25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 EKİM 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Batman Şev/d Yümaz'dan Hizbullah itirafi BATMAN (UBA) - RPIi Batman Belediye Başkanı Sa- lih Gök'ün davetlisi olarak kente gelen ve bir konferans veren Rıze Mılletvekıli Şev- ki Yılmaz. medyaya çatarak "Çatlasanız da patlasanız da ben Hizbullarum.Türkive'nin yüzde99"u Hi/bullahtır. Hiz- bullah olma>anlar Hizbulşey- tandırlar" dedi. Yılmaz'ın. Batman Kapa- lı Spor Salonu'nda binlerce kişiye verdiği konferansta iz- leyiciler tekbır getirdıler ve "Kahrolsun İsrair sloganla- n attılar. Yılmaz. konuşma- sında şunları söyledi: "Hayali med\a hükümeti ve parlamentosu, Refah'sız bir hükümetin kurulması için sıfır mil)et\ekili olan bir par- tiye hükümeti kurdurtmak istediler. 158 milleft ekili olan RP">i görmezden geldiler. Türkiyegemisini karayaoCurt- muşlar. Sultan Abdulha- mit'ten bu >ana ilk defa bu ge- miyi >ürütmek için Necmet- tın Erbakan harekete geçmiş. bulunuvor. Tencere tabak sa- tan medyabizimleuğraşmak- tadır." Israil'i terörist \e Ortado- ğu'nun PKK'si olmaklasuç- rayan Yılmaz. medvanın İs- rait tarafından katledilen ma- sum insanlann fotoğrafı ve- rine "hain" olarak nitelen- "dirdiği Afganlı lider Necibul- lah"ın resimlerını vavımla- makla hedef saptırdığını ile- p sürdü. Erbakan9 dan KKTCye kaynaksözü AıNKARA(Cumhur)Net Bü- rosu) - Başbakan Necmettin Er- jlmkan. saglık kontroiü ıçın An- Siara'yagelen KKTC Cumhur- Tiaşkam Rauf Denktaş'a. yenı bütçe çalışmalan kapsamında *Va\nıvatan"a daha fazla kav- nak sözü \erdı. Bırleşmış Mıl- letler' ın Kıbns Özel Temsilci- >ı Han Sung-Joo da Ankara'da- kı temaslarına basladı Erbakan. Denktaş'ı.dün kal- dıgı Sheraton Otelı'nde zıyaret etti. Denktaş. görüşme öncesı yaptığı konuşmada. adadaki dengenın Yunanıstan lehıne bo- zulma>a çalışıldığını belırttı Erbakan da. KKTC"nın gü\ en- lığının Türkıye'nın güvenlığı- ni de v akından ılgılendırdığıne dikkat cektı. Bütçe hazırlıkla- n kapsamında Türkıye'nın bü- lûn olanaklannı gözden geçır- diklerinı kaydeden Erbakan. KKTCye daha fazla kavnak aktarma olanağı bulunduğunu vö\ledı. Erbakan. Vunanistan Başbakanı KostasSimitis'e çag- nda bulunurken. sorunları ba- nş. içmde. masada çözmek ol- duğunu sövledı. BM Genel Sekreten Butros Gali'nin Kıbns özel temsılcısı Han Sung-Joo da. KKTC. Kıb- ns Rum Kesımı \e Atına'dakı [emaslarının ardından dün An- kara'yageldı. Adadaılenvevö- nelıkönTemleralınmasıgerek- :ığmi behnen Han Sung-Joo. -ktina'nın "kendinedüşeni\a- pacağını" bıldırdığmı sövledı. Ingıltere'nın Kıbrıs ıçın ata- dığı koordınatörü Sir Da\id Hannev'in de gelecek hafta An- kara') a venıden geleceği öğ- renildı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu DGM'nin yorumunu kabul etmezse dava yeniden görülecek Sıvas katliaııunuı karan 3 eldmdeANKARA (ANKA) - Yargıtay. 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Sıvas katliamı davasıy- la ilgili kararını 3 ekim tarihinde açıklayacak. Yargıtay DokuzuncuCezaDairesi'nin 124sa- nıklı da\ayla ilgili karan. "Sıvas katliamının sıradan.adibirolav mı"yoksa"laikdüzenivık- maya yöneük şeriatçı bir başkaldırı nıı" oldu- ğu sorusuna açıklık getirecek. Daire, ılk kara- rı \eren Ankara 1 No'lu DGM'nin "Olaylann arkasında örgüt >ok. şeriatçı a\aklanma yok. Ash faüibellideğiL Asılsorumlu Aziz Nesin"dir" \orumunu kabul etmezse da\a yeniden görü- lecek. Bu durumda kendikrine en çok 15 yıl ağırhapıscezası\erilensanıklaradahaağirce- zalar uygulanması gündeme gelebilecek. Karar aşamasında 2 Temmuz 1993 tanhınde Sı\as'ta Madı- mak Oteli kundaklanarak 37 kişinin yakılıp öldürüldüğü olaylarla ilgili 124 sanık hakkın- da açılan. ilk duruşmada sanık a\ ukatlan ara- sında ^imdıkı Adalet Bakanı Şe\ket Kazan'ın da >er aldığı dava karar aşamasına geldi. Ge- çen haziran ayında tutuklu 21 sanık yönünden duruşma yapan sanık a\ ukatlarının sa\ unma- lannı dinleven Yargıtay Dokuzuncu Ceza Da- iresi, dosyanın incelenerek bir karara\anima- sı için da\a\ı 3 ekim tarihine bırakmıştı. Ceza dairesinin. olaylan laik düzeni yıkma- yayönelikeyleme kalkı^ma olarak görmesi \e AzizNesin'in tahrikçi kabul edilerek cezalar- da ındirime gıdılemeyeceğini benimsemesi ha- linde. sanıklar hakkında ceza yasasının idam öngören 146'ncı maddesinin u\gulanması is- tenebilecek. Bu durumda dava. sanıkların ço- ğu için yeniden ele ahnacak. Daire. olaylan adi olay olarak kabul etse bile. tahrik indırımine karşı çıkması halinde. sanıklara \erilen ceza- lann arttırılması gündeme gelebilecek. Ankara DGM'nin karan hem DGM başsav- cılığı. hem müdahıl a\ ukatlar. hem de sanık a\ u- katlarıtarafındantem\izedilmişti. DGM Baş- savcılığı \e müdahil avukatlar. olavların laık anayasal düzeni \ ıkmaya şönelik e\leme kal- mışma olarak belirlenen cezalarda yasalara a\kın olduğuna göre\sizlik karan veren An- kara Cumhunyet Ba^sav cılığı. olaylann laik ana- yasal düzene ba^kaldın olduğuna. 1V uncu As- liye Ceza Mahkemesi de sanıklann amaçlan- nın şeriatçı. mukaddesatçı düzen kurmak ol- duğuna dikkat çekmiijti. S idam istemi Ankara DGM'nin "Olaylarlaikliğeyönelik, ola>ların arkasında örgüt >ok. Asıl failler be- lirienmedi. Ola> lann asıl sorumlusu .\ziz Ne- sin'dir.dine hakaret suçundan >argılanmaltdır" görüşü ile sonuçlandırdığı davada Yargıtay Başsav cılığı sanıklardan Halil İbrahim Düzbi- çer, Yunus Karataş, DurmuşTufan, Erkan Çe- tintaş \e ErolSanka>a hakkında ola\ lann asıl t'ailı olmak suçundan idam istemivle cezalan- dırma istemi^ti. Başsavcılık tebliğnamesinde W sanık hakkında adam öldürme suçuna ka- tıldıkları iddiasivla 10\ıldan24\ılakadarce- zalandırma ıstenmiijtı. Sı\as katliamıyla ilgili yargıtay karan, Re- fah Partisi cephesinde de ilgıyle bekleniyor. RP'li Adalet Bakanı Kazan, davanın ilk aşamasın- da sanık a\ukathğı yapmış. ancak itiraz üze- rine çekilmek zorunda kalmıştı. Kazan. u Bu- radayargılananlarasılsorumlulardeğil. Biz ik- tidara oeldigimizde asıl failleri \akala>acağız, ,Aziz Nesin yargılanmalıdır" sözlenni bakan olduktan sonra da \ inelemişti. RP'nin Sı\as da- vasında tutuklu olanlara ilgisi bununla sınırlı kalmıştı. Bakan Kazan. cezae\ lerinde nakiller nedeni\le ölümlerın >aşandığı bir dönemde Sı\as sanıklannı kendi illerine nakletmiş. bir süre önce de RP'li Malıye Bakanı Abdüllatif Şener. bu kişilen cezaevinde zıvaret ederek hatırlannı sormuştu. Sı\as davasının 1 numaralı sanığı Cafer Er- çaknıak. aradan geçen 3.5 yıllık süreye karşın halen yakalanmadı. Ankara DGM. da\a\ı bi- tirdığinde Erçakmak'ın dosyasını ayırmış. aran- masının sürdürülmesine karar \ermişti. Ankara 1. No'lu DGM. 26 sanık hakkında verdiği 20"şer yıl ağır hapis cezasında tahrik nedeniv le dörtte bir oranında indirim yaparak bu sanıklann cezalarını 15'er yıla indirmişti. Mahkeme, 60 sanık hakkında izınsiz toplantı ve gösteri ^rüyüşüne katılmak suçundan 3'er yıl hapis cezası \ermış. 37 sanık hakkında mahkûmiyetlerine yeterli delil bulunmadığı gerekçesi\ le beraatlerine hükmetmışti. 26 Ara- lık 1994 tarihinde açıklana DGM karan\ la bir- likte 12 sanık daha tahlıye edilmiş \e tutuklu sanık sayısı 21'e düşmüştü. Devlet mahkûm oldu, Nesin aklandı Sıvas ola> lanndan zarar görenlerin açtıkla- rı davaları görüşen idare mahkemeleri ve Da- nıştav, dev letin kusurlu olduğuna i^aret ederek mahkûmiyet kararları vermişti. Sıvas İdare Mahkemesi. mağdur sıfatıyla da\a açan Azız Nesin'e ölümünden kısa bir süre aldıgı karar- la aklamıştı. Mahkeme. Nesin adına davacı olan çocuklanna dev letin tazminat ödemesine karar vermiştı. Saraybosna'da suikast BAIB'm ikinci adamı Ugijen öldürüldü Mİ^ASE İLKNUR SARAYBOSNA - Bosna-Hersek Istihba- rat Örgütü (BAIB) ikinci adamı Nedzad l gi- jen'in 28 e^lül cumartesi gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü bildırıl- di. Bosna-Hersek Federasşonu'nun re>mi istihbarat örgütü BAIB'ın ıkıncı başkanı Nedzad Ugijen'ın öldürüldüğü haberi basın- dan ve kamuoyundan iki gün gizlendı. Saraybosna'da gece vansı gerçekleştirilen saldırı sonucunda öldürülen Ugıjen'e su- ikastın kım tarafından v apıldığı açıklanma- dı. ABD've yakmlığıvla tanıan Ugijen'ın seçımleröncesindegözdağı vermekisteyen' radikal Islamcılar tarafından öldürülmüş olabikceği üzerinde duruluyor Ancak bu ko- nuda tahminler dışında bir bulgu elde edi- lemedi. Za> ıf bir olasıhk olmakla birlikte L'gı- jen"ın Sırplar tarafından da öldürulmüş ola- bileceği belirtilivor TH\", seferierine başladı Öte vandan bugüne kadar sadece Top- Aır uçaklannın sefer yaptığı Saraybosna Havalimanı'na dün ilk kez bir THS' uçağı indi. THY'nin ilk seferini gerçekleştirmesı nedeniv lehavalimanında. uluslararasıkuru- luş temsilcileri. i>adamlan v e basm mensup- lannın katıldıgı bir kokte> 1 verildi. Koktevl sonrasında alana ınen ilk uçağın yolculan çiçeklerle karşılandı. THY'nin ılk seferın- de uçakta bulunan Senegal'den Saravbosna'va atanan yenı büvükelçi Mehmet Ğörka> da Bosna'ya gelerek görev ine başladı. Uçaktaki volcular arasinda çok savıda Iran. Cezayir ve Suudi Arabistanlı mücahit ile çoğunluğunu kadın ve çocuklann oluş- turduğu Güneydoğulu Kürtlerın bulunma- sı ise şaşkınlıkia karşılandı. Konsey toplanıyor Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Aliya İzzetbegoviç. Sırp ve Hırvat vardımcıları Saraybosna Saray Otel'de bir araya geldi. Toplantıya Saraybosna'da bu- lunan Hır\at Kreşımır Zuak'ın vanı sıra sa- vaş başladığından beri başkente ayak bas- mayan savaş suçlusu Sırp lıder Radovan Karadziç'invakınarkadaşı Sırp lider Mom- çiloKraişnikde katıldı. Boşnak Müslüman- lar tarafından adı kara listede bulunan Kra- işnik'in Saraybosna'ya gelecek olması ne- deniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alın- dı. 1991 seçimlerinden sonra liderleranlaş- mazlıâa düşmüş ve iç savaş çıkmıştı. Bu yüzden liderlerin 5 sene sonra bir ara> a gel- mesı yeni bır sav aş korkusunun \ aşanmasına neden oluvor. Kartal'daki durusmaya katılmadı Başkan Alkan, Atatürk'e hakaretten yargılandı tstanbul Haber Senisi - Gebze'nin Çayırova beldesinde belediye binasının ginşmde bulunan Atatürk büstünü kaldırtarak tuvaletlerin önüne koydurduğu iddia edilen Beledive Başkanı \"aşar Alkan'ın yargılanmasına dün başlanıldı. Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki durusmaya. hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki kanınT uyarınca 1.5 ile 7.5 yıl arasında ağır hapis cezası istenen sanık Yaşar Alkan katılmadı. Duruşmada söz alan. davava müdahil olarak katılan CHPGebze tlçe Başkanı Mustafa Kaya. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetı ve CHP'nin kumcusu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben bir vatandaş olarak Kana) D'de olayla ilgili yayımlanan görüntüleri izledim. Atatürk'ün büstünün kaldırılarak ona hakaret amacı güdülmek sureti> le erkek ve kadın ruvaletlerinin önüne bırakıldığını gördüm. Vatandaş olarak bü\ ük üzüntü duv dum. Bu durumu Âtatürk'e hakaret olarak kabul ediyonım \e sanığın cezalandınlmasını istivorunı." Nihat ^asak'ın cenaze törenine ülkücü babalann yanı sııa sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mustafa Topaloğlu \e Ferhat Güzel katıldı. Polis, Aslan nakliyatm sahibi İbrahim Aslan'ı anyor Mafya:Sirpenksiaçdmtyortstanbul Haber Servisi - Polis. Pendik'te bır benzin istasvonunda yaşanan hesaplaşmadaki soruşturmavı genişletivor. Drej Ali'nin veğenı Nihat Yasak \ e Mahnıut Şahin'ın ölümüvle sonuçlanan hesaplaşmada. sır perdesıni aralamak ısteven polis, benzin istasyonundan kaçan Hasan Ko>uncu. tefeci Süleyman Dirier ile Mahmut Şahın'in eşi Ülkü Şahin'in cinayete azmetıırmekle suçladığı Aslan Nakhyafın sahibi İbrahim Aslan'ı anyor. Civan - Edes hesapla^masından bu yana hemen her mafya hesaplaşmasında adı önplana çıkan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu AhmetÖzal. olaş lardan sonra telev izyonlara yaptığı açıklamalarda tüm iddiaları reddederken hedef gösterilme nedeni olarak "babasından intikam almaya" çalışanlan gösterdi. Adnan Menderes'in yakınlarının da kendisi gibı birçok ola\da önplana çıkarıldığıııı iddia eden Ahmet Ozal. adının geçtiği rüsvet tanıklannın teker teker öldürülmesı konu>una ise herhangi bır açıklama getiremedı. Özal. "mafŞa hesaplaşmalannda" süreklı adının geçmesinin durdurulamaması halinde Türkive'de sistemin zarar göreceği şeklinde ilginç bir savda dabulundu. Polisin son yaşanan hesaplaşmay la ilgili olarak Drej Ali lakabıyla tanınan Ali Yasak ve iş arkadaşı FevziÖz'ün ifadesine de başvuracağı belirtilivor. 1 Olayda öldürülen Ali Yasak'ın veğeni Nihat Yasak'la öldürülen Mahmut Şahin'i benzin istasyonunda bir arava getiren ılişkinin de bu ifadelerden sonra açıklığa kavuşacağı öne sürüldü. Olayda ağır \ aralanan Ali Yasak'ın yeğenlerinden Ömer \'asak'ın da tedavi gördüğü hastanede çenesinden ameliyat Mafva lıesaplasnıaMiıda ölen Nihat Yasak'ın cena/esi memleketi Şanlıurfa'\agönderildi. (Fotoğraflar: ALPER TURGUT) Çakıcı cenazeye çelenk gönderdi İstanbul Haber Servisi - Pendık'tcki mafya hesaplaşmasında ölen Drej Ali'nın yeğenı Nihat Yasak'ın cenazesı. Fatih Camiı'nde vaklaşık 2 bin kişinin katıldıgı törenden sonra memleketi Şanlıurfa'va gönderildi. Sanatçılar İbrahim Tatlıses. Mustafa Topaloğlu. Ferhat Güzel \ e Nuri Sesigüzel ile ülkücü babalar Drej Ali lakaplı .Ali Yasak. Scdat Peker v e Halil Ba\ındır'ın da aralarında bulunduğu çok savıda kişinin bulunduğu cenaze törenine .Maattin Çakıcı'nın çelenk göndernıesı dikkat çekti. Hiç kadının bulunmadığı cenaze töreni çok savıda ülkücüvü bir arava getirdi. Cenaze namazını İbrahim Tatlıses ve Drej Ali van yana kılarken sivil polisler. çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tören bitimınde Çakıcı'nın gönderdiği çelenk. Nihat Yasak'ın cenazesinin bulunduğu arabava konuldu. Cenaze. daha sonra Şanlıurfaya götürülmek üzere yola çıkanldı. Cenaze törenmden sonra gazetecilenn sorulannı \anitlavan Drej Ali. "Konuyla ilgili bilgim yok. Nihat'la Mahmut Şahin arkadaşlardı. Biz tahsilat vapmavız. ()la> aralanndaki bir anlaşmazlık yüzünden çıkmış olabilir. Baskın vapıldı divorlar. bu baskın değil zaten bö\le baskın olmaz" dedi. edildiği. durumunun ıvı olduğu ıfade edildi. Ömer Yasak'ın bugün polis tarafından ifadesinin alınacağı belirtildı. İnci Baba olarak bilınen Mehmet Nabi İnciler'in kinesi olarak yeraltı dünvasında adını duyuran Drej Ali'nin adı son olarak da Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "MİT Dosyasrnda yeşil pasaport alanlar arasında gösteriliyor. Kanlı hesaplaşmadan sonra ölen kocasmı morgda te^hıs ettıkten sonra kocasının öldürülmesinden Aslan Nakliyafın sahipleri Aslan kardeşleri ve tarikat liden Kemal Ka^ar'ı suçlaşan eşi Ülkü Şahin, iddasını dün de sürdürdü. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Ülkü Şahin'in, "Kocamın katili İbrahim Aslan'dır. Sürekli tehdit telefonlan ahyorduk. Drej Ali, Aslan'ın adamıdır. Kocamın bunlardan 4 trilvon alacağı vardı" iddiasını yınelediği öğrenildi. Yetkililer tarafından. Aslan Nakliyat'ın sahiplerinden İbrahim Âslan'ı ıfadesini almak üzere ararken. olav günü istasvondan kaçan Hasan Koyuncu'nun da aranmasına devam edildiği bildırildi. Yetkililer Ülkü Şahin'in öne sürdüğü "Koeam Aslan kardeşlere açtığı davavı kazanmak üzere>di" şeklındeki açıklamasının kanlı hesaplaşmadaki sır perdesini aralayacağına dikkat çekivor. \etkililer. Mahmut Şahin'in şok belge niteliğindeki rüşvetin belgesinden sonra 1 Haziran 1996 tanhınde yine ikinci bir rüşvet belgesini daha İstanbul Cumhuriyat Savcısı Şükrü A>tekin'e teslım etmesiyle ölümünü hızlandırdığma dikkat çekıvor. Mahmut Şahin'in son verdiği belge de ilk rüşvet belgesini doğruluyor. İkinci belge Aslan Nallivat AŞ başlıklı iTâğıda >azılı\elO Arahkl986 tarihini taşıyor. Belgede Şahin'in. Aslan Nakliyat'ın vüzde 40 hissesine sahip olduğu belinilirken "Bu taahhütname Mahmut Şahin'in isteği üzerine açıklık için vazıldı. Şirketler. devlet tarafından kurtarılamazsa, Mahmut Şahin'in sommluluğu devam edecektir" ıbareleri yer ah\or. Olayla ilgili soruşturmavı vürüten Pendik Cumhuriyet Başsavcı \ekili Ümit Erışık tanıklann dinledığinı. soruşturmanın ise sürdüâünü belirtti. CHP ve DSP, Anayasa Mahkemesi 'ne başvurdu 'Yap-işlet- devret iptal edilmeli' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DSP v e CHP. REFAHYOL hükümetinin TBMM'nin olağanüstü toplandığı ağustos ayında çıkar- dığı.4180Savılı ^"ap-İşlet-Devret Yasası'nın Bazı Maddelerinde Deği^iklik Yapan Yasa ile Kamu Taşınmazlannın Satışına İlişkin Ya- sa'nın iptali istemiy le dün Anayasa Mahke- mesi'nebaşvurudabulundu. Yürürlüğüdur- durmav ı da içeren başv uru metnine 113 mil- letvekili inıza koyarken. DSP Grup Başkan- vekili MümtazSoysalveCHPGrup Başkan- vekili Oya Araslı. ilk iki imzav ı atan millet- vekilleri oldu. DSP ve CHP. Yap-İşlet-Devret Yasası ile ilgili iptal isteminin gerekçesinde.buvasav- la. vap-işlet-devret projesi ile ilgili vapılan sözleşmelerin. geçersizbır Bakanlar Kuru- lu karanna dayandınlarak. "imtivaz kapsa- mı" dışına alınmak istendıği göriişüne yer verildi. Başvuru gerekçesinde ayrıca. bu sözleşmelerin imtıyaz kapsamından çıkan- larak. yargının devre dışı bırakılmasının amaçlandığı vurgulandı. Çıkarılan >asanın. anayasanın, imtıyazJEÖzle^jnpbrinİBDanlş- tay denetinjıne tabi olacağını hükme bağla- yan 115. maddesine dikkat çekilen başvu- ru gerekçesinde. Ana>asa Mahkerrvesi'nin. yap-ışlet-devret modeliy le vapılan sözleşme- İeri. "imtiyaz sözleşmesi" sayan karanna dikkat çekildi. DSP ve CHP. hükümetin açıkladığı ikin- ci kavnak paketi için beklediğini açıkladığı 920 trilvon liralık kaynağın vaklaşık yarısı- nı sağlamavı düşündüğü 4182 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Taşınmaz Malla- rının Satışı Hakkındaki Yasa'yı da Anaya- sa Mahkemesi'ne götürdü. Bu yasanın ip- tal gerekçesinde de daha önce Anayasa Mah- kemesi'nce iptal edilen vabancılara mülk satışının yeni yasa ile olanaklı hale getiril- mesi aösterildi. Uyuşturucu davası Sanıklann tahliye istemi reddedildi İstanbul Haber Servisi-Teşekkül oluştu- rarak uluslararası uyuşturucu ticareti yap- tıklan öne sürülen ve büyük bölümünü Ni- jeryalılann oluşturduğu yabancı uyruklu 15 sanığın. 5 ile 36 yıl arasında değişen çeşit- li ağır hapis cezalan istemiyle yargılanma- sına başlandı. İstanbul 1 No'lu DGM'deki durusmaya. Nijerva uvruklu tutuklu sanıklar Chkezie Ndu Philips, Henn İhekv\eaba Ariwodo, Stanislaus Chu Stanlev Obidike. Chuk^u- enekaLatifL'de.ChiristianObbvFideUMu- yi»a Kingslev Fatunmase. .-Vkpa Obasi, Matt- hw Collishavv. FrankOgbueve Aladı Egbu- na ile Tanzanya uyruklu \Varith .Mohammed. Ukrayna uvruklu Natalia Ohotnikova. Ro- manya uyruklu Adriana Sünionescu. Ken- va uvruklu Jose Babu Cuddou Almeida ve Isijery a u> ruklu tutuksuz sanık \YilfredNevv- man AchÛefukatıldı. Tercüman Ahmet Ekin- ci aracılığıyla kimlik tespitleri yapılarak sor- gulanna geçilen sanıklardan \\ilfred Nevv- man Achilefu. verdiği Türkçe ifadede. 12 yıl- dırTürkiye'deyaşadığınıveMüslüman ola- rak "Osman" adını aldığını. tekstil ticare- tıvleuğraştığınıbildirdi. Achilefu, hakkın- daki suçlamalan kabul etmedi Duruşmada öteki sanıklar da haklannda- ki iddialan reddettiler ve tahliye taleplerin- de bulundular. Ancak. tahliye isteml.erini reddeden mahkeme heyeti. tanıklann dinle- nilmesi amacıyla duruşmayı ileri birtarihe bıraktı. Türkiye'de 24 saat yaşayan, dünyadan 24 saat haber veren tek bir televizyon kanalı var: Kanal E. Haberiniz olsun!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle