20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL 1995 PAZARTESİ 8 EKONOMI Türk ekonomisi büyümeye ınahkûın Smırlama konusunda Hazine, Merkez ve Bankalar Birliği ayrı telden çalıyor G Ö Z U C U Y L A A\KAR\ (ANKA) - Turkı\eekonomibinınbu\ı- lın ıkınti uç a\lık donemın- de kazandıgı bu\ ume ıvme- sını kırmanın pek mumkun olmadığı belırlendı \ ılın ıkıncı \ e uçuncu uç a\ lık do- nemlerınde bınüme hızları sıfır olsa bıle mıllı gelır ge- çen v ıla göre en az \ uzde 2 n oranında bu> ume kavdetmış olacak Ekonomıstler ağus- to>, a\n la bırlıkte başlayan enflasvondakı \ukselmenin durdurulması ıçın bu >ılın ıkıncı uç a\Iık donemınde yuzde 12 nın uzenne yukse- lenbmumehızıninaşağı çe- kılmesı gerektıgını sa\unu- \orlar Ancak \apılanhesap- lamalar bunun pek mumkun olmadıgını ortava kovuvor Mıllı gelırgeçenjıl vuzdeö 21 gıbı rekor bır duzevde ku- çulduğu ıçın adeta bu \ıl Turkıve ekonomisi "bınu- meve mahkûm" gıbı gozu- ku\or \apılan hesaplamaya göre bu >ilın temmuz \e aralık ay- larını kapsavan ıkıncı altı a\- lık donemınde buyume hızı sıfır olsa bıle ılk altı avda saglananyüzdeö 1 lıkbuyu- me vûzunden mıllı gelır ge- çen vıla gore Nuzde 2 7 ora- nında bır bûyume ka>detmı> olacak <\ksine reel kesımın uretımı>le ılgılı olarak alı- nan ılk rakamlar ozellıkle ıçınde bulunulan ve tem- muz-evlul donemını kapsa- van uçuncu üç a>lık donem- de de buv umenın bır oncekı donem gıbı \uzde 10"un üzermde sevrettıgıne ılışkın \ en len bu beklentıy ı guçlen- dınvor Mevduatta güvence kargaşası Ekonomı Sersisi - rvuçuk \e orta olçeklı bankalar buvuklen "krizin de\am ettiğine" ıkna ettıler Bankalar Bırlıgı Yonetım Kurulu. mevduattakı gu\encenın >enıden duzenlenmesınde kuçuk \e orta olçeklı bankaların lobısıne \enılerek kamu \e buvuk bankalar ıçın me% duattakı gu\encenın5 mıl>ar kuçuk \e orta olçeklı bankalar ıçın ıse 25 mılyar lıra sınırlandınlmasında goruş bırlığıne \ardılar ancak karşılarında Hazine \e Merkez Bankasrnın hazırladığı ıkı a>rı tasarı bulunuvor 5 Nısan ekonomık kararlarının ardından TYT Marbank \e II • Kuçuk ve orta olçeklı bankaların lobısıne yenılen Bankalar Bırlığı. kamu ve buyuk. bankalar ıçın mevduartakı gu\encenm 5 mılvar. kuçuk ve orta olçeklı bankalar ıçın ıse 25 mılyar lıra sınırlandırılmasında gorüş bırlığıne vardı Ancak halen Başbakan Çıller'ın elınde bulunan Hazine ve Merkez Bankasf nın hazırladığı ıkı ayrı tasarı, mevduatta güvence karannı gecıktırıyor Impexbank'ın faalıjetlerının durdurulmaM ıle orta\a çıkan krızı onlenıek ıçın "gıivence altına alınan tiını mevduatta" sınır azaltılı\or Bılındığı gıbı Hazine tarafından hazırlanan tasarıda nıev duattakı guverKenın 3 mıl>ar. Merkez Bankası tarafından hazırlanan ta*>arıda ıse 5 mılvar lıra ıle sınırlı tutulması onenlıyor k.onuya>akın çe\ reler halen Başbakan Tansu Çiller'ın elınde bulunan uç tasarı arasında en ^anslı olarak Merkez Bankası nın onensını goruyorlar Mevduattakı gınencenın kademelı olarak kalkmasından yana olduklannı belırten Bankalar Bırlığı Başkanı Avdın A>aydın. me\duattakı guvencenin kamu ve buyuk bankalarda 5 mılyar lıra olarak kuçuk \e orta olçeklı bankalarda ıse 25 mılvar lıra olarak belırlenmesıne karar verdıklennı ıfade ederken "Aradaki fark vtıksek değil mi" şeklındekı sorumuzu da şoyle yanıtladı "Farkvüksek tabiı. Ancak bazı uvelerimiz ekonomik istikrarın henuz sağlanamadığını ileri sürerken bazıları da olağanustu durumun ortadan kalktığını ileri surerek mevduattaki gmencenin geri çekilmesini istiyorlardı. Her iki kesimin de gorüşlerini alarak ortak bır karara vardık." Borsa Analizi Sektör Endeksi 10.03.95 Haftalık Yıllık 03.03.95 Fark% Fark % Bankalar 148 92 154 01 Aracı Kurumlar 56 36 51 79 Leasırg&Factonng 103 96 97 62 Holdıng 158 78 160 01 Yatırım 92 69 91 67 Sıgorta 143 96 139 29 Gıda Içkı TutunSanayıı 171 59 163 09 Mobılya ve Doşeme Sanayıı 229 97 243 90 DoKuma Sanayıı 138 23 134 00 Bıracılık 171 07 172 79 Kâğıt ve Kağıt Urunlen 235 61 237 50 Bas'm Yayın Sanayıı 130 24 118 44 GLOre Tarım llaçları Sanayıı 236 12 230 47 llaç Sanay 221 36 230 83 Boya Sanayıı 196 03 189 86 Petrol ve Petrol Uruilen Sanayıı 145 60 149 39 lastık Urjnlen Sana/ 246 61 245 38 Plast •< Urunler Sanayıı 160 49 156 07 Seram k ,e Porselen Sanayıı 129 "0 129 25 Cam ve Cam Unjnlerı Sanayıı 194 87 189 98 Ç mento Sanay 132 06 129 56 Demır Çelık Metal Ana Sanayıı 174 79 174 87 Demır Çelık Dış Met Ana San 158 58 158 07 Dayanıklı Tuketım Malzemelen 14135 138 16 Elektnk Mak ve Aygıtları San 170 61 165 01 Otomotıv ve Yan Sanayıı 135 81 132 20 Metal Eşva Mak v e G c San 204 79 196 80 Enerjı 213 99 227 29 Yapı Malzemelen 218 62 216 24 Perakende Tıcaret 11140 108 77 Bu>uk Mağazalar 212 34 212 34 Dığer 77 25 80 57 Turzm 283 35 25126 Hava Taşırrac ığı ve Yan Hız 106 73 106 42 Sektorier 3 1.1994 gunu 100'e endekslenmıştır. 3 30 6 93 6 50 -0 77 1 11 3 37 5 21 -5 71 3 15 099 0 80 9 96 2 45 -4 10 3 25 -2 54 0 50 3 50 -012 2 58 1 93 0 04 0 32 2 31 3 39 2 73 3 02 -5 95 1 10 2 42 000 4 12 12 77 3 14 48 92 44 62 3 96 56 76 -7 31 43 96 71 59 129 97 38 23 71 07 135 61 30 24 136'2 121 36 96 03 45 60 146 61 60 49 29 10 94 87 32 06 74 79 58 58 41 36 70 61 35 81 104 79 113 99 11862 11 40 112 34 -22 75 183 35 8 73 Fryat FK Qran »«»v ^m. m Nakrt Ozkaynak Ver Od Ser Banka Akbank Artematrfbank DşbanK Esfcart. Fınansbank Ga r antı Bankasj T Ka'kınma Bankas T Iş BanK B) TlşBank (C) Tekstııbank TSKB Tuturba<"k YapKedı Ortalama 11 500 2 375 4 700 3 200 1 300 4 350 4 400 1 550 46 000 6300 2900 3 450 1275 2 600 69 000 000 2 137 500 9 400 000 3 200 000 3510000 6 325 000 35 200 000 3 499 900 1 334 000 59 131 800 2900 000 4 347 000 3 825 000 2' 621 600 3 16 11 64 541 136 9 42 2 13 1 95 7 98 2 97 1 23 15 74 1 57 0 87 33 54 4 21 167 6 20 2 17 2 88 7 99 4 91 0 49 12 00 11 56 2 52 24 99 5 96 1 65 5 ' 1 2 50 ^9 9 48 4 33 1 02 1090 386 1 54 7 51 3 93 2 32 14 33 5 03 135 053 098 085 0 49 2 16 230 2 73 1 41 092 604 06 440 50 468 69 601 38 980 6i 149 32 704 76 696 59 94 53 945.28 465 00 1 29 1430 73 0 25 1292 56 1 00 1017 73 1 20 831 66 '45 53 99 814 10 46 1064 719 234 1800 2 68 29 32 12 26 156 9 09 32 99 0 00 38 93 1 31 396 65 1 25 105 38 13 79 0 65 725 1 08 6 54 1 02 10 49 38 04 4 58 52 02 Aracı Kurumlar Global Men Deger Ortalama 5 400 3'80 000 1 72 1= 55 4 72 8 92 1 "2 13 55 4 72 8 92 35 54 0 00 4 29 35 54 0 00 0 79 Sigorta AnadcJu Sıçorta Comne'C al Unfon E ietı Sıgor»a Gunes Sıgorta Hal< Sıgorta Ortalarra 5 600 5 320 000 4 49 10 73 8 97 15 28 182 68 6 58 37 46 9200 J45000C 3i, 1069 6 72 1203 263 53 4 35 77 39 8900 1 850 = 200 14 500 1335 0OC 6 47 554 778 0 87 2 600 000 3 89 3 075 000 5 61 401 9 40 3 80 7 26 7 90 3 59 5 60 182 92 0 49 0 00 63 94 5 36 96 18 7 58 6 11 9 66 312 88 9 62 10 93 101 6 49 11 13 473 47 4 26 7 7 69 999 650 H 1 6 260 79 5 47 48 04 Leasing&factoring AM f F rans Facto F nans Ftnans Lea&ng Iktısat Lea&rvg Özfinars Fact Pant Leasıng Vakıf Leasrng Vap Kredı Leas Otala'na 5500 2 850 2900 3 800 2 950 4Î50 3 500 7 200 742 500 256 564 1015 000 380 000 221 250 415000 1 575 000 3 312 000 1 85 659 "27 817 ' 5 8 9 52 1 71 8 59 1 68 6 18 3 43 9 89 5 56 7 86 5 92 46 07 2 26 12 27 3 87 3 01 3 57 568 2 55 344 6 23 2" 28 6 95 7 40 392 42 5 59 1019 63 0 92 239 70 0 38 2642 56 4 14 8107 0 68 407 95 1 M 441 97 4 96 965 09 1 33 63' 64 11 27 3 46 7 60 3 55 7 59 28 69 5 92 4 26 18 98 6 97 C 00 156 03 1CC0 63 54 1 94 4o8 5 90 33 54 HoMmg Ala-ko Dogan Hold Ecza başı Enka Holdıng Ihias Holdıng Koc Holdıng Koç Vat rm MeĞ) a HOI Net Holdıng Transtu'k TŞışeCam Ortalama 20 500 3 200 8300 48 500 26 000 33 500 13 750 1 123 1 625 4 700 9900 10 210 771 12064 000 2 007 936 6 402 0OC 18 027 828 67 000 000 6435 000 2 310 750 2 843 738 1 518 095 22 769 99' 1404 •3 80 3u1 25 96 1C04 6 50 5 65 0 73 1 32 3 55 438 5 23 36 44 140 82 22 2J 62 051 108 08 20 34 • 7 2C 62 52 17 87 27 76 53 21 29 88 29 52 57 59 25 57 25 41 ' 9 9 1598 0 0 2 1 ' 5 ' 04 45 44 31 28 20 95 35 48 23 68 46 37 13 10 5 95 1200 2306 87 79140 58 17 53 32 29 22 53 32 61 -3 92 16815 6 26 56 38 772 50 21 50 364 78 84 17 81 72 01 13 33 89 13 5 81 1 23 3 63 87 07 3 01 1C3 85 1 03 31 86 0 64 53 46 1 94 152 43 2 80 11 65 6 03 34 52 3 78 49 93 2 13 7 45 1 72 91 27 171 53 76 Yatırım Aî 3ru s Yat Ort A'asYatnm Bjne'ang Yat Ort Evrer Yatnrrt Global Yatınm M Y Imaz Yat Ort Vakrf Yatırm Ortalama 130 000 3 93 235 93 3 19 6 3 ' 0 26 0 00 0 02 1 400 960 1 200 1 425 1 100 2 250 273 000 0 79 2 55 1 22 2 43 0 52 33 81 " 25 96 000 0 93 300 000 0 82 1 32 2 54 285 000 0 80 2 61 1 12 2 22 110000 1 02 4358 4 17 8 31 101250 147 8 75 3 40 6 75 0 B7 5 62 1 53 3 21 008 000 000 0 49 0 00 1 06 0 56 32 98 3 20 0 25 1 82 0 03 16 49 6 19 109 1 18 15 02 0 61 Gıda, içki Banvıt Btrfık Tjtun Dardarel Fngop ak Kent Gıda Kerevıtaş Maret Merko Gıda Pınar Et PınarSu Ptnar Sut P>nar Un Taî Konse've Tjkas Konser p Orîaîarra 20 250 10000 MOOOO 26 500 36 000 7500 13500 5800 8 400 7 700 19 250 7 200 30 500 2=000 2 452 174 90 000 3 520 000 1 060 000 4860 000 3 900 015 1 417500 2 366 400 1 250 000 234 100 1 403 325 324 000 13 72o 000 2 362 300 7 13 44 33 1 03 3 19 28 01 3 91 22 94 6 89 31 89 4 53 44 79 2 05 28 65 3 71 19 75 19 19 70 2 36 32 29 3 60 149 82 3 83 1518 9 48 22 38 8 21 12 73 4 83 25 43 11 03 15'9 162? 12 55 1906 1386 1854 17 78 23 89 57 46 10 97 11 79 10 29 13 66 9 54 36 82 31 58 620 9 19 22 31 403 24 82 286 5 21 2 81 8 79 15 82 11 91 1064 100 2B 280 65 147 40 204 B6 290 55 150 86 38 02 100 53 95 06 172 51 364 21 44 07 72 70 156 74 138 38 1 37 69 52 0 00 940 52 3 43 476 37 3 6 ' 100 93 1 94 228 86 1 99 000 1 85 479 79 2 43 23 98 4 29 5'0 28 1 30 202 25 0 52 362 38 5 32 44 17 2 75 25 68 6 75 53 23 2 74 119 36 Biracılık Anadolu E&racıl k Ege Bıracılık Etsyas Bıracılık Guney Bıractl k T Tuboro. Ortalama 57 00 3391500 3 49 35 56 1539 1145 1561 2 58 4115 46000 31530240 1164 2828 2305 1833 10102 21710989 31500 20 9'9 000 13 30 25 89 1120 18 03 102 45 3 00 108 9 700 4 6'8 382 5 23 18 15 15 07 6 54 7123 3 98 3C 80 2'500 2 '51 375 2 26 16 72 75 70 2 68 110 85 2 73 96199 8 59 25 92 16 63 '2 87 88 07 2 63 83 69 Dokuma Sanayii Akal Tetetıl Aksa AkS4j Ipt.k Artınyıldız Bossa Eap Ip k Karsu Tekstı Kcnrteks Ko«1aş Luks Kad te TJerg s Holdıng Okan Tekstl Polvlen ioksa Soktaş Sonmez Fıl Sonmez Pamuklu Sıfaş Tumteks Yunsa Orta ama 14 250 14500 7800 14 250 4600 43 000 18 750 28 500 4 100 6 500 5000 2 475 2 850 2900 22 000 13 000 5 400 4 700 12000 6 100 3 712 553 25 476 498 2 815 800 4 304 882 8 280 000 2 383 696 2 437 500 2^6 DOO 556=13 422 495 3 600 000 742 500 1 140 000 176 175 1 760 000 3 120 000 3915000 2 350 000 1 320 000 3660 000 2 39 7 07 1 79 3 69 2 51 386 390 248 3 22 6 25 1 ' 6 0 72 1 71 912 821 10 71 9 59 1043 644 23 87 7 26 45 91 6 39 11 96 7 57 15 71 5 90 24 55 8 15 66 48 44 44 8 65 11 43 29 17 4 29 35 93 3 59 3 59 2 00 13 47 7 83 2 80 11 76 7 22 191 14 82 7 75 2 20 16 67 5 61 1 68 32 86 610 3 39 13 21 3 10 15 59 ' 7 7 4 23 999 2 87 5 25 560 293 4 91 5 81 11 26 1429 8 56 1 95 4 17 46 1b 721 4 36 264 4 78 860 8 49 568 156 79 124 87 48 90 122 48 105 56 7'66 84 48 " 9 21 105 40 260 84 1"3 25 4021 243 64 29'21 105 74 70 24 33 71 245 63 188 41 133 47 118 45 7 02 27' 91 4 76 22 ' g 3 85 130 64 2 11 148 35 1 09 25 24 3 52 205 30 4 80 106 49 2 11 761 91 1 22 1909 3 44 28 08 083 12'4 0 00 289 64 000 106 14 0 00 56 33 3 48 529 78 3 95 178 82 5 37 137 20 2 66 62 oO 0 28 143 30 0 00 52 10 3 46 80 22 MoMlya ve Döşeme Sanayii Gentaş KeebekMobılva Ortalama 14 750 3800 1 •'04 480 9S0 0O0 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Çumra Kagıt Kartonsan Kav Otmufcsa TVe Kutsan V*. ng Kag t Ortalama n ooo 21 OOO 27 500 15 750 9 700 °600 567 710 11 340 000 4 290 000 4 002 075 4 267 166 1 152 000 Basım Yayım Sanayii Bugun Yayıncıbk Duran Ofset Hunyet Gaz M tlıyet Gar Sabah Vayınc (ık Orraiama 2 475 '9 000 2 475 1275 1 300 247 500 884 800 4 88 7 383 1 912 500 3 887 000 3 78 5 35 4 39 2 ' 6 3 76 613 3 6 9 4 75 4 5 4 18 0 53 6 02 1 35 0 8 3 0 87 1 07 1508 1383 14 47 92 51 1684 28 82 1774 11 52 16 14 1726 11 82 18 78 198 31 37 17 25 32 Giibre Tanm İlaçları Sanayii Bağfaş EoeGjbre Gubre Fab Hektaş Ortalama 22 500 6300 5800 7 700 İaç Sanayii De.a Holdıng Eczacıbaşı llaç Ortalama 4 200 3 300 Boya Sanayii ÇBSBoya Marshall Yasaş Ora ama Petrol ve Ayqaz Petkım Petrol Ofis Turcas Tupraş Onalarra 8 900 5 500 6 OOO 4b00 00C 1 360 800 3 340 800 3 488100 2604 000 8 070 840 • 157 000 3 967 500 1 944 000 4C9 3 6 4 286 10 10 1081 1336 4.25 238 75 3 67 2 5 4 2 61 2 59 2 36 2 9" 0 9 7 2 82 Petrol Ürünleri 26 500 37 000 12 250 12 750 9300 Lastik ÜrüntePi Bnea Good Year Ortalama 16 303 18 250 Plastik ÜPünler Egep4ast Ege Profis Ptmaş Raks Elektron k Ortalama 16000 12 2=0 31 500 T50C 14 310 000 111 OOO OOC 30 870 000 6 636 63C 43 449 60C Sanayii 17010OO0 9 747 786 Sanayii 1 60C000 735 OTO 1 890 000 4536 000 4 98 2 ^ 0 8 29 2 32 3 * 7 3 11 326 5 97 3 9 0 4 02 363 15 17 260 59 139 89 1610 14 47 9 01 12 39 6 1 2 10 05 7 5 0 / 90 6 24 21 04 2 90 J 5o6 5 39 5 82 4 6 4 1000 3 7 1747 1233 6 3 5 7 3 9 1309 71 11 6 5 0 9 79 7 19 25 78 1*o6 8 76 1152 11 02 1082 Sanayii 31 60 28 30 1056 16 34 55 "1 ?2 66 12 25 17 31 1o41 34 07 3 75 830 40 2 35 3 0 6 19 48 24 74 Cam ve Cam Üriinleri Sanayii Anadolu Cam Den zi Cam Izocam Trakya Cam Ortalama 5100 160 000 B3O0 5 200 1 134 201 1 840 000 2 490 003 13 242 323 203 8 62 3 4C 2 9 3 3 0 9 9 73 1288 15 93 20 65 1793 11 01 5 32 8 3 6 ' 5 9 999 9 02 1006 9 38 4 48 5 11 15 10 4 78 5 57 688 1056 1340 7 4 ' 8 0 ' 5 28 860 6 45 6 05 4 61 10'3 577 743 5 93 585 1 13 12 79 3 8 5 3 6 6 4 85 4 11 7 9 4 5 5 6 10 59 10 29 866 7 61 906 866 8 3 3 4 46 7 05 5 41 451 433 1388 650 3 22 4 5 3 6 95 7 81 7 24 789 6 02 7 67 6 01 6 61 3 85 15 26 4 1 4 93 1012 53 24 223 05 118 67 281 77 28 12 7'40 4318 72 61 84.24 53 7 S 4-37 137 01 4514 82 21 53 66 37-0 11815 49 97 49 85 62 04 79 19 117 10 80 52 89 63 335 25 68 58 160 32 144 36 102 63 25 59 253 97 26 27 359 97 104 68 4031 182.26 74 10 239 29 102 98 307 5 7 90 13 136 79 105 01 12, 78 112 34 53 03 66 28 4 01 4 59 4 29 0 68 96 82 34 20 61 01 117 67 2 86 241 44 1 89 257 41 2 86 182 32 4 6 4 4 8 6 3 01 22 26 2-93 130 94 ' 86 331 48 11 07 598 96 0 0 0 OOO 2 4 4 1 80 82 83 46 76 36 15 58 04 5 33 272 89 794 3 45 0 36 3 75 0 0 0 0 31 0 24 2 77 4 8 3 34 57 68 96 33 04 80 78 22 24 87 99 68 97 53 78 48 79 8 33 119 5D 5 46 68 79 226 263 13 1 181017 80 7 61 34 3B 4 24 210 03 000 305 99 2 06 428 44 1 41 4 97 253 64 3616 2 56 180 91 4 8 8 2 31 90 85 59 24 0 10 339 99 4 11 158 61 3 24 7 13 o S - 3 51 3 81 4 22 154 73 63 66 537 74 68 49 41 15 46 63 Çimento Sanayii Adana Ç tAı Adana Ç |C» AfvonÇ Akçtmento Aslan Çimento Batçm 3ur5a ç mento Bolu Çimento Çanakkale ç Çımentaş Çımsa Goltaş Konya Çım Mardın Çım NığceÇm Unye Ç*n Ortalama 32 000 5 600 43 500 16 500 12 500 13 500 38 000 2 550 5 800 28 000 29 000 11 000 9 800 22 500 7 200 4 800 3 220 439 1 056 707 652 500 4 190 489 1 338 488 5 535 000 6 980 904 3 800 859 10 285 766 6 804 000 8 143 200 2 795 100 3 979 976 3 240 000 1 438 524 1 670 155 12 92 2 26 12 59 2 70 311 358 560 1 77 3 63 3 69 4 10 2 88 4 66 4 26 II 11 255 368 7 04 7 41 12 47 13 13 41 8' 9 47 26 77 11 02 9 47 17 37 11 22 18 88 13 23 87 97367 56 1029 915 13 25 10 50 9 19 6 42 17 83 53 19 10 74 6 33 9 80 8 27 7 05 6 49 13 83 13 87 8 96 3 45 7 42 3 40 3 53 6 86 9 20 3 63 6 67 8 63 7 97 4 95 9 29 7 67 444 6 27 630 98 57 3 73 43 47 98 38 2 07 81 53 58146 2 35520 28 100 18 5 35398 60 362 75 0 00215 79 50 03 2 92 62 02 32 60 3 95207 72 31 36 4 4C ' 9 72 17 86 0 86 61 34 49 49 3 58 174 79 56 98 5 10326*0 51 63 4 42 46 51 45 48 2 83 69 85 66 66 7 81192 42 282 70 9 35 68 3o 79 33 12 06 30 62 76 98 4 38105 44 Demir, ÇeliK, Metal Ana Sanayii Burçel k Çelık Halat Çerrtaş Doktaş Ereğl, D Ç Izm r D Ç Metaş Ortalama 9400 7 300 27 500 11000 50/ oOO 1277 208 1 584 000 2640 000 6 700 42 451 200 1 350 4 973 894 2 900 2 044 500 -09 1 D 3 7 989 4 86 2 28 98 59 12 87 5 55 3 29 10 27 6 66 7 50 3 04 1193 9.29 4 41 2 07 18 99 3 31 3 08 0 89 17 14 22 47 2 22 1 21 7 34 42 89 2 31 186 1725 403 3 08 98 46 74 18 96 8 ' 96 35 201 24 57 78 66 08 159 06 3 19 47 14 2 78 158 26 5 09 293 48 3 41 130 26 3 68 89 69 4 09 46 70 690 119 10 3 84 80 23 Demir, Çelik Dışında Metal Ana Sanayii Borusan 16 000 7 200 000 4 0i 10 78 6 23 9 30 149 24 4 54 35 34 ErOosan 8 700 1261500 3 41 1180 7 21 6 14 118 05 6 78 24 64 Fenış Alumınyum 21500 1052 640 0 95 52 67 26 93 13 25 86 86 1632107 70 Sarkuysan 10.250 5 811'50 3 5 7 10 10 6 3' 5 97 56 35 4 B8 38-21 Ortalama 3 35 1 '8 o o9 ' 5 4 98 54 4 69 119 19 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayii Alarko Sanam 53 000 5 300 000 5 82 15 40 8 19 13 82 129 41 2 40 119 52 MakınaTakım 1100 821429 1 03 43 85 33 45 23 59 82 24 0 61 4 02 Tezsan 3250 487 500 309 1803 6 55 5 71 1638 0 00 1874 Ortalama 3 54 1695 886 13 12 9967 2 00 1782 Dayanıkh Tüketim Mabemeleri Ardem 600 3 648 000 2 58 8 68 7 s3 4 78 154 48 6 58 108 81 Arçelık 7 800 35 100 685 5 30 3170 23 36 7 52 192 6 ' 186 23 22 EmsanBeş/ldız 5 300 100 700 1 08 8 56 35 84 492 19 5 28 162 37 Emsan Pas Çe*k 2 525 108 575 0 67 4 44 2 27 620 73 10 30 92 43 PegProfilo 11750 7 837 250 4 37 92 69 9 52 5 16 303 57 0 75 96 34 RaksEval 16250 812 500 163 14 6 498 618 11765 53525144 Vestel 6 400 3 583 008 4 05 72 61 14 93 368 09 OOO 59 33 Ortala-na 4 46 3128 19 87 ' 0 4 224 07 198 43 34 öektrik Makinelem ve Aygıtları Sanayii Abana Asefsan Bekotekrnk Tetetaş T Sıemens Ortalama 1 850 5 700 7000 18500 15 750 14 000 299 700 179 4 46 2 70 19 77 0 00 2108 5 517 600 2 20 18 48 8 39 6 05 182 23 4 39159 51 8 399 998 3 65 38 89 9 22 5 07 139 48 188 18 21 23 076 900 4 73 9 14 6 65 3 150 000 3 47 7 91 9 70 62 66 5 41 30 65 5 92 23137 0 00 246 47 7056000™ 4 00 49 41 7 32 5 93" 90 76 3 57 52 31 379 1525 734 7 01 11630 4 00 68 57 Otomotiv ve Yan Sanayii Düaş Ooğan Ege Endustn IMP Kordsa Uuiiu Aku Otofcar Otosan Parsan Tofaş Otom Fab Transturk Fren Orta aTta 6 700 23 000 12 250 18 500 11 750 34 000 15000 8500 7 700 35 000 -68 994 1 Oİ0000 2 33- 648 7 867 125 2 643 750 2 720 000 19800 000 1 020 000 36 960 000 836 500 4 36 21 85 5 01 77 05 3 96 58 29 3 53 18 02 5 29 12 85 4 94 9 40 5 30 49 77 3 73 3 21 c 1 7 3 75 52 74 3 80 10 35 7 23 6 76 7 57 664 6 56 794 16 27 9 91 10 59 1 7 74 1030 560 529 350 5 8-7 11 58 1209 9 42 2 98 5 32 4 61 6 13 68 35 11336 40 07 70 38 196 42 272 17 55 85 118 73 114 29 289 43 104 31 3 65 9 00 1 09 175 91 1 10 101 43 2 70 180 98 6 72 1636 1 84 44 17 111 43 00 00021523 8 25 64 8' 1 611086 53 4 95 73 29 Enerji Aktaş Etektrik 74 000 Çukurova E ektnk 18 250 Kepez Elektnk 29 000 Ortaam3 1480 000 90 34 16 42 28 24 18179 53 0 00 50 73 9125000 386-5280 6 12 1124 51592 0 55 0 88 3180 000 7 01 7 30 12 11 348 84 0 00 0 62 4 96 80 40 6 84 12 23 594 52 0 35 2 39 Yapı Mabemeleri BorovaYapı 4 800 144 000 175 2 37 3 41 4 31 433 03 33 33 70-29 Dogusan 3 600 212 400 180 6 50 97 66 0 00 140 35 Intema 16 250 1053 000 3O0 43 35 2153 30 37 112 06 134 97 79 T Demır Dokum 9 400 9 400 000 5 15 158 63 28 58 14 62 160 90 0 41 74 76 Ortalama 4 50 90 83 2 A 83 19 71 159 99 0 97 9 29 Perakende licaret Mılaa <:'00 1o3"bâO 2 41 23 o9 12 42 16 30 58*11 3 09 3o 76 Sabah Pa^arlama 2 030 ^C3 JOO 146 5 93 6 09 10 93 -7 13 7 85 102 TofaşOtoTc 820O 1 968 300 667 12191 163184 139405 049 46 94 Ortalama 3 D2 32 34 37 7a 33 "5 742 57 1 93 35 44 Seramik ve Porselen Sanayii Eqe Sram k Eyap Gorbon Işd Kaplamın Kutahya Porselen Uşak Seramik Ortalama '4000 42O0Ono 3 % 7 10 23.34 337 209 39 117117160 6 600 6 600 000 3 24 24 81 8-24 5 96 72 30 3 40 57 11 19250 115500 667 6028 1001 1031 343 48 130 44 37 11.250 1687500 2 38 1691 6 74 5 43 8300 1 1 2 800 2 72 1186 608 298 9 10C 546 000 2 78 4 99 10 95 5 37 3 1° 1225 941 442 45 89 3 56 144 16 5014 3 21 109 87 1347 86810560 99 89 5 91 92 70 Buyük Mağazalar Gna .3 000 1387 000 1127 130-0 4180 Mıgros 54 000 16200000 1742 4100 26 82 2187 Ortalama 16 71 43 34 43 05 24 85 825 09 0 001410 86 297 86 1 36 81 16 359 48 125 160 36 Diğer Denmod Esem Spor Ortalama 12 500 312 500 3 03 132 92 6 12 10 06 326 88 0 56 194 65 9800 2450000 317 6 20 5 30 7 31 14684 041 1342 3 16 695 538 7 55 16804 043 3171 Turizm Çeş Atnyunus Marmans AI* Marm Martı Net Tunım Petrokent Tur Or*<s ama 4 250 331 500 1 4o 40 7o 6 74 73 83 1 41 216 69 3 750 1218 750 3 03 22 12 3 47 6 93 39 59 1 85 21 43 6 30C 756 000 191 4107 29 33 10 24 92 45 2 22 214 38 37 500 2 955 000 6 38 28 53 1167 18 23 568 35 2 93 285 34 2 950 305 856 0 87 28 81 4 27 12 72 0 00 237 45 303 316^ 932 1045 18/77 2 35 37 06 Hava Taşımacıhğı ve Yan Mzmetler THY USAŞ Ortalama 9200 50600000 5 99 1053 192 79 00013813 130000 3600000 944 3 2 ' 6 03 9 55 196 68 3118 265 47 6 14 3 27 6 03 10 46 -92 96 2 07 138 59 JMKB Ort 2'7 174' 7,2 319 294 89 38O'71114 Bu savfada yer alan tablolar, ESBANK Sermaye Phasası Bölüm Başkanlığı'nca hazırlanmıştır. ESBANK TÜRKEL MtNİBAŞ Yarın 12 Eylül!.. O gun doğanlar, bugun lıse oğrencısı Ne ıdamlardan ne bır gece alınıp goturulenlerın bır daha donmedığınden, ne de toplatılan kıtapla- rın yakılarak ımha edıldığınden haberlerı var Sloganlarla konuşmayı, fast-food ıle beslenme- yı, bovvlıng oynamayı ve markalı gıysılerı sevıyor- lar. 1980 doğumlular ıçın 12 Eylul, sıradan bır son- bahar gunu Ya o yıllarda 20 sınde, 25'ınde olanlar? Bırkaç ay ıçınde 123 bıne yakın kışının tutuklan- dığını, 49 kışının ıdam edıldığını, ıkı yıl ıçınde 572 kışının oldurulduğunu çoktan hafızalarından sıldı- ler Dovız. faız reponun yaşamsal hak ve ozgurluk- lerın yerını almasına çabuk alıştılar Bırkısmı, sıgortasız-sendıkasız ışçı, fason uretım yoluyla zengın olmayı oğrendı Buyuk kısmının yaşamında fazlaca bır değışıklık olmadı Yıne sokaklardalar, yıne dayak yıyorlar O gun bugun, 10 lu yıllardan ve sonbaharlardan korkar oldular 12 Eylui 1980'ın kaynagını terorde, anarşıde aradıkları surece de korkmaya devam edecekler Oysa 12 Eylul 1980 ne gunde onlarca kışının ol- mesı ne de banka soygunlarına karşı yapılmıştı Oyle olsaydı otobanlarda can alanlara, futbol maç- ları sonrasında sılahlarını saydıranlara hayalı ıhra- catçılara, banka batıranlara karşı da darbe yapıl- ması gerekırdı Aslında 12 Eylul 1980'ın gelışı 24 Ocak 1980'den bellıydı Yuksek enflasyon hızı ve ozel tuketım harcama- larındakı artış, tasarrufların banka sıstemıne akışı- nı yavaşlatmıştı Her ne kadar sanayının yatırım ve ışletme kredı- sı gereksınımı tıcarı bankaların orta vadelı kredıle- rıyle karşılanmaya çalışılmışsa da - Verılen kredıler yatırımlar yerıne spekulatıf alan- larda kullanılınca kredılerın donuş hızı yavaşlamış ve para arzı artmıştı - Ham petrol fıyatlarındakı zamlara, uretımın ıç pazara yonelık olması ara mallarda dışa bağımlılı- ğın devam etmesı ve yuksek enflasyon hızı ekle- nınce dış tıcaret açığı buyumuş. - Kısa vadelı dış borçlanma yoluyla elde edılen kredıler uretımı ve ıhracatı arttıracak yonde değer- lendırılemeyınce dış borç yuku altından kalkılamaz hale gelmıştı Reçete bellıydı iç tuketımı kısan ve ıhracatı uya- ran, yanı serbest faız-esnek kur polıtıkaları Bu- nun yolu da emek dışındakı tum fıyatların arz ve ta- lep yasalarına gore belırlendığı serbest pıyasa eko- nomısınden geçmekteydı Ne var kı hak ve ozgurluklerm yasaların guven- cesı altında olduğu ulkelerde, ekonomık onlemler paketlerını uygulamaya sokmak zannedıldığı ka- dar kolay değıldı Adı '24 Ocak' ve arkasında IMF nın desteğı olsa dahı' Ta kı. sıyaset ıle ekonomık guç odakları ıttıfakı- nın legalleştığı 12 Eylul gunune kadar. Mectts'ı lağvedıp, sıyasi parttter sendıkalar da dahıl olmak uzere her tu/lu orgutlenme yasaklanın- ca, hak-hukuk, ozgurluk kavgası çıkartan da kal- mamıştı Yıne de yeterlı değıldı, duşunen-sorgulayan be- yınlerı yok etmeye Adıl dıktator goruntulerı, faız- kâr-rant uçgenlerıyle bezelı koşe donme oykuleny- le bırleşınce çabuk unutuldu yasakların nedenlerı ve kımın ıçın yapıldığı 24 Ocak-12 Eylul bırlıktelığınde 15 yıl geçtı . - Enflasyon yıne çıft sıfıriı olma yolunda - Buyume hızı eksılerde olmasa da kayıt dışı eko- nomı ve ıç taleptekı patlama sayesınde bıçak sır- tında dengelenmeye çalışılıyor - Dış borç bulmak yıne IMF'nın ıcazetıne bağlı . - Ozel sektor kârlarının yarısı repo gıbı faalıyet dı- şı alanlardan kaynaklanıyor - Kısa vade-yuksek faızle yaratılan saadet zıncı- rınm yuku, altından kalkılamayacak boyutta - Vergı gelırlerının yarısı ıç ve dış borç faız yuku- nu karşılamak ıçın kullanılıyor - Yaşanan bunalımın bedelı yıne ışçı ve memur- ların sırtında - Yine terorden ınsanlar oluyor - Yıne sıyası ıstıkrarsızlıklar hukumet bunalımla- rı ve seçım ekonomılerı Hak ve ozgurlukler mı? Şımdılık bekleyebılır Ge- çenlerde Demirel'ın Cumhurbaşkanhğı Konutu'na gelen ışçılere dedığı gıbı hele ekonomı bır duzluğe çıksın, sıra onlara da gelır 12 Eylul'un tarumarına sessız kalarak evet dı- yenler, yarının 12 Eylul olduğunun ne kadar farkın- dalar bılemıyorum Ekonomık bunalım ve sıyası ıs- tıkrarsızlıkların faturasının hak ve ozgurluklere çıkarıldığının hâlâ farkında değıllerse Doğum Gun- lerı Kutlu Olsun' MERKEZ BANKASI KURLARI 11 EYLUL 1996 CİNSİ DOVİ2 ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 ispanyot Pezetası 1 isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan üretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1 S Arabıstan Rıyalı 47 037 31 651 35 419 4 497 1538 8178 10 701 9 211 28 228 367 6 496 38 467 2 901 468 35 005 155 906 7 252 72 695 12 543 •17 273 31 810 35 597 4 520 1 546 8 219 10 755 9 257 28 370 373 6 529 38 660 2 916 473 35 181 156 689 7 288 73 060 12 606 46 896 31 556 34 888 4 475 1 530 8137 10 594 9183 27 946 358 6 464 38 352 2 872 457 34 655 152 788 7 216 72 477 12 355 47 415 31905 35 704 4534 1551 8 244 10 787 9 285 28 455 379 6 549 38 776 2 925 480 35 287 157 159 7 310 73 279 12644 ÇAPRAZ KURLAR 1 1 4861 1 3280 10 4590 5 7519 4 3955 5 1067 1 6663 126 85 7 2406 ABD Ooları Alman Markı Avustralya Dolan Avuslurya Şılını Danımarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonnı ispanyol Pezetası İsveç Kronu 1 2228 1621 00 99 88 1 3437 6 4860 3 7500 1 Sterlın 1 ECU SDR SOR Isvıçre Frangı Italyan Lırett Japon Yenı Kanada Doları Norvec Kronu S Arabıstan Rıyalı 1 5455 ABD Dolan 1 2610 ABD Dolan 1 4774 ABD Dolan 69 841 TL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle