03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 1 EKİM 1996 SALI 18 SPOR Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antrenör Gelişim Semineri'nde konuştu 'Piontek'ten çok şey öğrendim' B ir Türk antrenörünün imkân verildiğinde başanlı olabileceğini ispatlamak için hırsla çalıştım. M illi maçlarda ve Avrupa kupalarında oynayan futbolcularımızın kart görme alışkanlıklanndan kurtulmaları lazım. O ğuz, yaşça büyük olmasına rağmen sahadaki arkadaşlarına göre daha özveriyle mücadele ediyor. AVKARA (AA) - Ankara'da ba^lasan Tur- kı>e Futbol Antrenorlerı Derneğı Bolgesel Futbol Antrenör Gelı^ım Semınen'ne konu>- macı olarak katılan Galatasarav Teknik Dı- rektoru Fatih Terim. Mıllı Futbol Takımı Tek- nık Dırektoru olarak gorev >aptığı Avrupa Futbol Şampı>onasi fınallenndekj ızlenımle- n ıleTurk vedun>a futboluvla ılgılı gorusJe- nnı açıkladı Mıllı Futbol Takımı Teknik Dırektoru ola- rak göre\ >aptığı donemde. genç yeteneklen keşfetmek ıçın tum Turkiye'\ı dola^tığını ve 7 00 antrenorden vardım aldığını ıfade eden Fatih Terim s,unları so> ledı "Daha önce miJli takımda vardımcılığını vaptığım Sepp Pion- tek'ten çok şev öğrendim. Ancak. bir Turk antrenorunun de imkân \erildiğinde başanlı olabileceğini ispatlamak için bıhük bir hırsla çalıştım. Mil/i takırn. alt>apı çalışmalarımız sa>esinde bugünkü durumuna geldi. Ancak. maalesef Tıirkhe'de. tum diimanın tersine alftapı çalışmalannı kulupler \erine Futbol Federastonu japıvor. A\nea. geçmiş \illarda sürekJi olarak Türk futboJcusunun teknik. ama lîzik kapasitesinin >etersiz ofdugu sm le- nirdi. Bu nedenle oncelikJe futbolculanmızın fîzik kapasitelerini geliştirmek için çali!>tık.~ Avrupa Futbol Şuınpıvonası tınallerının geçniıs. >ıllara gore son derece renksiz geçtı- gını. vıldız futboLuların vikmadığını helmen Terim. "İngiltere'de en fazla dikkatinıi çeken ola>. sahada 10 kişi kalan takımların baskı al- tında ovnamasıvdı. 15-20 >ıJ önceki gibi favo- ri takımlar, her koşulda uslün futbol ovnava- madılar. Bu nedenle futholcularımı/ın gerek- s'u kart gorme alışkanlıklanndan kurtarılma- sı lazım" dı_\e konuştu Dunva futbolunda artık hem teknik hem de çalıjjkan futbolcuların tercıh edıldığını ıfade eden Terim. Mıllı Futbol Takımı'nın kaptanı Oğu/u o\erek. "Diğer arkadaşla- rından >aşça buvük olmasına rağmen, saha- da büvuk bir ö/\eri>lemucadeleedi\or. Tugav Sergen gibi teknik kapasitesi \ iiksek futbokularımı/ın da durarak değil, kosarak fufbol o> narnası gerekir" dedı Fatıh Terim. mıllı takımı para ıçın bırakma- dığını ve gore\den avnlmasının ardında ba^- ka nedenler bulunduğunu belırterek bunlann zaman ıçınde ortava çıkacağını so>ledı Semınere katılan bırdınle\ıcının sorusuuze- rıne futbolculan motı\e etme jontemı konu- sunda bılgı \eren Galatasara\ Teknik Dırek- toru Terim. •*^alansö>le>erekfutbolcu\u mo- ti\e edemezsiniz. Ben her zaman futbblcula- rımla gerçekçi konuşurum. Onlara setgi \e sa\gı> la vaklasırım. Bunun sonucunda da fut- bolculanm. şartlar ne olursa olsun. kazanaca- ğımızı sö> lediğimde bana inanır**dıve C.Birliği galibîyeti sevinc yarattı G. Saray'da yüzlergülüyor MUSTAFA ERSOV Galatasarav 'da > uzlerguluvor Lıgın 8 haftası sonunda averaı- la ıkıncı durumda bulunan. an- cak sevırcisi tararından vuhala- nan. eleştırmenlerın »ınişeklen- nı uzenne çeken Galatasarav da Gençlerbırhgı galıbıvetı sonrası vüzlerguluvor Galatasarav camıasının bu hafta mutlu olması ıçın neden pekçok Galatayırav, Trobzon'un pe^ınden averajla ıkıncı. \aban- cı transferı çozumlendı \e Gala- tasarav ıv ı futbol ov rtamj>a bay ladı San - Kımıı- zılı voneücıler. Gençlerbırfığt kar- şısındasezonunen ıyı futbolunu ov- nadıklannı belırte- rek İlie'nınrranste- nne çok sevındık- lerını belırrtıler Galatasarav Ro- manva'va llıe'vı transfer etmevegı- derken Fiİipes- cu'vu da transfer ederek dondu V o- netıcı İrfan Kur- toğlu, ıkı futbolcu- nun transfennı bı- tırırken.San- Kır- mızılı kulubun kaî.a»ından bu ıkı futbolcu ıçın toplam 4 5 mılvon dolarçıktıgı oğrenıldı Galatasarav. ıkı futbolcuv lada dorder vıllık sozlesme ımzaladı Galatasarav ın transter ettığı ıkı Rumen futbolcunun gelışlert ro- îarlı Adrıanllıe. 17 ekımden ka- sımdan sonra ktanbul'agelecek Adnan l!ıe'nmceza.sını bekle\en Sarı - Kırmızılılar. Fılıpescu'\u hemen o\natmak istıvorlar An- cak Adnan Knııp gıtmeden Fılı- pescunun gelme >an;>ı zavıf Kjıup'u ıyı bir fıyata satnıak ıste\en vonetıcılerden bazıları. basına bu futbolcunun satılma- vacağını açıklamaları Isvıçrelı rutbolcu\la ılgılenen kuluplenn • San - KırmızıJı camiada iyi futbol, Jig zirvesi ve sonuçlanan yabancı transferi yüzünden herkes mutJu. Ilie 17 ekimde, Filipescu ise Knup gittikten sonra Istanbul'a gelecek. fı>at kınnamasi ıçınbu vontemı seçtıklen bıldınldı Bu arada Knup'un N\ iı,re"nın Saınt Gallen . Senerte \e Al- nıan\a'nın 1860Munıhkuluple- n> le tema^ta olduğu oğrenıldı "F. Bahçe'den i\i}iz' Galata>ara> lı vonetıeıler. hem transfen bıtırıp hem de lıgın zır- \eMne _\erle^menın mutluiuğu- nu va^arken Galatasara\ Kııkı- bu BaMn Sozctı^u Ateş f nal Er- zen, "Fenerbahçe'den daha iji durumdavız"dedı Ate^. L nal Er- zen şunlan->o_vledı "Rakipleri- mi/ artık b'uden korksun. Bizi daha dnce kotu futbol ne- denhle eleştirenk > rv en i>i vanıtı. saha- dakİ gıizel futbolu- muzia \erme\e baş- ladık. Fenerbah- çeŞi goklere çıka- ranlar şimdi ne di- \ecekler. Ezeli raki- bimi/ altı maçını da İstanbul'da o\nar- ken biz ise uv maçta se>ircimizin kar^ısı- na çıktik. Puan cet- \elinde Fenerbah- çe'nin ü/erinde ol- duğumuza gore, ezeli rakibimizden daha başan- hjız." Knupgitti, Ote \andan vonetımın gon- dermevı planladığı knup. dun ulkesı K\ıçre'\egıttı Knup ha- \aalanında vaptığı açıklamada. "Belki dönmem. menajerim ge- lir. Kulağıma ba/ı so> lentiler ge- livor, ama bana kinıse bilgi \er- mi>or"dedı Galatasara\'ın Hol- landalı futbolcusu \an Gob- bel'ın ıse rmzursuz olduğu ba- sinda >er alan 'Ilie \e Filipescu imza attı' haberlerınden sonra menajerim Istanbul'a çağırdıgı- \e yonetımle pazarlığa oruraca- gı one suruldu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'den Brezilyalı teknik direktöre destek LazaroniVe laf yok• Başkan Şen. Lazaroni için "O çok büvük bir antrenör' ifadesını kullanarak. BreziKalı ıle Fenerbahçe'nın uzun \ıllar çalışabıleceğını kaydettı. Basketbol F. Bahçe Avrupa sınavında Spor Senisi - Avrupa Basketbol Kulupier kupasi'ndakı temsılcımız Fenerbahçe. bugun uçuncu maçına çıkıyor Makedom a takımı Ra- botnıçkı ıle deplasmanda karşıla^acak Fener- bahçe'nın nıaçı TSİ ıle 21 00'de ba^la>acak Kar^ılaşma) ı Mauro Pozzana ı Italva ı. C onstan- tın Dumıtrache (Romanjaı hakem ıkıliM \one- lecek San-Lacı\ertlıkafılede»akato\uncubulun- mu>or Fenerbahçe. A\rupa Kulupler Kupa- M'nda Slo\en takımı Polzela'vı 89- "9. Polon- va takımı Nobıles'ı de depla^manda 80 - 69 \e- nerek grubunda ıkıncı sırada \er aldı Hafta so- nu lıgde o>nadığı Tuborg'a ^3 - 70 venılen Sa- n - Lacnertlıler tamamen Rabotmçkı maçına konsantre olmuş durumdalar Takım kaptanı Güra> Kanan. A\rupa"da ovnadıklan maçlara (Ok daha ba^ka birgozle baktıklannı. çünku bu tur maçlann Turkıve'\e de puan kazandırdığı- nı belırtırken sozlenne •!o\\e de\am ettı "Ta- kım olarak rüm o> uncular bu maça hazınz. Vr- tık Makedoma"da>ız \e bu maçı kazanmak için o>na\acağız."BumaçonceMgoru^lennı aldığı- mız coach MuratOzgül ise Rabotmçkı takımı- nını\ıbırekjpolduğımu ancak Fenerbahçe'nın bu takımı rahatlıkla venebılecek guçte olduğu- nu bö>ledı PTT gaübiyet için Ote \andan A\rupa Ku lupler Kupasi'ndakı dığer temsılcımız Turk Telekom PTT de uçun- cu Avrupa maçında Londrada London Touers takımı ıle karşılaşacak Turkıve >aatı ıle 21 00'debaşlavaeak olaııkar^ıla!;ma>ı SergeDe Co>ter (Belçıka). \fats Bjamemar (K\eç) ha- kem ıkılı^ı >onetecek Ankara ekıbı PTT Avru- pa Kulupler Kupasfndakı o\nadıâı ıkı nıaçtan bırını kazanabılmiştı llk maçta Hıpotecarna ekıbını kendı sahasında 90 - 82 >enmış. ıkıncı maçta be. Macanstan takımı Marc Konnend'e 72 - 83 >enılmı^tı Coach Ergın Ataman Lond- ra'da O)na}acaklan bu maç ıçın umutiu oldıık- iannı »oşlerken sozlenne >o\le devam ettı "Macaristan'da ka> bettiğimiz maçta>aptığımız tatalanyapmavarak bu maçı kazanmak Lsrivo- Fenerbahçe Kulubu fij^kanı Ali Şen, son haftalarda voğun ele^tınlere hedet olan teknik dırektor Lazaro- ni've de>tek ç/karak "O çok buvuk bir antrenör.Taraftarlanmızve bizler geçen >ıl sıkın(ılı>flık.ama bu vıl bo>- lebir$e» sozkonusu değil" dedı Sarı- Lacı\ertlılenn uzun vıllar Lazaroni ıle çalı^ma\ a devam edecegını ka> deden $en teknik dırektor Lazaroni ıçın "o_\ unu iji oku_vamı\or'dı>e \azan v c ele^tıren basin meıiMiplarına da >un ları >o\ ledı "La/aroni. BreziKa Fut- bol Akâdenıisi'ni birincilikle bitîrnıtş. Okuması da va/ması da \ar. Ona to/ kondurtmam. İste>en istediği şekilde kendisini eleştirme>e de\am edebilir" Fenerbahçe Kuiubu Ba^kjııı Ali Şen Ju\entu> maçı sonrasında o\na- dıkları AntaKaspor maçında >evırcı- nın maça gelmemesine >on derece uzulduğunu bir kez daha \ ınelerkcn w Boş tribıinler onunde maç izlemek fctemi\oruz~ dedı Kiralıklar donduruldu Daha oneeden BreziKalı çalı^tırıcı Lazaıom'nın ısteğı doğrultu^unda kı- ralık \enlmelen kararla>tınlan Ben- hur, Sedat \e A\gun gıbı tutbokula- rın bir ba>ka kulube verılmelerının şımdılıkdonduıuldugu oğrenıldı İda- rı menacerZaferGonculer vedeklerı ıyı kullanmava ba^ladıklannı ^o\ler- ken "Şu an için \ereceğimiz futbolcu- muz>ok"ıfadesını kullandı Okocha so> uldu Fenerbahçe nın ba^aıılı futbolcu- lardan NııenalıOkocha'nıneMneon- cekı gece hırsızgırdı İlk belırleınele- re gore futbocunun ^0(1 mıKoıı lır.ı parasi ıle.210doları.altın koKeM. pır- lama \ uzuğu uç takım elbısesi. 4 kol kkııik direktur La/aroni'\e Ali Şen gihence \erdi. ^aatı e^otman. forına \e 5 t,ıtt a\ak- kabısının çalındığı Jt,ıklandı Antdl>aspormaı,ı sonrasinda La/a- ronı'nın tııtbokıılara verdığı ıkı gun- luk dınlenmc ıznı dun >ona erdı Fe- nerbahı,e cumarteM gunu Ankara'da Ankaragııcu ıleo\nj\jcağıi7iaçmha- zırlıklarına bu babah şapacağı kros ça- lı^masiNİa ba$la>acak Bu aıada aııt- lenor Leal.4-~ ekım Unhlerınde Der- b> Coııntr) \e Leeds L nıted ıle dep- lasmanda o\na\acak olan Şampı\on- lar [ jgı ndekı rakıplerı Manchester L nıted'ın maçlannı ızleverek rakıple- rı ıle ılgıh bılgı toplavacak Ote vandan San-Laeneıtlılerın 16 ekımçaı^ambagunu ManchesterL nı- ted ıle vapacağı LH.UIICU ma«,ın bılet tı- \atlan dd bellı oldu Sarı-Lacı\ertlı kulubun vonetıcılerı bılet fıjatlannı Ju\ entıis maçında olduğu gıbı kale ar- kasi trıbun ıçın 500 bın. maıaton 1 5 mılşon numaralı trıbun ıçın ^e •! rnıl- \on olarak belırledıler Beşiktaş Basın Sözcüsü Ayaydırf ın Dardanel maçı hakkındaki yorumu ^Atüğmıızdaıı çok kaçırdık 9 • Ç.Dardanelspor karşısında mükemmel bir futbol sergıledıklennı \esavısızgol pozısyonuna gırdiklerını kaydeden Aya\dın. "Bu maçta. attığımızdan çok fazlasını kaçırdık. Fırsatları değerlendırebılsevdık, tarıhi farka ulaşırdık" dedı. SporSenisi-Be^ıkta^ Kulubu \e Basın Sozcu^u A\dın Ava\dın. Çanakkale Dardanelspor karşı^ında tarıhi faıkı kaçır- dıklannı sovledı Sı\ah-Be\azlı ekıbın artık gerçek kımlığıne ka\ u^tuğunu ka\deden Av- dın A\a\dın. lıgde şampnonluga. Avrupa'da da ba^andan ba^ama ko^acaklarını ıfade et- tı Çanakkale Dardanebpor karşısında mu- kemmel bir futbol sergıledıklerını \e sa\ısız gol pozisvonuna gırdıklennı ka\deden As a> dın. "Bu maçta. attığımızdan çok fazla- sını kaçırdık. Fırsatlan değerlendirebilse> - dik.tarihi farka uiaşırdık"*eklınde konuştu Be>ıktaş ın çok ı\ı bırpertorman'- vakaladı- ğını. bu performanslarını lıgde ve LEFA Kupasf nda iurdureceklerını anlatan A\dm Erkan, G.Birüği maçına >etişecek. A\a\dın şo\le devam ettı "Gerçek kimliği- mi/c büründuk. Bundan sonra Beşiktaş'ı durdurmava hiç kimsenin gucü >etmez. Lig- de şampnonluğu kovalarken. l EFA kupa- sf nda da rakiplerimizi ele>erek başandan basanva koşacağız. Amacımız, bu sezon hem Türkne Ligi'nde hem de l EFV Kupası'nda f\n ev e o\ namak \e sesimizi dum a>a du\ ur- mak. Son haftalarda lig \e \\rupa Kupası maçlannda aldığımız sonuçlar. kesinlikle te- saduf değil. Başanlı ovunlanndan dolayı. liını futbolculanmızı Kııtluvorunı." Dıger \andan Çanakkale Dardanelspor ııaçında sakatlanan Erkan ıle Molenbeek maçında sakatlıgı nuk*eden Rahim ın hafta sonu o\nanacak Gençlerbırlığı maçına ka- dar mle^eceklerı bıldınldı Kulup doktoru Gökhan Metin. Çanakka- le Dardanelspor ınaçmda ^ağ kaval kemığı- ne darbe alan Erkan'ın. bırkaç gun dınlendı- rıldıkten sonra çalı^malara baı>la\acağını sovledı Hamoğlu \e Ciner'e 1 a\ izin Be^ıkta^ ^ oııetım Kurulıı. Sülevman Se- ba'va tepkı olarak pasifgorev almak ıste\en asba^kanlar Ahmet Hamoğlu ve Turga» Ciner'ın bırer av ızmlı î>a\ ılmabinı kararla^- tırdı Avdın A\a\dın. vapt;ğı aç/klamada. Cı- nerve Hamoğlu'nun bir sonra voııetım ku- rulu toplantılanna katılaeaklarına ınandığı- nı behrtn G Ö R L Ş /u\UT DERİNGOR Hayal ve Gerçek Fenerbahçe'nın bu yıl ıdeallen çok genış Avrupa Şam- pıyoniuğu ya da fınalıstı olabılmek Bunun boyle duşunul- duğunu Ali Şen ve ılerıde kulup başkanlıgma îayın olması duşunulen Vefa Küçük'un demeçlennden oğrenıyoruz BtJ amaca yonelık olarak trılyonluk transferler yapıl- dı Okocha ve Kostadinov gıbı yıldızlar transfer ed/ldı Bun- larıntakımagırmesı ılegerçekten ılerısı ıçın guvenılen bir ta- kım çıktt ortaya Uche, Högh, Boliç, Okacha, Kostadinov, Tarık ve Saffet.. Kolay değil boyle futbolculan bıraraya ge- tırmek Boyle futbolcuların yanyana geldığı Avrupa takım- larında bıle gorulmuyor Bu takımdan bız de bir haylı umut- lanmıştık Hatta 4-0'lık Galatasaray maçmdan sonra yaptı- ğım bir yorumda. "Boyle bir takımın bu şekıldekı futboluy- la Ali Şen 'ın hayallen gerçek olabılır' demıştım Yanı bir an- lamda bız de dereyı gormeden paçaları sıvamıştık Sonra- ları Turkıye lıglerınde Fenerbahçe daha mevsım başında 2 yenılgı aldı Avrupa Şampıyonlar Lıgı nde ıse Rapıd VVıen ıle berabere kaldı sonra da kendı alanında Juventus a bo- yun eğdı Hem de guzel futbol oynadıgı halde Bıranlam- da realıtenın tokmagı başımıza ındı Umutlarımız sarsılma- ya başladı. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı uzere bızım bu- tun bu hayallerımıze karşı Fenerbahçe'nın evrensel boyut- larda gerçek kışılığını henuz kazanamamış olduğu goruldu Ama yıne de umutlarımızı devam ettırmek ıstıyoruz Umut fakırın ekmeğı değil mı kı Bu maçlardan sonra Fenerbah- çe'nın gerek futbolculannın yanlışlarını gerekse antrenorun saçmalıklarını bir haylı eleştırmıştık Geçen cumartesı gu- nu Fenerbahçe, Antalyaspor u 4-0 yendı Maç sonrası ya- pılan eleştırılerde ıse herkes sonuçtan memnundu Basın- da FBahçe adeta goklere çıkartıldı Işın en ılgınç yonu 1 haf- ta önce ulkesıne gonderılmesı ıçın baskılar yapılân Kosta- dinov un kale ıçınden bir gol atması bıze buyuk mutluluk verdı Onu da atmasa neyı atacak? Yine saçma sapan ta- kımlar yaparak dengesızlık perıyotları çızen antrenör hak- kında da hıç ses çıkmaması ılgınçtı Anlaşılan tam anlamıy- la unutma hastalığına yakalanmışız Antalyaspor ve onun duzeymdekı takımlara FBahçe, buyuk ıdealler taşımadığı zamanlarda da bol goller atıyordu Bunlar hıç duşunulmu- yor Bız bir turlu değer yargılarımızda olçulu olmayı bılemı- yoruz 1 hafta once goklere çıkardığımızkışılerı 1 hafta son- ra yerın dıbıne batırıyoruz Yengılenn ve yenılgılerm nede- nını nıçını duşunmuyor bunlar hakkında kafamızda analız ve sentez yapamıyoruz Bu yuzden de her hafta yargılan- mız degışıyor ve bızı tekzıp ediyor Fenerbahçe bugunku ta- kımıyla korler dıyannda şaşı degıldır Olmaması da gerekır Bunu duşunerek Antalyaspor duzeyındekı takımlar karşısın- da bir başarıyı ovgu sınırı uzenne çıkartmayalım Çunku olası bir Manchester galıbıyetı karşısında bu defa FBahçe ıçın daha kuvvetlı bir ovgu sozcugu bulamayacağız Trabzonspor Van hazırlıklan 5 eksikle başladı OMERGLNER Lıder Trabzonspor. cu- martesı gunu deplasmanda Vanspor'la ovnavacağı 8'ıncı haftamaçının hazır- lıklanna ba^ladı Dun sabah Mehmet Ali Yılmaz TeMilen nde \ apı- lan çalı^mava cumartesi gunu aılesişle bırlıkte Samsun'a gııierken aracı- nın takla ataması ^onucu geçırdığı trafık kazasından vara almadan kurtulan Ogün ıle >,akatlığı devam eden Okan katılmadı Kulup Doktoru İhsan Alioğlu. Ogun'un tızık^el durumunun ı\ı olduğunu. ancak kazanın kendısınde psıkolo|iksonınlar\arartı- Şım behrttı Teknik Dırek- tor Şenol Gü'neş vonetı- mınde vapılan antrenman- da futb'olcular. fızık kon- dib\on ağırlıklı çalıştılar Ünal\eHamisakat Bursaspor maçında sa- katlanan \e o\unu terk e- den kaptan İnal ve Hami ıle daha once haf ıt sakatiı- ğı bulunan Osman ıse ant- renmanı kondısvon merke- zınde surdurduler Ote vandan. Trabzons- por"un L'EFA KupaM'nda esle^tığı Almanva'nın Schalke04 takımının \ann Bochum'la depla>manda vapaeağı maçı antrenör turga> Semercioğlu ızle- \ecek Semercioğlu. \o- netım kurulu u\esi Mah- mut Ören'le bırlıkte bu sa- bah !>tanbul uzerınden Al- manva'va aıdecek HAFTANIN YORUMU ADNAN DÎNÇER Bınncı l/gde yenılmeyen takım kalmadı Trabzonspor ıddıalı Bursaspor'u yenerken bir anda Gordoncular'a da ıyı bir ders verdı! Orneğın Güneş'ın adı "SAN" Terim'ınkı "Frank", Ra- sim'ın ıse "Black Rıngo" olsay- dı acaba onlara daha çok mu ınanacaktık? Bu, ışın reklamına ve de menajerıne bağlı1 Beşik- taş. Amokachi ıle Sergen karı- şımı bir orkestra oluşturuyor. Içınde gol delıcılık. teknik "vah- şı savaş" ıle ''gul sunan sılah- şorler"ın hırsı var. Farklı bir galı- bıyet ıle onlarla ıyı bir perfor- mans ıçıne gırdıklennı kanıtlıyor- lar Lazaroni, bana gore Fener- bahçe'de hatalı ısım değil Hata- lı olan bıze Brezılya ekolunu ter- Yenilmeyen Kalmadı cıh eden mantık Avrupa kupa- larında bu kanıtlanıyor Baskıya dayalı çabuk oyun yerıne yavaş, guzel hoş veyaratıcılıgayerve- ren seruvencı arayış ıçerıde ba- zen hoş gorunebılır, ama herkes Antalyaspor gıbı buyuk hataların sonucu "şık goller" atan bir Fe- nerbahçe ımajı, hatta Okocha gıbı bir "futbol cazıbes/ne" oy- nama alanı bırakmaz Buna dıkkat 1 Kocaelıspor. geçen haftakı hatasını Ankaragucu'nu yenerek telafı ettı tarzındakı anlayış Sefa Sirmen'ı gerı dondurmenın ne- denı olamaz Çunku tepkıyı or- taya koyan, takım değil kı Ken- dını çatılardan atmaya kalkan seruvencılerle bınlerce kışıyı du- şuncesızce kufre ıten provokas- yonculardır Ama Kocaelıspor Sefa'nın oğlu gıbıdır. Onsuz şu anda Korfez ekıbı oksüz sayıla- bılır Geçmışte kendısı ıle bugunku tabanı oluşturduğumuzda ıkıncı yıl anlaşmasına çağırdığı gun- den bıralıntı yapsak onun Koca- elı'yı ıyı tanıdığını anlarız Anlaş- mamızdan 10 dakıka sonra tele- foncu (jeton dağıtılan) sozde ta- raftarların benım yerıme oaşka- sını onermelerı. aksı halde se- zon başında kufur edeceklerı tehdıdı de bundan farklı değıldı O zaman ben gıderek onu kur- tarmış ıken, bu sefer o hedef alındı' Acaba pfanlayıcılar farklı mı'? Demek kP Bu hafta, tu-kaka ettığımız fut- bolcuların haftası aynı zaman- da Sergen yıne konuşturdu. Hakan başanlı bir oyun ıle Arif ıle bırlıkte gundemde Geçen haftalarbenden başka kimsenin sahıp çıkmadığı Bulent ıse benı utandırmadı. istanbulspor'un Oğuz ıle ka- zand/ğı 3 puan bir donuş olsun ısterım Ama bunu hemen. gelen Şusice bağlamak olmaz Lıgde 7 sıranın altındakı tum takımlar bu sezon çok çekecekler çım sahalarda Alacakları veya kay- bedeceklerı her puan onları yenı bir seruvenın ıçıne ıtecek FLTBOLGÖRÜNÜM Yeni lider Trabzon SporServisi-Turkıve bınncı futbol Iıgının venı lıden Trabzonspor Bordo-Mavıh takım Avnı Aker Stadfnda Bursaspor'u 3-0 vendı Fenerbahçe. Antalva^por'u 4-U. Beşiktaş ıse depla^manda Dardanel ı }-0 venerek go\de gostensı vaptılar G Sarav ıse Ankara deplas- manında zorlanmasina rağmen G Bırlığfnı 2 farkla vendı Isianbulspor \ansporu Sam- sun G Antep'ı. Kocaelıspor ıse Ankaragu- cu'nu avnı sonuçla 2-1 vendı HAFTA\f\ TAKrVH: Besıktas HAFTAMN FLTBOLCISL: Oğuz (İs- tanbulsporl HAFTAMN HAKEMİ: Ibrahım Akso> H AFTAMN GOLL: Okocha IFenerbahçe) HAFTAMN O\ BİRİ: Havrettın (G Sa- rav ı-ReıepıBe:;iktas).\edjt(G Sarav). Ogun (Trabzon)- Mehmet iBe^ıkta^l ArıffG Sa- rav) OguzlFBahçe).\ankov (Be^ıktaşl Erol (FBahı,e)- Bolıç (FBahçe). Serkan (Samsun) SefaSirmen dönüyor • IZMtT (Cumhurijet) - Kocaelı \alısı \lemduh Oğuz. Kocaehspor'un. Izmıt'te oncekı hafta Antalvaspor'a \enılmesının ardından. taraftarlann protestosu uzenne kulup başkanlığından ıstıfa eden (zmıt Buvükjehır Beledıye . Ba^kanı Sefa Sırmen'ın. îstıfasinı gerı alacağı ızlenımı edındığını bıldırdı Memduh Oğuz. dun Sefa Sırmen'le makamında goru^tukten sonra japtığı vazılı açıklamada, şunlan kavdettı "Savın Sefa Sırmen. bugune kadar bu> uk emek sart ettığı Kocaelıspor'u varı yolda bırakamaz ve bırakmaz. Bu bakımdan >enı bir oluşum gerçeklesınceje kadaı Koeaelıspoı'un bavrağı kendisinın elındedır . Bu gorusmemde, Sa\ın Seta Sırmen'ın de avnı anlaviij ıçınde olduğunu gormekten memnun oldum " Bu arada. Sefa Sırmen'ın, bugun saat 11 00'de kulup bınasinda bir basın toplantısı duzenleverek. îbtıfabinı gerı aldığını açıklavacağı oğrenıldı ı Sarıyer'in 3 puan sevinci B Spor Senisi - Sarıv er. lıgdekı ıkıncı galıbıvetını Zevtınburnuspor'u venerek alırken. basın sozcusu Kenan Tuncer "Bızını ıçın şu a^amada en onenılı >e\ kazanmak ivı tutbol ıkıncı planda' dedı Zevtınbumuipor maçının kendılerı açisindan çok onemlı olduğunu kav deden Tuncer sozlennı şov le ^ırdurdu 'Tek hedefımız kazanmaktı Bunu da ba^ardık Kı futbol ovnayıp ovnamadıgımız tartı^ılabılır Aneak bızım amacımız. duzluge çıkana kadar once puan. sonra ıv ı futboldur 11 hafov j kadar denk guçtekı rakıplerle karşılasacagız Zeviınburnuspor. AntaKaspor ve \1KE Ankaragucu maçlarında toplam 9 puan almavı hedefledık 3 puan aldık dığer ıkı maçımızı da kazanacağımıza ınanıvorum " ' Saygıner bu hafta yenilrii • ROTTERDAM (Cumhuri>et)- Holla Bılardo Lıgı nde tam be> haftadır ytnrigı almavan Saygirtef b» ' hatta Belçıkalı r. kı'bı Rav nıond Çeulamans'a venıldı Karsıla^manın ıkıncı varısına takım arkadaşlannın venılgisi vuzunden 4-0 yenık başlavan Savgıner. maçın ılk varısmı 2S-22 onde bıtırdı Spor Loto devretti • Spor Sert isi - Spor- Loto'nun 8 hafta kesin değerlendırnıe sonuçları bellı oldu Bu hafta da 8 bılen çıkmavınca. 9 haftava 20'mıI\ar783 mılvon 637 bın 421 lıra ıkramıve devretti Spor-TotoTeskılat Vludurluğu'nden vapılan açıklamava gore. 8 haftada. n beraberlığı doğru tahmın eden 27kısuse 190mıl\on839 bın 7|9'ar lıra ıkramışe alacak 8P0R-T0T0 THHMN SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇL4R Ankaragucu Fenerbahçe Vaispo' Trafizonspo' Zev^nb jmu Ç Da-danel Antalyaspor Sanyer BeşıMaş Geiçlerbırlıgı Alta) SarrsLPspor Gaz antepspor Istarbuspor Bjrsaspor Kocaenspor Mersır Id Y Y AfVonspor Kar*al Nışaitaş Soma Lınyıt 1 MuğlaSDOr Ankara D S Uijespor Ka>seispo' Elaz'gsoor ÇJÜM Kastamoiu Dı/3rba<ır PTT Batman Bld ASKI K.nkKale Bld LOTO TAHMN (15) 13) 114; 11/ '18) 1 ^ H3ı C2ı (*l (11) i8\ (6) (9) I-OI \5ı \'\ IT & 1ı '7ı (8) (9ı (5l 19) '3) 15 (13 n (8) (2) ('1) 1 TANMİN 2-0 0-1 r r 1-0-2 1-0-2 0-1-2 t-İ . 1 1-0-21 i 1 1 . 0-2 2-0 3-"-M-!2-l9-23-28-29 I-3-1O-15-1 8-21-24-26 6-9-13-18-21-26-30-32 5-11-13-19-23-27-31-34 • 3-8-10-23-24-28-33-36 2-4-8-11-14-18-21-26
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle