09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 OCAK1996 SAJJ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çiller'in Berna Yılmaz'ı ziyaretine tepki ANAP'lı Güney: Bunlan yutmayız DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - Başbakan Tansu Çiller'in, bugün koalisyon pazariığına oturacağı ANAP GeneJ Başkanı Mesut Ydmaz'a yönelik. "Ülkesinisever, ciddi devlet adamıdır" sözlerini ve Berna Yıhnaz'ı ziyaretini, samimi ve inandıncı bulmayan ANAP, "ÇflJer'in başbakanbğını kabul etoneme" koşulunu değiştirmedi. Çiller'in koşullanndan vazgeçtiği ve ANAYOL için her türlü fedakârlığı yapacaği görûntüsünün gerçeği yansıtmadığını savunan ANAP Grup Başkanvekili lilkii Güney, gazetemize yaptığı açıklamada. "Biz, bunlan yutmayız" dedi. Çiller'in bir yandan teravih namazı kılarken görüntüJerinin çekilmesine izın verdığini, diğer yandan Berna Yılmaz'ı zıyaret ettiğini kaydeden Güney, Çiller'in rutumunu 'çocuk rnüsameresi'ne beiîzetti. Ülkü Güney, ANAP'ın DYP ile koalisyon için öngördüğü koşullannın değişmediğinı söyledi. "Başbakanlığı Çiller'e vermeyiz" dıyen Güney, "Başbakaniık dönüşümlü olsa bik> ÇUIer'e ikinci sırayı vermekte tereddütlüyüz" diye konuştu. 'Gelenek çiğnendT Mesut Yılmaz'ın danışmam Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Çiller'in Berna Yılmaz'ı ziyaret etmck için başbakaniık yetkisini almayı neden bekJediğini anlaraadığanı söyledi. Çüler'in başbakanjıkta kaimak için her türlü değeri. geleneği çigneyeceğinı bir kez daha ortaya koyduğunu ileri_ süren Çiçek, "Bunlar da Çiller'e neden güvenmememiz gerektigine ilişkin yeni argümanJar veriyor bize" şeklinde konuştu. Çiller'in seçimlerden önce "ikjyüztö" diye ilanlar verdirdigi Mes r . r"ılmaz'a şimdi de "ckkB devlet adanu" dediğini anımsatan Çiçek, "tnandıncı değiL Bu tavn, siyasetçiye olan gûveni de sarsıyor" dedi. Çiller'in başbakanlığına karşı olduklanru yineleyen Çiçek, dönüşümlü başbakanlığm ilk sıranın ANAP'ta olması koşuluyla belki kabul edilebileceğini söyledi. Çiçek, liderlerden önce üçüncü bir kişının 6 ay süreyle başbakaniık yapması yolunda DYP1i Rıfat Serdaroğhı tarafindan ortaya atılan önerinin de tıkanıklıgı aşacak bir formül olmadığinı söyledi. ANAP'lı Çiçek, en sa|lıkJı çözümün ANAP-RP-DSP koalisyonu olduğuna inandığını belirterek şunlan söyledi: "RP yöneticilerine tenkitter (rfanilir. Ama, RP'ye şu ya da bu nedenle oy verea 6 miryon seçmeni görmezükten gelemez ve inançlannı reddedemezsin. O insanlar da bu iilkenin vatandaslan. Eğer, dışlarsanız 6 milyon RP secmenini HADEP seçmeni yaparsnuz." Ulucanlar Cezaevi'nde protesto ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulucanlar Cezaevi'nde yakınlan bulunan bazı tutuklu ve hüJcümlü aileleri, geçen günlerde üç mahkûmun ölmesiyle sonuçlanan cezaevi olaylannı protesto ettıler. Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Insan HakJan Dernekleri tarafindan ortaklaşa dûzenlenen protesto eyleminde, bazı pankartlar taşıyan aileler, çeşitli sloganlar attılar. Protesto eylemi sırasında okunan basın bildinsinde. büfün adli ve terör suçlanndan cezaevlerinde bulunan hüJ.ümlüler için af çıkanlması ıstendi. DYP, hükümet pazarlığını programdan başlatacak; ANAP'a TBMM Başkanlığı'nı önerecek Çffler'in çöziim programı OSMANAVPOĞA-N ANKARA - Hükümet kurma görevini aldıktan sonra ilk görüşmesinı ANAP'Ia yapacak olan DYP Genel Başkanı \e Başbakan Tansu Çiller, ANAP'ın 'Önceçaü' koşu- lunu aşmayı hedefleyen bir program hazırlattı. 7 ayn komısyonda oluşturulan program önerisiyle hükü- met görüşmelerine başlaya- cak olan Çiller'in, ANAP'a. RP'den daha fazla bakan- lık ve TBMM Başkanlığı önereceğı, buna karşılık başbakaniık dışında, ekono- mı yönetimıni de isteyece- ği belirtildı. DYP, ANAP'a koalisyon önerisiyle giderken tüm ko- nularda çözüm önerileri içeren bir program hazırla- dı. Çiller'in, ANAP Genel Merkezi'nde gerçekleşe- cek olan görüşmeye arala- nnda MehmetGölhan, Va- lun Erez ve NecmeHin Cev- heri'nin de bulunacağı beş kişilik bir heyetle gideceği öğrenildi. Ancak, TBMM'de bugün yapıla- cak görüşmenin, iki lider arasında baş başa gerçek- leştirilebıleceği kaydedıl- di. Çiller'in, RP lideri Nec- mettin Erbakan'ın izledi- ği yöntemi kullanarak ha- zırlanan dosyayı ANAP li- derine sunup karşı görüşle- rini dinlemek istediğını be- lirteceği bildirildi. Başba- kaniık konusundan geri adım atmayacaklannı açıklayan DYP lcur- maylannın, görüşmede. ANAP-DYP ko- alisyonu için bakanlıklann dağılımı gibi açık öneriler yapılmasını istedikleri bildi- rildi. Tansu Çiller'in, ekonomı yönetimin- de de ağırlığı elinde bulundurmak ıstediğı belirtilerek ANAP'a, önce eşit sayıda ba- kanlık önerileceği, sonra da TBMM Baş- kanlığı 'nın ve DYP'den fazla sayıda bakan- lığm ANAP'a verilmesi karşılığında başba- kanlığın ısteneceğı kaydedildi. DYP'de 7 ayn komisyon tarafindan ha- zirlanan programlar, önceki gece Tansu Çil- ler başkanlığında yapılan ve gece geç saat- lere kadar süren toplantıda tek dosya hali- ÇİZMEDE3V YUKARI MUSA KART negetirildı. Ekonomi. eğitim, sağlık, terör, kadın ve gençlik, dış politika ve sosyal iş- ler ile din konulannda 7 koordinatör tara- findan hazırlanan programın hazırlanmasın- da, "A Takımr olarak adlandınlan Çiller'e yakın ısimlerin ağırlıklı olarak görev alma- lan dikkat çekti. DYP'nin öneri programı- nın ekonomi bölümü Ayfer Vilmaz. Ufuk Söylemez. İsmct Attila, Aykon Doğan, Ha- luk Müfrüler: terör bölümü .Nahit Mente- şe. Mehmet Ağar, Onal Erkan, Bekir Ak- şoy; kadın ve gençlik bölümü Ayfer Yılmaz, Öna> Alpago, İsmail Karaku} u, Merai Ak- şener; dış politika bölümü Namık KemaJ Zeybek, Emre Gönensay, Sedat Aloğlu ve Dışişleri Bakanlığı'nda uzman olarak gö- revli olduğu bildirilen Murat Sungar tara- findan hazırlandı. Eğitım konusunda Tur- han Tavan. teknik birekıple program öne- nsini hazırlarken Dogan Baran sağlık, Nec- mettin Cevhen de ^osyal işler ve din konu- sunda ANAP'a götüriilecek önerileri ha- zırladı. Program önerilerinin hazirlanması- nın her aşamasında ANAP'ın seçimlerden önce açıkladığı seçim taahhütnamesinin dikkate ahnmasına özen gösterildi. Para politikaJan Program önerisinin, ANAP'ın en az kar- şı çıkabilecegı yapıda oluşturulduğuna dik- kat çeken DYP kurmaylan, genel bir uyum olduğunu, an- cak ekonomide ANAP'ın ve Rüşdü Saracoğlu'nun para politikalan ve Merkez Ban- kası 'nın işlevine ilişkin görüş- leriyle kendi görüşleri ara- sında aynlıklar olduğunu bil- dirdiler. Anayasadeğişikliğine iliş- kin önerilerin de yer aldığı dosyada, milletvekili doku- nulmazlıklannın kişısel suç- lar için kaldınlması veyalnız- ca siyasi çalışmalarla sırurlan- dınlması ve mal bildinmi ile kaynaklann açıklanmasına ilişkin "nereden buldun \asa- sı" gibi değişiklikler olduğu ögrenildi. Ozel finiversite ANAP'a görürülen dosya- da aynca, özel üni versitelerin kurulabilmesine ilişkin yeni düzenlenme getirilmesi, dev- letin yeniden yapılandınlma- sı. yerel yönetimlerin yetki devriyle güçlendirilmesi. dev- letin küçültülmesi ve yargının hızlandınlması için adalet re- formuna gidilmesi önerileri yer alıyor. Ekonominin agır- lıklı olarak önplana çıktığı dosyada, bu konuda enflasyo- nun düşürüleceğinin ifade edilmesıne karşın herhangi bir hedefin belirtilmemesi dikkat çekti. ANAP'ın, tüm kamu ban- kalannın özelieştirilmesi is- temine karşın götürülen öne- ri lerde, Ziraat ve Halk banka- lannın kuruluş yasalan gere- ği özelleştirme kapsamı dışın- da tutulmasının planlandığı bildirildi. Eko- nomi konusunda aynca, iç borçlann eko- nomi için ürkütücü boyutlarda olmadığı görüşü vurgulanırken 1 katrilyon 300 tril- yon lirayı bulan iç borçlann uzun vadeye yayılması durumunda sorun yaratmayaca- ğı belirtilerek borçlann GSMH'nin yüzde 17'sini bulduğu ve daha fazla iç borç sahi- bi olan Yunanistan örneği verildi. Bazı DYP'liler. görüşmede, başbakanlı- ğm DYP'de kalması için ANAP tarafına ic- racı bakanlıklarla birlikte ekonomi yöneti- mınin de önerilebileceğini zayıf bir olası- lık olarak dile getirdiler Yılmaz, görüşme öncesi renk vermedi: DYP ile koalisyon tek altematif değilIstanbul Haber Servisi - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DYP Genel Başka- nı TansuÇiller ile bugün ya- pacağı görüşme öncesinde "reniî vermedi".Gazeteciie- rın "Döfiüşümlü başbakaniıkfonnülüko- nusunda nedüşünü\orsunuz? T ", "Çiller yu- muşadı nu?", "Erbakan,' RP-ANAP koalıs- yonu kurulacak' diyor. Siz ne diyorsunuz" sorulanna 1 *Nocomment"(Yorurn yok)ya- nıtını veren Yıhnaz, RP'ye ve diğer parti- lere kapılannı kapatmadıklannı vurguladı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dün Japonya Yeni Ufuklar Partisi (Nevv Frontier Party) Genel Başkan Yardımcısı Vu- riko Koike iJe görüşrü. Svvissotel'de ger- çekleşen görüşmeye Yılmaz. eşi Berna Yıl- maz ile birlikte geldi. Yuriko Koike'nin Türkiye'deki iç politika konusunda bilgi almak için Türkiye'ye geldiğıni söyleyen Mesut Yılmaz. gazetecilerin hükümet kur- ma çalışmalan konusundaki sorulannı ya- nıtladı. Basına Çiller ile yapacağı görüşme- den sonra açıklama yapacağını söyleyen Yılmaz, gazetecilerin "ÇiHer'in sizden öo- ce eşini/ Berna Hanım ile görüşmcsi bir adımmı?", "Dönüşümlü başbakaniıkgün- deme gelecek mi?". "Erbakan, DYP ileya- pacağınız görüşmenin na/ileolduğunu, ken- disi ile koalisyon yapacağınızı söyfûyor. Siz nedüşünüyorsuz" sorulanna tebessüm ede- rek "No comroent" yarutını verdi. Mesut Yılmaz, Çiller ile başbakaniık konusunu konuşmadıklannı, görüşmede detaylann gündeme geleceğini belirtti. Çil- ler'de bir "vumuşama" olduğunun açıkça görüldüğünü vurgulayan Mesut Yılmaz, ">umuşa/na olduğu açık da ne kadarkab- cı olduğunu ölçmeye çauşryoruz" dedi. Yıl- maz. bir gazetecinin, "Seçimlerin uzerin- den bir ay geçmesûıe rağmen bir hükümet kurulamadı. Sizce bu uzun bir süre mi" so- rusuna. "Hükümet kurulahilmesiiçinana- \asanın öngördügü 45 günlük süre henüz işleme>e başlamadı. Ben, bu süreyi kaybe- dilmiş olarak görmüyorum. Ancak, bu sü- reyi daha iyi değeıiendirmek mümkündü" yanıtmı verdi. Bugün yapılacak görüşmede kendisinin bir teklif getirmeyeceğıne Çiller'in öneri- lennı dinleyeceğıne dikkat çeken Yılmaz, Çiller'in başbakaniık konusunda ısrarcı ta- vırlar sergiledığinin anımsatılması üzenne "O, kendisini hâlâ başbakan mı zannedi- yor?"dedi. Bir gazetecinin RP ile görüşmelerin sü- rüp sürmediğı yolundaki sorusuna ise Yıl- maz, "Resmi temaslanmız sürmüyor. An- cak ileride tekrar ounayacak anlamına da gehniyor'* yanıtını verdi. DYP ile yapılma- sı düşünülen koalısyonun tek alternatif ol- madığına dikkat çeken Yılmaz, bütün par- nler ile ilişkı içinde oldukiannı kaydetti. Hiç- birpartıye kapılannı kapatmadıkJannı vur- gulayan Yılmaz, görüşmelerin tıkanması durumunda anayasanın gereklerinin yeri- ne getirileceğını söyledi. Yılmaz. görüşmede BBP'nin bir koşul olarak getirilmesi durumunda tavnnın so- rulması üzenne. "Şu anda BBP diye bir olay yok. PartLsinden aynlıp bizden nıillet- vetdfi secilen, partimizdegörev yapan arka- daşlanmız var" diye konuştu. Görüşme sonrasında gazetecilerin soru- lannı yapıtlayan Yuriko Koike de Yılmaz ile bılgi alışverişinde bulunduklannı söy- ledi. Koalisyonun kendi ülkesindede oldu- ğunu vurgulayan Koike, koalisyonlann, de- mokrasıye geçiş sürecinin göstergesi oldu- ğunu savundu. Koike, Yılmaz'ın dostluk- lannın simgesi olarak kendisine ANAP ro- zetı armağan ettiğini söyledi. Berna Yılmaz, gazetecilerin, Çiller'in kendisine yaptığı ziyaret ile ilgili sorulan- nı yanıtlamadı. Vılnıa/. Japon Yeni Ufuklar Partisi Genei Başkan Yardıması Koike ile görüştü. Ddnci oylatna bugün ANK\RA(CumhuriyetBûrosu)-TBMM Başkanlığı için ikinci tur oylama bugün ya- pılacak ikinci turoylama öncesinde, 4 ada- yı olan RP, yeni turlara Istanbul Millerveki- li Aydın Menderes'le devam edılmesinı ka- rarlaştınrken ANAP'ta adaylann teke indi- rilmesı sıkıntısı yaşandı. TBMM Başkanlığı için geçen hafta yapı- lan ilk tur oylamada, 8 adaydan hiçbiri ana- yasada öngörülen üçte iki çoğunluk (367) oyu- nu alamadığından seçim gerçekleştirileme- di. ilk turda ANAP'tan 3, RP'den 4 ve DYP'den de 1 aday yanştı. ilk turda en çok oyu. ANAP Kütahya Milletvekili MusUfa Kalemli alırken DSP ve CHP milletvekille- ri büyük ölçüde kendisine destek oldu. Ana- yasa gereğince bugün yapılacak ikinci tur- da da üçte iki çoğunluk oyu arandığı için baş- kan seçilemeyeceği belirtiliyor. Yann yapı- lacak üçüncü turda ise salt çoğunluk (276) oyu aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk oyuna ulaşılamamasi durumunda da bu tur- da en çok oy alan iki aday için 25 ocak per- şembe günü son tur oylama yapılacak ve bu oylamada en çok oy alan aday. TBMM Baş- kanı seçilmış oiacak. Başbakan TansuÇflter ile ANAP lideri Me- sut Yılmaz'ın bugün yapacaklan görüşme- de TBMM Başkanlığı konusunun da günde- me gelmesi bekleniyor. iki partinin aniaşma- sı durumunda, başbakanlığm bir partide, TBMM Başkanlığı'nın da diğer partide ol- ması bekleniyor. tkıncı tur öncesinde RP, aday sayısma te- ke indirdi. tstanbul MiUetvekilı Sûlejman.\rif Emre, Çorum Miüervekilı ^asin İlatipoğlu ile Malatya Milletvekili Recai Kutan, dün adayiıktan çekildiler. RP Başkanhk Diva- nı'nuı dün yapılan toplantısmda alman ka- rar gereği, bundan sonraki turlara Istanbul Milletvekili Aydın Menderes'le devam edil- mesi kararlaştınldı. Menderes de karar kı- lınmasında RP lideri Necmettm Erbakan'ın etkili olduğu bildirilirken ilk turda Hatipoğ- lu'na oy veren bazı RP'li milletvekillerinin alınan bu karardan rahatsız olduklan kulis- lerde dile getirildi. ANAP fstanbul Millet- vekili AH Tsılip Ozdemir çekileceğini acık- larken Gümüşhane Milletvekili OKanSun- gurlu'nun, ikinci turda öne geçebileceği beklentisi içinde olduğu ve ikinci tur oyla- maya girmek istedıği belırtıldi. SANDOZDAN DUYURU Digoxin Damla ve Mellerettes Damla adlı ılaçlarımızda saptanan bir ambalaj kanşıklığı dolayısıyla Saglık Bakanlıgı bilgilendirılmış ve kamuoyu uyarılmıştı. Bu karışıkhgın pıyasaya yansıyıp yansımadığının tespıti ıçın bu ilaçlar derhal piyasadan toplatıldı ve söz konusu ambalaj karışıkhgının hiçbir şekilde piyasaya yansımadıgı tespit edildi. Bunun üzerine, Sagiık Bakanlığı toplatılan bu ilaçların satışının serbest bırakılmasına karar verdi. Bu hususu sayın doktor, eczacı ve halkımıza duyurur; ürünlerin toplanması sırasında gösterdiklerı destek ve işbırlıgı için ecza depolarımız, SSK hastanelerımiz ve tüm eczanelerimıze teşekkür ederiz. Sandoz Ü r ü n l e r i A Ş A SANDOZ POIİTtKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA 'Selim Bey../ Bizim anlı şanlı, promosyonlu ve çok satışlı gaze- telerden biri yaklaşık bir hafta sonra uyandı. Yakala- nan 9 teröristin -nedense hâlâ eylemci olarak niteli- yorlar- İBDA-C işareti yaptıklarını belirterek şöyle yaz- dı: "Dokuz eylemcinin lideri Muhammed Tokcan'/n İBDA-C bildirisi dağıttığı, birişadamından 30 bin do- lar haraç istediği beliriendi..." Az satışlı Cumhuriyet bu haberi tam beş gün önce verdi... Avrasya feribotunu kaçıran eli silahlı teröristlere inatla 'eylemci', 'mücahif ya da 'direnişçi' diyenler acaba neyin hesabındalar, gerçekten çok merak edi- yoruz. Bir yandan İBDA-C bağlantısı apaçık ortaya çıkı- yor, öte yandan teröristlere toz kondurulmuyor... Akıl alacak bir iş değil, ama olsun, burası Türkiye. Nasıl olsa gazete okuruna değil, çanak çömlek alıcı- sına sesleniyor muhteremler. Onlar için önemli olan okuru bilgilendirmek değil, gazetelerinin köşesine 'nazar boncuğu' takıp kafa- ları karıştırmak. Bu gazete Muhammed Tokcan ve kardeşi Ebube- kir Tokcan'ın Avrasya feribotunun kaçınlmasından altı gün önce Trabzon'da bir bombalama eylemine ka- tıldığını haber almamış mıydı? Diyelim ki alamadılar. bizim 19-20 ocak tarihli Cumhuriyet'e göz atsalar, ora- da görecekler. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün yap- tığı açıklamayı okusalar. işadamlan Ali ve Yaşar Ça- vuş kardeşlerin evini kimın bombaladığını bal gibi öğrenecekler. Ikide bir böbürlenen muhteremler bili- yorum ki bu olayı 'feribot teröristleri'ne sahip çıktık- lan için görmemezlikten geldiler. Şimdi de hiç sıkılmadan başlık atıyorlar: "Eylemcilerin lideri haraççı!.." • • • Ereğli açıklannda Avrasya feribotuna binen SeJim Bey kim? Emniyet Genel Müdür Vekili Cemil Serhatlı diyor ki: "Sdim Gösterişli'y/ Ereğli'den tanıyonım. Kendi- si Düzceli, ama Ankara'da ticaretle uğraşıyor..." İş biraz karışık... Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haberden sonra 'Se~ lim Bey' gündeme geldi... Muhammed ile Selim Bey arasında geçen konuş- maya bir bakalım ısterseniz: "Muhammed, ben gemiye geliyorum!" "Neyle geliyorsun?" "Sahil muhafaza botundayım." "Kesinlikle gelme!" "Mutlaka görüşmeliyiz, geliyorum." "Kardeşim, ben sana sahil güvenlik botuyla gel de- medim. Herhangi bir balıkçı motoruyla veya başka bir araçla gelmen gerekiyordu." "Sen kardeşine güvenmiyormusun? Bottan benim- le biriikte ikinci bir kişi inip gemiye binmeye çalışır- sa ikimizi de vur. Deniz kötü. Tekne bulamayınca as- keri bota binmek zorunda kaldım." "Selim, hani herkes bizim arkamızda olacaktı? Ka- muoyu oluşturmayı sen üstlenmiştin. Ama herkes bi- zi terörist olarak nitelendiriyor. Devletin bakanı, Cum- hurbaşkanı bizi kınıyor. Istanbul'a girmemizi engelle- yeceklerini söylüyortar. Medya ile ilişkilerimizi de sen sağlayacaktın. Gazetecilerbizianyor. Helikopter, mo- tor, büyük teknelerle bize ulaşacaklarını söylüyorlar. Ama ne gelen var, ne giden. Bunlar nasıl organizas- yon?" "Muhammed kardeşim. Devletyetkilileri, gemika- çırmış kişilere 'Çiçek vereceğiz' diye açıklama yapa- maz ki? Sen bana güvenmiyor musun? Daha şimdi- den bizi provokasyona getirmeye çahşıyoriar. Bu oyunlara gelmeyelim. Bana güven." "Gemiye çıkmakta niye bu kadar ısraıiısın?" "Daha önce konuşmuştuk bunlan. Benim mutla- ka gemiye gelip, Istanbul detayını görüşmemiz ge- rekir." "15 dakika düşüneyim, seni tekrar aranm." • • • Avrasya feribotunu kaçırma olayı bir bilmece gibi... Çeçen Dışişleri Bakanı Şemsettîn Yusuf'un açıkla- malan bile bilmecenin çözümüne yardımcı olmuyor... Tüm düğüm Selim Bey'in gerçek kimliği ortaya çı- kıncaanlaşılacak... Siyasi çevrelerde şöyle bir senaryo konuşuluyor: "Bu eylem ANAP-Refah koalisyonunu engellemek için hazırlanan bir eylemdi, ama istenildiği gibi uy- gulanamadı..." Acaba? Muhammed kimdir? Sık sık yurtdışına çıkan bu de- likanlının sağda solda "Benim devlet içinde önemli görevim var. Ben MlTte görevliyim" dediği doğru mu- dur? Bu olay çok ilginç, tıpkı Sabancı Center cinayetin- de olduğu gibi. Biri kanlı, diğeri kansız bitti... RP, Yılmaz'ı ikili oynamakla suçladı ERGÜNAKSOV ANKAR.4 - Si- yasi parti liderleny- le yaptığı ilk tur gö- rüşmelerden sonuç alamayarak hükü- meti kurma görevini Cum- hurbaşkanı SüJeyman Demi- rd'e iade eden RP Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan'ın, olası bir ANAYOL hüküme- tine karşı sert muhalefete ha- zırlandığı bildirildi. RP Ge- nel Başkan Yardımcısı Ab- dullah Gûl, ANAYOL a des- tek vermeyeceklerini açıkla- dı. ANAYOL'un liderler yan- şına dönüşeceğıni savunan bazı RPliler. "Yılmaz, DYP 9ekoalisyon kurarsa hataeder. İki lider de manevra yapıyor ve kaybeden de ülke oluyor" görüşünü bildirdiler. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller ile ANAP Genel Başkanı Yıl- maz'ın bugün yapacaklan gö- rüşmeyi yakın takibe alan RP'lilerin, ANAP liderine tep- kili olduklan bildirildi. Kulis- lerde, olası bir ANAYOL hü- kümetine karşı sert muhale- fet yapılacağı kaydedildi. RP'lilergörüşlerini şöyle di- le getirdiler: "Savın Yılmaz'ın tavrını doğru bulmuyoruz. Hem RP Uc iüşkileri koparmak istemi- yor hem de A.NAYOIMa ıs- rar ediyor. Bu, ilkeli bir politika değüdir. Daha düne kadar iki üderbirbirleri için söy- lemcdik şey bırakma- dılar. Yilma/ da, Çil- ler de manevra yapı- yor. Birbirierini faka basnr- mak için ellerinden gekn tüm ovunu w nu\orlar. İkisinin de ülkevi düşündüğü yok. Oiası bir ANAYOL hükümeti, ic- raattan çok liderler yanşına dönüşür. Ülkeye hiçbir fayda sağlanıaz." ÂNAYOL'a destek yok RP Genel Başkan Yardım- cısı Abdullah Gül, olası bir ANAYOL hükümetine des- tek vermeyeceklerini belirte- rek, "Böyle bir hükümet pe- şinen ölü doğar" dedi. ANA- YOL'u çıkar çevrelerinin is- tediğini savunan Gül, Erba- kan'ın ilk tur görüşmelerin- de yarattığı uzlaşma havası- nın Çillertarafindan bozulma- ya çalışıldığını ifade etti. Gül, görüşlerini şöyle dile getir- di: "Çiller'in, parriler arası dosrJuğu bozan davranışlan- nı halk ibretleizh\t)r. RP ile il- gili sözleri de utanç vericidir. Kendisigalkl içindedir. RP'siz bir hükümet sorunlan çöze- mez. 7 ürkhf'vi bu noktaya ee- tirenler bu ülkeyi tekrar )ö- netcmezJer."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle