28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLER Dışişleri, Başbakan'dan habersiz büyükelçi çağırmanın, bakanlığm iç çalışmasmı ilgilendirdiği yorumunu yaptı Bakaıdık geziye ad koyamıyorANKARA (Cumhuri)etBiirosu)- Dt^ie- n Bakanlığı "iç politika tarafi ağır bastığT gerekçesıv le Ba^bakan Necmettin Erbakan ın Afnka gezısn le ılgıiı değerlendırme \ apma- \acağını açıkladı Dı^len Bakanlığı Sozcu Yardımcibi Sermet Atacanlı. Erbakan'ın te- maslanna. "resmizharet" \ a da "çalışma zi- yareti~adıkonulmadığınıka\dettı Erbakan'ı kaı>ılama \e uğurlama toreııı birasında ba\- rakçekme\en Mısır îse. ola\ ın Turkne\e kar- ^ı bırtavırolmadığını belırterek gezının adı- nı "özePkoNdu A.tacanlı. Turkıve'nın Lıb\a Bırvukelçı- sfnın Başbakan'dan habersiz <\nkara\açag- nldığı bılgisinı "işlemin Dışişleri Bakanlı- ğı'nın iç duzenini ilgilendirdiğini"' belırterek doğruladı Serme! \tacaniı, haftalık basin toplantısinda konu\a ılı^kın bır soru uzen- ne "Bizimusulumuziç politikataraflan ağır basan konulara girmemektir" dedı Atacanlı Turkıve nın Trablıib Buyukelçı- M 4teş Balkan ın "gecici bir sure istişareler içinTürki\e'\eçağnldığını"anımbalarakBal- kan ın "istişareler bmuncagerekli süre"Tur- kı\e'de kalacağını belırttı Buvukelçının ge- rı çağnlmaMndan Ba^bakan Erbakan'ın bıl- gisi olmadığı volundakı haberlere ılı^kın bır soru uzenne dc Atacanlı. "Bihükelçinin ge- ri çağnlması bakanlığımran bir karandır. Bu karann alınma surecL, bakanlığınuzın iç ça- hşma duzenini Ugilendiren bir husustur" de- dı Atancanlı. Lıb>a'\a avnca bır nota verıl- medığını açıkladı \tacanh Başbakan Erbakan'ın \fnkage- zısının •'resmi"' olup olmadığı \olundakı bır »oru uzenne de zıvaretlere çoğu zaman "res- mi zrtaret. çalışma zhareti" dı\e ad koyma- dıklannı belırterek "Buna da herhangi bir tanımlama \apmadık bildiğim kadam la" dı- \e konu^tu ^MGK'de Erbakan uyanlacak' Lale Sanibrahimoğlu'nun haberıne gore Turk dıplomatlar <\BD'\e Ankara'nın tep- kibinı dıle getınrken bır \andan da Turk dış polıtıkasına Erbakan'ın getırdığı. gelenekle- rın dı^ına taşan u\ gulamalann masa\a \ati- nlacağını \e Mıllı Gu\enlık Kurulu nda ko- nunun ele alınacağmı so\ledıler Turk Dı^ışlen Bakanlığı ka\nakları. <\BD"nın Lıbvagezisını aeıktan eleştırmesi- nın ıse dıplomatık geleneğe u\ madığına ı^a- retettıler Dıpiomatıkkavnaklar \BDDı^ı>- len Bakanı\\arrenChristopher ınvaza\la- nnda terorıst ılan ertığı Şam'a defalarca gıt- tığını anımsatarak Christopher orada\ken İran'ınSurne"\eK.at\u:>aroketlennınse\kı- \atına\enıdenba^ladığını \e \BD'nınbun- dan haberdar olduğunu !>ovledıler ABD'\e dıplomatık kanallar kullanılarak \anıt senleceğını bıldıren bır dıplomat :,o\- le dedı U VBD eğer Surive'nin teröni destek- lemesine tepki \eri\orsa, o zaman Suri\e'\e gitmemesigerekirdLTurkive'ninpolitikasının iki bmutu vardır. Turkhe. çıkan uğruna iti- bannı zedeletmez. Eğer bir ulke bizi rencide edecek bir şe\ \aparsa biz de mukabele ede- riz, Lib\a'\a ettiğimiz gibi." Bu arada Mıstr Bu\ukeleiM Muhamnıed Fadlallah ba\ rak skandalı konu^unda $unla- rı so> ledı "Protokol kurallanmıza göre \a- bancı ülkenin ba> rağı gezi resmi olursa asılır. 0>sa bu gezi resmi değildi. Cumhurbaşkanı duze\inde de değildi. Ba\rağin asılıtıaması Türkhe'je karşı bir taMr değildir." CHP heyetinin Yüksekova raporu 'Aranan PKK itirafçısma valilikçe maaş ödendi' ANKARA (Cumhurhet Biirosu) - CHP Yukvekova'da orta\a çıkanlan "özel tim - korucuçetesi*'nın lıderı olarak bılınen PK.K. ıtırafçisi Kahraman Bilgiç e hakkında ara- ma emn bulunduğu sirada Hakkârı \alılı- ğı'nce korueu maaiji odendığının belırlendı- ğmı açıkladı ^ ukseko\a'da ortaşa çıkarı- lan unıfomıalı çetenın e\!emlennden e^kı Taburkomutanı ^lehmetEınin^urdakııl un dabılgiMOİduğuılensunıldu CHP'nın^ı uk- seko\a raporunda. çete ıie PKK. arasında uyuşturucu pazarını elde tutmak ıçın muca- dele olduğu one »uruldu Yukseko\a"dakı gelı^melerle ılgıiı olarak ılçede ıncelemeler \ apan CHP hevetmın ha- zırladığı rapor açıklandı Heyeı Ba^kanı Tuncelı Mılletvekılı Orhan Veli ^ ıldınnı. hevet uyelerı Ankara \lıllet\ekıh \ ılmaz Ateş\e partı meclı^ı (P\l) u\eü EsatCanan'la bırhk- te dun duzenledığı ba>ın toplantısinda ıncelemelerı sonunda. ılk CHP raporunıı doğrular bılgılere ula^uk- lannı anlattı Som^tunnanın guveniıgı açiMndan rapor- da \er vermedıklerı ıkı un- !>uru açıklamak îsiedığını kaydeden > ıldınm. Mardın Emnıyet Mudıırluğu'nun çetenın lıden olarak bılınen PKK ıtırafçbi Bılgıç hakkın- da 1992 vılında aramaem- rı verdıgını -.aptadıklarını sovledı ^> ıldınm Bılgıç e. hakkında \ enlen arama karanna kar^ın Hak- kân Valılığı nın Çanaklı ko\u korueu kad- rpsundan maaj odedığını belırttı Yıldınm, Hakkâır'de göre\"} apan Hîise- yiflOğuzadlı bırastsuba>m. heyeu aradıiı- nı \e ioru^tunna ıle ılgıiı bılgı sahıbı oldu- ğunu belırttığını anlatarak "Sornşturma\ı vürütenler, bu astsuhayın bügisine baş^ urnıa- lıdır" goruşunu dıle getırdı TBMM Ba>kanlığı'na da sunulacakolan raporda, fıd\ e \ e haraç çeteMiıe s onelık ope- rasyonların Necip Baskın adlı bır yunta^ın kaçınlmaMnın ardından ba^latıldığı anımsa- tılarak ^u saptamalara yer \erıldı "Necip'in amcası Tahır Baskın, ola>ı he- nten jandarma komutanbğına bildirir. ^et- kilüer. telefonlan dinleme\e alır. Fidyecinin. özel tim karargâhından telefon ettiği sapta- • Raporda, ünıformah çete ıle PKK arasında uyuşturucu pazanna hâkim olma mücadelesi bulunduğu, uyuşturucu naklınde panzerlerin ve resmi araçların kullanıldığı öne sürülüyor. nır. Fid\e>i isteyenin PKK itirafçısı Kahra- man Bilgiç olduğu saptanır. Bunun üzerine Bilgiç'in daha once haraç istediği Sey ıt \ah- yettın \>lan'dan \ardım istenir. Vsİan. Bil- giç'le olan konuşmasını kay dettiği bantla ta- bur komutanının odasınagirdiğinde Bilgiç'in a\ak a>ak ustune atmış. yavılmış. çok rahat birşekjldeoturduğunu gorur. \slan. Bilgiç1e >uzleştirilir. Bant dinlendikten sonra konıu- tan, Bilgiç'e dönerek Benden once çok y uk- seknıtbelıleılei,alı^mısolabılırsın amabe- nımle çalisamazsin derve Bilgiç orada gö- zaltına alınır." Raporda komutanın y anına aldığı gorev - lılerle ozel tim karargâriını bastığı. bazı go- re\ lılenn kar^ı koyması uzenne "Eğerbu ka- pı\ı açıp Necip'i >ermezseniz burayı ha\a\a uçururum" de\ ıp hııcre kapisinı kırarak Ba>,- kın'ı kurtardıgı anlatıldı Raporda, çetenın e\ lem- lerının Be^bulak koyunde bırçocuğunkaçınlmasıyla ba-,ladigı ka\dedılırken şu --aptamalara yer venldı •*Sabn Dara adlıbir>urt- taş \umlarak oldurulur. Çe- te. çatışma >erinden kaçar- ken bir telsiz düşürulur. TeU si/in. taburun zimmetli de- mirbaşı olduğu gorülür \e suç du>urusu \apılarak cumhuriyet sa\cılığına tes- linı edilir. \ncak bu olayın uzerine gidilmemiştir." Raporda çetenın yore- dekı bazı ^obanlann kaçınlma^ı eylemıneka- riştığı sa\ınada \er\enlerek, çetenın uyus- turueu kavakçılığındakı varlığı tartısrnaya açıldı Yuk.s>eko\a - Hakkârı - Yan bolgesi- nın dunva u\ u^turucu trafığının kılıt yerle- ^ım bırımlerı arasında bulunduğu kaydedı- len raporda ^o\ le de\am edıldı "Çete ile PKK arasında u> uşturucu paza- nna hâkim olma mücadelesi \ar. l >uşturu- cu naklinde panzerlerin \c resmi araçların kullanıldığı belirtilhor. Bu çetenin, u\uştu- rucu trafığinde ne kadar etkili olduğunu bir \ctkilinin şu sozleri çok açıkorta> a kovmak- tadır: Sanınm dikkalini/j çekmiştir. Bu böl- ge çok onemli stratejik bir >er olmasına rağ- men \illardir uyuşturucu yakalanmamıştır. Şimdi işin uzerine çok sıkı gidiyoruz. Kimin cannanarsa \ansın." SSK\işantaşıDializMerke/i,günlükbirgazetede>a>ımlanan"dialİ7egi- r e n b i r h a s t a n ı n 4 l I D sN ir üs ünüdiğerhastalarabulaştırdığı>la-ilgilihabc- ri yalanladı. Doktoriar, AİDS viriisü taşı\an bir hasta olduğunu. ancak bu kişinin diğerierine hastalık bulaştırmadığını sö> lediler. SSK Nişantaşı Dializ Merkezi'nde dün vapılan toplantıda konuşan SSK Sağlık İşleri Bölge Miidiirü Dr. \kif Fe>/oğlu. giınlük \teş ga7etesinde >a\ımlanan haberie ilgili bilgi \erdi. Fe\zoğlu. \IDS \irüsü taşı\an hastanın Nişantaşı Dializ Merke/i'ne Nisan 1995"te geldiğini. \ğustos 1995'te çıkan Sağlık Bakanlığı >önetmeliği gercği de kendisine 7 a\ sonra Eüza testi \apıldığını smledi. Fe\zoğlu. testin pozitif çıkması sonucu hastanın İl Sağlık Muduriuğu'ne \e Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini belirtti. Dializ mer- kezinin başhekimi Dr. Nuran Topçu ıse haberin bilinısel doğruluğu olmadığını sa\unarak merkeze gelen her hasta>a iki a\da. iıç a\da>ealtıa>dabirdüzenli aralıklaria tiim bul?şıcı hastalıklann testlerinin \apıldığını sa\undu. (Fotoğraf İPEK ^ EZDW1) Özel timin olaylardaki rolü araştırılacak Varto ve Diyarbakır'a iki heyet gidecek \NKARA(Cumhuri)et Biirosu)-TBMM Insan Haklan Komis>yonu, Varto \e Dıyarba- kır'dakı olay lara ozel tımın kan^tıgı ıddıala- nnın arastınlması ıçın ıkı ayrı heyet olu^tur- du Adalet Bakanlığı temsılcısının cezae\ le- rındekı açlık grevlen konusunda \erdığı bıl- gıde. yasadışı orgutlerı * - Türksolu"dıye ta- nımlamasi tanı^malara neden oldu In^an Haklan Komısyonu. Mu^'un Varto ılçesinde bır kı^ının. Dıyarbakır E Tıpı Ce- zae\ı'nde 11 tutuklunun olumuyle sonuçla- nan olayları goruşmek uzere oncekı gun top- landı Içışlerı Bakanlığı temsilcisının açıkla- masını yetersızbulankomısyon uyelerı. olay - lara ozel tımın kan^tığı yolunda kendılenne ıletılen ıddıalan aktardılar Komisyon Ba!)ka- nı DYPEskıs,ehırMıllet\ekılı DemirBerbe- roğlu. olay lar konusunda kamuoyunda soru ışaretlerı bulunduğunu belırterek ozel tımın rolunun arastınlması ıçın uç kış,ılık alt komu>- yon kurulmasinı onerdı A\AP Muğla Mıl- İet\ekılı Lale \\taman. D\ P Mus Mıllet\e- kılı Erkan Kenialoğlu ıle RP Bıngol Mıllet- vekılı Ka/ım Ataoğlu olaylan yerınde ınce- lemek uzere gore\ lendırıldıler Komisyon daha sonra 11 tutuklunun olu- muyle sonuçlanan Dıyarbakır E Tıpı Kapalı Cezae\ ı'nde ya^anan olaylan ele aldı Ada- let Bakanlığı temsılcısının resmi raporu ko- misyon uvelennı tatmın etmedı Olayların yennde ıncelenmesı ıçın olu^turulan ^ kı^ı- İık heyete. RP Batman Mıllenekılı Musa Okçu. D\ P İstanbul Mılletvekılı Jefi Kam- hi. ANAP İstanbul Mıllenekılı V ılmaz Ka- rakoyunlu. CHPlzmır\lıllet\ekılıSabriEr- gül ve DSP'lı İbrahim Vavuz Bildik seçıldı- ler Adalet Bakanlığı temsilcisinın açlık grev- lenne ılı^kın verdıfiı bılgılerde y asadı^ı oraut- len ısımlendınrken "TIKKO.DHKP-C^ta- nımını "Turksolu" dıve yapması tartısma- lara neden oldu CHP'lı uyeler. bunun Ada- let Bakanlığı taratından kasitlı olarak y erle^- tırıldığını savundular DSP'lı Hakan Tar- tan ın hatanın bır an onee duzeltılmesı one- nsi komisyon uyelennce onavlanırken RP Batman Mılletvekılı MusaOkçu'nun ~\an- lış mı bu?" demesı tartı^malan buy uttu Mu- dahaleeden Komisyon Baskanı Berberoğlu taraflan yatı^tırarak yanlışın duzeltılmesı ge- rektığını bıldırdı irak'tan uyarı 'İç işlerimizd kanşmaym' ] \NK\R.\(Cumhuri\«Burosu)-lrak hu- kumetı. Kuzey Irak takı dengelerı Turkıye lehıne çe\ ırmek ve bolgey ı terore karsı gu-t venlı hale getırmek ıçın Turkmenlere ozej onem \eren Ankara'yı uyardı Turk huku- metının Irak'ın ıç ışlerıne karı^mamasmı ısteyen Bağdat yonetımı Islamcılara çağ-. rıda bulunarak bu tur gelı^melere sessız kai lınmamasinı ıstedı Irak hukumetının resmi goru^lerını ıfa; de eden makale Irak'ta yay ımlanan El-Tu- re gazetesının dunku sayısında yayımlani dı lrak'm \nkara Buyukelçılığı Turkı- ye'ye uyarı ıçeren makaleyı dun basın or| ganlarına taksladı Buyukelçılıgın mesa- jında Irak'ın sıyası değısıklıkler ve güj neydekı gelı^melen bahane ederek Turkij ve'nın ıç ışlerıne kans,madığı kaydedıleref "Bu ikili çıkar ilişkileri Turk ekonomisine birçok katkıda bulunmuştur. Turk hukümel tinin bu ikili çıkan koruması gerekmekte- dir" denıldı Makalede Turkıye nın am- bargodan buvuk zarar gormesıne karşm, eskı Cumhurbaşkanı Turgut Ozal done- mmde gırılen "\merikan çizgisi"nden ay- rılamadığı lnı.ırlık ussuvle Irak ınguven- lık \e egemenlığının ıhlal edıldığı kayde= dıldı Irak Turkıye'nın 1991 yılındanberi ıy ı kom^uluk ıliskılerını ıhlal ettığını hak- lan Iraklılardan farklı olmayan Turkmen- lenn korunmasının gundeme getırıldığıni kaydederek "Irak'a karşısergilenecekher- hangi bir tuturaa hem Irak hem de diğer Arap ulkeleri karsı çıkacaklardır. Bu tür hareketler resmen Irak'ın iç işlerine kanş" mak sayılır" goru^unu açıkladı Makalede Turkıye dekı tslamcı kesıme^ seslenılırken şo\le denıldı "Tiırkiye'de İslami kesimi temsil edenle»* ya Irak'a karşı uygulanan kotulukleri ka^ bul edecek ki. bu da bugun veya yann Tür.» kiye-lrak ilişkilerini zedeleyecektir. Ve bû durıım onlann ilkelerine ters duşecektir. Yİ da bu kesim, işin içinden sıy nlarak safdı^| kalmalıdır. Çunku bu tur olay lann karşısın-, da olmalan gerekmektedır." ] 3 Gazetelerin lap-top: promosyonuna cetâ \>KARA/\D\NA(tumhuriyet)-Sana- vı \eTıcaret Bakanlığı. lap-top dızustu bıl- gısavarpromosvoıı kampanyalarında halka dağıtılacak urunler hakkında doğru bılgı \enlmedığı gerekçesıvle Mıllıvet Sabah ve' ">enı 'V.uzyıl gazetelerıne 2">er mılyar lıra- lık para cezasi verdı Sanavı ve Tıcaret Ba- 1 ' kanlığı Turkıve Bılı^ım Dernegı nın. Mılj lıyet Sabahve^enı ''ı uzvılgazetelennındu* zenledığı lap-top bılgısavarpromosyonkam» panyalarında halka bılgı venlmedığı gerek* çesıvle vaptığı ^ıkavetı değjrlendırdı J Alınan bılgıy e gore bakanlık. gazetelerin bukfltnfBny alardahalka doğru bılgı verme-) dığıkardrına vararak Mıllıvet. Sabah ve\e- nı \'uzyıl gazetelerıne. Tuketıcının Korun- masi Hakkındakı'Sasa'nın 16 maddesıneay-! kın hareketertıklerı gerekçesıyle2'^ermıl- var lıralık para eezasi verdı Adana Buromuzdan Lfuk Tekin'ın ha- benne gore Sanavı ve Tıcaret Bakanlığı vet- kılılen. basın kurulu^lannın vaat ettıklen pro-( mosvonlar hakkında kendılerıne sik sik şı- kavet geldığını belırttıler Ş^ayetlerın ço-f ğunlukla 'urunu alamamak' veva "farkl^ lirıin teslimatı' konulannda olduğunu belır- tenyetkılıler geçenay basındanbuyanava- pılan ba^vurunun ""Oü u bulduğunu açıkla- dılar 2*3 •» 7S I3HAT) s u n n n . 96 O n n « Film Ffstivali En lyi Yönetmen Odülü , • ILLIili R. MACT BÎR JOEL VE ETHAN COEN PtLUİ FARGO HiÇ bilinmediK bir yerde, h.iç uxnulmadJ.lc olaylar labirenti... 11 EKİIVl'DE SİrMEMALARDA IŞIL DİRİCAN Resim Sergisi 10Ekim-30Ekirn1996 Ekol Sanat Galeruı: Cıhangır Sıraselvıler Cd BakraçSk No 35 A Beyoğlu Tel 293 0617 «ftftftT EMMAMELLE BEART DANIEL AUTECİL GABRIEL BARYLLI Bir Fraıısız Kadıııı BirREGlS 9ARGMER Filıııi eoner olgun Her i Per^embe Curru - Cumartesı CAB.\RET (M >e< Ipira atkr- Te .- r ••-••-•«-• *-••-•«-••-••--•-••-.•-• Galeri Atölye ılanlarınız ıçın: 293 89 78 (3 hat) ALANGOYA ÇOKER "ziguratlar" 8 E k ı m - 2 5 E k ı m 1 9 9 6 Galeri B Husrev GeredeCaarTrın SOK NO Z I Teşvikıye-ib TANBUL Tel fO212! 227 16 51Fax ,0212)258 10 98 Galen Pazar ve Paiartesı d s nöa ier gur 1 2 00 18 00 aras açıkt r •: Kültür i y Sanat \ i\ ılanlarınız ıçın V >İ 293 89 78 •• / J A Z Z S T O P -PARMAKKAPT BİR EVDI, A1LE ORTAMIIDI / ISTE BEYOGLUNDA YENI BIR UYGULAMA (ALKOL ALMAOAK) \ / KONSERLERIMIZ ILE, T1YATR0 OYUNLARIMfZ ILE, \ I FİLM GOSTERILERIMİZ ILE j I VE FRANSIZ USULÜ HAFIF KAYtNTILARIMlZ ILE [ !/SI2IERLE, JAZZ STOP BEYOĞLU SAHNESİ NDEYINE BEKABERIZ ^ 1 1 10 EKİM PERŞEMBE SUT10 00 DAN ÎT1BAREN AClGlZ AYNI AKŞAM VE HER PERŞEMBE SAAT 21 00 DE M O Ğ O L L A R SJZLEKLE BEYOĞLU SAHNESİ I İSTANBUL BÛYÜKŞEHIR BELEDİYESİ 7—JŞehır Tıyatroları 7 E k i m / 1 3 E k i m 1 9 9 6 HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESİ (240 77 10) IDSO İSTAVBUL DEVTET SENFOM ORKESTRAS1 11 Ekim 1996 Cuma Saat 19.00 12 Ekim 1996 Cumartesi Saat 11.00 Tadeusz Strugala Şef Marta Benackova Şan W.A. MOZART "DonGıovannı Operasi Uverturu R. WAGNER Weiendonck Lıed lerı P.I. ÇAYKOVSKI Senfonı No 5 Op 64, Mı mınor YER: ATATlıRK KULTl'R MERKEZI BL'Yl'K SALON Bu ılan Oyolf HBank 'ın katkıUrıvİR yayinlanmıştu LUKUSHAYAT Yöneten: Haidun DORMEN 8 9 10-11 12 13 EKİM FATIH REŞAT NUKİ SAHNESİ (52i 53 10) ANDAV Saat: 23.00 Mıs 5k No: 2O BEVOĞLU Rez 2°3 O5 98 293 99 73 MİKADO'NUN ÇÖPLERİ Yoneten: EroJ KESK.İN 8-9 10-11 12-13 ÖClM USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) FARKLI BİR KADIN Yoneten Eng.n G U R M E N 8 9 10-11 1213 EKtM KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ (34* 04 «3) CAT1DAKİ CATLAK Yoneten Enpn ULUDAĞ ~ ~ IR-9 lO-ıı n n FKIM GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ (571 60 İ7) SAHİBİNİN SESİ Yoneten Orhan ALKAYA 8 9 10-11 12 13 EKİM OrUK CINUKI: S*U 20.31. CMŞAMIt: 2B 30 «BİİMIt 20 30 CUMt: 2131 cwuunisi-.is.n-n.3i.puM- ıs*o liiiUBt. 5(m« rınnoum GISELHI ILE UHTOL W2un GIYIM - ıuzıosM«ım$» - UMMNITE - OSMMIEV - KADIKOV HjfiZAülBl n UOKÖV HALDU» UWR>HE»«£Z GtSESl nC! StTILMAKTAOm % •„> »B S •_"• •„% «, Kültür Sanat ilanlarınız ıçin: 293 89 78 (3 hat) s • • s i% *• İ ! İ N G I LI ZC E ALMANCA•14 «İSİtİK S M I F U U I M L « * M U . 4 S ! T S W . T*« •TOCFL.tCE.KBT.raT UIUVLAKINA «*ZML« *<Mr«TK ImtLizcc VE ALIUUU» HAZI«.I4I J. n»*SSEKL> | MMTAOKUl VB LİanlLn» 4TH sminjkR DILTEMOİL OĞRETİMİ BİZİM İSİMİZ •MLABA TMdHLCftl OÜNDÛZ^KSMI 17 - 44 - 21 «1Ö« NAFTKSONU : 5 - 1 2 - < DİLTEM INTERNET'TE Internet'k bilgi alabilir ve kayıt olabilirsiniz Ioteraet: http://wwn.duLcom.tr/dJltein E-mail : diltem % dutcom.tr TEL VI MUb 570 7 1 2 0 - 2 1 /M3 7 » « 3 - 2 İ BAJORKOY EBUZİYA CAD. M£U (CMHOUtB. Y*W> İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ Meşrutiyet Cad. No. 161 Tepebaşı - İstanbul Tel.: 293 98 48 İTALYANCA DİL KURSLARI Başarılı oğrencilere İtaha'da burslar. 21 Ekim 1996 Pazartesi günıi başla>acaktır. Ka\ıtlar: Pazartesi, Salı. Perşembe. Cuma Saat: 09.30 -12.30 \e 16.30 - 19.30 Çarşamba gunleri 09.30 - 12.30 arası. Beyoğlu'nda restore edilmiş satılık daire. 245 06 49 DIK.KAT1 Dun\a 15 vıllık TEMEL EĞITIM'e geçtı' Odunsuz - ko^ulsuz zorunlu 8 >ıl TEMEL EölTlM dıploması olma\an çöpçu. bıle olamaz* ÇYDD Nutus hu\ı\etınıı Suıııcu belgemı Oto ruhiatımı kavbettım Hukunibiızdur BER\4 GLLTEKİS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle