09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
230CAK 1996 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Mumcu'yu anıyoruz Haber Merkea - Gazete- mız yazan Uğur Mumcu, borabah bır suıkastia alçakça katiedılışınm 3 yıldonumun- de %ann 'Uğur Mumcu Anşarmacı Gazetecılik Vak- fi', gazetemız ve demokratık kuruluşlann duzenledığı to- renierle tum vurtta anılacak Mumcu ıçın \ann saat 13 OO'te gazetemızın Cağal- oğlu ndakı merkez bınasının bahçesınde btr anma toplan- tısı duzenlenecek Anma etkınlıklen, Mum- cu'nun katledıldığı yer olan Gazıosmanpaşa'dakı evının önunde başlavacak CHP Grup Başkanvekılı Onder S»v ın konuşmasından sonra pankart taşıyan bır THK uça- ğı, Mumcu'nun evının uze- nnde uçuş vapacak Daha sonra unlu tıyatro sanatçısı Ruştu Asyalı. 'Uğur Mum- cu'nun Arİabesi'nı okuyacak Kültur-Sen Korosu da Mum- cu'nun sevdığı şarkılan ses- lendırecek Anma programı- nın ogleden sonrakı bolü- munde ıse aılesı ve sevenlen, Mumcu'yu, Cebecı Asn Me- zarlığı'ndakı mezan başında anarak mezanna karanfıl bı- rakacak Atatürk Spor Salo- nu'nda akşam duzenlenecek anma programı, arkadaşımı- zın eşı GuMal Mumcu'nun konuşması ıle başlavacak 'Uğur Mumcu Sesleiuvor' ad- lı sınevızyon gos.terısınden sonra Devlet Tıvatrosu sanat- çılan 'Sorgulavan Yaşam, Sorgulanmayan Ölum' adlı bır gosten sunacaklar Uğur Mumcu'nun 'Sesleniş'ının senfonık şur olarak okunma- sından sonra Fıkret Kızı- lok'un 'Hep Ozgurtuk İçın' adlı esen sınev ızyondan klıp eşlığınde sunulacak fstanbuPdaki anma programı Arkadaşım\z Uğur Mum- cu'yu anma programı kapsa- mında Istanbul'da da bır dızı etkınlık programlandı Insan Haklan Derneğı, dun bır top- lantı duzenleyerek 24 O- cak'takı ve sonrasındakı et- kınlıklen saptadı CHP ılçe örgutlerı de 24 Ocak ta yapa- caklan çeşıtlı etkınlıklerle Mumcu'yu anacak CHP ılçe orgutlennın duzenledığı et- kınlıkler şoyle Şışlı Uğur Mumcu Anıtı onunde basın açıklaması (11 30), Beşıktaş Uğur Mumcu Anıtı onünde basın açıklaması ve ımza kampanyası (12 00), Beşık- taş Kultür Merkez\^nde dta göstensı ve şıır dmletısı (13 00), Beşıktaş KüW Mer- kezı'nde forum (İS 00) Be- şıktaş Uğur Mumcu Anı- tı 'nda nöbet (18 00) Beşık- taş ılçe bınasında Uğur Mum- cu Satranç Tumuvası (19 00) CHP ıl yonetımı de 24 O- cak'ta Uğur Mumcu'yu go- zaltında oldürulen Evrensel gazetesı muhabın Metın Goktepe'nın bulunduğu Eyüp'te saat 11 00'de duzen- leyeceğı basın açıklamasıyla anacak llvonetımı akşamda AKM'de duzenlenecek anma toplantısına katılacak Çağdaş Yaşam ı Destekle- me Derneğı de yann saat 14 OO'te Atatürk Kultur Mer- kezı'nde yapacağı bır etkın- lıkle Mumcu'yu anacak Açış konuşmasım Prof Dr Necla Arat'ın yapacağı etkınlıkte gazetemız vazan ve Yaziışle- n Mudurümuz Dinç Tayanç bır konuşma yapacak Etkın- lık çerçevesınde duzenlene- cek 'Tarikat-Ticaret-Siyaset Üçgeni' konulu açıkoturuma da yazanmız İlhan Selçuk, U- hıç Gurkan ve Mıllıyet gaze- tesı yazan Ali Sirmen katıla- cak Bu arada, Gazetecıler Platformu, yann tstanbul Va- lılığı'ne toplu olarak dılekçe verecek İzmir'deki etkinlikler Uğur Mumcu, lzmır'de de çeşıtlı etkınlıklerle anılacak Yann Cumhunyet Alanı'nda Demokrası Platformu'nca anmatorenıyapılacak Anma törenı, saat 12 00'de Atatürk heykelı onunde saygı duruşu de başlayacak 'Sesleniş' şı- ınnın okunmasının ardından muzık dmletısı sunulacak ve Demokrası Platformu nca hazırlanan basın açıklaması okunacak Ataturkçu Düşun- ce Derneğı Izmır Şubcsı de lığur Mumcu anısına fotoğ raf sergısı duzenledı Sergı, dun saat 18 00'da Evrensel Kultur Merkezı nde açıldı Narlıdere Beledıyesı de et- kınlıklere 'Lğur Mumcu Pa- nefi'yle katılıyor Prof Dr Er- gun Aybars, TGS tzmır Şube Başkanı Huseyin Aslan ıle Iz- mır Gazetecıler Cemıyetı 2 Başkanı Levent Bırmen'ın konuşmacı olarak katılacağı panel, 24 Ocak gunu saat 19 00'da Narlıdere Pır Sultan Abdal Parkı Narbel Kafeter- ya'da gerçekleştınlecek Çağdaş Yaşarru Destekle- me Derneğı lzrmr Şubesı de Murocu'nun olumunun uçun- cü yıldönumunde herkesı, 'Neden olduler' konusunda bır dakıkalık duşunmeye ça- ğırdı Aydın'dakı Uğur Mum- cu etkınlıklen, ADD Aydın Şubesı'nce gerçekleştınle- cek Yann saat 12 30'da Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayacak etkinlikler, 28 ocakta saat 14 OO'te Aydın Gar Restoran Salonu'nda duzenlenen 'Uğur MumcuOtsaydı Ne Ya- pardı?' panelıyle surecek Aydın ADD Başkanı ErolEr- tuğrul un yoneteceğı panele Cevhan Mumcu, Bedri Bay- kam, Suphı Karaman v e A>- yukErenberk konuşmacı ola- rak katılacak Alıağa Beledıyesı de yann 'Uğur Mumcu Halk Koşu- su'nun uçüncüsunu gerçek- leştırecek Bu etkınlığın ar- dından saat 14 OO'te Hatıra Ormanı'na yapılacak fıdan dıkımınde, ağaçlandırma ala- nında bır fıdana 'Uğur Mum- cu' adı verılecek Mumcu, Muğla'da da soyleşı ve vıdeo gostenlenyle anılacak Muğ- la Beledıyesı, Muğla Barosu ve Muğla tl Kultur Mudurlu- ğu'nce duzenlenen etkinlik- ler yann saat 09 00'da Uğur Mumcu Bulvan nda meşale yakılmasıyla başlayacak Bodrum-Gundoğan Beledıye Başkanlığı da Uğur Mumcu amsına bır toplantı duzenlı- yor Ayvalık ta CHP Gençlık Kolları'nca duzenlenen top- lantı, 24 Ocak gunu saat 17 30'da Eğıt-Sen Salo- nu'nda gerçekleştınlecek Ci- han Yazar'ın dınletısınden sonra Mujdat Orhon, Ahmet Yorulmaz ve Koksal Duru- kan, Mumcu yu anlatacak Yurtta Mumcu etkinlikleri Uğur Mumcu, Adana, Bur- sa, Mersın, Gazıantep ve Edırne'de de çeşıtlı etkınlık- lerle anılacak Adana'da Ataturkçu Dü- şunce Derneğı, Çağdaş Yaşa- mı Destekleme Derneğı ve Cumhunyet okurlan, yann 12 OO'de Atatürk Parkı'ndakı Atatürk anıtında saygı dunı- şunda bulunacaklar 'Cum- huriyete ve demokrasrye ina- nan herkes'ın çağnlı olduğu etkınlık sırasında 'Sesleniş' toplu halde seslendınlecek Anıttakı saygı duruşunun ar- dından Cumhunyet Adana Burosu'na gıdılerek burada açılan defter ımzalanacak Mumcu ıçın hazırlanan masa- ya karanfıller bırakılacak Genç Dostlar Tıyatrosu, aynı gun 20 OO'de Adana Anakent Beledıvesı Şehir Tıyatro- su'nda Mumcu anısına 'Ben Ne Bicim Vatandaşım' adlı oyunu sahnele>ecek Uğur Mumcu'yu anmak amacıyla Mersın'de tçel Kül- tur Merkezı'nde 14 OO'te bır dızı etkınlık gerçekleştınle- cek Atatürk anıtında 13 30'da saygı duruşundabu- lunulmasının ardından yapı- lacak programa göre ADD Şube Başkanı Hayatı Şımşek ve ÇYDD Başkanı tlkez Han- cıoğlu bırer konuşma yapa- caklar Etkınlık, muzık dmle- tısının sunulmasından sonra Kerim Afşar'ın 'Sönmeyen Mum' adlı yapıtının sahne- lenmesıyle devam edecek ADD Osmanıye Şubesı de Uğur Mumcu'nun 3 olum yıldönumunde 'Basın ve Ba- sın Ozgürluğu' konulu bır konferans gerçekleştırecek Konferans, Çamlık Düğun Salonu'nda yapılacak Uğur Mumcu ve Prof Dr Muammer Aksoy'un ölduru- luşunün yıldonümu nedenıy- le24-28Ocakl996tanhle n arasında Edırne'de de bır- çok kurum ve kuruluşun ka- tılımı ıle bır dızı anma prog- ramı duzenlendı Etkınlıklen duzenle>en Ataturkçu Du- şunce Derneğı Edırne Şubesı Başkanı Süreyya Eryaşar, Uğur Mumcu'nun 24, Mu- ammer Aksoy'un ıse 31 ocakta oldurulduklennı kay- dederek bu ıkı tanh arasında, 'Teror ve Demokrasi' konu- lannı kapsayan bır dızı etkın- lık duzenlendığını belırttı Eryaşar anma etkınlıklen çerçevesınde daha sonra 25 ocak perşembe günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğı Edıme Şubesı'nce Halk Eğı- tım Merkezı'nde bır soyleşı duzenleneceğını kaydettı Prof Dr Sabahattin Avşar'ın yoneteceğı bu soyleşıye ko- nuşmacı olarak Prof Dr Tok- tamış Ateş \e gazetecı yazar Sami Karaoren katılacak Süreyva Eryaşar, 26 ocak günü saat 14 OO'te Ataturkçu Duşünce Derneğı'nın Kırkla- relı, Tekırdağ, Keşan, Uzun- kopru Luleburgaz, Çorlu ve Malkara şubelennın temsıl- cılen ıle Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Derneğı'nın Trak- ya'dakı şube temsılcılennm katılımı ıle TrakyabiTİık Ge- nel Mudurluğu Salonu'nda ışbırlığı toplantısı yapacakla- nnı belırttı Ataturkçu Düşunce Deme- ğı Bursa Şubesı, Uğur Mum- cu'yu anma etkınlıklen du- zenledı Demek tarafından yapılan açıklamaya gore et- kınlıklenn ılkı, bugun saat 14 OO'te Eğıtım Araçlan Sa- lonu'nda gerçekleştınlecek 'Umudumuz Sönmesin' ko- nulu panele, gazetecıler Le- vent GcncellL Aykan L'zoğuz ve Necatı Akgun konuşmacı olarak katılacaklar Yann ak- şam aynca Star Düğun Salo- nu'nda saat 19 00'da başlaya- cak etkınhkte de Uğur Mum- cu'yu Anma Gecesı gerçek- leştınlecek Gecede Deniz, çeşıtlı şarkılar soyleyecek 25 ocakperşembe gunu 'YerDe- mir Gok Bakır' film suare ve matıne olarak Tayarre Kultur Merkezı'nde gostenme sunu- lacak G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada dakı pek çok radıkal hareket tarafından eleştınldı Arafat'ın, "Fılıstınhalkınaıha- net ettığı" ıddıaları ortaya atıldı Ara- fat'ın ezıcı bır ustunlukle seçımlen ka- zanması, konumunu guçlendırdı - Buna paralel olarak Fılıstın halkı da başta Hamas olmak uzere radıkal grup- lan onaylamadığını gosterdı Banş su- recının devamından yana olduğunu or- taya koydu Turkıye'dekı seçım havası- na gore değerlendınrsek Fılıstın halkı, "BARIŞ-YOL" mesajı verdı - Seçıme katılım Gazze Şendı'nde yuzde 93, Batı Şena'da yuzde 75 oldu Dogu Kudus'tekı 75 bın seçmenın ıse ancak yuzde 35'ısandığagıttı Israılbu bolgeyı kendı denetımı altında değer- lendırdığı ıçın oylar "posta" yoluyla kul- lanıldı Bu da bazı gergınlıklen berabe- nnde getırdı Bu bolgede katılımın az olması seçmenın "daha sağlam temel- lere dayalı bır banş ıstedığı" bıçımınde yorumlanabılır - Fılıstın Kurtuluş örgutu laık bır ha- reket Orgut ıçınde en etkılı grup Ara- fat'ın başında bulunduğu El-Fetıh Ara- fat ın seçılmesının yanı sıra 88 kışılık parlamentoda da ağırlığın Arafat yanlı- lannda olması, Fılıstın'ın geleceğı açı- sından onemlı bır durum - Radıkal Islamcı gruplar seçımlen boykot ettıler ve halkı sandığa gıtme- meye çağırdılar Doğu Kudus dışında katılımın yuksek olması radıkal Islamcı- lara venlen bır dığer yanıt Turkıye'dekı dıncı gazetelenn Fılıstın seçımlennı okurlarına duyuruş bıçımı yukandakı şıklan da doğruluyor RP'nın yayın organı Mıllı Gazete bu haben, "Israıl sonuçtan çok memnun" başlığıyla verdı Haberın ılk tumcesı şoyle "Israıl, öncekı gun yapılan Fılıstın ge- nel seçımlennden buyük memnunluk duyduğunu açıkladı" Haberde Arafat'ın devlet başkanı ol- duğu tumcesı bıle yer almıyor Her şey bır yana gazetecılik ahlakına ters Her neyse, olayın bu yanına gırmeyelım, şımdı tutup "Ahlak ne demektır" dıye sormaya kalkaıiar Zaman gazetesı de haben şoyle du- yurdu "Arafat'ı tartışmaya devam " Goren de Arafat'ın yuzde 21 oy aldı- ğını sanacak Seçımlen Turkıye'den Prof Yılmaz Esmer Prof Yahya Tezel Prof Ersın Kalaycıoğlu ve Prof Sencer Ayata gozlemcı olarak ızledı Bır anımsatma daha yapalım Fılıstın seçımlerınde "baraj" yoktu Pek çok bağımsız aday da katıldı ve kazandı Ne kadar garıp bır durum Barajsız seçım mı olur'? Fılıstınlıler bu ışı bılmı- yor Barajsız seçım, garajsız vılla gıbıdır Oyle şey mı olur^ Çok değıl bundan bırkaç yıl once, " 1996'da Fılıstın 'de seçımleryapılacak ve Fılıstın'ın devlet başkanı belırtene- cek" deselerdı herkes ağzıyia gulerdı 1993 sonbahannda Norveç'te bır ara- Filisün Seçimleri... yagelen Arafat ve Israıl Başbakanı Izak Rabtn, anlaştıklannı 9 Eylul 1993'te tum dunyaya duyurdular 13 eylulde de VVashıngton'da ımza torenı yapıldı Ga- zetemızın Dış Haberler Şefı Ergun Bal- cı 10 Eylul 1993'tekı yazısında durumu şoyle yorumladı "Israıl-FKÖ anlaşması, soğuk savaş donemınde ABD ıle SSCB arasında ım- zalanan nukleeranlaşmalar, EnverSe- dat'/n Kudus'u zıyaretı ya da Beriın Du- van'nın yıkılması kadar önemlı bır olay- dır Anlaşma sadece bolgede banş ve ıs- tıkrann sağlanmasına buyuk katkıda bulunmakla kalmayacak, aynca Israıl'e karşı bır tepkı olarak gelışen radıkal Is- lamcı akımın da ayaklannın altından ha- lının çekılmesıne yol açacaktır " Son seçımlenn Balcı'nın ongorulerını doğruladığı soylenebılır Artık banş da kutsal olsun ~ Fılıstın topraklan yeryuzundekı uç bu- yuk tektanrılı dının "kutsal" saydığı yer- ler Bu yerlenn çoğu Kudus çevresınde Hınstıyanlann ınancına gore Hz Isa'nın çarmıha gerıldıkten sonra gomulduğu "kutsal kabır"\e Muslumanlann ınancı- na gore Hz Muhammed'ın goğe yuk- seldığı (mıraç) yer olan Kubbetu's-Sah- ra Kudus'te Hz Ibrahim ıle kansı Sa- ra ve oğullan Ishak ıle Yakub'un bura- da gomulu olduğu kabul edılıyor Fılıstın, I. Selım'ın 24 Ağustos 1516'da Memluk Sultanı Kansu Gav- ri'yı yenmesının ardından Osmanlı top- raklanna katılmıştı 400yıllıkbudonem- den sonra bu yuzyılın bılınen kanlı su- recı başladı Falıh Rrfkı Atay, Zeytındağı kıtabın- da Kudus u şoyle tanımlıyor "BırTürkKudus'üyoktu BırArap Ku- dus'u var mıydı? Hayir Ne Katolık, ne Ortodoks ne de Yahudı Kudus'ü1 Ku- dus Haçlı âlemlı, Davud muhürlu san- caklar altında göze görûnmez ordula- nn sessızce alıp verdıklen bır yer " Atay aynı kıtabında bır Fransız belge- sını aktanyor "Lubnanlılar ıhtılalyapmazlar Bızden bır vakıtler sılah ıstedıler, verdık Isyan çıkaracaklan yerde sılahlan çölArapla- nna sattılar " Bu belge, Ortadoğu'dakı brtıp tuken- mek bılmez çatışmalar, ıktıdar değışık- lıklen, darbeler, entrıkalar hakkında bır ıpucu vermıyor mu9 Fılıstın toprakları yerkurenın ılgınç coğrafyalarından bın Batı Şerıa Vadısı denız yuzeyının 400 metre kadar altın- da Bu çokuntu noktasındakı Lut Golu de yeryuzunun en alçak noktası Bu da "doğal" alçaklık Uç buyuk dının "kutsal" saydığı bu topraklarda artık banşın da "kutsal" ka- bul edılmesını dılıyoruz Yazıyı Kahıre Unıversıtesrnde ınşaat muhendıslığı oğrenımı goren Yaser Ara- fat'ın en çok yapmak ıstedığı şeyı anım- satarak noktalayalım Kudus'te bır muhendıslık burosunda çalışmak Tabıı banş ıçındekı bır Kudus'te • Suç duyuruları arşivde beldiyor GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Bombalı bır suıkast sonucu 3 yıl önce yasamını yıtıren gazetemız yazan Uğur Mumcu'nun katıl ya da katıllen konusundakı açıklamalar 'vaatten' öteye gıde- mezken soruşturmaya ılışkın sav- saklamalann belgelendığı TBMM Faılı Meçhul Sıyası Cınayetlen Araştırma Komısyonu'nun raporu, 'kadük' (değennı yıtırerek hüküm ıfade etmemek) oldu Mumcu su- ıkastı soruşturmasında taraflı ve ku- suriu davranmak, soruşnırmayı sav- saklamak'la suçlanan Içışlen Ba- kanlığı yetkılılen ıle Ankara DGM savcılan hakkındakı suç duyunılan da ışleme konulmadı Cumhunyet tanhınde TBMM'de ılk kez kurulan 'Faılı Meçhul Cınayetieri Araşürma Komısyonu'nun raporu, bır sonuç el- de edılmeden arşıve kaldınldı TBMM Başkanlığı'na 2 ay önce sunulan ve devletm ıçınde yer alan 'suç örgütü nıtelığındeki karanlık güç odaklannın varlığını' belgele- yen rapor, parlamentonun yenı yasa- ma dönemıne gırmesı nedenıyle ge- çerlıhğını yıtırdı 9 ay önce basma yansıyan, ancak basın savcılannca da dikkate alınmayan rapordakı suç duyurulan, TBMM Genel Kuru- lu'nda gündeme alınmadığı ıçın res- men ılgılı kurumlara ıletılmedı DYP nın, suçlanan bazı dev let gö- revlılennı 'akfauna' çabasına gırerek budama gınşımlennde bulunması- nın ardından, erken seçım sonucun- da raporu hazırlayan 2 mılletvekılı (Sadık Avundukluoğlu ve Mustafa Yılmaz) parlamento dışında kalır- ken cınayet soruşturmalannı savsak- lamakla suçlanan bazı emnıyet yet- kılılen mılletvekılı seçılerek 'doku- nulmazlık arhı'na büründüler Ra- porda, soruşturmayı yanlış yöne sevk etmekle suçlanan ve faıllenn bulunması ıçın 2 yıl (geçen yılm so- nuna kadar) süre veren Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demıral, faıl bulunmadan, emeklıye aynlıp MHP'ye üye olarak polıtıkaya atıl- dı, ancak mılletvekılı seçılemedı 'Tarafeız soruşturma yapmadığı' ıçın haklannda Başbakanlık Teftış Kurulu'na ıhbardabulunulan lçışle- n Bakanlığı yetkılılenyle ılgılı suç duyurulan, rapor, TBMM Genel Kurulu'nun gündcmıne alınmadığı ıçın ışleme konulmazken dönemın Içışlen Bakanı tsmet Sezgin ıle da- ha sonra bakan olarak görev yapan Nahit Menteşe. yenı parlamentoda mılletvekılı olarak yerlennı konıdu Soruşturma sürecmde koordmasyon eksıklığı nedenıyle faıl olma olası- hğı bulunan kışılenn kaçmasına yol açtıklan ve bazı örgüt üyelennın ya- kalanma tutanaklarında tahnfat ya- pılmasına gözyumduklan suçlama- İanna hedef olan eskı Emnıyet Ge nel Müdürû Mehmet Ağar ıle eskı İstanbul Emnıyet Müdürü Necdet Menzir BaşbakanTansuÇiUer tara- fından odüllendınlerek mılletvekılı seçıldıler Soruştunnayı savsakla- yanlar hakkındakı suçduvurulannın 'failı meçhul cınavetknn devlet gol- gesı altında ışlcndığı ıdenımı varat- tığı' gerekçesıyle rapordan çıkartıl- masını ısteyen ve Mumcu aılesını ra- pordan 'kişisel menfaatsağlamak'la suçlayan DYP mıllervekıllerı Isma- il l£ose Melıh Pabuçcuoğlu Nevzat Ercan ve Osman Sevfı de 24 aralık seçımlerınde parlamentoya yenıden gırdıler CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, dün Içışlen Bakanı Teoman l'nüsan ıle yaptığı değerlendırme toplantısuıın ardından, partısının ko- alısyon ortaklığı donemınde meyda- na gelen Uğur Mumcu suıkastına ılışkın soruvu yanıtlarken "CHP 3 aydan ben ikodardadır. 3 aydan bu yanaiktıdar sonımluluğunu üstlenf- yoruz" değerlendırmesını yaptı Göktepe cınayetını kastederek, "Önümüzdekı bır konuyla Ugili gö- rev yapmavaçauşrvonız" dıven Bay- kal "Se\güı Lğur Mumcu'nun acı- sı hâlâ yureğunizde" dedı TBMM Faılı Meçhul Sıyası Cı- nayetlen Araştırma Komısyonu üye- sı ve eskı CHP Malatya Mılletvekı- lı Mustafa Yılmaz, CHP'mn Uğur Mumcu'nun katıllennı yakalamak ıçın "namus sözü" veren bır partı ol- duğunu ve rapora sahıp çıkması ge- rektığını belırterek şunlan söyledı ''Genel Başkan (Denız Baykal), se- çımden once raporun danışma kunı- lunda gonışulerek. genel kurulun gundemıne alınmasının sağlanması ıçın gnıp başkamckıllenne talımat vermedı. TBMM Başkanlığı'na ra- poru sunduğumuz gun, gruba bılgı \erdım Raporun uzennde durulup ıpuçlan ızlenır \e suçlular bağımsız yargı\ a teslım edılırse, de> letın etra- findakı kuşaulmışlık ortadan kalka- bilir." Baykal'ın raporu okuduğunu san- madığını da ıfade eden Yılmaz, ra- porda yer alan suç duyurulannın ge- reğının yenne getınlmesı gerektığı- nı vurguladı Yılmaz, CHP ve DSP mılletvekıllenne, raponın yenıden gündeme almması ıçuı gınşunde bu- lunma çağnsında bulundu Bu arada bombalı suıkast sonucu yasamını yıtıren yazanmız Uğur Mumcu'nun eşı Güldal Mumcu, dün ılk kez Show TV'nın "Temiz Eüer" programında yaptığı konuşmada, soruşturmayı yürüten savcı Ülku Coşkun'un kendı ıfadesını aldıktan sonra, "Buola>ıde>letvapmıştır Si- yasiıktıdar ısterseçozer Ustumefaz- lagdmeyın"dedığınıbelırttı Güldal Mumcu, suıkastın yapıldığı gün, Uğur Mumcu ıle yan apartmanda oturan bın arasında geçen konuşma- 24 Ocak, TaUİ Meçhullerle Mücadele Günü9 ANKARA (Cmnhuriyrt Böro- sa)- tnsan Haklan Derncgı (tHD) Genel Başkanı \kın BirdaL yaza- nmız liğur Mumcu nun oldûrül- düğu 24 Ocak tanhını 'FaiMMeç- hulCinay^tierieMucadeteGünü' olarak ılanetükJeruubıJdırdı Ev- rensel gazetesı muhabın Metin Goktepe'nın öldürülmesınde devletm suçüstû yakalandığını kaydeden Bırdal, cmayetın peşı- nı bırakmayacaklannı belnterek soTuştunnanın güvenhğı açısın- dan Içışlen Bakant ıle Istanbul Emnıyet Müdürü'nün ıstıfaettne- st Eerektığını savundu. mD'nın hazirladığı raporda, 1995 yılmda 99 kışımn faıh meç- hul cınayete kurban gıttığıne dık- kat çekıldı Akın Bırdal dûn duzenledığı basın toplantısında, faılı meçhul cınayeöenn, bır ülke ıçın utanç vencı olduğunu belırterek Türkı- ye'nın bu konuda suçlu olduğunu vurguladı Faıh meçhul cınayetîe- nn aydmlatılması amacıyla tHD ıle Çağdaş Hukukçular Derne- ğı'nın (ÇHD) ortak bır çalışma ıçınde olduklannı açıklayan Bır- dai şunlan söyledı "Metin Göktepe cinoyetinde dcvtet suçitstu >"akalandı. Gazete- d-yazar Lğur Mumcu'nun ftkJû- rûidâğü 24 Ocak tarihini 'Faılı Meçhul Cınayetîerle Mücadele Günü' otorak bdtriedik. ÇHD ite biriikteortakbir program oluştu- ncağız. Kamuoyu oiuşturma ça- baiamaıziByaaısırahukukçttlar- dan ohışturacağımn blr komis- yon ye ta dn^fleri straftffaeak ve aydnüafcna çabası içinde ote- cağ». Göktepe, basm şehidi oia- rakcinayetleriönkmekoiHismda Türkiye insan haklan taribine önemü bir katkı yapü." Bırdal, Göktepe'nm, TBMM- 'de ınsan haklan ve temel ozgür- lüklerden herkesuı yararlanması konusunda yemın edıldığı sırada öldurüldüğüne ışaret ederek "Geçmiştefaili meçhuldnayetler- den sorumlu olanlar, bugun TB- MM çaüsı albna gırerek, bir an- bındaodüaendirilmiştir. 4NAP'- m Mecfis'e verdigj yolsuzluklara buiaşmış kişUerin dokunukna/- hklariRin kaldınlması içerikli önergeyiyeterü bulmuyor, kapsa- mtnın gem^etBerek, ınsan hakla- n ihlalleri ve faili meçhul cinayet- leıin a>dınlatjlmamasından so- rumju kişOerin dt> dokunulmaz- Udaraun kakhnhnası olarak ge- ı" dıve ko- nuştu Bırdal, Göktepe cınayetının araştmlrnasmm sağlıklı yurutu- lebılmesı ıçın Içışlen Bakanı Te- oman Ünüsan ıle İstanbul Emnı- yet Müdürü Orhan Taşanlar'ın ıstıfa etmelen gerektığuu de sa- vundu Bağımstz eskı mılletvekı- lı ABdülmetik Fıraf ın tutuklan- masının devletm Kürt sorununun çözümü konusundakı olumsuz tavnnın bır gösfergesı olduğunu anlatan Brrdal, Fırat'ın serbest bı- rakılma-Mnı ıstedı 1995He 99 faüi meçhul fnsan Haklan Derneğı'nın 1995 vıh bılanço raporunda, Tür- kaye'de ınsan haklan ıhlaüermın arttıği behrtılerek geçen yıl ıçın- de faılı meçhul cınayet ve saldın- larda 99 kışımn yaşamını yıtırdı- ğı, 136 kışınm yaraİandığı kayde- dıldi Raporda 231 gozaltındaka- yıp, 251 ışkence ıddıasının ya- şandığma yer venhrken 100 der- nek, sendıka ve yayın organı ka- patıldığı, 461 basın çalışanınm gozaltma alındığı ve 304 yaymm toplatıldığı vurgulandı yı anlatarak şunlan söyledı "Bana, o kişının neden aşağı inıp inmeyeceğini merak ettiğinı. ganpse- diğinı söyledi. Benım nasıl değeıien- dırdığuni sordu. Ben de Olsa olsa zevzeklığındendır ama endışe edı- yorsan, çıkma ıstersen' dedim. O da ' Yok' dediveyanm saatsonra da dı- şançıkü." Yazanmızın ölümünün ardından Mumcu'nun katıllennın bır an önce bulunması ıstemıyle geçen yıl TB- MM Başkanlığı'na 1 mılyonuaşkın kışımn ımzasıyla sunulan dılekçeler de raporla bırlıkte rafa kaldınldı Donemın TBMM Başkanı Hüsa- mettın Cindoruk tarafından, "FaıB meçhul her hadıse, dev letın sırtında bir yüktür. Bu yûkfi kaldırmalıv ız" sözlenyle teslım alınan dılekçeler daha sonra TBMM Faılı Meçhul Sı- yası Cınayetlen Araştırma Komıs- yonu'na göndenldı Komısyonun görev süresını tamamlayarak dağıl- masının ardındandılekçeler, rapor- la bırlıkte 30 Ekım 1995 tanhınde TBMM Başkanı olan Aydın Mıllet- vekılı lsmet Sezgın'e venldı Mumcu suıkastının ardından, 9 Şubat 1993 tanhınde kurulan Faılı Meçhul Sıyası Cınayetlen Araştır- ma Komısyonu tarafından hazırla- nan raporda, Mumcu cınayetı konu- sunda, tçışlen Bakanlığı'nın yanı sı- ra eskı Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demıral, eskı DGM Savcısı Ülkü Coşkun, soruşturmayı başka yere sevk ettıklen ılen surulen "Ateş Hatn" programı yapımcılan Reha Muhtar ve CebdKazdağtı ıle Mum- cu cınayetının tanıgı Ayhan Aydın ın ıddıalannı çürütmek ıçın açılan da- vada, tutuklu olduklan dosyada be- OLAYLARIN ARDEVDAKT GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada Evrensel gazetesı mu- habın Metın Göktepe olu bulundu Polıs kaydına gore, Eyup Çay Bahçe- sı'nde duvardan duşup ol- du Onlarca gorgu tanığı- na gore ıse gozaltına alın- dı ve Eyup Spor Salo- nu'nda polısçe dovulerek olduruldu Polısı korumak amacıy- la bu olayın aydınlatılma- masından en buyuk zara- n yıne polıs gorecektır Hukuk devletı olmanın temelı, devletı hıçbır ko- şulda "zan" altında bırak- mamaktır Avrasya fenbotunun ka- çırılmasıyla ılgılı gelışme- ler ıse gıderek daha kar- maşık bır hal alıyor önce bu olaya, doğru "tanı" koymak gerekıyor Çeçenya sorununu dunyaya duyurmayı he- defleyen, masum, destek- lenmesı gereken bır hare- ket mı, yoksa bır teror ey- lemı mû Sağduyulu her kışı, bu olayın "teror" olduğunu soyleyecektır Eğer, "Ta- mam teror, ama şu yaran oldu "gıbı bır mantıkla yak- laşılırsa bunun ucunun ne- reye varacağı bellı olmaz O zaman, her sesını du- yurmaya çalışan kışı fen- bot, uçak, otobus kaçır- maya gınşırse once, "Ne- yı duyurmak ıstıyor, ona bakalım" mı denecek? Bu yaklaşımın ulkemızı nerelere surukleyeceğıne her sağduyulu yurttaş kafa yoımak durumundadır • • • Şair Ercüment Uçarı öldü İstanbul Haber Servisi - Şaır Ercüment Uçan, dun akşam saat 20 00 de mıde kansennden öldü 1928'de lstanbul'da doğan Uçan'nın Cümbuşçubaşı. Et, Kuyuda Yusuf, Avlanır- ken Bır Korku, Albatros Adı Bır Gun Gelecek, Geçmış Zaman Tevellüdü, Zıba So kağı, Ay Batarken Kancama adlı şıır kıtaplan yayımlan- dı Uçan'nın cenazesı, bu- gun Goztepe Tutuncü Meh- met Efendı Camıf nde kılı nacak ıkındı namazından sonra Zıncırlıkuyu Mezarlı- ğı'nda toprağa venlccek Ekmek zammına vada, tutuklu olduklan dosyada be- . | • hrtıldığı halde Islamı Hareket Örgu- 1 6 1 3 İ İ İ tü(lHO)sanıklan MehmetAli Şeker * ıle A>han Usta'yı yanlış adreste ara- yarak duruşma gününü erteleyen >argı mensuplan hakkında gereklı ışlemlenn yapılması ıçın suç duyu- rulan yapılmışn Devlet ıçınde görev suçu ışleyen- lenn yargıya teslım edılmesı ve ce- zalandınlması ıçın toplam 11 ku- rum, bu kurumlarda çalışan kamu görev lılen hakkında Dışışlen ve Adalet bakanlıklan ıle Başbakanlık ve Başbakanlık Teftış Kurulu'nun denetım mekanızmalannın harekete geçınlmesı öngörülmüştu ANAP'ın hazırladığı ve önümuz- dekı günlerde parlamentoya verece- ğı araşttrma raporlannın'kadük'ol- masını engellemeye yönelık yasa önensmın ışlerlık kazanması duru- munda, raporda yer alan suç du- yurulannın, TBMM Genel Kuru- lu nda ele ahnabıleceğı bıldınldı ANKARA (ANKA) - Emeklı-Sen, Tüketıcıyı Ko- ruma Derneğı ve Tuketıcı Haklan Derneğı, yaptıklan basın açıklamasında ekme- ğe yapılan zammı protesto ederek "zamlann > urguna dönüştûğu"nu bıldırdı Emeklı-Sen Genel Başka- nı İbrahim Şahin, dargelır- lı tum tuketıcılere bır darbe de ekmeğe yapılan zamla vurulduğunu kaydederek "Her gun, her şeye zam vapılnıaktadır. Bunun so- rumlusu ışçıler, emeklıler, memurlar. ucretlıler, de- ğıldir. Bunun sorumlusu, yanlış politıkalar uygula- yan siyasi iktidarlardır" dedı Haber Merkea -Avrasya fenbotunu ka- çıran terönstlenn, üç gün önce Düzce'de toplantı yaptıklan saptandı Olayda kulla- mlan pompalı tüfeklenn dört kışı tarafın- dan llen A\ Sanayı şırketınden sahn aluı- dıgı belırlendı Faturada ısmı bulunan Ro- kı Gitsbach gözaltında bulunurken dığer uç kışımn aranmasına başlandı Fenbotu kaçıran terönstlenn İstanbul polısınce sorgulamalan yapılırken Trab- zon Lıman lşletme Müdürü Ismail Kemer- kaya, Gümrük Muhafaza Başmüdürü Ha- san Ergen, Merkez Gümrük Muhafaza Müdurü Celal Eroghı ıle Lıman lşletmesı Koruma ve Güvenlık Amın Hacısalih Ha- cısalihoglu, soruşturmamn sağlıklı yürütü- lebılmesı ıçın açığa alındı Fenbotun yol- cu ve mürettebatını 72 saat rehın tutan 9 te- rönstın, engeç 1 şubat gününe kadar İstan- bul Devlet Güvenlık Mahkemesı'ne sevk edılmelen beklenırken Emnıyet Genel Mü- dürlüğü Terörle Mücadele Daıre Başkanı Cevdet Saral, eylemı gerçekleştırenlenn herhangı bır lslamı örgütle ılışkılennın bu- lunmadığını bıldırdı Fenbot eylemınde arabulucuk gorevı ustlenen Seiün Göste- rişfi, MİT mensubu olmadığını ve kımlığı- nı taşımadığmı behrterek "MİT Türki- ye'nin guvenligıni saglayan, Türkiye'nin 'bırcok açıdan onemlı kurumlanndan biri. Onun mensubu olmak şeref venrdı" dedı İstanbul Haber Servisi'nın habenne gö- re Trabzon hmanından kaçınlan Avrasya fenbotuyla ılgılı soruşturma ılgınç bırnok- taya geldı Soruşturmayı yürüten emnıyet yetkıîılennın, terönstlenn kullandığı sılah- lara ılışkın bır draştırma yapmadığı ortaya çıktı Duzce'dekı llen AvSanayı'nden alın- dığı belırlenen pompalı tüfeÛenn fatura- sının Kafkas kökenlı ıkı Rus vatandaşı adı- 'Arabulucu Selim' bilmecesi na kesıldığı öğrenıldı Roki Gitsbach ıle AvHzbahc Tahincia ısımlı ıkı kışımn yan- lannda ıkı Türk daha bulunduğu, ancak bunlann kımlıklennın saptanamadıği belır- tıldı Sılahlan satın alan Rokı Gitsbach gö- zaltına ahnırken, yıne eyleme katıldığı sa- nılan üç kışımn neden yakalanamadığı so- rusunu gündeme getırdı Sılah şırketınden alınan 10 pompalı tü- feğm parasının ıse nakıt ödendığı bıldınl- dı Eyleme katılan terönstlenn 16 ocak ta- nhınden üç gün önce Duzce de bır toplan- tı yaptıklan ve bu toplantıdan MlT'ın ha- berdar olduğu ortaya çıktı Düzce Sanayı Çarşısı'nda Lada servıs ıstasyonu ışleten ve fenbot eylemının so- na ermesı ıçın arabuluculuk görevı ustle- nen Selım Göstenşlı'nın, Düzce'de MlT'le yakın ılışkılen olan bır kışı olarak tanındı- ğı öne sürüldü Bu toplantıdan haben ol- duğu vurgulanan Selım Göstenşlı dün özel televızyonlara yaptığı açıklamada "MİT bize ulaşu, yardım istedL Biz de her Türk vatandaşıgjbi uzenmıze duşenı yapbk" de- dı Göstenşlı, Muhammed Tokcan la ılış- kısının ıse sadece "hemşenlik" duzeyınde olduğunu söyledı 'MTT mensubu değilim' Kanal D'nın çeşıtlı sorulannı yanıtlayan Selım Göstenşlı, Abhaz ya da Çeçen olma- dığını belırttı Fenbottakılenn, güvenebı- leceklen bırkışı aradıklannı söyleyen Gös- tenşlı, bu güvenı nasıl yarattığını ıse şöy- le anlattı "Hemşeriük. Muhammed'ın ild kardeşi benım yanımda çalışü. Bır aile ve kardeş Uişkisı var. Saygı on pUndadır." Muhammed Tokcan dışında fenbotu ka- çıranlardan Ender'ı de tanıdığını ıfade e- den Göstenşlı. Tokcan ı ıse şöyle tanf et- tı "Muhammed, pınl pınL çok sakin, çok saygılı. O stresın altında bıie sesını vukselt- medı. Aynı sakınlığını koruvordu Nereye kadar gıdıp nerede durabıkceğını biliyor- du. İnancı kuvvcüı olan bu- ınsan." Fenbota Ereğh'de romorkörle bındığını ve Rıva'da ındığını belırten Göstenşlı, gö- ruşmelen ıse şovle anlattı "Oradaki in- sanlannvapmakistediklenşevbellı İnanç- lanbettı Atalanoradangelmışde olsa, Kaf- kas kokenlı de olsalar Turkıve Cumhunye- ti devletı unsuru var Türkiye Cumhunve- ti onlan bugune kadar muhafaza etmış. Bu devlete karşı olan sonımluluklann bılın- cindeler. Devlete zarar verecek, Turkıye'yı zorda bırakacak hıçbır şey yapmayacağız dedilen" Ankara Buromuz'dan Yusuf Ozkan'ın habenne göre eylemcılenn "Çecen milli- yetçısı gençler" olduğunu one süren Cevdet Saral, Cumhunyet'e, soruşturmamn de- vam ettiğinı belırttı Saral eylemı gerçek- leştırenlenn kesın sayısının 9 olarak belır- lendığım, aranan başka kışımn bulunmadı- ğını ıfade ederken eylemcılenn teslım ol- madan once denıze attıklan sılahlan bul- manın ımkansız olduğunu kavdettı İstanbul Terorle Mücadele Şubesı yetkı- lılen de 9 sanığın en geç 1 şubat gününe kadar DGM Savcılığı'na sevk edılmelen- nın ıstendığmı belırttıler Yetkılıler, s turmamn erken tamamlanması halmde sevk ışlemının daha önce yapılabıleceğını de bıldırdıler Trabzon muhabınmız Ahmet Şefîk'ın habenne göreTrabzon'dakaçırma olayının meydana geldığı gece görev yapan güven- lık gorevlılen hakkında başlatılan soruştur- ma surüyor Gorevlılenn soruşturma ıçın Ereğh'ye gıdeceklen öğrenıldı Trabzon Valısı Alaaddin Yüksd ve Emnıyet Müdü- rü Aydın Genç'ın kaçırma olayına ılışkın bılgılen toparladığı dosyanın da soruştur- ma komısyonuna sunulacağı belırtıldı Avrasya'mn kaçınlması olaymdan son- ra Trabzon Lımanı'ndakı bınmler arasın- da koordmasyon yetersızlığı gündeme gel- dı Daha önce Trabzon Valısı Alaaddin Yuksel'ın 26 Nısan 1995 tanhlı bıryazıy- la lımanda bulunan 13 bınmın koordınas- yonu ıle öncekı gun açığa alınan Lıman lş- letme Mudüru Ismail Kemerkaya'yı gö- revlendırdığı belırtılıyor Gümrük Müsteşan Tuğrul Atatüre ıse dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kaf- kasya'dakı polıtıkalannı protesto amacıy la bır grup Kafkas kokenlı teronst tarafın- dan kaçınlan Avrasya fenbotunda bulu- nan gümrük memurlannın, ıfade verme- den Düzce'ye gıttıklen yolundakı haberle- nn doğru olmadığını söyledı Trabzon Gümrukler Bölge Başmüdürü Ömer Kek- lıkçı de fenbotta bulunan memurlann, ey- lemın sona ermesının ardından savcıya ıfade vererek Trabzon a döndüklenm ve görevlenne başladıklannı bıldırdı Teronstlenn eylemının sona ermesının ardından gemıde bulunan gümrük memur- lannın, ıfade vermeden bır taksıyle Duz ce'ye kaçtıklan öne sürülmuştü Konuyla ılgılı bılgı veren Gümrük Müsteşan Atatü- re, memurlann ıfade vermeden kaçtıklan yolundakı haberlenn asılsız olduğunu bıl- dırdı Atatüre Kafkas kökenlı terönstle- nn, sılah ve patlayıcılarla Trabzon Lıma- nı'na gırmelen srrasında ıçenden yardım alıp almadıklan yolundakı bır soruya da "Bu konuda lahkıkaüar, ıncelemeler vapı- lıyor Bovle bır şev varsa, kım gorevını ıh- mal etmışse gereklı ışlem yapılır Durum neyse tahkıkatlar sonucu ortaya çıkar" de- dı" Trabzon Gümrükler Bölge Başmüdürü Ömer Keklıkçı de başında çıkan haberlen aklının almadığını belırterek "Ne demek, bir devlet memuru ifade vermeden nasıl ka- çar" dıye sordu Kaçırma olayının ıkı ul- ke arasında özellıkle bavul tıcaretını olum- suz etkıleyeceğı yolundakı beklentıler şım- dılık gerçekleşmedı Olayın meydana gel- mesınmhemen ardından Trabzonlu ve Rus ışadamlan arasında görüşmeler yapıldı ve bu olumsuz tablonun tıcarı ve tunstık ılış- kılere yansımaması gerektığı belırtıldı Kardeş Tokcan serbest Trabzonlu ışadamlan Ali \e Yaşar Ça- vuş'u olümle tehdıt etmek ve ev lerını bom balamak ıddıasıylagozalnna alınan eylem- cı Muhammed Tokcan'ın kardeşi Ebube- kir Tokcan, delıl yetersızlığınden serbest bırakıldı Ali ve Yaşar Çavuş adlı ışadamlan ıkı kardeşın kendılennden haraç ıstedıklerını, venneyınce ölumle tehdıt edıp evlennı oombaladıklannı söylemışlerdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle