03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI NA D İ R NA D İ ben atatürkçü değilim 200.0OOT1 Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğût Sok. No 9/B W:514 01 96/95 Posta çeto no 666322 Cu m huriyeöş <£ ÇAĞDAŞ YAYINLARf L İ T C E L E N K demokrasi 25O.0OOTL j A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No- 9/B CağaloğJu/lâanbul Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 7 3 . YL SAYI25836 / Ö0OOO Tl (KDViçinde) KURUCUSU:YWOSNUÂ(1924-1945)BAŞYAZARI:HUIİRHUÂ(1945-199V CHP ve DSP'den sonra ANAP da hükümet için önerge verecek Hükümete3. gensonıErbakan'a istifa cağrısı ANAP lideri Yılmaz, Başbakan Erbakan'ı istifaya davet etti. Erbakan'ı, Libya Büyükelçisi'nin gezinin yanlış olacağı yönünde gönderdiğı 3 uyanyı dikkate almadığı için suçlayan Yılmaz. Başbakan'ın "rükürüğü yağmur sanan garson de\ let" anlayışında olduğunu savundu. Türkiye'nin menfaatları korunduysa büyükelçinin neden gen çağnldığını soran Yılmaz. Erbakan'ın Tiirkiye'ye hakaret eden Kaddafi "yle aynı düşüncelere sahip olduğunu sövledi. • 7. Sayfada DYP'de gensoru gediği Gencay Giirün ve Mustafa Zeydan. DYP grup toplantisında 'hükümetten çekilme' önerisinde bulundular. Bazı milletvekilleri gensoru oylamasında grubun serbest bırakılmasını istediler. Çiller'in. "Laikliğe bir şey mi olmuş?" yaklaşımına da tepki gösteren Gürün'ün istifa edebıleceği bildirildi. Doğan Güreş. Demir Berberoğlu, Cefi Kamhi. Ismail Köse ve Ayseli Göksoy'un da aralarında bulunduğu grubun gelişmelerden rahatsızlık duyduklan kaydedildi. • 4. Sayfada 'Refah Libya'ya borçlu' DSP lideri Bülent Ecevit, Erbakan'ın gezisi ve söyledikleri için densizlik ve saçmalık deyimlerini kullandı. Ecevit, Muzaffer bir Romalı komutan gibi sözlerini, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Romalı kumandanlara değıl, Mustafa Kemal'e özensın. Erbakan'ın densizliğine bakın, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Roma'da iken bunu söylüyor. Erbakan'ın partisinin Libya'ya gizîi kapaklı borçları vardır. Bunlar ortaya çıkmalı" diyerek eleştirdi. • 5. Sayfada Erbakan'ın dönüyorum Baykal: TBMM el koysun CHP lideri Deniz Baykal, Erbakan'ın gezisine TBMM'nin el koyması. Meclis araştırması, soruşturması ya da genel görüşme ile konunun ele alınması gerektiğini söyledi. Libya'nın Erbakan'a 500 bin dolar verdiğinin ortada olduğunu vurgulayan Baykal. "'Hem bu kadar para harcayacaksınız hem de gayri milli para harcayacaksınız" dedi. Baykal, "Kamuoyu, İran'la RP arasında da, Lıbya-RP ilişkisine benzer bir ilişki olup olmadığını haklı olarak sormaktadır" dedi. • 5. Sayfada Hakaret ve Siyaset.. Dünya âlemin Türkçede '"rezalet" Frenkçede "skan- dal"sözcükleriyle nitele- mekten geri kalmadığı Afri- ka gezisini Başbakan Erba- kan, kendisinden beklendi- ği gibi,bir başan' hatta "za- fer' divesundu. Yandaşlan- nın alkışlannı topladı. Ancak olavın içeriği ve gerçeği değişti mi? Ya da değişebilir mi?.. • Sayin Erbakan'ın Afrika gezisinden sonra kamuoyu- na yansıtmak istediği savun- mamn mantığı ilginçtir. Başbakan der ki: "Belçi- ka'da Kürt parlamentosu kurulur, ABD ise PKK'nin yayın organı MED-TV'ye izin verir, Alman Yeşiller Partisi sürekli PKK savun- ması yapar. Rusya toprakla- nnda PKK'ye kamp verir, kimse ayağa kalkmaz. Ko- partılmak istenen yaygara- nın ulusal onurumuzla bir alakası yoktur." Necmettin Bey'in savun- ması geçerli midir? Yoksa Başbakan elmalar- la armutlan kasten birbiri- ne mi kanştınyor? Öyle göriilüyor ki Sayın Erbakan'ın yanılgısı 'haka- ret'ile "siyaset'i birbirine kanştırmasından kaynak- lanmaktadır. Başbakan'ın kendisini aklamak için verdiği örnek- lere biz birisini daha ekle- yelim. Komşumuz Suriye bir İslam üikesidir; arna PKK'nin merkez üssünü baruıdırıyor. örgütün lide- rini koruyor, himaye ediyor. Bu düşmanca bir tutum- dur; ama Hafız Esad şimdi- ye değin hiçbir roplantıda yanıbaşında oturan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'- nın kişiliğinde ülkemize ha- karet etmek cüretini göster- memiştir. • Aşağılama' hakaretin beüi bir yöntemidir. Kaddafi. Erbakan'ın Id- şiliğinde Türkiye'yi ve Türkleri aşağılav arak ulus- lararası iüşküerde görühne- miş bir skandala yol açmış, diplomatik görenekleri apa- çık çiğneyerek bir rezaleti sergUemiştir. Yaşanan olayı hiçbir şey olmamışçasına geçiştirmek olanaksızdır. Bir ülkenin yönetimini üstlenen insanlarda. hele başbakanhk yetki ve sorum- luluğunu taşıyan kişilerde pişkinliğin bir meziyet sayıl- ması olanağı var mıdır?.. Hayır, hakaret ile siyaseti terazinin bir kefesine koya- rak Libya rezaletinden sıy- nlmak kolav görünmiiyor... Türkhe'de kamuoviı bu iki kavramı birbirinden ayıra- bilecek tarihsel bih'nce sa- hiptir. Cumhuriyet Erbakan ile Çiller Demirel'i karşılamadı • Koalisyon ortaklan Başbakan Erbakan ile Dışişleri Bakanı Çiller. Italya gezisinden dönen Cumhurbaşkanı Demirel'i karşılamadılar. • Milli maç nedeniyle ertelenen İcraatın lçinden' programı, Erbakan'ın Demirel'i karşılamaması gerekçesi olarak gösterildi. Bu durum, ortaklann Demirel 'e karşı tavır aldığı yolunda yorumlara neden oldu. • DemireFi karşılayanlar arasında TBMM Başkanı Kalemli, Genelkurmay Başkanı Karadayı ile hükümetten yalnızca Milli Egitim Bakanı Sağlam yer aldı. • Demirel, REFAHYOL'u laikligi ihlal etmekle itham etmedigini söyleyerek hükümete ılımlı mesaj verdi. I 7. Sayfada DEMİREL AVRUPA'YI UYARD1 • 7. Sayfada DIŞtŞLERİ, AFRtKA GEZtStNE AD KOYAMADI • 7. Sayfada | ? P ' » I İ M 6 V T p ' ııiititi<ri Başbakan Erbakan, Afrika gezisi dönüşünde, Ankara il örgütü tarafından düzenlenen 11X II1I1 " I I I I U L U l g l ..mjnj miting^le karşılandı. Esenboğa V IPsalonu önünde toplanan RP'liler, bayraklarla "Erbakan hocamız fcda olsun canımız", "Vlücahit Erbakan". "DYP-Refah el ele, daha güzel günlere", " Vur vur inlesin medya dinlesin" sloganları atarken salona gelen her RP'liye de sevgi gösterisinde bulundular. Erbakan alana indikten sonra gecikmeli olarak şeref salonuna giren Çiller, kapıda RP'lilerin "Türkiye sizinle gurur duyujor" sloganlarıvla karşılandı. Rize Mületvekili Şevki Yılmaz. gazetecilerin soruları üzerine. basını tehdit ederek "Pişman olacaksınız" dedi. (Fotograf: TARIK TINAZAY) Erbakan geziyi çarpıttı• Başbakan Necmettin Erbakan Libya gezisini savunurken imzalanan bildiride sadece, "Türk tarafı, PKK örgütünce uygulanmakta olan terörist faaliyetler konusunda bilgi \erdi" ifadesi geçmesine karşın metinde Libja'ya atfen. "PKK terör örgütüdür. Türk tarafının verdiği izahat bizi ikna etmiştir. PKK ile mücadele edeceğız" hükmüne yer verildiğini iddia etti. • İki ülke arasında imzalanan ortak bildiride, ambargo altındaki Libya'nın ısran üzenne ABD Merkezi Haber Alma Orgütü (CIA) ve Israil'in istihbarat örgütü MOSSAD'ı isim \ermeden suçlayıcı ifadelere karşı çıkmayan Erbakan, Esenboğa Havalımanı'nda Avrupa, ABD ve Rusya'nın da PKK'yı fiilen desteklediğini belirterek Libya temaslannı savunmaya çalıştı. • Başbakan Necmettin Erbakan, Kaddafi için '"Şimdi kendisiyle konuşruğunuz zaman hatalı görüşlerini düzeltecektir. Şimdiye kadar kendisine Türkiye'deki terör konusunda gerekJi bilgiler ulaştınlmamış" dedi. • 5. Sayfada Kararname bıınalıım sürüyor • Içişleri Bakan Vekili Bekir Aksoy'un, Erbakan'ın Afrika gezisine ilişkin kararnameyi imzalama karannı Mehmet Ağar'a bırakacağını açıklaması üzerine Çiller zor durumda kaldı. Ağar'ı azletmeyi göze alamayan Çilier'in, kararnameden Libya'yı çıkarmak için Başbakan Erbakanla pazarlık yapmak zorunda kalabileceği de öne sürüldü. ANK.ARA (Cumhurhet Bü- rosu)- Içışlen Bakanı Mehmet Ağar'a vekâlet eden DYP'li Deviet Bakanı Bekir Aksoy'un. Afrika kararnamesini ımzala- mavacağını açıklaması. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çilier'in aşı- lacağını sa\unduğu bunalımı tırmandırdı. Çiller tarafından yakın takibe alınan ve kararna- meye vekâlet dönemınde imza koyabileceğini belirtmesine karşın bu eğiliminden vazgeçen Aksoy'un bu konuda uyanlmış olabileceğı dilegetirildi. Ağar'ı azletmeyi göze alamavan Çil- ier'in, kararnameden Libya'yı çıkarmak için Başbakan Nec- mettin Erbakan la pazarlık yap- mak zorunda kalabileceği de öne sürüldü. Mehmet Ağar'a vekâlet eden Deviet Bakanı Bekir Aksoy. Içişleri Bakanı dönene kadar. Afrika gezisine ilişkin kararna- meyi imzalamayacağını açıkla- dı. Polis Akademisi'nin 1996- MArkasıSa.l9,SiL3'te Üniversite sınavlarında yeni değişiklikler gündemde... Terdh smav sonnm• ÖSVM Başkanı Prof. Dr. Eres Söylemez, 1997 yılında yapılacak üniversite sınavı sonuçlarının bankamatikler aracılığıyla öğrenilebileceğini, gelecek yıl başvuru ve tercihlerin kurulacak 'ÖSYMATİK' sistemıyleyapılabileceğini sövledi. Sistemm kurulmasının ardından üniversite tercihleri puanlann açıklanmasından sonra yapılacak. EMfNE KAPLAN GUNCEL CLNEYT ARC\\XREK Belge Bilgiler Diyor ki.... Kaddafi'den "filozofça küfürler"dinleyerek "Roma- lı bir komutan gibizaferle döndüğünü" söyleyen Nec- mi ile ekranlarda allak bullak olmuş bir çehre sergile- yen şaibe Tansu, bir noktada birleşiyor: Olayları, bilgileri saptırmada! Tansu, Libya'ya daha önce başbakan olarak gittiği- ni öne sürerek ortağını savunuyor. Necmi ise küçültmeye çalıştığı ağır eleştiri bombar- dımanını, Kaddafi'nin Italya için "hain" demesine kar- MArkasıSo. 19,Sü.l'de B U Ü N Cumhuriyet le birlikte BORSA ûDun 79.511.82 Öncekı 78.711.82 DOLAR ûDun 93.350 Öncekı 93.150 MARK ûDun 61.050 Öncekı 61.000 L ALTIN oDun 1.146.000 Öncekı 1.146.000 Kaza İstanbul'u kilitledi istanbul Fatih Köprüsü'nde dün sabah lastiği patlayan minibüsün takla atmasıy- la başlayan zincirleme kazada iki otomo- bil, bir kamyon ve bir otobüs birbirine gir- di. Kazada 34 SSJ 08 plakalı Toyota mar- ka otomobilde bulunan Erdal Fırat adlı yurttaş ağır yaralandı. MArka Sayfada ANKARA - Öğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezi (OSYM), üniversite sınavlarında lise- den >enı mezunlara daha fazla puan venlmesi, ÖSS'de çifte eleme sistemi ve sınava gıns sayısı- na sınırlama getınlmesinın ardından >enı değışik- liklere hazırlanıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Eres Söylemez. gelecek yıl sınav sonuçlarının bankamatiklerden öğrenilebileceğini belırterek 1998 >ılından ıtibaren de başvuru ve tercihlerin kurulması planlanan "ÖSYMATtK~ sistemiyle alınacağını, tercihlerin de sınav sonuçlan açıklan- dıktan sonra yapılacağını söyledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Eres Sö>lemez, Cumhuriyete. üniversite sınavlannda önümüz- dekı yıllarda >apılması planlanan değışiklıkleri anlattı. Söylemez, YüksekÖğretımKurumu'nun MArkasıSa. 19,Sü.3'te Kadın polise mifletvekili dayağı iddiası • DSP Kastamonu Millervekili Muammer Hadi Dilekçioğlu, kendisini kırmızı ışıkta uyaran kadın polis memuru Menekşe Balkan'ı dövdü. Emniyet Genel Müdürü Alaaddın Yüksel, Dilekçioğlu'nun derhal gidip dövdüğü kadın polisten özür dilemesi gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DSP Kasta- monu Mılletvekılı Muammer Hadi Dilekçioğ- lu'nun, kendisini taşıvan otomobılın surucüsünü kırmızı ışıkta geçmemesı ıçın uyaran kadın polis memuru MenekşeBalkan'ı dövdüğü ılen sürüldü. Emnivet Genel Müdürü Alaaddin ^'iiksel. polise uzanan ellerin kınlacağını belirterek Dılekçıoğ- lu'nun derhal gıdip dövdüğü kadın polisten özür dılemesı gerektiğini sö>ledi Emniyet vetkililenn- den alınan bilgıye göre Aydınlıkev ler Irfan Baş- tuğCaddesi Uzayan Sokak kavşağındadün sabah saatlerınde meydana gelen olay şövle gelişti: Uçakla Antalva'dan Ankara">a geldıği öğreni- len Dilekçioğlu. Ensa Inşaat Şırketı'ne ait oldu- ğu öğrenilen 06 \'D 519 plakalı otomobılle trfan Baştuğ Caddesı Uzavan Sokak kavşağından ge- çerken kırmızı ışıkta durmadı. Kav şakta bulunan MArkasıSa. 19, Sü. l'de Kıbrıs'ta 6.3 şiddetinde deprem ADA.NA (Cumhuriyet Güne> İlleri Bürosu) - Akdeniz'de 6.3 şiddetinde deprem mevdana gel- di. Merkezi Kıbns olan deprem. Türkıye'nin Ak- deniz kıyısı ile Mıstr ve fsraıl'den de hıssedildi. Güney Kjbns'ta>aşlıbirkişı kalp krizi geçırerek öldü, 20 kışı hafıf yaralandı. Mıstr'da da bir ka- dın. üç katlı bınanın çökmesi sonucu > aşamını yi- tırdi. Rıchter ölçeğıne göre 6.3 şiddetinde olan dep- remin merkez üssü Kıbns Rum kesımı oldu. Dep- rem. 16.20'de başladı ve bırdakıkadan fazla sür- dü. Depremin ardından. "artçr olarak bilınen çok sayıda yer sarsıntısı kavdedıldiği bildirildi. Sarsıntı. Adana ve Mersin'in kent merkezleri ile ilçelerinde de hıssedildi İstanbul Kandillı Ra- sathanesi vetkilılen, depremin şiddetlı olduğunu söyledıler. KKTC Emniyet Müdürlüğü ve İrfaiye Müdürlüğü yetkilileri. kendilenne ulaşan can kay- bı ihban olmadığını belırttıler. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sopa Sağlam Gidiş... Önce, "merhaba" dıyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim... Geçen yıl, Meksika, Nikaragua ve Guatemala'yı do- laşırken, bu yılın planını Afrika üzerine yapmıştım... Güney Afrika ve Zimbabvve izlenimlerıni hafta sonun- dan itibaren "dizi olarak" aktarmaya çalışacağım... Nerede kalmıştık? Hükümette... Maşallah, sapasağlam duruyor... • Arkosı So. 19, Sü. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle