25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AO EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hcraatın İçînden'e ntaç ertelemesi <• ANKARA •(Cumhurivet Burosu) - Başbakan Mecmettın Erbakan ın dun saat .21 OO'de vapacağını <iuv urduğu Icraatın Içınden " programı ~t~urkıve-Fransa mıllı maçı gerekçe gosterılerek ertelendı Ba^bakanlık Basın Merkezı nden ^apılan vazılı açıklamava g o r e program bugun a> nı saarte vavımlanacak Edebiyatçılar Derneği'nden eleştiri • ANIvARA (Cumhurivet Burosu) - Edebıvatcjlar Derneğı. Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın sınıf geçme ıçın onkosul o!an Turk dılı \e edebıv atı dersınde ba^arılılık ko^ulunu kaldırmasını elestırerek ' Bakanlık. guncel polıtık ı,ıkarlar ıçın geleceğımızı karartmak ii,tı>or" goru^unu bıldırdı Edebıvatçılar DerneğVden \apilan vazılı açıklamada bakanlık karannın edebıvat<,ıları tedırgın ettığı kavdedılerek anadilını yeterlı duzeyde kullanamavan kusakların ^a^amlannda basanlı olmalannın olanaksiz olduğuna dıkkat <,ekıldı Çiller unuıdunu çsnafa bağladı (Cumhurivet Burosu) - DYP Esna't \e Sanatkarlar K.omısvonu kuruldu Çıller dun D\P Esnafve Sanatkarlar Komısvonu nun kuruluş toplantisinda vaptıüı konusmadj esnatın demokrasinın gu\encesı olduğunu savunurken "D\ P esnatın kuçuk \e orta olçeklı îsletmelerın partısıdır Bız sızın ıçın çahsıvoruz dedı Savunma afımları uyarısı • ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Genelkurınav BaskanlıŞîı sık hukumet değı^ıklıklen ve kavnak sorunu nedenıvle askıva alınan savunma proıelennın >avmıa geçırılmesı ıçın Sa\unnıa Sanavıı lcra Komıtesı'nın (SSlk) toplantıva çağnlması vonundekı ıstenıını İıukumete ılettı Genelkurmav Baskanı Orgeneral Nnıaıl Hakkı Karadavı. Başbakan \ardımcisı \e Dı>ı>len Bakanı Tansu Çıller'e oııcekı gun Genelkurmav da \enlen bntıngde ordunun savunma gerekMnımlennın sağlanmasında gecıkıldığıne ı^aret ertı Anayasaya uyum çalışmaları • ANKARA (Cumhurivet Burosu) - TBMM >âklasık I 5>ıl once vapılan anavas.a değışıklığıne paralel 'u>um vasalarfnın çıkanlması ıçın kolları şvadı TB\1M Baskanı IVlustafa Kalemlı dun avası partı temsilcılenvle yaptıgı toplantıda u\um Jasalarının çıkarılmasi ıçın [Jartıler arasi komisvon lîurulmasının liararlastınldısmı bıldırdı jtalemlı dun RP D\ P İNAP. DSPveCHPgrup Ijaskanv ekıllenv le > aptığı typlantıda uvum vasalan fk ılgılı Meclıs çalışma yıkvımı \e ızlenecek »oniemı goru^tu Toplantı Sbnrasi açıklama \apan fcalemlı uvum vasalannın Bır an once çıkarılmasinı fstedıklerını belırnı Parsadan davası (Cumhurhet Burosu) - Ânkara 18 AslıveCeza MahkemeM unlu kisilerın adını kullanarak 8 sirketı dolandıran Selçiık Parsadan \e arkadaşlan hakkında gorev Mzlık karan \erdi \lahkeme, tiava dosvasını Ankara Kobetçı Ağır Ceza İMahkemesı ne gonderdı Mahkeme dosv a uzennde vaptığı ıncelemede, suçun Turk Ceza \a--asi nın 504 maddesının " kamu kurum ve kurulu^lannın veva kamu varanna ealısan havır kurumlarının zararına dolandırıcılık vapmak hukmunu ıçeren n tıkrasına gırdığı sonucuna vararak gorev sizlık karan verdı ANAP lideri Yılmaz, Türk yurttaşlan adına hükümeti istifaya çağırdığmı söyledi Hükümete 3. gensora Demirel yurda döndü Aı\KARA(Cumhuri>et Burosu)-CHPve DSPden sonra ANAP da hukumet hakkında gensoru onergesı veıılmesını kararlaştırdı ANAP lıderı Mesut Vılmaz Başbakan \ec- mettın Erbakan ın Turkıve veağırsuçlama- larda bulunan Lıbva Dev let Ba>kanı Muam- mer kaddafi ıle avnı du^uncelere sahıp oldu- ğunu bu nedenle bu sozlenn hıçbınne vanıt vermedıgın^ovledı Erbakan"m.Turkıve'nm Lıbva BuvukelçiM taratından 3 kez ujarılma- binakaı>ınbugezıveçıktığınaı>areteden\ıl- maz Başbakan ın "hıkuruğu >ağmursanan garsonde\let"anlavı>ı n,ındeolduğunu5dvun- du \ ılmaz Erbakan'ı Turk vurttaşlan adına îMifava davet ettığını sovledı ANAP dun vapılan medısgrup loplantisin- da Başbakan Erbakan hakkında gensoru oner- gesı verılmesi karauna \ardı ANAP lıderı Mesut \ ılmaz, mech:> grup toplantibinın açı- lı>ında vaptığı konu^mada hukumetın 100 gunluk ıcraatının sonundakı tablonun ">uz kızardcı" olduğunu belırttı Erbakan ınzengın Klam ulkelerını bırara- va getırerek G-^'ve kar^j U\am kulubu kuı- mak ıstedığını kavdeden Yılmaz Eıbakan ın gezılerınde Turk dış polıtıkasını uvgulamak verıne ham havallerını gerçekleştırmeve (,a- lıştığını ılerı surdu Başbakan \ardımcısı ve Dı^ı^lerı Bakanı Tansu Çıller ın ozel durunıu nedenıv le sergıledığı tutarsızlıklar bır kenara bırakılsa bıle ü\ P >etkılılennın açıklamala- rının da bırbmnı tutmadığını bovledı Mesut \ ılmaz. Erbakan ın. Turkıve nın Lıbva Buvukelçisi AteşBalkan ın3kezgon- derdığı. gezının vanlı^ olacagı. 2 bakan Lıb- va"davken vaşanan rezaletın yenıden >a;;ana- bıleceğı vonundekı knptoları dıkkatealmadı- ğını bıldırdı \ ılmaz bırzamanlar kendılerı- nı "BatıtaklitçiJeri"di}esuçlavan Erbakan ın Afrıka gezısınden sonra "Kendimı muzaffer Romab komutan gibi hissedhonım" dedıgı- nı anımsatarak "Erbakan, lstanbul tatıhı Fa- tıh Sultan Mehmet gıbı geldım divemhor. Çıinku Farih'ten utannor" dedı Başbakan Erbakan ın tum -.ozlerımn "hi- lafi hakıkat"olduğunu î.a\ unan'S ılmaz "Dı- velinı kı rurki»e'nın menfaatlan korundu, o zaman buvukelçi nivc gerı çekıldi.' Başba- kan'a sormamışlar mı? Başbakan'la Dı^ışle- ri Bakanı birbirivlegorufmmorlarmı'.'Bır ul- ke>e en ağır protestoj u \ aparken birbırlerine danışnuvoıiar mı?'" dıve konu^tu ^ ılmaz Kaddafı'nın PKK ıle ılgılı bılınen sozlerı vanında konu^nıasında cumhunvetı -.uçladığını cumhunvet donemı ıle ılgılı son derece ağıreieştınlerde bulundugunu kavde- derken de "Erbakan, bunlann hiçbinni ce\ap- lamamıştir. Çunku Kaddafl'nın sozien. Er- bakan'ın da saıunduğu mıllı guruşun av rusı- dır"dedı Erbakan ın ı^ba^ınagelırken "Gar- son de\ietolacağız" sozlennı anımsatan \ ıl- nıaz "Bu garson dev let v uzune tukurseler bı- le hesabı tahsü etmek içın 'Sagmurvagdı di- \en garson dev letmiş" goru^unu vav undu ^ ılmaz konuşmasinın son bolumunde ha- kaıetlerın Turk ulusuna degıl Erbakan a va- pıldığmısovledı \ ılmaz Erbakan a "4NAP adına değil. I urki\e"nin onuruna. gururuna. menfaatlarına onem veren tum Turk \atan- daşlan adına isrifa\a çağınvorum" dedı REFAH^ıOL hukumetını de\ ırmek ıçın ha- rekete geçen \ ılmaz. bu çerçe\ede dun de MHPGenelBa^kanı AJparslanTurkeşıiego- ruştu Y1HP lıderı Turke^ı ı buroMinda zıva- ret eden \ ılmaz goruşmeve ılı^kın bır soru uzerıne "Daha once sov lemiştim. parlamen- toiçindeki vedışındaki partılerledeğerlendır- me v apma arzumu dile getirmiştim. Bu çerçe- vede Sav ın Turkeş"le goruserek kendisının de- ğerlendirmelerını aldını" dedı Erbakan ve Çiller karşılamaya gitmedi DSP'de çoksesli günler 'İktidara talip olmamız gerekir' ANKARA (Cumhurivet Burosu)-DSPde Bulent Ecevit'ın konusmasından sonra basına kapat ı lan grup toplantılarının tamamının açık vapılması kararlastırı- lırken mılienekıilerı sesle- nnı vukseltmeve başladılar Kocaelı MılletvekılrBekir Yündagul. ANA\OLdzıniık hukumetme sağladıkları çe- kımser destek ve "iktidar olmak istemivormuş" go- runtusunun partıleııne za- rarverdığını. ANAP ınken- dılennden ov aldıgını scv- ledı DSPGrup Baskanvekılı Mumtaz Sovsal grup top- lantisının açıhsinda v aptıgı açıklamada bundan bovle grup toplantılarının tamj- mının basına \e ızlevıcıle- re açık olacagını bıldırdı Kocaelı Mılletvekılı Bekır Yürdagul TRTde partıle- rının sozcusu olmadıgını genel baskamnhervereve- tısemedığını bu eksiklerı gıdermek gerektıgını sov- ledı Vurdagul "Çekimser tavnmız ve iktidar olmak istemivormuş imajı alcvhi- mize oldu. ANAP'a vakın durmamı/ bi/e puan ka\- bettinvor. ANAP.Turkıve'vı perişan etmis, bir parti. DV P de av nj. Bu partılenn v anın- da bizinı ozelliğimiz nerede kalıvor? ANAP bizden ov alıvor" elestırısını dıle ge tırdı Vurdagul. Ecevıt e "Bizegörev verinTurkive'vı dolaşalım. demokratik kit- le orgutlen ile goruşelım" dıve seslendı Ecev ıt "TRT belli gore- vi olanları vavimhvor. Bizinı tuzuğumuzdeçok sav ıda ge- nel başkan ve genel sekreter vardımcısı vok. Biz grup baş- kanvekillerine vaptırtıvo- ruz. açıklamalan vine va- \imlanmivor. TRT voneti- mine başv urarak bu haksız uvgulamanın duzeltilmesi- nı ısteveceğim. Kurultavda da belli gorev len çoğaltarak bunu duzeltmemiz gereki- vor"dedı Ecevıt ANAP'ın kendılerınden ov aldıgı eles- tınsıne "Nasıl oluvor da o zaman, onlann ovu duşer- kenbizimovumuzartıvor? ^ ılmaz.dahavakuızaman- da bi/inı partımizden ov al- ma umuduna kapılmıştı" karsilıgını verdı Ecevıt. DSPdenhdlkınbeklentıle- rını ancak olanaklar olçu- sunde verıne getırebılecek- lerını vurgularken ~'D\ P RP ANAPolmaMn denivor. Ama hukumet bu meclisin içınden çıkacak. RP'li hu- kumet goruldukten sonra halkımızbldm ANAP-D\ P a/ınlık hukumetine verdi- ğimizçekinserdesteğidaha iv i degerlendirir" dedı Frabzon Mıfletvekılı Hik- met Sanıı Turk de. vatanda- sin kendılennden çok sev bekledığını umut partı ol- duklannı vurguladı Tûrk' "Butun il ve ilçelerde kong- relerimia vaparak sağhklı \v gerçek bır orgutle iktidara talip olmamız gerekir. Hu- kumet duşerseçozumu baş- ka verlere bırakmadan. so- rumluluk ustlenmeve hazır olmamız gerekır. Gorev al- mava talipolduğumuzu şun- diden sov lememız gerekir. Gensoru ile hukumet buna- lınıı \aratmav ı değıl. ehil bir hukumetkurulmasını amaç- ladığimızı gostermemiz ge- rekır" dedı Panuık tl\atlanmn mali\etin alrında kalması uzerine ureticiler b«>le giderse uretimden va/geveceklerini açıkladılar. Pamukişçisisonkez uyunh MERIH \K SÖKE - Pamuk uretıcısının prım sıstemının vaşama geçırılmesıvle ıigılı ısteğını dıle getırdığı mıtıng dun Soke'de vapıldı Pamuk uretıcıleıı hukumetı son kez uvardıklannı seslenne kulak verılmesını, aksı durumda pamuk uretımınden vazgeçeceklerını dıle getırdıler Bırlıkler taratından açıklanan pamuk tıvatlarının malıvetın altında kalması uretıcıv ı alanlara çıkardı Pamukta hukumetlerın vıllardır ızledıklerı polıtıkaları sert bırdılle elestıren Fue Çıttçıler Derneğı TARİŞ \e zıraat"" odaiarı son kez dun mıtıngde hukumetı uvardılar EgeCıftçıler Derneğı ^ onetım Kurulu Ba^kanı Hulusi Tanman konuşmasında vaklasık ıkı vıldırprım sistemı ıstedıklerını ancak Ankara'dan bu konuda kendılerıne destek gelmedığını sovledı "Son uç vıldır panıukçumu/ıın derisi vuzulmuştur" dıven Taııman sozlerını sovle surdıırdu "Sadece geıjen sezonda hukumetın fon ve kota uvgulaması sonucu cebimizden 167 nıilvon dolar zorla alınmtş. ve tekstilcinın cebıne konmuştur. Geçmiş st/onda dunva pamuk fivatlan gelmiş geçmı^ en vuksek sev ivelerde dolaşırken ihracat fon ve kotalaıia kapatılmış. pamuk ureticısi tekstılcinın insafına terk edılmıştır." Dunva pamuk tıvatlarının şu an çok dustuğunu vurgulavan Tanman hukumetın ıhracata ton va da kota konulup konmavatağını açıklamadığını sovledı Pamuk uretıcısının hukumetten venı kavnak ıstemedıüını belınen Tanman kılo basına 20 bın lıra prım ıstedıklerını bıldırdı Tanman şovle konustu "Memleketı kavnak bulacağım dive satılığa çıkaracaksın. sonra da kav nak onunde dururken tekstil lobisi üzıilmesin. vergi vermesin dive üreticm mağdur edip bir sonraki üretimi de tehlikeve atacaksın. L retıcı uvanvorsid. VakındaVunana bi/i muhtaç edecekler." TARİŞ Pamuk Bırlığı \ onetım kurulu Başkanı Mehmet Bakanoğlu da istenen prımın hemen odennıesı gıbı bır taleplerının bulunmadığını sovledı Hukumetın prım sistemıvle uretıcıv e 30trılvon vereceğını buna karşılık 120 trtKon vergı toplavacağını ve kazançlı çıkacağını belırterek "Kavnak divorlar. para vok divorlar. İşte kavnak. Eğer panmkçuva prim vernıezsenı/ pamuk ekmez" dedı LALE SARIİBRAHİMOĞLL V ENEDİK/ANKARA- Cumhurbaskanı Sulevman Demirel REFAH\OL hu- kumetını laıklığı ıhla) ettığı volunda ıtham etmedıâını belırterek Turk dis polıtıka- sinda bır v on değısıklığı bu- lunmadığını bıldırdı Demi- rel "Halka teminat verivo- rum. l'lkenjn temel niteİik- lerideğişmeyecek"dedı Baş- bakan Necmettin Erbakan ıle oncekı gun gece vaıisi Atrıka gezısınden donen Başbakan ı karijilavan Dı- sislerı Bakanı Tansu Çiller Italva gezısınden donen Cumhurbaskanı nı kar^ıla- mava gıtmedı Demirel ın Erbakan'ın tartı^malı Iran ve »kandala neden olan Lıb- va zıvaretlenneatıtta bulu- narak "Turkive İran ve Lib- va'va "terore destek verme- \in' dıve gıtmıstır' demesi dıkkat çektı EsenboSa Havaalam'nda- kı kar^ılama torenıne Basba- kan Erbakan ve Başbakan Yardımcisi ve Disişlen Ba- kanı Tansu Çiller'ın gelme- mesı koalısvonortaklannın cumhurbaskanına tav ır aldı- gı vorumlarına neden oldu Demirel ı kar^ılama torenı- ne hukumet adına D> P'lı Mıllı Eğıtım Bakanı Mehmet Sağlam geldı Erbakan ın Demirel ı kar- silamava gelmemesine ge- rekçe olarak dun gece va- vımlanmasi gereken ancak mıllı ınaç nedenıvle enele- nen "Icraatın İçinden" prog- ramına katılacağını goster- dığıbelırtıldı Programıner- telenmesı bu gerekçev ı da- vanaksız bıraktı Italva gezisı bovunca Er- bakan'ın skandal Lıbva ge- zısı konusunda temkınlı ıta- deler kullanan Demırel'ın laıklık konusundakı sorular karsisinda sinırlendığı goz- lendı Demirel bırgazetecı- nın Çıller ın laıklık konu- sunda kendısınegonderdığı ve vanıtını verdığı nıektup- la ılgılı bır soru uzenne sov - le dedı "Ben o tartışmava girmem. Girmem o vorum- lara. MecuVin karşmna çık- mışım, demişim ki. Turki- \e'de lalikük konusunda kav- gısı olanlar var. Demişim ki. Tıirkive'nin temel niteükk- ri değiştirilmevecektir. Ben halka birteminatverivorum. TurkneC umhuriveti Devle- ti'nın temel nıtelikleri degiş- mevecektır. Bunun tartışıla- cak taranvok ki. Benim soy- lediğini gavet açık ve net No- ruma gerek vok. Ben, huku- metı. laıklığı ıhlaledıvor^u- nuz' diveithametmedimki. Laıklik hakkında kavgılan olanlar var dedim. Vok nıu Turkive'de lajklik konusun- da kav gısı olan? Turkive'de benden başka bu çeşit konu- san vok mu.' Benım konuş- mam birtesphtir. Beni huku- mede. bunlar laıklığı ıhlalet- tıler divekımsekarşıkarşı- va getinııeve çahşmasın. Ben gorev ımi vaptım. V ine sovlu- vorum kı Turkive Cumhu- riveti'nın temel nitetikJeri ko- runacaktır. Mic kımse bunu değLştiremez." 3 gunluk Italva zıv aretının son duragı \enedık ten Tur- kıve\e donerken gazetecı- lenn sorulannı vanıtlavan Demirel Erbakan ııiskanda- la vol açan Lıbva zıvaretı konusunda hukumete elestı- n dozunu arttıı mamav a dık- kat ettı Demirel uçaktaga- zetecılenn bu vondekı so- rulan uzenne de su goruşle- n dıle getırdı "Turkive'nın dıs, politikasmda bir von de- ğişikliğı bulunmuvor. Nedir dış politika uvgulamalan.' İran ve Libvava gidilmiş. Turkive İran'a ve LibvaNa terore destek vermek ıçin mi gitmiş? Kendisi zaten teror- den sıkıntıda. Terore des- tek v ermev ı n dive gftmişr Şu anda Turkıve nın dıs polıtıkabinda eleştınlebıle- cek ıstıkametı baska tarata çevırecek bır durumun ol- madığını belırten Demirel hukumet programında da Avrupa ıle ılıskılerın gelı>- tınleceğının vazılı olduğunu anımsanı Avrupa'yı uyardı Demirel: Terorizmi haklı göstermeyin \ENEDIK / ANK.ARA (Cumhunvet)-C umhurbas kanı Sulevman Demirel, Av - rupa vı ıistu kapalı uvararak "Teronzme hakJılık gerekçe- si gosterdığınız zaman teror dunvavı kan golune çevire- D AH A USTÜNÜ "RaMplerimizden özür dileriz, çûnkû gerçekten dahafistûnüyok" YETSAN EC0FLAM TERM0R0B0T CİHAZ TİPİ Hermetık Elektronık Kombı CPR 24 (YSHO) KAPASİTE (kcal/Tı) 24 000 PEŞİN 180 000 000 1AY 196 200 000 2AY 212 400 000 • ?arjüj bır jaima safcao^psı üe gsz ve haTsyı ideai traoianla ön sanşonnaiı ol&nk yasar Sonuç ÇOK yuksek venm çok dupjt azot oksıtler re çok sessızçalj^ma • Yencjer 11 000 teal i %93 5 .4 0 0 0 ^ 1 1 * 9 3 1S 000 fcal s%08 23 000koLb%91 24 000 kca. t W0 • 28 ppm len d^şui azct oKsıt ıçer°îi baca gaz: saraktenstjtlen 3e ^pçek bır çev^ dû6Cudur • 4O0C ıle 650C aras^ıd^ ayarAnabüK: kuLanın; suyu g-^a* $ defe aruşlanncan etküennıez Böylece dus yaparken dıgep btr sıcak su muslugu açüdı^nda du^ suyumın sıca^iıgmja bçtu 5 degı^ıilık clmaz • D"4 lıava sıcakLk sensoru üe ıç ortam sıcakıjgtııı ctomalıi olarak konn'Ol ede 1 ^ iV^nn bır yalct tasar^ıfu saglar • BacaiLn lcsıneıı ya da tamamen hiranmafli üAtode sıssemı tıkar.rna duraBuca gö-e îademelı o»a"aj kapa: r BCylsoe yann: ş gazlar a ıçen sızmasıy.a iogaiı.ıecek öıuacul kazalar Onlenır H E S A P L I K A L İ T E - Y E T S A N D O C A L C A Z I S I S 1 S T E M L E R İ Istanlml Hmifa taknı Sol Mud Ikatıtıey Cx) * 5a Karakdy 80C30 lstanbul Te M2li 29312DU 'OtVı F ah 01212)2931239 2519619 btanbul »nrtolu Yakası M I Mûd İ-onu CaC Tjvapogiu Sk N 4 Har d ye Va^gan I; Mrk Kjnotag Ist Te 9216 3631 4d 363 '1 54 FakiW216l 36^87 -9 EskrçehırBSI Mıid Kuta-ja Cad t ı 67 Esk şef T» »222 221 22 1 7 Ankara Bol Mâd Gaz M.s s*a Kaırul Bu > N 90 A Maitepe 065T Anka a T u J1 /30o0 66 67 Faks »3121231 56 52 bmırBol Mûd EgpTca»IşMeıto '203,7SotakNo 1 Y-*-şen<35110'ZTTr T» 0iij2 4jjn10aFaks 0(232 4S'44 4H AdnuBöl Möd Çnar ZyaPa^Buwr No110 Adana 1f 0(322 359 5C 46 Faks «3221 352 r 20 Harpul UulMndMik 5M * OizTat Ekıa £ D A Ertum v >r^ $34 j â4 3&K UC35, Gfif Hûlı. I3E 4 6 Çl» I j i , % C X *jaa& HM Wtt 2 6 60 Tortnfn T « KIHfKULE{0 31S) Unal M Vıp«Hriitı34 u ı' NEVfCHİII(O 3*4) T ı HMHâh. 5€3 59 1 B».r4Cy Enoy HM^54 46 5o Sahçaıe^» Balnuk Hak. c >- c Ba~^>e «- S«1a DGu J3 3^- eç w^ Ç ı U n ^ 2° C s l x « 9KI»st*«w»l K»d^l«5 »2^ 9 «Jtçamce P ^ H K I M - 4 « - n w « İtTMBin. U l U O U I TAUUI |0 » < | » UuKmdiUİH. 346 : 4 vfaoa ÇHMfMfın 3 £ 4 j i Şaşkrtaaa Açı D Gu 3= =4 ^ Çutad«tıilu 4 a ^ j o a Daa*1wn 3 fe J &•*-• şyıin Huh 4 «29^^32 Eıuan Hutı J ^ rj ^ " 3 * E-C^ ^ 24 jC Rsnrarvaf V Ooj«lg« ' v ^ J ^eoe Ariudya ^ ^ * "* kjorâtt Do0açl« 62 ^ ^f3tao Tif " « 1 JUHUIU|O3iXlTakMnurt!sıliM^3 49 55 Van: EltuM? - JA^aro AlHim HM V *> 33 A Paşc « • T » j 0 '5 93 Juı Kanl 3 24 44 .,1u Cikn D JU SaTav r--'-- MIR1IIO17») Ugm H * < B3 49 •URU « 114) ta T« ^ EMlflHMl [9 232) E«ga2 ^ r IUta<ra 3 ^ DM)nş-B«nş M2*n DMtoln 3. Bo IM hı 350 ' a A«U, Ifc» Ç k Ör» TK ÇOHUII (O M4|taıTk < İSİVAS40 Kcu AMca OO0rtgu 3«- -6 -< &3 u d m l ı H u n t 3 ' 1 M UmM4i AktanM rt*r35-e-£ '^ 2^ %4aneoe CWI IMı 3S4 S 26 O^tır ı SM (H ) K 3 . 3 % J 9 ^ » GMtMfen* 35â 37 75 <.C^r 3 ^ 2E UaR Vvyınt - Tlc TMUT < * Huh T&LOVA |O 22S) S<ç» ZOIMULDAK |O 372) D KASTAHOMU |0 3M) I cekhr. \nlaşılıvorkıTurkıve dalıa toprağmusiperini. ınsa- nını ve devletini savunmak ıçın vaptığı mucadelevi an- latmaktaepev zaman harca- vacaktır" dedı Demirel ^ gunluk Italva zıvarctını unlu kanal kentı \enedık e vaptığı gezıvleta- mamvarak dun gece vurda dondu Lçakm gazetecılere bılgı veren Demirel A\rupa Parlamentosu nun son kara- rında. Avrupada Turkıse hakkında vanlisbılgılere da- vanılarak olumsuz bır ımaı v aratılmakta olduğunu beiır- terek Turkıve vebuvukhak- hizlıkvapıldığını bovledı De- mirel Italva gezisinde. bunun Turk halkını ıncıttığını an- lattıgını sovledı Demirel. dun Venedık ı zı- varetı sırasında Italyan ga- zetecılennınborulannıdaya- nıtladı Demirel uçakta du- zenledığı basin toplantısında. bır İtalvan gazetecisinın ken- disine vonelttığı "Kurtlenn ozgurluk talepleri teror tanı- mına mı girivor''" \olunda- kı sorusunu anımsatarak "Av- rupa'da terorist ile hurrivet mucadelesi vapılması gibi bir olav kanştırılmaktadır. Esa- sen \vrupa Parlamento- su'nun karannda da bu go- rulmektedir" dedı İtalva nın hukumet prog- ramında 18 madde olarak Turkıve'nın ^B'vegırmesı- nedestek ıfadesının \eraldı- gınıanımsatan Demirel An- kara nın Italva vabukonu- da muteşekkır olduğunu be- lırttı aneak bunun somut adımlarladevamınıngelme- »ını bekledıklerını sovledı Demirel Italva Cumhur- baskanı Oscar Luigi Scalfa- ro'nun resmı davethii ola- rak gıttıgı Italv a da Başbakan Romano Prodi ıle de goıus- tu Demirel onuruna salı ak- samı bırvemek veren Prodı burada vaptığı konuşmada. Kıbrıs sorununun bır an on- ce çozume ka\ usması gerek- tığı volunda Avrupa Bırlıgı (\B)mesa|inı Ankara va ılet- tı Prodı "Kıbrıs'ta çozüm isti>oruz" derken Turkı- ve nın gelecekte *,ok onem- lı rol ovnavacağını vebu ro- lün Avrupa ıçınde ovnana- cağının altını çızdı Turkı- ve nın AB ve u\elığıne tek destek veren ulkekonumun- dakı Italva nın Basbakanı Prodı. "\kdeniz'in kaderini bırlikte çizeceğiz" dıverek Mcak mesaı verdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle