01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Nobel fizik - kimya ödülleri • STOCKHOLM(AA)- Nobel Fizik ödülü. düşük sıcaklık fiziğindeki çığır açıcı çalışmalan nedeniyle 3 ABD'li bilım adamına verildi. ts\eç Kralivet Bilim Akademisi'nden yapılan açıklamada. David Lee, Doudas Osheroff \e Robert Richârdson adlı ABD'li fizikçilenn. helyum-3 elementinin süper akışkanlıeını keşiflerinden dolayı 19% Nobe! Fizik Ödülü"ne layık görüldükleri bildirildi. 3 bilim adamının 1970'lerde ABD'nin Cornell Üniversitesi'nde yürüttüğü araştırmalar. hel> um-3 izotopunun, gezegenler arası uzayın ısısı olan mutlak sıfır binlerce derece altında süper akışkanlık kazandığını kanıtlamıştı. Nobel Kimya Ödülü"nü ıse lngiliz bilim adamı Harold Kroto ile ABD'li bilim adamlan Robert Curl Jr. ve Richard E. Smalley paylaştı. Kaddafi Rlistinli radikalleri desteklemryor • LEFKOŞA(AA)-Libya liden Muammer Kaddafi. Filistinlı radikal grupları artık desteklemediğıni, bölgede Filistinliler ile Yahudilenn yer alacağı demokratik bir devlet kurulmasından yana olduğunu söyledi. Kaddafi. Filistinli muhalif gruplarla ilişkilen vaklaşık 6 yıl önce dondurduklannı. bunlara yönelik vardımlan da askıya aldıklannı açıkladı. Endonezya'da sadakat önlemleri • CAKARTA(AA)- Endonezyada Lombok Adası'nın yerel yönetimi, kocalan uzakta olan e\li kadınlan sadakata zorlamak için ilginç bır yoi buldu. Eyalet \önetiminin karanyla. kocalan çalışmak üzere uzun süreli olarak ada dışına giden e\ li kadınlann doğum kontrolü yöntemleri kullanmalan yasaklandı. Netanyahu'nun eşi kitapta • K.LDÜS(AA)-Işrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sarah Netanvahu'nun eski kocasının. evlılik sırlanna da yer \ erdiği bir kitabı yakında vayımlayacağı bildirilivor. Israil'de vayımlanan Yediot Aharonoi gazetesınde çıkan habere göre. Sarah N'etanyahu'nun eski eşi Doron Neuerberg (37). Bavan Netanyahu'nun devlet sırlanndan haberdar olduğunu öne sürerek, bunu ortava koymak için anılannı kaleme aldığını söyledi. Eski eşi Sarah'ın sıyasette etkili olabileceğinden endişe ettiğıni kav deden Doron Neuerberg. kıtabmda yatak odası s\rlannı da açıklavacağını bıldirdi. Netanvahu'nun vakın çevresi. Neuerberg'in susmak için bir milyon dolar istediğini kaydediyorlar. Hillary'nin gizli aşkı • \YASHINGTONC\A)- ABD'de dün piyasaya sürülen bir kitapta. başkan Bill Clin- ton'ın eşi Hillarv Clinton'ın. üç yıl önce intihar eden Vin- ce Foster ile "yasak aşk iliş- kisi" yaşadığı öne sürüldü. Dav id Brock tarafından kale- me alınan kıtaba göre Hıllary. intihar eden Bevaz Saray da- nışmanlanndan \r ince Foster ile bir aşk ılışkisi yaşadı. Brock. Hillary-Vince aşkının. Bill Clinton'ın Arkansas Va- lilıği döneminde 1988 yıhnda başladığmı yazdı. Kitapta. Bill Clmton'm valilik kona- ğında bulunmadığı gecelerde. Vince Foster'in Hillary ile birlikte olduğu öne sürülii- yor. İsrail den Esad'a davet • İSRAİL-SURİYE SINIRI (AA) - Israil Savunma Bakanı General lzak Mordechai. Suriye Devlet başkanı Hafız Esad'ı. barış görüşmeleri için Israil'e davet etti. General Mordechai.İsrail Suri\e sınınndaki israil askerlerine yaptığı ziyaret sırasında. Esad'ı her sorunu görüşmek için Kudüs'e davet ettiğini belirtti. Tüm arap ülkeleriyle ve ilk önce Surive ve Filistinlilerle banş sürecini sürdürmek istediklerini belirten Mordechai, "Askerlerimiz hazırdır. Sanınm Esad mevcut durumu iyice anlar ve daha da bozulmasına yol açmaz" dedı. Özbek lider Dostum ile anlaşan Rabbani'ni komutanı Şah Mesud, Taleban'ı bozguna uğrattı Taleban yenilgiyi tattı• Şah Mesud'a bağlı birlikler, Dostum'un elindeki Salang tüneline giden yol aynmmda Taleban birliklerine saldırarak ağır zayiat Yerdirdiler. Dış Haberler Senisi - Afganis- tan'ın devnk hükümetinın komutan- lanndan Ahmed Şah .Mesud'a bağh birlikler. ülkenin üçte ikisini elinde tutan Taleban birliklerine Salang Ge- çidi çevresinde ağır darbe indirdiler. Gülbahar köyünde mevzilenen Taleban güçlerinin 100'den fazlaka- yıp verdiği bildirilivor. Taleban ise ülkede giderek güçlenen muhalefeti umursamaz görünüyor \ e Özbek ge- neral Abdiil Raşit Dostum ile eski De\ let Başkanı Burhanettin Rabba- ni'ninbuluşmasınınhiçbirşe\ ifade etmediğini ilen sürüyor. Bölgedeki görgü tanıklannın v erdiği bilgiye gö- re saldın. dün. Mesud'a bağlı birlik- lerin komutanı BeşirSolangi tarafın- dan Özbek general Dostum'un kont- rolü altındaki Salang tüneline giden yolun ayrıldığı noktada gerçekleşti. Taleban'a ağır kayıplar verdiren sal- dırıdan sonra Taleban'ın Şah Me- sud'un kontrolündeki Pençşir vadi- sine doğru ilerleme girişimıne ara vermek zorunda kalacağı ileri sürü- lüyor. General Dostum ile Rabbani. önceki sabah Kâbil" ın 400 kılomet- re doğusundaki Mezar-ı Şerif'e gi- den otoyol üzerinde buluşmuşlar ve Taleban'a karşı güçlerini birleştir- mişlerdi. Öte yandan Afganistan'da vöneti- mi eline geçiren şerıat vanlısı Tale- ban örgütü. muhaliflerin anlaşması- nı umursamaz görünüyor. Taleban. Özbek lıder Dostum'a bağlı kuvvet- lerleçatıştığı yolundaki haberleri ya- lanladı \e Dostum'la Rabbani gö- rüşmesinin "bir anlanı ifade ermedi- ğini." her iki tarafın anlaşmasının mümkün olmadığını belirtti. Tale- ban'ın ilan ettiği hükümetin Dışışle- rı Bakan Yardimcısı Şer Muham- med Stanak/ai. -General Dostum ile sorunumuz olmadı. Sadece \erel ko- mutanlar arasında kiiçiik çapta ça- hşmalar oldu" dedı. Taleban örgü- tünden Abdül Sattar adlı bir komu- tan. dün Salang Geçidi'nde Tale- ban'a büv ük kav ıplar \erdiren saldı- ndan önce gazetecilere yaptığı açık- lamada. "Kâbil'in 120 km. kuzeyin- de bulunan Salang yolunda ilerle> en Şah Mesud kuvvetlerini birkaç gün içinde bozguna uğratarak Kâbil'e giren Taleban, Dostum devre\e girince zorianma>a başladı. General Dostum'un kuvvetlerinin, Taleban örgütü tarafından püskür- tüldüğünü '"öne sürmüştü. İran'ın dinı lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney ın. Afganistan'da işba- şına gelen aşın dinci Taleban grubu- nun yaptıklannın "'İslamla ilgisi ol- madığTyolundaki açıklaması. Tale- ban tarafından protesto edildi. Kâ- bil'de hükümet kuran Taleban, tran Büyükelçiliği Maslahatgüzan Nasır Regi'vi Dtşişleri BakanlığYna çağn- rarak Hamanev "in suçlamalarını protesto ettı. Taleban heyet gönderiyor Afganistan'da yönetimi ele ge- çiren Taleban. şeriat uygulama- ları nedeniyle "yanlış anlamala- rı gidermek için" komşu ülke- lere ve hatta Batı'ya heyet gön- dermeyi planlıyor. Taleban'ın ilan ettiği hükümetin Dışişleri Ba- kan yardımcısı Şer Muhaınmed Stanakzai. düzenlediğı basın top- lantısında, aralarında ABD ve Avrupa'nın da bulunduğu ülke- lerle iyi ilişkiler istediklerini ve varolan ilişkileri de artırmayaça- lışacaklannı söyledi. Öte yandan eski Dev let Başka- nı Burhanettin Rabbani Taleban- lara göriişme teklif etti. Rabbani, "Savaşı desteklemivoruz Her şeyin konuşarak çözümlenece- ğine inanıyoruz" dedi. AB Komisyonu da dün yaptığı açıklamada. kadınlan temel hak- larından mahrum ettiği için Tale- benlen kınadı. Taleban hareketi- nin ülkeye hâkim olması sonucu or- taya çıkan karmaşa, BM'de Afganis- tan'ı kimin temsil edeceği sorununu gündeme getirdi. BM Genell Sekre- teri ButrosGali ile önceki gün görü- şen devrik Afganistan hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın "Talebanmiüs- lerinin kiımasal silah kullandıklan" yolundaki iddiası, karmaşayı daha da arttırdı. BM sözcüsü. Afganis- tan'ı BM'de kımin temsil edeceöi konusunda ise komisvondan ak.si yönde bir karar çıkıncaya kadar Kâ- bil rejimini eski diplomatlann tem- sil etmeye devam edecegini vur- sjuladı. ABD, başkanlık seçimlerinin ardından Türkiye ve Yunanistan'ı buluşturacak Ege'ye çözüm Clinton'ı bekliyorML RAT tLEM ATİNA-Türkiye ile Yuna- nistan arasında yıllardan bu yana süren ve çözüm bekle-, yen sorunlar konusunda ABD'nin hazırladığı çözüm paketi şekillenmeye başladı. VVashington'dan. Yunanis- tan'ın başkenti Atina'ya sızan bilgilere göre kasım ayında yapılacak olan başkanlık se- çimlenndeBill Clinton'ın ye- niden seçileceğine kesin ola- rak inanan Washıngton'daki yönetim. Türk-Yunan çözüm paketinin ocak ya da şubat ayında açılmasını hedefliyor. ' ABD Dışişleri Bakanı \Varren Christopher. bu ko- nudakı görüşlerini Yunanis- tan Dışişlen Bakanı Teodoros Pangalos ile görüşmesinde di- le getirdi. Atina'nın itirazlan- na rağmen kararlı görünen Amerikalılar. \ unanlı yetkilı- lere gerektiği şekilde uyancı mesajlar da verdiler. Ati- na'nın "adım adım çözüm" politikasına. sorunlar ancak "paket" halinde çözülür me- sajını veren ABD. ilk aşama- da ortak zemin bulunmasını sağlayacak girişimlenn plan- lannımasayavatırdı. Söz konusu planlara göre belirlenen iki önemli hedef şu şekilde netlik kazandı: Demirel. Yunan ajansının sorularını yanıtladı 'Yunanistan 'la müzakerelere hazınz' ATİNA (AA) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Türkiye'nin Yunanistan ile mevcut meseleleri. bir masa etrafında oturup müzakere etmeye hazır olduğunu ve banşçı çözümde ısrar ettiğini söyledi. Demirel. Italva'yı ziyareti sırasında. Atina Haber Ajansı'nın (ANA) "Türkiye,Türk-Vunan diyaloğu önerisi bir gelişme ka\detmediğine göre tutumunu değiştirecek mi, Lahey Adalet Dham'na başvurma niveti \ar mı" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: "Türkiye, İtaha ve Yunanistan. Akdeniz'in bu üç ülkesi. bölgede banşın muhafa/ası için surumluluklannın tamamen bilinci içindediıier. Türkive, bir masa etrafında oturup müzakerelerde bulunmaya nivetlidir \e banşçı bir çözümde ısrar etmektedir. Bunu sayın Prodi'ye de ifade ettim." ANA'nın haberine göre. Cumhurbaşkanı Demirel. Kıbns meselesi ile iltıili olarak da ~22 \ıldan beri devam eden bu sorunun çözümünün çok zor olduğunu' sövledikten sonra "Türk askerlerinin, Kıbns'ta banşı sağladığını \e saldırgan nivetleri de bulunmadığını"belırtti. Bu arada. Yunan gazetelen de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ltalya ziyaretine ve İtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scarfalove Başbakan Romano Prodi ile yaptığı görüşmelere geniş ver verdiler. nıstan tarafınca egemenlik haklarının tartışılması anla- mına gelen güven arttıncı ön- lemler. iki ülke arasında mü- zakere ortamı sağlanmasında önemli faktörlerden biri. İkipaket •Atina \e Ankara'daki vetkililer tahrik edici be>an- larda hulunmaktan kaçına- caklar. Liderler. birbirlerine karşı ivi nivetlerini kanıtlavan açıklamalan tercih edecekler. #İki ülke arasında paralel bir şekilde müzakere ve temas volları açılacak. Bu şekilde kıta sahanlığı. Ege'deki silah- lanmanın kısıtlanması ve ka- rasulannın 12 mile çıkartıl- ması gibı sivri konularda her iki tarafın niyetlerinin araştı- nlması volu açılacak. # İki ülke arasındaki so- runlann çözümünün ilk a>a- ğında hükümetlerga>riresmi gruplann oluşturulmasına vardımcı olacak. Amerikan yönetimi söz konusu grupla- nn içinde tanınmış ve etkin işadamlan ile presteji ivüksek olan kişilerin bulunmasını is- tiyor. 9 Turistık ve ekonomik konularda iki ülke arasında halen çok kısıtlı olarak sürdü- rülen geliştirme çalışmalan- na boyut kazandırılacak ve hızlandınlacak. ABD yöneti- mi. güçlü ekonomik çıkarla- nn. karşılıklı bağımlılık ilişki- sine yol açacağına inanıyor. Sorunların özü olarak ta- nımlanan söz konusu planla- rın uvgulanabilmesı konusun- da ABD vönetıminin taşıdığı endişeler iki önemli grupta toplanıyor. Silahlanma konusu Buna göre. Türkıve. Rum- ^'unan ortak doktrini çerçeve- sinde girişilen süahlanma programından büyük rahat- sızlık duv uyor. Bu durumdan rahatsız olan Ankara'nın her- hangi bir "ola> çıkarması" ih- timali. Amerikalılan en çok düşündüren konu. ABD Si- lahlı Kuvvetler Komutanı Shalikashvili ile genelkurma- yın üst düzev komutanlan, bu konudakı endişelerini geçen günlerde ABD'vi ziyaret eden Yunanistan Genelkur- may Başkanı Cuyiannis'e ilet- tiler. EgeDenizindeplanlanmış ya da rastlantısal bir olay iki ülke arasında çok ciddi kriz- lere yol açabilir. ABD vöne- timi bu durumu göz önüne alarak iki ülke askeri yetkili- leri arasında güven arttıncı önlemlerin bir- an önce alın- masında ısrar edivor. Yuna- Amerikalı yetkililere göre. Ege Denizi "ndeki statükonun. Ankara' v a göre ".\rnk değiş- tirilmeir, Âtina'va göre ise ancak "İki ülke arasında yapı- lacak bir savaşın sonuçlanna göre değiştirilebilir >a da mü- zakereedilebilir" şeklinde yo- rumlanması iki temel görüş avnlığı. Bu duruma uzun va- dede bir çözüm getirmek iste- yen ABD. iki paket hazırla- mış durumda. Küçük paket ve büv ük çapta gerçekleştirilme- si gerekecek düzenlemenin süresi Amerikalılara göre on ya da yirmi yıllık bir süreci içerecek. ABD'nin Türk-Yunan. Türk-Rum sorunlannın çözü- mü konusunda başlatacağı gi- nşimlerin detaylı planlan her iki ülkenin başkentine de ulaşmış durumda. Zemin ha- zırlamak maksadı ile gayri resmi olarak Ankara ve Ati- na'ya iletilen yeni ABD planı için ülkelere üç ya da dört ay- lık bir çalışma zamanı tanını- vor. AB'nin yıllık Türkiye raporu ^Türkiye önemli ortaklar arasında yerini koruyor' BRLKSEL (AA) - AB Komisyunu'nun hazırladığı vıllık türkiye raporunda. türkiye'nın'bölücü terör ör- gütü PKK'ya karşı mücade- Te verdiği vebuörgütüne\- lemlerinin çok can aldığı belîrtiliyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğünün söz konusu olduğunu. PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı. ha- raç toplama. kara para akla- magibi eylemlerininde gi- derek açık bir şekilde orta- ya çıktığını kaydeden Ko- misyon raporunda. "Zaten PKK eylemleri, Belçika. Hullanda. İngiltere, Al- manya gibi birçok AB ül- kesinde de devletlerin karşı mücadelesine hedef olduğu" ifade edildi. Ra- porda. terör örgürüne karşı mücadelenin. Kürt asıllı Türklerin haklarına saygı- yı azaltmaması gereği de vurgulanıyor. Türkiye'deki siyasi duru- mun. Eue ve Kıbns sorun- lannın, Türkiye-AB ilişki- lerinin öneminı azaltmadı- ğını vurgulayan Komisvon. "Türkiye, en önemli or- taklar arasında verini ko- rumaktadır. Hassas bir bölgedeki konumu ile de stratejik ve siyasi açıdan önemli ortak olarak kalı- yor" diyor ve "AB, bugün- kü sorunlara rağmen, Türkiye ile tümdiyalogve işbirliği yollarını açık tut- maya bağlı kalmak duru- mundadır" ifadesine yer verivor. Ege'de. Kardak krizinden bu yana tansiyonun gergin olduğunu belirten Komis- yon. bu durumun Türkiye- Vunanistan ve Türkiye-AB ilişkilenni olumsuz etkıle- diğini kaydediyor. Komiby- on, taraflardan karşılıklı uz- laşma, uluslararası anlaş- malara saygı istediğini ve Uluslararası Adalet Divanı seçeneğini önerdiğini ifade edivor. Helikopter stadyuma çakıldı Dış Haberler Senisi - Arjantin'de önceki akşam mevdana gelen helikopter ka/asında 10 kişinin öldüğü bildirildi. Silahlı kuvvetler tarafından yapılan açıklamaya göre bir grup suba> ve onlann eşlerini taşıyan askeri helikopter, Buenos Aires'te henüz bilinnKven bir nedenle spor alanına düştü. Parçalanarak vanan helikopterden 10 kişinin cesedi çıkarıldı. Kazada 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk gelen habeıierde ölü sayısı 4 olarak verilmişti. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ERGUN BALCI yıllık izinini kullandığından yazılarına bir süre ara verecektir. 'Taleban bizim icin önemli' ABD vahşete göz yumuyor Dış Haberler Senisi - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, özellikle kadınlara yönelik politikasına karşı çıkmalarına rağmen, Taleban ile temas kurmanın ülkesi için önemli olmaya başladığmı söyledi. Burns, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer Taleban'ı etkilemek istiyorsak, eğer Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplum, Taleban'ın lideıiiği, düşünce tarzL halkına karşı davranışı. diğer gruplarla ilişkileri konusunda etkili olma\ ı umuyor ve savaşı sona erdirmek için çabalara katkıda bulunmak istiyorsa, o zaman Taleban ile temasa geçmek gerekir" dedi. ABD Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Burns, açıklamasında, Kuveyt'teki kadınlann durumuna da değinerek. "Kadınlann oy verme hakkı olmamasına rağmen Ku\e>1'te durum farklı. Orada kadın özgürce durumunu ifade edebiliyor, ancak biz Kuve>t kadınlarına da daha fazla hak verilmesini isti\oruz" dedi. BM Genel Sekreteri Butros Gali ve Nicholas Burns, Taleban'ın kadınlara karşı uyguladığı politikayı yumuşatmaması halinde, Batı ülkelerinden Afganistan'a vardımın durabileceği yolunda önceki gün uyanda bulunmuşlardı. Taleban örgütü. 27 eylülde başkent Kâbil'i ele geçirdikten sonra. savunduğu katıksız Islami vaşam tarzını uygulamak amacıyla. kadınlara eğitimi. çalışmayı ve tepeden tırnağa örtünmeden sokağa çıkmayı yasaklamıştı. tNGİLİZ TEMSİLCİ AINKARA'DA Kıbrısiçin Dayton yöntemi OZGEN ACAR ANKARA - Ingiltere'nin "Kıbns Özel Temsikisi"Bü- vükelçi Sir David Hannav, 14 DaytonVari Kıbns zjnesi" konusundaki nabız yokla- masını dün Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile de sürdürdü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu ÇU- ler tarafından "randevu'Ve- rilmeyen Sir David Hannay. salı günü Dışişleri Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcısı Bü- yükelçi İnal Batu ile Kıb- ns'taki son gelişmeler hak- kında 2.5 saat süren bir gö- rüşme yaptı. Nabız yokladı Sir David Hannay'in; ABDtarafındanOhioeyale- tinin Dayton kentinde dü- zenlenen ve Bosna'ya banş getiren bir zirvenin benzeri- nin Denktaş-Klerides arasın- da yapılması konusunda na- bız yokladığı belirlendi. "Bosna'da banş süreci" iki tarafın lıderlerinin bir aske- ri hava üssünde bir araya ge- tirilerek dış dümadan tecrit edilmelerinden sonra başla- mıştı. 1996'yı-KıbnsYılı'' ilan eden ABD'nin. bu hede- fini gerçekleştiremediği için 5 kasımda yapılacak başkan- lık seçimlerinden sonra. yıl- başına doğru Ingiltere'nin de desteği ile "Dayton'vari Kıbns Zinesi" girişimini planladığı kaydedildi. Hannay ile görüşmede, Büyükelçi Batu'nun. "Kıb- rıs sorununun Birleşmiş Mil- letler çatısı altında ve Genel Sekreter'in girişimleri ile çö- zümlenmesi konusunda In- giltere'nin gösterdiği katkt- ya"teşekkür ettiği bildirildi. Hannay. Orgeneral Çev ik Bir ile dün görüşmeden ön- ce DSP Grup Başkanvekili ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. MümtazSoysal ile bir araya geldi. Hannay. dün Ankara'dan aynlmadan önce ABD Bü- >iikelçisi MareGrossman'la ayn. Fransa ve Almanyabü- yükelçileri ile de birlikte gö- rüşmeler yaptığı öğrenildi. Ankara'ya Atina'dan geçen Sir Hannav dün Londra'ya döndü. Hannay'in. gelecek hafta başında Kıbrıs'a gide- rek KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbns Rum Yönetimi liden GlafkosKle- rides ile aynı çerçevede birer göriişme yapacağı belirlen- di. Sir David Hannay. İngil- tere'nin Avrupa Birliğı ve Birleşmiş Milletler büyükel- çiliklerınden sonra emekli olmuş en başanlı diplomat- lardan biri olarak kabul edi- liyor. Hannay dün Esenboğa Havalimanfnda yaptığı açıklamada. "Kıbns konu- sunda yapılacak görüşmeler ve alınacak karaıiann Tür- kiye'yi Avrupa Birliği'ne ya- kınlaştıracagını" söyledi. Hannay, Kıbns'ta durumun son derece hassas olduğunu ve sorunun çözümlenmesi gerektiğini kaydeden Han- nay. "Çok zaman kaybedil- di" görüşünü dile getirdi. Cezayir'de vahşet 34 kişiyi kestiler • Yabancılann çalıştığı Hassi R'mel kentine giden yolda pusu kurarak bir otobüsü durduran radikal İslamcılar, 34 yolcunun boğazını kesti. PARİS (Reuter) - Cezayir'in güneyindeki Laghouat kenti yakınlanndaki yolda pusu kuran radikal tslamcı militanlann. 34 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Radikal islamcılar. önceki gün de bir otobüste bulunan 9 kişiyi öldürmüşlerdi. Cezav ir basımnda çıkan haberlere göre geçen pazartesi gecesi. Cezayir'in gaz yataklannın bulunduğu ve pek çok yabancı uzmanın çalıştığı ve özel izin belgesiyle girilen Hassi R'mel kentine giden yola kimlik kontrol levhası diken saldırganlar. önce bir otobüsü durdurdular. Saldırganlar. kimlik denetimi bahanesiyle dışan çıkardıkları 20 yolcuyu boğazlannı keserek öldürdüler. Kaçmaya çalışan bazı yolcuları vurarak öldüren saldırganlar. daha sonra bıçaklarla boğazlarını kestiler. Saldırganlar, otobüsü de benzin döküp vaktılar. Bir cankurtaranı da pusulanna düşüren aşın dinci saldırganlar. sürücüyü. hemşireyi ve cankurtarandaki hasta kadının kocasını da öldürdüler. Öldürülen diğer insanlann ise durdurulan bir kamyonda ve otomobillerde oldukları belirtildi. Saldırganlann kurduğu pusunun. son beş yıldır radikal İslamcılar tarafından gerçekleştirilen en kaniı eylem olduğu bildirildi. Cezayir'in güneyindeki Blida'da da islamcı militanlann bir okulu basarak 1 öğretmeni öldürdükleri ve 5 kişiyi de yaraladıkları bildirildi. Cezayir'de Radikal İslamcılann 1992yılından beri sürdürdüğü şiddet eylemlerinde 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Le Matin gazetesi. askerlerin bir insan a\ ı başlattığını. . Liberte gazetesi ise saldırganlann yerel gerilla lideri MuhtarMuhtari'ye bağlı olduğunu yazdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle