12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EM.ÜL 1995 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 CHP'de Deniz Baykal dönemi • Batarafı 1. Sayfada slogaılan atıldı. Kurultay- da. seilecek genel başkana erkenieçime gidip gitmeme konusında karar alabilmesi için yski verilmesine ilişkin birörergeverildi. Hürümet uygulamalan- nın kıalısyon protokolü ve hükünet programından çok uzak lduğu, bu durumdan partı übanının hoşnutsuzluk duydtgu belirtilen önerge oybinği ile kabul edıldi. Parti -neclisi (PM) üyeleri- nın KT yönetim kurullann- da göev almamalanna iliş- kin öıerge de oyçokluğuyla kabuledilirken ilçe, il eğitim sekresrliğinin kurulması ve Hazıre yardımının yüzde 15'injı eğitime aynlmasına ilişkir tûzûk değişikliği de beniıısendı. Kaayalçın'ı destekJedıği- nı açulayan Dışişleri Baka- nı Ertal Inönü, Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in dün başlayan Tacikistan ve Moğclistan gezisine katıldı- ğı için oy kullanamadı. lnö- nü'nürı eşi Sevinç tnonü. ku- rultajı, Karayalçın'ın eşi Neşe Karayalçın ile birlikte izledi Neşe Karayalçın, eşi- nin konuşmasının yanı sıra diğeraday Deniz Baykal'ın konusmasını da zaman za- man alkışladı. Aday boüuğu ~ Genel başkanlık yanşına katılan lzmir Harmandalı Belediye Başkanı Metin Oktay ile Murat Karayalçın ve Deniz Baykal'ın konuş- malannın ardından seçimle- re geçildi. 60 kişilik PM üyeliği için 297 kişi aday olurken 15 kişilik yüksek di- siplin kuruluna da 69 aday çıktı. Adaylar arasında Hikmet Çetin, Aydın Güven Gür- kan, Vlümtaz SoysaL Erdal Inönü. MehmetMoğultay'ın yer almaması dıkkat çeİcer- ken CHP'nin 65 milletvekı- linden 50'si PM üyeliğinea- day oldu. Mardin'de bir çatışmada şehit olan Albay Rıdvan Öz- den'ın eşi Tomris Ozden de Baykal'ın anahtar listesinde yer aldı. TomrisıÖzden gazetecile- rin sorulannı yanıtlarken "Eşim yaşarken politikadan uzak kalmak dunımunday- dım. Öncelikle Güneydoğu sorununa çözüm bulunmalı. Seçilirsem. bilinen anlamda politika yapmak istemiyo- rum. Türkiye'de yaşanan ger- çekJere dikkat çekmeyi he- defliyorunı. CHP yönetimi- ne girme arzum, aeımla bir- likteortaya çıktı. Seçilsem bi- \e bu görevi uzun süre yap- mayı düşünmüyorum" de- di." Listekavgası Çarşaf lıste ile yapılan se- çımlerde Deniz Baykal, Mu- rat Karayalçın ve sol kana- dın anahtar listeleri yanştı. Kendilerini "solkanat" ola- rak adlandıran kesim dağıl- dı. Kurultaya sol bir seçenek sunamayan bu kanadın bazı temsilcileri Baykal'ın, bazı- lan da Karayalçın'ın liste- sinde yer aldı. Karayalçın'ın anahtar listesi ile yenilikçi sol kanadın anahtar listesin- de ortak 26 isim yer aldı. Karayalçın, Hikmet Çe- tin'in önerdiği 6 kişiyi liste- sine alırken Baykal, sadece Onur Kumbaracıbaşı'ru lis- tesine almakla yetindi. Deniz Baykal listesinde, yenilikçi sol kanattan 2, Ka- rayalçın listesinden de 2 or- tak isim yer aldı. Anahtar listeler, ancak 21.30'da gele- bildiği için oy kullanmaya .da geç başlandı. Bu arada salonda çok sa- yıda sahte liste dağıtıldı ve Baykal ekibındekiler bu lis- telere karşı delegeleri uyar- dılar. BaykaTın listesi "Sinan Yerükaya, Erdo- ğan Yetenç, Orhan Veii Yd- dıran, Mustafa Yümaz, Ha- san Akyol, Gülseren Alçı, Mehmet Alp, Faik Altun, Ertuğrul Atakan, tsmet Ata- lay,Abdülkadir Ateş, Yılmaz Ateş, Hasan Aydın, Aysel BaykaL, Bedri Baykam, Nu- riye Berberoğlu, Esat Ca- nan, Ebru Çalışkan, Erol Çevikçe, Asuman Çiğiltepe. Cavidan Demirağ, Kemal Demirel, Ali Dinçer. Musta- fa Doğan, Burhan Ecemiş, Adnan Ekmen, Hasan Bas- ri Eler. Nazh Eray, Eşref Er- dem, Sabri Ergül. Coşkun Gökalp. Selahattin Güleç, İrfan Gürpınar. Algan Ha- caloğlu. Şahap İnce, Meh- met Kahraman, Necdet Ka- rababa, Salman Kaya, Bir- gen Keles. Adnan keskin, Onder Kıru. Arimet Köylü- oğlu, Mustafa Kul, Onur Kumbaracıbaşı, Murat Kumbasar, Türkan Miço- ğullan, Emel Nakıpoğlu, Haydar Oyrnak, Pakize On- er, Tomris Özden, Gûnseli Özkaya, Güldemet Perihan, Sevgj Saner, Atilla Sav, Meh- met Sevigen, Kenan Süzer, Yahya Şimsek, Ali Topuz, E- nis Tütüncü, Hamza V'uraL" Karayalçın PM listesi "Mahmut Yüdız, Rıza Yılmaz, BahattinAlagöz,Ö- nay Alpago, M. Salih Basma- cı, Tekin Bingöl. Etem Can- kurtaran, tsmail Cem, Ke- nan Coşar, Fatma Çakır, Gürbüz Çapan, Efendi Çe- lik. Osman Çıtınk. Halil Çulhaoğtu, Muzaffer Demir, Nihat Dirim, Zehra Doğan, Mehmet Dönen, Memduh Ekşi, Hasan Basri EUer, AU Hadi Emre, Recai Ersoy, Fahri Ertik, Mustafa Gazal- CL, Süleyman Genç, Kema- lertin Gençtürk, Kadir Gök- çe, Mehmet Gülcegün, Fah- ri Gündüz, Hasan Fehmi Güneş, Ccmalettin Gürbüz, Zi> a Halis, Şemsi Kalaycıoğ- lu, Ayla Kara, Ercan Kara- kaş, Mehmet Kerimoğlu, Lütfi Keskin, Mithat Kıra- yoğlu. Osman Nuri Koçak. Erdal Kov uncu, Onur Kum- baracıbaşı, Ozgür Kurt Ze- ki Naci Tarhan. Se>1î Okta>, Tımuçin Savaş, Seunan Sert- tepe, Sefa Sirmen, Kazım Sönmez, Ertüz Vahit Suiç- mez, Nilgün Süer, Salih Sü- mer, Asude ŞenoL, Bülent Ta- nık, Vamık Tekin, İbrahim Tez, Mustafa Timisi. Ali İb- rahim Tutu, Şahin Ulusoy, Mahmut Uyanık, Ha>rettin LysaL" Yenilikçi sol liste "Mustafa Yılmaz, Rıza Yumaz, Vahit Yiğit, Fuat Bo- ra Yorulmaz, M. Hayrettin AhacL Bahattin Alagöz, Ö- na>' Alpago, Namık Aşçı, Tuncay Atay. Abdülkadir Ateş. tülay Ateş, Nuri Ay- dın, M. Mürsel A>Tancı, Te- kin BingöU Şule Bucak, Gü- ler Buğday, Erhan Bü\ük- kaya, Etem Cankurtaran, İs- mail Cem, Kenan Coşar, Ha- lil Çulhaoğlu, Muzaffer De- mir, Nihat Dirim, Ziya Di- sanh, Hasan Doğan, Orhan Duran, Kenan Durukan, Gürsel Erol, Recai Ersoy, Mustafa Gazalcı, Keramet- tin Gençtürk. Gülay Gün, Hasan Fehmi Güneş, Cema- lettin Gürbüz, İbrahim Gür- soy, Ziya Halis, Abdullah Emre lİeri. Güler tkri, Gü- liz Kaptan, Ercan Karakaş, Salman Kaya, Mehmet Ke- rimoğlu, Semra Kesim, Ta- hir Köşe, M. Seyfı Oktay, Rasim Özcan, Seunan Sert- tepe, Kazım Sönmez,Kenan Sönmez, Erman Şahin, Bü- lentTanık, Kazım Toraman, Mustafa Tosunlar. Ali tb- rahim Tutu. Şahin Ulusoy, Mahmut Uyanık, Ha>Tettin U>sal, Hüseyin Ülkü, tayfun Ün,ŞerifViiral. - ' Oy kuUanma sırasında kavga ANKARA (Cumhuriyet)- CHP'nin 27. Olağan Kurulta- yı'nda lider adaylan Deniz Baykal ve Murat Karayalçın taraftarlan arasındaki gergin- lık kavgaya dönüştü. lCurultayda. genel başkan- lık \e parti meclisi için oy verme işlemı sürerken lstan- bul delagasyonunun oy kul- landıgı sandikta saat 00.30 sı- ralannda, bırgerginlik yaşan- dı. Baykalcı Fatih İlçe Başka- nı Çetin Soysal'un küfretmesi üzenne, Kara>alçın'a yakınh- ğı ile bilinen Esenyurt Beledi- ye Başkanı Gürbüz Çapan'la arasında başlayan tartışma yurtıruklaşmaya dönüştü. Ça- pan. Soysal ve arkadaşlan ta- rafindan sandık önünde yum- rufcdandı. Kavga sırasında ba- zı <delegelenn de kavgaya ka- tıldığı görüldü. Olayın büyüme eğılımı göstermesi üzerine salona gi- ren polisler kordon oluşturdu. Gürbüz Çapan'ı olayın geliş- tiğı sandıktan uzaklaştırmaya çalışan grup. "Kahrolsun fa- şistter" diye slogan attı. Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen. Çapan ve ar- kadaşlannı salondan uzaklaş- tınrken kurultaydakı havayı yumuşatmak amacıyla yeni- den şarkılar çalınıp halaylar çekilmeye başlandı. Ikı grup arasındaki kavga, saat 01.30 sıralannda yeniden alevlendi. Çapan'ın kardeşı- nin de aralannda bulunduğu bildirilen bir grup ile parti içi örgüt temsilcileri arasında tri- bünlerde sopalı, yumruklu bir kavga daha yaşandı. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ri" içeriyordu. Her iki adayın vermek istediğı mesaj- larda, CHP'nin bugün iyi bir noktada ol- madığı saptaması yer alıyordu. Kara- yalçın sık sık, "Yorgunuz" dedi. Hükü- met yorgunu, örgüt yorgunu... Buna eklenecek bir şey daha var: Umut yorgunu... Karayalçın, konusmasını her zaman olduğu gibi, tüm sözcüklerin üzerine basa basa yaptı. O yüzden de hangi mesajına önem verdiği belli değildi. Ka- rayalçın, kürsüde konuşurken Ada- na'daki ilk mitinglerinden biri aklıma geldi. Karayalçın, elinde mikrofon, var gücüyle bağınyordu: "Beniimm, beniimmm..." Arkasından ne gelecek diye merak ederken konusmasını şöyle sürdürmüş- tü: "Beniim ayakkabım 43 numara..." Baykal ise partinin yumuşak karnına sert darbeler indirdi: "Bu partide artık rüşvet, yolsuzluk söylentisi olmayacak..." "Bu partide artık devlet eliyle zengin- leştirilenler olmayacak..." Sözlerine, "bilge" bir kişilik sergile- yerek başlayan Baykal, koalisyon konu- sundazorlandı. "Büyük konuşmayaca- ğız", "Ama önümüze hedef koymuşsak 'Yeni Dönem'in İlk Giinü gereğini mutlaka yaptıracağız", "Iktıdar tutsağı olmayacağız", "CHP kriz parti- sideğildir, olmayacaktır", "CHPçözüm partisi olacaktır", "CHP sürekli bir ödün partisi de olmayacaktır"... Bu sözlerin tümü güzel, ama hepsi uygulamada biçimlenecek şeyler. Baykal'ın bu değerlendirmeleri, Tür- kiye'nin özlemleri. Gerçekleştirirse hem CHP, hem Türkıye hem de Baykal ka- zanacak. Bugüne kadar yaşadığımız olumsuzluklar sürerse... Kurultay salonu ve çevresinde ilginç görüntüler vardı. Salona ilk girişte, sağ tarafta büyük bir izdiham belirdi. "Aca- ba genel başkan adaylarından biri mi geçiyor" diye baktım. Yanılmışım, ku- manya sandıklan geçiyormuş. Görevli- ler, "Arkadaşlar, hepimize yeter" diye bağırdı ama, boşunaydı... Salonunhertarafındahükümetsalla- nıyordu. CHP Gençlik Kollan'ndan ge- len Sabri Ergül, PM üyeliğıne ilişkin du- yurusunu yelpaze biçiminde yapmış. Bir yüzüne adını, diğer yüzüne de şu sloganı yazmış: "Böyle hükümet ortaklığına hayır." Atatürk Spor Salonu'nun girişinde özürlü bir genç, polise yalvarıyor: - Abi ne olur gıreyim, bir saat dilenip • •• çıkayım. Söz, bir saat sonra çıkacağım. Polis sinirli: - Git oğlum, bunlar solcu, bunlarda para yoktur. Diğer polis çıkışıyor: - Yok lan, bunlar da öğrendi. Dilenci, süklüm püklüm geri döndü. Köfte-ekmekçilerin arasında bir de "kantarcı" dikkati çekiyordu: - Abi, kemikli de tartarım kemiksiz de... Tartıldım, kemikli 81 kilo, kemiksiz 55 kilo. Takıldım: - Yürekle ciğeri ayn ayn rica edeyim... Önce boş boş yüzüme baktı. Sonra uyandı: - Abi, onu henüz bulamadılar. Japon- laryakında keşfeder... Kurultaya katılanların kemikli-kemik- siz durumunu sordum: - Anlamam abi, memurum. Kantarı da arkadaştan aldım, kurultay ayaklan- na geldik. Atatürkçü özüm, Baykal'da çözüm... Salonu süsleyen pankartların arasın- da ise Alaşehirlilerinki dikkati çekiyordu: "Üzüm üzüm, CHP'de gözüm, Ata- türkçü özüm, Baykal'da çözüm..." "Çekirdeksiz kuru üzüme, fındık gibi destek bekliyoruz..." Karadenizliler. yakından izliyor. Fın- dıkta bir zındıklık var. Hükümet, des- tekleme alım karamamesini yayımla- madığı için, tüccar düşük fiyattan alım yapıyor. Bu yüzden dünya fındık fıyat- ları da düştü. Salondaki en büyük pankartlardan bi- ri ise CHP ambleminin sağında ve so- lundaki altı ilkeydi. Sol tarafta altı okun ucundakiler: - Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halk- çılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik. Sağ tarafta ise şunlar yer alıyor: - özgürlük, Eşitlik, Dayanışma, Eme- ğin Bütünlüğü, Gelişmenin Bütünlüğü, Halkın Yönetimi... Bir kongre daha sona ererken genel görünüm böyleydi. Bugünden itibaren, koalisyonu ko- nuşmaya başlayacağız. Eğer koalisyo- na evet denirse Baykal ilk kez başba- kan yardımcısı olacak. Şimdiden, büyük başarılar sağlayacağını ya da hiçbir var- lık gösteremeyeceğini söylemek yan- lıştır, samimı değıldir. Salt CHP delegesi değil, kamuoyu da Baykal'a kredi açtı. Kullanır, sosyal de- mokrat bayrağı yüceltirse elbette ya- nındayız, yapamazsa karşısındayız... Yolun açık olsun Deniz, üstteki tüm- cede içteniz... Türldye Komünist Partisi tarihi arşiv oluyor SEVİM ERTEMUR Türkiye siyasal tarihine il- legal olarak damgasını vuran Türkiye Komünist Parti- sı'nin (TKP) 75. kuruluş yıl- dönümü dün kutlarurken par- tinin arşivıni oluşturma ça- lışmalan sürüyor. TtP ve TKP'nin birleşmesiyle olu- şan TBKP'nin ilk yasal kongresinde alınan karar doğrultusunda kurulan Tür- kiye Sosyalişt Tarih Araştır- ma Vakfı (TÜSAV). bugüne kadar Moskova arşivlerinde- ki 1918-1940 dönemini kap- sayan TKP tarihiyle ılgili 40 bin sayfalık belgeyı Türkı- ye'ye getirdı. Resmi tarih ya- zımına karşı olduğunu vur- gulayan TKP'nın son Genel Sekreten Havdar Kuflu. amaçlannın, bu belgelen 'ta- rih yazmak isteyen, bir tarih- le iİgilenen herkesin incele- nıesine açmak' olduğunu söyledi. Kutlu. "Araştırma yapa- caklara malzeme hazırlıyo- ruz"dedı. Arşivini oluşturmaya ça- hştıklan TKP ve TBKP ile ilgili belgelenn ağırlıklı ola- rak Moskova ve Almanya'da bulunduğuna dikkat çeken Haydar Kutlu. vakfı n kurul- masından sonra ilk olarak TKP arşivlerini almak için Moskova'yagıtmiş. Tabii bu, hiç de kolay olmamış. Siya- sal sistemin yenı değişmesi nedenıyle işlenn yavaş işle- mesi. öncelikle bu amaca u- laşmada bir engel oluştur- muş. TKP arşivinin kendile- rine ait olduğunu kanıtlama- lanndan sonra "arşrvin de\- ri' için karar çıkmış. Bu ka- rar üzerine Kutlu. hemen kol- lan sıvamış ve Sovvet arşıv- lerine dalmış. Belgeleri tek tek tara>ıp. TKP'yle ılgili olanlan tespit etmiş. Moskova'daki arşivin ikı bölüm halinde olduğunu bil- diren Kutlu. "Birisi, en eski tarih olan komün tarihiydi. Bir arkadaşla birlikte komün tarihinin arşi\ine girerek TKP veTürki>e ile ilgili. Tür- kiye-TKP iUşkileri>le ilgili 1918'den 1940a kadar gelen belgeleri tespit edip toparla- dık >« bunlar filme alındı" di- \or. Sadece envanten 90 sav- fayı geçen 40 bin sayfalık ko- jnün tarihiyle ilgili bu çalış- malarbirvıl sürmüş \e fılm- ler şımdi Hollanda'daki Uluslararası Tarih Enstıtü- sü'nde. Çünkü, Moskova'da- ki bu belgelenn alınabılme- sinde tüm parayı bu enstitü harcamış. Kısacası. para sı- kıntısı çeken TÜSAV TKP'nın 1918-1940 döne- mine ait tarihiyle ilgili bel- gelere kav uşabilmek için on- lan Hollandalı tarihçilere '20 yıllığına kiraya vermiş'. Yapı- İan sözleşme gereğince, TKP'nın komün tarihine ait belgelerinin orijinalleri, 20 yıl süreyle orada kalacak. AB toplanüsında 1urkıye gorüşıUdu SANTANDER (AA) - Av - rupa Birliğı (AB| Dönem Başkanlığf nı yürüten tspan- ya Dışişleri Bakanı JavierSo- İana, Türkiye ile ımzalanan gümrük bırlığinın gerçekleş- mesi için Ankara hükümetı- ne. anayasada ve insan hakla- n alanında gereklı değişiklik- lenn yapılması açısından, "dostça baskı" yapacaklannı sövledı. AB Dışişleri Bakanlan'nın lspanya'nın Santander ken- tinde iki gün süren toplantı- sından sonra basına açıklama v apan Solana. "Gerekli deği- şiklikler için dostça baskı \ö- nünde bürün çabalan sarf edeceğiz'' diye konuştu. Önü- müzdeki hafta Türkıye'yı zı- yaret edecek olan Hollanda Dışişleri Bakanı Hans van Mierlo ise Türk yetkılılenne. gerekli değişiklıklerin yapıl- masının kendı çıkarlarına ola- cağını söyleyeceğinı belirttı Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel. öncekı günkü toplantının açılışında gazete- cılere yaptıgı açıklamada. gümrük bırlıği konusunda iki strateji belirlediklenni belir- terek ilkının. Türkıye'yı ana- yasal değışıkliklennin veterli olmadıgı konusunda ıkna et- mek. ikıncisinin ise Avrupa Parlamentosu'na. anlaşmayı onaylaması için baskı yap- mak olduğunu söylemışti. Danımarka Dışişlen Baka- nı Niels Helveg Petersen de Türkiye'ye. reformlannı hız- landırması ıçın baskı yapmak gerektiğine karar verdiklerinı belırtmışti. Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi ANKARA (Cumhurrvet Bflrosu) - Hükümetin DYP kanadının. Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi üzerin- de yaptığı değişiklik metnin- de, 10. maddesini temel aldı- ğı, kısa adıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olarak anılan. "fnsan Haklanmn ve Temel Ozgürlüklerinin Ko- runmasına ifişldn Sözleşme" 4 Kasım 1950'de ımzalandı. Hükümetin, 8. madde üzerin- deki değişiklikte temel aldı- ğı sözleşmenin 10. maddesi- nin bir ve ikinci fikrası şöy- le: 1. Herkes görüşlerini açık- lama ve anlatım özgürlüğüne sahıptir. Bu hak. kanaat öz- gürlüğünü, kamu otoriteleri- nın müdahalesi ve ülke sınır- lan söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve ver- me özgürlüğünü de içerir. Bu madde. devletlerin radyo. te- levizyon ve sinema işletme- lenni bir izin rejimine bağlı tutmalanna engel değildır. 2. Kullanılması görev \e sorumluluk yükleyen bu öz- gürlükler. demoİcratik bir toplumda. zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal gü- venliğın. toprak bütünlüğü- nün veya kamu güvenhgınin korunması, asayişsizlığin ve- ya suç ışlenmesinin önlen- mesı. sağlığın veya ahlakın, başkalannın ün ve haklanmn korunması. gizli kalması ge- reken haberlerin yayılmasına engel olunması veva yargı gücünün otorite ve tarafsızlı- ğının saglanması için kanun- la öngöriilen bazı formalite- lere, şartlara. sımrlamalara ve yaptınmlara bağlanabilir. ZEYTtNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No. 199527 Vası Karar No: 1995,40 Vası Hâkinr Kadri Murat Onar 21866 Kâtip: Zarıf Akgün HÜKÜM ÖZETİ Zeyiinbumu Sulh HukukMahkemesı'nden ılanolunur Zey- tinburnu Sulh Hukuk mahkemesınce \erilen 7 8 1995 tarih. 1995'27 vasi 1995'40 vasi karar sayılı ılamla Ha\\a Eren ha- ciraltina alınarak kendisıne Ismet Sarıkaya vası tayın edilmiş- tir. Bu husus ılan olunur. 7 8 1995 Basın 41195 EğerTÜSEV sözleşme^ bo- zarsa yapılan tüm masraflan Hollandalılara ödemesi ge- rekiyor. Ancak yine yapılan sözleşme gereğince. belgele- rın bir kopyası filme alına- rak Türkiye'ye gönderilmiş. Kutlu: bu belgelerin, teknik ışlemlenn 2 ay ıçınde ta- mamlanmasından sonra ılgı- lılenn incelemesine sunula- cağını belirtıyor. TÜSEV'in şımdikı amacı ise TKP tarihinin Moskova arşıvlenndekı ikıncı bölümü- nü yanı 1940 sonrasını ala- bilmek. Bu arşiv lerdeki. bel- gelerin de TKP'ye ait oldu- ğunu ispatlamışlar. Ancak. Rusya Fedarasyonu Bakan- lar Kurulu'nun kararı bekle- nıvor Kutlu, "Bir sasaçıka- racaklar arşrvleric ilgili, on- dan sonra onu da alabilece- gİA Daha sonra Avrupa'daki arşivi toparlavacağız" diye konuşuyor. Kutlu'nunbehrt- tiğine göre Almanya "daki ar- şivlerde yaklaşık bir TIR do- lusu "Bundan bövle biz ha- bire belge topla>acagız. Bel- geler incelendikçt belki boş- luklar görülecek, onların pe- şine düşülecek. Diyelim fa- lanca tarihli kongrenin bel- geleri eksik görülecek onlan tamamlamak için uğraşıla- cak" dıyen Kutlu. sözlerinı şöyle sürdürüyor: "Zaten Bakü veTıfüs'te de tarihi belgeler var. Önümüz- deki hedefler arasında orala- ra gidip belgeleri almak da var. Ama bu belgeler üzerin- deçalışmak gerekecek. Onun için de dil bilen kadrolara ih- tiyaç olacak. Çünkü Komin- tern belgeleri içinde Fransız- ca, Almanca. Rusça belgeler var. Bunlann incelenmesi uzun yıllar alır. Bi/im esas amacı- mız incelemek değiL bu belge- leri kamuuv una açmak. Yani İİgilenen herkes gelsin incele- sin. Biz tarih yazmak gibi bir düşünceve de sahip değiliz. Çünkü resmi tarih v a/jııa an- layışına karşıvız. Biz vazar- sak bunlan, bana göre resmi tarih olur. Ama tarih v azmak isteven. bir tarihle iİgilenen herkes burada gclip inceleme vapma imkânına sahip ola- cak. Tahmin edivonım ki iki ay içinde bilgisavar düzeni kurulduktan sonra. herkes gelip incelevebilir." Vakıf ilerikı yıllarda sözlü bir tarih çalışması da yapma- yı amaçlıyor. Kutlu. bırtari- hin oluşumuna katılan her- kesi konuşmaya davet ede- ceklerini söylüyor. Bunu ger- çekleştırmelennin ıkı şeye bağlı olduğunu belırten Kut- lu. birıncisinin ınsanlann ta- rihin önemini kavramaları. ikıncisinin ise para olduğunu vurguluyor. Vakıflannın maddi zorluk içinde bulunduğunu ıfade e- den Kutlu. Avrupa'da olsa böyle bir çabava hükümet desteğınin olacağını söylü- yor. "Ancak" diyor Kutlu ve sözlenni şöyle sürdürüyor: "Biz bundan da bizzat uzak duruvoruz. Çünkü Türkive'de elini uzatsan ko- lunu kaptınrsın. Bunu da is- temivoruz. Gerçekten bir si- > il tarih. sivil tarih kurumu oluşturmaya çabalıvoruz. Belki çok uzun sürer. Ölsun. \'eni olarak sivil tarih kav ra- mı üzerinedüşünülmeli. Her- kes kendi tarihini yazmalı. Örneğin sendikalar kendi ta- rihini yazmalı. tşte o zaman resmi tarih ortadan kalkar. Avrupa'da bu gelenek çok var." Vakıflannın üye aidatlan ile ayakta durduğunu ve bu çalışmalan sürdürdüğünü bıldiren Kutlu. dernek hava- sına bürünme endışesiyle vakfı kurduklannda üye sayı- sını 100'lesınırlıtuttuklannı anlatıyor. Kutlu. tarihe ob- jektif vaklaşacak, vakfı her- hangı bir şekilde politik bir çızginin, düşüncenin aracı haline getirmeyecek, yalnız- ca ve yalnızca tarihi belgele- re dayalı olarak aydınlatma- yı amaçlayan, bu amaca say- gı duyan herkesin vakfa üye olabıleceğıni belirtiyor. OLAYLARIN ARDEVDAKI GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada yüksuç"\u. Değişimin bayraktarlığı- nı yapan sol partiler, za- manla sosyal demokrasi- nin pek çok evrensel ilke- sinı Türkiye'de de nere- deyse tüm partılere mal ettiler. Bugün "sosyal dev- let" kavramı sağdaki ve soldaki partilerin ilkeleri arasında yer alıyor. 1991'de Demirel lider- liğindeki DYP'ye birinci parti olma yolunu açan sloganların çoğu, solun öteden beri savunageldiği ilkelerdi. CHP bu aolamda tarih- sel bir görev yapmıştır. Nasıl ki geçmişte sağ par- tılerın şiddetle karşı çık- malarına karşın Türki- ye'nin ufkunu açacak po- litikalar üretebilmişse, bu- gün de aynı açılımı göste- rebılmelıdır. Pek çok eksiğine karşın 18 şubattan 9 eylüle dek, partı içi demokrasi çarkını işleterek yeni genel baş- kanını seçen CHP'yi kut- larken. kamuoyunun par- tiden beklentilerinin de gözardı edilmemesıni dili- yoruz. **•*• Ovacık'a kidesel ziyaret ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Demok- rasi Platformu'nun. MHP'li belediye memurunca bir ki- şinın öldürüldüğü ola> lar ne- deniyle Keçiören'inOvacık Köyü'ne bugün kıtlesel bir ziyaret gerçekleştireceği bil- dirildi. Ankara Demokrasi Plat- formu Sekretaryası'ndan ya- pılan yazılı açıklamada. Ke- çıören'de Turgut \ltınokun. belediye başkanlığına seçil- mesinden sonra. "partizan- ca ve şovenist uy gulamalara" başladığı ve Keçiörenlilerı mağdur ettıği ilen sürüldü. Bazıları dostlarına daha çok zaman ayırır Yoksa siz, günü 28 saat yaşayan bu şanslı insanlardan değü misiniz?.. Onların birer cep telefonu var. Yaşamı daha da kolaylaştıran, ödül rekortmeni bir cep telefonu: Ericsson 337. Darbelere dayanıklı metal çerçevesi. sesi tüm doğalhğıyla ileten mikrofonu, Türkçe, kuüanımı kolay menüsü, Ericsson'a özel Ericsson Yetkili tthalatçtlan: anteni ile 21. yüzyılın cep telefonu Ericsson 337 , kendinize ve dostlanruza daha çok zaman ayırmanızı sağlıyor. Biliyorsunuz, şimdi zaman önemli; insan ise her zaman... ERİCSSON K.V.K. Mobll Telefon A.Ş. Tel: (0216) 410 85 OO (6 hat) • GEN-PA Genel Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: (0212) 287 17 17 (10 hat)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle