05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 1 EKİM1996SALI HABERLER Jiaşbakan JZrbakan 6 Bütçe iriiyük olacak'ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Başbakan "Secmettin Erbakan. I997 vılı butçesinın "denkbiıtçe" olacağını sa\ unarak, ** Vlemura. işçi\e, çiftçi>e \ara>an bir butçe olacak" d e d ı Erbakan. gelecek >ılın bütçesinın geçen >ıllara gore **çok büyük" olacağını sö> ledı Erbakan başkanlığında. Malıve Bakanı Abdüllatif Şener. dev leı bakanları \yfer V ılmaz. Sabri Tekir. Fehim ^.dak. Abdullah Gul ıle RP <\.dana Mıllenekılı Plan ve Bütçe komıs>onu Başkanı Ertan Y ülek ve ust duzev ekonorr.ı burokratlanvla yapılan toplantıda 1997 bütçesı tartışıldı Erbakan. toplantının açılışında>aptığı konuşmada. ıç borçlanmayı durduracaklannı. butçedekı faız yukunu kaldıracaklannı sa\ unurken butçe gelır- gıderlerının de eşıt olacağını ıddıa ettı Erbakan. 1997 yılı butçesınde \atırımlara ıvnlacak odeneğın yuksek oranda drttınlacagını belırterek. butçenın emeklı. memur. ışçı \e çıftçının butçesı olacağını. refah »aglavacagını sovledı Erbakan. butçenın genel iengelerınm bugün vapılacak Ekonomık Kurul'da son ^eklını alacağını \e Bakanlar Kurulu'nda tartışılacagını Delırttı Erbakan. dun Konya'da. Selçuk Unıv'ersıtcsrnın 1996-97 îgıtım-oğretım vılının ıçılışında şaptıgı konuşmada ia 1997 yılı butçebinın geçen yıllara gore "çok biıvuk" alacagını sovledı Refah Partisi Ceylan ve TekdaTa cephe VsKARA (Cumhuri\et Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'ın. Kuze> Afnka gezısının ardından vapıiacak RP 5 Buy uk KongTesı oncesinde muhalıf kesımın. 8 •! kongresının ıptal edılmesınden sorumlu tuttukları genel başkan yardımcıları Ahmet Tekdal. Hasan Hüseyin Ceylan \e Rıza l lucak'a bavrak açtıgı öğrenıldı Muhalıf kanadın, Erbakan'a baskı yaparak bu üç ısmın merkez karar yönetım kuruluna alınmaMnı engellemeve çalıştığı belırtıldı Erbakan'ın, kongrede tuzuk degışıklıgıne gıdılerek 40 olan MKYK ûyesı sayısmın 60'a çıkanlmasını ıstedıgı bıldınldı RP'nın70ılde yaptıgı ıl kongresınden 8"ının ıptal edılmesme yonelık gınşımın. partı tabanı ıle genel merkez yonetımı arasında doğurduğu knzın. 13 ekımde yapılacak 5 buyuk kongreye de yansıması beİdenıvor Ozellıkle Ankara ll Kongresı nı kazanan Mehmet Telüoğiu nun genel merkez yonetımınce gore\den ahnması \e kongrenın yenılenmesının. partı tabanında tepkılere \ol açtıgı bıldınldı Telhoglu'na haksızlık vapıldıgını savunan partı tabanının onculugundekı muhalıf kesımın. ıl kongrelennde ortaya çıkan sıkıntılan büyûk kurultava taşımaya hazırlandıgı belırtıldı Alınan bılgıye gore muhalıf kesım. kongre ıptallennden sorumlu tuttuğu orgutlenmeden sorumlu Genel Başkan Yarduncısı Tekdal. tanıtmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ceylan \e Genel Başkan Yardımcısı Llucak ın, Erbakan tarafından hazırlanacak çarşaf lısteye alınmaması ıçtn kulıs çalışmalanna başladı Muhalıflenn, Erbakan'a baskı yaparak bu üç ıstne MKYK'de >er vermemesım \e ozellıkle Tekdal'ın gorev ınden alınmasını ısteyeceklen öğrenıldı Tekdal, Ceylan \e Llucak'ın da muhalıf kesımın. ıl kongrelenndekı tutumunu büyuk kurultayda yınelememesı ıçın. delege bazında nabız yokladıkları bıldınldı RP 5 Buyuk Kongresı'nde. MK.YK. uyelennın buyuk bolumunun değiştınlmesı beklenırken RP lıdermm, tuzuk degişkılığı yapılarak 40 olan MIO K uye sayısınm 60'a çıkanlmasını ıstedıgı belırtıldı 'Düşünceye Özgürlük' Duşunce suçu işlemeye devam edeceğiz' Istanbul Haber Serv isi - "DuşunceveOzgur- luk" kıtabının \a\ mı.ı>ı oiduklaıı ıçın hakla- rında Terorle MiKadele "Usasi nın h . Turk Ceza Kaııunu nun j^e 312 maddesı uydrınca da\a açılan 86 vinığın \aıgılanmasina de\am edıldı Sanıklar duîiıncenın suç sa>ıhnamasi gerektığını sa\ unarak. herkesi bu suçu ışle- meye da\et ettıler Istjnbul ' No'lu DGM"de gorulen dasanın dun \apılan otLirıımıına Lale Mansur Kamil Masaracı Şal);ın Da\anan Hacer \ ıldınm. İbrahinı \k\urtk RagıpZarakolu MıısaKı- lıç. Metin Kozan C anan Tannkulu A\şenur Arslan Nazını Murat Moruva Lutfü Ğüner Saroğlu ıle \imct Tannkulu ıle a\ ukat Fikret İlkizkatıldı Sanıkların kımlık tc^piîinın \apı1ma:>ının ardından sorgulanna geçıldı kıtabın bılerek \e îsteserek \a\ mcisi olduklarını \urgulayan sanıklar bu suçu ı$leme\e de\am edeceklerı- nı belırttıleı Dj\a\ı "traji-komik" bulduğu- nu so\le\en >an ıto L ıle Man^ır sorgusıındı **Buda\adanulkenıadınautançdmu\oruırr dedı 1 >azarRagıpZarakoluıseda\anmTC\ nın "ırk, diL din gn/eterek halkı tahrik etmek" 11- ılını duzenleyen >12 nıaddesi uyırınca açıl- masını elestııdı Da\ada\argılanansanıklann tamamının ırkviiıgJ kjrM olduğuna dıkka! çe- ken Zarakolu "Bu nedenle da\anm bu mad- deden açılnıasını şnnssı/lık olarak değerlendi- rhorunı. Bu tur da\alarda si/ hukukçulara bü\uk«(ireN duşu\or. Pıılitikacıların \apama- dığını siz sapmalı %e bu tur da\aian suna er- dirmelisini/" dedı Mjhkcme hevetı dıger sa- nıkların dınlenıııeNi KIII dtıru^mayı erteledı Sıra Bağ-Kur'da Çelik'in kadro hareketi sürüyor V'ılalıp >eniden inşa edilecek \etimhane 450 \ataklı otele dönüştüriilecek. (Fotoğraf A.YDIN TAŞDF\(1K) 'Rumyetitnhanesiotelolmasın 9 İstanbul Haber Sen isi - Buy ukada Isa Tepesı'nın en uç noktasında bulunan tarıhı "Rum jetimhanesi". onarılarak beş yıldızlı otele donuşturulecek Buy ukada sakınlerı ise yetımhanenın eskısı gıbı kımsesız çocuklara yonelık olarak kullanılmasını ıstedı Vakla^ık 450 yatak kapasıtelı otel olarak yemden ınşa edilecek yetımhane onıınde dun Buy ukada Tunzm \e Tıcaret \ Ş yetkılılerı bırtoplantı duzenledıler Toplantıda konuşan \ onetım Kurulu Ba^kanı Sıdıka •Vtalav harap durumda bulunan \etimhanenm turızme kazandmlmasi gerektığını vurguladı \aklasik otuz yıldır kullanılmayan yetımhane ıçın 2 buçuk av once gırı^ımlerde bulunduklannı belırten Atalay. yetımhaneyı mulk sahıbı olan Rum Ortodoks kılısesı'nden 49 yıllığına kıraladıklannı ^oyledı Atalay, 900 mılyara ınal olacak otel projesının ıkı yıl ıçnıde bıtmlmesının du^unulduğunu kaydettı Atalay ayrıca. yetımhanenın aslında 1863 y ılında bır Fransız ^ırketı tarafından otel olarak ın^a edıldığını soyleyerek. bınanın. II. \bdülhamit donemınde otel olarak ı^letılnıesine ızın \ermedığı ıçın patnkhaneye de\ redıldığını bıldırdı Tanhı yetımhanenın aslını koruyarak yenıden ınşa edıleceğını belırten Atalay "Para kazanamasak bile burasının Turk turizimine kazandıniması gereki>or" dıye konuştu Buy ukada sakınlerı îse boyle bır yetımhanenın eskısı gıbı kımsesız çocuklar ıçın yatılı bır okul olmasını ısterken. \dalar Beledıye Ba^kanı Can Esen de "Ada sakinlerinin bu duşuncesini anlamak mumkıin değil. Bunu ancak adanın gelişmesini isteme\enlerso\le\ebilir" dedı Mustafa Kemal Derneği Kongre Başkanı Versan, Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldığmı söyledi 6 Şeriat devleti kıırmak isteyeıüer ülkeyi kuşaüyor' İstanbul Haber Sen isi - Mustata kemal Derneği kongre Başkanı Prof Dr \akur Nersan, bugun Turkıye'nın ıçınde bulun- duğu endı^e \ erıcı ortamın değışık boy ut- lar kazanarak buy udııgunu \ e gcnı^ledığı- nı soyledı Mustata kemal Deıiıegrnm oncekıgun gerçekleştınlen olağan genel kurulu son- rasında Prof Dr \akur \ersan ımzasıyla yapılan yazılı açıklanıada Turkıye'nın Ata- tıirk ilkelerinden gıderek uzaklaştıgı. sı- yası partılerle polıtıkanın tarıkatlarla ıç ıçe ya^adığını \urgulandı KÜITUR • SANAT Laık cumhuny etı y ıkıp y erıne şenat de\ - letı kurmak ısteyenlenn ulkeyı hergun bı- raz daha kuşattığına dıkkat çekılen açıkla- mada. "Bir yandan çağdaş,demokratik \e laikde\k>timizi\ecumhurnetinıiziyönetefl- lerin bir bolumünün >enata geçıt \erme- yeceğız' derken.diğeryandan irticanın ul- ke>önetimindehızlayolaldığı" sa\ unuldu Turkıye'nın unıter bırlığını. çağdas. \e la- ık cumhunyetımızı reddeden akınıların "de\ let eli>le" beslenmesi \e guçlenmesı- ne son \enlmesı gerektığı \ urgulanan açık- lamada. aksı takdırde vakın celecekte et- nık \e dınsel ayrılıklann ulkenın bolun- nıez butunluğunu tehlıkeye sokacağı kay- dedıldı Başta Mıllı Eğıtım Bakanlığı ve unı- \ersitelenn. Ataturk donemının akıîcı. onur- !u veozsenlı yonetımını uygulayarak. çağ- daş demokratik \e laık -\taturk cumhurı- yetının tenıel ılkelenne gerı donmesı ge- rektığı kaydedılen açıklanıada şu goruşle- re yer verıldı "Hepimi/in ulkemizi \e Türk toplumu- nu bölme> e çalışan a> nlıkçı çetelere \ e par- sellemeye çalışan gerici, tarikatçı. şcriatçı \t her tiıriü etnik buluculere karşı Ataturk'u unutturarak. demokratik \ e laik cumhuri- yetimi/i yıkmak >e üniter de\letimizi böl- mek isteyen holding solculanna, numaracı cumhuriyetçilere \e Kurt ırkçılarına kar- şı, \erilmesi gerekü mücadelede yerJerimi- zi almamız. büyük \taturk'e çağdaş de\- letimize \e bu ülke için canlarını \eren aziz şehitlerimize namus \ e şeref borcumuzdur. Bu borcu >erine getirmek için tum Ata- tiırkçuleri \e Ataturkçu kuruluşları bilinç- li veinançlı olarak Erzurum \0S1\as kong- releri ruhu \e inancı ile mucadeleye çağın- voruz." BAM'SALM\N \NK.\R\-Çalışma\eSo-.- yal Gu\enlık Bakanı Necatı Çelik. tepkılere neden olan ba- kanlık \ e bağlı bınmlerde ba^- lattığı kadrola^ma hareketını surduruvoı Bağ-Kur Genel \luduru Rıd\an Selçuk\ e Ge- nel Muduı Yardımcısı Deınir Lncu nungorevdenalınmaya çalıs.ıldıgı bıldınldı Işselşçı Bulma kurumu Genel \Iudur- luğu ne atama yapılrnasinın ardından y enı gore\ den alma- lann gundeme geleceğı belıı- tıldı Çalı^maveSosyalGuven- lık Bakanlığı Personel Daıre Ba^kanı NeliTatar'ın "zorun- lu" olaıak ızne çıkarılnıasi da bakanlıkıçındeyenıgore\ de- ğışıklıklenva- pılacağı ka\- gisina neden oldu SSkde atama yetkısı- ne ^alııp olan y onetım kuru- lu uyelerını gore\ lennden alarak kadro- laşma yolunu açan \e ba- kanlığındığer bırımlerınde yaptığıatama- İarla tepkı çekcn Çalişma \e Sosyal Guvenlık Bakanı Çelık kadro hareketını surduruyor Bağ-kur Genel Muduru Rıd- \an Selçuk'un \e Genel Mu- dur Vardırrcısı Demır Ln- cu nungore\denalınma\aça- lı^ıldıgı ancak \erlenneatana- cak kı^ıierın kesın olarak be- lırlenememesi nedenıyle ka- ramjmenın henuz hazırlanma- dığı bıldınldı Bağ-kurGenel \ludur Yardimcılığf na RP lı Ankara Anakent Beledıye- sı'ndegorev yapanbırınınge- tırıleceğı ılerı suruldu lı> ve lîjçı Bulma kuru- mu'nda vapılacak atamalarda genel mudurlugun onerı siın- duğuna dıkkat çekılırken. Me- te Toruner'ın alınmasi\ İa bo- şalan genel mudurluge atama • Bağ-Kur Genel Müdürü Rıdvan Selçuk ve Genel Müdür Yardımcısı DemirUncu'nun görevden ahnmasının beklendığı bıldırildı. 2*3 •• 7* I3n«ri umuT D4hl£T 'f l\L ELLE BEAJIT IBRIEt BARYllI If. MOSKOVA Fll 3 ODUL Bl >EN IYI KADIN I • EN IYI EIÎKEK, • t « lyl YONE (OPERA) S A N A T S A L E R İ S İ SAİT CÜNEL Resim Strpv 3tErUMtE1um Hjridyt Kon»» iok S*$* Apc.Ho. I TMotalTfl 0212 249 «2 02 Bir Pransız Kadını linKEGlS WARG\IER li ı ıçın Avrupa Korts«y nın Euntnagc Fontı yttrkm v*rmıştv 251 32 40| 12 1S-14 30-16 45-19 00-21 15 (310 06 16) 12 00-14 00-16 OO-H 00-20 00-22 00 f337 01 28} 1) 15-1330-1600-18 3O-21 15 FLIPPER Yıllar önce TRT ûe gösterıldıQınde genış ılgı toplayan "Flıpper" tnj kez de smema fılmı olarak seyırcısıyle buluştu Başröllennûe Crocodılc Dundee" hlmierınrn unlu yıldızı Paul Hogan ıle genç oyuncu Elııah Wood un oynadıgı "Flıppet ergenlık çagmdakı bır gençle bır yunusun dostlugunu bır kez daha gözle' önune serecek Fılpper" ın yenı versryonunda eskı hıppı amcasıyla bırlıkte bırarada yaz tatılım geçırmek zorunda kalan 14 yaşındakı ası genç Sandy Rıcte rrtunu geçtıgtmız sezon "The War" da Kevın Cosiner a karşı onemlı bır petlormans sergıleyen Elııah Wood ustlendı Alan Saphıro nun yönettıgı fılmın produktörlugunu James \ McNamara ve Perry Katz yaptılar 14 yaşındakı ası genç Sandy Rıcks hayatınm en berbat dönemındedır Çunku yaz tatılım hıppı eskısı amcasıyla bırlıkte "dunyanın öbur ucundakı" bır adada geçırmek zorunda kalmıştır Gençlık yıllarında Beach Boys grubunun peşıhden yollara dokulececek kadar sıkı bır hıppı olan amcası yaşı erledıkçe toplumdan kopmuş Je balıkçı olup çıkmışiır Usteiık genç Sandy açısından daha da kötusu Red Hot Chılı D eppers grubunun konserıerı çın elındekı serbest gırış kartlannın yanacak olmasıdır ^nca^ g ^ g ı adada Flıpper aalı ye* m bır yavru yunusla karşılaşınca bu kent çocuğunun nayatı bır anda degışır ve adadakı yaşam tarzına uyum sagiamaya başlar Çok geçmeden de kendısını fıayatının en buyuk rnacerasının tam gobegmde bulur 02 Çarşamba 06 Pazar Saat. 13 00 v ceo 3an '_^e ge^e ı rr LADY DAY The Many Faces of Btllıe Hotıday- ı l s ı ıl Saat: 18 00 . deo da- b* t * * T THE LAST Of THE BLUE DEV1LS 03 Perşembe Saat. 13 00 CHARUE MINGUS" 1968" U M ıt' Saat: 18.00 KBTHJARRETT GARYPEACOCK JACK DE JOHNETTE "Sondards" 11 •..! n d ı 04 Cuma Saat: 13 00 v deo cz r b^lge çii 11~ JOHN SCOHELD "Uve 3 Wa y s - Saat: 18.00 J ceo car tyljesel f '- AIRTO MORBRA "Rhythrm and Coters" 11 -~ut> 05 Cumartesi Saat 13 00 THE WORLD ACCORDING TO JOHN COLTRANE İ M I I Saat: 18 00 STOLEN MOMENTS RED. HOT ANDCOOL Saat: 13.00 ' cet oan De gesel f ım "A GREAT DAY IN HARIEM" (I -~ı m Saat: 15.00 s/ \I1\1-K Don LUCOFF Saat: 18.00 ui>er a s^ tei caz THELONOUS MONK "Scraıght No Chaser' I 1 s.ı Ml d J SERGİ ADNAN ÇOKER "Artı Elemanlar" 4 EKİM - 2 KASIM 1996 MÜZİK DİNLEME ODASI klasık batı nuı/iyı t l) k*nnı Pa/ar v(. [ J ı/jrttsı gunkn dısında licr ı^ııı k u l ıklıkl iiİ i t l ı n l t \ t b ı l ı r s ı n ı / STUDYO VE ATÖLYELER Lıtognı/ı it<ıl\ı>ı ııJe \h Tei)iıun Cn.nıuıur ^ urtljtr \ltınta> Gunjîor TtntT Lıurol So/cn MıısMh \u Sm ın Dem!^t.ı^ i ntU' Halıs Djsırır Bıılc Stıul\u^ıt ıııiıı V1SL Bjle \na Sanal Duh Dans Bt>iumu Kunıpjn\a Bale Turk De S<_ I>i)Ja(,Iamı Topiııluju ı,alı^ma]annı -.urdurmektcdır 6 l luslararası Caz FL-MI\ ılı kapvınıında \ksanatr.ı \tdeo \e la^crHİısc ten ^unulan ta/ kdfıserlen fılmier \L seııııncrler ı^ın ueretsız da\eü\Lİcr -\KsW-\Tun sjglaruhdır Bclgesei fıinılcr (n^ılızct onnnaldır TurktL alr\a?ı \oktur s<-nnnerkrL katılım K,ın(U2I2>2S2 ^ı») 01 12 numaralı It.lt.tonu aravarak \enni7i a\ırtını/ ^eric^ nıınıara^ızdır Çok \nuı,lı Salondj \eralın korv<r fılm hale \e oper.ı gostenlcn lascrıhsc \t\.ı \ideodan bu\ıık i'krtnda stcrcotonjk olarak sunLilm ıktadır Çok \maçh Salon'daki gosterilere program başladüttan sonra girilmeınesi rica olunur. AKBAIMKS a n a 11 n . S a n a t c ı n ÎrtY a n ı n d a USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI NDE Gülsün Siren Yoneten Engın GURMEN Sahne tasarımı Ozhan OZDIL Gıysı tasarımı Nılgun GURKAN Dramaturg- Arzu IŞITMAN OYNAYANLAR Gulçın AKÇAY-Muge AKYAMAÇ-Serhan ARSLAN-Suleyman BALÇIN-Alı BERGE-Turan GUÇNAR-Hakan GUNER- Orhan HIZLI-Umıc İMER Funda POSTACI-Bılkay TEKBEN-Ozen TUTUCU-Şukıru TUREN B4LET SATIŞIARI BAŞLAMIŞT1K OYUN CUNLEM SALI 30 M ÇAH. IS N MJC PER. !B M CUMA 10 10 CTESI IS 00 20 30 PAZAR IS 00 OYUN TAKIHLERI I 1 J 4 S i 7 I ) 10 11 li 13 EKİM | İSTANBUL BUYÜKŞEHIR BELEDIYESI ^nJŞehır Tıyatroıarı 30 Eylül / 6 Ekim 1996 HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) LUKUS HAYAT Yttfieten Haldun DORMEN I 2 3-4-S-6 EKİM FATIH RESAT NURI SAHNESI (52* 53 10) SEV1M SAHİBİNİN SESİ Yöneten: Orhan ALKAYA 1-2 3-4-S-£ EKİM ÜSKÜDAR MUZAHirZADE CELAL SAHNESİ (333 03 »7) FARKLI BİR KADIN Yoneten Engın GURMEN I-2-3-4-5-4EKİM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (34t 04 43) l Galeri Atölye y ılanlarınız ıçın: \. 293 89 78 (3 hat) MİKADONUN ÇÖPLERİ Yoneten. Erol K£StCİN I 1 3 4-5-A EKİM GAZİOSMANPAŞA SAHNESI (S78 İO 47) ÇATIPAKİ ÇATLAK Ybneten- Engın ULUDAG I 2 3 4-5-6 EKİM CriM GUNUKI: » L l 20 30 CM 15 10 ?B 30 P6R 20 30 CUMA 21 30 CTESI 15 01 20 30 MH 15 90 IIUILEB SfHlfl TIYATROLAKIGISELEHI ILE CAPITOl »UIM GITIM C«K)S«A*f«SA - UMMMVE • OSMlUllfV - MDKOr MAGUmHl VF ttOltûi H A I C U I lUHIMtMfl CıSf Sİ) M t İİHKUKHOIf l i l t "İU.L blK RKSEK OCREMM Stilist, İç rnirnar, Grafiker olınak isteyeiTleı- için 2 yıl sureK bilgisayar clestekli özel eğitim Türi^e'deflkkez Mezıuılanııııza yatay geçi^e Ingjtoere'de cleviet luıivtTsıreleıinclc yüksek öğnenDkne devam \e (Sfiacna. A\ııoı 18 kişiye ücretsâz eğitim bursu fıısalı. Suıuiı koııteııjaıı, bH^\c j kayıtiçin sonhafita. IHJ<KlSt \CJk SVV\I ( \1JSN1\1 \RI l<i sl\l (XXI Kl \}li \ SV\\I ( i M.VIVH>JKXW-?JMlJ\lSn"«-MJ-J<(Mıkl.lııHwıı«L(Jt.^\< ı-Kİ1ı.<.>J>vi»'W.«"t"i" l k kll 111 ım kıftııııın) HMUSJVJR i s t a s y o n £»ansa.t »TAKSIM 02122529222-23-26-28 *KLÇLTÜAU:02163839266-67,37144U * ERt>wn : 0216 385 41 31 - 3 hat * KADIKÖY :0216 414 96 38 - 39 vapılmasnla bırlıkte \enı go- re\ den almaljnn gundeme ge- lecegı ılen suruldu Iş \e İ^çı Bulma kurumu Genel Mudur- lugu ne \ecatı Celık ın mıl- lenekılı ^eçıldığı Koeaelı'ye baglı Derınce ılçeMnın RP'lı Beledı\e Başkan 'SardımcıSı İrfan Kemal \kkuş'un getırı- leı.eC.ıogrenıidı KuıumunGe- nd Mudur Nardımcılığı nada RP >e\akınoldugubelırtıleh Tokat Şube Mudurluğu nden Faik Akturkgetınldı Calı^ma \e So>\al Gu\en- lık Bakanlığı Personel Daıre Başkanı \eliTatar ın ızneav- rılmasi da bakanlıkta çalışan peisonelde venı gore\ değı- şiklıklerı >apıiacagı kavgüi \arartı Tatar'ın \enne bakaq- lıkta şube mu- duru olarak gore\ >apan SalımGungor \ekaletedı>ot- Bakan \ecatı Çelık ıse duK vaptıgıaçıkla 1 - mada SSkcte 400 kı,ıltk sıırgun listesı- nın hazırlandı- ğı ıddıalannm dogru olmadr- ğını kurum personelının gereksiz \ere ta- dırgın edıldığını belırttı Ba- kanlık Mustıvn AliToptaş"ın SSk Genel \ludurlugu \e Yo- netım kurulu Başkanlıgı"n.ı \ekaletetmesının\asalaraa>,- kın olmadığını sa\ unan Çelık şunlan -~o\ ledı *Sa> ın mustesann jjencl mu- duriuğe \ekâlet etmesi, tama- men \asalara u\ gun olup.ge^- miştt de beıueromekkT bulun- maktadır. \asalarimiza gore u'kil. asilin her turiu \etki \e sorumlulugunu deruhte eder. 4792 sa>ılı SSK kanunu'na Ü<>- re genel mudur. \ onetım ku- rulu u\esı \e başkanıdır. Bo>- lece.genel mııdıır\ıkilinina>- nızamanda\onetim kuruluna başkanlık vapması >asal M 1 doâalgore\ıdir." Çelik'e tepki 'Onlarm yüzünebiz tüküreceğiz' ANKAR\(Cumhuri\et Bürosu)-CHP Genel Sekreter '»ardımciM Sinan Veıiika>a RP lı Çalışnıa \e Sos\al Gınenlık Bakanı Necati Çelik ın "Bazı kesımler laikliği din duşmanlığı olarak algıla>ıp u\gulamaktaısrar etmektedir. Kim cumhuruet adına, Ataturk adına konuşu\orsa \uzlerine tukunın" sozlenne tepkı ' gosterdı "»erlıkava. bu sozlen nedenı\le Bakan Çelık hakkında \lechs araştırmasi onergesı \ereceklerını belırterek "Ataturk'u. cumhuri\etı \e ' laikliği \ıkmak iste>enierin _v uzune biz tukureceğiz" dedı Ankara Barosu ' Başkanı Tuncaj 4lemdaroğlu da. Ataturkçulenn scngunculuk \ e \ urgunculuğun karşismda olma\ı >urudureceklennı \ urgula\ arak "İşte bu nedenledir ki. Çelik \e onun ' gibiienn de karşısındadıriar" dedı 'lerlıkava. dun \aptığı baMn toplantisinda Çelık'ın' Ataturk'u hedet alan sozlerını anımsatarak. RP'lı bakanlann son gunlerdekı - açıklamalarnla "gerçek >nzlerinin" orta\a çıktığını soşledı Çelık ın sozlerı nedenn le kendisi hakJıinda \Ieclıs araştınnabi onergesı \ereceklerını belırten Yerlıka\a şo\le konuştu "Ataturçuluk. cumhuri\et %e laiklik. geçmişte olduğu gibi bugun de korunacak. Kormanların başında da ÇHP gelecek. Atarurku. cumhuri\eti \e laikliği >ıkmak isteıenlerin > uzune biz tukureceğiz. Bu hukumet ha>alcilik \e şeriat ozlemi sergik\en da\ranışlar dışında hiçbir şe\ >apmamaktadır." Ankara Barosu Başkanı Alemdaroğlu da dun vaptığı açıklamada Ataturk \e Ataturkçulere saldınlann hukumetın bazı bakanlannın "ortak so\ lemi" durumuna geldığım kaşdederek. Çalışma Bakanı Çelık ın "kasıtlı \e biünçli olarak Ataturkçuleri \ urgun \e so\gunduzenini savunanlaıia kanştırdığını" SON ledı Ataturkvulerm cumhun\etın kuruluşundan bu vana şeriat \e teokratık de\let ozlemcılığıne karşı cıktıklarını belırten Alemdaroğlu "Ataturkçuler sojgun. hırsızlık \e \Tirgunun karşismda olmıışlar \e olma>adade\am edeceklerdır. İşte bu nedenledJr ki. Ataturkçuler Çalışma Bakanı \e onun gibiienn de karşısındadır" goruşunu dıle getırdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle