25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1EKİM1996SALI CUMHURIYET SAYFA HABERLER Tetnizlik kurallarına uyulmaması okullarda enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden oluyor HastaMdar okıd kapısında ARAYIŞ TOKTAM1Ş ATEŞ • Okıiların açık buluncuğu kiş gunlennde ozellıkle gnp k^zamık ş,uçiveğı gıbı enfeksivon hastalıllarının fazla gorulduğunu belırtcn uzman ar çev re \ e yıvecek maddelerınde temızİK konusuna dıkkat edılmesını ıstedıler Bazı enteksivon habtalıklarının olumcul olabıletegını anımsatan uzmanlar, okullarda Mk s>ık taramalar \apılmasi gerekîıjrını belırttıler S\ADETLSLl Okullann avilma^ıvla bırlıkte bu- la^ıcı hastalıklardagundeme gelme- \e basladı Dahi ı,ok gen kalmıs ul- kelenn sorunu olmasına karşın gelış- mis, \e gehsinekte olan ulkeleıde de onemını koruvan entekMvon hasta- hkları ha\alannsogumasi\eokulla nn at,ılmaM\ la venıden gundenit ge! dı Insanhrınbır ııada bulundukları okul kışla toplaııtı ı>\eeglence\er- lerı huzure\lerı hastane cezaevle ngıbı serlerdeortavavikmasi ve sa- vılmasi daha kolav olın enteksıvon hastalıklannda ozellıkle çocukl ır \e vaslılar ıisk grubunu olustııruvor Turk Enfeksivon Vaktı \ oneıım ku- rulıı uvesi Prot Dr NezahatGurler okul vocukhnndıozellıklt ustsolu num volu ıle temızlık kurallarına ıı\ulmadan hazırlanan vıveteklere baglı olarak gehsen sindınm sistemı enieksivonlarının gorııldugunu so\ ledı Hastalıkların ozellıkle temızlık kurallanna uvulmamaM sonucu or tava t,ıktıgmın altını ^ızen Gurler mıkrop kavnakları \e ıhnmasi gere- ken onlemler Inkkında 511 bılgıleıı \erdı "Okulçevrelenndesatılanaçık \ı\eceklerden \eokullarda satılan çe- şıtlı besın maddelennden ba/ı enfek- sıvonlann bulaşmasının onlenmesı ıçın açıkta besın maddesı satışının \a- saklanması gerekır Okul kannnındv \e >emekhanelennde satılann gıda maddelen \e personel sureklı denetım altındatutulmalıdır Alışvenştekulla- nılan paralarda da bırçok mıkru or- ganızma bulunahılmektedır \t? bazı hastalıklaıa \ol açabılırler Bu \uz- den paralar ağıza surulmemelı \e te- mastan sonra eller ıvııe Mkanmalı Okullarda tınaletleıın \e ortak kul- lanılan lav abolann temi7İığı de enfek- sıvonlann unlenmesınde onemlı nıl u\ nar" Prol Gurler okııldonemındekar sihsilan <,eş,ıtlı enteksıvon ha>talık 1 ırı \ L koı unma vollarını da $o\ le M 1 )i ıdı - Farenjıt \e badenıuk ıltıhabı. e\- lııl aMiıdan ılıban.11 artış gostermevt başlarfar ^ uksek ateş \e boğa/ agn- sıgonılur korunnıaıçınellennsıksık \ikanmasi onemlıdır kı/ıl dokuntıılu bır lnstalıktır H ısta kisimıı \akınlaıı \e ıtkıdaşla rı arisinda da taııını \apilm ılıdıı C ıddı bırhn,ımde tıkıp edflıiKİıdır - kı/amıkta, ateş %e gnp benzen belırtıler gorulur Hastalık solunum \ollan \e nıerkezı sınır sıstemını etkı- levebılır \e hattaolumlesonuçlanabı- lır Burun.ağı/\ada boğazdanatılan damlacıklaria \a\ılır kızamıkvık kisa suıelı \e pek Mddetı olnııvandokuııtulubıı hasta- lıktır \iKikgebehgm ılk 16avıı<,ın- de histalıg 1 vakalanan bıranneada \ırıııı Lıddı bozukluklan olın ı,oeuk dogunııa ıiskı uıksektıı Ozellıkle kız ı,otuklarında is.il ımav a dıkkat (.dllllKİldl! - Sut,i(,eğı. kabarcıklı dokuntuler olarakgonılur Doğumoncesıveson- rası «.ıddı sonudar dogurahılır. Gnp oiKebasigıısi \s. hakızlık sonı 1 da anıden baslavan iteş tıtre- 1110 oksiıruk boüi/ ımısı \e\oniun- luk olarak kendını gostenr Onlenı ol ırak ı^ı ta\si\e edılır - Bıtlenme. bıtlı kışılerie vakın te- ıııas. ortak eşvalan kullanma, gıve- ceklenn \an \ana asümasıvla bulaşa- bılır. ^avgın ınanışın aksıne pıs saçta vesıkçamaşırdeğıştırmeven pıs krçı- lerdegorulur kurtulmakıçıneşvala- nn bocek olduren kım\asal madde- lerle kavnahlması. saçın da eczane- lerde satılan şanıpuanlaıia temızlen- mesı gerekır Hepatıt A Mndınm ^îstemı en- feksı\onudur Ç ığ ve pı^memı^ vı\e- cekler en onemlı enteksı\on kavna- gıdır Bula^ıcı sarılık hastalıgıdır Et- kenı olan \ ırus hastanındı^kisi ıleet- rata \a\ılır Bu nedenle korunmada tu\ alet ve sonrasında el temızlıgı çok onemlıdır G ö z l i i k , g ö z d e n d a h a ç o k h u k u k i k o r u m a y a a l ı n m ı ş ' Türk Ceza Kanunu yeniden düzenlenmeli' GAZL\>TEP (\A) - Wgıtav Ceza Genel Kurulu Başkanı Mehmet l>gun Turk Ceza kanunu'nda (TCK) onemlı çarpıklıklar bulunduğunu belırterek kanunun >enıden duzenlenmesı gerektıgını so>ledı Uygun kırma dokme parçalama gıbı e$\a uzerınde tahnbata yol açan suçlara venlencezanın ınsandauzuv zaafı >aratan sııça \enlenden daha fazla olduğunu belırttı TCk nın 516 maddeMnın 2 ve 3 fıkralannın kırma dokme ve parçalama amacıvla gozluk kıran kı>ı>e 7 \ıl. goz çıkaran ve uzuv zaafi varatan kışı>e ı^e 5 yıla kadar hapıs cezası ongorduğuııu belırten Uvgun "Gortıluvor ki guziuk. gozden daha çok hukuki koruma aitına alınmış. Bu durıını hukuk mantığı ıle bağdaşmıvor. Bu aca^iplik, acele ıle sıstemsız \e mtıkavest'sız >asalaştırmadan ka\naklanıjor" dedı Nikâhsıze^lilik \argıtav Ceza Genel kurulu Ba^kanı Uvgun 15 va^ından kuçuk kızını ınıam nıkâhıyla evlendtren babanın TCK nın 414 418ve80 maddelerı uvgulanarak "Ga> riresmi damadın suçuna asli iştirak" suçu ıle 8 vıl 4 a> hapıs cezasına mahkum olduğunu belırterek devamettı "Bunakarşılık, 15\aşını doldurnıamış kuçuk kızınu ftıhuşa teş\ık eden \e onu her gun koşe ba>ındaki lanıbanın altına guturup, gelecek müşterı\e pazarlavan. fuhuşa salan baba, TCK'nin 435 maddesi geregınce % \ıl hapse mahkum olmaktadır. Bunun «ihi toplumun değer \argilarina, boklentik'riıu' \e du/enin gervgıne ters duşen sonuçiar, \asamanııı tunı u\gar ulkelervc benımsenen ılkelenne u> ulnıamasından. gereken ozenın gösterilmemeMnden kavnaklannor." Kanıu hızmetlennden va^aklılık suresmdede buvuk ıhtılatlar çıktığını belırten Lvüun ^ovle konıujtu "3679 sa>ıh \asa ile TCk'nın 20,77/5 >e 122/1. maddek'ri dıı/enlenirken a\ nı kapsamda olan 31. maddeve değinilmemiştır. Bunun sonucunda. kamu hiznıetlennden \a<>aklılık survsınde bu\uk ıhtılaf çıkmıştır. 'Sasalaştırma sırasmdaki bır ıhmalın sunucu orta\a t,ıkan goruşe gorv. kamu hı/nıellenndın muebbeten \asaklanan kı^ı 8 \ ıl, geçıcı surev lo \asaklanan kışı ıse 10 \ıl \asakli kalacaktir. Orta\a çıkan bu hukuk «anbesı. \ar«ıfa\"da 'Te\hıdı İçtihat' \olu ıle çozulmuştur." Atatürk'ün emaneti olan tarihi otel u imar ve pazarlama" tehdidi altında Çelik Palas'a 6 çifte darbe\. • Bursa"nın kent kımlığiNİe butıınle^en Çelık Palab ın arka bahçesınde Istanbul'dakı Park Otel'ı aratma\an de\ bır otel kutlesı tarıhı sıluetı \e doğavı ezerek \ukseh_\or Ustelık "çe\ re>e sJ\gılı" denerek odul \enlen bır yanşma projesı\ le • Tum çalı^anları sendıkalı olan tek BurvT Otelı \e vıne vergı kat,ıri"navan tek turı/m ışletme^ı olnıasına rağmen elde ettığı \uk^ek gelırle ""Turkı\e 7 si " odıılıınu ka/anan (.elık Palas Rf-FAH'kOLun satı^ listeMiıdc gerılımlı izunler \ası\or Jarıhı Çelik Palas Oteli \e TermaJ Hamamı. REF\KH OL'un sati!> lıstesınde. Çelik Palas'ın bahçeMiıdekı ınşaat tanhı bına\ 1 e/erek \ ukselı\or. EklNCI ; BLRSA-REFAH^OLhu- ^umetının kavnak paketınde at,ıklanan "satılacak kamu Biallan" hstesinde Bursa'da lı unlu Çelık Palas da \ ar J Enıeklı Sandığı"nın malı slan bu tarıhı otel son \ ıllar- 3a hn. ku^kuMiz en "genlımb" Junlerını \a^ı\or J Sadece satı^ beklentiMiıın jarattısıı "\efasızlık"ortamm- •an oturu degıl Otelın I98U lere kadar "S1T" olarak Joruma\a ılınan arka bahı,e- }ınde >ımdıde\ gıbıvukselen azman bır "\enı Çelık Palas Sışaatuun~ ba>>kı \ e tehdıdı al- Ûnda da kalarak - Aslında bu bumk betonar- me kutlelerı pek de o\ le -şım- 3ı" denılebılecek bır \ akın za- Jıan ıçınde vukbelmedı P88'den bu \ana sakla^ık "8 Jddır" devam eden ın^aatın »nucunda "ulusal onuru- Sıuz" savılabıleı.ek tarıhı Çe- Jk Palas 1 ezen bır "beton ea- Ja\ar" olarak adeta Bur- sa nın Park Otel 1 gıbı \a\a? Javaş ortava çıktı î 19% vılı tıvatlanvla 8\ıl- Âr tam "1.5 tnhon lıra\ı" sa- «ece kaba ın^aatı 11,ın \utan 600 000 m2 lık bu de\ bma %er planlandıgı gıbı 2000 v 1- Jnadektamamlanabılırse vı- r1 bu \ ılın rakamlarn la en az > tnKon lıradahagotureı_ek 6o\ lece Bursa gıbı bır tarıhsel Ça^kent 21 \uz\ ıla o ozgun jent kımlıgı \ e sıluem le degıl »980 lerdekı "vağmakulturu- iun" de\ bır ^ırkınlığını bag- ftnda ta^ıvarak gırecek Lstelık Emeklı Sandı- Jı ndakı "memur bınkımle- nnden" trılvonların haaan- ması\h \e belkı de \ıne tarı- hı Ç elık P a ^ 1 da tunnıv le \ 1- kıp \ok ederek "Tumuvle \ıkacak" dı\o- tum ^u satı> kararn la ılgılı dıı^un ı-elennı >ormak i(,ın otel \o- netıcılennı zısaret ettıgınıdt i()0 \atakli \e ^6 apart otel unıtesı de bulunan bu \enı "beş Mİdızlı" hevulanın "vola cephesı bıle olmadığını" ogre- nıvorum Sozum ona 1986 ulındakı bır "suıırlı mınıan proje \anş- ması\la" taMilanan \t ınsa edılenbude\ otel tarıhı Çelık Palas ın"arkabahçesı"konu- mundakı Nanıaı,ta vukseldı- gınden 2000 \ılında hızmete gırdıgınde dogal olarak "ead- deden gınş" ı>te\eeek Bu 15- tegıne hemen onundekı "ku- çucuk kalan" eikı (, elık Palas bınası engel oldugunda ise \e nı ı^letmecıler "tarıh" falan dınleme\ıp dozerlerle ısı bıtı- rebılecekler Tıpkı \ıne 1986 dakı sinırlı proje van^ması oncevinde ta nhı bahı,ev 1 SIT konumıından sikanarak ımarolanıaı wın Bursa nın \e>ıl vamavlarınm "ışını bıtırdıklerT gıbı Pekı aı.aba bu "sınırlı" \a n^ınada vaııı tum mımarların degıl de sadece <,agrı çıkını- lan "usta" mımaıların katıla- bıldıgıbuvokozel varı^nıadı o ıısta mııııarlaı \e |urı ııvek rı bovleM bır he\ulanın uste- lık ">olsuz"olarak Çelık Pa- las ınarkabahı,esınt tasarlan nıasina nasii ımza ıtabılnıis lerdı' Hadı dı\elım kı donemın unlu bakanlarından Ahmet kurtcebe \lptemuçın'ın Bur- sa va "\atırım\apma*"(')an- lavısı ancak bo\ fe bır kulturu ıı,en\ordu onı.a uzman vebı lırkıs.1 acaba neden bu isin Nanlı^lıcını belırtmemisler- dı1 Inanılır gıbı degıl ama ıl tmda [un baskanı olarak Prof Muhteşem Gırav'ın \e |urı u\esi olarak da bugun kulrur \ e çe\ re dostu olarak tanınmis bırdızı uzmanm ımzalannı ta si\ an Jurı Raporu'nda bugun korkun<, ıe uîkutucu bır go runtu \ eretek v ukselen bu de\ kutlenın proıesi \\,m bıkın ne ler \azı\or "Otelın \erleşmesınde \e kutle plastığınde, eskı Bursa vapı olçeğınden hareketle bu- lunmuş olan bır kutle \ le plan du7enlenmesının kullanılarak (.) sıluet \e çe\Te topogralSa- sı ıle ılışkılerde sagladıgı etkı- ler. projenın çmri' açısından olunılu karşılanan o/ellıklerı- dır.." >ımdı Enıeklı Sandıgı \o- netiLilerı 19^ö taııhlı bu paı lak |uı 1 raporuıııı da o\ unerek bistıkları renklı bır tınıtım brosunnle "e^kı Bursa \apı olçeğını katleden" \ ^ "sıluet >e çe% re topoğrafvaMnı da \ok e- den" ızınm bınalarını dılıa ınsaat hılınd>.vkt.n pazırla- mak îstıvorhr ^ ıne a\nı bro- >ı.ırılc "sanatsal açıdan usturı nıtelıkler" taşiduı n 1 so\ ledık lerı bu bu\ uk sa% gisizlıgın t\ nımını ise so\le vapıvorlar "Emeklı Sandığı. oteller zıncı- rıne Bursa'da altın bır halka daha eklıvor" RFF-\H\OLun satıs liüe- Miıe jıren bu zmcınn belkı de gen,ekten "altın değen" ohn tarıhı (.elık Pılıs a gelınLe Denebıhr kı Ege \e ^kde- nız bolgelenmız tunzmın he nıız "t"sını bılnıezken Buı sadi Çelık Pjlas \ardı \e Cumhurıvet donemının «,ac- d is u\_ırlık ıtılımlarını sim s-elısoıdu Aslındı Buisa kentı bugu nun turi7in oljusiıvla bır an Iınıdıdahal9 \uz\ıldatanıs- mı^tı Gerı,ı kentfn unlu kaplı tıl 111 eskı Ronı Kagından be rı hep ınsanlaıı Bursa \ ı^ek- mıstı ama >,agdaş tunzmın oncusu sa\ ılabılecek ılk toplu uezıleı WS(I lerdebaslamıstı Ornegın 0 \1lla1da Utanbul a eelen \abaneihr buhırlı ge mılerie Mudan\a"\a goturu lur \c orıdın dı Bursi \ 1 ta- sinarak "kaplıca sefaları" du- zenlenııdı Cumhurı\et"m irdındın 1928'ds. kurulan "Bursa kap- lıcalan TAŞ" adlı siıketın amn,lıtı arisinda "modern bamolar \e oteller kurmak" mıddesi de veraldı Bu mad de\e davanarak aralannda Ataturk'un de bülundugu ^>ır ket ^ onetım kurulu \ ıne \- ta nın istegnle Buısada ılk modern otelı ııiyi etme kararı ildı Ilk (, elık Palas iste bov Lsi bıı tarıhsel sure^te |9ss te temelı Jtılarak 1938"de Bur sa \ 1 \e Turk turızmıne k ı zandırıldı 19SU\je Emeklı s ındıgı kuruldukt ın sonra da bukurulusade\redıleıek \ıne I9M) h \1llard1 bugunku 1"^ odilı otel bınasina ka\ustu Otel \onetıulerı Bursida "sendıkanın" bülundugu tek tıırızm ısletmesiolmisinang men \ e a\ rıı.a "\ergı kaçırma oranı da sıfır" olan bu altın lıalkanın son \ıllardakı \uk sek "kazanıı" nedennle de oduller aldiüinı sovluvorlar BıiMİenız 60mıKarhranet kır bekleııen tarıhı Çelık Pa- las ın satılmisi durumunda tırıhı \e k'iltunıvle hiı, ılgisi olma\ 111 mıganda kılıklı "rantı\elerın" elıne ge^eıek tum ımaıını \eagırlıgını vıtır- mesinden korku\orlar REFAH>OL ashnda tek basina Emeklı Sandıgı nın de- gıl ~tummemurlann"\e top- lumun malı olan işte bovlesi bır "Ataturk emaneti" ulusal de-ieı ımızı de sitıs hstesine al- dı Turkı\edekı toplumsalbı- lıntin \e kamu haklarını ulke ı,ıkırları\lı bırlıkte koruvan hukuk ve\ relennın bu a\ maz- lıaa ızın \ermemesı aereknor Karaya oturan gemi için kurtarma çalışmaları devam ediyor Moldavia'nın 6 mürettebatı aranıyor ESEN \LtŞ BARTIN - Trabzon dan fstan- bul'a gıderken Bartın'ın înkumu beldesı açıklannda batan \1olda- vıa adlı yolcu gemısının ka>ıp fc mürettebatı nın aranmabi çalışma- lanna de\am edılıyor Oncekı gun bulunan cesedın ı^e Vaşar Peçe \e aıt olduğu belırlendı tnkum tatıl beldesi açıklannda alabora olan Vloldavıa adiı eemı- nm 6 muretabatını ararna çalı^ma- lanna kıv ıdan landarma ekıplen \ e vatandaşlar. denızden de balıkçı teknelerıylede\amedılı>or Önte- kı gün tnkumu'nun ka>alık bolge- smde gorulen ancak elv en^siz ha- va koşullan ve denızın dalgalı ol ması nedenıvle çıkanlama>an ce- sede duıı kurtarma vearamaçalıs, malanna gonullu olarak katılan ba- iıkçı teknelennce ula^ıldı kımlık tespıtınde. cesedın. batan gemı murettebatından Rıze doğumlu Va^ar Pe<,e ve (26) aıt olduğu an- laijildı Ya^arPeçe'nıncesedı, Bar- tın De\ let Hastanesı morguna kal- dınldı ^etkıhler kayıpdentzcıler- Tunca\ Birinci. Nikoloi Sukho- \itskv. \li Vşlak, Hasan kalkavan. Ramazan Ajdın ve \. Havdar ka- va nın da aranmasına de\am edıl- dıgını bıldırdıler Ha\a ^artlarının duzelmesı uzerıne dun arama ça- lışmalarının yoğunlaştırıldığı ve Ankara dan bır helıkopter beklen- dığı belırtıldı Bartın Valı \ekılı İsmetTabaş kurtarma çalışmalarının aralıkbiz surdurulduğunu belırterek "Hava şartları çok kotu olnıasavdı kayıp gemiciler kurtulabılirdi" Jedı Bartın dakı denız kazasında mü- rettebattan Grigori kubulof. Ha\- n Akve A>dınŞahınoğlu ılegum- ruk menıuru Cengız Duğan sağ o- larak kurtulmu^tu Casinolar yasağı dinlemiyor BL LENT ECE\ 1T \\T\LV\ - Turk \atan- daslarına kumarhanelerı va- sakla\an Uislerı Bakanlıgı ka- rarı Antalva Valılıgı taratın- dan casınolara ımza karşılıgı verılmesine kaisın kenttekı (.asinoların vonetıcılerı soz konusu genelgenın kendılerı- nı baglamadıgını one suruvor- lar Casino vonetitilerı "Bız Tunzm Bakanlığı'na bağlı bı- rer kurulu^uz. Casinolar Turk \atandaslarına \asaklanırsa otellerın de. tatıl ko\ lennın de \asaklanması gerekır" dı\e rek kırarı uvgulamava ko\- madıklarını bıldırdıler Genel- genın Tunzm Bakanlıgı na baglı olan easınoları etkıleme- veı.egını so\levenbıremnı\et gorev lısı de sıınları so\ ledı ~Bu konuda kanun çıkma- sı gerekıvor Tunzm Bakanlı- gı mufettışlennce denetlenı- \or A\ncaTurk\atandaşlaı> na tunstık verlenn \asaklan- ması da anavasa\a a\kın Bu konuda 1991 \ilinda alınmış bır mahkeme kararı da bulu- nuvor." 1990-91 \ihndadacabino- lara Turk vatandasların gır- mesı vasaklanmı^ ancak An- talva dakı ClupHotelSera nın açtıgı davavı kazanmaMvla bu u\gulama vurutulememı^tı !ı,ıslen Bakanlıgı nın Antal- va \alılıgı ne «onderdıgı 19 9 |9%"tanh ve Ozel ka- lem Md 200 001 180 savılı emııde so\le denılmiştı "Son zamanlarda gerek ba- kanlığimıza ınhkal eden olav lardan. gerekse basındakı ııın- har habeıiennden anlaşıldığı uzere, kumarhanelerdekı Turk \atandaşlarının dıırıı- mu kamu duzenımn \e esenlı- gının sağlanması. genel ahla- kın korunması açısından onemlı sakıncalar doğurmak- tadır Tunzm Bakanlıgı bu tur \erlenn belırlı bır merkezde toplamasına çalışmaktadır Bu çalışmalar sonuçlanana kadar 5442 savılı II Idaresı ka- nunu'nun 11/C maddesi gere- ğınce ılınızde bulunan bu tur verlere Turk vatandaşlannın gırmesının vasaklanması \e kontnılurı tıtızlıkle \ apılmasL" Alt Kimliklerin Yıkıcılığı Geçen hafta kımı kuluplerımız Avrupa duzeyındekı ku- pa maçlannda başanlı sonuçiar aldılar Beşıktaş Galata- saray ve Trabzon rakıplennı elerken bu rakıplenn fılelen- ne tam on gol bıraktılar Şampıyonlar Ugı nde oynayan Fe- nerbahçe ıse Avrupa nın en guçlu takımlanndan bırıne tek golle boyun egdı Bıraz daha şanslı ve bıraz daha akıllı ol- oaydılar farklı bır sonuç alabılırlerdı Yukarıdakı paragrafı okuyan kımı okurlarırn Acaba Toktamış Hoca da son modva uyaraksporyazarlıgına mı sıvanıyor dıye duşunmuşlerdır Hayırsevmemeveçokan- lamamaı1 ) karşın boyle bırnıyetım yok Benım derdım bam- başka Benı çok uzen veduşunduren bazı şeylergerçekleştı bu maçlarda Bugun bunları bıraz ırdelemek ve 'alt kımlıHe- n on plana çıkarma çabalarının bızı nerelere getırdığını okurlarımla paylaşmak ıstıyorurn Ve bu kafada devam edılırse nerelere gıdebılecegımızı duşundurmek amacın- dayım Trabzonspor ve Galatasaray taraftaıian maç sırasında yureklenndekı dındınlmez Fenerbahçe (ya da Alı Şen) duş- manlıgıyla Fenerbahçe nın rakıbı olan Italyan takımı lehı- ne tezahurat yapmışlar Trabzonspor un maçını ızlerken duymadım ama Galatasaray ın maçını ızlerken tnbunler- dekı Juventus Juventus tezahuratını ben de duydum (Fenerbahçe seyırcılerı de Sf Germaın"e tezahurat ya- pıyorlarmış) Alı Şen ın başkan olmasına ve Fenerbahçe tnbunlennı ulkuculerın pıknık alanına çevıren kımı kendını bılmez- lere karşın hala kendını Fenerbahçelı olarak tanımlayan bazı dostlanmı sıkıştırdım Sız dedım Galatasaray ya- bancı bır takımla oynarken gol yedıgınde sevınır mısınız uzulur musunuz7 Bırkaçı kem kum ettı ama kımılen de "yabancı takı- mı tutacaklannı ıfade ettıler Hem de açıkça ve bın bır ge- rekçe gostererek Aynı şeyı onlar"\n da yaptıklannı soy- leyerek Inanın urperdım Nerelerden nerelere gelmıştık Sevgılı Şukran Kurdakul un bır zamanlar uyguladıgı bır test vardı SSCB faes/emes/"olduğundankuşkulan- dıgı ve SSCB ye hayran olmayı solcu olmak sanan ya da bunu yutturmaya çaiışan kımı omurgasızlara şu soruyu so- rardı Moskova Spartak bır Turk takımıyla oynarken han- gısını tutarsınız? O ruhunu satmış ınsanlar bıle çogunlukla Turk takı- mını" yanıtı venrlerdı Zıra 1917 Devnmı nı yuceltmekle, SSCB hayranı olmak çok farklı şeylerdı ve bır ınsanın ken- dı ulusunun takımını tut-naması çok ayıplanırdı Pekı bu noktalara nasıi geldık"? Nasıl oluyor da bır takı- mımızın seyırcısı ya da taraftan gogsunds ulusal kımlığı- mızın ışaretı olan ay yıldızı taşıyan bır takıma karşı ya- bancı bır takımı tutabılıyor ve o yabancı takımın başansıy- lasevınebılıyor^ 1 Bu 'aymazlıgın' hatta "duşmanlıgın ko- kenınde ne var" 7 Bu ışın ıçınden nasıl çıkacagız 9 Kımlık konusu uzennde şımdıye kadar çok durdum Alt kımlık-ust kımlık ayrımını çok ırdeledım Belkı ılerde ge- ne ele almamız gerekecek Fakat bugun şu kadarını soy leyeyımkı alt kımlık denıldıgı zaman 'onemsız' bır kım- lık anlaşılmamalıdır Ust kımlık' en onemlı kımlık olduğu ıçın degıl bır toplumdakı ortak kımlık" olduğu ıçın ust kımlıktır Bırınsanın dınsel kımlıgı en onemsedığı kımlık olabılır Bır başkası ıçın mezhebı" bır başkası ıçın 'etnık kımlıgı bır başkası ıçın meslek kımlıgı bır başkası ıçın bolge kımlıgı bır başkası ıçın "aıle kımlıgı" bır başkası ıçın de tuttugu takımın kımlıgı en oemlı kımlık olabılır Bunlargıbıyuzlerce bınlerce kımlık vardır Fakat bunla- rın tumu alt kımlıktır Bızım ust' kımlığımız yanı hepı- mızde "ortak olan kımlığımız "Turkıye Cumhunyetı ne va- tandaşlık bagı ıle baglı olmak ve ortak resmı dılımız olan Turkçeyı kullanmak "ttr Bu ust kımhge" sahıp olan ınsai- lara Turk denır Hıçbır bıçımde ırk kan vb gıbı saçma- lıklara bakmadan Bır toplumdakı ınsanterdakı farklı alt kımlıkler o toplu- rmjn zengınlığını oluşturur Ve çok farklı alt kımlıklerı olan ınsanların ortak bır ust kımlık altında yaşamalan gunumuz- de en yaygın ulus bıçımını devlet-ulus uortayaçıkartır Ve gunumuzde dunyada onbınlerce yuzbınlerce alt kım- lık varken devlet sayısının 200 cıvannda olmasının nede- nı budur Son yıllarda ulkemızde Turk olmak" dıye ısımlendıre- bılecegımız ust kımlığımız oylesıne acımasız ve ınsafsız bır bombardıman altına alındı kı yenı yetme bırtakım zıbı- dıler bu ust kımlık yerıne farklı alt kımlıklerı on plana çıkar- mavabaşladılar Bunun yanı sıra Turk olmayı" bır "ırk"ze- mınıne oturtmaya çaiışan faşıst anlayış da "ust kımlıkten kopuşu hızlandırdı Taraftan olduğu takımın başarısını kendı 'kışısel başa nsı olarak algılayan ve şanssız yaşamında başka hıçbır başarı şansı olmayan kımı çocuklanmızın ve gençlenmı- zınbu yıkıcı bagnazlıgı koruklenmeye devam ediyor Oz- gurluk şampıyonu bır "superzekâh geçenlerde gunumuz demokrasısının ozellıklennı alt kımlıklerı one çıkaran, ye- rel yonetım agırlıklı ve yarı dogrudan olarak tanımlıyor ve savunuyordu Hay sız çok yaşayın e mı Eger bu demokrası anlayışı yaşadığımız topraklarda egemenolarsa enaz500 alt kımlık devletçıgı" o\uşur Bu superzekalılar dabır entel monarşısı kurarakVahdet- tın'ın tohum artıklarından kım kalmışsa başa geçırıtier Mustafa Kemal'ı Deccal ılan edıp zorunlu askerlığı kal- dırırlar Saga sola savaşmasewş"gıbısınden vecız(')slo- ganlar asarlar Fakat bu demokratık devletı nerede ku- rarlar bılemem Orasını da bu super zekalılar duşunsun [cCumhuriyet Kitap Kulübü'nden Bir Ay Boyunca %.5OİNDİRİM16 Eylül-16 Ekim 1996 Taksim Sergi Salonumuza Gelin Kampanya Sergimizden Kitaplarınızı Seçın Adres Istıklal Cad Zambak Sok 4/1 Beyoğlu-lstanbul (Ak Sanat karşısı) Tel 252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle