20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EYLÜL 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Bosnalı Sırplann Saraybosna çevresindeki silahlannı çekmemeleri üzerine hava harekâtı dün de sürdü NATO, Sırplara nefes alclınmyorDış Haberler Servisi - Bosna-Her- sek'ın başkentı Saraybosna çevre- sındekı Sırp mevzılenne yonelık NATO hava harekâtı dün de surdu NATO uçaklan, dun akşam da Tuzla yakmlanndakı bazı Sırp mev- zılennı bombaladı BM Sozcusü Susan Manuel. Sırplann BM dene- tımındekı Tuzla Havaalanf na dun duzenledıklen topçu saldınsma mı- sılleme olarak havaalanının lOkılo- metre guneydoğusundakı Vıs tepe- sıne harekât dûzenlendıgını bıldır- dı NATO Guney Avrupa Komutan- lığı'ndan yapılan açıklamada, on- cekı akşam yerel saatle 20 OO'den ıtıbaren, Saraybosna çevresindeki Bosnalı Sırp askerlen ıle onlara aıt araçlann hareket halınde olduklan, ancak bolgenın dışına çıkmadıklan behrtıldı Adnyatık'tekı ABD gemısınden, Bosnalı Sırplann uçaksavar bataryalanna. uzun menzıllı Toma- hawk fuzelen atıldığı bıldınldı NATO operasyonunun 10 gun önce başlamasından bu yana ılk kez fiızeler kullanıldı BM'den yapılan açıklamada, NA- TO'nun dun gerçekleştırdığı ope- rasyonlann, keşıf. yakın hava des- teğı. BM"nın talebı durumunda Acıl Müdahale Gucu'nun fAMG) ko- runması \ e bombardımanlar şeklın- de sürdurulduğu bıldınldı Öte vandan Fransa Cumhurbaş- kanı Jaques Chirac, Fransız TF 1 telev ızyonuna verdığı demeçte, Sa- raybosna çevTesındekı Sırp ağır sı- lahlannın çekılmesıne olanak sağ- lamak amacıyla. NATO'nun Bos- na'dakı Sırp mevzılenne karşı hava harekâtına kısa bır süre ara venle- ceğını açıkiadı Chirac, "Sırp güç- leri komutanı Ratko Mladıç Ue BM komutanı Bernard Jam ıer arasında bır toplantı yapüması amacı> la, be- nım talebim uzenne hava akınlan bırkac saat duracak" dedi. 'Sivillerbombalandı' ~ Tanjug ajansının dun bıldırdığıne gore. Bosnalı Sırplar NATO savaş uçaklannın oncekı gece boyunca Bosna'nın kuzevmdekı sıvıl ve as- ken hedeflen bombaladıklannı ıle- n sürduler Sırp Cumhunyetı'nın enformas- yon merkezı, NATO uçaklannın Banja Luka bolgesındekı Prnjavor ve Teslıc'e duzenledıklen hava akınlannda. ölü ve yaralılann vanı ' sıra önemlı ölçude hasar meydana geldığını ıddıa ettıler Tanjug haber ajansı. NATO savaş uçaklannın oncekı gun duzenledık- len hava akmlannda da Banja Lu- ka, Bosanska Gradıska, Sanskı Most, Kljuc Petrovac, Bosanska Krupa ve Drvar bolgelennı hedef- ledıklennı belırterek, NATO'nun oncekı gece boyunca devam eden harekâtında da guneydekı Nevesın- je. doğudakı Foca ve Saraybosna bölgelennın seçıldığını bıldırdı Saravbosna'da bir çocuk. büyük bir ilgivle BM Banş Gücü'ne bağlı Fransız askerini seyrediyor. BM sozcusu Bınbaşı Myriam So- uchaki, bır BM asken ınceleme he- yetının dun öğleden sonra, ıddıala- n değerlendırmek uzere Bosnalı Sırplarla bır araya geleceğını ve bombalandığı ıddıa edılen hastane- yı zıvaret edeceklennı soyledı Bır Rus, bır Fınlandıyah ve bır tspan- yoldan oluşan heyet ıçın gereklı gu- venlık onlemlennın alındığını da belırten sozcu, heyetın olay yennde ıncelemelerde bulunacağını soyle- dı Bosnalı Sırplar, Igman Dağı'nda konuşlandınlan AMG topçu bırlık- lennın duzenledıklen bombardı- manda bır hastanenın ısabet aldığı- nı. 10 kışının öldüğunu ve 22 kışı- nın varalandığını bıldırmıştı Bosna ayini Papa 2ncı Jean Paul. en az 300 bın kışının katıldığı bırayınde, Bos- na'da banş ıçın dua ettı ttalva'nın Adnvatık kıyısındakı Lorette bolgesmde toplanan bınler- ce kışıye hıtaben konuşan Papa. es- kı Yugoslavya">a banşın yenıden gelmesı ıçın dua etmelennı ıstedı Gençlerden banşı venıden kurmala- nnı "şiddete davalı kör ideolojileri terk etmeterini" ıste>en Papa. Sa- ra> bosna gençlenne seslenerek "Se- lam size Saraybosna gençlerL. Şu anda aranızda olmayı o kadar ister- dim kTdedı ABD'de, yuzlerce Strp asıltı Amenkalı, oncekı akşam Be>az Sa- ray onunde toplanarak. NATO'nun bombardımanını protesto ettı ABD'nın doğu eyaletlennden ge- len gösterıciler kent merkezınde toplanarak, Beyaz Saray'a doğru vuruyuşe geçtıler Protestocular, Sırbıstan'a uygulanan yaptınmlann kaldınlmasını ısterken, Ikıncı Dün- >a Savaşı'nda Nazılere destek ver- mekle suçladıklan Hırvatıstan'a ABD'nın desteğıni kınadılar Bağdat'ta referandum hazırlığıDış Haberler Servisi - Irak, onü- müzdekı haftalarda devlet başkan- lığı ıçın referanduma hazırlanıyor Irak Meclısı, dünku toplantısında bır sure sonra yapılacak devlet baş- kanlığı ıçın halk oylamasında Sad- dam Hüseyin'ın aday olmasını oy bırlığı ıle onayladı 250 mılletvekılınden oluşan Irak Ulusal Konseyı'nın dünku oturu- muna katılan 205 mılletvekılı, ul- keyı 1979 yılından ben yoneten Saddam Hüseyin'ın adaylığı ıçın oy kullandılar Irak'tafo en yüksek sıyası kurum olan Devnm Komuta Konseyı, per- şembe gunu aldığı bır kararîa Sad- • Irak parlamentosu, Saddam Hüseyin'in devlet başkanhğı için yapılacak halk oylamasında adaylığını koymasını onayladı dam Hüseyin'ın devlet başkanhğı- bın yabancı gozlemcının davet edı- nın yedı yıl süreyle yenılenmesı ıçın ılk defa halk oylamasına gıdılmesı- nı kararlaştırmıştı Irak'ta devlet başkanhğı ıçın, halk oylamasının ıkı ay ıçınde yapılma- sı beklenıyor Ote yandan, Devnm Komuta Konseyı Başkan Yardımcısı İzzet tbrahim,vaptığı açıklamada. Sad- dam Hüseyin'ın devlet başkanhğı ıçın vapılacak halk oylamasına 10 leceğını soyleverek davetlıler ara- sında Kuveytdışında ABD, Avrupa ve Arap ulkelennden parlamenter- ler ve gazetecılenn bulunduğunu belırttı Gozlemcılenn, seçım sonuçlan açıklanıncaya kadar referandumu ızlemekte serbest olduklannı sov le- yen tbrahım, Irak halkının bu refe- randum ıle ulkesının kötuluğu ıçın savaşan guçlere gereklı sozu söyle- Jiriy den kadın parlamentere yumruk Dış Haberler Servisi - Bosna-Hersek sorununu gonışmek üzere oncekı gün olağanustu olarak bır araya gelen Rusya ParTamentosu'nun alt kanadı Duma'da yaşanan tartışmalar kısa surede yumruklann konuştuğu şıddetlı bır kavgaya donuştü Bosna'dakı son durumu ve NATO'nun Bosnalı Sırplara karşı gerçekleştırdığı hava akınlannı gonışmek uzere olağanustu olarak toplanan parlamentoda rahıp parlamenter Gleb Yakunin ıle aşın mıllıyetçı lıder Vladimir Jirinovski arasında tartışma çıktı Rusya'nınÇeçen>a'da gerçekleştırdığı ınsan hakian ıhlallen nedenıyle de >onetıme şıddetlı eleştınler getırmesıyle tanınan rahıp Yakunın'ın oturum sırasında Jınnovskı'nın konuşmasına muhalefet etmesrvje ortalık lyıce kızıştı Aşın mıllıyetçılenn \akunın'e rahıp gıysısı gıyıp haç takmaya hakkı olmadığını sövlemelerı uzenne de parlamentoda >umruklar konuşmaya başladı Olavlann gelışmesı uzenne Yenı Bolgeler Polıtıkası partısınden kadın parlamenter Yevgema Tishkavskaya'nın da Jınnovskı'ye saldırması, aşın mıllıyetçı lidenn kadın parlamentere çok şıddetlı bır şekılde karşılık vermesıne neden oldu yeceğı konusunda emın olduklannı kavdettı Aşın dincilerden tepki Irak yonetımıne karşı mucadele eden İslamcı muhalefet örgutu Irak tslam Devnmı Yuksek Konseyı'nın Başkanı Ayetullah Muhammed Ba- gır Hakim, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyın'ın, 7 yıllık bır sü- re ıçın dahabugörevı yurutmesı ko- nusunda duzenlenecek referandu- mu "gülunçbirhik"olaraknıtelen- dırdı Hakım, dun Cumhun lslamı ga- zetesınde yayımlanan demecınde. u Referandum. halkın muhalefetini yatıştırmayı amaçlayan gu- lünç bir hiİe. Buna karar ve- ren Irak Devrim Komuta Konseyu bir giinde anayasa- yı değiştirmiş. Saddam'ı cumhurbaşkanı yapmış ve pariamentoyu, bunu kabule zorlamışrı'" dedı Irak'ta yasama ve >urutme gıbı butun erklenn Sad- dam'da toplandığını savunan Hakım "Boylebirkişinasıl, referanduma hazır okiuğunu soy luy or y Saddam, Irak hal- kının haklanna değer vermi- yor ki, onlann oylanna gerek duysun" ıfadesını kullandı Hakım, Saddam'ın refe- randum hareketının uluslara- rası toplumu kandırmayı amaçlayan bır propaganda jestı olduğunu da savundu ABD'nin planı Ote yandan. ABD'nın, Korfez Savaşı sırasında, Irak'a karşı nukleer sılah kullanmayı duşünduğü, an- cak sonra bundan vazgeçtığı bıldınldı Donemın ABD Genelkur- may Başkanı Colin PoweH'ın yakında pıyasaya çıkması beklenen "Amerika Yokrulu- ğum"adlı kıtabında, kendı- smden nukleer sılahlann kul- lanımı konusunda planlarha- zırlamasının ıstendığı bıldı- nldı Povvell, nukleer sılahla- nn kullanılmasına karşı çık- tıgını, ancak planlann hazır- landığını kaydettı 355SSB!BILKE^^• UNIVERSITESI Ipek TANYOLAÇ Gokhan ERDOGAN Kadnye AYAZI Berfu KONAKÇI Murat UNER Muarzez B TURER Amenkan Kul ve Ed Iktsat Tunzmde Bıkjısayar Tek Amenkan Kul ve Ed Amenkan Kul ve Ed Mut Terc (Ing Fran , Tûrkçe) BOGAZIÇI UNIVERSITESI Kagan AKÇALAR Elektromk Arzu RAHIMZADE Makıne Muh Eboı ÇATALTARLA Kımya ÇANAKKALE 18 MART U Hasan ÇEMREK Işletmecılık (10) Abdullah KIRTIL ingıluce Öğr Barcu AYDOĞAN Ingıhz Dilı ve Ed DOĞU AKDENİZ ÜN. (Gime) Engın BUKE Tunzm ve Otel lşleüneahğı Yudum ŞAŞMAZ Tunzm ve Otel İşletmeahğı Umut SOYUGUR Iştetme Zafer Uivı KAYAGUNDUZ IngıİH Dıh ve Edebıyat DOKUZ EYLUL UN. (Izmir) Ahlla CIKCIK Endustn Muh (tö) Bılal GURSES Endürstn Muh DUMLUPINARUN (Kütabya) Hakan YAKUT lşletme ((Ö) Şebncm BİBER Hüseyml KARAGUL PelınVURAL Sınem SAYAR Çısel OZÇAKIR Çığdcm ULUTAŞ Erdem GUNGOR Özgen KOLAŞIN Murat KUÇUKAY Haynye OZORTAÇ BanşATVUR Onur SONCU EceÇORAK Feyzuilah E ERKESIM Ayla MANDACIOĞLU Iştetme Ikbsat (lngıhzce) Sosyal Antropolo)i fktısat (Ingılızce) VetenneThk Fak. Peyzaj Mımarlığı Malıye Italyan Dılı ve Edebyab Iktısat inşaatMuh (İO) Sosyolojı Fars D1U VE EDEBtYATI Tunzm Otelahk (lö) Iktısat Febefe (10) KARADENIZ TEK. UN. (Trabzon) Sevım AKYUZ Tunzm ve Otelalık KOCAEUUN Fethrye Eser CERAN Neda Banu MANKUT KOÇ UN- ( Gonca ÖZDEK Emre DERVENT Pazariama İşletme (10) Uluslararas Ilışkıkr Ekonomı MARMARA UN. (lstanbul) EGEUN (Izmir) AlperCAM Turker BALOĞLU INONUUN (Malatya) Tugba TAÇYIU3E ISTANBUL TEKNIK U. Vedat Scrhan ŞUVAĞ Nunye Sınem GOKALP Emre Bahadir ORHON Roy KAYAOĞLU Gulçe ÖĞRUÇ Emır Burak SUMER Evren OZKAN ISTANBUL U Halıl YAŞAR Ipek Mervem MUDERRIS Erhan Tank KURUCU Murat ŞAHIN Mehem LULEBURGAZU Pınar KlROĞULb^RI Hande GURTAV BaşakMENDİ Pınar ORPEN Okju OZDEMtR RknyeT KAZANCI Esra IŞ1LDAR Aysun Zeynep TOK Sena BACAKSE Murat GOKDEMİR Serdar AK Tuğba KÖLEMENOGLU Nukhet TOPÇUOĞLU MehmetS GIRGIN Tan AKML Denız YURDATAP BemaBARI Denız TUZLA Nesnn MUEZZİNOĞLU Alper AKÇA Tuna SAGKOL AreuAK Gurkan NECIPOĞLU Onat BAYIR Serkan ÇANKAYA Bıyomedıcal Cıhaz Tek- Makıne Muh lşletme Gemı Inşaah Müh Kımya Makıne Muh Gemı lnşaab Müh Hak Muh Makıne Kımvıa Muh Makıne Müh Vetenner Faköttea Inşaat Muh Inşaat Muh (10) HukukFak (Ekstern) Ingıhz Dılı ve Ed Amenkan Kul ve Ed Halkla lhşkıler ve Tanıtım Iktısat (Ingılızce) Iktısat (lngıBzce) tngıhz Dılı ve Edebıyab Mabye Kamu Yöneümı lşletme (IO) Ikbsat (Ekstern) İşletme lşletme (İÖ) Pıyasa Araştırma ve Reklam Iküsat (lngıhzce) tşletme Italyan Dılı ve Edebıyab ÇabşmaEko ve End lhş İngıhz Dıh ve Edebıyab Çahşma Eko ve End thş Ikbsat Radyo Televuyon ve Sınema Iştetme Ikbsat lşletme lşletme (IÖ) Derya KOŞAR Yasemın EDIGE Hakan KIRTAÇ GozdeYET Şule ŞAHIN Havva Dıdem DOGAN ErdınçALP Sınem HACIOĞLU SerapBEYEN Sema DEMIRÇ1FT Evren TUSKAN Yelız HACIHUSEYlNOGLUlküsat (IO) Kımya Kımya Endüstn Muh (JngıSzce) HukukFak hukuk Fakültesı (10) Kamu Yonebm (Fransızca) HukukFak. lşletme (IÖ) lşletme (İngıbzcel Halkla thşkıler ve Tanıhm Enformatık (Abnanca) CananTURKKAN Ayse özlem ÇALIK Ahmet ŞtŞMAN Defne K1UNÇ İlkben KALYON rremONDER Sınem ŞANDA Merve DIZDAR Malıye Iktısat (IÖ) Malıye (10) Dış Tıcaret (IÖ) lşletme Iktısat tşletme (tö) Mabye (IÖ) ORTA DOĞU TEK. UN. (Anfcara) Kemal GOKKAYA Bıyobjı TRAKYAUN (Edime) Özlem AKMAZ Ehf Şeyda ŞENYUVA ULUDAĞ UN. (Bursa) Can ULUSOY Senem Tuğba AGIR AslıAKDOGAN Gulçın Gunse ÖZVER Atakan GORENEK Ahmet Banş SEL1MOĞLU FuhyaKARALAR BurçınMETtN Turk Dıh ve Edebiyarj (IÖ) Tunzm ve Otelcıhk TeksblMuh (lö) Ingıhîce Öğr lngıhzce öğr lngıhzce Öğr (IÖ) lşletme (IÖ) Ithalat thracat Çahşma Eko ve End thş Ekonometn (IÖ) YILDIZ TEKNIK Ü. (lstanbul) Asuman TARUK Nıda tBEL Burak SIRALJ Burhan T ÖZTUNÇ Mehmet Umıt NAKAŞ öyku ÖZKANDEMIR Gökhan AŞAN Cem SOLMAZ Doğan tlker ÇINGI Cenk OCAKOĞLU ErtanEKŞI BanşSEVER Kımya Çevre Muh Matemarjk Muh (IÖ) Makme Muh Metalurjı Müh (tÖ) MatemabkMüh (tÖ) Inşaat Hzık (IO) İnşaatMuh Makıne Muh Inşaat Muh Elektronık ve Haberleşme BOGAZIÇI UNIVERSrrESI Mert ERYAZICI EmreAKAY SadıkTUNÇ ODTU Yahn GEÇER rru Engın Doruk SELÇUK Seçkın OZKURT CemŞERTK Çağdaş YILDIZ Aytekın AKOL Aslı DENIZ Fatma Nuray TARAKÇI SerzanGOK Ozgur ESIRGEN Nun IÇO. Endustn muh MakıneMüh Makıne Muh Endustn Muh Makıne Muh Makıne Muh Bektronık Haberleşme Muh Endustn Müh Endüstn Muh TeksblMuh Mımarhk Mımarhk Inşaat Muh MadenMüh YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI Yalkın BERKSOY Demet YUZBAŞIOĞLU Erkan DULGER Doğan CIVELEK Serdar USKUPLU CemSONAĞA CemALTIN Bema UZUN KıvançGUNEY Olca TUNÇ Tomru YAĞUCIOĞLU Kımya Muh Endustn Müh Endustn Müh Inşaat Muh Inşaat Muh Fızık G Ö) Endüstn Muh (I Ö) MakıneMüh Elektronık Muh (I 0) Elektronık Muh (I Ö) Fızık (I Ö) ISTANBUL UNIVERSITESI UlaşYENER Tıp Ayşe Bahar BUDAN Naıme Tuba SUNGUR IbrŞtRİNOĞLU Derya tVGEN Ayşe Sena KABAŞ ÖzgurONEN Byas Can ATACAN Seçkın BODUR Tuna BİLGİ Bulent özgur AKKAŞ Serkan MERIM Umut Demet TOKTAR Muhammed Ah SELÇUK Işıl Fatoş YENIYOL Hafıze Özlem SERTEL Oruç Ismaıl TUFAN HarunTURKMEN S Koray KAPLANOĞLU Tıp Tıp T.p DışHekımlığ] Dış Hfikımlığı Metalurjı Muh Makına Muh Eektnk Bektronık Muh Denızahk Fak Guverte Vetennerhk îkbsat Bıyotojı Fmk Jeotojı Müh Kımya Muh Endustnyel Ekk İnşaatMuh (t Ö) JeohzıkMuh (1 0) MARMARA ÜNIVERSITESI Serdar Kenm ERDEM Endustn Muh (tng) MIMAR SINAN UNIVERSrrESI Seyran DEMÎR EGE UNIVERSITESI Hakan YILMAZ Selçuk GULER Mımarhk Eiektnk-Elektronık Muh GıdaMuh TRAKYA ÜNIVERSrTESI Fatma OZGUNER T.p BILKENT UNIVERSrrESI Kerem BEYGO lşletme Bu başarıyı sağlayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi kutlar, yeni ders yılındaki çahşmalarınm da üstün başarılara ulaşmasını dileriz. KULTUR KOLEJI E G I T I M VAKFI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle