa- vaşa hazır ve kolay pes et- memeye kararlı görünüvor. En kararlı ve gözüpek oİan- lan. yolun geçeceği bölgede. venn yaklaşık 15 metre altı- na daracık tüneller kazdılar. Tünellerin uçlarında ufacık hücrelervar. Hücrelermum- lar ve fenerlerle aydınlatılı- v or. Kendilenne günlerce ye- tecek kadar yiyecek depola- mışlar. Hücrelerdedöşeklen bıle var. Svvampy. hücresinden zor- la çıkanlmasını önlemek için ilginç bir savunma sistemı kurmuş. Korkusuz eylemci, kolunu dev bır beton blokun ıçıne hapsedecek. Svvampv. kimsenin yanına y aklaşama- vacağına inanıyor. çünkü be- ton blokun ıçinde bir tüpgaz v ar. Beton bloku herhangı bir makineyle parçalamaya kal- kışırlarsa. tüpgaz patlayacak. Yol yapımını üstlenen mü- teahhitlerden bıri. Devon'da sorun çıkması olasılığının çok yüksek olduğunu düşü- nüyor: "Insanlara kendileri- ni sav unma> ne yol protesto- su vapmavı öğretiyoriar. Sa- vunmayöntemieriolağanüs- tii. Honiton'da bLzi zor anlar beklivor." 23 yaştndaki Swamp, Exeter-Honiton otmolunun yapılmasma karşı çıkan eylemcilerin çekirdek gnıbunu oluşturan bir avuç çe\TC sasaşçısından biri. İşler ciddiye binincejiizlerce kişi bölgede toplanarak çevTeci militanlara destek vemor. Uzun zamandır otm ol j apunına karşı mücadele veren gruplar arasında çevTedler ve anarşistler başı çeldyor. Yok sayılıyorlar Suriyeli vatansız Kürtler • Şam yönetimi keyfi olarak vatandaşlıktan çıkardığı Kürtlere yurtdışına çıkış için pasaport, çocuklarına ise kimlik bile vermiyor. Dış Haberier Servisi - U'.uslararası Insan Haklan lzleme Komitesi'nın Ortadoğu şube- sı. Suriye'yı. ülkesindeki Kürt azınlıktan Su- nye vatandaşlı|ını esirgeyerek baskı yapmak- la suçladı. Örgüt yöneticilerinden EricGoldstein, örgü- tün hazırladığı rapora dayanarak, Suriye vatan- daşlığından başka bır ülkenin vatandaşlığını istemeyen Sunye Kürtlenne doğduklan top- raklardaaynmcılıkyapıldıgını. kendilenne pa- saport ya da uluslararası geçerlılıgi olan her- hangı bir seyahat belgesi de venlmediğı için, bu ülkeden aynlıp başka bır yere yerleşemedik- lerini belırrti. "Surhe doğumlu Olkesiz Kürtier" üzerinde yoğunlaşan 63 sayfalık raporda. Sunye'nın 13.8 milyonluk nüfusunun yüzde onunu oluş- turan Kürt azınlığın yaklaşık iki yüz bininin va- tansız olduğu beliıtiliyor. Bu Kürtler, Suriye hükümeti tarafından 67.465 "yabancı" ve 75.000 "kayıt dışı" olarak ıki sınıfa ayrılıyor. Yabancı konumunda olanlara seçımlerde oy kullanma ve memur olarak çalışma hakkı ve- rilmediğı gıbi bu insanlar pasaport ya da baş- ka bir seyahat belgesi de alamıyor. Kayıt dışı konumunda olanlara ıse kimlik belgesi bile ve- rilmedigi gibı, resmi nüfiıs kayıtlannda da yer verilmiyor. Raporda, yabancı konumunda olan bir va- tansız Kürtün, Suriyeli birkadınla 1975 yılın- da yaptığı evliliğin tanınmadığı, çıftin Suri- ye'de doğan dokuz çocuklannm kayıtsız oldu- ğuna yer venlıyor. Çiftin çocuklannın kimlik belgeleri yok ve Suriye yasalanna göre yok sa- yılıyorlar. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasakeh eya- letinde 1962 yılında yapılan birnüfus sayımın- da, Suriye'dekı Kürt nüfusunun yüzde yirmi- sini oluşturan 120 bın Kürtün vatandaşlığı el- lerinden alınmış. bu insanlar vatansız bırakıl- mıştı. insan Haklan lzleme Komitesi'nin raporun- da, Kürtlerin arazi ve ev satın alma. iş kurma. gıda yardımı alma. dev Iet hastanelerine girme, doktor ve mühendis olarak çalışma ve devlet memunı olma haklanndan yoksun olduğuna ve Sunyelıler ile Kürtler arasındaki evliliklerin yasal sayılmadığına yer veriliyor KARYA var ya...• ingilizce, Almanca, Italyanca, Fransızca dillerinde 1991 yılından bcri, haftada 7 gün 16 değişik program seçeneğıyle ve tamamı yabancı öğretmenlerle eğitim veriyormuş. • Bir aylık deneme süresi sonunda herhangi bir nedenle a/nlmak isteycnlere ücretinin tamamını geri ödeme güvencesi veriyormuş. • Herhangi bir nedenle derslere katılamadıgınızda, katılamadıfınız her dersin nodarını 24 saat içinde sıze ulaştırıyormuş. • Kolej ve Anadolu Liselerine hazırlanan veya kazanan öğrencilerin annelerine yönelik çok özel destek programlar hazırlamış. ^ Öğrencilerine kendisi 12 ay boyunca faizsiz eğitim kredisi veriyormuş. • 3 dilde üniversite sınavı dil puanına yönelik programlar ve ayrıca TOEFL kursu başlatıyormuş. Bir yabancı dili gerçek anlamda öğrenmek için fazla araştırmanıza gerek yok. KARYA var ya! KARYA YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ Dr. Esat l}ik Cad. 110 81310 Moda-KT.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle