12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EYLÛL1995 PAZARTESt CUMHURtYET SAYFA INSAN KAYTSAKLARI Nttelikli bankacılık içîn doğru başlangıç. Esbank Müf ettiş Yardımcıiığı Adaylarda aranan koşullar. • Üniversitelerin Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilımler, işletme, Maliye ve Iş idaresi öğretimi yapan ve en az dört yıllık eğitim programı olan fakülte ve yüksekokullanndan ya da bunlann yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak, • Stnav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, • iyi derecede İngilizce bilmek, • Bankamızca daha önceden açılmış buiunan Müfettiş Yardımcılığı smavına birden fazla katılmamış olmak. Sınavlar yabancı dil ve bilim konulannda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yaptlacaktır. Yazılı stnavlar 30 Eylül ve 1 Ekim 1995 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve tzmir'de yapılacaktır. Sınav konulan ve diğer bilgileri içeren kitapçık "Odakute tş Merkezi, Kat 6, Tepebaşı 80050 tstanbul" adresindeki Esbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ya da Esbank şubelerinden sağlanabilir. İlgilenen adayların en geç 2 6 Eylül 1 9 9 5 akşamına kadar bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. ARAŞTIRMA GALLUP In essence, seeking solid information is the key element to prosperous, dynamic management. In order to perpetuate its. standards and to intensıfy the intemational challenging post, PlAR-GALLUP is seekmg senior & junior researchers capable of attaining the requi.sıtes of an exceptional "PÎAR" research. Ambıtıous apphcants vMling to cooperate as part of this uniquc, dynamic, üreless and rnercurıal envıronment, should conıacı Mrs. Serpil Erten at, PİAR-Gallup. (0212) 212-2944 (5 lınes) from 11-13 September, 1995 between the hours of 9-00-14:30 for an appointment. Applicants should have the following qua)ifîcations: SHMOR RHSHARCHURS <a>0h SR I Unıversıty Bachelors of Scıence degree, or more, • Busıness Admınistraücm ^preferred) • Socıology. Psychology • Apphcants with 2 years of marketıng arKİ/or statıstıcs background will be given preference I Applicanls should be fluent in Englısh and have excellent wriling skills. Second and/or thırd t'oreign languages would be preferred I Required computer skills include, : , ı • Basic DOS knov.ledge, • Ability to work in a Windows environment • Good command ofWinword and Excel • Comfortable with Powerpoint I Applicants> wıll not have any obstacles to travelling abroad, 1 Male applicants ıhat have completed theıt military service (or postponed it for 3 years) wıll be given preference I 2 recent ID photographs and CV will be initially subtnitted to PİAR-GALLUP. JUNIOR RESEARCHERS .conh m> • University Bachelon, üf Scıence degree, ur more, • Busıness Admimstratıon (preferred) • Sociology, Psychology • Applicanls should be fluent in Englısh and have excellent wnting skills. • Requıred computer skılls include, • Basıc DOS knowledge, • Ability to work in a Windows environment . • L'nder 30 years, of age • Applicants will not have any obstacles to travelling abroad, • Male applicants that have compieted theır mıhtary service (or postponed it for 3 years) will be given preference • 2 recent ID photographs and CV wiü be mitially submitted to Pt AR-GALLUP • Junior researchers »ıll attend 4 vveeks of orientation and traıning sessıons. GenelMüdür Yöneüm danışmanlığını yapuğımız çok uluslu büyük bir grup, Türkiye'deki satuı alma şirietinin tiim faaliyetlerini yönetecek "Regional Manageı" görevi için, üst düzey bir yönetici aramaktadır. Türkiye'de beş trilyon TL'yi aşkın bir ciroya sahip olan bu satın alma şirketmi yönetecek Genel Müdür, çeşitli iş çevreleri ile sürekli temas halinde olacak ve tam anlamıyla uluslararası bir i§ ortamında görev yapacaktır. Cazip olanaklar sağlanan bu pozisyon için aranan temel nitelikler, teksül piyasası ve çok uluslu şirket deneyimi, seyahat edebilirlik, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilgisidir. 48 yaşını aşmamış olmak tercih nedenidir. Bu görcve ilgi duyan yöneticilerin. detaylı biı biyograföerini, fotograflan ile birlikte,"Yücel Poyraz, Poyraz Müşavirtik A.Ş., Poyracık sok. no. 7, Nişantaşı 80200İstanbul" adresine. (Ref. 61995) kodunu da belirterek APS vb. bir ekspres posta strvisi veya Faks (0-212) 24113 87 ile göndermeleriniricaederiz. Her biyografı itina ve gizlilik içinde konmur. PolaroıdPolaroid'in Tvrkiye dishibütörü olan ftrmamtz bîlgis<*yar bağİanhlı teknik vrünter böJümü için İstanbvl (mericez) ve Ankara'da (büro) görevlendirmek üzere afağtdaki nitetikler* sahip etemanlar aramaktadır. Satiş Temsîlcileri • Tercihen daha once PC satışmda çalısmış • Ikna vetemsilbecerısine sahip • Bilgisayar kullanmayı bilen (Window& uygulamaları) • Tercihen askerliğmi yapmış Bölöm Sekreterleri • Deneyimli • Bilgisayar kullanmayı bilen (Windows, Word, Excel) • Tercihen İngilizce bilen Adayların foloğraflı Ö2geçmışlerini en geç 19 Eylül 1995 larihınde elimizde olacak şekilde aşağıdaki adrese APS ile göndermeleri rico olunur. Darfilm Tic. ve San. A.Ş. Yeni Çor» Cad. No. 40 Golataioray 80OS0 İstanbul Tel: (0-212} 293 75 00 faks: (0-212) 293 78 94 Bilimsel Bakım \e Egitim \ermek üıere jetiştirilecek EV ÖĞRKTMEM ERİ ve (,()(IK B\K1C«LAR1 G Ataköy, Ye>i!kö>. Levcnt. Be^ıktas. üj>rettepe. Tarabya \c İstanbul'un tüm semtlerınde, yaş_adı£ı yere yakın cjlısacak. Cl Ünıversite, lısc ve meslek lısesı çocuk gelı^imı mezunu D 0-3 yasa lam gün bakım \e eğıtım \erebilecek, D Kendine güvenen, gelısmcye açık, gülcr >üzlü vc se\ccen D Bebek ve çocuklan seven. enerjı dolu D İyi ücret vesıcak calısma ortamı ara\an D 2(MS yas arasında sıgara içmeyen ba\anlar Lütfen bızı arayınız (02161 336 (U 62. MATVJRE Eğitim & Danışmanhk SEKRETER İLETlŞİM'e genç ve dinamik bayan sekreter ahnacaktır. Maçka Cad. Ralli Apt. No. 59 K.5 D.7 Teşvikiye-tstanbul SEKRETERÜK BİR MESLEKTlR DENEYtMl.İ (Dosyalama Bıleıı) \VlNDOWSveEXCEl. Programlannı kullanabılen. (Ingüizce lcrcıh sebebidir ı Tel: 349 07 79 Faks: 349 58 64 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Meslek \ üksekokulu Sertifika Programları* Boğazıçi Ünıversıtesı Meslek \ üksekokulu 1W5 öğretım yılında hse \ c dengi okul mezunlarına yönelık aşa- ğıdaki Sertıfıka Programlannı acmaktadır Temel İşletme (İngilizce) Dahilı No 1310 Programda ıs- letme konularındakı temel bılgıler, İngilizce olarak \erılecek- tir. Bilgisayar Elektroniği Dahilı No. 1338-1361 Bılgısayar- lann y apısı. mımansı \ e tasarımı konulannda eğitim verme- yı amaclamaktadır. IATA-LFT AA Ticketing Dahilı No: W 0 Turızm Ulet- mecıligı Programıde*teğı ılc \erilecek olanprogramı sonun- da başarılı olanlara 1AT\-LTTAA-Lluslararası Ticketing Sertifıkası venlecektır. Bilgisayar Programcılığı Dahilı No 1941-1306 Progra- mın amacı pı\asanın ihtıycı olan sıstem analıst \ e program- cılık göre% lennı birlikte yürütebılecek clemanlar \cti^timıck- tir. Yönetici Sekreterliği Dahilı No: 2113-130'' Programın amacı. yönetici sekreterüğı mesleğinı meslekı bilgılerin ya- nı sıra ı^inın gereğı olan en yeni teknoloıılerı de kullanabi- lecek bilaılerle donatarak \ermektir. BlLGftÇtN: Adres: Boğazıçi Cni\ersıtebi Meslek Yuksckokulu Hısar Kampus (Rumelı Hısarustü son durak) TeV 263 15 00 veya 263 15 40 Dahilı Nc * Sertifika Programları Boğazıcı Unıversıtesi Vakt'ı Ly- gulamalı Eğitim ve Destek Hizmctlcn İktisadi l$lettnc!.i H- birliği üe yapılmaktadır. Basm: 404<)7 DOSTLAR TIYATROSU [POYHAZ] Yönetici seçiminde ilk isim Nazım Hikmet \ Genco ERKAL İstanbuVda Son 3 Gösteri 15/16/17 Eylül Rumeli Hisarı Saat:21.00 Bitet Satış, Rumeli Hisarı {287 10 50) Vakkorama Taksim (251 28 88), Suadıye (350 87 42) JT IT\3 I I I vtllvUİSistanbul office Dreammaker - Human Resources Consultant Group " Wheneveryou need a global passport" ^Müşteri Bazlı Performans Yönetiminde, Performanst Değ.erlendirenler O Kişinin Sunduğu Ürün veya Hizmeti Kullanan tç ve Dış MüşterilerdiT. SDışMüşteri Mutluluğumm Ön Koşulu îç Müşteri Mutluluğudıır. ^Performans YÖnetimi, KAşiye Not Vermek Degil, Sunulan Hizmet veya Ürünü Müketnmelleştirmektir " MÜŞTERİ BAZLI PERFORMANS YÖNETİMİ M ( Customer Based Performance Management) 1 5 - 1 6 E Y L Ü L 1995 (İstanbul HİLTON ) Feneryolu sokak - No 26 / 4 Feneryolu 81110 Kadıköy-İstanbul Tel: 0 - 216 - 347 17 66 Fax : 0 - 216 - 418 57 46 Prometheusistanbul office Dreammaker - Human Resources Consultant Group " Wheneveryou need a globalpassport " însan Kaynaklan Yönetim Danışmanhğııu Üstlendigimiz Yabancı Ortaklı Bir Şirkeümiz İçin, Yürüttüğümüz Paylaşım Yönetimi Projesinde Bize Destek Verecek, Çalvşanlanmiîan İçındekı Çocuğu Yeruden Bakışlanna Yansıtabilecek, IÇ İLETtŞİM YÖNETMENİ anyonıı. İç iletişim Yönetmeni'nden beklauUerimiz; • Paylaşmaran k«ıdini aıaltmok olmadı^nı*Diğer çab^anlann öcû otmadıgını •YüıyÜM konuşmaran arkaandan konofmaktân daha etklli olduğunaVGAnaTdın demenin bon; para verm«k olm»dığmı»Lütfen demcnin uumlacak hir şe; almadı^jn •l?y*rinde ;ariu nurüdanmaran »uç olmadıfeun*YSnetid otmanut cndr vcrmck otmadığuu• Astlanyla aynı asansöre fainmenin ajansorü düsûrmeyectğini ttöni pariı yeti olmanın aslında hir özettij^ntn olmadığını*Saygırun d pcnçedivan durmak olm>dHgını9G«ç gdcnler Ustesi tutmanın <rk*n gelmeyi lağlssa da ba^anyı arttırmadığ|iu*Bo( bol toplann yapıp fiı\a atmamn ;Sn«tidt)kolraadı^ıu •Kahkahalarta gülmenin Uubatilik olmadığını*Saygı duyuâacakl? - jaygı duyulmayacak iş diye Mr aynmuı y«|«lajruy»c3ğıra«Paux>n» duymakistediklerini söylemenin firkete iyilik olmadıgını«Eğitimin dinlenm* olmadığıra • Jcan gİTmcfdn tatil gûnlerin* Sıgû otmadıjını*0900-18.00arasndainsan oimaranyasakolmadı^ını'tşyerinebalonlaria gdmmin deülik olmadığım*llttişim kurmaımn s»d*cekonuşmak olmadıJını •Öıûr düettm cümiesiran yasak otmadığım •Yaşamda sevinçkadar hüıûnlerin de olduğunun unutulmamasuu •Muüıduk maskesinin satılmadıgıtu... tüm çalışanlanmıta ( genel müdür dahil) usanmadan anlatmasu Steven Spielberg'ün filmlerini izUmiş olmakTezer Öziü'nün küaplartnı okumuş olmak, llvaldi'yi dinliyor olmak, Dans edehiliyor olmak, İngiUzce biliyor olmak, Seyahat edebiliyor olmak, Drucker'ın âünyasınayakın olmak, Kiiçük Prens'in kimler içinya&ldtğım bilmek, Hıncol l'luç'un yaşam dolu kahkahast ile güUbümek, Merve İldeniz'in göüerine bakabilmek, Sonbahartn da bahar olduğunu hissetmek, KendinizU barışık olmak... aday olmak içinyeterli. YapabUirim diyonamz, lütfen başvurulannuı 30 EyJül 1995 urihine kadar "ÜY" kodu Ue Yücel Anş dikkatine Uetlıüz. * "Herşey aramızda bir sır olarak kalacak" Feneryolu sokak - No 26 / 4 Feneryolu 81110 Kadıköy- İstanbul Tel: 0 - 216 - 347 17 66 Fax : 0 - 216 - 418 57 46 •compelency based recrujtment r i U III C t H V U. Sistanbul office Dreammaker - Human Resources Consultant Group " Whenever you need a globalpassport" însan Kaynaklan Yönetim Damşmanlığını Ostlendiğimiı Çok Uluslu Bir Şirketler Grubu İçin, Şirketlehni Bugünden Geleceğe Taşımak Amactyla Başlatacağımız İnsan Kaynaklan Projelerinde, Grup Şirketlerini Temsüaı Biziınle Birlikte GöTev Alacak, Bu Sûre İçinde İnsan Kaynaklan Yönehrm Komtsunda Tarafımvuian Eğirilecek, Projeler Tamamlandığmda Temsil Ettikleri Şirketlerinin tn&an Kaynaklan Yöneticiliğini Üstlaıecek, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ ADAYLARI anyoruz. •Bu Alandakı Yanlış ve Demode Bılgj ve Metodlarm Doğruluğunu Ama Biz Bu Işe Çok Para Yabmaştik IHyerdc Israıla Sav\nanayacak*Kariya- Planlamay-ı Çahşraa Yaşamı Planlamâs Olarak Adlandırmayacak^Pertormans Deyince Aklma SadooeOareı Gdmeyecek^Sr Deoeydiaı Ohnazsa Yaüden Yapanz Rahatlıgmı Taşmaayacak »Sadeoe Bon Büeyım. Vazgeçilmez Olayrm Bc&dUiğme Kapılmayacak • Mcilekı Bilgi Paylaşnnmı îş Ahlakmı fclal Olarak. Görmeyeoek»Kahte Deyince Akhna Sadece ISO9000 ve KaJite ÖdüUm G«lmevec«k.«Herşey<Je. Önce Ben Doaeyecdt. •Başanyı Sahipleoip Başanazlığı Ba^salanna YükLemeyecdt* Verdigj KararVaraAtUgı îmzalara Sahç Çıkabüecek«£ver Efendinh Sık Sık Tdaarlamayaoak^Hardtetli, Tesnpolu vc • O Oran&a da Kcyifli ffiı Ortama Uyum SağlayabüecektBkin Ekip Çalışmasma Bazeo Ekıbm Yöûeüaa. Baaen de Folokopıcısı veya Çaycısı Olarak Kalkıda Bulunabüecek \e Bunu ProblemEtmejeoek«Sadece Y aşı Büyük Olmayı D«oeyimli Otaaalda Eş Tutmayacak. •Ba^alannm Gerçddeştirmek tçin Çahalayarak Soauca lîlaştnak Ozere Olduğu Mesldd Hayallermi YcAn Etmeyeoek^Kulis Yapmayı Iş Yapmaya TercihEtoey ecek •Okumayı OkuUu Olma EMnanı ile Smırlandnmayacak f Paul Kennedy'nin Büyük Gûçlerin Yükseliş ve ÇöÜifleri Kitabım Okumuş - Orhan Pamuk'un Yeni Hayat Romamna Moda Olmanın Ötesinde İlgi Duymuş ,!• YaraUcüık. ve EsteUğı Hisseden ( Beymen Academia ShoWu Heyecanla Bekleyen)V0oi\exstle Öğrenimı Gj5rmûş«tıı Az Bir Yabsna Dfli {İngUisce-Fransızca-Almanea} İyi Bilm*Wındows95'denheyecan duyabilen •OUbüdi^nce Az Deacyimli... Adaylan, " Değişim Yönetimi " Mesleği Olarak İsimlendirdiğimiz Bu Alanda, Bu Alamn GençAma Deneyimli Ustasıyla Birlikte Çahşmaya Davet Ediyoruz. Böyle bir geleceğe adım atmak istersenız, lütfen başvıtrularımzı 15 Eylül 1995 tahhine kadar "HRMT" ruımızu ile Yücel Atış'ın dikkatine iletiniz. "Herşey aramızda bir sır olarak kalacak" Feneryolu Sokak - No 26 / 4 Feneryolu 81110 Kadıköy- İstanbul Tel: 0 - 216 - 347 17 66 Fax : 0 - 216 - 418 57 46 „ <j
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle