25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-10 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER *Üç Sıvas'a joplatma • ANKARA fCumhürhet Bürosu) - Yazar Muzaffer İlhan Erdost'un Onur Yayınları'ndan çıkan ""Türkiye'nin Veni Sevr'e Zorlanması Odağında - Üç Sıvas" adlı kitabının toplatıldığı bildirildi. Erdost. dün yaptığı açıklamada. kitabının .Ankara Devlet Güvenlik .Mahkemesi (DGM) Yedek j-Iâkimliğı'nee toplatıldığını •kaydetti Dışişleri'nden JVIED-TV uyanısı • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)-Avrupa "Parlamentosu IAP) K.ültür Komisvonu'nun PKK'nin yayın organı MED TV'ye f»arasal yardım karan âldığına ilışkin basında yer âlan haberler. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda T-RTÜK.) sürdürülen Dışişleri Bakanlığı ve Milli "Güvenlik Kurulu'nun (JV1GK.) da yararlandığı ^ayın tarama çahşmalannın hızlandınlmasına neden oldu. Dışişleri Bakanlığı :Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı, MEDTVye yönelik Belçika. Almanya ve Ingiltere'de alınan önlemlerı anımsatarak ," Eğer böyle bir karar varsa AP üyelerine ikili görüşmelerde telkinde teulunuruz ' dedi. Aydemir'in cenazesi • İstanbul Haber Servisi - DıyarbakırCezaevi'nde 12 tutuklu \e hükümlünün ölümüyle sonuçlanan olaylan protesto etmek için Bayrampaşa Cezaev i'nde kendini yakan ve kaldınldığı Cerrahpaşa Tıp Fakülte.si'nde öncekı gün ölen bölücü örgiit üyesı Vedat Aydemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Oiyarbakır'a gönderildi. Cezaevindeki olay • AYDIN(AA)-AydınE Tipı Cezaev i'nde. adli tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşta önceki gün çtfcan ve 35 tutuklu ve infaz rrterriufunün yaralandığı blayla ilgili olarak Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özİer. "Doğululann güç gösterisi ısyanın çıkmasına neden oldu" ftedi. Başsa\cı Özler. gazetecilerin sorusu üzerine. blayın temelinde. Doöulu ttıahkûmlann koğuş otoritesini kurma eyleminin bulunduğunu belirtti. RP'de kongre hazıplığı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Refah Partisi'nin (RP) 13 ekimde yapılacak 5. olağan kongresı için hazırlıklar sürerken, kongreye çeşitli ülkelerden 320 yabancı konuğun da\et edildiği bildinldi. Kongreye Libya, Sunye. Filistin. Çezayir gibi ülkelerden konuk çaönlmazken. ABD'denTbuülkedeki Müslümanlann lideri olarak tanınan Lois Farrakhan. Bosna-Hersek'ten Süleyman Uklamin. Afganistan'dan de\rik başbakan Gülbettin Hıkmetyar'a davetiye gönderildi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak bir günlük kongrede. olası kanşıklıklan engellemek amacıyla Türk bayrağı ile RP bayrak ve flamalan dışında herhangi bir bayrak veya flama taşınmasına izin \.erilmeyecek. Murat Ofke tutuklandı • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce. ";Halkı askerlikten soğuttuğu" gerekçesiyle soruşruıma açılan İzmir $avaş Karşıtlan Derneği Başkanı Osman Murat Ülke Aıtuklandı. Ûlke hakkında Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce açılan ilk da\anın 30 Ağustos 1995 tarihindeki duruşmasından âklanmıştı. Geçen yıl eylül ayı başlanndan askere çağrılan Osman Murat Ülke. askerlik şubesinden aldığı süiüsünü düzenledıği basın toplantısında yaktığı için hakkında ikinci kez "halkı askerlikten soğutmaktan" Genelkurmay Askeri Mahkemesi soruşturma açtı. Mahkeme sanık hakkında tutuklama karan \erdi. Ülke tiakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek Buca Cezaevi'ne konuldu. Başbakan, ortak bildiride PKK'nin terör örgütü olduğu hükmüne yer verildiğini söyledi Erbakan gerçeği saptmyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Necmettin Erba- kan, Cumhuriyet tarihinin en bü- yük bozgunlanndan birine dönüşen Libya gezısini sa\unurken, bu ül- keyle imzalanan ortak bildiriyi sap- tırdı. Yaklaşık 14 saatlik pazarlık so- nucu bildiride sadece, "Türk tara- fi. PKK örgütünce uygulanmakta olan teröristfaaliyetler konusunda bilgi verdi" ifadesi geçmesine kar- şın. Erbakan. metinde. Libya'ya atfen. "PKK terörörgütüdür. Türk tarafi nın verdiği izahat bizi ikna et- miştir. PKK ile mücadele edeceğiz" hükmüne yer \ erıldığinı ıddıa ettı. Başbakan Erbakan. Afrika ge- zisinden dönerken uçakta v e Esen- boğa Havaalanfnda yaptığı açıkla- ProtOkOİde geçeii CÜmle Türk tarafi. PKK örgütünce uygulanmakta olan terör faaliyetleri konusunda; Libya tarafi da Cemahiriye ve Arap milletine yönelik olarak bazı ülkelere mensup çevre ve kuruluşlar tarafından uygulanan terörist faaliyetler hakkında bilgi verdi. mada. A\rupa ülkelerı. ABD ve Rusya'danörneklervererek. Batı ül- kelerinin de PKK'yı fjilen destek- lediklerıni söyledi. Batı'yı suçlayarak "Bu ülkelere harp ilan edelim dediler mi? Bun- larla ilişkileri derhal kesmemizi is- tedUermi?"dı>en Erbakan. "Birkı- sım çevrelerin kopartmak istedik- leri yaygaranın, ulusal onınumuz- la alakası yokrur. l lusal onur kınp dökmekle değil, akıllı davranışla korunur. Akıllı dostluk. akılsı/ düş- manlıktan iyidir" görüşünü di le ge- tırdi. Kaddafi'nın suçlamalarına ya- nıtın neden resmı toplantıda kamu- oyu önünde verilmediği \e Libya liderinın Kürt de\ leti kurulmaMiıa yönelik açıklamalannın nasıl düzel- tildiğine ilışkin soruları geçı^tır- meyı tercih eden Erbakan. "Kad- dafi her vıl ülkesine giden İtalyan heyetine bir saat ağzına geleni süy- ler. Batılılar. bunlann \üz nıislini söylüvor~dedı. Erbakan. "Ben resmi vesikayla, zafer diplonıasıyla dönüyorum" derken. ortak deklarasyonu da çar- pıttı. Ikı ülke liderinin imzaladığı ortak bildiride. PKK konusunda şunlar kavdedildı: "Türk tarafi PKK örgütünce u\- gulanmakta olan terör faaliyetleri konusunda. Lib\a tarafi da Cema- hiriye ve Arap milletine > önelik ola- rak bazı ülkelere mensup çevTe ve kuruluşlar tarafından u\gulanan terörist faairtetler hakkında bilgi \erdi. Taraflar kendilerini ikna eden bu açıklamalan dikkafe alarak, te- Ecevit Çiller' 'Bu ayıp •'ide bağlar' • Türkiye'nin itibarının Erbakan"ın üfiirükçülügüyle sağlanamavacağını söyleyen DSP lideri. "BuayıbaDYPde ortak, ayıp Çiller'i de bağlar" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın Libya gezisi ayıbına DYP kana- dının da ortak olduğunu vurgulayarak. DYP'Ii ba- kanlara '"Karamameyiim- zalamay ın, verilen imzala- rı geri çekin" çağrısında bulundu. Ecevit. Erba- kan'ın '•Muzaffer bir Ro- malı komutangibidönüyo- nım1 " sözlerini. -Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Romalı kumandanlara de- ğil, Mustafa Kemal'eözen- sin. Erbakan'ın densizliği- ne bakın. Cumhurbaşka- nı Roma'da iken bunu söy - lüyor. Erbakan'ın partisi- nin Libya ile gizli kapaklı borçlan v ardır. Bunlar or- ta>a çıkmalı" diyerek eleş- tırdi. Ülkenin itibarının ÇIZ>IEDEN YUKARI MUSA KART röriin her rüriinü kınadıklannı. te- rörie mücadelede aynm vapüması metodunu reddettiklerini tevid et- miştir." Erbakan ise ortak bildirideki ifa- deler konusunda şunları söyledi: "Libya devleti," PKK terör örgü- tüdür. Türk tarafinın \erdiği iza- hat bizi ikna etmiştir. PKK ile mü- cadele edeceğiz'cümlesiniyaznuş- tır, altına imzasını atmıştır." Ortak bildiride ambargo aliın- daki Lib\a'nın ısrarı üzerine ABD .Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) ve lsrail 'in istihbarat örgütü MOS- SAD'ı ısım \ermeden suçlavıcı ifa- delere karşı çıkmayan Erbakan. Esenboğa Havalimanı'nda, Avru- pa, ABD \ e Rusya'nın da PKK'yi fiiFen destekledigini beürterek Lib- ya temaslannı sa\ unmaya ça- lıştı. Açıklamalannda Kad- dafi'vi suçlamamava özen gösteren ve "Kaddall, böyle filozofık konuşmalar vapma- sıylatanınır" sözleriyle. böl- gede Kürdistan kurulmasına yönelik çıkışları. alaylı bir ifadey le "felsefe" olarak nite- leven Erbakan. daha önce tep- kı vermediği Kaddafi'nin, ge- lışmelerden sonra farklı açık- lama yapacağına inandığını söyledi. Erbakan. "Şimdi kendisiy- le konuştuğunuz zaman hata- lı görüşlerini düzeltecektir. Şimdive kadar kendisine Tür- kiye'deki terör konusunda ge- rekli bilgiler ulaştınlmamış" dedi. Başbakan Erbakan. birga- zetecinın. "Bugelişmelerden sonra hükümet düşer mi?" sorusuna, "Havır. Büsbütün güçleniyor" yanıtını vermek- le yetındi. DVP've dokundurma £ Erbakan. Esenboğa Hava- limanı'nda sinırlı ifadelerle yaptığı açıklamada, "Akıliı dosduk. akılsız düşmanlıktan çok daha ividir. Biz burava. muzaffer bir Romalı kuman- dan olarak döndük1 * değerlen- dırmesinı vaptı. Necmettin Erbakan. terör örgütünü destekleyenlerle iliş- kileri kesmek yerine. onlan ik- na etmeye çahştıklarını be- lirterek. gezisini eleştirenle- re. "Onlarla aramızdaki fark budur. Onlar böv le düşünür- ler: hissidirler, dar düşünce- lidirler, akılları yetersizdir" vanıtını verdı. ğü" ile sağlanamavacagı- nı belirten Ecevit. genel seçimlerden sonra DSP'nin gösterdiği sorumluluk bi- lincinı diğer partilerin de göstermesı durumunda hü- kümet sorununun bir haf- ta içinde çözülebileceğini söyledi. Ecevit. partisinin grup toplantısında son gelişme- leri degerlendirirken. Erba- kan'ın gezisi ve bazı söz- leri için "saçmalık". "den- sizlik" nitelemelerini kul- landı. RP'nin dış ilişkile- ri din temeline dayandır- mak istediğini. tüm gele- neklenn çiğnendiğıni. dev - letin dışlandığını vurgula- yan Ecevit. "BunlarDışiş- İeri Bakanı Çiller'i de bağ- lar "dedi. Ecevit, Kaddafi için "SayuT'sıfatını kullanır- ken. "Ben vine de Türk ne- zaketinigösterevim" açık- lamasını yaptı. Bugüne dek hiçbir Türk başbakanının gezisinde Kaddaff nin Tür- kiye'ye hakaret etme cüre- tini gösteremediğini vurgu- lavan Ecevit. "Erbakan'ın partisinin Libva ile gizli ka- paklı borçlan vardır. Bun- lar açığa çıkmahdu-" dedi. Refah Partisi'nin, Uluslararası İslama Çağrı Cemiyeti'yle ilişkisine araştırma CHP gizli yardımı sorgııluyorANKARA (Cum- huriyet Bürosu)-CHP Genel Başkanı Deniz Ba>kal. Libya lideri Muamnıer Kadda- fi'nın kurduğu Ulus- lararası İslama Çağrı Cemivetı'nın se- çımler öncesınde RP Genel Başkanı ÎVecmettin Erbakan'a 500 bın dolarlık çek gönderdığinı anımsatarak "TBMM, bu olava el koymalı. Sivasi partilerin fi- nansmanı egemenlik ve bağımsızlık ko- nusudur"dedı. Belçika\elngıltere'nın PKK'ye vakm bazı örgütlen "fi- nansman kavnaklanna ilışkin tereddütleri nedenivle" kapat- tığına dıkkat çeken Bavkal. *Ka- muoyu, İran'la RP arasında da Lib\a-RP ilişkisine benzer bir ilişki olup olmadığını haklı ola- rak sormaktadır" görüşünü dı- le getırdı. CHP grubunun. dün basına kapalı yapılan toplantısında An- kara Millelvekili SeyfiOktay'ın RP tehlıkesı-laiklık konusun- dakı genel görüşme önergesi ele alındı Bav kal. toplantıdan son- ra düzenledıği basın toplantı- sında. sıyasal partilerin finans- man kavnaklannın her ülkede önenıledüzenlendığınıvurguladı.C'HP Grup Başkamekılı ÖnderSa> da partı içinde oluşturulan bir komısvonun ara belırlemelerinı aktanrken RP-Lıbva ılış- kılennıgündemegetırdı. Sav. Lluslara- rası İslamaÇağnCemı>eti'nın 1989u- lında Erbakan'a 500 bın dolarlık bir çek gönderdığını. 1984-89 yıllan arasında Libya Halk Bürosu'ndagöre\ yapan ve avnı zamanda cemıvetın Türkıve tenı- sılcısi olan .-Vmmar Abdülselam Hari- be'nın 1989 Şubat avmda >a\ımladığı genelgede "yerel secimlerde Erbakan'ın olumlu sonuç elde edebilmesi için her hiriü maddi>ardjmı>apacaklannın ıfa- de ettığını anlattı. Sav, şu bılgileri ak- tardı: "13 Haziran 1992 tarihlL Lluslara- rası İslama Çağn Cemiyeti P.Bo\ 2549 Tripoli- Lib>a adresine Ankara'da bir matbaa tarahndan kesilen faturanın be- deli Beşır Darçın tarafından ödeniyor. Bu para. Kaddafi'nin Libya'va uygulanan Amerikan ambargosu üzerine yazmış olduğu kitabın Türkçe basılmasının be- delidir. Bu kitap RPörgütlerince. RP'li Erbakan-Çiller davasma devam edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'ın, partisinin tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle hükümet ortağı DYP'nin Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller aleyhine açtığı 1 milyar liralık tazminat davasına devam edildi. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dâvanın dünkü duruşmasında söz alan Çiller'in avukatı Nazmi Baran, tanık dinletme isteminde bulunduklannı anımsatırken, dinietmek istedikleri kişilerin Bosna-Hersek'li yetkililer olduğunu belirterek, bu istemlerinden vazgeçtiklerini kaydetti. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. Çiller, seçim kampanyası sırasında Bosna'ya yardım paralannı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve "RP'nin kasası" olarak bilinen Süleyman Mercümek ile parti arasındaki bağlantılara dikkat çekerek, RP'yi suçlamıştı. üyelerebedelsiz olarak dağınlnuştır. Llus- lararası İslama Çagn Cemiyeri'nin 1-3 Nisan 1988 tarihinde Myana'da düzen- lediği konferansa da Libyaöncülükedi- yor, Erbakan ve beraberinde bir heyet kahlıyor. Bu heyetin bütiin masraflan L luslararası İslama Çağn Cemiyeri ta- rafından karşılanıyor. Aynca belge bu- lunmamasma karşın. bu toplantıda, ce- miyrtin \IaH ve İdari İşlerSorumlusu Fık- ret Nusret Alı'nin Beşir Darçın'a 150bin dolar verdiği iddialan da var. 2-3 Hazi- ran 1990 tarihinde Almanya'nın Lud- «igsburg kentinde düzenlenen "Avrupa Müslümanlan Konfe- ransı'na Erbakan \e Ammar Haribebirttkte katıhyor. Bu kon- feransın sonunda Erbakan'ın da imzası bulunan ortak bildi- ride Kaddafi'ye teşekkür edili- yor. Erbakan bu bildiriy ledeye- tınnıez. kendi sunduğu bildiri- de 'Avrupa'da yaşayan 25 mıl- yon Müslümanı bugüne kadar yakın bıralaka ile destekleyen ve Avrupa'da Müslümanlığın yayılması için birçok gayretlı çalışmalaryürüten Libya yöne- timine ve bu mevanda İslama Çağrı Cemiyeti'ne teşekkür" eder." IRMIKI AYDIN ENGİN e-mail: [email protected] 1978 llkbaharı. Türkiye, kışı ve baharın ilk günlerini üşüye- rek ve kuyruklarda bekleyerek geçiriyor. Günlük elektrik ke- sintileri ortalama on saate yak- laşıyor. Kaloriferyakıtı yok. Oto- mobil benzini yok. Mazot yok. Tüp gazyok. Ecevit'inse sade- ce 213 milletvekili var. Daha ocak ayında "Kumar borcu olmayan 13 milletvekili" aranmış; borcu olanların borç- ları silinerek 13 milletvekili bu- lunmuş: 226 tamam edilmiş ve Demirel hükümeti devrilip Ece- vit hükümeti kurulmuştu. Hükümet "Bize petrol lazım o da bu gece lazım" boğuntu- sundaydı. Profesör Mümtaz Soysal. Başbakan Ecevit'in tam yetkiliözel temsilcisi olarak kü- çük bir heyetle birlikte Libya'ya uçtu. Kaddafi ile konuşulacak ve petrol istenecekti. Aynı günlerde Politika Gaze- tesi yazarı Oya Baydar da Lib- ya'daydı. Ulusararası bir kadın konferansı için çağrılmıştı ama Arap ülkelerine özgü organi- zasyon kargaşası içinde kendi- ni son güne kadar fark edilme- Kaddafi Hiç Değişmedi ki... yen bir yanlışlıkla Mümtaz Soy- sal'ın başkanlığındaki heyetin içinde buluvermişti. Gazeteci böyle bir fırsatı kaçırmaz. Oya Baydar da kaçırmadı. Söze "Çok utandım. Çok öf- kelendik" diyerek başlıyor ve bir haftalık Libya serüvenini an- latıyor: - Günlergeçiyor, turistikge- ziler, gösterişli ziyafetler birbi- riniizliyorama Kaddafi, Ecevit'in özel temsilcisi, özel elçisi konu- mundaki Mümtaz Soysal"ı bir türlü kabul etmiyordu. Soysal önce sıkıldı, sonra sinirlenme- ye başladı ve sonunda bu tu- tumun biraşağılama olduğunu düşünerek Libya 'yı terk etme- ye karar verdi. Doğrusu ben de sıkılmıştım. Dönüş rezervasyo- nu için ilgililere başvurduk. Bir gün, iki gün, üç gün, sonuç yok... Ardından "Uçak yok... Yer yok... Ah, geç söylediniz. bu- günkü uçak kaçtı... Hay Allah unuttuk... Tamam bugün saat üçte almaya geliriz..." Saat dört oldu ne gelen var ne gıden. Mümtaz Soysal patladı ve sert bir çık/ş yaptı. Ertes/ gün, es- rarlı havalariçinde, Kaddafi'nin heyeti kabul edeceği bildirildi. Ben de pişkinliğe vurup peşle- rine takıldım. • • • Çölde üç saatlik bir araba yolculuğundan sonra, özel bir havaalanında. içindeoturulacak yer olmayan bir askeri uçağa bindirildik ve çölün Akdeniz'in mavi-yeşil sularıyla buluştuğu bir yerde kurulmuş görkemli ipek çadırda, yerlere kadaruza- nan beyaz harman/yesine bü- rünmüş Kaddafi bizi kabul et- ti. Ancak bizimle birlikte, Lib- ya 'da turıstik bir gezi için bu- lunan ve kendilerıne Türk Ba- sın Birliğiyöneticileriolarak ta- nıtan, tanımadığımız, tuhafbir grubu da çadıra almışlardı. Soy- sal, Libya'da özel bir misyonla bulunuyordu ve haklı olarak bu kabulün sıradan birziyarete dö- nüştürülmesine öfkelendi. An- cak petrol ve benzeri yardım konulannda adım atılması ge- rekiyordu. Soysal bu davranış- lara da katlanmayı yeğledi. Görüşmenin bir noktasında Kaddafi son derece teatral bir edayla, "Sizdünyayahükmet- miş Osmanlı'nın torunlansınız ama Amerika'ya kul oldunuz, Amerikan emperyalizmine bo- yun eğdiniz" dedi. Ortalık buz kesti. Ama söylenen söylen- mişti. Ardından uzun uzun Türki- ye'nin neyapması, nasıl birpo- litika ızlemesı gerektiği üstüne dersler verdi. Bir ara sözü, o günlerde Türkiye'yi kasıp ka- vuran şiddet olaylarına getirdi ve terörü "soldan" tırmandıran grupçuklan kastederek, "En kahraman evlatlarınıza zulme- diyorsunuz" dedi. Sonra şerbetler içildi, kura- biyeler yendı ve Ecevit'in özel temsilci heyeti bol bol ders al- mış ama bir damla bile petrol alamamış olarak Türkiye'ye döndü... Oya Baydar'ın tanıklığı hem ilginç hem anlamlı. Kaddafi'nin sözlerinin içeriğini tartışmayı bir yana bırakadm. Ama bir başka ulusun ıçişlerıne bu kadar per- vasızca kanşılmasını ne açıkla- mak ne de hoş görmek müm- kün. • • • Daha da önemlisi Kaddafi'nin üstünde fırtınalar koparılan tav- rı ne yeni ne de ilk. Erbakan'ın gezisi sırasında izlenen film. yıl- lar önce de oynamıştı. Yani or- tada şaşınp öfkelenecek bir ye- ni durum yok. Şaşılacaksa, bun- ca yıldır, bunun bilinmesine rağ- men Libya konusunda sağlam ve tutarlı bir dış politika çizgisi üretilememiş olmasına şaşıl- malı. Peki Kaddafi'nin tutumu kim- se için sürpriz değilse, Erba- kan'ın gezisiyle ilgili olarak koparılan fırtına ne? Yer kalmadı. Sorunun yanıtı yarına kalsın. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA • ••Şeriatçı Orgütlenme Tansu Hanım, Hacı Erbakan'ın yanına otur- muşdüşünüyor. Hacı Erbakan isemaşallah man- galda kül bırakmıyor. Attıkça atıyor, ardından da gürlüyor... Diyor ki: "Afrika gezlmiz fevkalade iyi geçmiştir..." Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru filan ilgilendir- miyor Necmettin Hoca'yı. Onun tek amacı var, iktidarda kalmak. Tansu Hanım da Hacı'nın ipi- ne sarılmış durumda. Tansu Hanım'ın gözlerine bakıyorum... O anda neler düşünüyor acaba? Bomboş bakıyor Tansu Çiller... Tansu Hanım gibi 'şeriatçı tosuncuk'\ar da yıl- gın... Sapla samanı karıştırmayı içlerine sindiriyor- lar. O halim selim yazar da aklınca "Ben Libya 'y/ iyi tanırım" deyip bir şeyler geveliyor... Ben, bu halim selim şeriatçı tosuncuğu Tak- sim Alanı'ndagördüm 10 Nisan 1994 tarihinde. Birotobüsün üzerindeydi ve o, "Şeriat gelecek, laikler geberecek" diye haykıranları kışkırtıyor- du... Yine göz göze geldik Tansu Hanım'la... Tansucuk 'suspus' dinliyor Hacı'yı... Hacı ha babam atıyor... Aman, aman! Nasıl da dize getirmiş Kadda- fi'yi- Eh, bravo doğrusu. Şöyle birtutmuş bizim- ki Kaddafi'yi ve demiş ki: "Bak kendine gel, ben senin baban, pardon amcan sayılırım..." Gözlerim Tansu Hanım'da... Boş boş bakıyor. Hacı ise kükrüyor: "MuammerKaddafi filozofık konuştu. Ben onu diplomatik bir ifadeyle hizaya getirdim... Şimdi de Nijerya 'ya mehter takımını göndereceğiz..." Aslan Hoca sen neymişsin de haberimiz yok- muş!.. • • • Türkiye'nin ekonomisi allak bullak oldu. Emekçi kesimler yaşam savaşı veriyor... Dikkat edin son günlerde 'darbe' havası esti- rildi, RP tabanının gözü bir başka noktaya çev- rildi. Ekonomiyi batıran hacı ile bacı ayakta kalabil- mek için her yolu geçerli sayıyorlar... Ama bu arada 'devlet içinde orgütlenme' hız- la sürüyor, RP önemli yerlere kendi adamlannı yerleştiriyor... Ya belediyelerdeki 'şeriatçı orgütlenme' han- gi aşamada dersiniz? Bu konuda bir yasa taslağı hazırlandı. Içişleri Bakanlığı'nca son biçimi verilen taslaklar yeni- den düzenlenmezse yerel yönetimler bütçeden aktanlacak trilyonları istediği gibi harcayacak. Arkadaşımız Oktay Ekinci, bu konuları gün- lerdir yazıyor ama kimsenin sesi çıkmıyor, "Şe- riat geliyor" diyenler bu 'korkunç örgütlenmeyi' görmüyorlar. Bakın yasa TBMM'den çıkarsa neter yapae^ı belediye başkanları: . ; . '. _ 1- Artık 'kendi önerdikleri' üyelerle belirlene- cek olan koruma kurulları üzerindeki egemen- likleri sayesinde, 'şikâyetçi olduklan' SİT karar- larını kaldırarak ve kentsel yağmanın önünü da- ha da açarak 'ekonomik ve siyasal güç' kaza- nacaklar. 2- Taslaktaki denetimsiz 'tadilen onay' yetki- siyle kentin tüm imar kararlarında tek başlarına söz sahibi olacak ve bu erki 'diledikleh amaç için' kullanabilecekler. 3- Her mahallede kendilerine bağlı "gönüllü bi- rimler" kuracak, siyasal örgütlenmelerini bu bi- rimlerin başlarına atayacakları "yandaşlan" ka- nalıyla ve yine belediyenin gücü ve olanaklarıy- la yaygınlaştıracaklar. 4- Belediye bütçesinden ayrılan payla. aynı yandaşlarına cami için yardımlar yaparak, siya- sal örgütlenmelerinde "kamu (halk) kaynakları- nı" kullanacaklar. 5- Böylece 1999 yılı Mart ayındaki yerel seçim- lere, birer "imarimparatoru" olarak ve ayrıca si- yasal ve ekonomik yerel örgütlenmelerini de "ta- mamlamış" olarak katılacaklar. • • • Biz 'darbe', 'şeriat', 'Kaddafi kepazeliği' \\e uğraşırken RP saman altından su yürütüp 'şeri- atçı örgütlenme'yi yasa çıkararak 'demokratik kı- lıf'a sokuyor. RP siyasal bir kent örgütlenmesine doğru ko- şarken bizler sadece bu gelişmeleri izlemekle ye- tiniyoruz... Gerçekten RP işini iyi biliyor... Devletten yerel yönetimlere aktanlacak trüyon- lar, yağmadan elde edilecek trilyonlar RP'yı bü- yük güç haline getirecektir... Evet, "Yasa tüm belediyelerin işine yaraya- cak" diyenlere de bizim yanıtımız şu olacaktır: "Mahalle temsilcilikleri ve komisyonlar diğer partilerin değil RP'nin işine yarayacaktır, çünkü RP bu tür örgütlenmeyi beş yıl önceyapmıştır..." Şimdi Refah, kendi örgütlenmesini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına da taşıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya « Planet.com. TR ANAMUR KADASTRO RÂKİMLİĞrNDEN Sayı: İ990 6 DavacılarFatmaOnurveAli Onur tarafından da\alıiar Hüseyin Kısaalioğlu mırasçıları ve arkadaşlan aleyhine açılan Anamur Kalınören Bırliğı 15T7 -158-159-160-161 - 167-168-169 ve 170 parsellerın tespıtıne ıtıraz davasının 16.2.1996 tanhli karan Ferit ve Fatma'dan olma Yelı Öküşkara mırasçısı Yılmaz Gökçınar adına teblığ edilenıemiştir. (16.2.1996 tarihlı karannhüküm kısmında 161 sayılıparseldeFentoğlu YılmazGökçınar'a 138.600 pay verilmiştir). Buşahsınadresi savcılıkvasıtası ıledahı tespıt edılemedıgınden adı geçenin \eya ılgılilennın 15 gün içinde mahkememize ınüracaat etmeleri aksı halde mahkeme hükmünün ılanen teblığ edilmiş sayılacaâı ılan olunur. 26.9.1996 Basın: 109845 (WHO) Dünya Sağlık Teşkılatı kalp ve damar hastalıklannı "Dünyanın 1 \ıımuralı İnsanlık Düşmaııı" ılan etti. TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle