09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 TEMMU21992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYF« HABERLER Yeşil kart yürtirJükte • ANKARA (AA)-Ödeme gücü olmayan vatandaşlann tedavi giderlerinın yeşil Tcart verilerek de\ let tarafmdan karşılanmasına ilişkin yasa Resmi Gazete'nin dünkü sayısmda yayımlanarak yürürlüğe gjrdi. Yasaya göre, Bakanlar Kurulu yeşil karttan yararlanabilecekler için öngörülen net asgari ücretin üçte biri orarunı 3 katına kadar arturabilecek. Yeşil kartı. aylık geliri veya' aile içindeki gelir payı asgari ücretin v ergı ve Sosyal Sigorta primi dışındaki miktannın üçte birinden az olan, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlan alacak. Halen asgari ücretin üçte biri 170 bin liradan az gelire sahıpolanlar yeşil kart alabilecekler. RP'den koyu yeşil kart • KONYA(AA)-Konya merkez Meram ilçesi Refah Partili Belediye Başkanı Veysel Candan, hükümetin. 'yeşil kart'ına karşı kendilerininde koyuyesil kart' uygulamasına geçeceklenni açıkladı. Meram Belediyesi'nce, Konyanın Gemalmaz Mahallesi'nde yaptınlan Kadın Doğum-Cocuk Hastanesi ve Hemodiyaliz Servisi'nde yoksul ve dar gelirli ailelere ücretsiz sağlık hizmeti verileceği bildirildi. Başkan Candan "koyu yeşil kart'lann dağıtımına önümüzdeki günlerde başlayacaklannı kaydetti. Sayıştay'da seçim • ANKARA (AA)- Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan üç üyelik için seçim yapacak. Sayıştay Başkanlıgı'ndan yapılan duyuruda. üyelik için 3 ağustosa kadar başvurulabileceği bildirildi. Duyuruda, üye seçim tarihine kadar açılacak üyelikler içinde aday belirlenecegi, her boş kadro için üç katı aday seçiİeceği belirtildi. Sayıştay üye adaylannın üçte ikisi Sayıştay meslek mensuplanndan, üçte biri ise diğer adaylararasından seçilecek. ş • İSTANBUL (AA) - Fatih Belediye Başkanı Yusuf Günaydın. "Çağdışı kalmış yasalann belediyelerin önünde büyük bir engel oluşturduğunu" öne sürerek " 1580 ve 1593 sayılı yasalarla zabıta yönetmeliği çağdaş hale getirilmelidir" dedi. Yusuf Günaydın. yaptıgı açıklamada. belediyelerin 1930yıllanndaçıkanlan yasalarla yönetildiğini belirterek yasalardan kaynaklanan sorunlann hizmetleri aksattığını söyledi. Mısıroğlu'na gözaltı • TRABZON (AA)- Gazetecı-yazar Kadir Mısıroğlu. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde. hakkında tutuklama karan bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kadir Mısıroğlu. Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, I977yılında Sebil dergisinde yazdığı bir yaadan ötürü hakkında l yıl 6 aylık bir hapis cezası bulunduğunu, ancak bunun 17 haziran 1992 tarihinde zamanaşımına uğradığıru söyledi. Ilçe Emniyet Müdürlüğü yetkilıleri de, söz konusu karann zamanaşmuna uğradığına ilişkin bir belgenin kendilerinde bulunmadığınj, ancak ilgili mahkemeden bunu faks ile istediklerini bildirdiler. Türkeş-Demfrel görüşmesi • ANKARA (AA) - MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, önceki gece Başbakan Süieyman Demirel ile yaptıklan görüşmenin, 'tamamıyla özel' olduğunu bildirdi. Türkeş. İstanbul'a giderken. Esenboğa Havaalanı'nda, AA muhabirinin "Dün gece (önceki) Başbakan Demirel ile hangi konulan görüştünüz?" şeklindeki sorusuna. "Kendiieriyle görüşmem, özel bir mesele. Yakında ben bir Avrupa gezisine çıkıyorum, görüşme bu gezimleilgjliydi. Ziyaret edeceğim ülkelerle ilgiliydi. Kendi şahsımla ilgili bir tek polıtika meselesi görüşmedik. Zaten görüşme çok da uzun sürmedi. Tamamıyla özel bir görüşmeydi" diye karşılık verdi. Açılacak partilerin kuruluş çalışmalannı 3 Ocak 1993'ekadar tamamlamalan gerekiyor Kapatılaııpaıtilere 2. lıayat• 12 Eylül 1980askeri darbesiyle siyasi faaliyetlerine son verilerek haklannda kapatma kararlan verilen CHP, AP, MHP ve MSP, 3 Ocak 1993 tarihine ka- dar başvurulması koşuluyla yeniden kurulabilecek. Resmi Gazete'de dün ya- yımlanarak yürürlüğe giren yasa, mahkemece kapatilan Demokrat Parti'nin de açılmasma olanak sağlıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- 12 Eylül'de kapatilan parıilerle DP"nin açılmasma olanak sağlayan yasa dün Res- mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu panilerin kuruluş çalışmalannı en geç 3 Ocak 1993'e kadar tamamla- malan gerekiyor. 16 Ekim 198 l'de kapatilan AP.CHP. MSP. MHPgibipar- tilerin yanısıra daha önce mah- keme karanyla kapatilan DP"- nin de yeniden açılabilmesi için geri sayma başladı. Yürürlüğe giren yasaya göre kapatilan partiler en yüksek organlan olan son büyük kongre ve ku- rultay üyelerinden hayatta olanlann alacaklan kararla ay- nı ad. rumuz, amblem ve benze- ri işaretleri kullanarak yeniden açılabilecek. Bu üyeler aynca, partinın mallannın Hazine'ye kalmasını ya da bir veya birkaç partıye devrini kararlaştırabile- cck. Kapaiılan partilerin açılışıyJa ilgili takvim şöyle işleyecek: » -Partilerin genel merkezleri- nin Ankara'da olması nedeniy- le Çankaya 1 No'lu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı. partinin merkez karar ve yürütme kuru- lu \eya genel idare kurulunun hayatta olan üyeleriyle bir top- lantı yaparak yürütme kurulu oluşturacak. -Bu kurul. sözkonusu siyasi partinin son büyük kongre ya da kurultay tiyelerinin listesini ve partinin tüzüğünü. yönelme- liklenni ilçe seçim kurulu baş- kanlığına verecek. Bu üye liste- leri Resmi Gazetede ilan edile- cek ve 15 gün süreyle askıda kalacak. -Bu listenin kesinleşmesinden sonra en geç bir ay içinde top- lantı yapılacak. Toplanünın günü ilçe seçim kurulu başkanı tarafından toplantı yürütme kurulunun görüşü almarak be- lirlenecek. -Kesinleşen listede yer alan üyelerin bir başka par- tiye üye olmalan toplantıya katılmalannı engellemeyecek. Bu kişiler için dört ay süreyle, Siyasi Partiler Yasası'nda yer alan "birden fazla siyasi partiye üye olunamayacağı' hükmü uy- gulanmayacak. -Kesinleşen listedeki üyelerin katıhmıyla yapılacak topiantı- nın başkaniıgmı en yaşlı üye yürütecek. -Toplantıda partinin deva- mına karar verilirse.ilk olağan kongreye kadar görev yapmak üzere. kapatilan partinin son merkez organlan geçicı olarak görevlendirilecek ya da yeni ge- çici merkez organlan seçilecek. -Partinin ılk olağan genel kuru- lu da tüzelkişilik kazandığı ta- rihten itibaren altı ay içinde yapılacak. -Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kapatilan siyasi parti ile ilgili herhangi bir karar veril- mezse parti feshedilmiş sayıla- cak ve tüm mallan Hazine'ye devredilecek. Bu aşamadan sonra sözkonusu partinin ad, rumuz ve amblemleri de başka siyasi partilerce kullanılabile- cek. -Yasaya eklenen geçici mad- deyle MHP'nin malvarlığın- dan. tapusu eski genel başkanı Alpaslan Türkeş"e ait olanlar CHP Gençlik KoUarı üyekri eski CHP Gend Merkezi önünde. (Fotoğraf: FARUK ALTINTAŞ) Baykalcılar, pazartesi günü yapılacak PM'de birleşmeyi gündemegetirecek SHP'de ilk CHP ûı tması• SHP'de ilk CHP kavgası pazartesi günü başlayacak. Genel Başkan Erdal İnönü: Büyük olanda birleşilir. Baykalcı kanat, pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında CHP'de birleşmeyi gündeme getirecek ANKARA (Cumhuriyet Bu- SHP içindeki ilk CHP kavgası, rosu) - SHP içinde CHP konu- ! " - sunda çıkan görüş aynüklan giderek tırmanıyor. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün SHP'de birleşme görüşü, Bay- kalcı kanat tarafindan tepkiyle karşılandı. İnönü ise, "Benim sözlerimi kimse üzerine alma- sın. Ben CHP'nin üyesi de.dele- gesi de değilim. Ama oradaki SHP'lilere söylüyorum. CHP çok önemli, ama birleşme bü- yükte olur. SHP 12 yılda epey yol kaydetti" diye konuştu. İnönü ve Baykal yanhlan ara- sında pazartesi günü toplana- cak Parti Meclisi'nde (PM) ve- rilecek. CHP yöneticileri de yann İstanbul'da bölge toplan- tısı yapacaklar. İnönü partisinin grup toplan- tasında yaptığı konuşmada da CHP'nin yeniden açılması ko- nusunda görüşlerini daha önce açıkladığmı ve yardım istediği- ni söyleyerek. 'CHP'nin açılışı demokrasinin geiişimıne katkı yapacak. SHP bugün hem ikti- darda hem de Türkiye'de sos- yal demokrasinin başlıca partisi olarak bulunduğu yeri daha ge- üşiirecektir" dedi. Baykal ekibi, "Birleşme bütün sosyal de- mokrat tabanı kapsayacak şe- kilde CHP'de olabilir. Burada önemli olan bu birliktir. SHP koalisyonu tehlikeye sokma- dan bu birleşmeyi gerçekleştire- bilir. SHP'nin adı da CHP olur ve koalisyon devam eder. An- cak Sayın İnönü erken ve talih- siz bir açıklamayla, daha parti kurullan konuyu ele almadan bir karşı tavır sergjledi." SHP içinde CHP'nin sosyal demokrat tabanda bir üçüncü parti olması olasılığı veya SHP'den kopacağı ileri sürülen milletvekillerinin sayılan üze- nnde de yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Bi» iddiaya göre, CHP konusunda yönetim ikna edilemezse Deniz Baykal ve ar- kadaşlan kuniltay loplamı için harekete geçecekler ve CHP'de birleşme konusunda örgüt des- teği sağlamaya çalışacaklar. Bu grupla birlikte SHP'den kopa- bilecek milletvekillerinin sayısı- nın ise 15'i bulabileceği belirtili- yor. Bir başka sava göreyse Erdal İnönü, Deniz Baykal ve arka- daşlannı partiden uzaklaştır- mak ve yalnız bırakmak için CHP'yi öne sürerek bir "kur- tulma operasyonu" başlatacak. öte yandan CHP için şimdi- den delege hesaplan yapılmaya başlandı. kendisıne veril'^ek. Yasaya gö- re, kapatilan partilerin taşmır ve taşınmaz mallan 16 Ekim 1981 tarihinde tapuda ve diğer kayıtlarda sahibi görünen ger- çek ve tüzelkişilere iade edile- cek. Yasanın yürürlüğe girmesiy- le birlikte en hızlı hareket eden parti CHP olurken. diğer parti- lerin geleceği konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. AP'nin açılması şu aşamada DYP'nin gündeminde bulunmuyor. An- cak ANAP içindeki AP köken- lilerin DYP'ye alınmasını ko- laylaştırmak amacıyla AP formülünün uygulanabileceği belirtiliyor. MSP'nin açılması konusun- da da RP yönetiminde herhan- gi bir dalgalanma hıssedilmi- yor. Bu partinin malvarlığının RP'ye aktanlması işlevini yürü- tecek birçalışma yapılması bek- leniyor. MHP'de ise önümüzdeki günler kanşıklığa gebe. Genel Başkan Alpaslan Türkeş'e mu- halefet eden bir grubun yürüt- mekte olduğu "MHP açılmalı" kampanyasına Türkeş sıcak bakmıyor. Genel Başkan Yar- dıması Mehmet Irmak, MHP'- nin kurulması için son karan toplanacak olan MHP yöneti- cilerinin vereceğini söyledi. DP'de ise açılış çalışmalan gi- derek hızlanıyor. DP'nin son Genel İdare Kurulu üyeleri 1955 yılı ekim ayında yapılmış olan son kongrenin dclegelerin- den hayatta kalanlan belirle- meye başladıklannı söylediler. Demirel Üniversitesi kuruluyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DYP'nin önerisı. koalis- yon ortağı SHP tarafından be- İırlenıoce. Isparta'da kurulması kararlaştınlan Göller Üniversi- tcsı'nın adı Süleyman Demirel Cnıversitesi olarak değişlirildi. Milli Eğıtim Bakanı Köksal Topian. y ükseköğretim ku- rumlan için bütçeden bu yıl 9 ırılyon lira ödenek aynldığını belirterek yeni üniversitekurul- masına ilişkin tasannın bütçeye getirdiği yükün kamulaştırma bedeli hariç. 1991 fiyatlanyla 2S.5 ırilyon lira olduğunu açık- ladı. Kamulaştırma bedellerinin fıyatı günümüz fıyatlan göz önüne alındığmda söz konusu rakamın 40 milyan aşacağı be- lirtildi. Koalisyon hükümetinin yeni üniversite ve fakülteler ku- rulmasına ilişkin yasa tasansı TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi. Hükümetin, tasa- nda yer almamasına karşın TBMM'de Milli Eğitim ileplan ve bütçe komisyonlannda üç üniversite. bir yüksek teknoloji enstitüsü ile 105 fakülteyle bir- likte Türkiye'de yeni 21 üniver- site kurulmuş oldu. ÜGÜ ANAPlideri dünkü basın toplantısındapartide kopanlanfırtınalara ilişkin sorulan yanıtladı Yıhııaz:Ozal ile aranı açık değil• Mesut Yılmaz,kapatılan siyasi partilerin yeniden açılmasıyla meydana gelecek siyasi gelişmelerin koalisyon partilerini ilgilendireceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Cumhurbaşka- nı Turgut Özal ile arasının açık olmadığını belirtti. Yılmaz, ka- patilan siyasi partilerin yeniden açılmasıyla mey dana gelecek si- yasi gelişmelenn daha çok koa- lisyon ortaklannı ilgilendirece- ğini vurgulayarak. "Bu geliş- meler koalisyonun kaderinı etkileyebilecek nitelikte gözük- mektedir" dedi. Yılmaz, geliş- melerin DYP-ANAP koalisyo- nunu gündeme getirip getirme- yeceği konusunda ise. "ANAP kendi ilkelerine ve politik çizgi- sine uygun olarak bu gelişmele- ri izleyecektir" diye konuştu. Yılmaz. hükümetin Güney- doğu'daki uygulamalannı eleş- lirmek için dün TBMM'de dü/cnlediği basın toplantısın- da. partısine ilişkin sorulan da yanıtladı. Yılmaz. "Kapatilan siy asi partilerin yeniden açılma- sının yeni siyasi gelişmelere yol açıp açmayacağı ve kasımda da erken seçimin gündeme gelip gelmeyeceği" biçimindeki soru- ya şu karşılığı verdi: "Seçim konusunda falcılık yapmadım hiç. yapmam da. Ama biz muhalefet partisi ola- rak her an seçime hazır olmak durumundayız. Hükümetin bir süredir izlediği politikalar da, bu ihtimali daha cıddi olarak değerlendirmemizi gerektirecek niteliktedir. Kapatilan siyasi partilerin yeniden açılması par- ti olarak bızi etkılevebilecek bir oluşum değildir. Herhalde da- ha çok koalisyonu düşündür- mesi gereken bir konudur. Biz üzerinde zaman zaman fırtına- lar kopartılan. ama fırtınalar- dan etkilenmeden kendi çizgı- sinde tutarhlıkla yoluna devam eden bir partiyiz." Yılmaz, olası gelişmelerin DYP-ANAP koalisyonunun yolunu açıp açmayacağırun so- rulması üzerine de. "Bu geliş- meler daha çok koalisyon or- taklannı düşündürecek, koalis- yonun kaderini etkileyebilecek nitelikte gözükmektedir. Bizim dışımızda bir olaydır. ANAP. kendi ilkelerine ve politik çizgi- sine uygun olarak bu gelişmele- ri izleyecektir" dedi. Yılmaz, "Kasım ayında milli birlik hü- kümeti aranırsa, içinde yer aJır mısmız?" sorusuna ise. "Bana, geleceğe ilişkin falcılık yaptır- maya çalışıyorsunuz. Onu yap- mam" karşılığmı verdi. Yılmaz. partisinin üzerinde kopanldığı- nı soylediği fırtınalarla ilişkin soruy u da şöyle yanıtladı: "'Sansasyon boşluğundan. Hayati konularda çok önemli gelişmeler yasanırken ANAP içinde suni birtakım firtınalar koparmak. habercilik açısın- dan daha cazip geliyor. Bunu teşvik eden birtakım siyasi çev- reler de olabilir. Özellikle ikti- dar kanadından bu teşviklerin olduğuna dair bilgilerimiz var- dır. Ama dışımızda kopartılan bu suni fırtınalarla ne ANAP'a yön vermek, ne de Türkiye'nin meselelerine çözüm getirmek mümkündür." Yılmaz, "Cumhurbaşkanı ile aranızın açık olduğu haberleri gerçek mi?" biçimindeki soru- yu, "Tabii ki gerçek değil. Bu tür dedikodularla, haberlerle. Türkiye'nin önemli meseleleri- nin gündemden kaçınlması. belki hükümetin işine gelir. ama anamuhalefet partisi ola- rak bızı son derece rahatsız eder" biçiminde yanıtladı. Yılmaz, bölücü terör olayla- nnda bir tınnanma yaşandığını belirterek. 1984 yıhndan bu ya- na meydana gelen terör oiayla- nnın üçte birinın bu yılın ilk altı ayında meydana geldiğini söy- ledi. Geçen dört ay içinde böl- gede 735 terör olayı olduğunu. I45*i vatandaş. I51'i güvenlik görev lisı olmak üzere 300dola- yında insanın bu olaylarda ya- şamını yıtirdiğini vurgulayan Yılmaz. "Olayların bu ölçüde. bu derece tırmanması kadar üzücü vc endişe verici bir du- rum da hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumudur. Başta- ki yaklaşımından 180 derece çarkeden hükümct. seyirci du- rumundadır" dedi. Fahrettin Kurt'tan öneri: POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA CHP'nin Yeniden Açılması Üzerine... Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, 12 Eylül askeri yöne- fıminin kapattığı siyasi partilerin yeniden açılmasını öngören yasayı onaylayacağını daha önce yazmıştık... Özal, yasayı onayladı ve özellikle sosyaldemokrat kesimde beklenen kavga da böylece başlaaı... SHP lideri Erdal İnönü, "CHP SHP'ye katılsın. Sonra adımız CHP olur" diyor. Parti içi muhalefet ise tam tersini söylüyor. "SHP CHP'ye katılmalıdır..." CHP'yi oluşturma girişimlerinde bulunan ekibin söz- oilerinden Erol Tuncer'in açıklaması ise şöyle: "CHP açık kalmalı, SHP ile DSP bu çatı altında birleş- meli.. " Tartışma bakalım daha ne kadar sürecek? Önemli olan sosyal demokratların birlikteliğidir. Onun için önce bu birliktelik sağlanmalıdır. SHP için- deki kavga ve DSP'nin tutumu sanırız CHP hareketine olumsuz etki yapacaktır. SHP kulislerinde şimdilerde yaygın hava şu: 20-25 milletvekili SHP'den ayrılıp CHP'ye geçe- cek..." Yaklaşık ıkı aydır böyle bir senaryo gündemde... Kimi SHP'lilerle konuşurken soruyoruz: "CHP mi SHP'ye, SHP mi CHP'ye katılmalı?'' Değişik yanıtlar alıyoruz... Şöyle- "CHP kurultayı toplanmalı, SHP'ye katılma karan almalıdır. Daha sonra SHP kurultayı toplanmalıdır. Adı CHP olarak değiştirilmelidir. Bunun dışında bir formül geçersizolur..." Bunun tam tersi bir görüş: "SHP kurultayı toplanmalıdır. SHP, CHP olarak adını değiştirmelidir. SHP, CHP'ye katılmalıdır...' Inonu ne diyor? SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, öteden beri "Ben olaya SHP'Iİ olarak bakıyorum" diyor. İnönü'nün böyle düşünmesi doğal Şöyle konuşuyor inönü: "CHP'liler bana soruyortar, kurultay olduğunda biz ne yapacağız, dıye. Ben de diyorum ki, en basit şey SHPye katılma karan alınmalıdır. SHP içinde CHP'yi devam ettirmektir. CHP'nin son genel yönetim kurulu, deseler ki, biz CHP adını size vereceğız, onu da alırız. ' CHP yönetiminin sözcüsü Erol Tuncer ise amaçlan- nın SHP ve DSP'yi CHP çatısı altında birleştirmek oldu- ğunu söylüyor. Erol Tuncer'in açıklamasına şöyle bir göz atalım: "Bu yaklaşımımızla CHP örgütünden, CHP'li taban- dan, CHP'li olmayan, ama sol kesimden biz büyük bir destekaldık..." Erol Tuncer ve arkadaşlarıyla konuşurken, onların tek amaçlannın solu CHP çatısı altında toplamaktan başka bir düşünceleri olmadığını gözledik. Onlara çeşitli sorular yönelttik, onlar da bize görüş- lerimizi sordular, anlattık. SHP'de eksik olan, onu bir türlü dinamik bir siyasal partı konumuna getirmeyen etken şuydu: "Sağlıksız örgütlenme..." 1980 öncesi CHP'de böyle bir bozukluk yoktu. örgüt disiplini vardı Öyle belediye başkanları, parti genel sekreterıne, genel sekreter yardımcısına kafa tuta- maz, telefonu şak' diye yüzlerine kapatamazdt. Dün Milliyet'te yer alan CHP'li eski bakanlardan Tar- han Erdem'in açıklamasının son bölümünü doğruyu bulmak bakımından aktarıyoruz: "Eskimiş kurum ve örgütlerin yenilenmesi karan diğer bütün doğrulann onundedir..." Yine eski bakanlardan Necdet Uğur'un açıklaması da şöyleydi: "CHP'nin yeni baştan kurulması çeşitli açılardan yararlı bir girişimdir. CHP herhangi bir parti değildir. Cumhuriyet in ve devrimlerin ve bugünku çağdaş Tür- kiye'nin oluşumunda büyük katkısı vardır. Bu katkı tarihin bir malı olmuş da değildir..." Sosyal demokrat tabanda CHP olayına sıcak bakıldı- ğını söyleyebıliriz... Hem SHP'liler hem de DSP'liler, "CHP solu birleşti- rir" değerlendirmesi yapıyorlar... Şunu da söyleyenler var: "CHP misyonunu tamamladı..." Bize göre tamamlamadı... CHP çağdaş bir siyasal partiydi. Çağa ayak uydurdu- ğu gibi, yenileşmeye de açıktı. CHP üstelik siyasi kad- rolarını yetiştiren bir okuldu. CHP 9 eylül günü yeniden açılacak... Bu tartışmaların yapılması, yani "SHP mi CHP'ye ka- tılsın" ya da "CHP'mi SHP'ye katılsın" ikilemi, sonucu değ iştirmeyecektir. Çünkü, CHP açılacak, her şey yerli yerini bulacak- tır..'. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu HEP'e kapatma davası ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - \'argıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. HEP'in kapaül- ması ıçın Anayasa Mahke- mesi'nde dava açtı. Yargıtay Cumhuriyeı Başsavcısı Haluk Yardımcfnın hazırladığı id- diananıadc. HEP'in "devletin ülkesı ve mılletiyle bölünmez büıünlüğü aleyh'ine faaliyette bulunduğu ve kanunsuz siyasi faalıyctlerin mıhrakı halıne geldiği" vurgulandı. Anayasa Mahkemesi'ne dün öğlc saatlerinde iletilen id- dianamcde, HEP'in, Başlangıç Güler Sabancı îstanbul 9 abaşkan olsun ANKARA (ANKA) - Semra Özal ile sürtüşmesi nedeniyle ANAP Genel Başkan Yardım- cılığı görevinden ıstıfa eden Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt. İstanbul il başkanlığı için Güler Sabancı'yı önerdi. Fah- rertin Kurt, ANKA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul il başkan- lığı için çok sayıda adayın ismi- nin geçmesine rağmen kendi gönlünde yatan ismin "Güler Sabancı" olduğunu söyledi. İstanbul il başkanlığı koltu- ğunu "bir bayanın boşalttığı- m", yerinin yine bir bayanla doldurulması gerektiğini ifade eden ANAP Trabzon Milletve- kili Fahrettin Kurt şunlan söy- ledi: "İstanbul il başkanlığının neden değişmesi gerektiğine ilişkin gerekçelerimi sıralarruş- tım. Şimdi değişik arkadaşlan- mızın ısmi geçiyor. bunîann hepsi değerli arkadaşlanmız. Ancak hepsine itiraz eden grup- lar çıkıyor. Tüm İstanbul mil- letvekilleri ve örgütünün be- nimseyeceği, daha önce her- hangi bir hizbe kanşmamış, popülaritesi olan, İstanbul'u iyi bilen. iyi tanınan ve denenme- miş biri olması gerekir. Bütün bunlar sıralandığında da benim aklıma hemen Güler Sabancı geliyor. Hem de bir bayanın koltuğunu yine bir bayanla dol- durmuş olunız." kısmı. 2. 3. 4. 14. 66, 69. mad- delcriyle Siyasi Partiler Ya- susı'nın 78. 80 ve 81. maddele- rine aykın hareket ettiği öne sürüldü. İddianamesinde HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenaze töreni sırasın- da meydana gelen olaylardan sonra parti hakkında inceleme başlatıldığını kaydeden Yar- dııncı. o zamandan beri parti- nin tüm faaiiyetlerinin değer- lendırildiğini ve kapatma davası açılması karanna vanl- dığını anlattı. Anayasanın 2. maddesi Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcılığı'nın, iddianamesinde kapatma gerekçesi olarak ileri sürdüğü anayasanın 2. madde- sinde "TC'nin, toplumun hu- zuru. milli dayanışma veadalet anlayışı içinde insan haklanna saygılı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Başlangıç'ta belirtilen te- mel ilkelere dayanan demok- ratik. laik ve sosyal bir hukuk devlcti olduğu" belirtiliyor. Türkiye Devleti'nin üikesi ve millctiyle bölünmez bir bütün olduğunu hükme bağlayan anayjvının 3. maddesi "resmi dılin Türkçe ve bayrağın beyaz ayyıldızlı bayrak" olduğunu belırliyor. Anayasanın 4. mad- desi. devletin şeklinin, cumhu- nyctin niteliklerinin ve üçüncü madde hükümlerinin değiştiri- lemcyeccğini öngörüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle