19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 OCAK 1996 SALI HABERLER llıcak'ın korumaları yargılanıyor • İstanbul Haber Servisi - Etiler'dekı "Sies Bar'da lnterstar televizyonunun haber spikeri Rana Elik ile Akşam gazetesinin sahibi Mehmet Ali llıcak'ın birlikte fotoğraflannı çekmek isteyen gazetecilerden 4'ünü darp ederek yaralayan ve silah teşhirinde bulunan 4 korumanın yargılanmasına başlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkJann duruşmalardan vareste tutulmalan ve silahlann iadesi yolundaki istem reddedildi. Yapgrtay'da seçim • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na yeniden Erdoğan Özdenerol getirildi. Yargıtay Genel Sekreterligi'nden yapılan açıklamada, anayasamn 154. ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 31. maddeleri uyannca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonunda dört yıllık görev süresi dolan Ozdenerol'un 14. Hukuk Dairesı Başkanlığı'na yeniden secildıği bildirildi. Uyuştupucu operasyonu • İstanbul Haber Servisi- Istanbul ve Izmir'de düzenlenen operasyonlarda, 139 kilo 500 gram esran satmaya çalışan 5 kişi yakalandı. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa Sultançiftligi'ndeki bireve düzenlenen operasyonda, eski sabıkalılardan Mehmet Faik Şimşek ile oğullan Hanifi Şimşek ve Erdoğan Şimşek, 122 kilo 500 gram esrar maddesiyle yakalandı. Öte yandan Izmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik şube ekiplerince kentin değişik semtlerinde düzenlenen operasyonlarda 15 kilo esrar ele geçirildi. İsraıTle ticaret ı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay, Israil ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının mart ayında imzalanacağını bildirdi. Tel-Aviv Türk Ihraç Ürünleri Fuan'nın açılışı için İsrail'de bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı . Fuat Çay, "Israil'le 327 milyon dolara ulaşan dış ticaret hacminin daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi. IIISAa•allluAı•• • Bıçakla yaralama, sarkıntılık ve hırsızlık gibi 11 ayn suçtan sabıkalı olduğu bildirilen Ali Ormancı (42). gözaltında tutulduğu Bursa Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde ölü bulundu. • ŞişITde Hamza Kılıç adındakj bir kişi, aralannda kavga bulunan Celal ve Turhan Boyboga tarafuıdan bıçakla öldürüklü. • Milli Gazete'de spor editörlüğü yapan Hamit Dizman, evine hırsızlık amacıyla giren iki kişi tarafmdan bıçaklandi. Dizman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. • Bir süre önce piyasaya sunumunda bir ambalajlama kanşüdığuun yaşandığı belirtilen Sandoz firmasının ürcttiği MeBerettes ile Digoxin adlı damlalann satışına yeniden başlandı. • İsrail'in istanbul Başkonsoloslugu tarafindan düzenlenen "tsrail'den Arkeolojik Görüntüler" fotoğraf sergisi dün Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. • Paidstan'da, "Türk Öyküleri Antolojisi" yayımlandı. Antolojkie Omer Seyfettin'den başlayarak günümüz öykücülerinden Nazh Eray 'a kadar 11 yazann 22 öyküsünün yer aldığı büdirildi. Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. SAVAŞ TARHAN Geleceği Birlikte Kurahm Parti Cirişimiile Birleşik Sosyalist Parti, Jdtie örgütieri, çevrecüer, feministJer ve aydınlann kaülımıvla kurulan Ozgürlük ve Dayanışma Partisi, İçişleri Bakanlığı'na verilen kuruluş dilekçeşiyle resmileşti. ÖDP Genel Başkanı Uras, "Partimiz farklı bir diinya özlemi için yanıp tutuşan sevdahlann partisi otacak" dedi. (Fotoğraf: TARIK TfNAZAY) •• •• Ozgürlük ve Dayanışma Partisi resmen kuruldu. ODP Parti Meclisi'nin yüzde 30'u kadın 4 Protokol Yolu'nda ozgürlük yürüyüşüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gele- ceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi (GBK- PG), Birleşik Sosyalist Parti (BŞP) ve aydın- lann katılımıyla oluşturulan Ozgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Içişleri Bakanlı- ğı'na verilen dilekçeyle resmen kuruldu. ODP Genel Başkanı Ufuk l'ras. ÖDPyi "düzene muhalif parti" olarak nitelendırir- ken "Partimiz, farkh bir dün\a ö/lemi için yanıp tutaşan sevdahlann partisi olacak" de- di. ODP kuruculan, "Protokol Vblu" olarak bi1ınen Atatürk Bulvan'nda "Karanlığa kar- şı özgür, demokratik Türkiye. Yaşasın oz- gürlük ve dayanışma" sloganlan atarak yü- rüyjüş yaptılar. ÖDP Genel Başkanı Uras. kurucu üyeler ve 300 kadar partili dün sabah alkışlarla "Yaşasın ozgürlük, dayanışnıa". "Gefiyoruz, kaJbtnıizte. partimizk 1 ". "Söz, yetki, karar,ik- tidar halka", "Karanlığa karşı özgür, de- mokratik Türkiye" sloganlan atarak Ziya Gökalp Caddesi'nden Atatürk Bulvan'na çıktı \e TBMM'nin karşısmdaki Içişleri Ba- kanlığı'na yürüdü. ÖDP Genel Başkanı Uras ve kurucu üyeler, partınin kuruluş dılekçe- sinı Içişleri Bakanlıgı Genel Sekreteri AüBi- lir'e\erdilcr. Bilir, ODP'nıntüzelkışılıkka- zandığını belirterek hayırlı olmasını dıledi. ÖDP'yi "düzene muhalif parti" olarak ni- telendıren Uras da şu açıklamayı yaptı: "Bugün dügmeye basmış bulunuyoruz. Parriyi aşağıdan yukan oluşrurduğumuz Türkiye genelindeki meclise dayandırdık. O4- dukça geniş bir katılımla kalabalık bir ku- rucu heyeti ile bu partiyi kuruyoruz. Parti- miz; bu dü/enden rahatsı/olanlann oluştur- duğu bir parti. Farkh bir dünya özlemi için yanıp tutuşan sevdahlann partisi olacak." Içişlen Bakanlığı'na, takım elbıse gıyme- den gitmeleri bazı gazetecilerin ilgisini çe- kince, Uras, "Gazeteciarkadaşlar daha çok bizim kılık kıyafetimizle ilgilendiler: niye ta- kım elbise, kravat yok diye. Biliyorsunuz ki bu kıyafet cizvit papa/Jannın kıyafetkfa'r. Bi- zim partinin o gelenekle uzaktan yakından Ugisiyoktur. Zarfa değiL nıazrufa (içerige)ba- kın" dıye konuştu. Içişleri Bakanlığı'na kuruluşdilekçesinın venlmeiindcn sonra parti genel merkezıne, yıne Atatürk Bulvarı üzerınden "Yaşasın aşk.yaşasın devrim" sloganlan atarak dönen partililer. burada ÖDP'nin kuruluş çalışma- iarında emeği geçen eski Sosyalist Devrim Partisi (SDP) Genel Başkanı Cenan Bıçak- çı anısına saygı duruşunda bulundular. Çok sayıda aydın ve demokratik kitle ör- gütü yönetiçisınin de kuruculan arasında bulunduğu ÖDP'nin parti meclisinin yüzde 30'u kadınlardan oluştu. En yüksek organ olan parti meclisınde en çok kadının görev aldı- ğı parti olan ÖDP'nin program ve tüzüğün- dekiu DisiplinSuçlan"başlıklı bölümde.ka- dınlara yönelik her türlü şiddet ve taciz, di- siplin suçu kapsamında gösterilerek şu dü- zenlemeyeyerverildi: "Hukukunerkekege- menligini esas alan yapısında köklü bir de- ğişimc "idilıneli. Kadinlara karşı cinsiyetçi hü- kümleryasalardan ayıklanmalıdır.f üm eği- rim kurumlannın müfredatı cinsiyetçi anla- yışlardan anndınlmalıdır. Kadınlann be- denleri ve yaşamlan üzerindeki denetime son >erilmeli. Kendilcri üzcrinde sadece ken- dilerinin söz hakkı ulduğu kabul edilmelidir. llukukta 'kadinlara karşı'ka\ramı oluştu- ruJmaJı. bekâret kontrolü gibi uygulamaiar cinsel şiddet kapsamında görülmelidir." CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Yeriikaya, dün yaptığı basın toplantısında ÖDP'nin sol oylan önemlı ölçüde etkileye- ceğini vurguladı. Başbakan Çiller, Metin Göktepe'nin öldürülmeden önce gözaltına alındığını dogruladı 4 Fa01er bulunnıa aşamasında 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Tansu Çiller, gözaltına alındıktan sonra cesedi bulunan Evrensel gazetesi mu- habıri Metin Göktepecinayetıne ilişkin so- ruştunnada faillenn bulunması a$amasuıa gelindiğini bildirdi. Tansu Çiller de polisin ilk aşamada in- kâr etmesine karşın Göktepe'nin öldürül- meden önce gözaltına alındığını doğrular- ken CHP Genel Başkanı, Başbakan Yardım- cısı ve Dışişleri Bakanı Deniz Baykal. cı- nayetin bu hafla içinde aydınlatılmasını is- tedi. Metin Göktepe'nin katillerinin ortaya çı- kanlmasını isteyen 600 imzalı dilekçenin bir örneği de dün Başbakan Çiller'e veril- dı. Bir grup gazetecinin verdiği dilekçeyi alan Çiller. olayın meydana geldiği gün- den birgün sonra İstanbul Emniyet Müdür- lüğü'nü ziyaret ederek Özdemir Sabancı su- ikastının yanı sıra Metin Göktepe olayı ile ilgıli bilgi aldığını belirtti. Çiller, "Bu oiayın en tarafsız bir şekikle sorusturulması ve faillenn ortaya çıkanl- ması için talimat verdim. Ankara'dan gön- derilen müfettişlerle de olayın tarafsız bir şe- kilde soruşrurulması için gerekii önlemler ahnmıştır. Soruşturma de\am etmektedir ve faillenn bulunması aşamasına gelinmiştir. En kısa sürede soruşturma tamamianacak- tır" dedi. Metin Göktepe olayına kanşan faillenn ortaya çıkanlması konusunda siyasi bir ka- rarlılık içinde olduklannı belirten Çiller, "Polis, bizim gö/bebeğimizdir. Onun zan altında kalmasını istemeyiz. Eğer bir suç varsa nıutlaka failler ortaya çıkanlacaknr. Faillerin gizlenmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Bundan kamuoyu hiçbir endişe duy- masın" dıye konuştu. Çiller, birgazetecinin "Yani, Göktepe'nin duvardan düşmediğj ortaya çıktı degil mi efendim" sözlen üzerine. "Soruşturma de- vam ediyor, gerçek ne ise o ortaya çıkacak- tır. Merak etmeyin, hiçbir şey sizden ve ka- muoyundan gizJenıneyecektir" dedi. CHP Genel Başkanı, Başbakan Yardım- cısı ve Dışişleri Bakanı Baykal da Gökte- Gülek, Bilgiç ve Tekinalp'e son görev ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Eski CHP genel sekre- terlerinden Kasım Gülek, AP Muğla Milletvekili tlhan Teki- naipve AP'Ii Saadettin Bilgiç in kardeşi Kültür Bakanlığı eski müsteşarlanndan EminBilgiç'ın cenaze namazını Kethuliah Gü- lenkıldırdı. Kocatepe Camii'nde yapılan cenaze törenlenne katılan Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel. sırasıyla Gülek'ın çocukJan. Bıl- giç'in kardeşi Saadettin Bilgiç ve Tekinalp'in eşiyle çocuklan- na başsağîığı diledi. Demirel, daha sonra Fethullah Gülen ta- rafmdan kıldınlan cenaze na- mazlanna katıldı. Cenaze tören- lerine, RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan, DSP Genel Başkanı BülentEcev». CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal. MHP Genel Başkanı Alparslan Tür- keş katıldı. pe cinayetiyle ilgili olarak dün Içişleri Ba- kanı TeomanÜnüsan'ı kabul ederek bir sü- re görüstü. Görüşmeden sonra bir açıkla- mayapan Bay kal. Göktepe'nin "çok bula- nık koşullarda öldüğünü" belirterek "Bu olayla yakın olarak ilgileniyoruz. Bu. hepi- mi/ için bir sınavdır, hükümet için de bir sj- navdir. Bu sınavı, başany la vermek istiyo- ruz" dedi. Konunun güven verici ve gerçeği yansı- tır biçimde aydınlatılması gerektiğini vur- gulayan Deniz Baykal, yetkililerin eşgü- düm içinde çalışmalannın umut verdiğini ve cinayetin bu hafta içinde aydınlatılması gerektiğini kaydederek şunlan söyledi: "Bunun için yeterli zaman kullanılnuştır. Konunun sürüncemede kal- maması gerekiyor. En kısa zamanda. bu hafta içinde ay- dınlatılmalıdır. Bu konunu aydınlığa kavuşturulması, Içişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeledeki özverili çahş- masma zarar vermez, bunu güçlendirir. Kamu yönetici- lerinin çifte standart kullan- ması mümkün değjldir. Ger- çek neyse odur. Gerçeği gö- recegiz >e gereğûıi yerine ge- tireeeğiz." Içişleri Bakanı Teoman Ünüsan da en geç bir hafta içinde soruşturmanın tamam- lanacağını tahmin ettiğini söyledi. Ünüsan, soruşturmayla il- gili olarak sayı ve kişi adla- n konusunda bilgi vermek istemediğini belirterek istan- bul 'da soruşturmayı yürüten müfettişlerin hazırladığı ra- porların henüz kendisine ulaşmadığını bildirdi. CHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Sinan Yerlikaya da dün düzenlediği basın top- lantısında, Göktepe'nin ka- tillerinin bugüne kadar ay- dınlatılamamasının kendile- rini kuşkulandırdığını belir- terek "Soruşturma ağır gi- diyor, kamu vicdanı rahat- sızdır" diye konuştu. Rıdvan Budak, krizin demokratikleşme ile aşılacağını söyledi 6 SSK'nin asıl sahibi isciler'İstanbul Haber Servisi - DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, SSK'nin içinde bu- lunduğu knzin aşılmasının, ancak kurumun demokra- tikleştirilmesi ile mümkün olacağını söyledi ve "SSK'- nin asıl sahibi işçilerdir. Bu- nu biünce çıkarmalıyız" de- di. DÎSK'e bağlı Lastik-İş Sendikasfnın hazırladığı "SSKRaporu"ndaise 1996 yılında SSK bütçesinin 201 trilyon lira açık vermesinin beklendiği belirtildi. Kartal SSK Hastanesi'ni ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, SŞK'nin uygulanan ekono- mik politikalar ve sosyal devlet anlayışının terk edi- lişinin sonucu olarak çök- tüğünü söyledi. Budak, SSK'nin gerçek sahibinin işçilerolduğunun bilince çı- kartılması gerektiğini belir- terek şöyle konuştu: • Kartal SSK Hastanesi'ni ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, SSK'nin uygulanan ekonomik politikalar ve sosyal devlet anlayışının terk edilişinin sonucu olarak çöktüğünü söyledi. "SSK bizimdir. Biz SSK'yi korurken aynı zamanda sos- yal devleti. hukuk devletini vedemokratik sistemi de ko- ruyacagK."' Rıdvan Budak'ı hastane- nin konferanas salonunda hastane çalışanlanyia bir- likte kabul eden Kartal SSK Hastanesi'nin Başhekimi Erhan Güner ise yaptığı ko- nuşmada, hastanelerinde günde3bin5OOkişiyelOO doktor ve 118 hemşire ile bu hizmeti sunduklannı anımsattı. Diğer SSK hasta- nelerinde olduğu gibi Kar- tal SSK Hastanesi'nin de pek çok sıkıntısı bulunduğu- nu dile gctıren Erhan Gü- ner, "SSK sorununun çözül- mesiiçin işçilerin vesendika- lann devreye girmesi gereki- yor" dedi. Lastik-İş Sendikası Kar- tal Şubesi tarafmdan hazır- lanan "SSK Dosyaa'T nda ise SSK bütçesinin 1995 yılın- da 82 trilyon lira olan açığı- nın 1996 yılında 201 trilyon lirayı bulacağı vurgulandı. 12 Eylül 1980'den sonra yaygınlaşan kaçak ve sigor- tasız işçi çalıştırma nede- niyle SSK'nin aktif-pasif si- gortalı sayısındaki denge- nin hızla bozulduğuna dik- kat çekilen raporda bugün bir emekliye 1.93 çalışan düş- tüğü kaydedildi. Lastik-İş Sendikası'nın raporunda, SSK'nın kasasından "sos- yal yardım zammı" ödeme- leri nedeniyle karşılıksız 6 trilyon liraçıktığı vurgulan- dı. SSK'nin içinde bulun- duğu krizin sorumlusunun büyük oranda siyasiler ve uygulanan ekonomik politi- kalar olduğu savunulan ra- porda şöyle denildi: "SSK kurumunun gelir- leri rasyonel olarak değerfen- dirilmiyor. SSK gelüieri dev- let bankalannda düşük fa- izlerie bloke edilmekte veya karşıuğında düşük faizli dev- lettahvilk'ri verUmektedir". Nüfusun üçte birine hizmet veren SSK hastanelerinde toplam hekim sayısının sade- ce yüzde 11 'inin, hemşirele- rin yüzde 7'sinin ve eczacı- lann ise 4.8'ınin görev yap- nğınadadikkatçekilen "SSK RaponTnda, kurumu yağ- maladığı savunulan siyası- lerin "SSK'den elk'rini çek- meleri ve yönerimini gerçek sahipleri olan işçilere teslim etmeleri" istendi. Hakkındaki beraat kararı bozuldu Perinçek yeniden yargılanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Anayasa Mahke- mesi'ne hakaret ettiği ge- rekçesiyle yargılanan İşçi Partisi Genel Başkanı Do- ğu Perinçek, hakkındaki be- raat karannın Yargıtay Ce- za Genel Kurulu'nda bo- zulması üzerine yeniden mahkemeye çıktı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, sanık Perinçek katılmadı. Mah- keme Başkanı, Perinçek'in adresinin araştınlması için Bakırköy Asliye Ceza Mah- kemesi'ne yazılan yazının yanıtmın beklenmesi ama- cıyla duruşmayı ileri birta- rihe ertelediğıni açıkladı. Işçi Partisi Genel Başka- nı Doğu Perinçek, Anaya- sa Mahkemesi'nce kapatı- lan Sosyalist Parti'nin da- va aşamasında basına yap- tığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi1 ürkiye'nin ba- şına beladır" demişti. Mahkemenin beraat ka- ran üzerine savcılığın tem- yiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat karannı "Perinçek''in ceza alması gerektiği" hük- müyle bozmuştu. Dava dosyasını yeniden görüşen Ankara 2. Asliye Ceza Mahkmesi'nin bera- at karannda direnmesi üze- rine, konuyu inceleyen Yar- gıtay Genel Kurulu "ana- yasal kuruluşlara hakaret edildiği" gerekçesiyle boz- ma karan almıştı. GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Felsefeden Korku Norveçli felsefeci yazar Jostein Gaarder'in "So- fi'nin Dünyası" adlı felsefe tarihi üzerine romanını Türkçe çevirisinden (çeviren: Gülay Kutal) okudum; yapıtı sevdim, kitabın Türkçe'ye çevrilmesini de be- ğeniyle (takdirle) karşıladım. "Sofı'nin Dünyası" nerdeyse bütün dünya dillerine çevrilmiş ve birçok ülkede "best-seller" oimuş. Nedir bu ilginin nedeni? Yukarda söylediğim gibi, felsefe tarihi üzerine bil- gi veren bir roman. Nasıl olur, hem feisefe, hem ro- man! Küçük bir kıza bilinmeyen bir yerden, bilinmeyen bir kişiden mektuplar gelmektedir; bu mektuplarda birtakım sorular sorulmakta ve bu soruların yanıtlan verilmektedir. Böylece ortaya bir felsefe tarihi çıkıyor. Felsefe, yalnızca bizde değil, bütün dünyada insan- lara ağır gelen, dahası korku uyandıran bir konudur. Bir Avrupalı düşünür, "Halkın anlamadığı şeydir fel- sefe" diye bir tanım koymuş ve bundan halkın tanı- mına geçmişti: "Felsefeden anlamayana halk denir." Felsefeden bunca korkacak ne var? Bir deneyimimden sözedeyim: Ben felsefeyi, filosofun kaleminden okursam anlı-' yorum da, araya başkası, bir anlatıcı girerse anlamı-, yorum. Demek araya girip felsefeyi anlaşılmaz kılanlar var. Oysafelsefe eğitimini küçük yaşlarda başlatmak dü- şüncesi dünyada yayılmaktadır. Bu düşüncenin biz- de de ele alındığını ve etkinliklere geçildiğini biliyo- rum, bundan sevinç duyuyorum. Cocuklar, soru sor-; masını bildikleri için felsefeye çok yatkındırlar. Ama biz onlan adam ettikten sonra sorudan vazgeçiyor- lar. Işte Jostein Gaarder, bu yüzden olacak, felsefe dersleri için küçük bir kız çocuğunu, Sofı'yi seçmiş. Gazetemiztn 18 Ocak günlü Kitap ekinde Gaar- der'le yapılmış uzun bir konuşma vardı; çok ilginçti, merakla okudum. Konu, kitabın Türkçe'ye çevrilme- sine geldiğinde, yazar çevirmene, - Türkiye'de felsefeye ilgi nasıl? Lisede ve üniver- sitede felsefe okutuluyor mu? diye soruyor. Konuşma şöyle sürmektedir: - Benim zamanımda liselerde okutuluyordu, ama seçmeli ders olarak. Şimdi de öyle sanıyorum. - Norveç'te de öyle. Ama üniversitede tüm öğren- cilerin bir sömestr felsefe okumalan zorunlu. - Türkiye'de ise böyle değil. - Platon, Kant gibi adlar Türkiye'de tanınan adlar mı? - Evet, felsefe alanında çevrilmiş kitaplara, okullar- da okutulanlara bakıldığında Türkiye'deki felsefe eği- timinin Doğu felsefesinden çok, Batı felsefesine yö- nelik olduğunu görmek mümkün. Türkiye'deki pek çok kişiye göre bu oldukça tek yanlı bir tutum. Evet, ülkemizde felsefe dersleri okutulmasından korkanlar gün geçtikçe çoğalıyor. Çünkü us, bütün inançları sorgular. Bu ise rahatsız edicidir. Biz daha sormayı, sorgulamayı öğrenmeden felse- feyi bir yana bırakırsak yazık olur diye korkuyorum. çiller ile Yıimaz anlasırsa Hdnei pazarhk sol ortak için • Çiller "eski ortağı" CHP'nin hükümete girmesinden yana tavır koyarken Yılmaz da DSP'nin 3. ortak olmasını istiyor. Ancak ANAYOL önündeki başta başbakanlık olmak üzere temel sorunlann aşılması durumunda, 3. ortak konusunda da anlaşma sağlanabileceği bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller ile ANAP Genel Başkanı Mesııt Yılmaz'm bugün yapacağı görüşmede ANAYOL konusunda uzlaşma ortaya çıkması durumunda, ikinci pazarhk 3. ortak konusunda olacak. DYP ve ANAP liderlerinin 3. ortak konusunda tercihleri farklı olmasına karşın, ıki partinin, temel sorunlann çözümünde anlaşmalan durumunda 3. ortak konusunda da karşılıklı esneklik göstererek uzlaşmaya varabilecekleri bildirildi. Seçimlerin ardından ANAP lideri Mesut Yılmaz, DSP ile "Mok" görüntüsü vermeye çahşırken DSP ile CHP de muhalefene kalma yanşına girdi. 'Görev yaptık' DSP'de"CHPödün vermeye alışkın, onlar hükümete girsin" görüşü dile getirilirken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da sürekli olarak "DSP,ANAP'tanavn değfl. ANAP varsa DSP de vardır. CHP iktidarda yıprandı, biz askerlik görevimizi yapük" görüşünü vurguladı. DSP lideri Bülent Ecevit ise koalisyona "gerekirse dışandan destek ya da güvensizlik oyu vermeyerek dolayh destek" verebileceklerini, halkın kendilerine muhalefet görevi verdiğini söyledi. ANAYOL pazarlığı için bugûn masaya oturacak olan DYP ve ANAP liderlerinin pazarhk konulan arasında, başbakanın kim olacağı ya da nasıl bir formül benimseneceği konusunda anlaşma sağlanırsa 3. ortağın kim olacağı konusu da yer alacak. Çiller "esld ortağı''CHP'nin hükümete girmesinden yana tavır koyarken Yılmazda DSP'nin 3. ortak olmasınr istiyor. Ancak ANAYOL önündeki başta başbakanlık olmak üzere temel sorunlann aşılması durumunda. 3. ortak konusunda da anlaşma sağlanabileceği bildirildi. 'CHP girebilir' Kulislerde DSP'nin hükümete kesinlikle girmeme tavn sergilemesi durumunda, CHP'nin koalisyona girebileceği ifade edildi. CHP Genel Başkan yardımcılan Ali Topuz ve Erol Çevikçe ile CHP'nin ' bütünleşme öncesi lideri ', Hikmet Çetin ve Samsun Milletvekili ' Murat Karayalçın'ın da aralannda bulunduğu ' bazı isimlerin '- hükümete girme ; konusuna sıcak baktıklan biliniyor. Bu isimler CHP'nin "kaybedecek daha fazla bir şeyi • olmadığuu, iktidarda toparlanmanın daha kolay olabileceğT görüşünü dile getirirken Baykal da koalisyona girme kapısını araladı. DYP ile ANAP'm anlaşması durumunda DSP ve CHP'nin yetkili kurullan toplanarak eğilim belirleyecek. DSP'den "Hükümete girmeye hayır" karan çıkması durumunda, CHP'nin hükümete girebileceği bildirildi. CHP Parti Meclisi'nde (PM) hükümete girmekten yana açıkça tavır koyan tek üye bile bulunmamasına karşın, Baykal'ın devreye girerek koalisyona girme karan çıkarabileceğine dikkat çekildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle