19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EYLÜL 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gazeteci Öaiag öldü • EDİRNE(AA)- Errekli gazeteei Mehmet İhsan Özüağ. geçrdiği bır rahitsızlık sonucunda Edırne'devefat etti. Gaıeteciliğe 1952 yıhnda Yeti Sabah gazetesinde munabir olarak başlayan Öziağ. son olarak Cumhuriyet gazetesi Edırne temsilciliği görevini y aptıktan sonra emekli olmuştu. 63 yaşında ölen gazeteci Özüağ'ın cenazesi Eski Cami'de dür, kıhnan ikindi namazı sonrasında Buçuktepe Mezarlıgı'nda toprağa \enldi. Azerbaycaıt petrolleri • NEWYORK(AA)- Rusya'nın Azerbaycan petrollerinı Avrupa pazarlanna taşıyacak boru hattımn güzergahı konusunda girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Nev, York Times gazetesi haberinde. Rusya'nın Türkiye'yi yanşta safdışı bırakabilmek içın boru hattı güzergahmın sadece Rusya'dan geçmesi şartıyla, gelecek 8 yıllvk dönemde geçış ücretlerinde yüzde 20-70 arasında indirim yapacagını açıkladığını duyurdu. Azeri petrollerini taşıyacak boru hattı yanşında, Türkiye ile Rusya arasındakı rekabetin, karar aşamasına gelindigi ŞQ sırada daha da şiddetlendiğine dikkat çeken gazete. ABD'nin yanşta ağırlığını Türkiye"den yana koyduğunu. bağımsızlıklannı elde eden Sovyet Cumhuriyetlerinin de Ruslara kendı petrollen üzerinde yeniden söz hakkı verrne eğiliminde olmadıklarınt ifade etti. TÜPkkültÜP menkezine saldın • BRÜKSEL(AA)- Belçika'nın doğusunda yer alan Herstaî kentinde Türklere ait bir kültür merkezine. dün sabaha karşı molotofkokteyli atıldı. Polis, kimiiği belli olmayan saldırganlann, merkezin camlannt kırdıktan sonra içeriye 6 molotof kokteyli attıklannı kaydettt. Pohs. saldırıdan sonra binada çıkan yangının hemen kontrol altına aiındığını \e olayda cankaybı bulunmadığını bildirdı. Başbakan'm yumpuklaması • ANKARA (AA)- ANAP Genel Başkan Yardımcısi Yaşar Eryılmaz, "Türkıye'de yaşanan siyasi tıkanıkhğın, bir başbakanın kendi korumalarını yumnıklama gibi garip ahskanlıklar ve rahatsızlıklan da beraberinde getirdiğim" öne sürdü. Tarım işçilepinin grevi • ADANA(AA)-Tanm-tş Sendikası'nm. 1029 işyerinde çahşan toplam 22 bin 600 işçı adına başlattığı grev 3. gününe girerken Adana Sube Başkanı Bedrettin Kaykaç, Tanm ve Köyişleri Bakanhğı'nı "grev kıncıhsı" yapmakla suçladı. Bedrettin Kaykaç. 1992'de 54 gün gre\ yaptıkları Tanm ve Köyışleri Bakanhğı bünyesindeki 44 araştırma enstıtüsü için Çalışma Bakanhğı'nın, "grev uygulaması yapılamaz" karan almasını anİ£\amadıklannı belirtti. Denktaş, Cidde'ye gîtti • İSTA\BUL(AA)- Ozd bir zharet amacıyla İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Raxf Denktaş. îslam Koıferansı Teşkilatı'nın kurıluşunun 25. yıl<onümüne katılmak üzere îstanbul'dan Cicüe'ye gitti. Cımınhurbaşkanı Rauf Detktaş'ı 3. Kolordu ve Ba« Garnizon Komutanı Korgeneral Edip Başer ve öteıi ilgililer uğurladılar. Dcıktaş. çarşamba günü KKTC"ye dönecek. 'Yakışıksız işlere bulaştık' diyen Deniz Baykal, halktan özür diledi 4 CHPde rüşvete yer yok'• SHPveDSP'ye mesaj: SHP'nin iktidar ortaklığı dönemim, 'kirli işlere bulaşıldığı' gerekçesiyle mahkûm eden Baykal, Bülent Ecevit liderliğindeki DSP için yaratıldığını savunduğu 'güçlü parti' görüntüsünün de ilk seçimlerde 'balon' gibi patlayacağmı öne sürdü. Baykal. ılkesiz bir koalisyon ortakhğı yerine v yann yapılacak bir seçime hazır olduğunu' vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Baş- kanlıâfna seçilen Antalya MilleUekıli Deniz Baykal. halkın partisinden uzak dur- masının en önemli nedeninin siyasi dürüstlük ilkesinden uzaklaşılması. volsuzluk ve rüşvet gibi olaylarabulaşılması ol- duğunu belirterek "Bunlar için halkımızdan özür diliyorum. Hal- kımıza ve örgütümüze söz veriyo- nım, rüşvet ve volsuzluk CHP saf- lannda bir daha yer almayacak- tır" dedı. Bu sözleriyle SHP'nin iktidar ortaklığı dönemini. 'kirliis- lerebulaşıldığı' gerekçesiyle mah- kûm eden Baykal. Bülent Ecevit liderliğindeki DSP için yaratıldığı- nı savunduğu 'güçlü parti'görün- tüsünün de ilk seçimlerde "balon gibipadayacağınröne sürdü. Bay- kal. "yarın yapılacak bir erken se- çime hazır olduğunu' da vursula- dı. Deniz Baykal, CHP'nin 27. Ola- ğan Kurultayı'nda son olarak kür- süye gelen genel başkan adayı ol- du. Seçimin. kendi zaferiyle nok- talanacağına emin olduğuna iliş- kin gözlemini yaklaşık 1.5 saat sü- ren konuşmasına da yansıtan Bay- kal'ın en sık yineledıği vurgular- dan birisi. yeni liderin çevresinde Baykal. partide yönetim kararsızlığı ve istikrarsızlığmın sona erdirilmesi gerektiğini İKİİıtuek "(.. nlıkiddiasıolan varsa şimdiçıksın,yoksa gplecekkongreye kadar sussun" dcdi.(TARIKTlNAZAY)başkanlık iddiası olan varsa şimdi çıksın, yoksa gelecek kongreye 1 bütünleşme ıstemi oldu. CHP'de yer almayaeağını belırte- Baykal, büyük bir dönüşüme rek "Halkımıza ve örgütüme söz sahne olduğunu vurguladığı 27. veriyorum: rüşvet, volsuzluk CHP Olağan Kumltay'ın. bütünleşme sürecini de noktaladığım kaydetti. Artık s,ikâyet etmekten vazgeçip partıye sahip çıkmanın zamanı geldiğini vurgulayan Baykal. bu- nun daha onurlu bir davranış ola- cağını belirtti. Baykal. CHP'den uzak durdugunu belirttıği halkın küskünlüğünün ardında. 'dürüst- lük ilkesinden uzaklaşma, yoisuz- lukve rüşvet olaylann'bulunduğu- nu söyledi. Baykal, "\akışıksaiş- lere bulaşıldı. Bunuhepimizbiliyo- ruz arkadaşlar" diyerek halktan özür dilediğini bildirdi. Baykal. "özür dilemeye mizacı yatkın ol- mayan biri olarak benim bunu yapmam,vep\ eni birdönenün baş- langıcının ve yeni iradenin ifadesi- nin işaretidir" diye konu^tu. Baykal. de\lettn kişisel çıkarlar için kullanılması ve siyasi ahlaka avkın davranışlann bir daha saflannda yer almavacaktır. Hal- kın CHP'yi, dürüstlüğün, ahlakın simgesi olarak «örmesini sağlaya- cağız" dedı. 4 vıldır süren iktidar ortaklığı- nın sosyal demokrasivi etkilediği- ni belırten Baykal, CHP'nin bu or- taklığın bedelini ödediğini söyle- di. Yeni bir dönem ba^layacaksa yeni bir anla> ıs.tn. yeni bir yakla- s-ımın açıkça ortaşa konması ge- rektiğini savunan Baykal, şunlan söyledi: "Eğer iktidar ortaklığı sürecek- se. bu ortaklıkta bir şey ortaya ko- nuyorsa. bunun gereğini mutlaka. ama mutlaka>aptıracağu.Olmaz- sa 'Ne yapalım. olmadı' demeye- ceğiz. Hazmetmeyeceğiz. İktidar tutsagı olmayacağız. Sürekli kriz yaratan bir parti olmavacagız, çö- züm üreten parti olacağız. Ama ödün partisi de olmayacağtzT CHP'nin ya da solun çok ciddi bir ideoloiıkbunalımı bulunmadı- ğını savunan Baykal. CHP'deki en önemli sorunun yönetim kararsız- lığı ve istikrarsızlığt olduğunu söyledi. Kendisinin de geçmişte üç kez genel başkanlık yanşına sü- rüklendiğini anlatan Baykal. şöy- le devam etti: "Artık sosyal demokrasinin yö- netim kararsı/lığına tahammülü yoktur. Artık CHP'nin yönetim bunalımıyta kaybedilecek zamanı >oktur. Batı'da rahiplerbirçiftiev - İendirirken' Bu e\ liliğe itirazı olan ya ^imdi konu^sun \a da sonsuza kadar sussun" derler. Ben deşimdi diyorum ki; bugenel başkanlıkya* nşına itirazı olan varsa şimdi çık- sın, yoksa gelecek kongreye kadar sussun." Meclis'te bulunan 65 milletve- kılinin birlikte hareket etmesi ha- linde güeünün çok dahabüyüyece- ğıni kaydeden Baykal. ayrıca bun- dan sonra hiçbir CHP'li bakanın il başkanlannın telefonlanna çıkmamazhk yapamayacağı- nı söyledi. Baykal. CHP'nin aşiretçı- lik, mezhepçilik \e köktenci- Hğin partisi olmaması gerek- tiğini belirterek henüz as,ıla- mayan bu sorunlann çözüm- leneceğini bildirdi. Baykal. sol kanatta oy ora- nı yüksek olan diğer parti D- SP'ye de çatarken DSP balo- nunun ilk seçimde söneceği- ni söyledi. Hükümet konusunun. ku- rultayın alacağı karardan et- kileneceğini belirten Baykal. koalisyon hükümetinin işle- yişinden partililerin memnun olmadığını vurguladı. 'Yann yapılacak seçime hazınm* "Burada hükümetten a\- nlma konusundabirtartışma açılsa. aşdmaz engetlerte kar- şılaştlmaz" diyen Baykal. bu- güne kadaryürütülen anlayış- ların, hükümetin bir yıl daha devam etmesini olanaksız ha- le getirdiğini sövledi. Baykal. •*CHP artık duvara da> andı. Koalisyonun gündeminin, iş- leyişinin, anlayışımn yenilenmesi- ne mutlak ihtivaç vardır" dedi. Onurlu ve ilkelı bir koalisyona •evet" diyeceklerinı söyleyen Bay- kal. aksı takdirde hükümetten ay- nlmakyerine Türkije'yi erken se- çime götürmeyi tercih edeceklen- ni kaydetti. Baykal. "Onurlu bir ortaklık yerine boyun eğersek bir yıl sonra bugünkü duruınumuz- daıı daha körii noktadaoluruz. Se- çimden korkmanın anlamı yok. Ben yann yapüacak seçime hazı- nm" dedı. Salona. "Yann yapıla- cak bir erken seçime siz de hazır mısınız"* diye soran Baykal'a CHP'liler. "Hannz^yanıtını ver- di. 'İktidarsa adaın gibi iktidar: muhalefetse adam gibi muhalefet" -.tratejisini izleyeceklerinı anlatan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün burada vereceginiz ka- rarlarla hükümet ve seçim konu- sunda karar veriyorsunuz. Kimse bizidemokrasiyle korkutamaz.se- çimle terbive edemez," t'iıel CHP Kurultay Bildirisi'nde, küreselleşmenin gizli emperyalizm olduğu vurgulandı ^Hiiküınet, sorunları çc • Delegelerin oylanyla kabul edilen CHP Kurultay Bildirisi"nde. hükümetin, halkın ve rejimin sorunlannı çözemediğine dikkat çekilerek özeleştiri yapıhrken koalisyon ortakhğının devam etmesinin "tek ve değişmez' koşulunun, hükümet programı ve uygulama protokolünde öngörülen amaçlann "ödünsüz' gerçekleştirilmesi olduğu vurgulandı. • Metnin Güneydoğu polıtikasına ilişkin bölümünün 'yetersiz 1 olduğu gerekçesiyle bu konuda ek bir metin hazırlandı. Genel Başkan Yardımcısı Fehmı Işıklar'ın okuduğu metinde; Kürt sorununun örgütlerde tartışılması, olağanüstü hal. bölge valiliği ve koruculuk sisteminın kaldınlması, özel timlerin yerleşim birimlerinden uzaklaştınlması istendi. ANKARA (Cumhurivet Büro- su) - Delegelerin oylanyla kabul edilen CHP'nın 27. Olağan Kurul- tay Bildirisi'nde. hükümetin. hal- kın ve rejimin sorunlannı çözeme- diğine dikkat çekilerek özeleştiri yapıhrken koalisyon ortakhğının devam etmesinin 4 tekvedeğişmez' koşulunun. hükümet programı ve uygulama protokolünde öngörü- len amaçların "Ödünsüz' gerçek- leştirilmesi olduğu vurgulandı. Kürt sorunu konusunda Kurultay Bıldirisı'ne geçirilen önerilerin yetersiz olduğu gerekçesiyle ha- zırlanan ve kabul edilen ek bıldi- ride de olağanüstü hal ve korucu- luk sistemine son verilmesı iste- nerek "Bubiçimde sürecek, koaüs- yon protokolünden ve CHP ilkele- rindenodün verilecekse, hükümet- te kalmamnpartimiz içinbir anla- mı olmayacaktır" dendı. DYP'nin gerici ve ırkçı kadrola- n bürokrasiye taşıdığı savunulan bıldiride. *küreselleşme" söylemi- nın "gizli emperyalizmi* ifade erti- ği vurgulandı. Kurultay Bıldinsi'nde. CHP'nin hükümet ortaklığını sürdürmesi durumunda gerçekleştirilmesi •ivedililile' istenen düzenlemeler özetle şöyle sıralandı: - Anayasa değişikliğisonucu uy- gulamaesaslannıdüzenleyecek, se- çim, siyasi parriler ve sendikalar yasasını da kapsayan 12 yasa. TB- SlM'nin açılışını izleyen 100 gün içinde mutlaka düzenlenmelidir. - Laiklik korunmadan demok- rasiyaşatılamaz. Laiklik hiçbırbi- çimde ödün veremeyeceğimiz te- mel ilkemizdir. CHP. dinin baskı ve istismar aracı olmasına. dinin ve dinsel inançlann baskı altına ahnmasına karşıdır. - Türkhe'yi etnik duyarlüık ay- nşmasınasürüklemeden. ülkebü- tünlüğü \e yurttaşlık bilincini te- melalan genişbirhoşgörü veiçba- nş ortamı yaratarak üniter devlet yapısıiçindeGüneydoğusorununu çözmek ve ülkemizi geleceğe taşı- makiçin"Güneydoğu Onanm Pro- jesı' ivedilikle yaşama geçiriutıeli- dir. - lşçi.memur.küçükesnaf.köş- - lü. emekli dul ve yetimlerimizin. yaşam düzeyinın yükseltilmest. te- mel amaç oîmaktan çıkmış. bu kc- simler enflasyonun ağır baskısı al- tında ezilmektedir. Artık bıçak ke- mığe dayanmıştır. Herkesi kazanç düzeyine göre vergilendiren. emek faktörü üzenndekı yükü azaltan. kayıt dışı ekonomiyi kapsay an ger- çek bir vergi reformunun hâlâ ya- şama geçırilmemesi temel bir ek- siklıktir. - DYP'nin ırkçı ve gerici kadro- lan bürokrasiye taşıması,hükümet olanaklannı partizanca kullana- raközellikle Milli Eğitim, İçişlerive Sağlıkbakanlıklanndabu uygula- mavı yoğunlaştırmasına son veril- meîidir. - Dürüst yönetim ve demokratık toplum koşullan oluşturulmadan. sorunlar aşılamaz. Küreselleşme denen ve ideolojisı dışandan bes- lenen serbest piyasa ekonomisı perdesi altında. özelleştirme yağ- masını. köşe dönmeciliğı ve vur- gunu topluma dayatan. gizli bir emperyalist anlavış kabul edile- mez. İnsan haklannın hıçbir ne- denle yasak. sınırlama v e baskı al- tına altnması demokratikleşme ile bağdaştınlamaz. - Sonuç olarak Atatürk'ün par- tisi olarak ö\ ünmek hakkımızdır. Onun kurduğu partiyi ve ilkeleri- ni çağdaş ve devrimci bir anlayışla iktidara taştmak ise tarihi göre\i- mizdir. Büdiriye ek CHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi lşıklar tarafından okunan \e kabul edilen ek bildiride de Kürt sorununun 'eksiksiz bir de- mokrasi' ile çözümleneceği ifade edildi. "Ülkermzdeörtülübirsavaş sürmekte ve kardeş kanı akıtıl- makladır" denilen bildiride, Kürt kımliğının ifade edilmesınin. araş- tınlmasınm önündeki yasal ve fi- ili engellerin kaldınlması istendi. Şiddet yoluyla siyasi sorunlann çözümünün olanaksız olduğu vur- gulananbildiride: "70yıldıruygu- İanan inkârcı ve baskıcı politika ile bu sorun çözümlenemediği gibi, son 10 vıldır uygulanan şiddet po- litikası. şiddeti kendisine vololarak seçenlerin ekmeğine yağ sürmüş- tür. Şiddetşiddeti doğurmuş, ülke- miz bir kardeş kavgasına sürük- lenmiştir" denildi. Kürt sorununa. sadece. bugüne kadar parti tara- fından hazırlanarak kamuoyuna sunulan raporlarla çözüm buluna- mayacağı anlatılan ek bildiride. şu görüşler dile getirildi: "İktidaraortakolan partimizin. sosyal demokrat politikaları ön planaçıkarmasını,demokratikleş- nıe. insan haklan. özgürtükler ko- nusunda net tav ır almasını. sornut adımlar atmasını talep ediyoruz. Bugüne kadar hükümet uygula- malaruhempartimizi hem «JeTur- kiye'yi zor bir noktava getirmiştir. Bu uygulamalar, bu biçimde süre- cek, koalisyon protokolünden ve CHP ilkelerinden ödün verilecek- se. hükümefte kalmamn. partimiz için bir anlamı otmavacaktır. Kurultay sonrası partinin ilk gün- demi bu olmalıdır." NOTLAR / AYDIN ENGÎN Bitti. Bol bol karbonmonoksit soluyup bol bol ter attığımız Ankara Atatürk Spor Salonu *saunası*nda ikinci günü de hayatta kalmayı başararak tamamladık. Bütün amele-i medya'ya geçmiş olsun... Şu anda artık oylamaya geçiliyor. Yapılacak bir şey de yok. gözlenecek izlenecek bir şey de... Geceyansına doğru sayım başlar ve sabaha karşı da parti meclısınin kesin kompozisyonu belli olur. Böylece CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın (Daha seçim bitmemiş. ki demeyin. Bitti. bitti.) önümüzdeki dönem CHP'de nasıl bir ekiple çalışacağı anlaşılacak. Bunlan yannki notlara bırakalım ve salona dönehm. Önce Karayalçın konuştu. Kanımca önemli bir konuşmaydı. Yanşı yitirdiğini baştan kabullenmiş ve o yüzden de daha temel konulara. sorunlara değinmeyi yeğlemiş bir konuşma. Biraz da savunma. Burada bir nokta koyun. Yazının başlığını bir kez daha okuyun. Sonra gene buraya dönün... Yaptınız mı? lyi. Kolayca fark edebileceğiniz gibi başlık. Marksistlerin en temel CHP'nin bütün delegeleri, düşününL sloganından bozma: "'Bütün dünya işçileri, birleşinL" Eh bu mantıkla gidersek başlık da u Bütün CHP delegeleri, birleşinî.." olmalıydı. Ama bilerek. isteyerek ve taammüden değiştsrdim \e "Bütün CHP defegeleri, düşünün!-" yaptım. lyi de ettim. Kurultav ın iki günü boyunca her önemli olayda delege tribünlerini taradım. Lıder adaylan salona girerken "Kurultay Bildirgesi" gibi çok önemli bir metin okunup delegelerin oylanna sunulurken Fehmi lşıklar'ın sanıldığından çok önemli vurgular taşıyan "Kürt sorunu" konulu konuşması dinlenirken kulağım kürsüde, gözlerim delege tribünlerindeydi. Bu yazının başlığı bu gözlemlerden doğdu. Bıktırmak pahasına yineleyeceğim: "Bütün CHP delegeleri, düşünün'..." Karayalçın, konuşmasının hemen başlannda CHP için kilit önem taşıyan bir cümle kurdu: "Batı'da sosyal demokrat partiler. burjuvaziye, kapitalistlere karşı işçi sınıfının partileri olarak va da devlete karşı yurttaşları savunan partiler olarak kuruldu" dedı. Ardından devam etti. "Ancak bu bizde. Türkiye'de böyle olmadı. CHP'nin devleti kuran parti olması onun devletle bütünleşmesine vol açtı. Benim. CHP'nin sadece bu tarihsel nîtelikleriyle değerlendirilmesine gönlüm razı değil." Bu sözler sosyal demokrat harekette genel başkanlık yapmı^. bu kurultayda genel başkanlığa aday olmuş bir liderin ağzından çıkıyorsa önemlidır. Bu sözler. CHP'nin geçmişi ile hesaplaşmasını gerektirecek. çok ciddi bir ıçerık ta^ıyor. "Altıok"tan ba^layıp CHP-devlet ilişkisine kadar uzanacak çok ciddi hesapla^malar... Delegeler bu sozleri içeriğini ölçüp biçmek, kendi siyasal tercihını -örneğin- bu sözler ekseninde belirlemek ve oy kullanmak zorunda. Karayalçın'a oy veren delege "neyi onayladıgının'*, Baykal'a oy veren delege "neyi reddettiğinin" bilincinde olmak zorunda. Delegeliğın hiç olmazsa bu kadarcık ciddiyeti olmah. Tabii eğer delegelik yerel siyaset bezirganhğı olarak kavranmıyor: eşe dosta, hemşeriye. iş bulma kapılarını aralayacak bir kaldıraç olarak değerlendirılmiyorsa... Karayalçın'dan sonra sıra Baykal'daydı. Lstahğını. politika sanatında kazandığı hüneri bir kez daha sergiledi. Delegenin ilgi yoğunlaşmasındakı yüzeyselliği doğru değerlendirdi ve konuşmasını tümüyle böyle bir yörünaeye oturttu. "Birtik, mutlaka biriik. CHPli, SHP'li aynmma son verip yarışı kazanan lider çevresinde birtik" \ urgusunu bıkıp usanmadan yineledi. Bu doğaldı. Çünkü yanşı kazananın kendisı olduğu artık ayan beyandı. Yiğidin hakkını yiğıde verelim. Baykal, Karayalçın yandaşlan da dahil tüm delegeyi etkileyen çok parlak bir konuşma yaptı. CHP'lilenn "Yolsuzluğa bulaşmayan temiz bir CHP"ye duyduğu susuzluğu ustaca yanıtladı. Hükümette \er almaktan hoşnut olanlan da olmayanlan da doyuracak bir "hükümette kalma koşulu"formüle etti. Bir kez daha geçış sürecinin bittığıni ve CHPTılik bilincmin tek çıkar yol olduğunu belirtti. Sandıktan çıkacak oy dağılımını büemeyız. Ama gene de bir gösterge olduğunu sandığımız "alkış oylan 1 " bu konuşma\ la nıtel bir değişiklik geçırdi. Kurultay boyunca Karayalçın'ın Söylediklenni Baykalcı delegeler. tersini de Karayalçıncı delegeler alkışîamıyorlardı. Baykal. heyecan dozunu ustaca ttrmandırdığı konuşmasının sonuna doğru "Bu genel başkanlık yanşına itirazı olan varsa şimdi konuşsun, \oksa gelecek kurultaya kadar sussun" dediğı anda Karayalçın yanda^ı olduğu bütün kurultay boyu gözlenen delegeler de ayağa fırladı ve bir büyük alkış patladı. Genel bir değerlendirmeyi kurultay nottannın >onuncusuna, vani yanna bırakalım ve izninizle. biraz oksijen solumak üzere şu salondan çıkalım... POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Kimlik... CHP kendi içindeki çözülmeleri nasıl önleyecek? CHP'ye oy veren seçmen, yeni oluşum karşısında na- sıl bir tavır alacak? Bu iki soru, önümüzdeki günlerde CHP'nin günde- mini oluşturacak... Gazeteler ve televizyonlar alaycı bir tavırla CHP'yi eleştirirken Deniz Baykalı da göklere çıkanyor... Acaba burada bir yanlışlık yok mu? Aslında CHP'nin bir lider sorunu vardır. A.ıcak CHP'ran asıl sorunu. yitirdigi kimliğidir. Deniz j.iykal, CHP'ye Genel Başkan olacak; Parti Meclisı üyeleri seçilecektir. Parti Meclisi üyeleri de MerkezYürütme Kurulu üyelerini belirleyecektır. Hem Deniz Baykal'ın hem de Murat Karayalçın'ın PM üyelığı tçin saptadıklan adaylan önceki gün ög- rendik. Öğrenince de kendi kendimize sorduk: "Sahi burada değışen şey nedir?" Değişen bir şey yoktu... Kimi eskı Baykal yanlılan şimdilerde Karayalçın eki- bine yanaşmıştı; Erdal İnönü'yü, daha sonra da Mu- rat Karayalçını destekleyenler ise şimdilerde Bay- kalayönelmışti... Tek tek listeleri inceledım... Onur Kumbaracıbaşı ile Abdülkadir Ateş, Bay- kal'ın lıstesinde görülüyordu. Hasan Fehmi Güneş ile Hayrettin Uysal gibi eski deneyımli politikac«!ar da Karayalçın'ın lıstesinde yer alıyordu. Aslında aynı düşünceleri paylaşan insanlar lider değiştirmışlerdi... Parti Meclisi yine bilinen eski adlardan oluşacaktı. Sadece atın binıcisi değişecekti. Elbet burada da önemli bir nokta bulunuyordu. De- niz Baykal ve arkadaşları. 9 Eylül 1992'de CHP'yi ye- niden yaşama geçirmişlerdi. Birleşme sürecine dek Deniz Bey CHP'nin Genel Başkanı olmuştu. Bu ara- da CHP, 1994 yerel ve il genel meclisi seçimlerinde 'yıkıhp' gitmiş. oy oranını yüzde 5'lere bile çıkarama- mıştı... • • • CHP Kurultayı'nda bir Deniz Baykal coşkusu ya- şanıyor. Gazeteler ve televizyonlar Baykal'ı göklere çıkanyor. CHP, Baykal'ın Genel Başkan seçilmesiyle kurtu- lacak mı? Asıl düğüm burada... Acaba SHP'ye oy veren yığınlar bu olaya nasıl ba- kıyor? Bülent Ecevit'in DSP'si, Deniz Baykal'ın CHP'nin başına geçmesınden hoşnut oluyor mu? CHP ve DSP... Yani Deniz Baykal ve Bülent Ecevit... İki ezeli rakip... Sanınz bir hesaplaşma var gündemde... Türkiye'de 'solun bitmesı'n ısteyen kesimler, ga- zeteler vetelevizyonlarlabu mücadeleyı kızıştıracak- tır. Bundan hiç kımsenin kuşkusu olmasın... Elbet CHP. sıradan bir parti değildir. Elbet CHP, bu- gün bir sancının içinde darmadağınıktır. Halkın umu- du oîmaktan çıkmıştır. Açıkçası CHP, ktmliğini yitir- mıştir. 12 Eylül'ün dalkavukları ve ıhbarcılan Deniz Bay- kal' ı alkışlarken bir başka hesabı da yapıyoriar: t -,^ "Bu partiyi daha fazla nasıl ufaltınz?.." Parti içinde kimi hesaplaşmalar, yarınlara dönök* olmayan politikalar CHP'yi istenilen yere oturtamı- yor... Cumhuriyet'in dünkü başyazısı 'CHP gerçeğiyle' birlikte 12 Eylül'den bugüne dek geçen sürede 'so- lun ' nereye geldiğini çok güzel yansıtıyor. Evet. CHP darboğazı aşabılecek mi? Aşması gerekıyor... Cumhuriyet'in başyazısında ne deniliyor? Şu: "... Demokrası karşıtlanyla şeriatçılık ve bölücülük dalgaları gün geçttkçe güçientyor; toplumu faşizme doğru itebilecek güç odaklarını da besiiyor. Bu du- rumda, sağ ya da sol demeden. demokrasiyi ve hiç kuşkusuz 'demokrasinin olmazsa olmaz koşulu' la- ikliği benimseyen partiierin güçlenmesini isteriz. CHP kurultayının bu amaca dönük bir sonuçia nok- talanmasını dilemek. bir partiyi desteklemek değil, demokrasiyi öngörmek anlammı taşıyor." • • • CHP'de yeni bir dönem başlıyor... Bu yeni dönemde CHP hangi temele oturtulacak, halkın beklentilenne nasıl çözüm aranacaktır? CHP kendi kimliğini bulmadıkça hıçbir yere vara- mayacaktır. Böyle olunca da seçmen tabanı DSP'ye kayacaktır. Geleneksel kavramlar CHP'nin kendi iç dokusun- da 'heyecan' yaratabilir. ama halkın beklentilenneya- nıt veremez. CHP'nin yapacağı şu olmalıdır: iktidar ortaklığın- dan hemen aynlmak... O zaman çaresızliğin orta yerinde kalan CHP kimi umutlan aramaya başlayabilir... O zaman sol kavramlar geniş kitlelere tüm açıklı- ğıyla yeniden anlatılabihr... CHP'nin örgüt kadrolan yenileşmeye açıktır... Ama nasıl bir yenileşme?.. Yükselen değerlere dönük mü yoksa var olan es- ki değerlere yeniden sahip çıkmak mı? Elbet ikincisi... Söyler misiniz RP'nin, DYP'nin. ANAP'ın, MHP'nin nesi yenidir. nesı çağın koşullarına uygundur?.. CHP. 1973'tekı kimliğini 1995'e 'çağdaş biçimde' aktarırsa amacına ulaşacaktır.. Bölünmeden. kavga etmeden... Grup YorumMan CHP^ye protesto ANKAR\ (AA) - CHP'nin 27 Olağan Kongresi arasında sürekli parçaları çalınan müzik topluluğu Grup Yorum. bu durumu protesto etti. Müziklerini "emekçi halkın müziği" olarak nitelendıren grup. yaptıkları yazılı basın açıklamasında ^u gönışleri dıle getırdı: "CHP. bugiin yaşanan >ömüriınün. i^tcn atılmaların. i^kencelerin. kaybedilmelenn. kaçırılıp katledılmelerin sorumlulanndan biridir. GeTçekleştırdığımii "CHP İstanbul İl Merkezi i^gali" sıraMnda \e sonrasında. bu konuda hiçbir çaba göstermcyen CHP'nin, bugün kongrede bizim şarkılarımızı, türkülerimızi seçmesini iki\üzlülvik. samımiyetsızlik \e ahlak.sizlık olarak defierlcndinvoruz." Toprak erozyomınu A«r>/ duyarsızlığın sonu açlıktır. T.E.MA Türkiye Eroz>onla Mücadele. Agaçlandırma ve Doğal Varhktarı Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle