28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyeffmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmenı OrhanErinç# Dı> Habcrier Şinasi Danışoğlu • iitjhbaraı ^ jvmKurulu G l Y K d Hik Cengiz \ ıldırım • Ekonomı Bülent Kızanlık o h Eri .„ „ . . . . , _ . . . . . . , . ... ,-_._ _ - . . ... —- , - Ankara TeıtiMİcısı Mustafa Balba\ • HaberMuduru Doğan Muessese Muduru Erol Erkut • MEDV\ C: • Yonetım Kurulu Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Cengiz \ ıldırım • Ek.onomı^Bülent jvızanlık Orhan Erin<,<. Okta> Rurtböke. Akın \tanıri BuK an \o 125 kat 4.Bdkanlıklar-iınkaraTel. Koordınatör Ahmet Korulsan • Başkanı - denel Müıhır Gûlhin 4195U2U (" hat). Faks -+1 ^502"" # lzmır Tenü.ılcısı Muhasebe Bülent Vener • Idare Erduran • (Coordmator Reha Serdar Kızık. H Zıja Bh 1352 S 2 3 Tel 4-) 11220, Hûseyin Gürer • Işletme Önder Işıtman • üenel Mudur Yaıdımcısı Yazıışlerı Mudürlcn HiknutÇetinka>a,ŞükraııSon<T. Haber Merkezi Mudunı Hakan Kara Görsel Yönetmen Fikret Eser £ Fotoâraf Erdoğan Köseoğlu • Bıkı-Bclse Yıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Edibe Suğra • Yun Haberlen Mehnîet Faraç Balba>. Hakan Kara. 4419117 • Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, Çelik • Bılgı-Işlem NaU İnal 1 Inonu Cd 119 S \o I Kat 1, Tel 3522550. Faks 35225^0 Bılgısayar Sıstem Mürüvet Çiler Mine Akdağ Tel 514 0^ 53 51395 8O-513S46O-61.Faks 5 Va>ımla\dn \e Basan: \enı Gun Haber Aıan» Basin \e Ya\mcıhk A Ş TuÂ<xai< L ad !9 41 t aiatoiilu .M'î-4 l-r PK 24b Nunbul Tei (fl ; ! 2 l SIZ (15 05 (20 ha:l Fak» IÛ 2I2 ı 513 1 EKİM 1996 İmsak:5.29 Güneş: 6.54 Öğle. 13 01 İkındi: 16.16 Akşam: 18.54 Yatsı: 20.13 4 yeni üniversite daha öğretime başlıyor. Ucretler 3300 dolarla 10 bin dolar arasında değişiyor Vakıf iuriversiteleriiddiah Barocco koleksiyonu • (AA) - Milano'da devam eden 1997 ilkbahar-yaz hazır giyım moda gösterılerinde dün Rocco Barocco'nun koleksiyonu tanıtıldı. Defilede gösterilen yan transparan elbıse. iddıalı hanımların dıkkati çekerken izleyicilertn de büyük beğenısmi kazandı Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları. Milano'dakı moda gösterilenne 6 ekıme kadar devam edecek. RTÜK'te belipsizljk • A.\KARA(Cumhuriyet Biirosu)- Radyo \e Televızyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Guneş Müftüoğlu, TRT Genel Müdürlüğü içın üst kurul üyelerıyle yarın toplantı yapılacağını, ancak seçim konusunda belırsizlik yaşandığını söyledi. Müftüoğlu "Çoğunluk saölanırsa üç aday beîırlenecek" dedi. RTÜK. 21 kışınin TRT Genel Müdürlüğü'ne aday okiuğunu bıldırdı. Tehlikeli atık protokolü • İZMİR(Cumhuri>etEge Biirosu) - Akdenız'de Tehlikeli Atıkların Sınırlararası Taşınımının Önlenmesı Protokolü bugün imzalanıyor. 26 eylülden bu yana Akdeniz ülkelennden gelen uzmanların son şeklını verdıklen protokol. radyoaktıf atıklan da "tehlvkelı atık" kapsamına soknıası açısından cok önemlı bulunuyor. Fransa ve Israılın protokolü ımzalamaması durumunda yaşaına geçinlmesinin zor olacagını belınen Greenpeace yetkililerı. "Fransıı \e Kraıl protokolü imzalamasa da atılan önemlj biradımdır ve iki ülke protokolü imzalayıncaya kadar buskı lar sürdürülecektır" dediler. İpek Yolu için işbirliği • ANKARA (AN'KA) - Türkıye ıle Tacikıstan. "İpek Yolu' projesıni yeni bir turizm projesı olarak gelıştırmek ıçin ortak faaliyetlerde bulunacak. Geçen mayıs ayında Ankara'da imzalanan ve ikı ülkenin turizm alanında işbiriığını gelıştirmesını öngören turizm anlaşması Resmı Gazete'de yayımlandı. Anlaşma beş yıl süreyle geçerli olacak. Kuşcenneti uğurladı • BANDIRMA (AA) - Yaz mev sımıni Manyas Kuşcenneti"nde geçiren 66 tür kuş. havalann soğumaya başlaması>la Afrika'nın sıcak ülkelerine göç etti. Kuşgölü ve Kuşcenneti Millı Parkfnda konaklayan ve aralannda kaşıkçıl, çeltıkçı. pelikan. küçük karabatak gıbı kuşlann bulunduğu 66 tür kuşun göcünün tamamlandığı belirtildi. Kuşcenneti Millı Parkfnda halen. bölgede süreklı kalan 50 bin dolayında ördek. tepelı toygar. dalgıç. saksağan. serçe ve kargalar bulunu>or. Çocuk suçlarında patlama • AN KARA (UBA) - Türkıye'de suç işleme oranının hızla arttığı bıldirildi. Emniyet venlerıne göre. 1995 yılında 128 bin 571 asayiş olav ı kayıtlara geçerken. bu vılın ılkyedi ayında 171 bin 161 asavış olavı me>dana geldı. Çocuklann işlediğı suçlarda da büyük bırartış beiırlendi. 1995 yılında 10 bin asa> iş ola\ ı çocuklar tarafından ışlenırken 1996 yıhnın ılk "" ayında bu sayı 'll bın500"evükseldi. • Sayılan 7'ye ulaşan \akıf üniversitelerinde, çoğunluğu üniversite sınavını kazanamamış öğrencilerin eğitim görmesi önemli bir sorun olarak görülüyor. Eğitimciler bu okullann "diploma fabrikasına" dönüşmemesi için önlem ahnmasını isterken vakıf üni\ersitelerine yapılan devlet yardımı da eleştiriliyor. FİGEN ATALAVA USUF ZİVA A\ Vakıf ünnersitelennın sayısı hızla artıyor. Işık. Bilgı. Yeditepe ve Fatih üniversıteleri bu öğretim yılında kapılannı öğrencilere açıvor. Öğrencilerinı, ÖSYM'nin çıkaracağı Ek Kontenjan Kılavuzu'ndaki esaslara göre, ön kayıtla alacak olan. hatta bazı bölümlere iiniversiteye giriş sınavını kazanmamış öğrencılerin de kabul edıleceğı söz konusu dört vakıf üniversitesinin yıllık eğitim ücretleri. 3300 dolarla 10 bin dolar arasında değişıyor Sa>ılan 7'yı bulan vakıf üniversitelerinın vükseköğretim alanına girmesi, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunlardan biri. devlet üniversitelerinden yüksek ücretlerle transfer edilen. vurtdışından getırtilen "iyi" öğretim ü>elenvle. çoğunluğu üniversite sınavını kazanamamış vasat öğrencinın karşı karşıya gelmesinın yaratacağı sorunlar. Bir dığeri, vakıf üniversitelerine de\ let desteğı vapılması. Örneğin. Koç Cnıversitesi'ne 37 milyar liralık devlet vardımı yapıldı. Devlet üniversıteleri yıllardır kaynak vetersizliği sorunu >aşarken. vakıflar tarafından kurulan bu üniversitelere >ardım vapılması eleştiriliyor. Bu durumu eleştirenlerden bıri de Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam. Sağlam, TBMM Millı Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevını sürdürürken, bu konuda "Eğeröğrencinin parasını de\ let \erecekse vakıf ürmersitelerinin özeüiği ne olacak? O zaman adının özel olnıasının bir anlamı yok" dıve tepki göstermiştı. Farklı yaklaşımlar Vakıf ünıv ersıtelen yöneticılerinin devlet yardımına bakışlan ıse farklı Yeditepe Ünıversitesı Rektörü Prof. Dr. Ahmet SerpiJ. bu durumu doğal karşılarken, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seha Tiniç, "Vakıf ünhersitelerine yapılan vardımlann devlet üniversitelerine göre fazla olduğu eleştiriJerinin büyük kısmına katılıyorum. Böyle vapılmaması laam" dedı. Istanbul Bılgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ıse prensıp olarak devlet katkısına çok sıcak bakmadıklann1 belirterek "Ama hakkımızsa alınz" dedi. Transfer sorunu Vakıf üniversitelerinin sayılannın artmasıyla önem kazanan bir başka olgu ıse vakıf ümversıtelerine viiksek ücretlerle öğretim elemanı transfennin devlet üniversitelerinde varatacağı sıkıntı. Düşük ücretlerle dev let üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlannın vakıf üniversitelerine geçmesiyle. bazı branşlarda var olan öğretim elemanı eksıklığı sorununun daha da yoğun bıçımde yaşanması kesin gözüküyor. Bu arada, bazı öğretim üvelerının. devlet ünıversitelerındeki kadrolan devam ederken vakıf ünıversitelenndedegörev almalan eleştiriliyor. Bu öğretim üyelerinin. ıki ünıversiteden binnı tercih ederek, öğjencılerine haksızlık yapmamalan önerilıvor. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Okullara YOK denetimi Öğrenci alınnıası: Madde 18- Vakıf yükseköğretim kurumlanna alınacak öğrenciler genellikle merkezi yerleştırme veya ön kavıt sıstemiyle alınırlar. Ayrıca öğretim ve sınav vönetmeliğinde açıkça belirtılmek kaydıyla özel yöntemlerle de ögrencı alınması mümkündür Gözetim-denetim: Madde 21 - Vakıf > ükseköğretim kurumlan Yükseköğretim Kurulu'nun gözetimı ve denetimi altındadır. Bu kurumlar her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kurulu"na yıllık faaliyet raporu sunarlar ve yılda en az bir defa Yükseköğretim Kurulu'nca Prof. Dr. Ergün Yener 'Devletin yüku azalacak9 • Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ergün Yener, vakıf üniversitelerinin. devlet üniversitelerinin alternatifi olmadığı görüşünde. Türkıye Sağlık ve Tedavi Vakfı'nca kurulan Fat7h Üniversitesi. 1996-1997 öğretim yılına. Beylıkdüzü'ndekı kampusunda. kasim ayının ılk haftasında başlavacak. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ergün ^ner, "\'akıf üniversitelerine devlet desteği" konusunda. "*\'akıf üniversiteleri son derece kısıtlı kaynaklarla gittikçe büviiyen bir hizmet talebini karşılayamaz hale gelmiş olan devletimizin üzerindeki vükü önemlı ölçüde haflfletecektir. Ancak birçok özel vakıf üniversitesi, bu konuda uzun vadede etkili bir hizmet vapabilnıek için kuruluş vıllarında makul ölçüde desteğe ihtiyaç duvabilir. Bu desteğin miktarı, devletin avnı hizmeti bizzat \apmasıyla oluşan öğrenci malivetinin önemli ölçüde altında olmalıdır" dedi. Vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine birer alternatif olma iddiasında bulunmadığını belirten Rektör. "Bizim amacımız, üniversite öğrenimi vapmak için gerekli formasyon ve yeteneklere sahip olduğu halde.devlet üniversitelerinin kapasite vetersizliği dolayısıvla bu olanaktan mahrum bırakılan gençlerimizin sa>ısını azaltmak, bilimsel ve teknolojik gelişmemiz için gerekli nitelikli insan gücü kaynaklannın yetişmesine katkıda bulunmaktır" dı\e konuştu. denetleme ve değerlendirmeye tabi tutulurlar. Devlet yardımı: Madde 25 - Vakıf yükseköğretim kurumlanndan eğıtım-öğretım ve araştırma faalıyetlerını en az ıkı eğıtını- öğretim vılı sürdürmüş olanlara. talepleri halinde o yükseköğretim kurumunun eğitim. öğretim. araştırma. kütüphane ve vatınm masrafları ıle diğer cari harcama kalemlerı içın Yükseköğretim Kurulu'nun önerısi üzerıne Millı Eğitim Bakanlığf nın görüş ve aracılığıvla Bakanlar Kurulu'nca tespıt edılecek esaslara göre kendı bütçesınde öngörülen nıiktarın yüzde 45'ını geçmemek kaydıyla her yıl devlet yardımı yapılır. Ünv. Adı Fakülte ve Yüksek Okul Öğrenci Kontenjanı I Ücret IŞIK YEDİTEPE FATİH BİLGI KOÇ Muhendıslık. Iktısadi ve Idarı Bılımler, Fen-Edebıyat Iktısadı-ldarı Bılımler, Fen-Edebıyat, Hukuk Mımarlık-Muhendıslık, Tıp, Dış Hekımlıği. lletıştm, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler M.Y.O. Iktısadı-ldarı Bılımler, Fen-Edebıyat, Tıp Iktısadı-ldarı Bılımler, lletişım, Fen-Edebıyat, Yabancı Dıller Y.O., Meslek Y.O Fen-lnsanı Bılımler ve Edebıyat. Iktısadi ve Idan Büımler 32S 1430 560 1400 200 6.000$ 5.500-10.000 S arasında değişiyor 300 milyon TL. 6.300$ 5.300$ Bilgi Üniversitesi Rektörü Akat 'Amacımız sistemi zayıflatmak değil' \editepe Lniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan. Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ve dekanlar bir arada. hedefîmiz kültürel altyapı' Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Serpil sanat dersine önem vereceklerini söyledi Kendını "21. Yüzyılın İ'niversitesi" olarak nıtelen- dıren Iştanbul Bilgı Ünıver- sıtesı'nın öğ- retim kadro- sunda. Prof Dr l'ğur Ala- cakaptan,Prof. Dr Toktamış Ateş. Prof. Dr. Rona Aybay. Prof. DrGül- ten Kazgan. Prof. Dr Ali Nesin. Prof. Dr.MeteTun- ça>. Doç. Dr. Murat Belge gıbı tanınmış adlar bulunuyor. Ünıversite- nin mutevellı Heyetı ıse Oğuz Özerden, Dr. Serdar Mutlu. Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof Dr Asaf Savaş Akat. Prof Dr. Toktamış Ateş, Bülent Akarcalı. Gülay Ahğ, Orhan Gemicioğlu. Ahmet Özgür Şahin ve Şevket Yahnici'den oluşuyor. Öğrenci seçimi îstanbul Bılgi Üniversıte- sı'nın ikincı ve üçüncü sınıf- lanna, ABD, Ingıltere. KKTC. Türkiy e veya diğer ülkelerde eşdeğerünıversıtelerin tJctisat. Jşietme, Uluslararası llişki- ler Bölümü öğrencileri, yatay eeçış için başvurabılir. Âyrı- ca ÖSYM Ek Kontenjan Kı- lavuzu ıle öğrenci kabul edı- lecek. Üniversıtenın Meslek Yüksekokulu Finans ve Pa- zarlarna bölümlen 1994 ve 1996 ÖSS sonuçlanna göre ön kayıtla öğrenci alacak. 7 kasımda öğretime başla- mayı planlayan Bilgi Ünıver- sitesi'nin binalan, Baltalima- nı. Maslak ve Reşitpaşa'da Bilgi Lniversitesi Rektörü Akat, Türk üniversitesiste- minin kaybettiği birçok öğ- retim üvesini sisteme ka- zandırdıkJarını belirtivor. bulunuyor. Asıl kampus- lannın yapı- mııseŞışlfde sürüyor. Rektör Prof. Dr. Asaf Savaş Akat. devlet üniver- sitelerinden" hiç öğretim üyesi transfer etmediklerı- ne. aksine dev let üniver- sitelerinde ders veren ho- calann. (BL'de de dersverecek- lerını belirterek. "Türk üni- versite sisteminin kaybettiği ben dahiL Murat Bdgel,AB Ne- sin, Mete Tunçav. Lğur Ala- cakaptan. Gülten Kazgan, Ömer Vladra gibi hocaları yeniden sisteme kazandınyo- ruz. Bizim üniversitemizin tavn, mevcut kanıu üniversi- teler sisfemini zaafivete uğ- ratarak, ivi üniversite olmak değildir. Bi/im ta\ nmız o sis- teme mümkün olduğu kadar dokunmamak, biz m üniver- site olduğumuz için onlann bizleri taklit ederek iyileşme- lerini sağlanıaktır" dedı Dev letın özel ünıversıtele- re mali yardımda bulunduğu düşüncesının yanlış olduğu- nu söyleyen rektör. de\ letın özel ünıversıtelerden önem- lı mıktarda vergı aldığını. özel ünıversıtelerın kamu açıgı- nm kapatılmasına katkıda bu- lunduğunu kaydetti. 7 mtl- yon dolar bütçelen bulundu- ğunu belirten Prof Akat. "Eğitim politikamız. hem yüksek verinıle çalışacak hem de iyi v atandaş olacak bir ne- sil jetiştirmek'" ded; Yeditepe Üniversitesf nin Mes- lek Yüksekokulu'na 1995 ve 96 ÖSS'ye giren ve 1996"da hıçbir yeri kazanamamış öğrenciler de alınacak. Güzel Sanatlar Fakülte- sı'ne gırmek isteyen öğrenciler için aynca biryetenek sınav ı ya- pılacak. 1996-97 öğretim yılı. Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesf nde 15 ekiın- de. diğer fakültelerde bu tarihten iki hafta sonra başlavacak. Yeditepe Ünıversıtesi. kampus yapılana kadar İSTEK Vakfı'nın. Acıbadem, Büyükada. Dragos ve Kadıköy'deki bınalannda öğre- tim verecek. Daha önce Marma- ra Üniversitesi İngilizce Işletme Bölümü Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, "Devletin va- kıf üniversilerine yardım yapma- sını nasıl değerlendirdiği" bıçı- mındekı soru üzerıne. "Türkiye Cumhuriyeti mühriinü kullanı- yonız. İdari ve mali konulardışın- da 2547 sayılı yasaya tabiyiz. Rek- törün.dekanlann. bölüm başkan- lannın,ensritü müdüıierinin ata- malan aynen devlet üniversitele- rinde olduğu gibi. kâr amacı güt- müyoruz. ^ ani, dev let üniversite- lerinden farkıımz yok" dedı. Ilk hedeflerinın. üniversiteye gelen öğrencilerin. kültürel alt- yapı eksıkliklerini tamamlamak oldugunu v ureulavan Rektör. her öğrencinin. mezuniyetıne kadar bir sanat dersi almak zorunda ol- duğunuda belırttı Dalan: Birey öne çıkacak Üniversıtenın Mütevelli Heye- tı Başkanı Bedrettin Dalan. Yedi- tepe Üniversıtesfnın Atatürkçü düşünce ışığında kurulduğuna dikkat çekerek. ilkelerini şöyle sıraladı: "Temel felsefemiz, bireyi öne çıkarmak. Burada pnıtotip insan yetişmeyecek. Amaç, insanlann yeteneklerini ortava çıkararak, önlerini açmak. V'editepe, evTen- sel bir üniversite, ama kökümüz bu topraklarda. Evrensele geçiş. milliv etçilikten geçmek zorunda- dır. Milli kültürü hazmetmedenev- renseli yakalamak mümkün de- ğil. Bu yüzden verdiğimiz ilanlar- da, 'milli, evTensel, farklı* dedik. Maalesef son zamanlarda Türki- ye*de insan beynine kuru bilgi yükleyen bir eğitim düşüncesi var. Bilgi küpü olmuş, ama becerisi otmayan insanlardeğü. üretken in- sanlar yetiştireceğiz." Dalan başkanlığındaki müte- velli heyetı. İnan Kıra>î. Atilla Karaosmanoğlu. Prof. Dr. Işık İnselba. Prof Dr. Oktay Sinanoğ- lu. Bülent Uusu. Vahit Halefoğ- lu. Jak kamhi \e \'ural Beya- zıftan oluşuyor. Işık Üniversîtesi'nden Cün Han Başik 'Çağdaş ve aydın insanyetiştireceğiz' Feyziye Mektepleri Vak- fı'nca kurulan Işık Üniversi- tesi, kasım ayında vakfin Aya- zağa Eğitim Kampusu ıçın- deki binasında öğretime baş- lay acak Rektörlüğünü. Îstanbul Üniversitesi Mühendislık Fa- kültesi öğretim üyeliği ve Teknik Bilimler Meslek Yük- KOÇ ÜNtVERSlTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SEHA TİMÇ 6 Diploma fabrikasına dömnesin' Eğitim alanına 1993-1994 öğre- tim yılında giren Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seha Tiniç, her yıl 10-15 yeni öğretim üyesi aldık- lannı. bunlann büyük bölümünü yurtdışından getirdiklerini belirtti. Prof. Tinıç'in verdiği bilgiye göre. Boğazıçi'nden 3. ODTÜyen 1, îs- tanbul Üniversitesi "nden 5 öğretim üyesi alındı. Geri kalanlann yüzde 80'i yurtdışından geldi. Rektör ve dekanların mütevelli heyeti tarafından atandığını. bu y ıl- ki toplam bütçelerinin 16.5 milyon dolar olduğunu belirten rektör. dev- let yardımı konusunda şunlan söy- ledi: 'Yardımın şekli yaıüış' "Devletin vakıf üniversitelerine mali destek vermesi prensip olarak iyi, veriliş şekli ivi değü. Biz ilk defa bu sene aldık. YÖK bize 77 milyar lira tavsiye etti, bütçe komisyonun- dan 55 milyar tahsis edildi. Bugüne kadar 37 milyar lira aldık. Bizim bütçemizin yüzde 2.8'i. Bizim için önemli bir rakam değü. Devletin bu işi kaldıracak mali gücü yok. Bunu Kamu ve özel üniversitelere toplam ne kadar bütçe aynlacakşa, devlet YÖK'e demeli ki: "Al, bu senin bütçen, bunu rasyonel bir şekilde hem kamu hem de özel üniversitelere dağıt." kay naklann gerek ortaöğretime, ge- rekseyükseköğretinıe gelmesini sağ- lavabilmek önemli bir şey. Bunu ya- parken devletin harcadığı her 1 li- rava 40-50 kuruş da özel sektörden gelmesi veya özel sektörden harca- nacak her İ lirava karşı devlet 25 ku- ruş verirse bu prensip olarak doğ- rudur. hiçbir kıstasa dav anmadan >apıtıyor. Kanunda 2 yılını tamamlamış olma koşulu var. Bu süreden önce hiçbir vakıf üni- versitesine maliyardım yapılmama- sı gerekir. Bilimsel araştırma ve öğ- renci kalitesiyle devlet üniversitele- rinin ilk yüzde ellisine girme gibi kıstaslara uygun olan vakıf üniver- yapamayınca özel sektörden mali Yanlış olan, bazen bu yardımlar sitelerine dev let, kamu üniversitele- değişiyor. rine yaptığı yardımın en fazla yüz- de ellisine kadar' yardım yapabilir. Ama uygulamada böy le olnıadı. Bu bence yanlış. Bu işlerin milletvekil- lerinin şahsi kararianyla olnıama- sı lazım. Kamu ve özel üniversitele- re toplam ne kadar bütçe aynlacak- sa, devlet VÖK'e demeli ki, aJ. bu senin bütçen, bunu rasyonel bir şe- kilde hem kamu üniversitelerine, hem de özel üniversitelere dağıt". Prof. Tiniç. eğitim politikalan- nın, yaratıcı. özgür düşünen. dü- şüncelenni bilimsel temellereotur- tabilen insanlar yetıştirmek oldu- ğunu söyledi. Koç Üniversitesi Rektörü. yeni kurulanlarlabirlıkte vakıf üniversi- telerinin yaklaşık dört bin öğrenci- ye öğrenım olanağı sunacağını be- İırterek.özel ünıversitelerin "diplo- ma fabrikası" olmaması içın YÖK'ün ya da bir akreditasyon mer- kezınin minımum standartlan belır- lemesı gerektiğini de kaydetti Koç Unıversitesi'nde yıliık eğı- tım ücretı 5300 dolar. Öğretım ele- manlarının yıllık brüt ücretı ise 30 bin dolarla 180 bin dolar arasında e-posta : tan (a vol. com. tr sekokulu Müdürlüğü görev- lerini bırakıp gelecek olan Prof. Dr. Sıddık Yarman ya- pacak. Feyziye Mektepleri Vakfı Genel Sekreteri. Işık Üniver- sitesi Mütevelli Heyet Üye- si Av. Gün Han Başik. ülke eğitimıne 110 yılı aşkın bir süredir lıse, orta. ilk ve ana- okulu düzeyindeki okulla- nyla hizmet vermekte olan Feyziye Mektepleri Vak% fı'nın, eğitim alanındaki bi^j rikimini bu kez Işık Üniver- sitesi ile yükseköğretim ala- nında da yaşama geçirdiği- ni söyledi. Başik. "Çağdaş. Batı'ya açık, gelişen bilimi ve tekno- lojiyi y akalamayı hedeflemiş. insan haklarına say gıü, Ata- türkçü bir eğitimi kendine gaye edinmiş Feyziye >Iek- tepleri Vakfı. bunu Işık L ni- versitesi'rün de amacı olarak tespit etmiştir. Feyziye Mek- tepleri Vakfı, Türk müteşeb- bisinin kâr amacı gütmeyen, çağdaş aydın insanlar yetiş- tirmek için kurduğu, gücü- nü.kendiyetiştirdiği IşıkTop- luluğu'ndan alan bir vakıfbr" dedi. Üniversite. beş yıl sonra öğrenci yurtlan ve diğer te- sıslerin yeralacağı Şile Kam- pusu'na taşınacak. Işık Üniversitesi. anlaşma ımzalamış bulunduğu Ame- rika ve İngiltere'de yerleşik üç üniversite ile akademik işbirliği içindeolacak. Buve diğer üniversıtelerle öğren- ci mübadelesı, Y^ÖK'ün ön- gördüğü esaslar ve "Yatay Geçiş Yönetmeliği" çer-, çevesinde olacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle