26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
M EKİM 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER CITtlen jıükümete SOPU yağmuru • ANKARA(ANKA)- CHPMuğlaMılletvekılı Zekı Çakıroğlu. Çalışma ve -Sosyal Gü\enlik Bakanı < Mecati Çelik. Bayındırlık ve j İskân Bakanı Cevat Ayhan ! ve İçışlen Bakanı Mehmet ! Ağar'dan. Sakarya I Beledıyesi'nden 900 işçi \ çıkarılırken 300 kişinın işe 1 ahnmasmın aerekçesını açıklamalarını istedi. I Çakıroğlu. Çalışma \e I Sosyal Girvenlik Bakanı | Necatı Çelık'ın yanıtlaması | istemiyle gönderdiğı soru ; önergesinde. parçalar ' halınde 500. son olarak da ı 400 kışmin toplu olarak 1 ışten çıkarılması karşısında ; yasal bır gırı^ımı olup j olmadığını. konu ıle ilgilı ı$ { müfettışlennı görevlendinp ı göre\ lendırmedığmi sordu. Özden'den uyarı ı • ANKARA ı (Cumhuriyet Biirosu) - i Anayasa Mahkemesi ! Baijkanı Yekta Güngör ', Özden, aydmlanmanın | üzerinde "ümmetçilik ve | şeriat" sözlenyle yenı | sorunlar yaratılmaya ' çalışildığmı belırtti. t Ankara Numune Hastanesi ) \e Amerikan BaylorTıp 1 Fakühesi'nebaSh \ Methodist Hastanesı'nin ' ortaklaşa duzenlediğı ; 'Bırleşık Bılimsel f ı sempozyumuna katılan '. Ana> asa Mahkemesi ] Başkanı Özden. "Dünyada I Müslümanların çoğunlukta | olduğu ülkeler içınde 1 Müslümanlığın en iyi 1 yaşandıgı ülke ' türkive'dır" dedi. DSP'denbeş ihraç daha I • ANKARA (ANKA) - '• DSP'de olağanüstü kurultay 1 ardından başlayan ihraçlar sürüyor ', Edırne Mılletvekih Erdal j Kesebır \ e üç kışının I ihracıyla ılgılı kararın ardından 5 kısj daha ihraç ' edıldı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevıt'ın ıstemı üzerıne aralarında Erdal • Kesebır'm 3e bulundu^u^9 ı kişiyle ilgilı dosyalan ~ ıncelemeye alan Disıplin Kurulu. öncelıkle Kesebır veüç kişiyle ilgilı ihraç karan almıştı. Daha sonra diğer isımlerle ılgılı dosyalan ıncelemeye alan Disiplın Kurulu'nun, Atilla Karaelmas. Şahmettın Karabulutlu, Fahri Yağlıcı. Hasan Çızmeci \e Mehmet Serdaroğlu'nun da ihracına karar \ erdığı öğrenildı. Ancak ihraç kararları henüz bıldınlmedi. İhraç karanna Disiplın Kurulu üyelerınden Serruh Kalelı'nın karşı çıktığı. ancak dıger altı ü>enin oyları doğrultusunda ihraca karar \ eriîdığı öğrenildı. HADEP'ten liderlere mektup • ANKARA(ANKA)- HADEP Genel Başkan\ekılı GüvenÖzata. TBMM Başkanhğf na ve parlamentoda grubu • bulunan sıyasi partı genel < başkanlan ve grup başkanvekıllenne , gönderdiğı mektupta. | demokratık bır erken seçim | için karar alınmasını ıstedı. ı Ülkede bir savaş yaşandığını ! sa\ unan Özata, ', "TBMM"nın bu yıl önüne ; koyması gereken öncelıkli | görev sa\aşın sona j erdırılmesıdir" dedı. Güven ' Özata mektubunda. yaşanan I sav aş nedenıy le her gün kan I üstüne kan aktığını. savaşa i son venlsın çağnlannı | kımsenın dınlemedığini • belirttı. Danıştay'dan jaçıklama j • ANKARA (AA)- 1 Dams.tay Başkanlığı, ı "yargınm her türlü kişısel 1 \e sıy asal hesap \ e ! çekişmelerin dışında | olduğunun | tartışılamayacağmı" | bıldırdı. Danışta> j Başkanlığı. bazı yayın ı organlarında yer alan. ! Danıştay'ın \e ıdari yargının ! tarafstzlığı ve saygınlığına | yönelık değerlendırmelere ; ilışkın bır açıklama j yayımladı. Açıklamada. son | günlerde bazı yayın ı organlarında sûrdürülen i tartışmalar sırasında ' Danıştay'ın \e idari yargınm | tarafsızlığı ve saygmlığıyla j bağdaşmayacak sözler | sarfedildiğınin, j değerlendirmeler ! yapıldığının dıkkatle ve I üzüntüyle izlendığine dikkat l "çeki\di. Mesut Yılmaz, REFAHYOL hükümetine karşı 'seferberlik' ilan etti ANAP'tan cemaatlere çağrı DÜRDANE KOCAOĞLL ULÜDAĞ- ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz, yeni yasama donemıne hazırlanmak amacıyla partısının Lludağ'da yapılan toplantısında. hukümetm özellıkle "demokratik yöntemle tasfiye edilmesi gerektiğine" dikkat çektı. Yılmaz. "Bu tecriibe. Türk demokrasisi açısuıdan kaçınılma/ olarak yaşanması gereken bir evredir" dedı. REFAHYOL hukumetıne muhalefet ermek \e halkla bütünleşmek ıçın "seferberlik" ilan eden Yılmaz. "cemaaüerin" de. ANAP'ı. kendı demokratık hak ve çıkarlannm bır aracı olarak aörmesını istedi. Mesut Yılmaz. REFAHYOLudevırmek ıçin aray ışlara gıren ANAP'ın stratejılen \e yenı yasama dönemindeki hedeflerı belırlemek üzere Uludağ'dayaptığı ıkı günlük topİantının sonuç bıldırgesını dün düzenledıgı basın toplantısında açıkladı. Türkıye'nın bugün 21 yüzyıîmyuksek değerlennden ve ulkenın gerçeklennden habersız. deneyımsız ve ehlıyetsız bır sıyası kadro tarafından yönetıldığım ılen süren Yılmaz. -Türkiye, bu siyasi kadronun eline bırakılamaz. bırakılmamalıdır" dedı. Yılmaz. Türkıye'nın. hak eşitlığıne dayalı. dın, dıl, mezhep. ırk ve sosyal sınıf farkı gözetmeden demokratık hukuk de\ letı ılkelerı içınde hızmet eden yenı bir yönetım anlaytşına muhtaç olduğunu söy ledı Yılmaz. Başbakan Yardımcısı Tansu Çillerın kendını kurtarmak ıçın. Türkıye'yı çağın çok gensındekı ehlıyetsız bır kadroya teslım ettıgını ılen sürerek "3 ayı aşkın bir sürede ekonomiyi adeta iflas noktasına ve IMF'nin insafına muhtaç hak getirmiştir" dedı 'Demokratik tasfive' • ANAP liden Yılmaz'ın Uludağ toplantısında hükümetin özellvkle "demokratik yöntemle tasfiye edilmesi gerektiğine'" işaret etmesi dikkat çekti.Yılmaz'ın açıklaması. REFAHYOL hükümetini devirmek isteyen ANAP'ın dini cemaatleri de arkasına almak istediği yorumlanna neden oldu. göre\ini eksiksiz olarak yerine getireceğini milletimize taahhüt ediyoruz" dı>en Yılmaz. "hükümetin ciddiyetsiz >e ehüyetsiz icraatuıui ülke) i bedeli ağır maceraiara süriiklemesüıe karşın demokrasiye bağhhktan ta%iz \erme\eceklerini" ka\ dettı Yılmaz. "Bu ehliyetsiz ve gayri ahlaki koalisvon demokratik usuİlcrle tasfıve edikbilir ve bu teerübe Türk demokrasisi açısından kaçuıılmaz olarak vaşanması gereken bir evredir"dedı. Llkenın ıçine düştüğü krızden hızla çıkanlması ıçın öncelıkle güvenılır bir hükümetin kurulması gerektığını kavdeden Yılmaz. şunları sövledı. "Ekonomik ve sosyal vaşantunız veni bir vapılanma ve hukuk reformuna ihtivav duvmaktadır. Esnaf. çiftçi. işçu memur ve emekliden oluşan orta direk başta Yılmaz. halkın REFAHYOL hukumetınden ümıdını kestığını savnnarak "ANAP olarak, parlanıento zemininde her türlü imkâm kullanarak. bu gavri ahlaki ortaklıktan Türki>e'\i bir an önce kurtarmava kararirvo" dıye kopuştu. "ANAP'ın muhalefet ÇİZMEDEN YLKARI MUSA KART Afganistan semalannda sadece bir uçurtma>a yer vardır. olmak üzere halkın refah ve mutluluğu için vapısaL parasal ve mali reformlann vapılması kaçınılmazdır. Gümriik birtiğinin getirdiği uvum düzenlemeleri yapılmalıdır. Küçük ve orta öiçekli sanay i geliştirilmelidir. Enerji ve altyapı yannmları gecikmeden yapılmalıdır. EKığu ve Güneydoğu bölgelerimiz için özel kalkmma programlan uygulanmalıdır. Finans sektörü ve sermaye piyasasuıa derinlik kazandırılmalı. yabancı sermayeye güven ortamı sağlanarak, girişi büyütülmeli ve yap-işlet modeli çahştınlmahdır." Yılmaz. diş politıkanın cumhuriyet tarıhınde hıçbır dönemde görülmeyen "tehlikeli bir başıbozukluk. keyfılik. acziyet ve teslimiyet içine sokulduğunu" sö\ ledı. Yılmaz, "ANAP olarak. komşu ülkelerle. Türk cumhuriyetleri, İslam ülkeleri. Av rupa, ABD ve l zakdoğu ülkeleri) le başlatılan çok yönlü ve nıilli menfaatleri esas alan dış politikalara süratle döniilmesini ve dış politikada. TBMM'nin etkinliğinin sağlanmasını kaçımlmaz görmektey iz" dedı ANAP'ın eylem platu Mesut Yılmaz. ANAP'ın yenı yasama donemıne ilışkın hedeflerını. parlanıento. partı faahyetlen ve toplumsal muhalefete önderlık üst başlıklan altında toplanan açık bır eylem planına donüşturduğünü söyledi. Anay asay a uy um y asalan olarak adlandırılan 19 yenı yasateklıfıyk ılgılı çalışmaların tamamlandığını belırten Yılmaz. anayasada demokratik ve ekonomık değışım ve gelışmelenn önıinü tıkay an bazı maddelenn değıştırılmesıne ılişkın olarak hazırhk yaptıklannı bildırdı. Yılmaz. "üniformalı çeteler'dıye adlandırılan kamu gorevlılennın devlet ıçmde kışisel çıkar elde etme amacına dönuk örgütlenmelen konusunda Mecli:. araştırması ısteyeceklerını. zorunlu tasarruf bırıkımlennın duşük kurdan değerlendınlmesının hesabını ioracaklannı. dış polıtıka konusunda genel gönişme ısteyeceklenni, çiftçı ve teror sorununu Meclis'in gtmdemine getîrecüklenni CHP'den flımale suç duyurusu Karakaş, 6 ay önce hazırladıklan faili meçhul cinayet raporunun ciddiye alınmadığını belirterek "Eğer araştırmalar yapılsaydı, bugün birçok insan yaşıyor olacaktı" dedi .\NKARA(CumhuriyetBü- rosu)-CHP Istanbul Mılleue- kılı Ercan Karakaş. 6 ay ön- ce hazırladıklan "failimeçhul cinayetier raporu'nda y er alan PKK. ıtırafçuı Kahraman Bil- giç'le ılgılı savlan araştırma- şan görevlıler hakkında "gö- revi ihmaPsuçlamasıyla ya- sal baş\ uruda bulunacaklan- nı açıkladı Karakaş. "Tanık ifadelerine karşın, iddialar al- tı ay bovunca ciddiye alınma- dL Gerekli araştırmalar vapıl- saydı. bugün birçok insan hâ- lâ yaşıyor olacaktı" dedı Çe- tenin fıımaye gördüğü kanı- sında olduğunu vurgulayan Karakaş. soruşturmanın derinleşme- si gereğıne dikkat çekerken. TBMM'nin de Güneydoğu'da faıl' meçhul cınayetlerle ılgılı olarak cıd- di bir araştırma yapması gerektığinı bıldırdı. Yiıksekova'da bazı yurttaşlann ka- çmlarak oldürülmesı olayına adı ka- nştığı ıleri sürülen Kahraman Bil- Ergül: İslam cumhuriyeti yolda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP tzmır Mıiletvekıh Sabri Ergül. -Poiıs devleti tamamdır, İslam cumhuriyeti ise yokladır"' dedı. Ergül, tüm telefonlann dmlenmesi yetkısıni \eren Devlet Güvenlik Mahkemesı (DGM) kararmı eleştirirken. "Türkive halku bu yöneticilere, bu kararlan veren yargıya, bu DG.M yargıçlanna ve Mehmet Ağar'lara, Şe\ keı Kazaniara layık dtğildir" dıye konuştu. CHP'li Ergül. dün parlamentoda duzenlediğı basın toplantısında Türkıye Cumhuriyetı'nın "pofe devleti, İslam cumhuriyeti" olmadığını \urgulayarak. • i ft)lisdevteti anlayış vç uvgulamalanna, şeriat dc\ letini getirme çabalanna gücüm yettiğuıce karşı çıkmaya çaUşacağım" dedı. Devletm resmı-sıvıl mafya tarafından kuşatıldığını sav unan Ergül, "polis devleti'* uygulamalannın en son ömeğının de telefonlann dınlenmesi olayı olduğunu anlattı. Ergül. bu olaya karşı tepkısizlıği eleştinrken de. "Daha önce "telefonlarım dmlemyor' diyen eski başbakanın kendi teiefonlaruıın dinlenmeyeceği yönünde poiis örgütünün başı ve pous devletinin mimarlarından Ağar'dan aldığı sözümona temınat karşilığında 'tatmın oldunı' diyerek suskunluğa gömûbnesi ilgjnç ve oldukça düşündüriicüdür" dedı. Ergül sözlennı şöyle noktaladı. "Bir insan. bir hukukçu ve bir parlamenter olarak hen susmayacağım ve polis dev leri anlayış ve uy "ulamalanna. şeriat dev letini gctirme çabalanna gücüm yettiğince karşı çıkmaya çauşacağnn." gıç'le ılgılı sav lar. ılk olarak CHP Is- tanbul \1ıllet\ekılı Ercan Karakaş. Sıv as Mılletvekılı Mahmut Işıkve Er- zıncan Mıllervekılı Mustafa Yıldız'ın hazırladığı raporda yer almıştı Ra- porda. şu görüşlere yer verılmıştı. " Havargotliod adb Biîgiçileilgiliola- rak. şahsın devlete teslim olduğu, şu anda devletin bu şahsı hem ihbar. hem de infaz için kullandığı. bu şah- sın gençleri dev lete gösterdiği. genç- leri toplayarak onlara esrar verdiği, kendisinin HakkâriTugay Komutan- hğı'nda kaldığı. zaman /amarı gün- düzleri dışan çıkıp gezdiği, çok kişi- nin bu şahsıtamdığı.fakat korkudan bir şey söy leyemediği. bu şahsın özel- liklevöredeki ilerici-v urtsever insan- laria varlıklı insanları tespit ve ihbar ettiği. yöre halkını çok iyi tanıdığı. uzun yülar PKK'nin içinde olduğu. icinde kinıin ne olduğunu da iyi bil- diği, bu şahsa büy ük miktaıiarda pa- ra verildiğinde istenen kişiyi öldüre- bileceği,tüminfazlarda bu şahsın gö- rev aldığı ya da kendisinin bilgisi da- hiiindeolduğu çokciddişekilde iddia ediliyor." Raporla ılgılı olarak bugü- ne dek herhangı bır ışlem ya- pılmazken. İçışlen Bakanı Mehmet Ağar raporu görme- dığmı söyledi CHPIı Karakaş. dün parla- mentoda duzenlediğı basın top- lantısında. PKK ıtırafçısı Kah- raman Bılgıç'ın Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve Orgeneral Eşref Bidis' ı kendılennm öldür- düğü yolundakı ıddıalannın yer aldığı raporu 6 ay önce ka- muoyuna açıkladıklarını. içiş- lerı ve Millı Savunma bakan- hkları ile TBMM Başkanlı- ğı'na da sunduklannı anımsat- tı. Karakaş. ıddıalann. tanık ıfadele- nne karşm akı ay boyunca ciddiye alınmadığını vurgulayarak "Gerek- liaraştırmalaryapılsay dı. bugünbir- çokinsan hâlâyaşıyor olacaktı Birso- rumsuzluk söz konusudur. Altı ay dır iddialan araştırmayangörevülerhak- kında görev ı ıhmal 'suçlamasıvlaya- sal başvnruda bulunacağız" dedı. SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Gazetelerin son günlerde manşetinde yer alan önemli bir gelişmeyi dıkkatle izleyebi- liriz. Bundan tam 6 ay önce üç CHP milletvekili Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine gitmiş ve buradakı olaylarla il- gili bir rapor hazırlamışlardı. Rapor. Yük- sekova'da işlenen faili meçhul cinayet- ier konusunda devlet görevlilerinin so- rumluluğuna dikkat çekıyordu. Adı sanı belli Tabur Komutanı Binbaşı, Abdul- lah Canan isimli bir işadamının öldürül- mesinin birinci elden sorumlusu olmak- lasuçlanıyordu. Ercan Karakaş. Mahmut Işık ve Mustafa Yılda'ın yerinde belge ve ta- nıklarla ortaya koyduğu gerçekler. o dö- nemde örtbas edilmişti. Genelkurmay Başkanlığı, bu binbaşıya ilişkin suçlama- ları nedeniyle üç milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacak kadar. id- dialara duyarsız kalmıştı. 13 Nisan tarihli yazımda, bu raporu ve Genelkurmay Başkanlığı'nın tutumunu ele almış ve bu raporun üzerine gidilip sorumlulann açığa çıkanlmasının önem- li olduğunu vurgulamıştım. "Yine rapor yazanlar suçlanıyor" başlıklı yazımda şunları söylüyordum: "(Üç milletvekili) özellıkle birbölgedeki tüm faili meçhul cinayetlerle ilgili bir devlet görevlisi ko- nusunda önemli iddialarda bulunuyor- lar. Bu raporu okuyan yönetim kade- Üniformalı Çeteden Hesap Sorulurken me ile yüz yüzeyiz. Bu konu- ;turma- melerinin neyapmalan gerekir? Hemen milletvekillerinin iddialannı araştırmala- rı gerekir. Halbuki tersi oluyor, hakkın- da ciddi suçlamalarda bulunulan dev- let görevlisinin bağlı olduğu Genelkur- may tersiniyapıyor ve milletvekillen hak- kında suç duyurusunda bulunuyor. İş- te Türkiye'nin sorunu da bu. Binlerce ın- sanımızı kaybettığimiz bölgede şüphe- leri aydınlatmak yenne, keyfılik teşvık ediliyor." Bu yazıların üzerınden 6 ay geçtıkten sonra, bir başka devlet görevlisi, Yük- sekova'daki yeni Tabur Komutanı, ıddi- alarla ilgili soruşturma açtı, önemli bir şe- beke böylece ortaya çıkarıldı. Bu şebe- kenin ortaya çıkarılması, devlet görevli- lerinin bu bölgede ne kadar keyfi. ne kadar astıği astık kestiği kestik davran- dığını resmi raporlarla gözler önüne se- riyor. Kahraman Bilgiç adlı itirafçının an- lattıklanyla ortaya çıkan tablo, devlet görevlilerinin geldiğı nokta açısından çok uyancı. Artık bu bölgede savaş, dev- leti iyice çürütüyor ve birçok görevlinin boğazına kadar kanunsuzluğa, yolsuz- luğa batmasına neden oluyor. Yaratılan şiddet ortamı. halkı canından bezdiri- yor. toplumun en çürümüş unsurlarının devlet güçleriyle işbirlığı yapmasını be- rabennde getiriyor. Kör şiddet, en yoz unsurların ınisıyatıfinı artırıyor. Üniformalı çetenin ortaya çıkarılması, içine yuvarlandığımız bataklıktan kurtu- labilmek açısından bir umut ışığı. Eli ka- na bulananlardan görevi ne olursa olsun hesap sorulabileceği. bu soruşturmay- la ilk kez kanıtlanıyor. Üniformalı çete- nin yakasına yapışılması çok önemli. Uzun zamandan beri ilk kez, devlet ıçin- dekı bazı görevlıler bır pıslığin üzenne yü- rüyor. Bazı sonuçlar ahnıyor. Üniformalı çetenin mensuplarının tu- tuklanması, basını geç de olsa hareke- te geçırdi. inanılmaz gibi görünen iddi- alar, gazetelerin manşetlerinde yer alma- ya başladı. ikı generalin oldürülmesı da- hil birçok cinayetın devlet içindeki gö- revlılerce örgütlendiğine ilişkin iddialar or- talığı kapladı. Itirafçı Kahraman Bilgiç'in anlattıkla- n, devlet tçine yuvalanmış şiddet yanlı- sı güçlerin pervasızlığını gözler önüne ser- mesi bakımından çok öğreticı. Savaşın, devleti ne kadar çürüttüğü de bu olayın bir başka boyutu. Ne olursa olsun sevındirici bir geliş- aşılmasınayardımcı olabılır.Bu sonucun ortaya çıkarılmasında büyük çabaları olan CHP'li milletvekılleri Ercan Karakaş. Mahmut Işık ve Mustafa Yıldız'ı da kutlamak gerek. Milletin vekilleri ola- rak gerçeklenn ortaya çıkması amacıy- la ciddi bir rapor hazırladılar. Her ne ka- dar başlangıçta saldırılara uğradılarsa da sonunda önemli bir sonucun ortaya çıkmasına yardımcı oldular. Yüksekova'da üniformalı çetenin ne- den olduğu cinayet ve yolsuzluklar, be- nım gibi bu konuları yakından ızleyen gazetecilerıçinsürprizdeğıl.Bunaben- zer daha birçok olay. devlet görevlilerin- ce Güneydoğu'nun birçok yerinde ne- redeyse hemen her gün gerçekleştirili- yor. Ancak bu olayın diğerlerinden farkı ve haber sayılabilecek yanı, artık orta- ya çıkmış olması. Suçluların hesap ver- melerı için adımlar atılması. Bu geliş- menin bir başlangıç olmasını candan di- liyorum. ••• Not: Sevgili Can Yücel'in 50. Sanat Yı- lı bu akşam Açık Hava Tıyatrosu'nda Sezen Aksu, Sema, Yeni Türkü, Yılmaz Erdoğan gibi sanatçılann katılımıyla kut- lanıyor. Şair Baba'ya nice şnr dolu dev- rimci yıllar diliyoruz POLMKA GUNLÜGÜ HtKMET ÇETİNKAYA Hizbullah... Kahraman Bilgiç eskı PKK'li bir itirafçıdır... Cumhur.yet Gazetesı. CHP raporunu 6 ay önce yazmış, biz de bu olayı köşemize aktarmıştık. Yük- sekova'ya giden CHP heyetinden Ercan Karakaş, Mahmut Işık ve Mustafa Yıldız'ın hazırladığı bu rapor. nedense 6 ay önce pek önemsenmemiş ve gazetelerin sayfalarına (Cumhuriyet dışında) girme- mişti... Şimdi bakıyoruz. bir gazete bu olayı manşetten veriyor... Ne denır? Sabahı şerıflerıniz hayırlı olsun!.. CHP heyeti ıki gündür Güneydoğu'da. Arkada- şımız Alper Ballı da CHP'lılerie bırlikte bölgede. Tunceli Milletvekili Ortıan Veli Yıldınm. Ankara Miiletvekili Yılmaz Ateş ve PM üyesi Esat Canan, Yüksekova'da bulunuyor... Amasya Milletvekili Haydar Oymak. Antalya Mil- letvekili Bekir Kumbul, Muğla Milletvekili Zeki Ça- kıroğlu, Varto'da bır süre önce yaşanan olayları in- celıyor... Bursa Milletvekili Yahya Şimşek. izmir Milletve- kili Ali Rıza Bodur ve Antalya Milletvekili Yusuf Öztop da Dıyarbakır'a gıttıler... Bir hafta Önce Dıyarbakır E Tipı Cezaevi'nde bir vahşet yaşanmış, PKK'li 10 tutuklu ve hükümlü öl- dürülmüştü... CHP'liler dışında ne DYP, ne ANAP, ne RP ne de DSP'den bır tek milletvekili bu üç olayın üzerine git- medı, daha doğrusu gıdemedi... Neden ve nıçin? Sanırız bu sorunun yanıtını parti liderleri verecek- tir... Görüldüğü gibi CHP'de bir silkinış var... • • • 20 gün içinde Dıyarbakır'da işlenen cınayetlerde 14 kişi yaşamını yıtırdı... Son öldürülen kişi, belediye ışçisi Mehmet Po- lat'tır. . Diyarbakır'da cinayetier satır ya da silahla işleni- yor... 20 Eylül 1996 günü sabah evınden işyenne gider- ken satırla 20 yerınden vurularak öldürülen Ensa- ri Akalp 55 yaşındaydı ve çevresinde çok sevilen bır insandı... Acaba eli satırlı bu cinayet çeteleri kimlerden olu- şuyor? Bır-iki yıl önce Diyarbakır'da yine satırla cinayet ışleniyordu. O dönem hedef kadınlardı. Bır süre sonra bölgede bir Hizbullah operasyonu yapıldı, faili meçhul cinayetlerın bazıları aydınlandı. Kadın- lan satırla öldürenlenn şenatçı Hizbullah militanla- rı olduğu anlaşıldı... DGM tutanaklarına göre Hizbullah milıtanları, ca- mıleri 'örgüt ew'ne dönüştürmüş, sılah ve satırları buraya saklamışlardı. Halktan haraç toplayan, dev- let içınde kimi güçlerle 'ilişkı içınde' olan bu mili- tanlara Diyarbakır yöresinde yardım edenler de sap- tanmıştı. Diyarbakır'da Hizbullah adlı yasadışı şeriatçı ör- gütün dergisini kendi matbaasında basan, devlet- ten şantaj yoluyta ihale alan, devletin ctürüst ve onurlu yerel yöneticilerinı ise suçlayan bir kişi, aca- ba bu faili meçhul cinayetier karşısında ne düşü- nüyordu? • • • Yüksekova'dan başlayarak Varto'ya dek uzanan Güneydoğu yöresinde yaşananlar, gerçekten bır 'vahşetin' ve 'acımasızlığın' belgesidır bugün ülke- mizde. 20 gün içınde salt Dıyarbakır yöresinde 14 kişi sa- tır ve silahla öldürülüyor, kimseden ses çıkmıyor. Di- yarbakır E Tipi Cezaevi'nde bır 'vahşetin fotoğrafı' çekiliyor, devletin korumakla yükümlü olduğu tutuk- lu ve hükümlüler öldürülüyor, bir tepki ırmağı oluş- muyor. Yüksekova'da ıtirafçı Kahraman Bilgiç, na- sıl haraç topladığını, kimlerle işbirtiği yaptığmı açık- lıyor, TBMM'de bır suskunluk hüküm sürüyor... Türkiye'yı kan gölüne çevırerek yan gelip yatmak isteyenler bir gün kafalarını duvara vuracaklar. ama iş işten geçmış olacak... Şeyh Osman. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbaka- nı'na ne diyor: "Ben Kuzey Irak'ta şeriatçı Kürt devleti kuraca- ğım..." Hizbullah, Güneydoğu'da artık egemendır. Amaç- ları da apaçık ortadadır. Hizbullah'ın amacı tıpkı PKK gibi laık demokra- tik cumhuriyeti bölüp parçalamak değıl de nedir? PKK'yi gören gözler niçın Hizbullah'ı görmemek- tedir?.. Söyler misıniz?.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (« Planet.com. TR HİKMETÇETİNKAYA AŞIK KADINLAR SOKAĞl Once bakıştılar Soluksuz Kaldılar bır sure . Erkek. kadınm elıne dokundu sonra başını onune eğdı usulca Bır zaman tunelınden geçıyor gıbıydıler Belkı bıraz da duş yorgunuydular Kadın ıçındekı COŞKL>U dışa vuramıvordu Gozlenn kaçmyordu erkegm gozierınden . Bırden "kırmızı rnektuplara" daldı Dedı kı "Bır çıçeğı bıle yurr'uşacık dokunuşlara sahıp bır aşkla seven sana ınat, ben çığlık çıglıga bağırara«, dıkenler> sevmeyı surdureceğım..." 300.000 TLlKDVdahıh Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesı Saiktmsöğüt Sokak ^4o: &B Cağaloğfü- istanbul Tet:514 01 95/96 Posta çekt no.: 666322 EYÜP1.ASLİ\1HimTCM\HKE\IESİHÂKİMLİĞİ"NDEN Dosya No. 1995 72 Esas 1996 464 Karar Davacı Şenol Eser tarafından açılan gaıplık davasının yapılan duruşmasında. Mahkememızın 14.6.1996 tarıhlı 1995 72 e. 1996 464 karar sav ılıdavası ıle Amasya. Mer- kez,Bekeköyüc: 064 02,s: lÖk: 39'danüfusakayıtlı Rüs- tem ıle Tamam'dan olma 1 3 1947 d.lu Demanı Eser'ın M K'nunîl mad. aereâınce aaıplığıne karar verılmıştır. " Basın: 108606
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle