26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
H İ K M E T Ç E T İ N K A Y A din baronunun kazları 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yereöatan Cad Salkımsoğut Sck No 9'B CagaloŞiulstanbul Tel 514 01 96'95 Posta cekı no 666322 CumhuriyetKURUCUSU VWU8fWH (1924-1945) BAŞYAZAPI. HUfaHUİ 11945-1991)73. Yl SAYI25927 / 50000 TL (KDV ,çmde) 1B(İM1996S«J Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı gelişmeleri değerlendirdi Karadayı: Gidişkötü Meclis Açılırken Ekonomide bir hüküme- tin >aptığı ve yapacağı harca- malara kamuoyu önünde kaynak arayışı yeni bir olay- dır. Eskiden "Uzümünü ye de bağını sorma" anlayışı daha geçerliydi. Bu bakim- dan RP-DYP ortaklığının sorgulanması olumlu bir aşamadır. Ancak akh başında herke- sin gördüğü gibi kaynak ara- yışında düzenlenen paketle- rineskideyimle'sadreşıfa" olanıayacağı da anlaşüıyor. Koalisyon ne ekonomide, ne dış politikada, ne içe ne de dı- şa gihen verebüiyor. Buna karşın Başbakan Erbakan'ın sınırsız i\ imseriiğine diyecek yoktur. Necmettin Hoca'ya bakarsanız Türkiye, Cum- huriyet tarihinin göriilme- nıiş atüımını yaşamaktadır. Hükümet halkımıza her haf- ta bir müjde veriyor, her şey güzel. her şey düzgün, her şey tıkınndadır. Asva'daki ce\e- lanıvla gönülleri mest eden Başbakan, Müslüman ülke- lere 500 bin işçi, dışarıva 1 milyon otomobil ihraç etme- ye hazırlanmaktadır. Peki, şimdi de Afrika'nın .Müslüman ülkelerine çıkar- ma vapmava ha/ırlanan Sa- yın Erbakan'ın amacı nedir? Pembe gözlükler mi takmış- tır? Yoksa gerçek dışı gibi gö- lüiıciı politikaiann ötesinde bir başka amaç nu >aüyor? • Her şe> den önce bilinmeü- dir ki dinci partinin u/un sü- ren muhalefetinde sabırh bir hazırhk, özenli bir örgütlen- nıe, partinin mali destekleri- ni oluşturma, devlet içinde yapılanma ve temelde öğre- tim süreci bulunmaktadır. Bugünkü duruma hiç de kola> gelinmemiştir. REFAHYOL koalisyonu- nun kısa siireli dene\ imindc ise sabahtan akşama her şe- yin birden bire degişemeye- cegjni Sayın Erbakan iyi bU- mekte, geleceğe dönük tasa- nmında ilk aşamayı devlet kadrolarında yapüanmak olarak görmektedir. Buna bir de Türkiye'de kurulacak İslamcı düzenin dış destek- lcrini sağlamak çabası ekle- niyor. Açık ya da gizli bütün dış temaslann hedefi, Ana- dolu'daki dinci iktıdann şe- riat dümasındaki pavanda- larını vurmaktır. Bu yolda Sayın Erbakan'ın gözü öyle- sine karadır ki Türkiye'ye >önelik düşmanca rutumlan beigelenmiş olan ülkelere >aklaşırken bile her tüıiü ih- tiyatı elden bıralayor. • Koalisyonun DYP kanadı. Refahçılaruı hem dışa dönük çabalannı, hem de\let için- de yapılanma çalışmalannı elbette göriiyorlar. Saym Başbakan Yardımcısı da bu siyasete para% ana olmakiçin elinden geleni yaprvor. DYP'nin siyasal kimliği sa- katlanmıştır, parti Refah'ın koltuk değneğine dönüşmüş- tür. Bu apaçık gerçeği DYT Meclis Grubu bütünüyle içi- ne sindirebilecek midir? Bugün Meclis açıhyor. Gidiş Türkiye Cumhuri- yeti'nin laiklik temellerini kemiren yüzde 20'lik bir partinin ülkeye ve devlete egemenleşmesi yolundadır. Oysa Cumhuriyetin teme- finde "egemenlik ulusun- jur" şian yazıhdır. Egemen- Bği iktidarla kanştınp şeri- ata dönük bir partinin elleri- ae teslim ermek, ülkenin ge- ieceğine en büyük ihaneti vurgulamaktadır. Cumhuriyet • Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. RP'nin içte ve dışta geleneksel politikanın dışına çıkan tutumuna atıfta bulundu. Karadayı, "Türkiye'de işler kötü gidiyor. Duracak zaman değil" uyansında bulundu. Orgeneral Karadayı, hükümetin uygulamaları ile ilgili uyan ve endişe dolu ifadelerini DSP Grup Başkanvekili Mümtaz Soysal'a iletti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya da, PKK ve dinci faaliyetlere karşı tüm anayasal kuruluşlann ve sivil örgütlerin mücadeleye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgene- ral İsmail Hakkı KaradaM. LALE SARIİBRAHİMOĞLI' ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı karada>ı. lcoalısyonun büyük ortağı tslamı görüşlü RP'nın, Türkı>e'nın ıçte ve dışta gele- neksel polıtıkalannın dışına çı- kan tutumuna atıfta bulunarak. "Türkiye'de işler kötü gidiyor. Afganistan anlamlı örnektir. Du- racak zaman değil" uyarısında bulundu Denız Ku\vetlen Ko- mutanı Oramiral Güven Erkaya, Türkıye'nın ıç gü\enlığını teh- dıt eden en önemlı unsurların PKK teröriı \e aşın dıncı faalı- yetler olduğuna dıkkat çekerek " Böv le bir tehdit karşısında, tüm ana> asal kuruluşlann \e si\ il örgütlerin u\a- nık bir mücadeleve hazır olmalan gerekir. silahlı kuvvetler olarak bizlerin aynı dere- ı ede u\ anık olmamız, bu kabil akımlann dı- >ında kabnamız ve sadeee Atatürk ilkeleri- ni kendimize rehber edinmemiz gerekli \e /orunludur r! dedı. Çın'ın mıllı günü nedenıyle dün akşam »enlen resepsıvona katılan Karadayı, hü- kümetin uygulamalan ıle ılgilı uyan veen- dişe dolu ıfadelenni bir süre sohbet ettiğı DSP Grup Başkanvekili ve eski Dışışleri Bakanı Mümtaz Soysal'a ılettı Karadayı. REFAH YOL hükümetıni. ANAP ile bırlık- te güvensizlik önergesı \ererek düşürme 2 5 0 b i n k i s i K â b i l i t e r k e t t i Şeriattan büyük kaçış • Afganistan'ın başkentı Kâbıfe gıren ve geçen hafta yönetımı ele geçırerek .şerıat uygulamalarına başlayan radıkal İslamcı Taleban'dan kaçan halkıtı yaklaşık dörtte bin kentı terk etti. Sıvil ve askeri dev let görevliierine "sakal bırakma" talimatı veren Taleban örgütü, kadın memurlara "çalışmadan maaş bağlayacağf'nı açıkladı. • Taleban örgütünün liderlerınden oluşan geçıci hükümetin başkanhğına getırılen Molla Muhamme'd Rabbanı, yayımladığı kararnameyle. daha önce çalışan. ancak şimdi evden çıkmalan yasaklanan kadınlara, haklannda kesın karar alınıncaya kadar maaş bağlanacağını duyurdu. • //. Sayfada hesaplan yapan Soysal'a. me\cut koalis- yon hükümetinin gerek dış polıtıka u\ gula- malan gerekse kadrolaşma gırışimleri ko- nusunda bir uyarıda bulundu. Karadavı. Soysal'a. "Türki\e'de duracak zaman de- ğil. Afganistan anlamlı örnektir. İşler kötü gidivor. Gidiş kötü. Partiler bunun bilincin- de mi acaba?" dedı Türkıve'dekı me\cut duruma atıfta bulunarak, "Afganistan an- lamlı örnektir" di\en Karadavı"nın. Tiırkı- venın tarıhsel bağları bulunan Afganıs- tan'da, Taleban adlı örgütıin yönetımı ele geçırerek şenat hükümlerını uvgulamava başlamasından Turk Sılahlı Kuv vetlerı'nın (TSK)duyduğuendışeyıdılegetırmebidik- kat çektı Karadavı. Cumhurhet'ın, önü- müzdekı hafta Çıne vapacağı zıyaret ıle ıl- gılı sorusu üzenne. Çın ıleTürkıve'nın kül- türel ılişkılen bulunduğunu belırterek. Çın dahıl 27 ülkeyle Ankara'nın asken alanda ışbırlığı yaptıgını anımsartı. Denız Harp Okulu'nun 224. dönem eğı- tim veöğretım yılı açılış törenıne bırmesaj gönderen Denız Kuvvetlen Komutanı Ora- miral Güven Erkavada Atatürk'unemanet MArkasıSa. 19, Sü. 7'de LNİVERSİTELERDE LAlKLİK MESAJLARI • 19. Sayfada İÇİŞLERİ BAKANI AĞAR İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI Erbakan'a Iibya boykofu• Başbakan Erbakan'ın Libya, Mısır ve Nijerya'yı kapsayan gezisi olaylı başlıyor. Ağar, Erbakan'ın gezisi ile ilgili karamameyi imzalamayacağını belirterek istifayı göze aldığını söyledi. Kararnamede tüm bakanların onayının olmaması durumunda Erbakan'ın gezisi, 'özel statü'ye dönüşecek. Muhalefetin yanı sıra DYP de geziye milletvekili göndermeyecek. Frankfurt Kitap Fuarı Türkiye 'yi Fethullah Gülen temsil edecek• Kültür Bakanhğı. bugün Frankfurt'ta açılacak olan '48. Uluslararası Kıtap Fuan'nda Nurculuğun önde gelen isimlerinden Said Nursı ve Fethullah Gülen'in kitapları yer alacak. Kültür Bakanhğı, kitaplan yabancı dillere de çevrilen ve aralannda Yaşar Kemal. Aziz Nesın. Orhan Pamuk \e Talat Halman'ın bulunduğu yazarlann kıtaplanna standda yer vermedı. HÜLYA K.\RABAĞLI A\KAR\ - Kültür Bakan- hğı, Almanva'nın Frankfurt kentinde bugün açılacak olan "48. Uluslararası Kitap Fu- an'nda Türkıve'yı temsilen hazırladığı standa, gericı akımJardan Nurculuğun önde gelen ısımlen Said Nursi ıle Fethullah Gülen'ın kitaplan ve çok sayıdadıni ıçenklı ya- yın koydu RPİı Kültür Bakanı İsma- il Kahramanın uluslararası bir alanda Türkiye Cumhurı- yetı'nı İslamı içenklı yayın- İarla tanıtması. Başbakan Necmettin Erbakan'ın. ılk yurtdışı gezılennı. aralannda "terörii destekleyen devietter" listesınde bulunan Müslüman ülkelenn de bulunduğu mer- kezlere yapmasıyla paralel gelıştı. Kültür Bakanlığı'nın fuar ıçın hazırladığı katalog- da, dinı yayınlann büyük bir bölümü "felsefe kitaplan" ka- tegonsınde sunuldu. Kültür Bakanhğı telif haklan paza- nnda dünyaca ünlü yayınev- lennınyanştığı Frankfurt Ki- tap Fuan'nda kendısıne ayn- lan •4 de\letstandı"na Nurcu- luğun kurucusu Said Nursı, kamuoyunda "Fethullah Ho- MArkasıSa. 19,Sü.5'te GUNCEL CLÎVE\T ARCAYTJREK Kurtuluş! TBMM bugün işbaşı yapıyor. Umutsuz iç ve dış sorunların odaklandığı hükümete bir çözüm getırebılecek mı? Orta sağdakı dağınıklık, sosyal demokratlardaki pe- rişanlık sürüp giderken Şevket Kazan'ın övünerek i- lan ettıği gibi, yoksa "bu hükümet dörtyıl daha" başı- mızda mı kalacak? Karamsarlığın başlangıç noktası, ana muhalefetimiz. Sanki futbol takımı. Uludağ'da kampa çekılmış. Bir bil- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de AYŞE SAYIN ANK.ARA - Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın, yann başla- yacak Lıbya. Mısır ve Nıjer- ya'yı zıyaret programı koalis- yonda çatlağa neden olurken lçışlerı Bakanı MehmetAğar'ı ıstıfanoktasınagetırdı Kabıne- de. Erbakan'ın Türkiye'nın çı- karlanna ters düşen dış polıtıka yaklaşımıyla ılgilı çatlağın Mıl- îi Güvenhk Kurulu uyesı olan Içişlerı Bakanı Ağar'dan kay- naklanmasıdikkatçekti. Muha- lefetpartilerinin yanı sıra hükü- met ortağı DYP de milletvekili göndermeyerek "geziyi boykot etme" karan aldı. Erbakan'ın, daha öncekı uygulamalann ak- sine. Lıbya gezisi ıçın resmi ya- zı yenne "sözlü*1 olarak çağrıda bulunması dikkat çektı. RP ile açıkça kav gaya girmekten çeki- nen DYP, boykot karanna ge- rekçe olarak "Tesmi çağn japıl- manıasınr gösterdı Alnan bılgıye göre Ağar. par- ti yönetimine Erbakan'ın Liby a gezisi ıle ilgili Bakanlar Kuru- lu kararnamesını imzalamaya- cağını açıklayarak. bu nedenle istifayı göze aldığmı bildirdi. MArkasıSa. 19,Sü. 7'de • ÇİLLERİN tPLERl RP'NtN ELİNDE • 19. Sayfada • BUNALIM KAP1DA • 19. Sayfada Palme cinayetinde yeni iddia 'Katil'm yanhması KKTCde• Olof Palme suikastının, ülkesinin gizli servisi tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Güney Afrikalı eski polis şefi Dirk Coetzee'nin suikasta yardımcı olmakla suçladığı Isveçli Neonazi Bertil Wedin, KKTCde ortaya çıktı. 1985"ten beri Girne'de yaşayan \Vedin. Bayrak Radyosu'na haftalık tngilizce program yapıyor. Wedin, Girne'de sık ağaçlann gizlediği \illasında gözlerden uzak yaşıyor. • Iki bekçi köpeği \e kuşkulu ilişkileri nedeniyle mahalle sakinlerinin "tehlikeli Isveçli" diye söz ettiği Bertil Wedin. Palme suikastını yönettiği öne sürülen Güney Afrikalı "süper ajan" Craig Williams'ı tanıdığını kabul ediyor. ancak suikastı gerçekleştirdiğı iddia edilen Rodezyalı eski asker Anthony White'ı tanımadığını söylüyor. Wedin'in suikasttan iki hafta önce Güne\ Afrika'va gittiği belirlendi. fiüRHAN UÇKAN / HAS/UV AKAR'm haiıeri • 10. Sayfada Saraybosna'da suikast • Bosna-Hersek İstihbarat Örgütü'nün ıkinci adamı Nedzad Ugijen"in silahlı saldırıda öldürüldüğü açıklandı. ABD'ye yakınlığıyla bılinen Ugijen'in radikal lslamcılar tarafından öldürülmüş olabileceği tahmin ediliyor. MİYASE LKNUİTun haberi • ". Sayfada Ortadoğu 'da barış tünelin ucunda • Ortadoğu"da gerginliğin gıderek tırmandığı günlerde Yahudılerin \ ılda ıki kez yaptıklan özel dua günü için bir araya gelen binlerce Israilli. Ağlama Duvarı'nın önünde toplandı. Filistin De\let Başkanı Yaser Arafat'la Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ise ABD Başkanı Bill Clinton'dan, Washington'da yapılması planlanan zirvenin, gündem maddelerindeki görüş aynlıkları giderılinceye kadar ertelenmesini istedıler. Arafat. Netanyahu ile görüşmek için önce Kudüs'teki arkeolojik tünelin kapatılmasını istiyor. Oysa pazar günü tüneli tekrar açan Netanyahu, tünelin "her zaman açık kalacağını" söyledi. • //. Sayfada Vakıf üniversiteleri iddialı 4 yeni üniversıtede ücretler 3300 dolarla 10 bin do- lar arasında değişıyor. • Arka Sayfada ÇelikPalasa çiftedarbe Bursa'daÇelikPa- las'ın arka bahçe- sınde, istanbul'da- kı Park Otel'i arat- mayan dev bir otel kütlesi tarıhi silueti ve doğayı ezerek Sükseliyor. 13. Sayfada Asteriks emekliiikten sıkıldı Asterıks'in çizeri Albert Uderzo, esin perisinin geri döndüğünü ve koca burunlu Galyalı'nın çılgın Ro- malılara hadlerini bildirmek için son bır'kez daha ma- ceraya atılacağını söylüyor. • 15. Sayfada BORSA ûOun 72.452.91 Oncekı 71576.67 DOLAR ûDun 91.700 Oncekı 91.150 MARK ÛDun ALTIN 0Dun 60.150 1.121.000 Oncekı Oncekı 59.900 1.121.000 Mafya Sır perdesi açılmıyor • 4 trilyonluk hesaplaşmada soruşturma genişletiliyor. Dün amelıyat geçıren Alı Yasak'ın yegenı Omer Yasak"ın ifadesinın. olayı büy ük çapta aydınlatacağı belırtılıyor. • Mafya hesaplaşmasında ölen Drej Alı'nın yegenı Nihat Yasak'ın cenazesi, Fatih Camıi'ndekı cenaze töreninden sonra memleketi Şanlıurfa'ya göndenldi. Cenazeye lbrahim Tathses, Mustafa Topaloğlu. Ferhat Güzel ve Nurı Sesıgüzel ile ülkücü babalar Drej Ali lakaplı Alı Yasak. Sedat Peker ve Halil Bayındır'ın da aralannda bulunduğu çok sayıda kışı katıldı. • 7. Sayfada Yüksekova Fidyecilerin sorgusu sürüyor • Yüksekova'da işadamlanndan haraç toplayan özel tını ve korucu çetesının; ANAP Hakkâri Milletvekili Geylani'nin yeğeni Vahyertın Aslan'dan fidye ıstenırken yapılan bant kaydının askeri yetkılılere ulaştınlmasının ardından gerçekleştinlen operasyon sonucu ele geçinldiği öğrenıldı. Fidyecilerin sorgularının sürdürüldüğü bıldırıldi. • 19. Sayfada DİNAR'I UNUTMA! ...Tanıdık tüm binalar yıkılmıştı. Okullar, kamu binaları, camıler ve minareler yıkılmıştı. Tannnın günahkâr kullannın evlerine verdiği cezayı anlıyorduk da kendi evıne verdiği cezayı anlayamıyorduk bir türlü .. NBKET GÜRCAN-m yazı dmsi yano Cumhurryei'te Sıvas kalliaıııııııi] karan 3 ekimde • 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin kundaklanıp 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü olaylarla ilgili 124 sanık hakkında açılan \e ilk duruşmada sanık avukatlan arasında şimdiki Adalet Bakanı'nın da yer aldığı dava karar aşamasına geldi. • Yargıtay 9. Ceza Dairesi. Ankara 1 No'lu DGM'nin "Olaylann arkasında örgüt yok, şeriatçı ayaklanma yok. Asıl faili belli değil. Asıl sorumlu Aziz Nesin'dir" yorumunu kabul etmezse dava yeniden görülecek. • Z Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle