09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet 70 Yılın Övüncü Mil|pnların Güveni! <--r-£'~Z~ EMLAK BANKASI ^ 72. A SAYI25178/ 30000 TIKDI :,: ae, KURUCUSU: n M K HMOİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: RUDh (MDİ (7945- 799/; 230CJUM996SAU KÜLTÜR 'Altın Küre'ler sahiplerini buldu • /j . Sayfada MOSTAR GS-BJK Neretva Nehri'nin yeşili görünmüyor • Arka Sayfada ESKİ MALİ ŞUBE MÜDÜRÜ GÜNGÖR • FİYATUVR 1 AYDA 2. KEZ ARTTIRILDI 'Devlet de kara parayı aklıyor' • 7. Sayfada BORSA ÛDun 49.694.18 Önceta 48.917.68 DOLAR ûDun 61.250 Oncekı 60.850 MARK ûDun 41.350 Oncekı 41.250 ALT1N ÛDun 793.000 Oncekı 783.000 Demir- çeliğe % 25zam B 7. Sayfada Çeçenya Dışişleri Bakanı Şemsettin Yusuf: Ankara'yı uyarmıştık EylemiRuslar yönlendİFdP• Ürdün doğumlu Çeçenya Dışişleri Bakanı Şemsettin Yusuf, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken Avrasya fe- ribotunun kaçmlmasıyla bağlantılan olmadığını yinele- di. Şemsettin Yusuf, teröristlerin lideri olan ve yasadışı şeriatçı Jslami Büyük Doğu Akjncılar Cephesi (İBDA- C) örgütü ile bağiantısı bulundugu bildirilen Muham- med Tokcan'ın kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Yu- suf, Tokcan'a, eylemi neden yaptıklannı sorunca, "Bize bazı Çeçenier bu eylemi yaparsak Çeçenya davası için iyi olur telkininde bulundular" yanıtını aldığını söyledi. • Yusuf, Tokcan'ın sözünü ettiği Çeçenlerin, Rusya'nın son dönemde Türkiye'ye gönderdiği Çeçen asıllı ajanlar olduğunu savundu. Yusuf, yaklaşık 6 ay önce Türk Dı- şişleri Bakanlığı'nı arayarak "Özellikle Istanbul'da son zamanlarda tespit ettiğim ve Rus ajanı olduğunu düşün- diiğiim Çeçenier cirit atıyor; dikkatinizi çekerim" şek- linde uyanda bulunduğunu söyledi. Yusuf, Rusya'nın feribot eylemini, KGB ajanlan yoluyla gerçekleştirip Türkiye ve Çeçenya'nın arasını bozmayı hedefiediğini savundu. UUİ SAİMBRArfMOÖirnun hatari • 9. Sayfada Avrasya feribotunu kaçıran te- röristlerin lideri Muhammed Tokcan. 'Arabulucu Selim' bilmecesi • Avrasya feribotunu kaçıran teröristlerin, olaydan üç gün önce Düzce'de toplantı yaptıklan saptandı. Düzce Sanayi Çarşı- sı'nda Lada servis istasyonu işleten ve feribot eylemınin sona ermesi için arabuluculuk görevi üstlenen Selim Gösterişli'nin, çevresinde MlT'le yakın ilişkileri olan bir kişi olarak tanındıgı öne sürüldü. Düzce'deki toplantıdan haben olduğu vurgula- nan Selim Gösterişlı yaptığı açıklamada, MlT mensubu olmadığını ve kımliğıni taşımadığını belirterek "MÎT, Tiirkiye'nin güvenliğini sağlayan önemli kurumlanndan biri. Onun mensubu olmak bana şeref verirdı" dedi. Eylemde kullanılan pom- palı tüfeklerin dört kişi tarafmdan Düzce'deki îleri Av Sanayi şirketinden satın alındığı belirlendi. • 17. Sayfada Erken üretimin yanı sıra Bakü-Ceyhan hattı da devreden cıkıyor Petrol hattında çifle darbe Ceyhan kozu zayıfladı Hazar Havzası'ndan çıkanla- cak erken üretim petrolünün tamamı Rusya'yaakacak. Ha- zar petrollerini işletecek ulus- lararası konsorsiyum, ana üre- tim için Ceyhan tezini zayıfla- tacak bir proje üzerinde çalışıyor. Buna göre Azer- baycan Uluslararası lşletme Firması'nın, 5 milyon ton olarak belirlenen erken üretim petrolünün kapa- sitesini, ana üretim mıktanna ulaşacak bıçimde yak- laşık 25 milyon tona çıkarmak için ek 180 milyon dolarhk bir proje üzerinde çalıştıgı öğrenildi. TBMM gündemine gelecek Türkiye'nin Gürcistan'ın Supsa tezi ile Ceyhan seçene- ğıni zayıflattığını savunan ve hükümete ters düşerek ıstifa eden eski BOTAŞ Genel Mü- dürü ve ANAP Milletvekilı Hayrettin Uzun, "Ya cehaletten yanlış yapılır ya da bir menfaat ilışkisi nedeniyle. Bakü tezinin zayıfla- masında Türkiye'de bazı çevrelerin menfaat ilişkisi rol oynadı. Ilgili kurumlar devredışi bırakıldı. 3 kişi- nin eline böylesıne önemli proje bırakıldı. Konuyu TBMM gündemine getirecegim" dedi. • 9. Sayfada Kafkasya: Etnik mozaik Avrasya feribotunu kaçırma eylemini gerçekleştirenlerin Kafkasya kökenli olması, bugün büyük bölümü Rusya Federasyonu topraklan için- de yer alan cumhuriyetlerde yaşayan Çerkezlerin varlıgını yeniden gündeme ge- tirdi. Çerkez genel adıyla tanınan Kuzey Kafkasya- lılar. anayurtlanndan 1860'lı yıllarda Sibirya ve Os- manlı lmparatorluğu topraklanna sûrüldüler. Türki- ye'de 6 milyona yalun Kafkas kökenli Türk yurtta- şının yaşadığı tahmin edilivor. U 9. Sayfada Özgürlük ve Dayanışma Partisi kuruldu 'Karanhğa karşı ozgür lurkıye • Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi, Birleşik Sosyalist Parti ile kitle örgütleri, çevreciler, feministler ve aydınlann katılımıyla kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Içişleri Bakanlığı'na verilen kuruluş dilekçesiyle resmileşti. Genel Başkan Ufuk Uras, ÖDP'yi "düzene muhalif parti" olarak nitelendirirken "Partimiz, farklı bir dünya özlemi için yanıp tutaşan sevdahlann partisi olacak" dedi. • Içişleri Bakanlığı'na takım elbise giymeden gitmeleri bazı gazetecilerin ilgisini çekince Uras, "Gazeteci arkadaşlar daha çok bizim kılık kıyafetimizle ilgilendiler; niye takım elbise, kravat yok diye. Biliyorsunuz ki bu kıyafet Cizvit papazlannın kıyafetidir. Bizim partinin o gelenekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Zarfa değil, mazrufa (içeriğe) bakın" dedi. • 4. Sayfada Yarın Cumhuriyet'le birlikte Çifler: Göktepe gözaltına ahndı'Failler bulunacak' çiiier, gözaitma almdıktan sonra cesedi bulunan Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe cınayetine ılişkin soruşturmada, faillerin bulunması aşamasına gelindiğini söyledi. Çiller, rx>lisin ilk aşamada inkâr etmesine karşın Göktepe'nin öldürülmeden önce gözaltına alındığını belirtti. Çiller, "Bu olayın en tarafsız bir şekilde soruşturulması ve faillerin ortaya çıkanlması için talimat verdim. Soruşturma devam etmektedir ve faillerin bulunması aşamasına gelinmiştir" dedi. Bulanık kosullarda öldü 1 Deniz Baykal da Göktepe cinayetiyle ijgili olarak dün Içişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ı kabul ederek bir süre görüştü. Baykal, Göktepe'nin "çok bulanık koşullarda öldüğünü" belirterek "Bu olayla yakın olarak ilgileniyoruz. Bu, hepimizi için bir sınavdır, hükümet için de bir sınavdır" dedi. Baykal, yetkililerin jpşgüdüm içinde çahşmalannın umut verdiğini ve cinayetin bu hafta içinde aydınlatılacağını kaydettı. • 4. Sayfada ÖDP kuruculan, "Protokol Yolu" olarak bilinen Atatürk Bulvan'nda "Karanlığa karşı özgür, demokratik Türldye. Vaşasın m- güriük ve dayanışma" sloganJarı atarak jüriijüş \apülar. (Fotoğraf: TAR1K TINAZAY) OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Terör ve Hukuk... Hukuk devleti olmanın ilke- leri çok basıt gibi görünür, a- ma bunu yaşama geçirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Anayasanın ikinci maddesi şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti, top- lumun huzuru, milli dayanış- ma ve adalet anlaytşı içinde, insan haklanna saygılı, Ata- türk milliyetçiliğine bağlı, baş- langıçta belirtilen temel ilke- lere dayanan, demokratik, la- ik ve sosyal bir hukuk devle- tidir." Çok geriye gitmeden, salt yılbaşından bu yana meyda- na gelen olayları alt alta koy- duğumuzda, anayasadaki bu ilkelerin kâğıt üzerinde kaldı- ğını söylemek abartma olmaz. Hukuk devleti ilkelerinden ödün vermenin ne gibi sonuç- lar doğuracağını yaşayarak görüyoruz. Hukuku çiğneyerek elde edilecek olumlu bir sonuç yoktur. "Bir kez çiğnemekten bir şey çıkmaz" diyemezsiniz. Diyelim ki, bir süre için olum- lu bir sonuç alındı. Ancak, uzun vadede bunun vereceği zarar, yarann çok çok üzerin- dedir. Toplumda, hukukun üstün- lüğünün istenen özenle ko- runmadığı, herkesin istediğini yapabileceği anlayışı yerleşir- se bunun doğuracağı sonuç- ları vurgulamaya gerek yok. Yaşadığımız iki örnek, bu konudaki endişelerimizi arttı- rıyor. • Arkası Sa. 17, Sü. 9 'da Ankara'da hükümet arayışları sürüyor Çiller'in çözüm ANAP: Bunlan programı yutmayız • DYP, başbakanhk karşılığında ANAP'a, daha çok bakanhk ve TBMM Başkanlığı önerecek. • 5. Sayfada • ANAP, Başbakan Tansu Çiller'in, Berna Yılmaz'ı ziyareti ve ANAYOL sözlerini ciddi bulmuyor. • 5. Sayfada Refah, Yılmaz'ı suçladı • ANAYOL'a tepki gösteren RP'liler, "Yılmaz DYP ile koalisyon kurarsa hata eder" dediler. • 5. Sayfada Mumcu sııikastmın 3. yılı Suç duyurulan arşivde bekliyor • Mumcu soruşturmasını savsaklayanlar hakkındaki suç duyurulan, TBMM arşivine gömüldü. Basın savcılannın da dikkate almadığı rapordaki suç duyurulan, Meclis gündemine alınmadığı için resmen ilgili kurumlara iletilmedi. Raporu hazırlayan iki milletvekili parlamento dışında kahrken cinayet soruşturmalannı savsaklamakla suçlanan bazı emniyet yetkilileri milletvekili seçilerek 'dokunulmazlık zırhına' büründüler. • 17. Sayfada Mumcu'yu anıyoruz • Gazetemiz yazan Uğur Mumcu, katledilişinin 3. yıldönümünde yann "Uğur Murhcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı", gazetemiz ve demokratik kuruluşlann düzenlediği törenlerle tüm yurtta anılacak. Yann saat 13.00'te gazetemizin Cağaloğlu'ndaki merkez binasının bahçesinde bir anma toplantısı düzenlenecek. • 17. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Fîlistin Seçimleri... Filistin topraklan demokrasiyle tanıştı. 30 yıldır bağım- sız Filistin için savaşım veren Abdurrahman Abdürrauf el-Kudva, dünyanın tanıdığı adıyla Yaser Arafat, dostla- nnın tanımıyla el-ihtiyar, Filistin'in ilk seçilmiş devlet baş- kanı unvanını kazandı. Seçime katılımın yüzde 75'in üzerinde olması ve Arafat'ın oyların yüzde 88'ini alması önemli mesa/lar içeriyor. İlk akla gelenler şöyle sıralanabtlir: - Yaser Arafat'ın Israıfle aynı masaya oturması, başta Fi- listin topraklan üzerindekiler olmak üzere Arap dünyasın- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle