03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 EKİM 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER avaştan sonra Bosna'da Müslüman kesimde dıne yönelış gözle görülür ölçüde artmış. İslami gıyim tarzını benimseyenler ve camiye gıdenler sa\ aştan en çok etkilenen kesimlerde daha fazla görülüyor. Batılılann fundamentalizm korkusunu Boşnaklar gereksız bir paranoya olarak yorumlarken, sa\aş nedenıyle kimliğıne saldınlan Müslümanlann doğal olarak dine sarıldığını, ancak bunun geçıci bir durum olduğunu belırtıyorlar.a s c İ î k n u r osna'da 198O'lı yıllarda camıye namaz kılmaya giden Müslüman sayısı azalınca kadınlar da camiye çağnlmış. 0 nedenle namaz saatlerinde cami avlusunda bırçok kadın erkeklerle yan yana aptes alıp camide yan yana namaz kılıyor. Camide namaz kılan kadınların çoğunluğu 50 yaşın üzerinde. Tesettürlü falan da değiller. osna'da bizdeki Diyanet'in karşılığı olarak Rıyaset adında resmı bir kuruluş \ar Camilenn giderlen ve ımamların maaşı bu kuruluştan sağlanıyor. Camilenn büyük bir kısmı Osmanlı'dan kalma. Ancak Tito dönemınde de bırçok cami yapılmış. Cemaati az olmasına karşın cami sayısı oldukça fazla. Bogoıııil usuHiMüsKrnıanhkSaraybosna sokakiarında nadıren de olsa başortulu ve pardosusu topuğunu doven tesetturlu genç kızlarla da yolunuzkesışebılıyor Dıya- loğa kapalılar Ronuşma teklıflennı çoğunlukla gen çev ın> orlar A.ra sıra da ara- balannın camma Humeyni resımlennı asmış Bosnalıla- n görmek kıtnseyı şaşırtmı- yor Ancak yıne de İslami gıyımı seçmış olanlar, gene- lın ıçınde çok az bir oranı oluşturuyor lran, Suudı Arabıstan gıbı ulkelenn yo- ğun parasal desteğıne \e mısyonerlenn faalıyetlenne rağmen Bosna halkı uzenn- de çok etkılı oldukları soy- lenemez Yıllarcakomunıst rejımı yaşadıktan sonra oz- gurluğune çok duşkun olan Boşnakların bu dunyanın nımetlerıne sırt çevırerek ahrete yatınm yapmalanna ıhtımal \erılmıyor Konuş- tuğumuz Bosnalılar. para musluklan ne kadaraçılırsa açılsın radıkal Islamcılann SDA'nınustyonetımıdışın- da Boşnak halkı uzennde et- kılı olamayacakları goru- şundeler Saraybosna'da en gor- kemlı elçılık bmasına sahıp olan tran'ın aynı zamanda çarşının ıçınde bir de kultur merkezi bulunuyor Onun- den her geçışte ozellıkle baktığımız merkezde gore\ - lı Iranlılar dışında kımse go- rulmuyor Bu tabloya rağmen yıne de savaş oncesıne gore ca- miye gıden, oruç tutan \ e te- setture uyanlann sayısı ıkı- ye katlanmış Saray bosna'nm bazı ma- hallelennde Kuran kurslan açılmış Savaşta yakınlannı yıtırenlerde \e kentın varoşlarında dıne yonelış daha fazla Fethullahçılann da Bosna"nın Saray bosna başta olmak uzere uç ken- tındeokulaçmagınşımlen \ar Saray- bosna'dabırbınayı onararak okula do- nuşturen Fethullahçılar. oğrenım fa- alıyetlennı bir yıl erteledıler Ankara \e lstanbul'da kendı okullannda eğıt- tıklerı Boşnak çocuklan. bir yıl sonra Saray bosna'dakı okula aktaracaklar Bosna'da Islam ulkelen ıçınde en çok yardım gonderen ulke olarak Iran'ın adı geçıyor Radıkal tslama ka- yışın sa\aştan sonra gozle gorulur oranda artması kabul edılse bıle Boş- naklar. bu durumun Batılılar tarafın- dan ozellıkle abartıldığı konusunda hemfıkır \olda gorduklen uç tane tur- Dayton Anlaşması'na göre savaş sırasında Bosna'ya diğer İslam ülkelerinden savaşmaya giden bütün mücahitlerin ütkeyi terketmesi gerekiyordu. Ancak mücahitlerin bir kısmı SDA'nın da desteğiyle Boşnak kızlarıyla evlenip oturma izni elde ettiler. Mücahitler Zenitsa ve Tuzla yakınlannda özellikle de Bakatıcı ve Zavidoviçi bölgesinde bulunuyor. Boşnakların eski dini Bogomillik Sla\ ırkının dinsel a\nşması Roma İmparatortuğu'nun dağılmasından hemen sonra başlar. Hınatlar Roma'dakı Papalığa bağlı katolık kılısesine bağlılıklarını surdururken. Suplar bolgenın \enı lıâkimı Bizans İmparatoriuğu'nun etkısıvle konstantuıopolıs Patnklığı'ne bağlanarak Hrıstıvanlığın Ortodoks mezhebını benımsedıler. Bir başka deyımle Sla\lann batıda olanlan Roma'\a bağlı Katolik, doğuda olanlan tstanbul'a bağlı Ortodoks. Bosnalılar ise Bogonul mezhebını sectıler. Bızans'ın Roma'nın venni alnıası. belkı de dunvanın en bu\uk kentı halıne gelmesı. Balkanlar'ın geleceğı açısından bir donum noktası oldu. Roma'nın sadece dınstl açıdan suren etkisı, Papa ile Konstantuıopolıs Patnklığı arasında \I. \ uzv ılda su > uzune çıkan vetkı çatışması sonucunda havlı zavıfladı. Bir yandan feodal >apı yavgınlaşırken, ote vandan Konstantınopolis Patnğı'nin ustunluğu tartışılmamakla bırükte Sırp ve Bulgar gibi bazı kılıselenn ozerklığirun kabulu, ıbadeün ^unanca'dan başka dillerde de vapılnıası. katolik kilisesınin odün \ermeztiğine karşın Ortodoks kilisesınin Bizansl&şnıasının bir unsunu olarak Balkanlar'da tercih gormesini sağlamıştır. Hınstivanlığın egemen olduğu donemde Ortdoks kilisesinin etkin egemenliğimn \anı sıra Katolik ve Protestanlar gibi >erel mezheplerin dışında Bogomiller. unitarienler de bu bolgede farklı birer unsur olarak >aşadılar. "Ortaçağın en buvuk puritenleri" dıve tanımlanan ve iki kiliseden de bağımsız bir yapıva sahıp olan Bogomiller, XIV \e \\. vuzvülarda topluca İslam'a geçtıler. Bugunku Müslüman Boşnaklar. Bogomillerin torunlandır. Anadolu'dan Turk gefırme politıkası \\ I. vnzvılın sonuna kadarsurnıusunufusun vu/dc 15'ınıoluşturmuştur. V\ II. > uz> ılda gonullu \e toplu İslamlaşma sonucu bu oran. \ u/dt 40'lara kadar çikmıştır. Bosna'da Bogomıl mezhebine ait Bogomıl kilisesi \ardır. Bu kilise Katolik kıusesını put sav ıvor. Bogomıllerde haç ışareti kutsal savılmıvor. \afhze karşılar. Gunde sade şekıide beş kez diz çokerek dua edilhor. Islanıa benzer ozelliklen nedeniyle BogomıJ mezhebınden olanlann. Osmaniüann işgalinden sonra kolavca Musluman olduklan sanıbyor. Özellikle kentlerde oturanlar Musluman. dağlarda oturanlar Ortodoks kaldılar. Bugun de durum boyledir. Sırplar daha çok kov lerde \e dağlarda oturanlardır. banlımn resmını çeken Batılı gazete- cılerın ola>ı abarttığını uhıslararasi kuruluşların vonetıcılerının de bu ko- nuda gereksız bıı parano\a\a kapıldı- ğını \urgula\an Bo^naklara goıe. sa- va>ta > aşananlardan sonra bu gelı ^nıe- ler doğal "Sa>aşta Ortodoks Sırplar i)e Katolik Hınatlar bize Musluman kimliğımız nedeni} le saldırdılar. İçgu- dusel olarak bızim de saldınlan kimli- ğimize sanlmamı/ soıı derece doğal. \>nca sa\aş suresince gorduk ki blze sadece İslam üikeleri kucak açtL Hem vardım gonderdiler hem de cephede bizimle birlıkte çarpıştılar. Her fırsat- ta dün\a\a insan haklan konusunda ders veren ABD \e A\ rupa ulkeleri ise Müslüman Boşnaklara \onelik katli- amı se> rettL Bize \ardım eden İslam ul- kelerineşukrandu\gulanmızıifadeet- memizden neden rahatsızlık du\ulu- >or? Batı ve laikler bize el uzattılar da hıtmadık mı?" turunden sozlerı M\a- setçısınden ışadamına. burokratından kah\ edekı garsona kadar her Boşnak- tan dınledık Bunun vanında sık sık. "Boşnak halkı tahmin edemeveceğiniz kadar pragmatısttir. Şu anda gerek Boşnak halkı gerekse iktıdardaki SDA voneti- cileri. gelen vardımlar nedenhle radi- kal Islamcılan urkutmemeveçaiışıvor- lar. islamivonetim biçimine mevyal bir tavır sergiiemeleri >ardımlann her an kesileceğine dairduvduklan kavgıdan- dır" turunden bırbırıne benzer \orum- lar dınledık Boşnakların Müslümanlığı Hırvatlarve Sırplargıbı Sla\ ırkın- dan olan Boşnakların Müslümanlığı kabullemşı, bugun Bosna-Hersek Fe- derasyonu'nu oluşturan topraklann Osmanlı Imparatorluğu'na geçışınden sonra gerçekleşır 1350 > ılından ıtıba- renadımadımBalkanlar'avayılanOs- manlı lmparatorluğu, Bosna-Hersek'ı 1483 >ılmda toprakiarına katar Sırp- lara sorulduğunda toprak sahıbı Boş- naklar, daha fazla \ ergı \ ermekten ka- çındığı ıçın Musluman olmuştur An- cak Ortodoksluğu \e katolıklığı Ro- ma ve Bizans lmparatorluğu donemın- de kabul etme>en Boşnaklann. hıçbır zorlama olmaksızm Islamıvetı seçtı- ğı. Batılı tarıhçılertarafındanda kabul edılıyor Hınstıvanlığın tarklı bir yorumu olan Bogomıllığ! seçen Boşnaklar. o donemde de dığer Slav halklan tara- fından ezıldığınden Osmanlılann gel- mesıyle egemen toplumun dının\ ka- bul ederler Bu onlar ıçın belkı de bir kurtuluşu ıfade etmektedır Osmanlı ıle gelen Sunnı Islaının vanı sıra Bal- kanlar'da çok sayıda açılan Bektaşı tekkesıyle de İslamın farklı vorumla- n zengın bir mozaık olarak bu toprak- lara taşınır Bektaşı dervışlerının Bal- kanlar'a gelışı Osmanlı ordulannın ge- lışınden onceve rastlar Günumuzde camıler ve buralarda gorev vapan ımamlar. bızdekı Dıva- net'ın karşılığı olan "Rhasefadlı bir kuruma bağlı Rıyaset kurumu. a\nı bızım Dıvanet tşlen Başkanlığı gıbı devlete bağlı resmı bir kuruluş Dın gorev lılennın maaşı ve camılenn gı- derlen bu kuruluş taratından karşıla- nı\or Camilenn buyuk bir kısmı Os- manlı donemınden kalma Bosna'da Muslumanlık bızdekın- den çok farklı >a^anı\or En onemh farkhlık. bu ulkede camılere kadınla- nn da gırebılmelen Kadınlar. erkek- lenn vanında saf tutarak namaz kılıv or Ov le tesetturlu falan da değiller Cu- ma namazı sırasında Begov a Camıı 'ne ozellıkle gıdıp avluda gozlem yaptık Kadınlar Anadolu'dakı kadınlar gıbı baş bağlamış. eteklerı de dız ustun- devdı Erkeklerle birlıkte aptesalıpay- nı kapıdan ıçerı gırdıler Namaz kılan kadınların 50 vaşın uzennde olması dıkkat çekıcı>dı Sokakta gorduğu- muz tesetturlu genç kızlan cuma na- mazında goremedık Genç kızlar daha çok ramazan ayı suresince terav ı namazına ılgı gosten- yormuş Budurumu EmineHoriç,du- nuru Saadet Haciç ve kaldığımız evın sahıbesı Menem Smaifcjviçde tev ıt et- tı Ev sahıbemız Mervem Smaılovıç, e\ın temızhğını yaptığı bir gun. kom- BAÇARŞFDA İŞPORTACILIK YAPAN NURETTİN CİKOLİ 6 Tito dönemi daha iyiydVÇarşı ıçınde dolanırken gozumuze sevımlı bir ıhtıyar ılıştı Onundekı mınık tezgâhına. çakmak. tesbıh. avna. tarak. rutun tabakası ve benzen şe> len dızmış gunun nafakasını çıkarma derdmde\dı - "Selamünalevkiım" Cikoli: "Ale\kumselam. buyurun" - Aaaa Türkçe bilivor musunuz? Cikoli:"Eee ben Turkum Tabıı kı Turkçe konuşacağım Nveşaşırdın' 1 " - Burada Türkçe konuşana pek rastlamadım da... Saravbosnalı mısınız? Cikoli: "Hayır. Kosovalıvım " - Kosovalılar genellikle \rnavut olur. Siz Arnavut musunuz Türk mii? Cikoli: Turkum Ama Arnav utlarla da yakınlığım var" -Ne türbirvakınhk? Cikoli: "Eşım Arnavut \ynca onlann da çoğu Bektaşı ben de Bektaşıv ım " - Eşiniz de Türkçe bilivor mu? Cikoli: "Yok bılmıvor O bılmedığı ıçın çocuk da oğrenemedı Ben butun gun dışandayım Çocuk anneyle beraber olduğu ıçın Turkçe oğrenemedı " - Sarav bosna'dan ne zaman geldiniz? Cikoli: "Çok eskıden. ev lenmeden once geldım " - Barış kalıcı olacak mı? Cikoli: "Allah bılır Savaştanonce bırbırlenne gıreceklen kımın aklma gelırdı Tito gıttıkten sonra olanlar oldu O donemde herkes banş ıçınde yaşar ıdı O gıdınce her şey altust oldu Muslumanlar. Tito dönemınde çok rahattı Kjmse kımsenın dınıne ıbadetıne kanşmaz ıdı Şımdı ne olacağını kımse bılemez " - Siz hangi Bektaşi Dergâhı'na bağlısınız, Sarav bosna' mı? Cikoli: "\ok Lskup'tekı dergâha baglıvım Buradakı tekke artık ışlemıyor Mostar ve Tuzla'dakı de o>le Bılmıvorum Gradışka Debre'dekı hâlâ duru>or mu 1 " - Burada Bektaşiler çok mu Nurettin Bev? Cikoli "Bektaşiler çok olsaydı buranın halı bo> le mı olurdu ev lat Burda Nakşıbendı çok." Nurettin Cikoli, Saraybosna'da işportacılık yapan Koso- valı bir Türk. Bektaşi olan Cikoli, "Bektaşiler burda çok olsaydı bunlar olmazdı" diyor. Oslobodenje gazetesinde çalışan biri Hırvat biri Boşnak iki gazeteci 'Olanlardan politikacılar kadar aydınlar da sorumlu' \ ladimir Simiç ıle Nihad Timiç Sara>bosna'da savaş sırasında \a\ı- nını aksarmadan çıkan Oslobodenje gazetesinde çalışan çok vakın ıkı ak- radaş Bınsi Hırvat.dığen Musluman Boşnak lkız kardeş gıbı sureklı bir- lıkte dolaşivorlar Gunduzlen gaze- tenın teknık ser\ ısınde beraber geçen Vladımır ıle Nıhat akşamlan da bır- lıkteler Onlan ya gazetecılenn takıl- dığı Intemet Cafe'de va da vabancı gazetecılenn uğrak ven barlarda go- rebılırsınız Savaş dönemınde ozel- lıkle Mostar veçevresınde Hırvatlar- la Boşnaklar bırbırlennı boğazlarken bu ıkı arkadaşın dostluklanna en ufak bir golge duşmemış -Birinizin Hırvat birinizin Sırp ol- ması nedenivle savaş sırasında dost- luklannız etkılenmedi mi? \ladimir Simıç: Havır neden etkı- lensın Bız çok eskı ıkı arkadaşız Us- telık meslektaşız v e aynı gazetede ça- lışı>oruz Her şevden once bu toplu- mun ıçınden vetışmış avdınlanz Bı- zım ırkçı bir vaklaşım sergılememız elbette beklenemezdı Dostluğumu- zun surmeünde v adırganacak bir du- rum goremıvorum Olavlara objektıf vaklaştıgın bureı.e bovîe bir tehlıke yok Nıhad benım en yakın arkada- şını Halklanmız arasında savaş çık- tı dıye bızım de bırbınmıze savaş aç- mamız gerekmıyor -Hırvatlaria Boşnaklar da birbiri- ne çok v akındı. \y nı ırktan gdiyoriar ve komşuluk ılişkîten vardı. Ama bir- biıierine acımastzca saldırdılar. De- mek ki çıkaıiar söz konusu olduğun- da dostluklar bozuluvormuş? Nihad Simıç: Maalesefoyle Ama sokaktakı halkı bu noktayagetıren so- rumsuz polıtıkacılardır Politikacılar sonunu hıç hesap etmeden halklan Saraybosna'da savaş sırasında bile yayınını sürdüren Os- lobodenje gazetesinde çalışan Hırvat Vladimir Simiç ile Ni- had Tihiç, savaşa rağmen dostluklarının bozulmayışını ay- dın olmanın gereği olarak yorumluyor. bırbınne duşman etmek ıçın ne gere- kıyorsa yaptılar Savaştan sokaktakı halkın çıkan voktu S'onetımlennı surdurmek ıçın ve her şeve tek başı- na sahıp olmak ıçın bazı politikacılar adım adım bu sonu hazırladılar -Peki aydınlar savaşa engel olmak için herhangi birgirişimde bulunma- dılar mı? En a/ından polıtikacılara karşı bir tavır geliştirmediler mi? MadimirSimtç: Neyazıkkı avdın- lanmız uzerlenne duşen sorumlukla- n yenne getınnedıklen gıbı bazı ay- dınlann bu sav aşa çanak tuttuklan bı- le sovlenebılır O nedenle avdınlann en az politikacılar kadar suı,u ve so- rumluluğu bulunuyor Okuma oranı çok yuksek olan bu toplumda en azın- dan halkı uyaracak ve banşın bozui- masınaengel olacak bir gmşımde bu- lunabılırlerdı ama yapmadılar -Her ikiniz de Sırplar tarafından surekli bombalanan ama buna rağ- men harabeye dönmuş o binada yayı- nını surduren Oslobodenje gazetesin- de çalışıvorsunuz. Savaş anında nasıl bir duygu ile görevinizi yapıyordu- nuz.' Nihad Tıhiç: Herkes bize bu soru- vu yoneltıvor Bız bir kere mesleğı- mızı çok sev ıy oruz Sadece ıkımız de- ğıl o gazetede çalışan butun arkadaş- fanmız sorumluklannın bıhncınde olarak bu gazetemn her koşul altında çıkanlmasi ve halkın objektıf olarak bılgılendmlmesı gerektıgıne ınanı- vordu O nedenle bombalaryağsa bı- le dığer zamanlar nasıl ışe gıdıyor ısekvıneaynıduygularlagıdıvorduk Bız olağanustu bir durum y okmuş gı- bı çalişivorduk Yarın savas olsa yıne avnı sorumluluk anlayışı ıle gazetem- ıze gıder çalışınz Siz de olsavdınız emınım kı aynı şeyı yapardınız şulardan bırınm ölen yakını ıçın okunulacak "tevhit"e katılmak uzere camiye gıde- ceğını belırterek ızın ıstedı Gıderken çantasından çıkar- dıgı başortusunu bağlay arak aceleyle çıktığından sora- madım Donuşunde **te>- hit"ın ne olduğunu açıkladı Bızdekı "mevBfın karşılı- ğıymış Bosna'da bir Muslu- man olduğunde l, 7 , 40 ve 52 gunde camide "tevhid" okunurmuş Meryem Smaılovıç, ca- miye eskı kuşaklann dışında gıden genç say îsinın eskıden ben çok olmadığını soylu- yor Camiye gıtmesı ve oruç tutması ıçın gençlığe fazla bir baskı olmadığından go- nullu olarak gelen gençlenn savaştan sonra bir mıktar art- tığını belırtıyor Ramazan ay ında genç kızlar arkadaşlanyla bardan çıkıp çantasından çıkardığı başortusunu bağlayarak ca- mıye gıdıyormuş l980'lı y ıllarda dinsel ınançlar ıy ıce zayıfladığı ıçın kadınlar da camiye çağnlmış Bayram- ları aıle buyuklerını zıvaret eskıden ben yavgınmış Er- kek çocuklann sunnet toren- len de bızdekınden farklıv- mış Oyle şaşaalı duğunler orada soz konusu değıl Ço- cuk ya doğduktan hemen sonra y a da sıradan bir ope- rasyon gıbı hıçbır toren ya- pılmadan hastanede kestırı- lıpgetınlıyormuş Haczıya- retı Bosna'da pek y ay gın de- ğıl Belkı bu nedenlerle flın- damentalizm korkusu yasa- mıyorlar Bosna'da bu korku bızdekı kadar yaşanmasa da "selamünaleyküm" sozcuğu Boşnak Muslumanlarladıya- log kurmanın anahtan V'edalaşırken de "AUah'a emanet" demek ozellıkle savaştan sonra yaygınlaşmış Ancak ılgınçtır. '"emanet'" sozcuğunun karşı- lığını bılmıy orlar Yanı anlamını bıl- meden kullanıyorlar Bosna'da da bazı lokantalarda ıçkı venlmıyor Başçarşı'dayerelyemekle- nn yapıldıği Osmanlı konağından çev - nlme lokantada ıçkı servısı yapılmı- yor O nedenle burası dındar Boşnak- İann başlıca mekânlanndan bın Eskı- den boyle değılmış Buuygulamada yenıbaşlamış Musluman Boşnaklarda aynı ırktan gelen ancak farklı ınanca sahıp olan Hırvat ve Sırplar'la ev lenme oranı ol- dukça yuksek Gayrımuslımlerle ev- lenme oranı yuzde 10'u aşmış Mücahitler gitmedi Dayion \nlaşması'na gore, dığer İs- lam u'lkelennden gelen mucahıtlenn ru- munun Bosna'yı terk etmesi gerekıyor- du Ancak mucahıtlenn buyuk bir kıs- mı donerken bir kısmı da Boşnak kız- lanyla e\ lenerek oturma ıznı elde ettı- ğınden Bosna da kaldılar Seçımlerde aktıf olarak SDA lehıne çalışan muca- hıtlenn ozellıkle Turk askerlerının bu- lunduğu Zenitsa çevresındekı kasaba vekoy lerde yaşadığı bıldınldı Konuş- tuğumuzBM gorev lılen Zenitsa dışın- da Tuzla'nm kuzeyındekı Bakatıcı ve Zavıdovıçı'de çok sayıda mucahıdın yerleştığını belırrtıler Gıdıp goruşmek ıstedığımı soyleyınce "Sakınha'"dıye- rekengellemeyeçalıştılar Her ne kadar silahlı olmadı'klan sovlenıyorsa da yı- ne mucahıtlerden korkuluyordu Turkıye'de Islamcı kanada vakın Kar Şırketler Grubu'na aıt Top \ır şırketıy - le vaptığımız gıdış ve donuş yolculu- ğunda uçakta çok say ıda mucahıdın ol- duğu gozden kaçmıyordu Hoş. THY'nın ılk setennde de uçaktan çok say ıda mucahıt ındı Çunku bılet alır- ken kım olduğu ve Bosna ya ne amaç- la gıttığı sorulmuy ordu Bosna'nm her- hangi bir vıze uygulaması soz konusu değıldı L çağm neredey se y ansını dol- duran bu kadar sakallının dıplomat ol- masına ımkân yoktu Saraybosna Hava- lımanı'nda ozellıkle geçis yapmayıp uçakta gorduğumuz bu ganp kılıklı yol- cuların kontrol sırasında hangı ulkeden olduklannı saptamaya çalıştık Çoğun- luk İran Cezayır Mısır ve Suudı Ara- bıstan pasaportu taşıyordu Bazıları yanlannda peçelı hatunlannı da getır- mıştı Resım çekılırken ozellıkle pasa- portlarını ve yuzlennı saklamaya çalı- şıyorlardı Uçakta cebınden çıkardığı mısvakla surekli dışlerını temızleyen Cezayırlı ıle konuşmak ıçın vaptığımız gırışım sonuçsuz kaldı Dıplomat y a da ışada- mı olsaydı konuşmaması ıçın bir neden yoktu Demekkı dığer Turk yolcularla bunlann "mücahif olduğu yonunde vaptığımız tahmin doğruydu Sürecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle