01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SA'YFA CUMHURİYET 1 EKİM1996SALI HABERLER ETUC'a tarafsız dayranma çağrısı • ANKARA (ANKA) Tiirl<-/ş'e bağlı Türkiye Sağlık Işçileri Sendıkası Genel Başfcanı Mustafa Başoğlu. Avrıapa Sendikalar Birliei (ETUC) Genel Sekreten" Emiiio Gabaglio'va bir mek"tup göndererek. Kıbns konusunda tarafsız davranmasını istedi. Mustfafa Başoğlu, Gabaglio'va gönderdiği mektupta, E T U C u n Kıbns'taki son ©laylıarda tarafsız davranmadığını savunurken. ulusl.ararası kuruluşlann bu gibi olaylann nedenlerini araştırarak doğru ve tarafsız değerlendirmeleri gerektiğini ıfade ctti. Uluşlararası Af Örgüîii kampanyası • İstanbul Haber Sen isi - Uluşlararası Af Örgütü, Çi Halk <Tumhuri}etı'nın uyguladığı insan haklan ihiallerini dünya kamuoyunun gündemine getirmeyi hedefle>en kampanyasını sona erdirdi. Uluslararası Af Örgütünü lstant>ul Girişım Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada. 13 Mart'1996 tarihinde başlatılan kampanya kap.samında, Jİusal \e uluslararası roplantılara katılarak imza :oplandıöı, Istanbul'da HABITATII insan yerleşimleri Konferansı'nda açılan standda ziyaretçilere rbtoğraf sergısi ve video gösterisiyle Çin'deki ınsan haklan ihlallerinin anlatıldığı belirtildi Demirel, su sporu şöleninde • ANKARA (ANK.A) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. ikincı uluslararası Atatürk Barajı Su Sporlan Şö)eni açılışına katılacak. -4- 5ekim tanhleri arasında yapılacak törende. federasyonlara bağlı sporculann dışında >öre halkından ve KKTCderı 300 civarında sporcunun da etkinliklere katılacağı bildirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışmaya Şanlıurfa ve Adıyaman valiliklennın de katkıda bulunacağı belirtildi. TBMM bugün açılıyon • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM'nın20! dönem 2. yasama yılı çalışmaları. bugün Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel"in konuşması ıle başlayacak. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. venı yasama yılının başlaması nedeni> le bu sabah bir basın toplantısı düzenleyecek. Yeni yasama vılı nedenıvle ilk tören. saat 13.30'da TBMM'nin ön bahçesindeki Atatürk anıtı önünde yapılacak. Bu törenden sonra, Gürer A>kal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. TBMM Şeref Holü'nde açılış konseri verecek. CHP'den kadınlara çağrı • İstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Muazzez Çelebi, bugün Ortadoğu'da oynanan "şeriatoyunlarının" gelecekteki hedefinın Türkiye olduğunu belirterek "Tüm çağdaş, demokrat. Atatürkçü kadınlan sövlem \eeylem bırlığine çağınyoruz ' dedi. Muazzez Çelebi. vaptığı vazılı açıklamada. Afganistan'daki şeriatın vahşet bovutunda olduğunu vurgulayarak yaşanan bu son örnekte de "şeriatın kadın düşmanlığının gözler önüne sunulduğuna" dikkat çekti. 'Yeni oluşumcular' toplanıyop • AİVKARA (Cumhuriyet Bürosu)- "Yenı oluşumcular"" olarak bilinen DYP'den avnlan bağımsız millervekillen. partileşme çalışmalan ıçin ıkineı toplantılannı yann Ankara'da vapacaklar. Toplantıda. teşkilatlanma. program ve tüzük çalışmalan değerlendirilecek. Bağımsız Aydın Millet\ekili Isınet Sezgin, harekette herhangi bölünme veya parçaianma olmadığını belırterek "Bu bir halk"hareketidır. Liderini hareketin kendısı belırler " dedi. Koca dayağı sııç olacakANKARA (Cumhuri>etBürosu)-Kadı- na kar^ı e\ ıçı şiddet \e koca dayağı izlen- mesı yakınmaya baglı >uç olmaktan çıka- nlarak "kamu suçu" olarak düzenlenecek. Hükümet tasansı olarak TBMM'ye sunu- lacak taslak uyarınca. Türk Ceza Yasa- sı'nda (TCY) söz konu^u suç için öngörü- len cezalar da arttınlacak. Kadın \e aileden sorumlu De\let Baka- nı Işılav Sa>gın'ın Hakkârıli kadınlar için hazırJadığı \e Mıllı Eöitım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığfnın desteklediği proje kapsamında kurulacak atölyelerde doku- nacak kılimler. mılletvekıllerine \e Türki- ye Odalar ve Borsalar Bırliği (TOBB) üye- lerine zorunlu olarak satıiacak. De\let Bakanı Saygın. dün gönüllü ka- dın kuruluşlanndan teniMİcilerle biraraya gelerek. çalışmalan hakkında bilgi verdi. Saygın. yasal düzenlemelerde kadın-erkek eşitliğinin'sağlanmasına ılişkın çalışmala- rı anlatırken. kadının bekârlık soyadının e\ lendikten sonra da sürmesi v e ev lilik bir- • Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Saygın'ın hazırladığı yasa taslağı uyarınca. koca dayağına maruz kalan kadının şikâyeti olmasa da adli makamlar kendiiiklerinden ko\ uşturnıa başlatabilecek. Taslak uyannca. ev içi şiddet için öngörülen cezalar arttınlacak. liğinin sona ermesi halinde edinilen malla- nn karı-kocaarasındaeşitpaylaşımı konu- larında hazırlanan taslaklann, hükümet ta- sansı olarak TBMM'ye getirileceğini be- lirtti. Savgın. "Diğer partiler de bu konu- larda öneri hazırlamıştı. Kimsenin karşı çı- kacağını sanmıyorum" dedi. Saygın. e\ içi şiddete ilişkın TCY"deki cezalann arttırılması ve kocada>ağının iz- lenmesinın yakınmaya bağlı suç olmaktan çıkanlması için de birtasarı hazırladıkları- nı açıkladı. Saygın, koca dayağına maruz kalan kadının şikâyeti olmasa da adli ma- kamlann kendiiiklerinden kovuşturma baş- latabileceklerini söyledı. Aife içi şiddete ilişkin suçlann ağırlaştıncı hallerindekı ce- zalann da arttırıldığı ta.sarıda. çocuklara karşı yapılan "fena muamele> 'de de hapis cezasınınalt sınırı 18 a\ ola-rak düzenleni- sor. Millet>ekillerine zorunlu kilim De\let Bakanı Sa>gın. nedeniyle göç eden kadınlann sağlık. eği- tim ve ekonomik sorunlannın çözümü için Mılli Eğitım Bakanlığı \e Sağlık Bakanlı- ğı ile bırlıkte hazırladığı proje kapsamında geçici atöhelerde kılim dokunıasının baş- ladığını açıkladı. Saygın. tasanmını kendisinin çizdıği 800 metrekarelik kıfim atölyesinin vapımına }akındabaşlanacağını belırtırken. atöhedc çalışacak 1200 kadının sigortalı yapılaca- ğını söyledi. Saygın, burada dokunacak ilk kilımlerin TBNİM Başkanı Mustafa Kalemlinın de vardımıyla büriin milletvekillerine zorun- İu olarak satılacağını açıkladı. Savgın. "Bütün mületvekilleri Hakkâri- li kadınlann dokuduğu kilimJerden en az bir tane alacaklar" di>e konuştu. Projeye parasal destek sağlayan TOBB ü\elerinin de zorunlu olarak bu kılımlerden edinece- ğıııı belirten Saşgın. "BizHakkârilikadın- İann elinden tutuyoruz. Bu iş tutarsa zaten btzinı yardımunıza gerek kalmaz" dedi. Savgın. bakanlığa bağlı Kadının Starüsü \e Sorunları Genel Müdürlüğü büınesin- de çalışmalarını yürüten Bilgi Baş\uru Bankası'na bağlı olarak kadının el emeği pazarlarına katılan kadınlarını sasisinın Ankara'da 150">e çıktığını dile getinrken. Izmır ve Manisa'da da beledıyelerın deste- ğivle fahri olarak kadının el emeğı pazar- ları örsîütleneceöıni söviedi. İnsan hakları savunucusu Hollandalı eski polis şefi Arıe Zvvanenburg, insan haklan ihiallerini polis gözüyle Cumhuriyet'e değerlendirdi 'Poüsi mıhımhıvsaıı işkenceyideönlersin' Hollaııdalı eski polis şef] Z« anenburg, \ üz- lerce işkence ola\ını polisin kişisel tavnyla açıklamanın inadıncı olmadığını söyledi. ALİER Llu?>lararası Af Örgütü Genel Sekreten Pi- erre Sanie başkanlığındaki heyetle Türkı- >e'>egelen Hollandaiı ınsan hakları »av unu- cusu. eski polis şefı ve Adalet Bakanlığı Da- nışmanı Ane Z>vanenburg. Türkiye ile ilgı- lı gündemegetınlen "\üzlerceişkenceola>ı- nı, polisin bire>seldavranışma bağlay an açık- lamaları" ınandırıcı bulmadığım söviedi. Ane Zvvanenburg, "Pblis, insan haklannı ih- lalettiğinde.cezalandınlacağınıbilirvebuna inandırılırsa sisltmatik işkence önlenir" de- di. Türk polİMimı voruşturma vöntemının •"çok eski olduğunu" vi\ ıınan Zvsanenburg. Türk meslektaşlarına "Sana \apilmasini is- ternediğin şe> leri. başküsına yapına" me>.ajı- nı ıletti. Türkiye'de vaşanan vavgın ınsan haklan ihiallerini önlenıeve vönelık kanıpanvavı başlatmak üzere İstanbulU<ı bulunan Hollan- dalı in>an haklan SJ\ ıınucıisu e.skı polis şetl Katliamı Ağansoy aydınlatacak İstanbul Haber Smisi - Kanuıov ıında "16 Mart Kadiamı"olarak bılınen, 16 Mart 19~8 günü vedi üni- versite öğrencısinin bomba v e silahla taranarak öJdürüi- mesiolavındakı Miları. eskı iilkücii tevfîk Ağanso) un 1986 vılındaki itıratlan ay- dınlatacak. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkenıesı ağustos avında öldürülen Ağan- sov 'un ıtıratlarını Ankara 4. Koiordu Komutanlığı As- keri Mahkemesi'nden ıste- Istanbul Lnıversıtesı önünde 16 Mart 1978 günü ülküciiler tarafından sol gö- rüşlü öğrencilerin üzerıne bomba atılmiş ve vedı kişi ölnıü^. çok sav ıda kışı vara- lanmiştı. Olavla ilaıli olarak faıllerden Zülküf Fsot'un aı- le>ının MIÇ duuırusu üzerıne bir yıl önce açı(an da\ anın düııkü duruşma- sında. müdahil avukatlar adına Cem Alptekin. gazetemızde 30 Ağustos 1996 tanhınde \avımlanan Genel \'a- 16 Mart 1978'de öldürülen yedi üni>ersite öğrencisinin davasını. eski ülkücii Te>fik Ağansoy 'un askeri mahkemede verdiği ifadesindeki itiraflan çözecek. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi. Ankara 4. Koiordu Askeri Mahkemesi'nden zabıtlan istedi. vın Koordınatörümüz Hikmet Çetin- kaya'nın yazısını mahkemeve sundu. Çetınkaya'nınyazısındaAgansoy un itirafdılekçesı ıle ilgilı sorulanngün- deme getinldığinı, bu itiraflann için- de 16 Mart Katliamı'nı açıkhğa ka- vuşturacakkanıtlarolabileceğıni >öv- ledi. Alptekin. Ağansov 'un itıratlan- nın özellikle olaylarda kullanılan sı- lahlar bölümünün davayla ilişkili ola- bıleceğını belırtmesı üzerıne ınahkeme. ara kararında şu anda Ankara 4. Koiordu Ko- mutanlığı Askeri Mahkeme- si'nde bulunan dos.vanın ıs- tenmesine karar verdi. $ışlı Celiktepe bölgesi LI- küOcaklan'nın l2Evlü!ön- cesınJekı hızlı mılıtanların- dan NuruHdh Tevfik Ağan- soy, daha sonra yakalanmış ve Istanbul 2 Numarah Sıkı- vönetım Askeri Mahkeme- si'nde vargılanmıştı. Ağan- sov bu sırada 3216 sav ılı Piş- manlık Yasası'ndan varar- lanmiş. aralarında Prof. Cmit Doğana>'ın öldıirülmesınin de bulunduğu birçok cinave- ti ülkücülerin nasıl işledikle- rinı. hangi silahları kullan- dıklannı. kımlerın emır ver- dığını açıklamıştı. İtiraflan savesinde serbest kalan Ağansov. daha sonra Alaattin Çakı- cı'ııın ülkıicü mafva çetesıne giımiş. geçen agustos ayının sonlarında v ine Ç'akıcı'nın adamlan tarafından öldü- rülınüştü. 6 Dava 149. maddeden açılmalıydı' HALJL NEBILER Kamuoy unda "16 Mart Katliamı'" olarak bılınen. bombalı ve sılahlı saldınyla vedi öğrencinin öldiiriilmesi, çok"sav ıda kişının varaianmasıvla sonuçlanan olavın yargılanmasında görülen ganplıkler. müdahil av ukatları ve ölenlenn vakınları tarafından endi^eyle karşılanıvor, Avukat Cem Alptekin. mahkemenin gerçeğin ortaya çıkması için atılmasi gereken adımlan atmadığını söviedi. Bir vıl önce venıden sörülmeve başlanan 16 Mart Katliamı davasındaki en önemli tartışmalardan bırinı. davanın açıldığı yasa maddesi oluşturuyor. Mahkeme. sanıklan Türk Ceza Yasası'nın 450 4. maddesinden yargıhyor. Bu madde ise kasten adam öldürme eylemlerini cezalandınyor. Ancak ilk 16 Mart Katliamı davasında askeri mahkeme "olayın miicerret birden zivade adam öldürmek kastıvla değil. saik olarak kars.it görüşlü kişilerii) topu'kûn imhasına yönelikolduğu"'diverek 16 Mart katliamı'nın "Türkiveahalisini birbiri ak'vhinc silahlandırarak mukaleteye teşvik™ suçu kapsamına almış ve TCK'nin 149. maddesine göre cezalandırmıştı. Müdahil avukatlaryargılamanın 149. maddeden vapılması istemlerine ret yanıtı aldılar. Mahkemede neler oluvor TCK'nin 149. maddesine göre açılması gereken dava TCK 45O'_\e göre açıldı. Mahkeme. toplanması gereken delilleri toplamadı. Bombanın atılacağı ihbannda adı geçen kişiler tanık olarak davet edılmedi. Olavı planladığı belırtılen ve eşkâli verilen polisin kimlıği araştırılnıadı. Sanıklardan Zülküf İsot'un Ülkü Ocakları ile ılişkisi ıncelenmedı. Savcı. avukatlann vargılaına maddesi \c bazı noktalann araştırılmasi için vaptık-lan başvurulara çelişkili mütalaalar verdı ve mahkeme bu istekleri reddettı. Gorev ı ihmalden dolavı hakkında suç dııvurusunda bulunulan emnıvet görevlileriyle ilgili ı^lem vapıİmadı. Bombalama sanığı Latif Aktı mahkemeve aetırilemedı. Ane Zvvanenburg. İnsan haklan ihiallerini "'polis gözüyle"gazetemıze değerlendirdi. Zvvanenburg. vaptığı açıklamada. ışkence- nın önlenmesi ıçin en etkilı volun. htiküme- tın ınsan haklan ihiallerini cezasız bırakma- vacağını uvgulamalanyla göstermesı oldu- ğunu söyledi Zvvanenburg, "Buııa ek olarak. polis so- ruşturmasında temel >öntcmin. itiraf almak- tan. kanıt toplanıav a kav dırılmasu itiraflann kanıt olarak kabul edilmemesi, polisin eğitinı süresinin »eterli düzeje çıka- nlması gerekir" dıv e konuştu. Ane Svvanenburg, Türk polı- sının uyguladığı soruşturma vöntemını çok eski bulduğu- nu belırterek şunları sövledı. "Soruşturmada temel yön- tem kanıt toplamava vönelik olmalıdır. Bilebildiğim kada- nv la Türk polisi sanığı itiraf etme>e /orlavan bir vöntemi benimshor. Bu >önttmle \ apı- lan soruşturmada. polis sanı- ğı itiraf ettirmejezorfujor. sa- nık da itiraf etnıemek için di- rtnivor. Bu atmosfer içinde polis baskı uygulamaya baslı- vor. Hollanda'da \e bildiğim Batılı ülkelerde itiraf kanıt olarak kabul edilnıiyor." Işkencenin önlentnesınde temel faktörün hükümetın ko- nuya v aklaşımı olduğunu vur- gu'layan Zwanenburg. "Hü- kümet. insan haklan ihialleri- ni kesin olarak cezaladıracağı- nı uvgulamalan ile gösterirse, sistematik işkence büyük öl- çüdeöntenir"dedi. Hollanda'da ve bazı Avru- pa ülkelenndekı hak ihialleri- ni araştıran si\ıl oluşum Ombudsman kurumunun ol- dukça etkili olduğunu ve bu kurumun verdığı kararlara polisin uyduğunu. mahkeme- İerin de kanıt olarak kullandı- ğını söyleyen. Ane Zvvanen- burg. Türkiye'nin ışkencenin önlenmesıne vönelık alması- nı gerekli gördüğü dığer ön- lemlerı de ^öyle sıraladı: "Suç işleyen güvenlikgüçle- rine yargının doğrudan mü- dahalesini engelleyen yasalar kaldınlmalıdır. Polisin eğitim süresi çok kısa. bu süre 2 > il ot- malıdır. Polis şefleri astlanna insan haklan ihlalelerinin ce- zalandınlacağını kesin şekii- de ifade etmelidir. Görevi ge- reği şiddete başvurnıuş poli- sin ruhsal vapısı bozulabil- mektedir. Bu polislere psikolo- jik destek sağlanmalı gerekir- sc büro göre\lerine kaydınl- malıdıriar." -DUZ YAZI/ORHAN BİRGİT Çiller bugün öğleden sonra Türkiye'ye dönüyor. Erbakan da yarın sabah ortağını başba- kan vekılı bırakarak tartışmalı KuzeyAfrika gezeine başlıyor. Böylece koalisyonun iki or- tağının lideri de son derecede mutlu bir haftaya girecekler. Tansu Hanım, bir hafta boyun- ca başbakanlık oynayabilecek. Erbakan Hoca da kendisini Is- lam dünyasının gelecekteki li- deri olarak hayal etmesine ola- nak tanıyacak bir dış geziye çı- kacak. Tabii '7a/çü/e"birengelaşıla- bilirse!. Başbakanların yurtdışı gezi- leri, bakanlar kurulunun ortak kararıilegerçekleşebiliyor. Da- ha doğrusu. bir hükümet ka- rarnamesi hazırlanmadan ve cumhurbaşkanının onayına sunularak Resmi Gazete'de yayımlanmadan, gezi ile ilgili işlemler yasallaşmıyor. Yanı, başbakana ve kendi- sıyle birlikte bu geziye katıla- cak varsa başka bakanlara, bürokratlara. koruma görevli- Erbakan'ın Gezisi... lerine ve diğer kimselere yolluk olarak verilecek paranın öden- mesinden başlayarak, gezinin resmi bir kimlik taşıyabilmesi, örneğin Erbakan'ın gittiği yer- de Türkiye Cumhuriyeti hükü- metinin başkanı sıfatıyla karşı- lanması, uğurlanması, konuş- ması, gerekiyorsa anlaşma im- zalaması, ev sahiplerinden res- mi isteklerde bulunması gibi bir dizi işlem, böyle bir kararname olmazsa havada kalıyor. Bir başka deyişle, gezi o zaman özel bir turistik seyahat gibi de- ğerlendiriliyor. Erbakan'ın yarınki gezisinin karşısındaki "küçükenge/", bu gezinin ülkemiz açısından şu aşamada zararlı olabileceği düşüncesini taşıdığı için içiş- leri Bakanı Mehmet Ağar'ın imzalamayacağını söyleme-, sinden oluşuyor. Beklenilen, Çiller'in bugün öğleden sonra ABD'den dö- nüp içişleri Bakanı'nı "ikna et- mesi". Tansu Hanım. kendi partisi- nin üyesi olan İçişleri Bakanı gibi. bu gezi için herhangi bir kaygı taşımıyor. Erbakan'ın is- tediği yere gidebileceğini söy- lüyor. Ağar'ın kaygısı. hem Lib- ya'nın birçok ülkenin politik ar- şivinde "terörist devlet" olarak algılanmasından, hem de Kaddafi'nin daha birkaç hafta önce Türkiye'den çok ağır bir dil ile söz etmiş olmasından doğuyor. Bu kaygılar. Ağar'ın Çiller'e beslediği saygılara ağır basar da gezi kararnamesi imzalan- mazsa ne olur? Bazı çevreler, bu tür karar- namelerin geziier tamamlan- dıktan sonra da "ıstım arkadan gelsin" denircesıne imzaya açıldığını anımsatıyorlar. Erba- kan, kararnameyi sonradan imzalatırım gibi bir düşünce ile geziyi başlatırsa, o gezi sıra- sında Türkiye adına atacağı her adım. söyleyeceğı her söz elbette yine askıda kalacaktır. Üstelik. tartışmalı başlayan bir gezi olduğu için, dönüşte ka- rarname ya imzalanmazsa kuşkusu, sadece geziye katı- lanları değil, ev sahiplerinı de etkıleyebiür. Kaldı ki cumhurbaşkanının böyle bir bakanlar kurulu kara- rı önüne gelmeden. başbaka- nın yurda dönünceye kadar yerine başbakan yardımcısının vekillik edeceğini belirten bir tezkereyi TBMM Başkanlığı'na göndermesi de sakıncalı görü- lebilir. • • • Eksik imzalı olduğu için cumhurbaşkanının onayına sunulma aşamasına gelmemiş ve kararname olmamış bir ya- zıya dayanarak çıkılacak bir dış gezinin masraflarını başbakan, bazı kimselerin tahmini gibi ör- tülü ödenekten de karşılama yoluna gidemez. Bu da düpedüz hakkın suiis- timali olur. Şayet yarınki gezinin hukuki işlemlerinin tamamlanmasına bakanlar kurulu üyelerinden bi- risi ya da birkaçı karşı ç/kacak olurlarsa, Erbakan'adüşen, bu bakanların görevden alınmala- rını cumhurbaşkanına öner- mek, bu öneriyi kabul ettirebi- lirse, kendisine Kuzey Afrika gezisi ıçin yeşil ışık yakacak kimseleri yerlerine atamak ve ondan sonra "Ver etini Muam- mer Kaddafi" diyebilmektir. Yoksa, Türkiye Cumhuriyeti bir yolgeçen hanı değilse, onun başbakanı da hukuksal kural- ları yerine getirmeden bir dış geziye çıkamaz. Öyle görülüyor ki içişleri Ba- kanı Mehmet Ağar'ın tükürdü- ğünü yalamaması halinde, Ho- ca'nın Bingazı çölierine olan aşkı, bir hayli serencama mal olacak... GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Yazarımız Melih Cevdet Anday yıllık iznini kullanacağından yazılarına bir süre ara vermiştir. 'Asker elini politikadan çekmeli'Haber IVlerkezi - Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı UfiukUras. REFAHYOL hükümetinin ülkenin sorunlanm çözme yeteneğine sahip olmadığını, ancak bu hükümetin siv il yollarla değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Uras. "Askeri otorite elini politikadan çekmelidir. Askeri yoldan şeriatçı gelişmcler engeUenemez" dedi. ÖDP Genel Başkant Ufuk Uras, yazılı açıklamasmda, karşılıklı yoJsuzlukları örtme çabası sonucu kurulan REFAHYOL hükümetinin, 3 ayiık iktidan döneminde iç ve dış politikada oluşturduğu "kriz vunıağınr çözütemez bir noktaya getirdiğini belirtti. Uras, ekonomi alanındaki gayri ciddi önlemler. insan haklan ve demokratik özgürlükler alanjndaki kökiü yanlışlar ve adli alandaki çağdışı girişimlerin bu hükümetın. ülke sorunîannı çözme gibi bîr yeteneğinin olmadığını gösterdiğine dikkat çekerek. şu görüşleri dile getirdi: "Ancak. bu hükümetin değiştirilınes) siviJ volla otmak zorundadır. Son günlerde gazete haberieriıün sahr aralannda veva beüi çevrelerin ağzında sıkça doiasan 'zinde güçlerin', bazı askeri çe\Telerin REFAHYOL hükümetine ekim ayıaa kadar süre biçtiği jönündedir. REEAHVOL hükümetinin düşürülmesi çabalanndan askeri çevreter ellerini hula çeknu-lidir. Demokratik getişmelerin önünü tıkama alışkanbğını edinmiş olan askeri çevreler. bir ke/ daha koruma ve koüama göret ine kalkışmamalıdır. Şeriatçı geiişme karşısında vapılması gereken mücadeie srvil alanda oimak zorundadır." Uras, yeni yasama yılında Meclis'in, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nı hızla de|iştirerek bir erİcen seçim karan alması gerektiğini kaydetti. Imam-hatip yurdunda tecavüz 'Polis işkence iletutanak -.A NECAT! AYGLN MANİSA - Jmam-hatip yurdunda kalan iki erkek ögrenciye tecavüz ettiği savıyla 2.5 yıldır Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski yurt müdür yardımcısı Tamer Venice, polisin işkence yaptığını ve önceden hazırladığı ifade tutanaklannı imzalattıklannı öne sürdü. Sanık Yenice'nin avukatlan. Ertağnıl Davıoglu ve Özen İscan. "Bu davaya ilk önce tecavüz yönünden girdik. Ancak müvekkilimiz, duruşmalann ilk gününden bugüne dek kendisine işkence vapıldığını söyledi. Hatta işkenceci polisier hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şiındi mahkeme suç duvıınısu ik- ilgili soruşturma dosyasının savcılıktan geunesini bekli\or. İşkence ile alınan ifadefer geçersizdir. İdari soruşturnıadan bizinı baş> urumu/ doğnıitusunda karar çıkması halinde davanın seyri değişecektir" dediler. 'İşkence gördüm' Manisa Îmam-Hatip Koruma Yurdu'nda kafan erkek öğrenciler H. A. ile A. B.'ye tecav üz ettiği savıyla Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski yurt müdür yardımcısı Tamer Yenice dünkü duruşmaya katıldı. Sanık Tamer Yenice de kendisine yöneltilen tecavüz sav lannı kabul etmeyerek "Bu eski okul ınüdüriinün bir tezgâht, ben kinısev o tecavüz etmedim. Ancak gözaltına alındıktan sonra bana 10 saat aralıksız işkence vapıldt Bu işkence karşısında polisin daha önce hazırladığı tutanağı ünzaladım. İşkence gördüğümü kanıtlavan raponım var*" dedi. Bakanlıktan 'üniformalı çete' açıklaması ANK.AR\ (Cumhurivet Bürosu) - Genelkurmay Başkanhğı'nın ardından, İçişleri Bakanlığı da son dönemlerde ortaya çıkanlaa ve aralannda güvenük görev lilerinin de bulunnıası nedeniyle u üniformalı çete" olarak adlandınlan suç örgütleriyle ilgili bir açıklama yaparak. "münferit bazı olaylann, güvt-nlik güçlerinin tümüne mal edilemeveceğini" bildirdi. İçişleri Bakanlığı ndan dün yapılan açıklamada, zaman zaman her kesimde rastlanan personel hatalanmn üzerine gidilip, suçlulann bağımsız yargı organlanna sevk edildiği belirtilerek "Haİ böyle iken, münferit bazı olavların. büyük bir azim \e sevkle gorev yapan güvenlik güçlerinin tümüne mal edilmesi, herkesi derinden yaralamakta, mücadete şevidni olunısuz etkilenıektedir" dendi. Türkiye'nin uzun süreden beri askeriyie, polisiyle güçlü bir biçimde terörle mücadele süreci yaşadığı anımsatılan açıklamada, "Bütün bu süreçte güvenök güçferi arasında hiçbir ayrım olmaksızın mükemmel koordine. işbiriiği ve davanışma sürmektedir. Eksiklikkr kendi iç işteyişinde tanıanılanmaktadır. Bundan sonra da btı tür kabul edemeyeceğimiz her türlü olayın üzerin gtdilecek ve sonuçlandınlacaktır" göriişüne yer veritdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle