26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABD Arafat ve Mübarek'in erteleme isteğini geri çevirdi. Çarşambaya yapılacak zirveye Mübarek katılmıyor Wasfamgton'cla sancıh zirveDış Haberier Servisi-Arap-tsrail zirve- sinin. çarşamba günü Washington"da gerçekleşeceği bildirildi. Mısır De\let Başkanliğı danışmanı L same el Baz. basına yaptığı açıklama- da, zirve hazırlıklannın bugün başlaya- cağını ve zırvenin Çarşamba günü yapı- lacağını kavdetti. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın da. Ortadoğu Zirve- si'ne katılmak üzere VVashington'a gide- ceği bildirildi. Araft'ın sözcüsü Mar- van Kahafani dün AFP've yaptığı açık- lamada. " Zine çarşamba günü VVas- hington'da gerçekleşecek" dedi. Adının açıklanmasını istemeyen bir Fi- listinli yetkili de. Arafat'ın. Lüksem- burg'da. AB yetkilileriyle görüştükten sonra VVashingtona gideceğini sövledi. Filıstinli yetkili. "Arafat, şimdi Lük- İSRAİLLİLERE YASAK Filistin basına kapatıldı [PDış Haberler Servisi - Israıl ordusu. Batı Şeria ve Gazze Şeridı'ne yerel ga- zetecilerin girmesini yasakladı. Bölgenin türn gazetecılere kapatıldı- ğını açıklayan İsrail asken sözcüsü. da- ha sonra yaptığı acıklamada yasağın yalnızca lsrailli gazeteciler ıçin geçerli ,oldugunu. yabancı gazetecilerinprensip olarak özerk topraklara gidebilecekleri- ni kavdetti. ancak bir yerden digerine geçmeleri konusunda onlara da bazı sı- mrlamalar uetınlebıleceğinı sövledi. Bu arada İsrail askerlennin terk etnıe- digi tek Filistin kentı olan El Halil'de dün sabah sokağa çıkma yasağı kaldı- nlır kaldınlmaz Filıstinli gençler. İsra- il askerlerine taşlarla saldırdı. Olaylar- da can kaybı va da tutuklanan olmadı. İsrail güvenlık ser\ isi Şin Bet Başka- nı Amıral Ami A>alon, Mescid-ı Ak- sa'nın yanından geçen tünelın bu denli ciddı boyutlarda şiddet olaylarına yol açacağını önceden tahmin etmediklerı- ni sövledi. Şin Bet Başkanı. İsrail Parlamento- su'ndaki Savunma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada. bu konudakı hata- nın sebeplennı bulmak amacıv la soruş- rurma açıldığını belirtti. lsrail'in. Filistin Özerk Yöneti- mi'nden, çarşamba günüden bu yana meydana gelen \e yaklaşık 80 kişinin ölümüne neden olan olaylar sırasında. İsrail askerlerine ateş açan 100 ila 200 Filistinli polisın görevden almmasını is- teveceöi bildirildi. • Arafat ve Netanyahu Washington'a gitti. Mübarek katımaktan vazgeçti. Washington'dan yapılan acıklamada, Arafat ve Mübarek'in erteleme isteğinin geri çevrildiği ve zirvenin bugün yapılacak ön görüşmelerden sonra yann gerçekleşeceği bildirildi. semburg'a gidiyor, oradan da VVas- hington'a gidecek" dedi. Filistin Dev let Başkanı Yaser Arafat'la Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, ABD Başkanı Bill Clinton'dan Washing- ton'da salı günü (bugün) yapılması planla- nan zirvenın. gündem maddelerindeki gö- rüş aynlıkları giderilince>e kadar ertelen- mesıni istemişlerdi. Filistinli üst düzey bir yetkili, Arafat'ın yardımcısı MahmudAbbas. İsrail Başbaka- nı Benvamin Netamahu'nun danışmanı Do- reGold,ABDveBirleşmişMilletlerarabu- luculan Martin Ind\kve TerjeLarsenara- sında önceki gece geç saatlere kadar yapı- lan görüşmelerde gündem üzerinde anlaş- maya vanlamadığını bildirmiş ve Arafat'ın bu nedenle ABD Başkanı Clinton'dan "zir- venin birkaç gün ertelenmesini" istediğini belirtmişti. Ancak. Washington'dan dün vapılan acıklamada. Arafat'ın bu isteğinin geri çevrildiği ve zirvenin bugün yapılacak ön görüşmeler ardmdan çarşamba günü ger- çekleşeceği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Michael McCur- ry dün yaptığı acıklamada. ABD Başkanı Bill Clinton'ın Arafat ve Netanvahu ile bu- gün ayrı ayn görüşeceğini ve zirvenin çar- şamba günü gerçekleşeceğini bildirdi. Bu arada, Benyamin Netanyahu ile Ür- dün Kralı Hüseyin'ın zirveye kaütılmak üzere Washington'a gittikleri bildirildi. Mübarek katılmıyor Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in çarşamba günü gerçekleşecek zirveye ka- tılmavacağı bildirildi. Beyaz Saray. son zamanlarda İsrail hü- kümetini sert dille suçlayan Mübarek'in Netanyahu-Arafat görüşmlerine katılma- yacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Başbakan .\etan\ahu\\u protestoeden binlerce İsrailli eski Başbakan İ/ak Rabin'in nıe/arı başında toplandı.(Fotoğraf: RELTERS ı Michael McCurry, dün yaptığı acıklama- da ABD Başkanı Clinton'ın Mübarek'in zirveve katılmama karannı Mısır Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesi sı- rasında öğrendiğini belirtti. McCurry. Clinton'ın Mübarek'i Was- hington'a gelme konusunda ikna etmeye çalışıp çalışmadığı konusunda ise açıklama yapmaktan kaçındı. NetanyahıTdan teklif İsrail Başbakanı Natenyahu, gelecek haf- tadan itibaren İsrail askerlennin El Halil yö- resine yeniden konuşlandınlması konusun- da Filistinlilere görüşme teklif etti. Zirve için ABD'ye giden Netanyahu. İs- rail polisi ve Filistinli göstericiler arasında kanlı çatışmalara neden olan "tünelin" gö- rüşmelerin kapsamına alınmayacağını ifade eni YAŞLI HAHAM Tüneli açanlar deliDış Haberler Servisi-1 sra- ıl'in saygın din adamlann- dan İzak Kaduri Kudüs tü- nelini açanlann deli olduğu- nu sövledi. tktidarortağı radikal din- ci Şas Partisi'nin dini lideri olan 103 yaşındaki haham Kaduri. İsrail televizyonun- da yaptığı konuşmada "Tü- neli açarak tüm dünyayı kar- şımıza alanlar delidir" dedi. Haham Kaduri'nin parla- mentoda 10 sandalyeye sa- hip olan Şas Partisi üzerin- de büyük etkinliği olduğu ve muhalefetin güvensizlikoyu çağnsı yaptığı bu dönemde koalis>onun geleceğini be- lırleyebileceği bildiriliyor. İsrail solu her gün sokaktaDış Haberler Servisi - İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu"nun Filistin polıtikası. bir suikasta kurban gıden eski Başbakan İzak Rabin'in mezarı başında toplanan binlerce barışsever lsrailli tarafından protesto edildı. Tel Aviv "de önceki gün 30 bin banşçmın katıldığı mitingden sonra dün de Kudüs'te binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti. Sol- cu u Şimdi Banş" örgütünün Rabın'ın meza- rı başında düzenlediğı mitınge. tşçı Partısı hükümetinin Çev re Bakanı Yössi Saridde ka- tıldı. Sarid. mitıngde yaptığı konuşmada. VVashington'da Arafat Ia yapacağı zirvenin. Netanyahu'nun banş sürecini korumak ıçin "son şansı" olduğunu v urguladı. Washington zirv esinin gerçekleşmemesi durumunda mu- halefetin Netanyahu hükümetinı devirmek ıçin harekete geçeceğini bildiren Sarid. kat- liamla sonuçlanan Kudüs tünelinın açılması karannın araştırılması için bir komisyon ku- rulmasını daönerdi. Sarid'in konuşmasından sonra binlerce gösterici. Netanyahu'nun Kudüs'teki konu- runa > ürüdü. 80 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamlann ilk gününden beri lsrailli solcu- lar. barış sürecine darbe indiren Netanva- hu'yu yürüyüşlerle protesto edivor. Bu arada önceki gece Rabin'in katili \T- gal Amir'ın Herzliya'daki evine molotofkok- teyli atıldığı bildirildi. Polis açıklamasında, Amir'in annesi Gu- eoula Amir'in ev ine atılan molotofkokteyli- nin cıddi hasara yol açtığı, ancak olayda can kaybı olmadığı bildirildi. Amir'in evine ge- çen avda da fıtili yakılmamış bir molotof- kokteyli atılmıştı. Taleban'm gelişinden kısa süre önce 250 bin kişinin kenti terk ettiği, kaçışın hâlâ sürdüğü bildirildi KâbiPin dörlte biri kuzeye kaçıyor• Taleban yönetimi memurlara \e askerlere bir buçuk ay içinde sakal bırakma emri \erirken. emre uymayanlann ciddi biçimde cezalandınlacağını açıkladı. Dış Haberler Servisi - Afganistan'da geçen hafta yö- netimi elegeçiren \e derhal şenat uvgulamalanna baş- lavan radikal Islamcı Taleban. sivil ve asken devlet gö- revlilerine "sakal bvrakma" talimatı \erirken başkent Kâbil'de halkın yaklaşık dörtte bırinin "kenti terk etti- ği'" bildirildi. Taleban'ın Kâbil'e girmesinden önce bir mılyonu aşkın bir nüfusa sahip olan kentten 250 bın'den fazla insanın kuzeye doğru kaçtığı. daha binlercesinin de kaçma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Kâbil'in 25 kilometre kuze\ınde bulunan Karabağ'da yaşayan tüccar Muhammed Asıf, Taleban'ın Kâbil'e Türkiye'dentoplantı çağnsı ANKARA(AA)- Dışışleri Bakanlığı Enformasyon Daıre Başkanı Sermet Atacanlı, Afganistan'daki durumu değerlendirdiklerini ve Türkiye'de sorunla ilgili bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduklannı sövledi. Afganistan'daki anlaşmazlığa çözüm bulunması için Türkiye'de bir BM konferansına ev sahipliği yapmaktan memnunluk duyacaklarını kaydeden Atacanlı. Türkiye'nin tutumu ile ilgili bir soru üzerine, "Durumu değerlendiriyoruz. Degerlendiıme tamamlandıktan sonra tutumumuzu beürleyeceği/"" dedi. girmesinden üç gün önce başlayan "kaçış"ın milislerin kente girmesinden sonra da dev am ertiğini ileri sürerek kuzeve giden yolda 2 bini aşkın araç bulunduğunu ifa- de etti. Asıf. kentten kaçışın hâlâ sürdüğünü, ancak ge- lenlerin sayısmda bir düşme olduğunu belirtti. BuaradaTaleban'ındenetimindebulunan Kâbıl Rad- yosu'ndan dün vapılan duyuruda. "Askeri ve si\il dev- İet kadrolannda göre\ yapanlardan bir buçuk ay içinde sakal bırakmalannı istiyflruz" emn \erildi. Duyuruda. bu talimata uymav anlann "ciddi şekilde" cezalandınla- caklan kaydedildi. ancak cezanın nıtelıği konusunda ayrıntı verilmedi. Sakal bırakma talimatının. aşırı dın- cı Taleban güçlerinin yönetimi ele geçirmesinın ardın- dan kurulan özel polıs dairesı tarafından verildığı kav- dedildi. Yönetimi ele geçırmesınin hemen ardmdan çalışan kadınların evlerinden çıkmalannı yasaklayan Taleban örgütü. kadın memurlara -çalışmadanmaaş bağla>acağı"'nı açıkladı. Taleban örgütünün liderlerin- den oluşan geçicı hükümetin başkanlıgına getirilen M<^ la Muhammed Rabbani. yayımladığı karamameyle, da- ha önce çalışan, ancak şimdi evden çıkmalan yasakla- nan kadınlara. haklarında kesin karar alınmcaya kadar maaş bağlanacağını duyurdu. Taleban güçleri Kibil'in kuzevine doğru ilerliyorlar. Taleban'ın eski hükümete bağlı kuvvetlerin merkezi konumundaki Cebel üs-Se- rac'ı \e Kapisa'\ı eçırdikleri bildirildi. Kâbil'in düş- mesınden sonra ortadan kaybolan Rabbani ve yardım- cılannın Cebel üs-Serac kentine sığındıklan bildiril- mişti. Ancak devrik dev let başkanının Taleban'ın ken- te eirmesinden önce kaçmış olabileceği belirtiliyor. Ote yandan, Afganistan'ın Ankara Maslahatgüza- n ülkesinde şeriat rejimi ilan eden yönetimi tanıma- yacaâını belirterek Kabil'e dönmeyeceğıni açıkla- dı POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Taleban Olayının Ekonomik BoyutuAfganistan'da Taleban'ın zaferinden kimler kazançlı, kimler zararlı çıktı? Taleban'ın zaferinden şimdilik en kazançlı çıkan ülke Pakistan. Islamabad, önce ekonomik açıdan kazançlı. Afganis- tan, Pakistan'ın Orta Asya'ya açılan kapısı. Guneyinde Pakistan bulunan Afganistan kuzeydeTacikistan, Türk- menistan ve Özbekistan'la komşu. Pakistan'ın düşü, Afganistan üzennden Orta Asya'ya ticaret yolu açmak. Islamabad bu amaç doğrultusun- da, Taleban'ın denetimindeki Batı Afganıstan'dan Orta Asya'ya demiryolu inşa etmek istiyordu. Ancak bu ta- sarı devrik Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani yö- netimi tarafından engellenmiştı. Rabbani'nin denetimin- deki Doğu Afganıstan'dan geçen yolun kullanılması ıse mücahit gruplan arasındaki çarpışmalardan ötürü müm- kün olmuyordu. Böylece Islamabad yönetiminin böige- deki rakibı Iran, açtığı demiryolu ile Orta Asya ve Avru- pa arasında köprü konumuna gelip eski Sovyet cum- huriyetleri ile ticareti geliştirirken Pakistan. bölgenin mu- azzam ticaret potansiyelinden pay alamıyordu. • • • Bu durumun değişmesi ıçin Afganistan'da mücahit grupları arasındaki çarpışmaların son bulması ve ülke- de istikrann sağlanması gerekıyordu. Ama Paştun, Tacik. Özbek gibi çeşitli etnik gruplar- dan oluşan ve savaş lordlan tarafından bölünmüş ülke- de istikrar nasıl sağlanabilırdi? Etnik gruplann, feodal beylenn, çeşitli lehçelerin üs- tünde, hepsini peşine takacak, çevresınde birleştire- cek bir bayrakla. Bu bayrak, 'şenat'h. Şeriat bayrağını taşıyan Taleban, hiçbir etnik grubun ya da bölgenin temsilcisı olarak ortaya atılmamıştır. Sa- dece her şeyin üzerinde olan Islamın sözcülüğünü yap- makta, yalnızca Islam için savaşmaktadır. ilginçtir, ha- reket 3 yıldır adını duyurmasma karştn, lıden Molla Mu- hammed Ömer'i dünya daha birkaç gün önce tanıdı. Stalin, Sovyetler Birliği'nde mılliyetçilık akımlarını sosyalizmle bir türlü ortadan kaldıramayınca, son çare olarak çeşitli milliyetleri Rus millıyetçiliğinin potasında entmeye çalışmıştı. Kendısi Gürcü olduğu halde, Rus milliyetçiliginın en ateşli savunuculuğunu yapmıştı. Işte Taleban da Afganistan'da çeşitli etnik gruplan ve feodal beyleri Islamın potasında eriterek ülkeyi birleş- tirme iddiasıyla ortaya atılmıştır. Yöntemlen Stalin'inki- ler kadar radikal ve acımasızdır. Sovyetler Birliği'nde Stalin'in birleştirici güç olacağını umut ettiği kolektifleş- tirme ve Rus milliyetçiliği. Afganistan'da yerini, birieş- tirici rol oynayacağı umut edilen şerıata bırakmıştır. Taleban, ülkeyi birieştirmeyı başaracak mı? Orası tartışmalı. Taleban, "aşiretlerüstü" bir hareket olduğunu iddia etmesine karşın uyeleri büyük çoğun- lukla ülkenin güney ve orta bölgelennden gelen 'Pat- hanlar'dan oluşuyor. Kuzeyde devrik Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbanı'yi destekleyen ünlü komutan Ah- med Şah Mesud'un liderliğindeki Taciklerin ise Pathan- larla aralarının iyi olmadığı bilinir. Kuzeydeki diğer güç- lü derebeyi Özbek General Abdul Raşid Dostum'un Taleban'la ilişkilennin ne yönde gelişeceği de önümüz- deki günlerde görülecek. • • • Taleban ülkeyi birleştirmeyi başarabilirse, Pakistan'ın Orta Asya'ya açılma umudu gerçekleşebılecektir. Re- uter muhabırine demeç veren Pakistan Ticaret ve Sa- nayi Odası Başkanı llyas Ahmed Billur şöyle diyor: "Afganistan 'da barış kurulabılirse Pakistan, Afganistan ve Orta Asya'da çok büyükpazariara kavuşur." Pakis- tan'ın Taleban hareketini ilk tanıyan ülke olması anlam- hdır. Taleban hareketini, bölgedeki ekonomik çıkar hesap- lanndansoyutlamakyanıltıcıolabilir. Reuter, "Taleban'ın doğuşu Islamın yanı sıra ticaretle ilgilidir" diyor. Nite- kim hareket, Ekim 1994'te Güney Afganistan'da, çeşit- li bölgelerde uydurma gümrük kapıları kurup tüccarlar- dan vergı alan derebeylere karşı savaş açarak ticaret serbestisini sağladı. Taleban, durumu kontrol altına alabilirse Pakistan'ın Afganistan üzerinden Türkmenistan'a ulaşacak doğal- gaz ve petrol boru hatlan yapmayı tasarladığı bildirili- yor. • • • Kâbil'in düşmesinden 10 gün önce Afganistan'a bir heyet göndererek Taleban liderleri ile görüşen VVashing- ton da gelişmelerden rahatsız görünmüyor. ABD, Pa- kistan ve Taleban'ın Afganıstan'ı ile bölgede iran'ı den- gelemeyi düşünüyor olabilir. Iran ise kuşkusuz Taleban'ın zaferinden en zararlı çı- kan ülke. Orta Asya kapısı açılan Pakistan, bundan böy- le bölgede ekonomik ve siyasa! açıdan Iran'ın en bü- yük rakiplerinden biri olacak. Son gelişmelerden kaygılanan diğer bir ülke de radi- kal Islamın kendi sınıriarı içine sıçrayacağından korkan Rusya. Afganistan, dünyanın gündeminde tekrar ön sıralar- da yer almaya aday görünüyor. Butros Cali ile görüşen Tansu Çiller 'Petrol boru lıattı yakııula açdacak' YORK (AA) - Dışişlen Bakanı Tansu Çiller. "Türkiye'nin rolii ve böl- gedeki istikrar için önenıi. başta ABD ol- mak üzere, bütün ülkeler tarafından an- laşılmıştır" dedi. Dışışleri bakanı Çiller BM genel kurulu münasebetiyle geldiği New ^'ork'ta. Kerkük-Yumurtahk petrol bo- ru hattının 986 sa> ılı karar çerçevesınde bir- kaç haftaya kadar açılacağı müjdesıni de verdi. Çiller Nevv York'taki temaslannı tamam- ladıktan sonra Türk gazeteciler için bir soh- bet toplantısı düzenredi. Çiller. "Türki- ye'nin dış politikasında da herhangi bir sapma olmadığı" mesajını verdi. Tansu Çiller. BM genel sekreteri Butros Gali ile yaptığı görüşmede "Kerkük-Yumurtalık boru hattının Güvenlik Konseyinin 986 sayılı kararı çerçevesınde bir an önce açılması konusunu gündeme getirdigini" bildirdi. "Aldığımız cevap bizim için çok memnuniyet verici olmuştur. Bunu sizler- |e paylaşmak istiyorum" diyen Çiller. "Sa- yın Gali birkaç hafta içerisinde boru hat- tının açılacağını ifade etti" şeklinde ko- nuştu. Çiller. "Genel sekreter Gali'nin Kıb- rıs'ta ikili görüşmelerin bir an önce baş- lamasından yana olduğunu ifade ettigini" sövledi. Bakan Çiller. Nevv york'ta bir ara- ya geldiği İngiliz, Alman. Ispanyol ve Ital- yan meslekdaşlannın kendisine. "Avrupa parlamentosunun aldığı kararların yan- lış olduğunu, bunun dü/eltilmesi için iil- kelerinin seferber olacaklarını ifade ettik- lerini" de bildirdi. "AP'nin Türkiye'ye yaptığı haksı/lık bizzat AB üyeleri tara- fından tescil edilmektedir" diyen Çiller. "Avrupa Parlamentosunun üstelik Tür- kive'vi kınaması bir büvük sorumsuzlu- ğun sonucudur" şeklinde konuştu. Çil- ler AP'nin. gümrük birligi karan hariç, Tür- kiye lehinde hemen hemen hiç karar alma- dığının da altını çizdi. Dışışleri Bakanı Çiller. Ne\\ Yorktemas- larinda iki konuda ciddi sonuç aldıklannı da belirtti ve iki konuda şöyle konuştu: "Ku- zey Irak'ta. Türkmenler konusu dünya gündemine girmiştir. Türkmenlerin ko- runması gereği. onların eşit hakları me- selesi şimdi>e kadar hiç konuşulmazken BM ve ABD nezdinde kabul gören bir ko- numa gelmiştir. Bunu çok önemsiyoruz." "Türkiye'nin (kuzev Irak'ta) bir geçici tehlike bölgesine duyduğu ihtiyaç artık açıklık kazanmıştır. Kuze> Irak politika- mızdaki belirginlik ve değişim dünya ka- muoyuna malolmuş durumdadır. Bun- dan sonraki gelişmelerin bu çerçevede olacağını söyleyebilecek konumdayız." Çiller. Iran Dışışleri Bakanı AliEkberVe- layeti ile yaptığı görüşmede de Türkiye'nin teröre müsamaha etmeyeceğini açıkça dile aetirdiöini belirtti. İLAN T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI HALKALIGİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Barboros Bulvan Abbas Aga Sok. No: 9 8 Beşıktaş - Istanbul adresınde mukim Etim- peks Gıda San. ve Tic. A.Ş.firması adına Gümrük Gırış Beyannamelerinden dogan ve karşılannda mıktarlan göstenlen kamu alacaklarının tahsili için çıkartılan teblıgatlar fir- masının adreste bulunamaması sebebiyle lade edilmıştir. 7201 sayılı Tebhgat Kanununun 28 ve 3 l'ınci maddeleri gereğince tebligat yerine ka- im olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda belirtilen nedenler ile anılan adreste faaliyet gösteren şirketin belirtilen bor- cunun 15 gün içinde gümriigümüz saymanlığına ödenmesi. aksi halde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunu'nun 55-60 ve 114'üncü maddeleri gereğince işlemyapılacağımnbı- linmesi ilanen tebliğ olunur. Tahsin Cömert Gümrük Müdürü Bevanname No.Tarihi: 768:12110 1990 39929 2g.05.l990 Amme Alacağı Miktarı: I3.249OOO.-TL 8.150.000.-TL Basm:10867 0 tLAN T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK ^lÜSTEŞARLIĞI HALKALI GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Öztaş Endüstn Yatınmlan TicaTet A.Ş. Dikili Top Yeşilçimen Sk. No: 5 Kat4 Beşiktaş - Istanbul adresinde mukim firması adına Gümrük Gıriş Beyannamelerinden doğan ve karşılarında miktarları gösterilen kamu alacaklarının tahsili ıçın çıkartılan tebligatlar fir- masmın adreste bulunamaması sebebiyle iade edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 31"inci maddeleri gereğince tebligat yenne ka- ım olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenler ile anılan adreste faaliyet gösteren şirketin belirtilen bor- cunun 15 gün içinde gümriigümüz saymanlığına ödenmesi. aksı halde 6183 savılı A.A.T.U.H. Kanunu'nun 55-60 ve 114'üncü maddelen gereğince ışlem yapılacağının bı- linmesi ilanen tebliğ olunur. Tahsin Cömert G ü m r ü k M ü d ü r ü Dosya No: Bevanname NofTarihi: Amme Alacağı Miktarı: 34245I55-1556O 88892 30.09.1993 4" 145.000- —' Basm:108671 İSTANBUL'DAKİ EVİNIZ AŞLIK H O T L KONUM Maçka, Valideçeşme de kurulu, iş ve alışverış merkezlenne yürüyüş mesafesinde Havalimanı na 3 dakıka uzaklıktadır. ODALAR 6 suit ve 73 standart oda olmak ûzere toplam 79 oda. Bûtün odalar kabtolu yaym ile dış yayınlar da dahil olmak üzere 26 kanal renkli TV, müzik yayını. minibar, özel banyo ve uluslararası görüşmelere de açık otomatik telefon ve odadan kumandalı klıma olanaklarına sahiptir. SERVİS Sabah kahvaltılarının açık bûfe olarak sunulduğu kahvaltı salonumuz, öğle ve akşam yemektenniz için Restaurant'ımız ve Lobby Bar"ımız sizlen ağırlamaya hazırdır TOPLANTI ODASI 40 kişi kapasitelı toplantı odamız (TV salonumuz) mevcuttur Spor Caddesi No 145, Valıdeçeşme, 80680 Maçka, Istanbul Tel. (212) 227 83 10 (4 hat) Fax. (212) 260 42 43
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle