12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EYLÜL 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İlk ve orta dereceli okullarda 12 milyon öğrenci, bugün yeni öğretim yılına "merhaba" diyecek Eğitim, sonuüarla başhyor• 74 ilde okullar. bugün açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz. yeni öğretim yılına daha iyi İcoşullarda girilebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İlk ve orta derece- li okullarda öğrenım görecek yaklaşık 12 milyon öğrenci ve 450 bin öğretmen. bugün ders başı yapıyor. Yeni öğre- tim yılını Diyarbakır'da bu- gün yapılacak törenle açacak olan Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz. yenı yıla daha iyi koşullarda girilebilmesi içın yoğun çaba sarf ettikle- rini belirterek eğitim refor- mu çalışmalannın hızlandı- nldığını soyledı. ilk ve orta dereceli okullar. Ankara. Izmirve tstanbul'un da içinde bulunduğu 74 ilde bugün. Bilecık. Bursa. Ço- VELI VE OGRETMEMERE UYARI: Çocuğa sevgiyle ve sakin yaklaşın • Çocuğu ilk defa okula başlayan anne ve babalann öncelikle kendi endişelerini yenmeleri gerektiğini dile getiren uzmanlar. yalan söyleme ve fazla harçlık verme konusunda velileri Songünlerde hızlananokul hazuiıklanvealışveriş,hafta sonundaiykeyoğunlaştı. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) •'smıf geçme sistemi" ile. lise 2 ve 3. sınıf öğrencılen de "ders geçme ve kredi sistemi" ile öğrenım görecek. Divarbakır'da tören rum, Kayseri. Konya. Kütah- ya ve Tokat'ta I8eylülde açılıyor. başlayacak bırinci sınıf öğrencilen retmenlere yenı yıldabaşanlar dile- başansının üniversite sınavlannda 1995-1996 öğretım yılının başlama- sıyla 1 milyon 200 bin minik öğren- ci. okula ilk kez "merhaba" diye- • cek. İlkokulu bitiren 852 bin öğren- ci ortaokula. 695 bin öğrenci ise ge- nel ve mesleki liselere başlayacak. Öğrencilerin öğrenım göreceklen okullara aöre dağılımlan şoyle: "Okul öncesi 201 bin 652, ilkokul 6 milyon 985 bin, ortaokul 2 milyon 666 bin, lise 2 milyon 102 bin." Lıse bırinci sınıfa başlayacak 700 bin öğrenci ise bu eğitim-öğretim yılmda yürürlüğe konulacak "sınıf geçmemodeli"ıle tanışacak Liseye Mıllı Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, yenı öğretim > ılını Diyarbakır'da Mehmetçik Ilkokulu'nda düzenle- necek törenle başlatacak. Ayaz, okullannaçılması nedeniyle yayım- ladığı mesajda. yeni yıla daha iyi koşullarda girilebilmesi içın yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek eği- tim reformu çalışmalannın hızlan- dırıldığıni söyledi. Öğrenci ve öğ- yen Ayaz, şöyle dedı: "tçinde bulunduğumuz bilgi ça- gının seçkin bir üyesi olabilmeniz için, bu çağa uygun kişiler olarak ye- tişmeniz gerekiyor. Bilgi. artık eski- sinden çok daha çabuk eskiyip kat- lanarak yenileniyor. tşte bu yüzden eğitim sistemimizde ezber değiL ha- yatınız boyunca yararlanabileceği- nizbilgUer edûımenizj hedcfliy onız." Liselere getirilen yeni sistemın. okulları daha sıcak bir kurum duru- muna getırmeyi \e 'sınıf ve okul ar- kadaşuğTnı pekiştirmeyı hedefledi- ğini kaydeden Ayaz, okul eğitimı \e dahaetkili kılınacağını kaydetti. Ve- lilerden de öğrenim yılı boyunca ço- cuklarına yardımcı olmalannı iste- yen Ayaz. şunları söyledi:"Çocuk- İannızın ilgi, istekve becerilerini dik- kate alarak istedikleri alanlara yö- nelmelerine destek olunuz." llköğretım Haftası. İstanbul'dada tören veçeşitli etkınliklerlekutlana- cak. Hafta nedenıyle ilk tören. bu- gün saat 10.00"da Taksım Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek. llkoğre- tim Haftası açılış töreni ise Beşık- taş Levent Lütfü Banat İlköğretim Okulu'nda yapılacak uyanyorlar. Haber Merkezi - Uzman- lar, okula yeni başlamanın. çocuk için özgür dönemden sorumlu döneme adım at- mak olduğuna dikkat çeke- rek anne-baba ve öğretmen- lerden çocuklara sevgiyle yaklaşmalannı istedı. Çocu- ğu ilk defa okula başlayan anne ve babalann öncelikle kendı endişelerini ve heye- canlarını yenmelen gerekti- ğini dıle getiren uzmanlar. "Onlann mutluluğunu pay- laşın, ama mümkün oldu- ğunca sakin olan. Çünkü ço- cuk sizin endişenizi görerek daha fazla kaygılanır" dedi- ler. Psıkolog Suna Tanaltay. okula yeni başlayan çocuk- lann psikolojik durumlannı AA'yadeğerlendirdı. Psiko- log Tanaltay. çocuğun bu ye- ni ortama uyum gösterebıl- mesi için en önemlı görevin öğretmenlere düştüğünü kaydederek. "İyi öğretmen. istcrerkek, ister kadınolsun. her şeyden önee sevmeyi ve bağışlamayı bilen gerçek bir Bir ton odun ve kömürünfıyatı, asgari ücreti aştı Pahahİstanbul Haber Servisi - Istan- bul'da yaklaşan kış öncesi odun ve kömür fiyatİan. cep yakıyor. As- gari ücretin 5 milyon 547 bin lıra olduğu ülkemızde odunun tonu 5. kömürün ise 6 milyon lıradan sa- tılıyor. Odun-köraür fiyatlarının pahalılığı yurttaşlan düşündürür- ken tstanbul Valı Yardımcısı Ruhi Pakerde kentte bu kış sadece ıthal. Soma. Tavşanlı ve lyıleştınlmış yerli kömür ile Zonguldak taşkö- mürü kullanılabileceğinı söyledi. Kentte geçen yıl 9-9.5 milyon ton olan kömür gereksınımının bu yıl birçok semtte doğalgaza geçilme- ' si nedeniyle 4-4.5 mılyon tona ine- ceğinin tahmin edildiğinı belirten Paker. kente kalitesiz kömür gir- mesinı önlemek içın oluşturulan yedi ıstasyonda sürekli denetim yapıldığını kaydetti. Odunun tonu. halen 4 milyon 500 bin lira ile 5 milyon 20ü bin kışlira arasında. Odun deposu sahip- leri. fiyatlann. kentte kullanılacak kömür türüne kısıtlamagetirilme- si, nüfus artışı ve Bursa. Kocaeli gıbı ıllerin gereksiniminın de İs- tanbul'dan karşılanması nedeniyle geçen yılagöre yüzde 150 oranın- da arttığını söylediler. lstanbul'da kömür fiyatları ise türüne göre 4 milyon 200 bin lira ile 6 milyon li- ra arasında değişiyor. Bu arada Genç Maden İşletme- cileri Derneği yetkililerj. geçen yıl bay iye 75-80 dolara gelen ithal kö- mürün bu yıl 1 lOdolara verildıği- nı. bunun da tüketıciye 125-130 dolar arasında değişen fıyatlarla yansıyacağını söylediler. lstan- bul'da. ısınmasını odunla sağlama- yı düşünen bir ailenin 18 ile 20 milyon lira. kömüryakmayı düş.ü- nenlerin de 16 milyon ile 24 mil- yon lirayı gözden çıkarmalan ge- rekivor. lstanbul'da odunun tonu. halen 4 milyon 500 bin lira ile 5 milyon 200 bin liradan satılırken kömür fiyatları ise türüne göre 4 mihon 200 bin lira ile 6 milyon lira arasında değişiyor. Balıkesirde atık su operasyonu SEKA'ya i üsuçiistü• Balıkesir II Sağlık Müdürlüğü tarafından SEKA'nın atık sularını incelemek için gönderilen ekip. kurutma kanalına kaçak olarak deşarj edilen sulan yerinde tespit etti. • DSİ'nin yöredeki tarlalan su baskınından korumak amacıyla açtığı kanala SEKA'nın, sosyal tesislerinden çıkan kanalizasyon sulannı akıttığı da belirlendi. açısından yarattığı tehli- kenin yanı sıra kurutma ka- nalımn kâğıt atıklanyla tı- kanma>,ının, çevredeki ta- arazilerını su baskını COŞKÜN YAMAN BALIKESİR-Balıkesir e baglı Atköy ve çe\resinde yıllardır rahatsızlık yaratan SEKA'yı. il sağlık ve çevre müdürlükleri kıskaca aldı Köylüler. atık sulannı yıl- larcır kurutma kanalına akı- tan SEKA'ya "dur" denile- ceğı günü sabırsızlıkla bek- liycr. Atköy muhtarlığının baş- vurjsu üzenne geçen hafta içinde SEKA ve çevresinde inceleme yapan Balıkesir İl Sağlık VÎüdürlüğü ekıbı. fabvikalardan çıkan atık su- larn yanı sıra sosyal tesısle- rin canalizasyonunun da de- varulı olarak kurutma kana- lıni akıtıldığını tespit ettı. Clay yennde tutulan za- bıttı. kanal çev resinde fab- rilci atıklanna rastlandığı ifa<e edılirken yöredeki tar- lalann atık sularla sulandığı da îelirtildı. Tutanakta söz kowusu olumsuzluklann ge- rekstanmsal ürünler. gerek- se ievre ve toplum sağlığı açı_;ından sakıncalı olduğu da urgulandı. "Ibplum ve çevıe sağlığı rım arazılerını su tehdidi altına soktuğubildi- rildi. Milyarlar harcanarak ya- pılan kurutma kanalını ka- nalizasyona döndüren SE- KA'nın bir kamu kuruluşu olması ise köylülerin daha büyük tepkisini getırdı. Öte yandan birinci sınıf tanm arazisi nitelığınce olan yöreyi su baskınlanndan ko- rumak amacıyla kanal açan Devlet Su Işlen'nin de SE- KA'dan yarattığı zaran gi- dermesini. kanala atık su ve- nlmemesini ve fabrikadan gelen kâğıt hamurlanyla ış- levini önemli ölçüde yıtiren kurutma kanalını temizle- mesini i:>teyeceği öğrenildi. Bugelışmelersonrası gözler Balıkesir Çevre Müdürlü- ğü'ne çevrildı. Şimdi SE- KA'nın sorumsuz davranışı ve yapılan tespitler sonrası ne gıbi önlemler alınacağı ve fabrikaya karşı hangi yaptınmlann uygulanacağı merakla bekleniyor. KAYBEVflZ MARIE - YVONNE ile PAUL GlSCOS'un kızı, merhum HÜSNÜ KIŞLALI ile merhume LÜTFİYE KIŞLALI'nın gelini, JACQUELINE DOREL ile PIERROT GlSCOS'un kardeşi, MARIE JEANNE LAFON'un yeğeni, MEHMET ALİ KIŞLALI, MAHMUT TANKUT KIŞLALI, KIYMET GÜRLEK, MURAT KIŞLALI, ORHAN KIŞLALI, DAMLA KIŞLALI, EFSUN GÜRLEK, GONCA GÜRLEK'in yengesi, TÜLAY KIŞLALI'nın eltisi, CAROL GlSCOS'un halası, SITKI ULUÇ'un kayınvalidesi, ALTINAY KIŞLALI ve DOLUNAY ULUÇ'un annesi, AHMET TANER KIŞLALI'nın eşi NİLGÜN KIŞLALTyı elim bir trafik kazasında kaybettik. Cenazesi 12.9.1995 Salı günü Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. ; AİLESİ annedir. Güven duygusu- nun kaynağı ise anne sevgi- sidir" dedi. Okula yeni baş- layan çocuklarda çekingen- lik. mide bulantısı, iştahsız- Iık. heyecan ve bunlara bağ- lı olarak birtakım uyumsuz davranışlann görülebılece- ğini anlatan Tanaltay, "An- ne, baba ve öğretmen, oku- lu zorunlu bir sonımluluk haline getirmez, çocuğa sev- gi ve anlayışla sanlırlarsa, korkular başlamadan ön- lenmişolur" dıye konuştu. 'Yalan söylemeyiıT Ankara Ünıversitesi Eği- tim Bilimleri Fakülteşi öğ- retim üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmende çocuklann zi- hinsel ve sosyal yönden okula hazır hale gelmeleri için anne ve babalara çocuk doğduğu andan ıtıbaren bü- yük görev ler düştüğünü be- lırttı. Çocuğa yalan söyle- menin her zaman büyük so- runlar yaratacağını da vur- gulayan Prof. Dr. Dökmen. şöyle konuştu: "Eğer 3 ya- şındaki çocuğunuz sabahla- n sizi ise göndermek isteme- diğinde. si/ ona. Bakkaldan sakızalıphemengeleceğım" deyip de akşam dönerseniz, çocuk okula başladığı za- man, onu sınıfa bırakıp.'Oğ- len senı almaya gelece- ğim'dediğinizdedeelbettesi- ze inanmayacaktır." İlk ve orta dereceli okul- lara giden öğrenci lere fazla harçlık verılmesinin "çaba göstermeden para kazanma aüşkanüğı r 'yaratabiieceği bu nedenle anne ve babala- nn bu konuda duyarlı olma- sı gerektığı büdirddı. Çuku- rova Cniyersitesi Eğitim Fa- kültesi Öğretim Üyesı Psi- kolog Doç. Dr. Banu İnanç. harçlığın miktan ve veriliş biçıminin çocuğun yaşıyla ilgili olması gerektiğini VTjr- gulayarak "Bol harçlık alan çocuk. arkadaşlan arasında bir ayncalığa sahip olabilir ve bu imkanını kullanarak güç edinmeye çalışabilir" di- ye konuştu. CUMHURIYET'TEN OKURLARA ORHAN ERtlNÇ Yeni Bir Dönem Geçen haftanın gündemındeki ağırlık, 27'nci Ola- ğan CHP Kurultayı'ndaydı. Başkan aday adaylarının sayısı, değişik yorumlara ve çekişmelere neden olu- yordu. Sonunda Sayın Deniz Baykal ile Sayın Mu- rat Karayalçın'ın adaylıkları kesinleşti. Hangisinin genel başkanlığı üstleneceğı belki de bu sabah belli olacak. Kurultay, genel başkanlık seçimine bağımlı duru- ma dönüşünce, CHP'nin kımliğınin sorgulanması ar- ka plana kaydı. Oysa CHP'nin programı ile koalisyon protokollerindeyeralan ilkelerden hangilerinin ne öl- çüde yaşama geçirildıği enıne boyuna tartışılmalıydı. Uzlaşılan konularda verilen ödünlerin demokratıkleş- me özlemlerini karşılamaktan ne denli uzak düştüğü irdelenmeli. kamuoyundaki düş kınklığını gidermenin yollan tartışılmalıydı. Cumhuriyet, bağımsızlığının ve özel beklentileri ol- mamasının rahatlığı içinde kurultay çalışmalarını yan- sıttı. Kurultay öncesindeki dönemin sıcak gelişmele- rini arkadaşlanmız Ankara Temsilcımiz ve yazanmız Mustafa Balbay, Yılmaz Gümüşbaş, Işık Kansu, Türey Köse, Dürdane Kocaoğiu, Ayşe Sayın, Ay- şe Yıldınm, Rıza EzerveTankTınazay izlediler. De- legelerin Ankara'da toplanmasıyla birlikte Genel Ya- yın Koordiaitörümüz ve yazarımız Hikmet Çetinka- ya ile yazartarımız Şükran Soner ve Aydın Engin de Ankara'ya karargâh kurdular. CHP kurultayını izleyen bu haftanın, ülke sorunla- rının çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olma- sını dilıyoruz. • Yazanmız Ahmet Taner Kışlah'nın geçirdiği kaza sırasında eşınin yaşamını yitırmesi, hepimizi üzüntü- ye boğdu. Kışlalı'ya geçmiş olsun diyor ve acısını paylaşıyoruz. Kazayı öğrenir öğrenmez gazetemıze geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten yönetıcilerle okurları- mıza da teşekkürlerimizı sunuyoruz. • Kuzey Irak'ta PKK ile Kürdistan Demokrat Partisi arasındaki çatışmalan Ergün Aksoy ile Hatice Tun- cer izleyerek bolgedeki gelışmeleri günü gününe fo- toğrafları ile ilettiler. • İlk ve ortaöğretimde dersler bugün başhyor, ama kargaşa sonuçlanmadı. Üstelik büyük kentlerde bu- gün yaşanacak trafik karmaşası da sorunun bir baş- kayönünü oluşturacak. Mıllı Eğitim Bakanlığı'nın, li- selerde uygulanacak yenı sınıf geçme sıstemınde, Atatürkçülük ve Inkılap Tarıhi dersinı zorunlu olmak- tan çıkardığını Emine Kaplan kamuoyuna duyurdu. • Kayıp tablolar olayında yeni bir boyut daha ortaya çıktı. Yah/aç Müzesi'nde ünlü ressam Hikmet Onat'ın yapıtlarının kopyalandığını, kayıp tablolar skandalını ortaya çıkaran Hülya Karabaglı haberteştirdi. • Işçıye düşük ücret verilmesini, KİT ürünlerıne zam yapılmasını, destekleme uygulamalarının kısıtlanma- anı ve özelleştirme çalışmalannın hızlandmtmasını öngören yeni IMF paketi ile 5 milyon liralık banknot- ların basılmasına ilışkin haberleri Esra Yener hazır- ladı. • Bosna ile ilgili olarak Ankara'da yoğun biçimde sü- ren trafiği ayrıntılan ile haberleştiren Lale Sanibra- himoğlu. ABD yönetiminin Kuzey Iraktaki rakip Kürt gruplannın liderlerı Barzani ileTalabani'ye verdiği ül- timatom niteliğındeki mektubu da elde ederek duyur- du. • Önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir haf- ta geçirmenız dileği ve saygılarımızla. Adli Tıp Kurumu Başkanı'ndan acı itiraf Kollıısaym: Çağuı gerisinde kaldık KEREM ILGAZ Adlı Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Öz- demir Kollusayın, kurum hakkında ınsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu tarafından yapılan 'faili meçhul cinayetleri aydınlatmada yetersiz' suçlama- sına yanıt verdi. ICollusayın, kurumun ça- ğın gerisinde kaldığını v^ırgulayarak geri kalmışlığı yenmeye çalıştıklannı söyledi. Morgda çalışan 7 kişinin tüberküloz oldu- ğunu belirten Kollusayın. calışma ortamı- nın sağlıklı olmadığını bildirdi. "Bizim sis- temimiz iyi çalışmasay dı Ha- san Ocak, Rıdvan Karakoç olay ları ay dınlanamayacak- tı" dıyen Kollusayın. Adli Tıp'ta yaşanan olumsuzluk- lardan çok. kuruma yönelik suçlamalann kendisini rahat- sızettığini söyledi. "Odenek yetersiz' Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özdemir Kollusa- yın. "5 Nisan Kararlan'nın ardından ortaya çıkan öde- nek yetersizliği nedeniyle zor şartlar altında çalıştıkla- nnı bildirdi. "5Nisan Karar- lan'ndan sonra devlet har- canıalannı büyük ölçüde kıs- u" diyen Kollusayın. hertür- lü alımın yasaklanması ne- deniyle en gerekli araçlan bile alamadıklannı dile ge- tirdi. Kollusayın, çok zor şartlar altında çalıştıklannı vurgulay ârak "Adli Tıp, bü- tün yargı sisteminde bilirkişi görev ini yapıyor. Biz yüksek teknolojiyi kullanmak zo- rundayız" dedi. — ^ ^ ^ ~ Kollusayın, en önemli sorunlannın para bulmak olduğunu söyleyerek bu amaçla va- kıf kurduklannı söyledi. Çalışma ortamı- nın sağlıklı olmadığını bildiren Kollusayın. morgda çalışan 7 kişinin tüberküloz oldu- ğunu belırtti. Kollusayın, sözlerine şöyle devam etti:"7 kişinin aynı hastalıgı taşıması. olay ın tesadüf olma ihtimalini ortadan kaldınyor. Çalışma • Kurumun 'faili meçhul cinayetleri aydınlatmada yetersiz kaldığf suçlamalarını yanıtlayan Kollusayın, çok zor koşullarda çalıştıklannı belirterek "Bizim sistemimiz iyi çalışmasaydı Hasan Ocak, Rıdvan Karakoç olaylan aydınlanamayacaktı" dedi. ortamımızuı sagiıklı olduğunu da söyleyemi- yorum. Ultraviyoleyle sterilizasyon yapma- mız gerekiyor. Şu andaki dunımumuz ce- setlerden bulaşabilecek hastalıklara karşı yetersiz kalıyor." Daha sonra görüştüğümüz morg yetkıli- lennden biri ise AlDS'li cesetler için ayn yerde araştırma yapılması gerektiği halde, öteki cesetlerle aynı yerde otopsı yapıldığı- nı söyledi. Herkesin cesetlenn kımlik tespitinin Ad- li Tıp'ta yapıldığını sandığını belirten Kol- lusayın, "Bubizeait birolay değil. kimlik tes- pitinin belirlenmesi, Cumhu- riyet Savcıhğı'nı. dolayısıyla pollsi ilgilendirir. Bizparmak izi almıyoruz. Parmak izini polisin teknik bürosu alır. Parmak izini alsak bile biz onu ne ile karşılaştıracağız, kayıtlar poliste" dıye konuş- tu." Kollusayın, sözlerine şöy- le devam etti: "Biz sahipsiz bir ceset bul- duğumuz zaman, Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na ha- ber veriyoruz. Onlar da nü- fustan düşme, miras durum- lan için işlemler y apıyor. Ce- sedi 15 gün bekletiyoruz, son- ra Mezarüklar Müdürlü- ğü'ne haber veriyoruz. Me- zarüklar Müdürlüğü gömü- yor. yanlış numara veriyor, kayıtlar yanlış tutuluyor, o aşamalann bizimle ilgisi yok. Burada araştırmalar iki aşa- malı oluyor. Birinci aşamada ölüm sebebinin belirlenmesi. ikinci aşamada ise kimlik tes- piti yapılması." —^^^^^— Kollusayın. Elazığ'da gö- zaltında bulunduğu sırada ölen Sinan De- mirbaş'ın otopsisi sırasında avukatlannın içerıye alınmaması ile ilgili eleştirileri ya- nıtlarken Ceza Mahkemeleri Usul Kanu- nu'nun 79,80.81 ve 82. maddelen gereğin- ce bir kişinin ancak savcının izniyle içeri ahnabileceğini söyledi. Kollusayın, böyle tartışmalı ölümlerde v ideoya kayıt yapıp fo- toğraf çektiklerini de belirtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle