19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURfYET 23OCAK1996SALI 8 DIŞ HABERLER Dendrel Arafarı kutladı • ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a, Filistin tcra Organı Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı DemireJ, mesajında, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te yapılan Filistin Icra Organı ve Filistin Konşeyi Seçimlerinin, Yaser Arafafm çoğulcu, demokratik bir toplum oluşturulması yolunda vermiş olduğu mücadelede bir kilometre taşı teşkil ettiğini belirtti. Demirel dün aynca, Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı telefonla da arayarak, kendisini kutladı. Saddam azfetti • TAHRAN (AA) - Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, Istihbarat Örgütü Başkanı'nı görevden aldıgi haber verildi. Iran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, bugün Irak'lı bir muhalefet grubunun radyosuna dayanarak verdiği habere göre, Saddam, Istihbarat Orgütü Başkanı Mane Abdür-Reşid El-Tikriti'yi dün görevden aldı. Radyo, "yabancı ülkelerdeki ajanlannı kontrol edememesi nedeniyle" görevden alınan Tikriti'nin yerine, Irak Istihbarat Orgütü'nün Karşı Casusluk ve Yabancı Ülkelerdeki Operasyonlar Bölümü Başkanı Tuğgeneral îbrahim An- nase'nin atandığını duyurdu. AKPM'ye yeni başkan • STRASBOURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanhğına dün seçilen Alman Hıristiyan Demokrat parlamenter Leni Fischer, AKPM başkanhğına seçilen "ilk kadın başkan" ünvanını da elde etti. Alman parlamenter Leni Fischer, 1949 yıhnda kurulan Avrupa Konseyi'nin, 19'uncu Parlamenterler Meclisi Başkanı oldu. Alman Parlamentosu'nun 1976 yılından buyana üyesi olan Fischer, özellikle Avnıpa'nın entegrasyonu ve kadınlara fırsat eşitliğı sağlanması konulanndaki çalışmalanyla tanınıyor. SPi Lanka'da çatışma • COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da yönetime karşı savaşan Tamil gerillalan ile hükümet askerleri arasmda çıkan çatışmada, 22 kişi yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığı yetkilileri Tamillerin, kuzeydoğudaki Welioya sınınnda saldınsı sonucu 5 askerin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını söylediler. Yetkililer, yakJaşık 100 Tamil militanının yer aldığı saldın sırasında, askerlerin karşı ateş açması sonucunda da 15 Tamil militanının ve iki sivilin öldüğünü bildirdiler. Birbiri ardına bulunan toplu mezarlar, uluslararası kamuoyunu harekete geçiriyor Sırp vahşeti karlar altiııda• Üst düzey ABD ve NATO yetkilileri, Bosna'daki toplu mezarlarla ilgili kanıt toplamak ve adli makamlara teslim etmek üzere yanşıyor. DışHaberlerServisi-ABD msan haklann- dan sorumlu Dışışlerı Bakan Yardımcısı John Shatruck, Bosna'da katledılen bınlerce Müs- lûmanın gömülü olduğu belirlenen alanlarda inceleme yaptı. Shattuck. katılleri» mutlaka yakalanıp adalet önüne çıkanlacağını söyle- di. Shattuck, toplanan kanıtlann en kısa za- manda Lahey'dekı Uluslararası Savaş Suçlu- Iarı Mahkemesi'nesunulacağını bildirdi. Kar- lar aitındakı loplu mezar bölgelerını gezen Shattuck, Sırp katliamından kurtulan tanıkla- nn ifadelerini dinledi. Başta Srebrenıca ken- tindeki katl/am olmak üzere Sırplann ışledı- ği savaş suçları ile ılgilı kanıt toplamaya çalı- şan Shattuck."YecH bin civannda insamn ka>- boMuğunu biliyoruz, Onlann akıbeti. toplu mezarlar ve toplu idamlaıia ilgili tanıklann ifadeieri ışığında mutlaka açığa çıkanlacaktır" dedı. Shattuck, toplu mezarlann karlar enyın- ce kazılıp açılacağını söyledı. Shattuck'a eşlık eden basın mensupian da toplu mezarlann bulunduğu bölgelerde ınsan kemıkleri. etler ve kumaş parçalan gördükle- rini belırttıler. Bosnalı Sırplann tçişlen Ba- kanı Drafan Kijaç ıse Shattuck'un inceleme- lerinin savaş suçlan konusunda hiçbır şey ka- nıtlamadığını ıddıaettı. Bosna'daki savaş suç- lannın araştınlmasına ıvme kazandırmak ıs- teyen Shattuck. "Toplu mezarlann araşünl- ması sırasında güvenJiğin sağlanması şart Ve IFOR'un da bir görevi var. Bu çörevin içinde. savaş suçlan araşbrmalannı yürütenlere yar- dımcı olmak da buJunuyor" dedı. Ancak IFOR komutanı Amıral liighton Smitn, "NA- TO, özel bir güvenlik sağlamayacaktır. Başka bir deyişle. mezar bolgeterini arasnran ekip- lerin güvenUğini garantilemiyoruz'7 dedı. Smith, bu konunun duygusal yönünün ağır olduğunu ve kendılerinın ılgısiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti. Araştırma ekiplenne ellerınden gelen yardımı yapacak- lannı kaydeden Smıth, ancak tutamayacakla- n vaatlerde de bulunmayacaklannı ekledi. Smıth, yapabıleceklen katkılar arasında top- lu mezarlann havadan çekılmış fotoğraflan bulunduğunu belirtti. Ayrıca, IFOR görevlı- lerinin topladığı ıstıhbarattan. bu bölgelerde- ki asken güvenlığin durumunun belırlenece- ği kaydedildı. NATO Oenel Sekreteri Javier Bosna'da görev yapan Amerikah askerier, silah sesleri duyunca tam sipervereyattılar; ancak rJaha sonra bu seslerin havava ateş açan Bosnalı Sırpiardan geldiği anlaşıldı. Bosna Mııratoviç yeni Başbakan SARAYBOSNA (AA) - Isrifa ettiği- ni açıklayan Bosna-Hersek Başbaka- nı Haris Sıladziç'in yerine başbakan adayı olarak gösterilen Hasan Mura- toviç, bu görevi kabul ettiğini açıkla- dı. Muratoviç, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi kabul ettigini, ye- ni hükümeti 30 Ocak'tan önce kuraca- ğını bildirdi. Iktidardaki Demokratik Eylem Partisi (SDA), şu anda NA- TO'nun Banş Uygulama Gücü (IFOR) ile ilişkilerden sorumlu bakan olarak görev yapan Muratoviç'in başbakanlı- ğa atamasını önceki gün kararlaştır- mıştı. Haris Sıladziç, yeni hükümet atanıncaya kadar başbakanhk görevi- ni yürütecek. Sıladziç'in görevinden aynldıktan sonra yeni bir siyasi parti kurması bekleniyor. Solanaısc toplu mezarlann bulunduğu bölge- lerde kanıtlann yok edılmesını önleyecekle- nni söyledı. Bu konuda aynntı vermekten ka- çınan Solana, görevlennın kapsamında olma- masına rağmen kanıtlann yok olmasına seyır- ci kalamayacaklannı söyledi. Ingiltere'deya- yımlanan Daily Telegraph gazetesı ıse bölge- den gelcn kışılerin anlattıklanna dayanarak verdiği bir haberde, Brçko bölgesinde 1992 yılının mayıs ve haziran aylannda Bosnalı Sırplar tarafından 3 bin Müslüman ve Hırva- tın katledılıp toplu mezarlara gömülmüş ola- bileceğinı yazdı. Öte yandan savaş esirlerinin takasının tamamlanmamış olması, NATO yet- kililenni endişelendinyor. Dayton Banş An- laşması'na göre 19 ocakta 900 kadar savaş esirinin serbest bırakılması gerekiyordu. An- cak 225 savaş esıri salıverildi. Takviye Türk birliğiyola çıkıyor ANKARA (Cumhuriyef Bürosu) - Paris'te 14aralıkta ımzalanan Bosna- Hersek Banş Anlaşması'nm uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan NATO'ya bağlı Banş Uygulama Kuvveti'nde (IFOR) görev alacak olan Türk Banş Gücü'nü takviye edecek olan birlikler, 25 ocak perşembe günü Bosna'ya hareket edecek. Birliğin araç vc malzemeleri de yann Kocaeli Derince Limanı'ndan Split'e gitmek üzere yola çıkacak. Banş anlaşmasının imzalanmasından sonra, Bosna-Hersek'te ABD, Fransız ve tngiliz tümenleri oluşturuldu. Türkiye, Zenica'da konuşlu bulunan bir mekanize tabur görev kuvvcti ve bir lojistik taburdan oluşan Bosna-Hersek Türk Banş Gücü'nün IFOR bünyesinde banşa katkıda bulunmasını kararlaştirdı. Türkiye, IFOR'a tahsis edılen Zenica'daki Türk Banş Gücü'nü, bir mekanize pıyade bölüğü, bir tank bölüğü, bir topçu bataryası ve bir mühimmat imha timi ile takviye edcrek, personel sayısmı 1500'e çıkardı Takviye birlığinin araç ve malzemeleri, yann saat 10.00'da Kaptan Burhanettin Işım adlı Ro-Ro gemisiyle, Kocaeli'nın Dennce Limanı'ndan Split'e hareket edecek. Kaptan Burhanettin Işın gemisine, Split Limanı'na kadar Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG-Ege firkateyni eşlik edecek. IFOR bünyesinde görev yapacak Türk Tugayı, ABD tümeninin sorumluluk bölgesinde görev yapacak. Türk Tugayı'nın mekanize piyade bölüğü, IFOR karargâhının güvenliğini sağlayacak. Türkiye'nin, Bosna-Hersek üzerinden oluşturulan uçuşa yasak bölgenin kontrolü amacıyla düzenlenen "Deny FHght" harekâtında görev yapan ve şu anda Italya'nın Ghedi Üssü'nde bulunan 18 uçaklık F-16 filosu ile silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla gerçekleşririlen "Sharp Guard" harekâtına katılan bir fırkateynini de IFOR'a tahsis ettiği bildirildi. ABD sular altındaWASHINGTON (Cumhuriyet) -Ocak ayının ilk günlennde "Yüzyıhn en güclüsü" diye tanımlanan kar fırtınasıyla yaşamın durduğu ABD'nın kuzeydoğusundaki eyaletler, bu kez de sel sulan altında kaldı. Dağlardaki karlann erimeye başlamasıyla nehırier taşarken en az 42 kişinin yaşamını yıtirdiği bildınlıyor. Bentleri aşan, kum torbalannı sürükleyen azgın sular başta Pennsylvania olmak ûzere başkent Washington, Batı Virginia, Maryland, New Jersey, New Ybrk ve Ohio'nun bazı kesimlerinde etkili oldu. Çoğu yerde kalınhğı bir metreyi aşan kann, aralıklı yağan yağmurun da etkisiyle bir anda erimesı yüzünden, ülkenin kuzey doğusundaki nehir ve ırmaklar taştı. Federal yetkililer, özellikle Pennsylvania'da, koca koca evlenn yerlerinden söküldüğünü ve paramparça olduğunu belirtirken, TIR ve kamyon gibi yüzden fazla aracın da sel sulan altında kaldığmı bildirdi. 'DÜŞMANCA DAVBANrVOR7 Türkiye'den AP'ye protesto ANKARA (Cumhuriyeî Bürosu) - Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "PKK'nin ilan ettiği ateşke- sin, Kürt sorununa çözüm bulunması için bir başlangjç oluşturacağı" görüşünün de yer aldığı karan kabul etme- sini sert bir dille protesto et- ti. AP'nin 18 ocakta kabul ettiği kararla Türkıye'ye kar- şı "tek yanİL ölçfisüz ve düş- manca" davrandığını belır- ten Ankara, "AP'nin Türki- ye ile ilgili karan, bu kurulu- şun bir kez daha Türkiye aleyhtan radikal ve militan çevrelcrin etkisi altında kal- dığını göstennektedir" görü- şünü bildirdi. Dışışleri Bakanlığı Sözcü- sü Büyükelçı Ömer Akbei, dün düzenlediği basın top- lantısında, terör örgütü PKK'nin ateşkes ilanını cid- diye almasının AP'nin ıtiba- nnı ve ınandıncılığını zede- lediğini bildirdi. Akbel, PKK'nin birkaç gün önce "bir minibüs doiusu" masum ınsanı yakarak öldürdüğünü anımsatarak şu görüşlerı kaydetti: "Avrupa Partamen- tosu üyelerinin küçük bir azınlığı ile kabul edilen bu ka- rardan birkaç gün önce te- rör örgütü PKK'nin bir mi- nibüs doiusu masum insanı yakarak öldürmesine rağ- men. bu örgütün sözde ateş- kes ilanını ckJdiye almast, Av- rupa Parlamentosu'nun iti- barını ve inandıncılığuıı ze- deleyici niteJiktedir." AP'nin aldığı karann üzüntü venci olduğunu be- lirten Akbel, "terör destekçi- si çevrelerin Batı basınuıa verdikleri düzmece fotoğraf- tan bile ciddiye alan Avrupa Parlamentosu"nun" karan- nın tek yanlı olduğunu vur- guladı.Akbel, "Avnıpa halk- lannın seçtiği bu paıiamen- tonun cağdaş, demokratik ve laik bir ülke olan Türkiyc've karşı izlediği bu tek yanlı, Ö4- çüsuzvc hasmane tutumunu. Türk milleti ü/ünrü ve tep- kiyle karşuamaktadır" diye konuştu. AP'nin söz konusu kara- nnda, PKK'nin ilan ettiği ateşkesın, Türkiye tarafın- dan dakabul edılmesı gerek- tığı belırtılerek "Turkhükü- metinia, bujesti,sorunun çö- zümüne yönelik olumlu bir katkı olarak değeriendirme- sini umut ediyoruz" denıldı. Aynı kararda, kapatılan DEP'in tutuklu eskı rrullet- vekilı Leyla Zana'nın hemen serbest bırakılması gerektiği kaydedılerek Türkiye'de ye- ni kurulacak hükümetin, in- san hakları ve demokratik- leşme konusunda başlatılan reformlara devam etmesi de istendi. AP, Türkıye'nin Avrupa Birliğı (AB) ile gümrük bir- lığıne geçmesinin onaylan- dığı 13 Arahk 1995 tarihin- de aldığı kararda da Türk hü- kümetının "PKK ve diger Kürtörgütleriyle" görüşme- lere başlaması gerektiği me- sajıru vermıştı. Şırnak'ın Güçlükonak ıl- çesinde meydana gelen ve PKK mılitanJannın 11 kişi- yı öldürmesıyle sonuçlanan olayın devletın provokasyo- nu olduğunu üeri süren Insan Haklan Demeğı Genel Baş- kanı Akın Birdal ise dün dü- zenledığı basın toplantısın- da, söz konusu eylemle Av- rupa Parlamentosu ve Avru- pa kamuoyunun yönlendıril- meye çalışıldığını savundu. Birdal, koruculann öncejan- darma tarafından gözaltına ahndıklan ve öldürülmeden yanm saat önce serbest bıra- İcıldıklan yönünde ıddıalar olduğunu belirtti. Birdal, Avrupa Parlamen- tosu'nun Türkıye'yı tlgılen- diren 15 maddelık karannı anımsatarak "Bunlardan en önemlisidevletin ateşkese ya- nıt vermesini isteyen bir ka- rardır. 15 ocakta meydana gelen Güçlükonak olayı, ka- rann alınmasım engelleme- yeyönelikti"dedı. YUNANİSTA1V Yeni hükümet görev başmda MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan'da, Başbakan KostasSimitisbaşkanlığindaki yeni hü- kümet, dün yemin ederek göreve baş- ladı. Cumhurbaşkanı Kostis Stefanos önünde, yapılan yemin töreni sonrası göreve başlayan yeni başbakan ve ba- kanlannı ülke içinde ve dışında güç gö- revler bekliyor. Başbakan Simitis yap- tığı ilk açıklamada, kritik ve sorunlar- la dolu bir dönemde, partisi Pasok'un birlik içinde devam etmesi gerektiğıni, 6 yıllık bir politika hedeflediklerini, kalkınmaya büyük önem verecekleri- ni ifade etti. Yunanistan Başbakanı, bu günden itibaren altı önemli hedeflerini şu şe- kilde açıkladı. Dış politikada kaybedi- len zeminin tekrar kazanılarak, mevcut imkânlardan yararlanmak, ekonomik olarak kalkınma başlatmak, sosyal adalet konusunda fırsatlarda eşitlik, ül- kede demokrasi sorunu var. Kitle ileti- şim araçlan gibi, yeni güç merkezleri ne devlet, ne de adalet kontrolü altın- da, bu durum yeniden ele alınacak. Va- tandaşm her konuda desteklenmesi ge- rekiyor. Son olarak halk, devlet adam- lanndan ahlak kurallannı ihlal etmeyen bir tutum sergilemelerini istiyor, bu is- • Papandreu'nort istifasından sonra başbakan seçilen Kostas Simitis başkanhğındaki yeni kabine, dün yemin ederek göreve başladı. tek çerçevesinde hareket edilecek. Başbakan Simitis için Atina'daki si- yasi ve diplomatik çevreleroldukça iyi düşüncelere sahipler. Aynı çevrelere göre Simitis, hükümet icraatına getire- ceği yeni düzenlemelerin yanında, par- ti ile iyi ilişkiler kurması ve Avrupa politikasındaki başanlardan yararlan- masını bilecek kadar akıllı bir yapıya sahip. 22 bakanlık ile, 40 bakan ve bakan yardımcısmdan oluşan yeni kabine, ol- dukça genç bakanlarla yer alıyor. 9 ba- kan ve bakan yardımcısı 39-45 yaş gru- bu arasında bulunuyor. En genç bakan 39 yaşındaki Adalet Bakanı Evangetos Venizelos, aynı zamanda hukuk profe- sörü olan Venizelos'tan, Yunan halkı ve partisi çok şeyler bekliyor. En yaş- lı bakan ise 78 yaşındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Evangetos Ya- noputos. Yunan basınında yer alan haberlere göre partili milletvekilleri ife arkadaş- lan tarafından çekik gözlü olduğu için "Çinfi" lakabi ile çağınlan yeni Başba- kan Simitis ıçine kapanık bir polıtika- cı olarak tanınıyor. Avrupa yanlısı ve diğer odaklara karşı hiç de dostane davranmıyor. Yunanistan'daki dikta döneminde "demokratik savunma" ör- gütünün bir üyesi olarak sahte pasa- portla ülke dışına kaçtı. Almanya'nın çeşitli şehirlerinde bu örgütün faaliyet- leri için çalışmalar yaptı. ingiltere'de London School of Economics'te eko- nomi, Almanya'da hukuk tahsili yaptı. Profesör unvanı aldı. Tam bir teknok- rat aileden geliyor, babası da mastır ve doktora yapmış bir ıktisatçı. Yunanistan 'da, özellikle Türkiye ko- nusunda ızlenecek politika, hükümet- ler üst bir politika. Muhalefette ya da pasif görevdeyken yapılan açıklamalar, aktif göreve gelindiğinde görmezden gefindiği gibi, Türkıye'ye karşı en ılımlı politikacı, karşısındaki sert mu- halefet çevrelerinin tepkisi üzerine, Türkiye karşıtı oluyor. Başbakan Si- mitis'in de aynı yolu izleyebileceğini belirten aynı kaynaklar, belki yaptığı açıkjamalarda daha yumuşak bir üslup sergileyebilir ancak, politikasında de- fişikliİc yapamaz yorumunda bu- lunuyorlar. İLAN T.C. MANİSA İCRA TETKÎK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995/233-esas 365 karar Davacı Salih Keklik vekili tarafından, davalı Izzettın Korkan aleyhinernahkernemızdeyürütülen ipoteğın kal- dınlması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile, dava konusu Manısa-Merkez Nur- lupınar mahallesi, 20 N-la pafta, 2397 ada 13 parsel sa- yıîı taşınmaz üzerindeki davalı-alacaklı lehine konulan ipoteğin ItY'nin 153. maddesı gereğince kaldınlmasma dair verilen hükmün, davalı tzzettin Korkan'a ilanen teb- lıği gerektiğinden, lşbu hükmün, gazetede ilanından itibaren 15 gün için- de, davaluun temyiz etmesi gerektiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.12.1995 Basın: 67047 tLAN T.C. TURHAL ASLTYE HUKUK MAHKEMESİ 1995/153 Esas 1995/406 Karar Davacı Naide Gültekin vekili Av. Muharrem Yanar ta- rafından davalı Ahmet Gültekin aleyhine mahkememıze açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonu- cu, davacuun davasının kabulü ıJe Sıvas iiı, Imranlı ilçe- si, Aydın köyü, C: 021/01, S: 89, Ksn: 36'da nüfusa ka- yıth Ali ve Zeynep'ten olma 29.2.1933 d.lu Ahmet Gül- tekin ile Mustafa ve Rukiye'den olma 26.3.1942 d.lu Na- ide Gültekin'in boşanmalanna karar verilmış olup, dava- lı Ahmet Gültekin bugüne kadar aramalara rağmen bu- lunamadığından, tebliğ yerine geçerli olmak üzere kara- nn teblığine, ilan tarihinden itibaren 15 gün ıçensinde temyiz edilmedığ] taktirde karann kesinleşeceği ıfan olu- nur. 9.1.1996 Basm: 67178 İZMİR1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995810 Latife Cihan tarafından Bayram Cihan aleyhine açılan boşanma davası sırasında venlen karar gereğince: Davalı Bayram Cihan'ın dosyada mevcut adresıne çı- kanlan teblıgata ve emniyetçe bıldırılen adresıne çıkan- lan tebligata rağmen bulunamadığından duruşmagünü ve dava dılekcesinın ilanen teblığine karar venlmiş olmak- la duruşma günü olan 7.2.1996 günü saat 10.30'da dava- lı Bayram Cihan'ın mahkememızde hazır bulunması ve- ya kendisini bir vekille temsil ettirmesine, duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettırmediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam olunup karar verileceği tebligat yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11.1.1996 Basın: 67041 DENİZLİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/160 Karar No: 1992/187 Davacı Zehra Özkan (Çopuroğlu), Emine-i Saadet Çöl- be ve Nezahat Behıya Nizamoğlu tarafindan davalı Ha- zıne aleyhine açılan ıtiraz davasında: Mahkememizce 8.9.1992 tanhmde verilen kararda da- vacı Zehra Özkan tarafından açılan davanın vazgeçme nedeniyle reddine dair venlen karar, davalı Hazıne veki- li tarafından temyiz edilmekle yargıtayca onanmasına da- ir venlen karar davacı Zehra Özkan (Çopuroğlu) mıras- çılan Mehmet Emin, Necdet Özkan ve Necmettin Öz- kan'a tüm araştırmalara rağmen tebliğı mümkün olmadı- ğından gazete yolu ile ılanına karar venlmiş olmakla ış- bu yargıtay ilamı tebliğ yenne kaım olmak üzere ilan ol- unur. Basın: 67031 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 tarih ım tarih topJDj KÜLTVR GEZİLERİ ADIM AD1M BATI ANADOtU'DA TARİH MEHMET İHSAN TUNAY 17-24Şubatl996 KADIKÖY-GÖZTEPE-ERENKÖY NESÜHAN ÜNSAL 4Şubatl996 İZNİK KÖYLERİ-ULUDAĞ KÖYLERİ-BURSA NEZİH BAŞGOIN 2-3Martl996 FEST SEYAHAT ACENTASI (0212)258 25 731258 25 89 Güvenlik Hizmeti Veren Güvenlik Kıırulusu Villanızda, işyerinizde, plazaruzda, sitenizde, fabrikanızda, hastanenizde, özel ve kamu kuruluşlannda güvenli bir hizmet almak için bizi güvenle arayabilirsiniz. (O2I2) 512 3S M\ Başka Türkiye Yok. Haydi Fidan Dikelim. . ORMAN BAKANLIĞI AGAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU.. ^.. GENEL MUDURLUĞU ŞtŞLİ 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRJVIA İLANI 1993/1327 Tal. Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen gaynmenkulün. TAPU KAYDI: Şışli ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Osmanbey Semti, Halasgargazi Cad- desi üzerinde 222 kapı nolu, 127 pafta, 947 ada, 51 parsel sayılı, 143.1 m2 miktarlı arsa- da inşa edihnış kargir apartmanın zemin katında 300/1100 arsa paylı 1 nolu bodrumu ve asma katı olan dükkân vasıflı taşınmazdır. EVSAFI: Satılacak dükkân; zemin katta 120 m2 miktarlıdır. Aynı büyüklükte bodrum ve asma katı vardır. Dükkânın bodrum kat zemini fayans ve duvarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Zemin katın zemını mermer ve duvarlan sıva uzen badana kaplıdır. Asma katın zemini şaplı beton üzen halıfleks kaplıdır. Duvarlan sıva üzen badana kaplıdır. Dükkân- da katlar arası üzeri halıfleks kaplı mozaik basamaklı merdiven vardır Dukkânda elekt- rik ve su tesisatı vardır. Dükkânın cadde cephesi cam vıtnndir. Dükkân halen deri mamül- leri satış mağazası olarak kullanılmaktadır. Bakımlı ve temiz bir dükkândır. fcVlAR DLRUMU: Satılacak gayrimenkulün bulunduğu 51 parsel sayılı yer 13.10.1972 tasdik tarihlı \, 1000 ölçekli Şışli Meşrutiyet Mahallesi ımar planında H: 27.50 m. irtifa- da bıtışik inşaat nizamında ticaret artı iskân sahasmda olmak üzere imar durumu olduğu anlaşılmıştır. MUHAMMEN DEĞERl:Şişli I. Icra Tetkik Merci'nin 1994/144 E. sayılı dosyasından yapılan bilirkişı incelemesinde, gayrimenkulün kıymetine tesır eden bütün aktörler dik- kate almarak 9.500.000.000 TL kıymet takdir edilmıştır. ŞATIŞ ŞARTLARI: 1-Satış 12.3.1996 günü saat 14.00'den 14.15'e kadar Şişli 2. Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme- tin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü ba- kı kalmak şartıyla 22.3.1996 günü aynı saat ve aynı yerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırma da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı muhammen bedelın % 40'ını geçmesi şartıyle en çok arttırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa- tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ve KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delınden ödenır. 3- tpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde da- iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya venlen mühlet içinde ödenmez ıse llK'nın 133. maddesi ge- reğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefille- ri müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbirhükme hacet kalmadan kendilerinden ıcra daire- since tahsıl olunacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildıği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1993/1327 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur. (Ic. If. Ka. 126) (*) tlgUUer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildiı: Basın: 67450
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle