12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 OCAK 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA 11 Tet 0.212.512 05 05 FtAs: 0.2)2.512 44 97 Ozgurluk ve Dayanışma Partisi'ndenı Doç.Dr. — _ eni bir parti daha kuruldu: Öz- gürlük ve Dayanışma Partisi... Bu partinin kunjluşu "gelece- ği birtikte kuralım" diyenlerce başlatılmıştı... Amaç sosyal demokrat- ları, demokratik solcuları, sosyalistleri özetle solculan geniş bir yelpazede ve en önemlisi bir kitle partisinde bir araya getirrnekti... Sonra... Birieşik Sosyalist Parti'yle birliktelik oldu. Ve geçen gün Ankara'da Yükseliş Salonu'nda coşkulu bir krtlenin katılı- mıyla partinin kunjluşu ilan edildi... Kaderin cilvesine bakın ki, bir za- manlar karşısına dikilinen Demirel a- ilesinin salonunda toplanıldı! Birleşik Sosyalist Parti Genel Başka- nı Prof.Dr. Sadun Aren, sosyalizm bayrağını Özgüriük ve Dayanışma Par- tisi Genel Başkanı L>oç.Dr. Ufuk Uras'a emanet etti. Kitle partisi olmak amacıyla yola çı- kılmıştı, sosyalist kitleden ve marjinal çevrelerden bir grubu kucaklayan par- ti olundu. Televizyon ekranlarına yansıyan "puşt" tartışmaları bitmese de, karşıt gruplardakı sosyalistlerin eski kavga- larının üzerine bir sünger çekildi. Belki de Birleşik Sosyalist Parti'nin çatısı değişti. Türkiye'nin tabii ki bir sosyalist par- tiye gereksinimi var. Ama bugünün koşullarında sosya- list kitle içinden bir grubun, halkın des- teğini alarak iktıdar yolunda yürümesi zor gibı. Oysa bu olanak vardı... Sosyalistlenn de içinde olacağı ve sosyal demokratlarfa demokratik so(- cuları bir araya getiren bir parti kuru- labilirdi. Geleceği birlikte kuralım platformu- nu oluşturanların baştan söylediği gibi tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ekseni Mustafa Kemalin ortaya koy- duğu ilkelere oturtulabilirdi. Partinin kuruluş haberlerinde satır aralannda sözü edildiği gibi belki o za- man, bu oluşumdan Metin Akpınar- kopmazdı. Metin Akpınar gibi halkın beğenisini kazanmış bir isimle, daha geniş kitle- lere ulaşmak ve sosyalist değil sol söy- lemle halkı kucaklamak çok daha ko- lay olurdu. Özetle, seçimlere iktıdar için girip binde 2 oy olan grup dışarda kalsa da ötekı sosyalist gruplar kendi aralann- da kucaklaştılar. Bu da büyük başan... SESStZSEDASIZ 20OO'£ £ML£ NÜRİKURTCEBE Sapık K adıköy'ün göbeği Altoyol'da tanık olduğu bir olayı anlatıyor Köyünden yeni geldiğini sandığı bir genç kadın kucağında bebeği ile mendil satmaya çalışryor. 20 yaşlannda bir genç adam, genç kadının yanına yaklaşıyon kulağına bir şeyier fısıldıyor. Genç kadının yüzü kıpkırmızı oluyon adam uzaklaşıyor. Olayın tanığı, genç kadına ne olduğunu soruyor. Öğreniyor ki, genç kadın bebeğine süt alabilmek için mendil satmaya çalışırken, yanına yaklaşan genç adam, "Bana memeni göster sana para vereyim" demiş. Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Hayatım bir klip gibi geldi geçti, keşke bir klip daha çekebilseydim. Cumhuriyet okurları bu hafta Uğur Mumcu'yla beraber Y ineyoğun bir hafta... Cumhu- riyet okurlannın buluşmaları sürüyor. Toplantılann ağırlığı 1 bu hafta Uğur Mumcu'yuan- ma etkinliklerinde... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneklerinin ve Atatürk- çü Düşünce Derneklerinin 24 Ocak'ta- ki anma toplantılanna katılmanın yanı- sıra Cumhuriyet okurian da kendi et- kinliklerini yaptyor. Geçen haftaki toplantılardan izle- nimlerve bu haftanın programlanndan özetlerşöyle... hmi 1 Izmir'den ilk çağnyı yapan Vecdi Bozkurt geçen cumaftesi düzenledik- leri toplantıyı anlatıyor: "İlk toplantımız düşündüklerimizin ötesinde gelişti. 350 kişilik salon tutar- ken, 'yeter mi' demiştim. Evet yetme- di. Birçok Cumhuriyet okuru toplandı- ğımız salonun dışında kaldı. Salon 350 kişilikti fakat beklediği- mizden kalabalık olunca anons yapa- rak masalan kaldırttık ve ilave olarak 250 koltuk daha geldi. Koltuklarda da yer kalmadı; 600 kişi otururken 150 ki- şi ayaktaydı. Bir o kadar bahçede ka- lanları sayarsak, toplantımıza 850-900 kişi katıldı. Eminim ki, Fuar Ismet Inönü Salo- nu'nu tutsaydım, orası da bizlere az gelecekti. Toplantımıza Aydın, Ayvalık, Selçuk, Menemen, Bergama, Torbalı, Manisa, Karaburun, Uzundere, Güzelbahçe, Balçova, Ödemiş, Narlıdere, Foça, Ga- ziemir, Buca, Yeşilyurt, Bornova ve Ör- nekköy'den katılan okuriar oldu. Bu oluşumun içinde görev almak is- teyen en az 100 kişi vardı. Önümüzdeki hafta arkadaşlaria ile- tişim kurarak, Izmir ve çevresinde ör- gütlenme ağını nasıl geliştiririz diye bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Toplantımızda izmir Atatürkçü Dü- şünce Derneği Başkanı Iskender Öz- turanlı, Cumhuriyet'in izmir bölge so- rumlusu Serdar Kızık, CHP II Başka- nı Osman Özgüven, Dr. Sabriye Sal- tuk, Eğitim Şen 6 No'lu Şube temsil- cisi Güven Özdemir, Ege Üniversite- si'nden Prof.Dr. Aydın Bıçakçı, Ertuğ- rul Soyiu, AlpasJan Bektay ve Os- man Özkan konuştu. Salonu 2 milyon liraya tutmuştum. Salon kirası olarak herkes gönlünden kopanı verdi ve 21 milyon 878 bin lira toplandı. Kira ve diğer giderieri ödedikten son- ra kalan parayı Cumhuriyet okurlannın öteki etkinliklerinde kuilanmak üzere bankaya yatırdık. Bir yönetim kurulu oluşturarak öteki şehirlerdeki okurlaria da eşgüdüm top- lantısı yapmayı düşünüyoruz. lletişim kurmak için şimdilik benim 0.232.364 L Cihan Demirci 'den -Q Kuponaltında yitip bitmek ya da gözaltında gitmek, işte medyam, bütün mesele bu! 11 56 numaralı faksımı kullanıyoruz." Antalya Antalya'dan Ümit Akaydın, geçen perşembe günü yapılan danışma gru- bu toplantısında alınan kararian bildi- riyor: "Dört çalışma grubu kurduk. Bunlar tiraj arttınm grubu, sosyal dayanışma ve iletişim grubu, sanatsal ve kültürel etkinliklergrubu, haber destek ve araş- tırma grubu. Gruplar kendi içlerinde çalışmaya başladı. Okurlann ikinci büyük toplantısının 27 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya Tenis Istitat Kulübü Haşmettur salonunda yapılması kararlaştınldı. 24 Ocak'ta Antalya Cumhuriyet Ala- nı'ndaki Atatürk anıtına saat 12.30'da Uğur Mumcu için Cumhuriyet okurian adına bir çelenk konacak ve anrt önün- de toplanılacak. Aynca Ankara'da ya- pılacak anma toplantısında Antal- ya'daki okurian Hicran Karabudak temsil edecek." Kocaefi Izmit'ten Ömer Akın ve Yalçın Ars- lan ilk toplantıyı anlatıyor: "Eşlerimize dahi özel davet yapmak- sızın, sadece konuya duyariı olan okur- lann katılımıyla 90 kişi bir araya geldi. Cumhuriyet okurlannın güzel, içten, coşkulu, öjzverili, çıkarsız, özeleştirel özelliklerinden oluşan renkleri satıria- ra yansıtmamız çok zor. Sözcülüğüne kamu yöneticisi Ömer Akın'ın seçildiği ve kamu yöneticisi Yalçın ArsJan, diş hekimi Erdal Sez- gin, tiyatro sanatçısı Emel Çevirmen. öğretmen Rliz Sanbaş, müfettiş Ze- kai Büyükdağ. stajyer avukat Seydi Çelik'ten oluşan yedi kişilik iletişim ko- mitesi kuruldu. Toplantıda söz alan okuriar şu öne- rilerde bulundu: Cumhuriyet ormanı kurulması, Izmit Öğretmenevi'ne Cumhuriyet gazetesi alınması, aile ziyaretleri yapılması, Cumhuriyet öğrenci yurdu kampanya- sı başlatılması, demokratik kitle örgüt- leriyle iletişim kurulması, okurlararası bilgi alışverişi için telefon ağı kurulma- sı, yakınlanmıza özel günlerinde Cum- huriyet gazetesi aboneliği armağan edilmesi, Kocaeli'ne gazetenin Istan- bul baskısının gönderilmesi, Koca- eli'nin sorunlannın gazetede daha çok yer alması, tiyatro, opera ve bale gibi kültürel etkiniklere Cumhuriyet ailesi- nin hep birlikte katılmasının sağlanma- sı, işçi sendikalanyla diyalog kurulup Cumhuriyet'in işçiler tarafından da yaygın okunmasının sağlanması, KlT'lerin sosyal tesislerinde Cumhuri- yet bulundurulması, Kocaeli'nin ilçele- rinde de okur toplantılan yapılması." Bodrum Bodrum'dan Cumhuriyet okuru Ala- attin Saydam bildiriyor: "24 Ocak'ta Uğur Mumcu ve de- mokrasi şehitlerimizi Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği'nin öncülüğünde anıyoruz. Anma programı saat 13.30'da Bodrum belediye meydanın- da Atatürk anıtı önünde saygı duru- şuyla başlıyor. Belediye Meclisi'nin toplantı salonunda avukat Erdem Gürzumar ın açış konuşmasının ar- dından Oral Çalışlar ın söyleşisi baş- layacak. Aynca 25 Ocak'ta Gündoğan Belediye Başkanlığı'nca gençlik loka- linde bir toplantı düzenlenecek, Bod- rum Maya Otel'de de bir toplantı ola- cak. Cumhuriyet okurtanndan isteği- miz, 24 Ocak'ta dostlanna ve arkadaş- lanna Uğur Mumcu'dan sözetmeleri ve onlara bir kitabını armağan etmeleri." Sıvas Sıvas'taki Cumhuriyet okurian 24 Ocak saat 12.30'da Atatürk anıtına bi- rer karanfil bırakıyor. Bokı Bolu'daki Cumhuriyet okurian 24 Ocak saat 12.30'da belediye bınası önünde toplanıp Uğur Mumcu Par- kı'na sembolik bir yürüyüş yapıyor ve parktaki anma toplantısının ardından bir grup okur topluca Ankara'daki an- ma gecesine katılmak üzere yola çıkı- yor. Borsa Burada'dan Cumhuriyet okuru Tur- gay Güzel bildiriyor: "İletişim grubumuzun aldığı karara göre 24 Ocak saat 11.00'de Uğur Mumcu için Atatürkçü Düşünce Der- neği'yle birlikte Heykel'de buluşuyo- ruz ve Cumhuriyet okurian olarak Ata- türk anıtına birer karanfil koyuyoruz. 24 Ocak gecesi de TMMOB lokalin- de yemekli bir toplantı düzenliyoruz. Yemek ücreti 450 bin lira olarak belir- lendi. Anma gecesine gelecek okuria- nn Uğur Mumcu Araştırmacı Gazete- cilik Vakfı'nca yayımlanan "Vurulduk Ey Halkım" kaset-kitabını, gazete ba- yilerinde bunu bulamazlarsa Uğur Mumcu'nun bir kitabını getirmelerini istiyoruz. Bu kitaplar, daha sonra ileti- şim grubu tarafından öğrencilere dağı- tılacak." Yeni il olan Karabük'ten Leyla Öz- bozkurt ve Ahmet Akgün, "Cumhu- riyet okuriannı 23 Ocak Salı günü (bu- gün) saat 17.00'de yeni kurulan Ata- türkçü Düşünce Derneği Karabük Şu- besi'nde bekliyoruz" diyor. Emekli öğretmen Alaeddin Eykol, Eskişehir'deki okurian ilk toplantıyı yapmak üzere 28 Ocak Pazar günü sa- at 14.30'da Sakarya Caddesi Birlik Han 19/14'teki Atatürkçü Düşünce Derneği lokaline çağınyor. Maden mühendisi Aydın Kasapoğ- lu ve maden mühendisi Erol SanaJ, 28 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Zonguldak'taki okurian Fener Mahal- lesi Fener Sokak 27/1 'deki Maden Mü- hendisleri Derneği lokaline ilk tanışma toplantısına davet ediyor. ÇİZGİLÎK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİHPOROY GADDAR DAVUT SVRI KVRTCEBE p NE PEPİ BU LO .. NEROKN ANLAVACAKSIM CEKiKGe.'HE-HE- BIB.AZ KAFA , , «A/MAT KIND OP BptlTISH A B E VOUves ı DO .'.. A N P YOU 7. WHAT , I «VA3 0ORM IN U3NPON ANP GRADUATED HAV6 VOU CVE8 HEARPOP hfOCAAA YE.S. HEMDC İTtt/.. VALLA BULUT BEBEK NVRAYÇIFTÇÎ Şimdi uzanın ve 15 gü bunun Baklıruz mı ? Tamam. MIRMIRLAR UĞVRDURAK HEY! ı • - - •• T ENFE5 BİR 1 & KDKU ALİ- - ' TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAN 23 Ocak BUYUK6/R TROMBONCU.. 13fi'rB BU6ÜN, ÜNLÛ CAZCI KID(&><**&>) OKr, 87 M ŞIHCV) HAMM'OC ĞUHJ. Â4ÜZJĞB KENOİ yAPTtSı İUCSL. MMTLBRi ÇAlABAK SAŞLAMiŞ, MıSSıSSipf* NGHBİ'MDe Kİ YANDAN ÇAROJ G£MÎLERO£ İLBKiSW6ÇTİ. İS2B- LERDB.ÜHLÛ LOUIS A/ZMSTKOHe'LA BİRÜKTB, CAZ TAeiniHoe oNetuu Bin xee TUTXN *nor HVE"(SOL- PÂ) 6ftUBUHOA ÇMJÇMtfTI. <1O O&*, 1323'DAtü £*O. NOMİZ SARSIMTI SteACtUPA, CAZIfJ ME&&Zl£- frtÜDEN eiKİ OLAN CMCASO'YU T&SKffMEK İ O - RUNOA KAUMÇTJ. CALIFO&JtA'DA BİR TZIVt*: ÇİFT- LİĞI KJUBAU UÛZiKÇİ, İ353 riLINpA YE/JİpeN OÖ- NÛÇ »4PAKAK BÛrÛK. BAŞARI KAZAAJMlÇn. Soİda,132S'lmin HotPivt KiJOn/nm Muskntf Ramkle"adl, parçası cazsevtrterce unıtul- moyacakhc SERİK ASLİYE HUKUK HAKtMLİĞİ'JVDEN 1994;91 Davacılar Belkıs köyünden Kadir Acar ve Hanım Öz'ün dava- lılar Malıye Hazinesi, Mustafa Acar ve 37 arkadaşı aleyhine aç- mış olduğu tescil davasının yapılan duruşması sırasında venlen ara karan gereğince: Oavacılar Serik ilçesi, Bucak köyü, Hacıhasanlar mevkitnde bulunan, doğusu: Naldöken, batısı: Değirmen deresi, kuzeyi: Be- şiktaş, güneyi: Irmak ile çevrili 197000 rcü'lik yerin adlanna tes- cılini ıstedıklerinden, anılan yer ûzerinde bir hak iddiasında bu- lunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 ay içerisinde mahkeme- mizin 1994/91 esas sayılı dava dosyasma ya2ilı olarak başvurma- lan ilan olunur. 8.1.1996 Basın: 67194 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1995/794 Vesayet Güzel Sokak, Kuzey Apt. No: 9/14 Selamiçeşme-Kadıköy-ts- tanbul adresinde ikamet eden Mehmet Şakır kızı Fatma Suat Vol- kan'ın mevcut rahatsızlığı nedeniyle vesayet altınaalınarak ken- disıne Hacı Arif Bey Caddesi Papatya Sokak, No: 31 Daire: 6 Kı- sıklı-Üsküdar adresinde ikamet eden Mehmet Mete Savacı vasi tayın edilmiştir, ilan olunur. Basın: 67341 YÖNETİCİ SEKRETER • Ön muhasebe bilen. • Bilgisayar ve büro makinalarını kullanabilen. • iş trafiğini idare edebilecek. • Deneyimli. 0212.272 3162-2721125 140926263 numaralı Bag-Kur saglık kamemi kaybettım. Hiikümsüzdür SONGÜL ASLAN BAKIRKÖY1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995/1090 Mahkememizce verilen 20.11.1995 tarih ve 1995/1090 esas. 1995/1237 sayılı karar ile lstanbul ili, Fatih ilçesi, Keçihatun Mh., C. 044/07, S. 14, K. 475'te nürusa kavıth Ali Fevzı ve Sunye'den oma 1975 d.Iu mahcur namzeti Kubilay Lentıı'nin vesayet altına almmasına, kendisınin, annesi Suriye Lermı'nın velayetı altına ko- nulmasjna karar venlmiş olup, ışbu vasi karanna ıtirazı olanlann kanunı süre içinde ıtiraz edeoilecekleri, ıtiraz vaki olmadığı tak- dırde hükmün aynen kesınleşecegi tebliğ yerine kaım olmak ûze- re ilan olunur. Basın: 67405
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle