25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Başkanlara padişah yetkisi Belediyeler Yasa Taslağı 'na göre belediye başkanları, korunması gerekli kultür, tarih ve doğa varlıklan üzerinde neredeyse "tekyetkili" haline geîebilecekler Kadınlara ARAYIŞ EKİNCİ Kultur Bakanı Isnıail Kahra- man'ın geçenlerde IstanbuJ da kı- mı beledıye başkanlanvia yaptığı "korvıma konusundaki şikâyetleri değerlendirme~ toplantisinın so- nuçlan orta\a çıkma\a başladı \ıldız Saravı Dış Karakol Bı- nasfnda 10 Evlul 1996 da vapılan toplantıda "Korama Kurulu u\e- lerini biz belirleyelım" dnen \n- kara Busuk^ehır Beledışe Başka- nı MelihGokçek'ındu^uncebi ve- nı "Beledı\eler\asası"taslağında- kı ~ekmaddede"a\nen\eralıyor " Içişlen Bakanlıği nca son şeklı ve- nlerekBakanlarKurulu"nasunul- ma aşama^ına getınlen taslaktakı Kultür \e Tabiat \artiklannj Ko- ruma Kanunu'nda da ongorulen değı>ıklık teklıtıne gore YOK un atadıgı Koruma Kurulu uvelerı "•beledhelerin onerdikleri kişiler" arasından seçılecek Bov lece \ ıne Koruma Kanunu nda tanımlanan dığer beledıve temsılcılen ıle bır- lıkte 1 "dorTkişi\e~çıkan "beledhe- ci"u\eler 6kışılıkK.orumaKuru- lu'nda "çoğunluğu" elde etmi!; olacaklar 'Fırsattan' vararlanıvoriar Turkı\e dekj kultur \ e doğa zen- gınlığının korunmaiiyla ılgılı ka- rarlaralan \e ozeüıkle son vıllar- dakı "SİT kararian" \ uzunden de ımar \e rant çe\relerının tepkı \e baskiMV la kar^ıla^an Kultur v e Ta- biat Narlıklannı Koruma K'urulla- n'nı "etkisiz" hale getırebılmek ıçın Beledıveler Yasası'ndakı de- gışıklıkçalışmaları "firsat" olarak değerlendınlıyor Bu \onde hazırlanan son tasla- ğın ba^lıgı "Mahalli İdarelerc İllş- kin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik \apılmasına Dair kanun Tasan- sı~ şeklıne getınldıkten ;>onra bu "çeşitlikanunlar"arasına2863 sa- vılı Kultür \e Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu da alındı Taslağın en sonuna eklenen "teklif 49. maddede", 2863 savılı vasanın Koruma Kurullan nınya- pılanmasınıbelırle\en58 madde- sındekı ık) fıkrada da "değişik- lik">apılmak ıstermor Bunagore58 ma'ddenın(b)tık- rası kurullara ^ı OK'un atadıgı 2 uyenın "Buvukşehir Beledhe- si'nee teklif edilecek4oğretim ıhe- sinin arasından seçilmesi" koşulu getınlıyor Avnı maddenın(c)fık- rasmda onerılen değı^ıklıkle de a\nca Buyukşehir Beledije Baş- kanı'v la bırlıkte "Beledheİmar \e Kultur Daire Başkanlan"nın da Koruma Kurullan'na u\e olarak katılmalan saglanıyor Koruma Kurullarf nın dıger 2 uyesı ıse 2863 sayılı yasanın 58 a maddesı uyannca Kulhır Bakan- lığı tarafındanatandığından taslak bu >eklı> le tam bır "beledhehege- monyası" anlamına gelı\or -\\ri- ca y ıne belediye yonetımlen bu tur gorev lendırmelerde hep "siyasiya- kınlığa" onem \ erdıklennden Ko- ruma Kurullan nda artık "bilûn- sellik" rumuv le bır kenara ıtılerek "siyasal yapılanmanın" da yasal da\anağı hazırlanmı^ olu\or Padişahlık düzeni Içişlerı Bakanlığrnın Beledıve Yasasi taslağında dıkkatı çeken dı- ğer bır "yenilik" ıse ozellıkle bu- yuk ^ehırlerde ımar ve planlama konularında buyukşehır belediye ba^kanlanna adeta "padişahükyet- kisi" ongorulmu^ olması Boylece bu taslak bır butun olarak ele alın- dığında. Koruma Kurullan'na da "kendi adamlan kanalıyla" ege- men olması ıstenen buyukşehır be- ledıve başkanlan. kentlenn ve ul- kenın korunmasi gereklı kultur ta- rıh ve doğa varlıklan uzerınde ne- redevse "tekyetkili kişi" halınege- lebılecekler Kultur Bakanlığı ıse Koruma Kurullan ndakı 2 "azın- luVuyesıyle olana bıtene uzaktan bakan ve gıderek •'kanşmayan" bır zavallı konumda kalarakdev let ka- tındakı koruma misyonunu ~terk etmiş" olacak Evet Turkıye nın onuru \e evrensel ayncalığı olan tanh ve doğa değerlen uzenndekı "sonbuyuktehlike"i^teboyle Du- yarlı çevreler meilek odalan unı- versıteler ve "yurtsever" olan he- men herkes bu taslağa karşı çıka- caklardır Nevarkı artık sadecebu kesımlenndeğıl hemen her sozle- nnde ulkenın tarıhınden ve guzel- lıklennden soz eden "milli şuura" sahıp polıtıkacılann da Koruma Kurullan'nı "rant siyasetinderT korumalan gerekmıyor mu1 Altematif Öğrenci Şenliği Unhersiteli Oğrenciler Platformu'nca duzenlenen "\lternatif Oğrencı Şenliği" dun ^ ıldız Teknik Lniversitesi'nin bahçesinde vapıldı. Devrinıci Mucadeleci Gençlik, Demokratik Oğrenci Bııiiği. DevTİmci Proleter Gençlik. Ekinı Gençlig. Genç Sosyalistler, Turkiye Oğrenci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF), Kaldıraç. Ozgur Gençlik. Partizan Gençlik \e \eni Demokrat Gençlik orgutlerinden oluşan "L ni\ersiteli Oğrenciler Platformu"nda Grup Yorum. Kutup \ ıldızı, Grup Yankı. Guneşe Turku, Grup Son \nka, Simurg Şür Grubu. Koma Rojhilaf. Teatra Jiyana \u, \li Şahin ile halk oy unlan ekibi. çeşitlı muzik ve dans gostenleri sundular. Kurtçe şarkıların da s«y lendiği şenliğe katılan oğrenciler. buy uk bir daire oluşturarak halay \e zılgıt çektiler. Bazı oğrenciler "Eşitlik, kardeşlik. Kurt ulusuna ozgurtuk", "De»Tim şehitleri olumsuzdur" gibi sloganlar attılar. (Fotograt KUBlL \\ TUNTLL) emeklilik darbesi BANLISALMAN ~ ANKARA - Geç emek- lılığe ılışkın taslaga emeklılığıne 10 yıl kalan- lann kazanılmı^ haklan- nın korunacagı vaadı van- sitılmayarak kadın çalı- şanlaraçısından gen adım atıldı Taslaga, kazanılmış hakların korunması ıçın -emekliliğine lOyükalmış olmak" venne. "en az 15 jıl sigortalı olmak" koşu- lukondu Boylece yurur- luktekı duzenlemeye gore 25 y ılda emeklı olan erkek Mgortalılaraçısından her- hangı bır kayıp yaratıl- mazken 20 yılda emeklı olma hakkı bulunan kadın çalı^anlar ıçın kazanılmış hakkın korunmabi koşulu "emekliliğine 5 yıl kalmış olma" olçutune dayandı- rıldı Emeklilik yaşının 50- 55 duzeyıne çıkarılması uzennde uzlaşmaya vanl- maiinın ardından. emek- lılığıne 10 yıl kalanlann bu yaş sınırlanndan etkı- lenmeyeceğı açıklandı Ancak, Çalışma ve Sosy al Guvenlık Bakanlıgfnca hazırlanan yasa taslagın- da. 15 y ıl vedaha fazla su- re sigortalı olarak çalı^an- lann sınırlama dışında tu- tulması ongoruldu Buna gore. 25 y ılda emeklı olan erkekler ıçın. vaat edılen 10 yıllık muafıyet suresı geçerlı olurken 20 yılda emeklı olan kadınlar. emeklılıklenne 5 yıla ka- la y enı y aş sınınndan etkı- lenmeyecekler 18 yaijin- da sigortalı olarak çalış- maya başlayan bır kadın 10 y ıl muatıyet getınlme- sıdurumunda28 I5yılve daha fazla sure çalışmış olanlann kapsam dışı tu- tulması durumunda ıse 33 yasindan ıtıbaren sınırla- ma dışında kalıyor Yasa taslagında geçı> surecı ıçın de emeklilik vas sınır- ları kademelı olarak du- zenlendı Boylece, 10-15 vıl sıeortalı çalışan kadın- îar 4İ. erkekler 46 5-10 sigortalı çalışan kadınlar 43. erkekler 48 5 yıldan Jar45 «jiftsBö^ y l Ş ^ dan once emekli olamaya- caklar TOKTAMIŞ ATEŞ Olacak İş Değil... "Fatıh'ın Torunları" başlığını taşıyan salı gunku ya- zımı şoyle bıtırmıştım "Kendılerını Fatıh'ın torunları olarak ılan eden bu ınsanlara baktıkça, hem kızıyor ve hem de utanıyo- rum Ama goreceksınız, 'Afrıka Seferı'nın sonunda gorkemlı karşılamalar da yapahar Mehteran takımı şımdıden çalışmaya başlamıştır Bakarsınız 'Bacımız da karşılamaya gıdenlerara sında yer alır Öyle ya boylesıne buyuk bır dıploması zafennı kutlamak gerek Turkıye 'nın onuruyla bu kadar oynanmamalıydı " Aynen bekledıgım gıbı oldu Esenboğa Havalıma- nı ndakı karşılamada mehteran takımı yoktu ama her- halde daha sonrakı gunlerde değışık yerlerde "kos "le- rı vurmaya başlarlar Ne de olsa halkımızın bır bolu- mu "kos dınlemış" ve kos dınlemekten hoşlanıyor Za- ten kımı sıyasetçılerımız de buna guvenerek sıyaset yapıyorlar ve gene buna guvendıklerı ıçın ınsanların gozlennın ıçıne baka baka yaJan soyieme cesaretını buluyorlar Bu olayda Kaddafi'nın sozlerı kadar davranışları, elını kolunu sallayışlan kustahlığına sınır oldum Ne kadar kızmış olduğumu, yazdığım yazıyı bır gun son- ra okuduğum zaman anladım Soğukkanlılığımı bır olçude yıtırmışım Aslında "Tansu Çıllerkarşılamaya gelmeyebılırmfî" gıbısınden bır duşuncem de vardı Ama salı gecesı te- levızyonu ızlerken bır baktım "tıpış tıpış" gelıyor Za ten Erbakan'ın yanında terbıyelı bır bıçımde "hanım hanımcık" oturmaktan başka bır şey de yapmadı Al- lah kımseyı bu hallere duşurmesın Sayın Başbakan havalımanında yaptığı konuşma- da çok ılgınç yaklaşımlar sergıledı "ABD, Belçıka, Al- manya, fngıltere vb gıbı ulkelerın yetkılılen çok daha ağır şeyler soyledığı zaman kızmıyorsunuz da Kad- dafı soyledığı zaman neden kızıyorsunuz9 " dedı Bel- çıka Kurt Parlamentosu'na ızın verdığı zaman ne yap- tıklannı sordu ABD MED TV'ye frekans tahsıs ettıgı zaman neden yerı gogu bırbınne katmadıgımızı sor- du Elhak, Hoca burada bıraz haklı Gerçekten kımı basın mensuplarımız Batılı ulkele- nn basın organlannın ve sıyasetçılenn çok haksız eleş- tınlerını "gık" demeden sıneye çekerken Kaddaffye kızmaya hıç hakları olmasa gerek Acaba bızlerde de "Araplan adam yenne koymamak" gıbısınden gızlı bır şovenızm mı var'' Fakat bu olay çok farklı Hoca bunu gormek ıste- mese de çok farklı bır olay bu Zıra Batılı ulkelerın kı- mı sıyasetçılennın ve basın organlannın Turkıye nın aleyhıne konuştuklannın ve yazıp çızdıklennın dogru olmasına karşın "ıktıdar sorumlulan" boyle bırterbı- yesızlık yapmazlar Hele konuk bır başbakanın yuzu- ne karşı ve yuzlerce basın mensubunun onunde boy- le şeyler soylendıgı ve boylesıne terbıyesız tavııiar ta- kınıldığı gorulmuş ışıtılmış şey değıldır Kaldı kı bu Batılı ulkelerdemokrasıyle yonetılen ul- kelerdır Bu ulkelerde basın Turkıye hakkındayazdık- lanndan çok daha ağırlarını kendı ulkelerı ve yonetı- cılerı ıçın de yazabılır Devlet adamları bırbırlerını en ağır bıçımlerde suçlayabılır Lıbya oyle mı ? Bu konuyla ılgılı olarak değınmek ısteyeceğım bır başka husus daha var Kaddafı'ye çok kızan kımı renkkve yamerHfrjfBcetelenmızın bazı koşe yazarla- M4rkasıSo. 19,Sü.H'de Yl NANISTAA TURKIYE^YI SORUMLU TUTTL jKayıp Yüzbaşı için laramalar sürüyorHaber Merkezi - \ unanıs- Jtan Hukumet Sozcusu Dimit- Jris Reppas Ege de oncekı gun »Turk Hava Ku\vetlerı ne aıt F-16 savaş uçağının duşmesı- ne Turkıye nın neden olduğu- nu ıddıa ettı lkı ulke sılahlı kuvvetlen arasında acıl olarak vanlan an- laşma gereğı denız \e hava kuv v etlerıne aıt gemı v e uçak- lar arama çalı^malannı >ur- dururken para^utunu kullana- madıgı tahmın edılen 'i uzba- şı Nail Erdoğan henuz bulu- namadı Kurtulan pılot Kur Y rb Osman ÇıçeklL Yunanlı yetkılılere verdığı bılgıde ıkıncı pılot Erdogan ıpara^ut- le atlarken gormedığtm sov le- dı Çıçeklı Sakız Adası nda- kı devlet hastanesınden alına- rak Turkıye yenakledıldı Çı- çeklı \nkara GAT<\da tıbbı gozetım ahına alındı \unan Mırage 2000 savaş uçaklannın "tanıma. onleme vetakip işlemı" v aptıklan sıra- da duşen uçağımız ıçın \una- nıstanGenel Kurmay Ba^kam Atahanasıos Çoganıs Genel Kurmav Ba^kanı ismaıl Hak- Hizbullah sloganı atmışlardı Polise saldıran şeriatçılar serbest • Tarsus'ta. "Tekbır, Allahu ekber" "HızbuJlah nerede btz oradayız" dıye bağırarak taş ve sopalarla polıs memurlanmn ûzenne vürüyen 116 kışt de ılgılı soruşturma sûrûyor Ancak söz konusu kışilerden 72'sının öncekı gûn serbest bırakılması dıkkat çektı. TARSUS (Cumhuriyet Günej İMeriBürosu)-Koca- elı'dekı Islamı Gençlik GT- gutu üyelennm serbest bı- rakjlmasmdan sonra, lçel'- ın Tarsus ılçesınde geçen pazar günü bır düğünde tekbır getınp Hızbultah yanlısı sloganlar atarak gösterı yapan şenatçılar da, serbest bırakılînaya başlan- dı Tarsus YenımahaHe 813 no"lu sokakta Muzafer Umaçadlı kjşının duSunûn- de, "Tekbir. Aflahu ekber 1 " "Hizbullah nerede biz ora- daj"K" dıye bağırarak taş ve sopalarla polıs memurlan- mn uzerıne yuruyen 116 kı- şı ıle ılgılı soruşturma sürö- yor Ancak söz konusu kı- şılerden 72"sının oncekı gun serbest bıraJalması dık- kat çektı Tarsus Emnıyet Mudur- lügû'nden yapılan açıkla- mada, olay a, soz konusu mahallede ses cıhazlan ku- rularak aşın derecede gurül- tu yapıldığı yolunda ıhbar uzenne mudahale edıldığı belırtılerek şoyle denıldı "Ekipterimizi intikal et- riklerindf buradabir düğıin töreni yapüdığı gdrnlerek düğün sahibi ile gdnışme yaptıklan sırada bazı şahıs- tann *Tekbır. Allahu ekber' 'Hizbullah nerede bız ora- dayız' diye bağırmak sure- tiyle taş ve sopalarla polis memurlannın uzerine yü- rüyerek darp ederterkenyi- ne taşatarak ekipotosunun camlarıntn kırılması ve ka- portasında hasar meydana gelmesınden sonra havaya ateş edilmek suretiy le saklı- nlar durdurulmuş. toplam 116 kişi gözalfına alinmış- Yetkılıler, olayla ılgısı ol- madıgi one surûlen 72 kışı- nın serbest bırakıldığuu, başka suçlar ııedenıyle ara- nan 5 kışının ılgılı yerlere teslım edıldığını. halen 30 kışmın de gözaltında tatul- duğunu belırttıler kj Karadayı ya gonderdığı mektupta olavdan duyduğu uzuntuvTJdılegetırdı Vlesajın ıçenğı resmen açıklanmamak- la beraber Çoganıs ın. bu ka- zanın Turk Hava Kuvvetlen ıçın sonuncusuolması ve du- şen Turk uçağının ıkıncı pılo- tu ^ uzbaşı Naıl Erdoğan ın bulunmasi ıçın ıvı dıleklerını ılemgı bıldınldı \unangaze- tecılenn verdıklerı haberlere gore ıse Çoganıs sozu edılen mesajında aynca benzerı olavlardan kaçınılabılmesı ıçın Orgeneral Karadayı ıle goruşmeve hazır olduğunu da belırttı \unan Savunma Bakanı \kis Çohacopulos Genelkur- mav Başkanı Çoganıs ın gon- derdığı mesajın "hayat kur- tarnıak için insani bir tepki ni- teliğj" taşidığım \e saptınla- rak bu mesaja siyasi boyutlar venlmemesı gerektığını soy- ledı Çohacopulos "insani gi- nşımierden siyasi sonuçlar çı- karamayız. Turkiye ile her- hangı bir diyalogyoktur ve bu konuda baskı da meveut değil- dir" dedı Yunanıstan Huku- met Sozcusu Dımıtns Reppas da "Turk F-l 6 savaş uçağının. \tina FTR'ıtarafindan kontrol edilen bolgede uçtuğunu >eon- ceden herhangı bır uçuş planı da venlmedığuuu dolayisıv la bu olay a Türkiye"nın kendisinin neden olduğunu" ıddıa ettı Reppas ılkdeğerlendırmelere gore Turk uçağının bıranza- dan veya sistemde meydana gelen bırkılıtlenmenedenıvle duştuğunu de sov ledı Sozcuaynca Ege'deguven artıncı onlemîerle ı Igılı bır so- ruyu cevaplandırırken "Tur- kiye ile \unanistan arasında. şu anda. Ege'de guven artnrı- cı onlemler konusu dahıl. hiç- bır konuda ve duzeyde, her- hangı bır dıvaloğun soz konu- su ohnadığuu" belırttı Yunan basını da duşen sa- vaş uçağı ıle ılgılı olarak. Tur- kıye yesorumluiukvukleme- ye çalışan haber ve vorumlar vav ımlarken, ıkı ulke arasında dıyalog ısteyen ve Ege'de gu- v en arttıncı onlemler uy gulan- masında ısrar eden ABD'nın, bu olayı fırsat bılerek. Atı- na'va yenıden telkın ve baskı- larda bulunacaâını vazdı ılır ZET, 6-25 Ekim arasında bilgisayar alan 3 talihliyi Almanya , CEBIT '97 Fuan'na gönderiyor. 13-19 Mart tarıhlerı arasında, Almanya'nın Hannover kentınde, bilgisayar dunyasının devlerı bır arada olacak Orada olmak, buyuk şans Ama asıl şans, şımdı butçenızı zorlamadan sahıp olacağınız, butun beklentılerınıze yanıt verecek bır bılgısayarın, ZET'ın masanızda sızı beklıyor olması Aynca lOkişiye Yacla multimedia uzaktan kjt! kumandalı Philips TV kartı! ou narroarya 3 a<ır 996 25Ewn 1996,anhıe[ arastroageçertıor Çauş oKasm 1996 aaa, i4 00teES"ROIıA^ vaıanCad 10Çaûtavan8C34û s t a r c j aares-nde naer fuzurjnaa saarattûZETBlgsayar fatjrasnır c«r>ops »e<jpcrj b<r(*îe ESTRON A Ş aoragönderenıer arasncar ,ac acartr ^azanrfifsf SKasır 199b ıarr Hjmveigazetesrde jreodeceKtjr Çek ş led «ete ICaoeıCreanve «aJue «e 3 k ^ e h a m c « e CEBITFuar ryared Harrovef CGTPuannagıdecektalr \et raklarn 13-19War arasnoa «Jianacak oluo gezgdış-aûruş jça<b«et 4gecekcraMama«ettanvaj "ovaalan Farsfener fjardamıQrş«ar .««^temıpoıçenn&fiedr kany»ter a n nnçeHşMDOT/n, Dfazetmeen hd nde «en r -a nr<ednııs y r r kramr/e verJmez 18 yaşndar kuçt»uer bü çekılışe katâmaz KaEflKşösaardan nedryelen^enrie2 ESTRONA.Ş çalışanlar t« bun^nn Dnrc oereceden anrabajan bu çek şekaîıamaz Kazanar*af lantarnroen tıbarorAa latn *er ç n 3 Kasrr 1996 yeoektalhıler çm b t e 1 " 1 996^rhnekadarkb£on(annESTRONAŞ ye braz eoeceHeroj KDV nanç omak uze'e tıır vefjef yasaly^cımlunJılerveracaiTaaf kazananıalh tereaın^ Buçe«lşWPlnr 2 0 1996 antı veB 021 MP C 3 3Û0Z14'"-€7 4C sayı zn ıe duzenienınştr ZET Economist MODEL EM5075-850-a IŞLEMd AMD P75 BELLEK 8MBRAM HARD DISK 850 MB E IDE EKRAN KARTI PCI SVGA 1MB RAM EKRAN 14-0 28mmMI MULTNEDIA > - PEŞM VAD€U (r*4) VAOEU (1««) 95O0O0O0TL 23 000 OOO TL 1750O 000 TL ZET Popular SM5100-650-8 PENTIUM 100 8M8EDORAM 850 MB E İDE PCI SVGA 1MB RAM 14"0 28mm NtlR - 105.500 000 TL 25 400 000 TL 19 500 000 TL SM5133-1.0G-8 PENT1UM-133 8MSEDOHAM 1 0 QB E IDE PCI5VOA1MBRAM 14"0 28mm NİAJR - 124 000000 TL 29 500 000 TL ZET MM5100-850-8 PENTIUM 100 8MBEDORAM 850 MB E IDE PCI SVGA 1 MB RAM 14"0 28mm NI/LH 8x Crea.'ıve Sarter Vatue Media MM5150-1.0G-16 PENTIUM 150 16 MB EOO RAM 1 0 GB E IDE PCI SVGA 2 MS RAM 15"NILR Dıgıta! MultıMeda fttCO-ROM ISBrlSesKanı 130 500 000 TL 31 000 000 TL 24 000 000 U 171500 000 TL 41 000 OOO TL - ZET Professional MODEL IŞLEMCI BELLEK HARD DİSK EKRAN KARTI EKRAN nĞER PM5166-1.2G-8 PENTIUM 166 8 MB EOO RAM 1 2 G B E I D E PCI SVGA 1 MS RAM 14-0 28 mm NIA.R - PMPRO200-1.6G-16 PENTiUM PRO 2O0 16 MB EOO RAM 1 6 GB E IDE PCI SVGA 1 MB RAM 14" 0 28 mm Nl LR 8xC0-R0M PEŞIN VADEU (1*4) YuKa da «er e r k node e - tKjâs r eklerne yapab rs n 15OCOO0O0TL 36 750 000 TL 2 6 600 000 TL 52 OOO OOOTL nobe 0 nekt r ZE" p oiess^na ser s nöe Eum b kj ^aya tnjn ar r jze^ no he Lr t)e ek ha d d«« mu Vrrea a e^ an z Dar-a gen ş D g .e * yal v n ZET sat c a ndan b aşu stey " 2 Bü fcampafiya Esnon Ele+crcn k S<* eTCerena« Cad " starou afaftndan Sana« ve ' ^are Baıonı g n n T j c e v «e Re«a:«tr Ktyunmas Gene MJSJTJOJ TRKGM942 3 x u ee gre j,auidı. •< arcâr *a sures-ice sac ^ya! 3âran s Jvgu-arTicı^dür vaıaraKDVaaf fleg ör <anDanya25Ekr 1996 anrrekaaargeç«ndır Urunef ZET Ye* I Saı o-annda sıokla; c /&z û r^çude r-enen es trr &ole~&c( Ad gecen ı^unler ^ ffıc f nr<ıla n iesc ( marfcasıdır Butun ZET PC ler Windows 95 Turt<çe Iştetım &stemı ve Dr Solomon s Antı Vınjs Toolkıt le sunulmaKtadır Dıger ozetlıkier MıdıTower Kasa 3 5 Dısket Surucu 256 KB Cache 105 tuşlu Windows 95 Q Tufkçe klavye 2 tuşlu serı mouse ve Pentıum modellerde VX Chıp Setl Ana Kart Inlel P6 tabanl Over Dnve CPU yuksehme Tak Çalıştır (PnP) BIOS Tum ıhûyaçları karşılayabılecek genışleme ozellıgı pentiunT Aradığınız her türlu destek, koklû bir kuruluşun garantisı Estron A.Ş. bır Zeytınoglu Holding kuruluşudur. 3YIL GARANTI Beynini kullan. Bilgisayar kullan. ZET kullan. B İ L G İ S A Y A R ZET GALERILER ESKIŞEHIfl li< Galen 3 2221 230 00 09 ISTANBUL Erenkoy Zet Galen C 216 46" M 04 KOCAEU Zet Safe' 0 262 331 39 66 Z E T Y E T K I L I SATICILARI AFYON 0 n B Ige 2'b 15 59 ANKARA 0 312 Akercom 419 48 19 Ed Ar 230 50 03 Mıcroshoıvy 42' ""5 22 U sa 438 42 96 ANTALYA 0 242| Adabm 242 B1 85 BURSA 0 224 Aaabım 223 54 40 Mınerva 256'2 M DENBU (0 258 Blgınet 241 95 9^ DIYARBAKJR 0 412 Hase 224 6'»6 ESKIŞEHİR 0 222 Kıitlu K lasıye 221 35 65 Matns 230 00 09 Yonga 23055'0 ISTANBUl. 0212 Be«aaa234 18 M Sontaş 231 35 00 SlÇ Centef 293 0 31 Hesmak 296 2« "6 nteracüve 2 2 33 12 Kaı2221S13 Koraek 266 2" 15 3ma.t2496151 Sottart 259 98 20 ISTANBUt C-212 Qes6 3 42=5 ISTANBUL 0-216 Connect 348 3s 42 Mamara 349 56 9s 0raı 36829» EHR 0 232 Bıigı MarHet 463 33 33 B iset 463 2S 33 Ege Bımtes 488 Jü 6C Ledm463^a' Se Cuna" m 422 11 31 KAYSEflf 0-352 Olımak 232 20 63 KOCAEU (0-262 KoUrn 33 39 66 MALAn» M22 Mıkro 325 12 56 ICEL 0-324 RPT 238 T 63 HUGU 0 252 Ge*şın- 2 4 32 2" SAMSUN 0-362 Konçar 233*t "2 ŞANUURFA 0-414 Otuyan 31235 55 TOKAT 0-3* Şmpa2 4 21 "S TRAB2ON 0-462 Akgum32674 75 UŞAK 0-27 6) P"rvane21521 70ZET SATIŞ NOKTALARI AOANA 0-322 Bılpa 35530 08 Sera^4O7 21 Ja AFYON O-2-2I Aftwi214 10 32 Bı«em 215 17 49 Ole 215'4 30 Oz D» A'ıl m 215 56 17 ANKARA 0 312 Ayd n 468 4 ' 8' Ogutogullar 229 8 59 Taîra 468 46 61 ANTALYA 0 242) (Alanys) "j*ıl 3 3 05 X BARTtK ı 3"8 Kdb 22 15 33 BOUI 0 3"4 Gı.neş 215 56 39 BURBUR 0 248 Kayacan 232 29 04 BURSA 0-224 Bu™ı2240o15 Ceysan22331 ~ Format25611 95 Kccser222 .1 9' Ozdatarace2504830 Panem2530410 Procoior271 3555 Secret2Si 21 43 ÇOflUI» 0-364 Gokgoı2 3'25" EDIRNE 0284 Eyjbogiı.2i2 " (Keşan) ^c*ar7145690 ELAZKS 0424 Eavzyon23"56 29 ESKIŞEHR lO-222)Etom2 2 3 0 ' n Eaempo234 01 68 OpOmal 230 62 98 tÇEL 0-324 (TaotU) Namlı 624 36T 5 tSTANBUl 0-212) Atemail) 281 32 54 Arslar 221 09 07 As»ra272 2 8 " Fcr1288 00 66 Kuthj BlUşım 22^ 16 05 Marcor" 266 50 54 Mars28K 42 Ram Data 248 35 39 Sd1212-9 20 Soho Marke' 2123312 Stanek2223818 ZBılgısaya22^21"" BTANBUL10-2121 AJtematll5706455 Ascorr5342550 Bllmer5703490 Koşal 5^2 160" Oztuiır J31 8C44 Paragon 531 3056 ISTANBUL 0-212 (SHreti) Eren72"5615 BTANBUt 0-216 Adres410 3"25 Bee4146'89 E"la3456232 GPM46312O0 On/ın441376S Qzak336 31 )2 PıalOn306 1032 Prüst|3906825 Vetof411 1530 SMR'0-2321 BuM4844444 Selbıl4642389 KHKUREU 0-288)(Uihdurgızl RG84124406 Yen J U d f 417 26"4 KOCAEU 0-262 Anaüolu2236846 A/ulog646"383 Ero.e3224884 Korte;324 T 2 " Smlay 3259216 » U a A 0252 (Bodnm) HHO316 55 21 |Uarm»ns) iıoc4124C56 MGDE IO-38S Brikent 232 63 11 SAKARYA 0-264 Anadolu 27 4 18 03 De«a2781370 SAMSUN 0-362 Genç 230 58 88 TEK1RDAG 0 282 Compuier Clınıc 261 58 5' c OKers Elekfonık 262 06 47 (Çortu) Abakus 652 51 04 Tektom651" 8' UŞAK 0 2"6 Tel«OTTc 2-2 32 31 ZONGULDAK 0 3"2 i&inS 33 4" Pan2S3 12 00 (KdlEragü) Ay Bım3235422
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle