12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! BANKAŞI 71 Y l SAYI 25541 / 20000 TL (KDVtçinde) CumhuriyetKURUCUSU: YUNUS NADİ f7924-7945J e,4ŞVAZAfll: NADfc N U İ (7945-f997J EgiL&K BANKASI 27. kurultayda Baykal 681, Karayalçın ise 309 delegenin oyunu aldı CHP'de Baykal dönemiAntalya Milletvekili Deniz Baykal. CHP'nin 27. Olağan Kurultayf nda 681 delegenin oyunu alarak genel başkanhğa seçildi. 12 Eylül darbesinden sonra kapatılan partilerin yeniden açılmasına olanak veren yasanın çıkmasınm ardından 9 Eylül 1992'de yapılan kurultayda genel başkan seçilen Baykal, SHP ile bütünleşmeden sonra Hikmet Çetin önderligindeki 'ara dönem'i noktalayan kurultayda ikinci kez başkanhğa getirildi. TÜREY KÖSE / AYŞE YILDIRIM ANKARA - Antalya Milletvekilı Deniz Baykal. CHP'nin 27. Olağan Kurultayı'nda 681 delegenin oyunu alarak. genel başkanhğa ikinci kez se- çildı. CHP kurulta>ında delegasyon, sürekli olarak "hükümetten çekilme" mesajı verdi. Adaylardan Murat Kara- yalçın. "Hükiimet yorgunluğu >ar" derken Baykal. "Bizcvakışmavanişle- re bulaştık. özür dilerim" sözlenyle SHP'nin ıktidar ortaklığı dönemini eleştirdi. Seçım kozunu da kullanarak koalısyonda daha ağirlıklı temsili he- defleyen Baykal, kurultayda oybırli- ğiyle erken seçım karan verme yetki- si aldı. Kabınedeki CHP'li bakanlann bugün Baykal'a ıstıfalannı sunmalan beklenıyor 12 Eylül darbesinden sonra kapatı- lan partilerin yeniden açılmasına ola- nak veren yasanın çıkmasının ardından 9 Eylül 1992'de yapılan kurultayda ge- nel başkan seçilen Baykal, SHP ile bü- tünleşmeden sonra Hikmet Çetin ön- derligindeki *aradönem'"i noktalayan kurultayda ıkıncı kez lıderliğe getiril- di. Baykal. Çetın'ın önerdiğı 6 kişiden sadece Onur Kumbaracıbaşı'na anah- tar listesinde yer verirken Karayalçın, 6 kişiyi de listesıne aldı. Karayalçın'ın anahtar listesi ile yenılikçi sol kanat anahtar listesinde 26 ortak isım yer al- dı. Kurultayın ikinci gününde, salonda slogan savaşjan yaşandı. Baykal yan- daşlannın "Örgüt-Baykal omuz omu- za" sloganlanna "Karayalçın başkan" diyerek karşılık veren Karayalçın yan- daşlan. "Bizkırmızıplakalanbıraktık da gekUk" pankartı açtılar Baykal gırerken salon, "Türkiyese- ninlegunırduyuyor"sloganlan ile ın- ledı. Murat Karayalçın. kurultay bildı- risi okunurken salona gırdı. Karayal- çın salonda tur atarken konuşmacının sozünü kesmedıği ıçin Dıvan Başkanı ZLENİMLER 'Ama benne olacağım?..'• "Baykal'ın gelışi ile kendi geleceğinin bitmeyeceğini düşünenler Baykal'a, düşünemeyenler Karayalçın'a oy verdiler" yargısı çok yanlış sayılmaz. Baykal karşıtı ittifaktan ya da Baykal'ın gelmesi korkusundan söz edilebilir. Korİculan Baykal'ın geçmiş hizipçi, tasfiyeci kimliği değil, Baykal'ın örgütçülüğünde. Partide Baykal çizgisinin dışında gelişmelerin çok zorlanacağını düşünüyor ve kendi geleceklenne, gruplarının gelişme şansına iyimser bakamıyorlar. • Bu kurultaydan sol kimliğinde yaralanmadan, aksine güçlenmış olarak çıkan tek isım, herhalde Mümtaz Soysal. Sol öncüler. Mümtaz Soysal 'ın çok ağır eleştiri ve suçlamalanna tepki bile gösteremiyorlar. "Evet, hoca kızmakta çok haklf' demekle yetıniyorlar. ŞOKRMI SONBNn yaz» • 4. Sayfada' OTLAR CHP'nin bütün delegeleri, düşününL • Kolayca fark edebıleceğiniz gibi başlık, Marksistlerin en temel sloganından bozma: Bütün dünya işçileri, birleşin!.. Eh, bu mantıkla gidersek başlık da "Bütün CHP delegeleri, bırleşm!" olmalıydı. Ama öyle olmadı. Bılerek, ısteyerek ve taammüden degıştırdim ve "Bütün CHP delegeleri, düşünün!" yaptım. Iyi de ettim. Kurultayın ikinci gününde de her önemli olayda, delege tribünlerini taradım. • Lider adaylan salona girerken, kurultay bildirgesi gibi çok önemli bir metin okunup delegelerin oylanna sunulurken, Fehmı Işıklar'ın sanıldığından çok önemli vurgular taşıyan "Kürt sorunu" konulu konuşması dinlenirken, kulağım kürsüde, gözlerim delege tribünlerinde oldu. Sonunda da bu yazının başlığı zorunlu oldu. Bıktırmak pahasına yineleyeceğim: Bütün CHP delegeleri. düşünün!.. JffDH ENGİNİR yaziSI • 5. Sayfada Atarürk'ün kurucusu \e ilk genel başkanı olduğu CHP, 12 Eylül 1980'de \apilan askeri darbenin ardından, 16 Ekim 1981 'de kapatıldı. Kapatılan shasi partilerin tekrar faaliyet göstermelerine olanak sağlavan vasadan sonra 9 E\lül 1992"de yeniden açılan CHP'nin Genel BaşkanhğTna Atarürk. İnönü ve Ecevit'ten sonra Deniz Baykal getirildi. Baykal, dün ikinci kez liderliğine getirildiği CHP'nin, Hikmet Çetin'in ardından 6. genel başkanı oldu. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) AhmetGüryüzKetencieleştirilere he- def oldu ve dıvan ıstifaya çağnldı. Bu arada bazı delegeler de Karayalçın'ı yuhaladı. CHP Genel Sekret'er Yar- dımcısı Mehmet Sevigen'ın. "Murat da birim, Deniz de bizim. yuhalama- yın'* uyarısı üzerine, "İşte örgüt. işte CHP". "Murat-Deniz omuz omuza" • Arkası Sa. 19, Sü. l'de OY KULLANMA S1RASINDA KAVGA • 19. Sayfada Baykal: Seçime bugün hazınz• CHP liderliğine seçilen Deniz Baykal, partide yönetim kararsızlığı ve istikrarsızlığının sona erdirilmesi gerektiğini belırterek "Genel başkanlık iddiası olan varsa şimdi çıksın, yoksa gelecek kongreye kadar sussun'" dedi. • SHP'nin iktidar ortaklığı dönemini, 'kirli işlere bulaşıldığı' gerekçesiyle mahkûm eden Baykal. Bülent Ecevit liderliğindekı DSP için yaratıldığını savunduğu "güçlü parti' görüntüsünün de ilk seçimlerde 'balon' gıbı patlayacağını öne sürdü I 5. Sayfada Karayalçın.- Hükümet yorgunuyuz • Murat Karayalçın, CHP liderliğine adaylığını açıklarken hükümet ortaklığındaki çalışmaları, sosyal demokrat hareketin gelişimi ve parti içi çalışmalar konusunda özeleştiri yaptı. "Biz devleti ön planda tutan bir parti oluk. tşçi sınıfı partisi değıldik" dedi. I 4. Sayfada Eğitim yJı, sorunlarla başhyor NATO harekâtı sürdu Sırplar nefes alamıyor• Bosna-Hersek'm başkenti Saraybosna çevresındeki Sırp mevzilerine yönelik NATO hava harekâtı dün de sürdü. Yetkililer, Sırpların kent çevresındeki 20 kilometrelık alanı boşaltmalanna kadar harekâtın süreceğini kaydettiler. • BM'den yapılan açıklamada, NATO'nun dün gerçekleştirdiği operasyonlann, keşıf, yakın hava desteği, BM'nin talebi durumunda Acil Müdahale Gücü'nün korunması ve bombardımanlar şeklınde sürdürüldüğü bildirildi. Bosnalı Sırplar, NATO savaş uçaklannın önceki gece boyunca Bosna'nın kuzeyindeki sivil ve askeri hedefleri bombaladıklannı ileri sürdüler. • 11. Sayfada Nükleer deneme Pasifık'te parlamenter avı • Fransa'nın Güney Pasifik'teki nükleer denemelerini protesto için bir yelkenliyle Mururoa Adası çevresındeki yasak bölgeye giren 8 parlamenter. Fransız güvenlik güçleri tarafmdan sorgulanmak üzere gözaltına alındı. • Fransız ordusunun basın serv isinden (Sirpa) yapılan açıklamada, aralarında iki Avustralyalı. ıkı Yenı Zelandalı. ıkı ttalyan, bir Isveçli ve bir de Lüksemburglu parlamenterin bulunduğu teknedekı 19 kişinin, güvenlik güçleri tarafından sorgulandıktan sonra Fransız Polinezyası'nın başkenti Papeete'ye gönderileceği belirtildı. • 10. Sayfada 75. yılı kutlanıyor TKP tarihi arşiv olacak• Türkıye siyasal tanhinin 75 yılına 'illegal" olarak damgasını vuran TKP'nin 1918-1940 arasındaki dönemi kapsayan tarihiyle ilgilı belgelerin orijınalleri Hollanda'daki Uluslararası Tarih Enstıtüsü'ne 20 yıllığına kiralandı. • TKP'nin son Genel Sekreteri Haydar Kutlu. Moskova'daki 1940 sonrası döneme ait belgelerle bir TIR dolusuna yaklaşan Almanya'daki belgelerin de önümüzdeki dönemde Türkiye'ye getırilmesı için çalışmalann'sürdüğünü bildirdı. Kutlu, belgelerı 'sivıl tarih' yazmak isteyenlerin ve bir tarihe ilgi duyacak herkesin incelemesine açacaklannı söyledi. SEVtM BnBVMfun baberi • 19. Sayfada • ilk ve orta dereceli okullar, Ankara, Izmir ve İstanbul'un da içinde bulunduğu 74 ilde bugün, Bilecik, Bursa, Çorum, Kayseri, Konya, Kütahya ve Tokat'ta 18 eylülde açılıyor. 1995-1996 öğretim yılının başlamasıyla 1 mılyon 200 bin minik öğrenci. okula ilk kez "merhaba" dıyecek. llkokulu tamamlayan 852 bın öğrenci ortaokula başlayacak. • Lise birinci sınıfa başlayacak 700 bin öğrenci ise bu eğitim-öğretim yılında yürürlüğe konulacak "'sınıf geçme modeli" ile tanışacak. Liseye başlayacak birinci sınıf öğrencileri "sınıf geçme sistemi" ile lise 2 ve 3. sınıf öğrencileri de "ders geçme ve kredi sistemi" ile öğrenim görecek. H 3. Sayfada • Anne ve babaların öncehkle kendi endişelerini yenmelerı gerektiğini dile getiren uzmanlar, yalan söyleme ve fazla harçlık verme konusunda velilerı uyanyorlar. B 3. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Parti İçi DemokrasL. CHP'nin 27. Olağan Kurul- tay dün sonuçlandı. Il kong- r&leınde belirlenen delegeler, Ataürk Spor Salonu'ndaki kurjltayda tercihlerini ortaya koydular ve partinın yeni ge- neloaşkanını seçtiler. Farti Meclısi (PM) üzerinde kı yısıya bir pazartık yaşandı. G PM koltuğu için 297 kişi, 15 Disiplin Kurulu üyeliği için de 69 kişi yanştı. Medya, CHP Kurultayı'na farklı biçimlerde yaklaştı. An- cak kurultayın gözardı edilen bir özelliği var: Parti içi demokrasinin işle- mesi. Onaylanması zor delege pazarlıklarına, sık sık saf de- ğiştiren koltuk adaylarına. za- man zaman kavgaya dönüşen gerginliklere karşın. parti içi demokrasıyi istenene en yakın uygulayan parti CHP'dir. Diğer partilere baktığımızda bu fark daha iyı anlaşılır. Mec- lis'teki partilerin hemen tümü- nün önümüzdeki ilk kurultayı, mevcut genel başkanı onayla- ma toplantısı halinde geçe- cek. Siyasi yelpazenin sağında- ki ve solundaki partilerin ço- ğunun "lider partisi" olması, Türkıye'de demokratıkleşme- nin de aksamasına neden olu- yor. Parti içi demokrasıyi "ül- ke içi" demokrasiden bağım- sız düşünemeyiz. Konunun bu yanı ne yazık ki gözardı edilıyor. CHP'nin parti içi demokra- sıyi oturtması ve bunun "gü- zelliğıni" sergileyebilmesi, di- ğer partılerı de etkileyecektir. Ancak parti ıçı demokrasinin kavga ve pazarlık olarak ka- muoyuna yansıması halinde bu etkı olumsuz olacaktır. Türkıye'de, 1950'li yılların sonuna değin "sosyal" söz- cüğünü kullanmak bile "öü- ••• • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Sıra yok! Beklemek yok! İstanbul, Aktaş elektrik faturanızı VakıfBank Düzenli Ödeme Sistemi'yle kolayca ödeyin! Gelin VakıfBank a, Bankoraat 7 !< Hesabınıza bir tailmat <*ria, faluranız otomatik olarak ftdensin.. Bankonat 7U Hesabıııızı kredılı hesaba çevirtin. 'h*»«b»ıııda blf para fcalmaaa bila', fataranızı Krediii Bankomat 72 * ÇÇ) Besabımz. düztnli olarak «desin. Prof. Dr. Oral Sander öldü Ankara Ünıversitesi Siyasal Bilgiler Faküttesi öğretim üyelerinden, _ Siyasi Tarih Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Oral Sander, tedavı görduğü Hacettepe Üniversitesı Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitirdi. • 6. Sayfada Nilgün Kışlalı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek Akşehir-Yunak karayolunda önceki gün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, gazetemiz yazan Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilgün Kışlalı'nın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek. P i. Sayfada 12 EvlülJ DosyasıAskeri darbe döneminin yargılamaları, yıllarca süren davalar, basına gelen yasaklar... İşkence yargılamaları, düşüncenin suç sayılması, demokratik haklara getirilen yasaklar ve hâlâ süren istemler... DİSK, Barış Derneği, TYS, Devrimci Sol, Aydınlar Dilekçesi davaları... Kenan Evren'in konuşmaları... DENİZ TEZTEL hazıpI adı Yarın Cumhuriyet'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Yeni Dönem'in İlk Günü... CHP'de tanıdığımız kişilerle yeni bir dönem başlıyor. Her yenı başlangıç, ne olursa olsun yenı bir umut. "Bugün, yaşamın kalan bölümünün ilk günüdür" sözü- nü siyasete uyarlarsak şöyle diyebılirız: "Bugün, CHP'nin bundan sonraki polıîik yaşamının ilk günüdür." Geçmışte olup bıtenlerle ilgilı çok şeyler yazılıp çizıldi. Karayalçın'ın yaptıklan, yapamadıklan; Baykal'ın daha önceki mücadele dönemleri gazetelerde, televızyonlarda konu edildi. Baykal ve diğer yönetıcilerin hemen hemen tümü, bildi- ğimiz kumaş. Ama bu kumaştan nasıl bir elbise yapılacak? Yeni dönemde yanıtı aranan soru bu. Karayalçın ve Baykal'ın konuşmaları, yer yer "gerçekle- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle