25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1EKİM 1996 SALI * * • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 IS'aiouı PB 20 Ecirne PB '7 Çarakkale PB 21 Kccaelı PB 19 iznır PB 24 Mörısa PB 24 Ayj'n Y 26 De-nzl, Y 23 -Zonguldak PB 17 Antafya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehir Sıvas PB PB Y Y PB PB PB PB 18 23 26 25 21 20 20 21 Y 27 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van A A A A A A A A 31 29 31 32 31 30 26 24 A 22 Yurdun kuzeydoğusu ıle guneydoğu kesımlerı parçalı çok bulutlu, do- ğu Karaöenız kıyılan .le guney Ege ve batı AK- denız sağanak yağışlı. dığeryerier az bulutlu ve açık geçecek Hava sı- caKlığı butun yurtta bı- raz artacak Ruzgâr ku- zey ve doğu yonlerden hafıf orta kuvvette yur- dun kuzeybatı kesım- lennde ıse yer yer kuvvetlı olarak esecek. Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel V Y B Y Y B B Y 15 19 25 18 14 32 17 16 Atina Budapeşte B 20 Münih Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn Y B Y Y B B Y 21 11 10 14 21 21 15 Y 17 Taşkent Tahran Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire Y B Y Y Y Y Y B 10 25 16 22 18 20 16 30 Şam B 31 Parçalı bulutlu i Sıslı ^ Çok bulutlu Yağmurlu C-^> Sullu kar > Gok gurültulu G U N C E L CÖEYTARCAYİ REK ; • Bıtpurufı 1. Sayfada dirı Tamam. Laf çoook, eylen yook! Muhalefetin özeti. RR elbette iktidarın 4 yıl süreceğini söyleyecek. Bir ortak; evlere şenlik. Kendi halkından önce RP iile riçin hükümet kurdjğunu ABD'de yönetime ve basına anlatmaya çalışıyor. Öyle kı. bu çabaları yüzünden bakanlığının cebi- nekoyduğu konuları, örneğin Ege politikasında Tür- kiye'nin düşüncelerini anlatmayı ıska geçiyor. DıpJomatik alanda s«andal? Bizimkinde heybe- ler dolusu. Kudüste ateşlenen gerginlik üzerine Güvenlik Konseyı'nde Konuşma sırasını bırakıp gi- diyor Boston'a. Oğlu ıçin fakülte kampusu anyor- muş. Yoksa başka bır nazırlığın içinde mi? Dışarı- da. içer/deartık itibarı kalmadığını görerek Türkiye'yi terke mı hazırlanıyor? Nerede o günler. Bütün bu geziler, limuzinler, otel- lerde yiyip ıçmeler. Kim bilir belki de geceleri kimi- lerine yatak servısleri. Hepsı, devletın kesesinden. N e soranı var ne de sorup olayları soruna dönüş- tiirecek olan. "Dış politikaya ağırlığını koyduğuna" kimseyi inandıramadığına ilişkin haberler geliyor ABD'den. Nasıl inandıracak? Aynı günler göbek bağıyla bağ- landığı Necmi Hoca'sı, Nijeryalı elçiye "Türk/ye'nin köklü poliîika değişikliği"nöen söz ediyor. Necmı Hoca'nın "köklü değışim" politikası için- de Türkiye'yi aşağılayan ülkelerle yarı çıplak ülke- lerden sayılan öteki Müslüman ülkeler bulunuyor. Türkıye. Mersin'e gitmeye çabalarken Nec- mi+Tansu, tersine tersine... Şu Libya rezaleti TBMM'de nasıl ele alınacak, merak ediyor insan. Adamın rezilane sözleri bir ya- na, asıl bizimkilerin yâlancılığı ortaya çıkıyor. Kaddafi'yi Türk kamuoyuna yutturabilmek için RP önde gıdenlerinin günlerdir anlattığı masalın ba- lonu patladı. Gül Abdullah açıklamıştı: Necmi Hoca, 300 mil- yon dolar alacağımızın 150'sini kurtarmış. Geri ka- lanları toparlamaya gidiyordu übya'ya, Oysa, Lıbya Büyükelçiliğı bu yutturmacayı yalan- larken "Türkiye'yeböyleb/rgüı/ence venlmediğin- de" direniyordu. Bu arada Hoca'yı öven ya da Tansu'cuklarıyla daha uzun süre hükümet etmesini sağlayabilmeye uğraş veren sağdan bir gazete, vur deyince öldür- dü. Sefa Yazdığına göre: Kaddafi. Necmi Hoca'ya bir jest yapacak(mış). Öyleki "Libya'yıziyaret edin, Türki- ye'ye olan 1.9 milyar dolarlık borcumuzun yarısını h&rıenad&yeyün" diyemesaj yollarruş. Iran'dan elektrik, doğalgaz. Ubya'dan 1.9 milyar dolar. Bakanların açıkladığına göre, ilk kaynak 10 milyarlık düşsel paketten zaten 2 milyar çoktaaan "bankaya yatınlmış". Nijerya'dan kim bılir neler gelecek neler. Ya Mı- sır'dan? Müslüman kardeşlerden dua. Kurtulduk gitti! Milli Gazete dün başyazısında ilan etti: "Dünya Müslümanlannın lideri olmuş Erba- kan'dan" mı esirgeyecekler doları. bedava benzı- ni. doğalgazı vb. Kuran'ı bır açtı mı Koca, sonra fena yapar insa- nı. Genelde yabancı basının Türkiye ile ilgili hiçbir şey yazmadığından ya da dalga geçtiğinden yakınma- lar duyuluyor. Batı, mizah dergilerine bol malzeme veren bir ül- keden güldürü yerıne ciddi neler yazabilir ki... De- niz Gökçe, VVashington'da Türkiye ile ilgili bir iki iyi sözsöyleyince, bankacı dostlarından nasıl azarye- diğini yana yakıla aktarıyor: "Senin Türkiye'yi anlatman köpek ile dibine işe- diği ağacı tanıştırmaya benziyor" demişler; "Sizi artık biliyoruz. Bir ikı kişiniz vardı, onlar gündem- den kalktı mı, siz çöküyorsunuz. Ortalık hamallara kalıyor." Birinin elinde şeriat, ötekinde gayrimenkul tapu- lar. Bu söylemlere Necmi+Tansu, "Sefamızolsun" deyip geçiyorlar. r BMM bugün toplanıyor. tçeriden dışarıya bir yığın soruna çözüm araya- ca<. Arayacak mı?.. Bulabilecek mi?.. Oya Eczacıbaşı dunışmaya gelmedi • Calınan tarihi çinileri satın aldıklan iddıa edilen, aralarında Ova Eczacıbaşfnın da bulundıığu beş arığın yargılanmasına başlanıldı. Eczacıbaşı, fctınbul dışında olduğu için duruşmaya katılmadı. ktanbul Haber Servisi - Csiüdar'dakı 480 yıllık Va- ldt-ı Atık Camıf nden çalı- rar tarıhı çinıleri satın alan Ec:acıbaşı Holdıng Yönetım K.U'ulu Başkanı BüJent Ec- acbaşı'nın eşı O>a Eczacı- haş'nın da aralannda bulun- oiiu beş sanığın \argılan- naına başlandı. Oya Ecza- cb^ı. İstanbu! dışında oldu- sj çın duruşmaya katılmaz- bryaptığı yazılı açıkiama- a.yargıva ıntikal etmiş bır bru hakkında dava sonuç- knnadan görü^ bıldırmesi- nr)xikıncalı olacağını belırt- r. 'sküdar 3. Asliye Ceza Maıkemesı'nde görülen da- Mrn dün \ apılan oturumun- Q.»anıklardan yalnızca tu- r.ku bulunan Battal Etik ha- zr 'ulundu. luruşmada söz alan sanık j-uatları. mü\ekkillerının tnn çınılerı çalmadıklarını. sıd-ce satı^ına aracılık ettik- ISTI kaydederek tahliye ta- l:bade bulundular. Tahliye lîenını reddeden mahkeme ccvtı. çıniler için bıhrkı^ı hrvtı tarafindan belırtılen 1»aıa biçiimez" ıfadesıne îiiık getînlmesi için yazı istenmesini kararlaştırarak duruşmavı erteledi. Da\a ıle ılgılı olarak dün vazılı bır açıklama yapan O\a Eczacıbaşı. \argıya ın- tıkal etmış bır konu hakkın- da görüş bıldırmesınm sakın- calı olacağını behrttı. DaN a- >ı geçen pazar günü bajın- dan öğrendığını vurgulayan Eczacıbaşı açıklamasında. " Da\a konusu olayla iliiili du- rumu >e bütün bUdikJerimi basında da >er alan iladem- de açıklamış buJunuyorum"" dedı. Çalıntı olduklannı bılme- dığmi belırterek. tanhi çıni- leri 10 bın dolara satın alan O\a Eczacıbaş', hakkında, TCK'nin 512 ve 522. mad- deleri uyanncî 4.5 yıl. 2863 sayılı Kültür ve Tabıat Yar- lıklarmı Ko: uma Yasası'na muhalefetten de 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası isteyen sa\cı. tuPjklu sanıklar hak- kında da TCK •nın 492. mad- desı uyannca 5 yıl ve 2863 sa> ıJı Kültür \e Tabiat \ar- 1 ıklarırıı Koruma Yasası'na •muhalefetten de 1 ıle 3 yıl arasında hapis cezası talep edi> or. Bunahm kapıdaANKARA (Cumhurivet Bürosu) - REFAHYOL koalisyonunun 90 günlük ıcraatı, laik-demokratık rejim ve cum- huriyetın temel niteliklerinin zedelen- mek istendiğı bir bunalım sürecı ıçin çabalandıgının göstergesı oldu. Başba- kan Necmettin Erbakan. Türkıve'nm gelişim yönünü kendi aralannda bile bırlik oluşturamayan Müslüman ve şe- natçı ülkelere çevırmek için de\let ge- leneklerinı hıçe savan çalışmalar yürü- türken. bakanlan da. dini rejim isteğinı sergıleyen adımlan attılar. RP'nin hükü- metteki anti-laik tutumlanna karşı. or- dunun ilk kez, resmı protokolün >er al- diğı heraskeri törende rejim u\an>ında bulunmasına \e komutanların. birkaç metre yakınlanndaki Başbakan'a sert mesajlar ıçeren konuşmalar yapmasına tanıkolundu. REFAHYOL koalisyonunun 90 gün- lük döneminde kamuoyu gündemine gelen ve tartışmalara neden olan nokta- lar şöyle: DİPLOMASİ: Başbakan Erbakan. KKTC'ninardından ilkşundışı zivare- tını Iran \e Uzakdoöu üîkelerineyaptı. Bu gezilerde, eskı birkaç anlaşma yeni- den ımzalanmasına ve somut hiçbir ti- cari gelişme sağlanmamasına karşın. Erbakan. Iran. Endonezya. ı\falez>a \e Singapur'la 9 milyar dolariıkticaret ger- çekleştirilecegine ilişkin açıklamalar yaptı. Erbakan. Iran yönetimınin. "PKK'ji sınırtannda banndırmadıkJanna" iliş- kin açıklamalannagüvendığıni belırtir- ken. Millı Istıhbarat Teşkılatı'nı (MlT) da "başansızükla" Miçlayıcı açıklama- larvaptı. MlT'ı kastederek. "Bizdoğnı- su. kendi yetkililerimizden bilgi aldığı- mızda şaşırnıı^ızdır. Propagandanın et- kisi altında kahnmış" di\en Erbakan, P- KK lıden Abdullah Öcaian'ın genelde Surive'de bulunmadığını iddia ederek. bu üîkeyı de savundu. MlT. bu ziyaretin ardından gerçek- leştirilen ilk Milli Güvenlik Kurulu top- lantısında. Türk heyetinin ziyareti önce- sinde lranlı hükümet yetkililerinin P- KK'nin üst düzev sorumlulanna ver- dikleri ıstihbaratlan içeren bir telefon konuşmasına aıt bandı Erbakan'a din- letti. Devletin resmi belgelerine ve kom- şu ülkelerle terörü desteklememeleri yönünde yapılan resmi temaslara kar- şın. RPGrupBaşkanvekiIİ Temel Kara- mollaoğlu. Surive ve Iran'ın PKK've destek vermediklerinı savunan açıkla- malar yaptı. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Müba- rek'e. bu ülkedeki şenatçı terör örgüîıi Müslüman Kardeşler'e iyi dav ranma'a- rı yönünde öneride bulunan Erbakan. daha sonra bu ülkeden zoraki randevu aldı. Erbakan. şeriatla yönetiien Su- dan'azıyaretini.DışışlenBakanl'.ğı'nın yoğun ıtiraziarı sonucu iptai ett 1 .. Başbakan; Türk hükümeti veTürk Si- lahlı Kuv\etieri'nı Kürtleri katletmek- le suçlayan ve bölgede Kürdistan de- vletı kurulmaMnı isteven Libya lideri Muammer Kaddafi've ıki bakanı gön- derdıkten sonra. kendisi de bu ülkevi z\- varet programına aldı. Kuzey Irak bu- nalımı sırasmda. fran ve Iraklı büv ükel- çılikyetkilileriylegeceyanlangizli bu- luşmalaryapmav ı tercih eden Erbakan, ABD'nin harekâtı öncesinde Saddam Hüse\in'ı telcfonla aradığına ilişkin ha- berlere olumlu veya olumsuz yanıt ver- nıedi. CIA Başkanı John Deutch. ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada. Er- bakan'ı, Irak'a bilgı sızdırmakla suçla- dı. Başbakanlık'ta Libya. Nıjerya. Su- dan \ e Kın e> t bth iikelçileny le ilgiîi te- maslarına diplomatlan almazken. bun- larla ilgili bilgileri Dışişleri Bakanlı- ğı'nageeıkmeli ıleten Erbakan. Iran Bü- y ükelçısi'yle gece yaptığı görüşmeden. ertesi gün sabah Dışişleri Bakanlığf nı haberdaretti. Erbakan. Tunus'ta rejim muhalifi sür- gündeki şenatçı Yenıden Doğuş Hare- keti lideri Raşid El Gannuşi'yle görüş- mesi nedeniyle. bu ülkenin Türkiye'ye tavıralmasına neden oldu. Erbakan. Ku- ze\ Irak'ta rakip Kürt gruplar arasında şerıarçı yönetım ısteven ve bunun ıçin askeri güç toplayan Şe\hOsman'la. An- kara 'ya gelen kardeşi aracılığıylatemas kurdu. Şcriatçı yönetimin bulunduğu Su- dan'ın Barolar Birliğı Başkanı Lstad Fethi Halili ve Dünya Müslüman Hu- kukçular Genel Sekreterı Mubammed Zemzemi ile gızlıce görüşen Erba- kan'ın. "Daariil Maal" ısımlı Suudi Arabıstan Bankasf mn sahibı Prens El Artas'la birarava gelmesı. RP ıle bu ül- ke arasında olduğu savlanan finans bağlantısının devlete taşınmak istendı- ği degerlendirmelerıne neden oldu. Başbakan Erbakan. İsrail'le askeri egitim ve işbirliği öngören anlaşmanın ardından. bu ülke yetkililennin savun- ma sanaviindo yeni bir işbırliöini hük- me bağlavan anlaşma için Ankara'ya gelmesıni önce engelledi. Asken kana- dın. Türki%e'nin çıkarlanna olan bu an- laşmanın ~nıuflaka inızalanacağı" yö- nünde uyanda bulunmasının ardından. rnüsteşardüzeyınde sessizce Ankara 'ya eelen israil heyeti anlaşmayı imzaladı. GL'NEYDÖĞL: Erbakan. Islamcı yazarİsmailNaçararacılığıvla PKK. li- deri Abdullah Öcalan'la diyalog çalış- mala»i»8ı^aUiu.Ba*b*kao, konununJta- muoyundayaklaşık 1 haftatartışılması- nın ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüştükten hemen sonra. Çankaya Köşkü'nden çıkışmda. PKK ile divaloc için çalışma başlatmadıöını söyledi. RP \'an Milletvekili FethuUah Erbaş. PKK'nın elindekı askerlen kur- tarmak amacıyla terör örgütünün kam- pına giderek. militanlan asken törenle selamladı. Erbakan. bu gınşımın başa- nsızlıkla sonuçlanmasi üzerine geli>- nıelere sessız kalırken. RP yönetıcileri. Erbaş'ı destekleyici açıklamalar yaptı- lar. BAK.4.NLAR: Erbakan 'ın sağ kolu olarak bilinen Adalet Bakanı Şe\ketKa- zan. Kuran ezberleven mahkûmlann tahlıve olmasını öngören şenatçı hü- kümlerin Türkıye'de de uygulanması için ınceleme yaptıklannı ve bunları "dolaba koyduklannı" açıkladı. Yargıç-savcı atamalannda ağırlığını koyarak. laiklik bildirisine ımza atan savcılar başta olmak üzere laik kadro- lan ve RP'li belediyelerin davalanna ba- kan krıtık konumdakı mahkeme baş- kanlannı tırpanladı Şevket Kazan. iki türbaıılı yargıç adayının kura çekmesı- nı sağlamak amacıyla. bu avukatlann olumsuz sicilini Hâkımler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan gızledi. Kazan. Sıvas olayları nedeniyle mah- kûm olan tutukluları. yakınlannın bu- lunduğu Sıvas'taki cezaev inegönderdi. Malıye Bakanı Abdullatif Şener. Sıvas davası mahkûmlanyla cezaev inde baş başa görü^tü. Mahkûmlar. ertesi gün ce- zaev ı müdürünün burnunu kırdı. RPIi Devlet Bakanı Fehim Adak Kamu Kurum \e Kuruluşlannda Çalı- şan Personelin Kılık ve Kıvafetine Da- ir Yönetmelık'te yapılacak bir değışık- likle. memurlann işe girmelerinde tür- banlı fotoğrafkullanmalannaolanakta- nıyan düzenleme için çalışma başlattı. \'önetmeliğin değiştirilmesi için gerek- li olan Bakanlar Kurulu karan henüz ımzaya açılmadı. Erbakan. rektörlertoplantısında. ünı- versitelerde "gereksiz hıuEursuzluk ÇH karnlmamasryönündekı örtülü mesaj- lanvla. öğrencılerin türbanla derslere girmelerine ızın verilmesi yönünde uya- nda bulundu. İNSAN HAKLARI: REFAHYOL hükümetının ilk döneminde. cezaev ın- de tutuklu ve hükümlülerin "savunma hakkı \e mahkûmlara insan haklanna u\gun muanifle" kapsamında gerçek- leştirdikleri ölüm orucunda 12 kişınin vaşamını vitirmesi. insan haklan tari- hine önemli bir bilanço olarak geçtı. DYP lideri Tansu Çiller'in. Avurpa'ya "Türkije\i gümrük birügine almazsa- nız RP iktidara gelir" yönünde güven- ce vermesine karşın RP ile koalısyon kunmasına tepki gösteren Av rupa Parla- mentosu. demokratikleşme çalışmala- nnın sürdürülmemesi. Guneydoğu po- litikasını da gerekçe göstererek. Türki- ye'ye mali yardımı askıva aldı. Karann alındığı AvrupaParlamentosu'nda.Çil- ie»'jn -giiv^nJmez" olduğu dile getiril- di. Türk hükümeti. Türkiye'yi 1 yıl bo- yunca gözlem altına almak için çalışma başlatan L'luslararası Af Örgütü'ne ran- devu vermedi. KORL'MALAR: Bazı dev let kurum- ları ve ordunun uyanlanyla karşılaşan Erbakan. devlete güvenmediğini bazı somut uygulamalarla ortaya koydu. Si- lah taşımayan. devletten maaş almavan ve tarikatlar tarafindan görevlendirildi- ği savlanan gönüllü korumalannı etten duvar olmalan amacıyla en vakınında bulunduran Erbakan. bu uygulamaya i- tiraz eden özel eğitımlt yakın koru- malannı sürgün ederek. yerlerine em- nıvette partisine yakın olan polisleri al- dı' Çiller'in ipleri KP'nin elindeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM'nin yeni yasama yılı. hakkın- daki 3 Nfcclis soni'jtunnasından kurtu- labiJmek için RP ile koaîisyon ortaklı- f ına "evrt" demek zorunda kalan DYP Genel Başkanı, Üjşişieri Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı İansu Çiller'in siyasi gelecefi açısmdan dönüm noktası ola- cak. DYP'nir.hükümette '^»ayaııda*' gö- rimiimünde olması. Başbakan ISecmet- tin ErbaicaM'ın, dış temaslannda kendı- sini "devre dışı" bırakmasına karşın Çil- ler'in sert bir tavır ortaya koyamama- sında hukkındaki Meclis soruşturmala- nnuı ed-Jn olduğu, kulislerde dile geti- riliyor. Çiller'in siyasi geleceğini yakından etkileyecekolan Meclis soruşturrhalan- nm sonucunu, RP'li komisyon üyeleri- nin oylannın rengi ve RP'nin iktidar-se- çim stratejisi belirleyecek. Soruşturma- lann en önemli özellifinj ise her3 öner- gey i de RP'nin vermiş oiması oluşturu- yor. Çiîler, hükümetortaklıgı ile bu soruş- rurmalardan kurtuimayı hedeflerken. RP'nın. "taban tepkisini çekmemek vıe venMği sozdt-n donmüş görünmenıek'" için Çiller'e Yüce Di%'an yolunu açabi- leceği kulislerde dile getiriliyor. Ancak bu olasıhk, RP'nin "seçimi göze alma- sı" ya da ANAP'la koaîisyon zemini oluşturma olasılıgına bağlanıyor. Çıller'in kuşkulu malvarlığı, Türkiye Elektrik Dagıtım AŞ'nin (TEDAŞ) ba- zı ihalelerinde usulsüzlük yapılmasına göz yumarak görevi kötüye kullandığı ve TOFAŞ ihalelerine fesat kanşhrdığı savıyla açılan Meclis soruşturmalarının anayasa gereğj en geç ocak ayına kadar tamamlanması gerekiyor. TEDAŞ So- ruşturma Komısyonu'nun raporunu ekim ayı sonunda TBMM'ye sunması, TOFAŞ ve malvarlığı komisyonlannm kasım ve aralık aylannda çalışmalannı tamanilanması bekleniyor. Anayasa gereği soruşturma komis- yonlannm 2 ay içinde raporlannt ta- mamlayarakTBMM Başkanltğı'na sun- ması gerekiyor. Eğer bu sürede raporta- mamlanamazsa, Genel Kurul, son kez olmak üzere 2ay daha süre uzatımına gi- debiliyor. 15 üyeden oluşan Meclis so- ruşturma komisyonlannda iktidar kana- dınm 4 DYP. 4 RP olmak üzere toplam 8 üyesi bulunuyor. Komisyonda toplam 7 üye ile temsi! edilen muhaiefet parti- lerinin Çiller aleyhme oy kultanması beklenirken. RP'den 1 milletvekilinin muhaletetleberaberhareketetmesi, Çil- ler'e Yüce Divan yolunun açılmasını sağlıyor. TEDAŞ yobuzluğu: Adalet Bakanı Şevket Kazan ve 75 arkadaşının verdiği soruşturma önergesi TBMM Genel Ku- rulu'nda 24 Nisan 1996'da yapılan otu- rumda kabul edildi. Önergede Çiller'e, TEDAŞ'ın bazt ihalelerinde usulsüzlük ve vx)lsuzluk yapıldığının saptanmasına karşın. gerekli işlemteri yapmayarak, ihalelerin belli firmalara verilmesini sağlamak suretiyle de\ leti zarara uğra- tarakgörevi kötüyekullandığj suçlama- sı yöneltildi. Komisyon başkanhğını D- SPSinop Milletvekiii Metin Bostancıoğ- lu yürütüyor. Komisyonun çalışma sü- resı 2 ay daha uzatıîdığı için görev sü- resi ekim sonunda dolacak. TOFAŞ: Adalet Bakanı Şevket Ka- zan ve arkadaşlarının verdigi soruştur- ma önergesi, TBMM Genel Kurulu'nun 9 Mayıs 1996'da yaptığı oturumda ka- bul ediidi. Önergede, Çiller'in. TO- FAŞ'taki kamu hısseterinin özelleştiril- mesine danışmanlık yapacak firmamn ihalesinde nüfuzunu kullanmak ve iha- leye fesat karıştırmak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullan- dığı ıddiasınayerverildi. Komisvonbaş- kâniığıın ANAP Istanbul MiJİetvekili Ha>rettin L zun yürütüyor. Malvariığı: Deviet Bakam LütıB Esengün'ün verdiği soruşturma önerge- si TBMM Genel Kurulu'nun 5 Hazıran 19% tarihlt oturumunda kabul edildi. Önergede Çiller'in yasaya veya genel ahlaka aykın şekilde mal edinmek sure- tiyle görevini kötüye kuüandığı savına yerverildi. Havdar BehraıııoMu öldü Istanbul Haber Senisi - Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı. gaze- temız vazarı Ataol Behra- moğlu'nun babası Havdar BehramoğJu. önceki gün v e- fatettı. Behramoğlu'nun ce- nazesı, yarın Kadıköy Sö- ğütiüçeşme Camiı'nde kılı- nacak öğle namazından son- ra Karaeaahmet Mezarlı- ğı'nda toprağa verilecek. "Cumhurijete kanat ge- renler"ın son kıışağından Havdar Behramoğlu (83), bütün aılesıni 1. Dünya Sa- vaşı yıllarındakı katliamlar- da kaybettı. Ankara Ziraat Fakültesı'nın ilk mezunla- rında olan \e özellikle Çan- kırı yöresınde köylerın su sorunlarının çözümünde önemli çahşmalar yapan Behramoğlu. bır de deney- sel tanm çiftliğinin kurul- masmı sağfadr. liköğretımı- ni Erzurum'da Kâzım Kara- befcir Yetımler Yurdu'nda yapan Behramoğlu.busıra- da ilk kez gördüğü Ata- türk'le daha sonra ünıversı- te yıllanndaki karşılaşması- nın anılarını TRT 2'nın "Cumhuriyete Kanat Ge- renJer" programında anlartı. Program önümüzdekı gün- lerde yenıden yayımlana- cak. Aynı zamanda amatör bır şaır ve ressam olan Behra- moğlu'nun cenazesı. vann Kadıköy Söğütlüçeşme Ca- mıı'nde kılınacak öğle na- mazından sonra Karaeaah- met Mezarlığı'nda toprağa venlecek. Türkiye'yi Fethullah Gülen U Baştaraft 1. Sayfada ca" diye bihnen Fethullah Gülen ve Nurculuğun kolu olan "40. Hoca" grubunun li- deri MehmetKırkuıcı'nın ki- taplarını da verleştirdi. Tür- kiye Divanet Vakfı ve Diya- net Işleri Başkanlığı'nın ayn ayn yayımladıklan toplam 68 adet dini içerikli yayın da ay- nı standa kondu. Kültür Bakanlığı. çağdaş y ayın y apan yayınev lennin az savıda ürününü aldığı stand- da. kıtaplan yabancı dillere çevrilen ve aralannda Yaşar KemaLAzizNesin,Orhan Pa- muk.Talat Halnıan ın da bu- lunduğu yazarların vapıtları- na yer vermedi. Dalia önceki yıllarda bulunmasına özen uösterilen insan haklan, ör- gütlenme, sendıkacılık. Ata- türk devrimlen. demokratik- leşme alanlanna ilişkin yapıt- lann alınmadığı 108sayfalık katalogda. dini içerikli yayın- lann büyük bir bölümü "fel- sefe kitaplan" kategorisinde sunuldu. Kataloğun kapağı Nasreddin Hoca'ya aynldı. Kültür Bakanlığı "nın Frankfurt Kitap Fuan'nın dı- şında aynı tarihlerde RP'nin Avrupa uzantısı olarak bılı- nen Milli Görüş Teşkilatf nın düzenleyeceğı belirtilen fuara da katılacağı bıldıriidi. Ba- kanlığin. harcamalannı kendi bünyesinde faalıyet gösteren döner sermaye aracılığıyia karşılayacağı fuarda açacağı standdadadini içerikli yayın- lan sergileyeceği bildirildı. Erbakan'a Ubya boykotuI Baştamfı 1. Sayfada Adının açıklanmamasını isteyen DYP'lı bir bakan. Cumhuriyefe yaptığı açıklamada. "Bakanlar Kurulu karamamesini imzalama- \acak. Bu durumda. Başbakan'ın azledcbilc- ceğini ya da kendisinin istifa edecegini sövlü- yor"dedı. Ağar. görüştüğ_ü kabıne arkadaşla- rına. tek başına bir hükümet bunalımına neden olmak ıstemedığıni. istıfasıyladakoalisyonun bozulacağını sanmadığını dile getirdi. Erba- kan'ın. bu akşam toplanacak Bakanlar Kuru- lu'nda. Ağar ve ona katılabılecek diğer DYP'lı bakanlann olası ıtiraziarı nedeniyle gezı ka- rarnamesinı ımzayaaçmayabileceğı vurgulan- dı. Prosedürgereği gezi sonrası da ımzaya açı- labilen kararnamede, tüm bakanlann onayının olmaması durumunda Erbakan'ın gezisi, "res- mi^nıtelıktençıkarak, "özelstatü"yedönüşe- cek Erbakan'ın zayıfbirolasılıkolarak Ağar'ı acilen azledıp yerine atayacağı bakanın imza- sını alabıleceğine dıkkat çekıldı. Erbakan'ın. özellikle Libyagezısi hükümet- te bunalım yarattı. Başbakan'ın dış gezilerine siyasi teamül gereği diğer partılerden de tem- sıİcı çağrılmasına karşın Erbakan'ın bu gezı ıçin resmı yazı yerine sözlü çağn yapması dik- kat çektı. DYP. ANAP. CHP ve DSP. hem res- mı çağrı yapılmadjğı, hem de gezınin içeriğı nedeniyle temsılcı gondermeme kararı aldı. Bu arada gezıye katılacak heyet lıstesınin de şımdıye kadar açıklanmaması dıkkat çektı. DYPGrup Başkanvekilı .41i Rıza Gönül. bu geziyle ilgili grubau resmr bir çağrı yapılma- dığına dikkat çekerek "Bu nedenlegezhemil- lervekili göndermeyeceğiz. Zaten bu gezi\e gi- dilmesinidedoğnj buJmu>orum" ded/. ANAP Grup Başkanvekıli Cumhur Ersümer. kendi- lerine sözlü çağnda bulunulduğunu doğrula- y arak "Böyle bir geziyi dofru bulmuyorum. o nedenle temsikri göndermeyeceğiz" dedı. DSP Grup Başkamekılı Hüsamettin Özkan da "İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın çıkışına ilk destegi genel başkanımız verdi. Başbakan- lık'tan bizi aradılar. Libya gezisine milletveki- ii göndermeyeceğiınizi bildirdik" dedı. CHP Grup Başkanvekilı OyaAraslıdapanısıne res- mi birdavetgelmediğını. bunun sadece "şifa- hen" konuşulduğunu vurguladı. D\P Genel Başkan Vekili Necmettin Ce\heri ue D't'P Başkanhk Divanı'nın ardından vaptığı açık- lamada. Libya gezısı konusundakı farklı görüşlerin hükümet içinde çatlak savıl- mayacağını söyledi. Erbakan'ın Afnka gezı- sıne, Türkiye Sanayiciler ve Işadamları Der- neği'nden (TÜSİAD) sadece genel sekreter HalukTükerkatıhrken. Müstakil Işadamlan Derneğı (ML'StAD). 23 kişilık bır heyet gön- derecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns de Başbakan Erbakan'ın Lıbya'ya ya- pacağı gezıyle ilgıh "bazı kavgılannın bulun- duğunu" söyledi. Karadayı: Gidiş kötü • Baştarafı I. Sayfada ettiği Türkiye Cumhunyeti'nin laik. demok- ratik ve sosyal hukuk devleti temel nitelik- lerinden asla vazgeçilemeyeceğini vurgu- ladı. Oramiral Erkaya. mesajında. Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden en önemli unsur- lann PKK terörü ve aşın dinci faaliyetlerol- duğuna dıkkat çektı. Oramiral Güven Erka- ya. PKK'nın Türk topraklan üzerinde müs- takil bir Kürt devleti, aşın dinci gmpların ise bir Islam devrimi yaparak Islami bir cumhuriyet kıırmayı hedefîediklenni bildir- di. Oramiral Erkaya. mesajında şu görüşle- re yer verdi: "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türki- ye Cumhuriyeti'nin laik. demokratik \e sos- yal hukuk devleti temel niteliklerinden asla vazgeçilemez. Böyle bir tehdit karşısında. tüm anayasal kuruluşlann ve sivil örgütle- rin uvanık bir mücadeleye hazırolmalan ge- rekir. Silahlı Kuvvetler olarak bizlerin aynı derecede uvanık olmamız. bu kabil akınıla- nn dışında kalnıamız ve sadece Atatürk U- keierini kendimize rehber edinmemiz gerek- li \e zorunludur." Öte yandan Çin'in milli günü nedeniyle verilen resepsiyona katılan Soysal. REFAH- YOL iktidannın Türkiye'de artan biçimde gerek dış gerekse iç politikada uygulamaya koyduğu politikalanna dur demenin zama- nının geldiğini anımsatarak. "Artık, mev- cut yönetimi tolere etmek gibi bir liiksümüz yoktur"dedi. Soysal. DSP olarak. diğer mu- haiefet partileriyle birlikte mevcut yöneti- mi hükümetten düşürmek için iktidar çaba- ları içinde olmalan gerektiğine inandığını söyledi. Fidyecilerin sorgusu sürüyor ALPERBALLI YÜKSEKOVA - Yüksekova'da bazı faıli meçhul cmayet ve adam kaçırma olaylarına karıştıklan ortaya çıkanlan. üyeleri arasında PKK itırafçısı Kahraman BUgic'ın de bulun- duğu çeteyle ılgılı soruşturmanınsürdüğübil- dırıldı. Çetenın; ANAP Hakkâri MilleUekilı Naim Geylaninın yeğenı işadamı >'ah>eHin Aslan'dan fidye ıstemesının ardından başlatı- lan operasyonlar sonucu ortaya çıkanldığıöğ- renıldi. Tuncelı Mıllervekılı Orhan \e(i Vüdınm. Ankara Mılletvekılı YılmazAteşvepartımec- lisi (PM) üyesı Esat Canan'dan oluşan CHP heyeti. Yüksekova'dakı ıncelemelerını sürdü- rüyor. Heyet önceki günkü temaslan sırasın- da. kaçınîarak öldürülen Abdullah Canan'ın ağabeyi MehmetCanan ve yeğenı kaçınlarak fıdye ıstenen işadamı Tahir Baskın'la görüş- tü. Heyet dün. çetenın ortaya çıkarılmasında etkin rol oynayan ışadamı Vahyettin Aslan'dan da bılgı aldı. Aslan. kendısıni arayan bir kişi- nın lOObınmarkharaçıstediğinı vebunu ver- memesı durumunda zarar v erileceği tehdıdin- de bulunduğunu belimi. Tehdidın ardından. başta Hakkâri Valisi ol- mak üzere. ıl ve ılçedeki yetkılilere bilgi ver- dıâini kaydeden Aslan. olaydan haberdar et- tjğı ANAP Hakkân Milletvekiii Naim Geyla- nı'nın kendısine para vermemesıni önerdığı- nı kayderti. Yüksekova'dakı Kaşuri aşiretinin liden ve korucubaşı Kemal Ölmezadlı kışıy- le itırafçı Kahraman Bılgıç'ın kendısıvle te- mas kurarak fidye pazarlığı yaptıklanm afita^ 1 tan Aslan. fidyecılerle olan görüşmesını tey- be kaydettiğıni söyledi. Olaydan haberdar ettiği 2. Jandarma Sınır Komutam'nın kendısinı Kahraman Bılgıç'le yüzleştırdığını kaydeden Aslan. Bılgıç'ın ıd- dıalan reddetmesı üzenne cebınde bulunan s- es kasedmi sınır komutanına verdiğını söyle- di. Asken yetkılilerın olayı ve eldeki bilgile- ri ıhbar olarak kabul ederek başlattığı soruş- turmanın ardından, aralannda özel tım men- supları ve koruculann da bulunduğu çok sa- yıda kışı gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucu, Aslan'ın teh- dit edildiğı telefonun. Yükseko\a Emnıvet Müdürlüğünden açıldığı ilerı sürüldü. CHP heyeti, dün Yüksekova Kaymakamı AydınTetikoğluveTaktik Sınır Jandarma Alav Komutanı Ersan Alhan ıle göriişmek ıstedi. Ancak Alhan ve Tetıkoğlu'nun. lranlı yetkilı- lerle "sınır güvenüği konusunda bir gorüşme için Uçe dışında olmalan" nedeniyle görüşme gerçekleşemedi. Heyet. Yüksekova Cumhuri- yet Savçısı Mehmet Turgay ıle görüştükten sonra Hakkâri'ye geçti. Öte yandan Diyarbakır Büromuzun haberi- ne göre 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan Di- yarbakır E Tıpi Cezaev ı'nde çıkan olay larla ıl- güıincelemelerinitamamlayan CHP heyetinin başkanı Bursa Milletvekiii YahvaŞimşek dü- zenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Şevket Kazan ı eleştirdı. Üniversitelerde laiklik mesajları Haber Merkezi - Denız ve Hava Harp okullannın yanı sı- ra yurdun çeşıtlı yerlerindekı lSünıversite daha' 1996-1997 eğıtim-öğretim yılına başladı. Gazı L'nnersitesı. yeni öğ- retım y ılına Dev let Bakanı Ay- fer Yılmaz'm da katıidığı tö- renle başladı. Gazi Lnıversite- sı Rektörü Prof. Dr. EnverHa- sanoğlu. son aylarda bazı poli- tıkacıların türban konusunu gündeme getırmeye çalıştıkla- nna dıkkat çektı. Hasanoğlu. üniv ersitesınin Atatürk ilke v e inkılaplanna sahıp çıkacağını vurgulayarak. laiklikten ödün \ermeden cumhuriyeti devam ettırme andına bağlı kalarak e\ rensel doğruya ulaşmayı he- defledıklerini kayderti. Yıldız Teknik Ünıversite- sı'nde düzenlenen törende ko- nuşan Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna. üniversitelerde mü- kemmelliğin ölçüsünün. ulus- lararası düzey olduğurıa dikkat çekti. Yıldız Teknik Ünıversı- tesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış öğrencilerın. yasalann sınırlan içerisınde. ünıversite yönetimine katılmalannt iste- diklerıni belırtti. Denız Harp Okulu'nun 224. dönem eğitim ve öğretım yılı açılış törenine bır mesaı gön- deren Deniz Kuv-v etlen Komu- tanı Oramiral Güven Erkaya. Denız Ku\Aetleri'nin 2000 yıl- lanna teknoloıı ve güç olarak hazır olduğunu kayderti. Erka- ya. öğrencilere hıtaben "Siz- İerden Atatürkçü. ülkesinin ideallerineve birliğine bağlı.so- rumluluk sahibi. bencillikten uzak hizmetvapan,dürüstgö- reAİne bağh, hilgili. cesaret sa- hibL ivi birer lider. iyi birer de- niz subayı obnanızı istiyorum " dedı. Törenden sonra Deniz Harp Okulu'nun yeni eğitim ve öğ- retim yılı, fstanbul Üniversite- si Hukuk Fakültesı öğretim üyelerinden Prof Dr. Omer Yöriikoğlu'nun "Atatürk ve LaikBk" konulu ilk dersiyle başladı. Hava Harp Okulu. 1996-1997 eğitim ve öğretım yılı da bir törenle başladı. Tö- rende konuşan Hav a Kuv-vetie- n Komutanı Orgeneral Ahmet ÇörekçL Türkiye'nin belirsiz- lığın hâkım olduğu bir bölge- de. banş ve istikrar açısından anahtar rolü o.vnadığını belirt- tı. Selçuk Üniversitesi'ndeki açılış törenınde bır konuşma yapan Başbakan Necmettin Erbakan. ünıversitelerin ülke- nin beynı ve gözbebeği oldu- âunu belirttı. Çukuroya Cnıversitesı Rek- törü Can Ozşahinoğiu. "Cum- huriyetimizin laik niteliğinden uzun bir süreç içerisınde adım adım ödün \erilnıe\e çaüşddı- ğıkorkusuylayaşı\oruz"dedi. Kahramanmaraş Sütçü lmam Üniversitesi'ndeki tö- rende konuşan Millı Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam da üniversitelerde huzur \e barış ortamını sağlamakta kararlı olduklannı söyledi. Muğla Üniversıtesi. Adnan Menderes Cnıversıtesi. Ana- dolu Üniversıtesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gazios- manpaşa Üniversitesi. Ondo- kuz Mayıs Üniversitesi. Boğa- ziçi Üniversitesi, Afyon Koca- tepe Üniversıtesi. Sakarya Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Galatasaray Üni- versitesi de dün yeni öğretim yılına başladı. Maden'de kahve tarandı: 1 ölü MADEN(AA)- Elazığ'ın Maden ilçestnde, teröristlerta- rafindan birpolis otosu ıle kahvehanenin silahfa taranma- sı sonucu. ilk beiirlemelere göre bir kişi öldü, 17 kişi ya- ralandı. Saat 22.30 sıralannda, bir grup terörist Kortik Mahalle- si'ndeki bir kahvehaneye silahlı saldın düzenledi. Önce kahvehanenin önündeki polis otosunu ve daha sonra da kahvehaneyi silahfa tarayan teröristier. karanlıktan yarar- lanarak kaçtı. Açılan ateş sonucu, ilk belirtemelere göre bir kişi öldü. 17 kişi yafalandı. Teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaph operasyonlara başlandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle