12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4TEMMUZ1992 CUMARTESİ CUMHURIYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 17 Mülki amirlere makam tazminatı ödenecek PKK Iraıı'daıı sızmayaçahşıyory ç a ş y• İçışkrri Bakanı İsmet Sezgın PKK'run Irak'tan Iran'a geçtiğıni soyledj. Bakan, geçen çarşamba günü Batman Hava Üssu'nden havalandıktan sonra K Irak'ta duşen F-104 uçağmdala Üsteğmen pılot Cemıl Kaya'dan he- nuz haber alınamadığını bıldırdı ANKARA (Cumhurivet Bu- Sezgın. kaymakam ve bu sı- rosu)-Içı şlen Bakanı İsmet Sez- fatı kazanmış olup Içışlen Ba- gın makam tazmınatlannın arttınldığını açıkladı Duzenle- dıgı basın toplantısında bakan- lığının çalışmalanvla ılgılı bılgı veren Sezgın PKK nın Iran uzennden sızmaya çalıştığını belırterek onumüzdekı gunler- de bu ulkeyle ılışkılenn >oğun- laştınlacağını so>ledı Sezgın, Kuzey Irak'ta duşen F-104 npı savaş uçağının pılotu Cemıl Kaya'nın hâla bulunamadığını açıkladı kanlıgı merkez ve taşra teşkıla- tında gorev yapanlardan kaza- nılmış hak aylıklan bınncı derecede olanlara. bın 500 gos- terge rakamının memur maaş katsayısı ıle çarpımı sonucu bu- lunacak mıktarda "makam taz- minatı odeneceğını bıldırdı Mulkı ıdare amın sınıfında hız- met verenlenn emeklı olduk- tan sonra da makam tazminatı tutannda odenek alacaklannı kaydeden Sezgın, makam taz- mınaiı alan \alılere bu odene- ğın venlmesı ıçın konulan ıl valılığı yapmış olma ' koşulu- nun kaldınldığını ıfade ettı Sezgın Buna gore ıl valılığı suresme bakılmaksızın gerek merkezde. gerekse taşrada, valı olarak en az ıkı yıl sureyle gorev yapanlar, emeklı olduktan son- ra da kcndılenne odenen ma- kam tazminatı mıktannda. hayatta olduklan surece odenek almava devam edeceklerdır" dedı Sezgın. 6136 sayılı yasada ya- pılan dcğışıklıkle ruhsatsız ateş- İı sılahlar ve mermıler, TCK'da sayılan dınamıt, bomba veya benzen maddelen yasarun yu- rurluğe gırmesınden sonra 1 a> ıçınde teslım edenler hakkmda takıbat >apılmayacağını ka>- deden Sezgın terore bulaşanla- n teslım olma>a çağırdı Sezgın. bırgazeteanjn sorusu uzenne 1 temmuz çarşamba gunu sılahb keşıf yapmak uzere Batman Hava Ussu nden havalandıktan sonra Kuzey Irak topraklanna duşen 2 Tak- tık Hava Kuvvet Komutanüğı emnndekı F-104 tıpı savaş uça- ğının pılotu Cemıl Kaya'dan dün sabaha kadar haber alına- madığını belırttı Genelkurmay Başkanlığı da kayıp pılottan halen bır haber alınamadığını, ancak araştırma ve kunarma faalıyetlennm de- vam ettığını bıldırdı Genelkur- may Başkanlığı kaynaklann- dan edınılen bılgı>e gore, geçtı- ğımız çarşamba gunu karşı OLAYLARIN Irak'tan Ankara'ya nota ARDENDAKI Batman ussunden sılahh keşıf harekatı ıçın havalanan 4 F- 104 ucağı Şemdınlı nın 20 kılo- metre guneyınde. Turkıye sını- nndan 10 kılometre kadar uzaklıkta Kuzey Irak'a gırdıler Asken kaynaklara gore, hare- kat sırasında bolgede bulunan PKK mılıtanlanna ağır zaıyat verdınlırken, onlarca kışının cesedının bulunduğu hava fo- toğraflan çekıldı Genelkur- may kaynaklan, " 100'un uze- nnde zaıyat verdınldığı değer- lendınlmektedır" dedıler Aynı kaynaklar, kendılenne Kuzey Irak'takı 300-400 kışılık PKK kamplannda yaklaşık 50-60 kı- şılık mılıtan bır grubun kaidığı- nı. yanlannda da çok sayıda yetıştınlmek uzere "'çocuğun" bulunduguna ılışkın ıstıhbarat geldığını belırterek, "Bu çocuk- lardakorkuıçmdeler Nevapa- caklannı bılerriıyorlar Örgutte de buyûk panıİc ve moral bo- zukluğu var" dıye konuştular Sezgın, Sunye'de faahyetlen- ne son veren PKK mılıtanlan- nın Irak sınınndan geçüklen İran'dan Turkıye'ye sızmaya çalıştıklannı, bazen başanya ulaştıklannı, ancak buyuk ka- yıplar verdıklennı anlattı Sez- gın, "Yakın bırgelecekte Iran'- la yaptığımız dıplomatık goruş- melenn daha da artacağını ıkılı temaslara gjnleceğını umuyo- rum" dedı fsmet Sezgın. "Iran'a bırgezı yapma>ı duşu- nuyor musunuz 9 " sorusuna. "Gerekırse nıçm yapmayayım" yanıtıru verdı Sınır ötesi harekât GERCEK • Baştarafi 1. Sayfada ile SHP içinde yer alan ve ozerk ve çağdaş bır unıversıte ile ılis- kili bir oturuma katüma sorum- luluğunu taşımadığı anlaşılan kişilere aittir." Unıversıte öğretım Üyelerı Derneğı Yonetım Kurulu bıldı- rısınde gorülduğu gıbı YÖK so- rununu çözmek kolay değıl. Ko- alısyon partılermde YÖK'u aş- mak yolunda yeterınce bılmç bı- nkımi yok. Nıtekım koalısyon protokolunu uygulamak yolun- dakı her gırışım bu ertgeie takı- lıyor. Bır engel daha var Bu uçuncu engel, Türkıye üniversıtelerındekt öğrettm uye- lennden kaynaklanıyor Eğer ünıversıtenın yapısı yeterınce çağdaşlaşmış bılım adamlarm- dan oluşsaydı YÖK çoktan ta- nhe gomulürdü. Şımdı ünıversıtenın sırtında- kı YÖK kambunınu atmak ıçın bırfırsat daha ortaya çıkmıştır Meclıs'tekı son gelışmeler uzen- ne Unıversıte Öğretım Üyelerı Derneğı Yönetım Kurulu şu çağ- rıyt yapıyor. YÖK usulunce yapılacak ye- nı rektör seçımı, gerçekte bır se- çım değıl, bır atamaya seçım go- rUnttisıi vermek' ıçın hazırlan- mıstır "Bu seçimde oy kullan- mak, YÖK sisteminin işleyisıne katkıda bulunmak demektir. YÖK'e yeni bir destek vermek demektir. Bu seçimde oy kullan- mak, YOK'un oyununa gelmek demektir. Bu nedenle bu tum meslektaşlanmızı ozerk univer- site dayanışmasına çağınyoruz. Bitler aday gostermeyeceğiz, hiçbir aday için oy kullanmaya- cağız. Gostermelik seçime aday yok, oy yok!.." Unıversıte öğretım uyelerının bu çağrıya ne ölçude yanıt ve- receklerı meraka değer. YÖK düzemnı değıştırmek ıçın koalısyon protokolune ım- za atmıs hükumete bakalım unı- versıte ıçınden nasıl bır destek verılecek. • • • PKK karakol bastı: 6 ölü Haber Vlerkezi - Şırnak ta Taşkonak Jandarma Kara- kolu nu basan PKK lı grubu, ıkısı astsubav 6 guvenlık go- rev lısını oldurdu Oncekı gece saat 21 30 sıra- lunndd karakofa saldıran te- ronstlerle guvenlık guçlen arasında çıkan çatışmada ast- subavlar Bayram Yıldız ve Guven Aldemır. jandarma onbaşı Recep Tahtacı ıle jan- darma erlen Isa Ozmen AIı Demırdağ ve Nurettm Kadı- oelu oldu Mardın ın Mıdyat. Şırnak ın Sılopı ve Van"ın Çaldıran ılçelen kırsal kesı- mındekı çatışmalarda da uç PKK lı olduruldu Bu arada Bıtlısın Mutkı ılçesınde ope- rasvon yapan jandarma tı- mınden bır enn sılahının ka- zaen ateşlenmesı sonucu ıkı er >aralandı Erlerden Fevzı Topçu hastaneye kaldınlırken voldaoldu Şanlıurfa'da oncekı gun kımlığı belırsız kışılenn sılahh saldınsında olen Zıraat Fa- kultesı mustahdemı Ramazan Şatın dun Batman da >apılan cenaze torenınde olay çıktı Cenazeye katılan yaklaşık 2 bın 500 kışıye, mezarlığa gı- dıştc guvenlık guçlennın mü- dahale etmesı uzenne 4 kışı yaralandı Guvenlık güçlen daha sonra cenaze>ı alarak Ikıztepe Koyu'nde toprağa verdı Avnı saatlerde Batman ıl merkezınde Huseyın Doğuş (23ı ddlı bır genç kımlığı belır- si? kışılenn sılahh saldınsında vaşamını vıtırdı RÖNESANS fiVGİLTERFSİIVDE TÜRKLER Nazan Aksoy 10 000 hra(KDV ıçınde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu hıanbul ödemeli gondcrilmez. • Baştarafi l. Sayfada Bağdat yonetımının BM Gu- venlık Konseyı Başkam Paul Notterdam'agonderdığı mesaj- da, Amenka ve Ingılız uçaklan- nıtr Irak'ın Musul ve Nmeva ıllenne bağlı kasaba ve koylen- nın buğday ve arpa ekılı tarlala- nna ateş açarak bmlerce ton mahsulu ve çok sayıda tarım aletlerını kullanılamaz duru- ma getırdıklen behrülıyor Baş- vuruda, şu goruşlere yer venldı "Anlaşılıyor la, Amenkan ve Ingılız uçaklan, uçuşlannı tek tek yapmayarak, alçak sevıye- de uçup bınkmış tonlarca hu- bubatı ve tarlaları yakmışlar- dır Ve yıne anlaşılmıştır kı, bu uçaklar daha oncekı uçuşlann- da ateş açmamış ancak hasat mevsımmde kasten böyle bır eylemde bulunmuşlardır " Irak, yaalı başvurusunda, saldınlann sorumluluğunu ABD ve Ingıltere'ye yukledığı- nı dıle getırerek, soz konusu ey- lemlenn durdurulmasıru ve uğranılan zararlann tazmınını ıstedı Irak'ın Ankara Buvukel- El Tıkntı, "Irak, Kerkuk- Yumurtalık hattı dışında bır B psı El-Tıkntı, Cumhunyet'e yaptığj açıklamada, muttefık ş kuvvetlenn en son geçen hafta yolla petrol akıtmak ıçın BM'- bır kez daha saldında bulun- ye resmı başvuruda bulundu duklannı ılen surerek, bu saldı- mu r ' sorusunu "Evet BM'de nlann amaarun Irak'ta ambar- yaptığımız goruşmelerde. go nedenı> le yaşanılan sıkıntı- lan daha da artırmak olduğunu savundu Tıkntı, saldınlar so- nucu kullanılamaz hale gelen tanm makınalannın, BM'nın uyguladığı ambargo nedenıyle yenılenemedığını soyleyerek, Turkıye den. Irak'a karşı uygu- lanan ambargonun kaldınlma- sı ıçın daha fazla destek ıstedık- lenru belırttı Çekıç Guç uçaklanrun saldı- nlanyla ılgılı olarak, Tıkntı, geçen hafta Turk Dışışlen Ba- kanlığına bır nota gondererek, saldınlann "tekrarianmaması ve Turkıye'nın bu tur saldınlan kınamasını" ıstedıklennı bıldır- dı Tıkntı, saldınlann durdu- rulmasj konusunda, "kardeş Turk halkından bu ınsanhk dışı tutumlara karşı seslennı yuk- seltmelennı ıstıyoruz'" dedı Irak"a tanınan kotanın, Irak'ın ıstedığı yollardan yapılması ıçın başvuruda bulunduk" dıyerek yanıtladı Tıkntı, Kuzey Irak'- takı Kurt temsılalennı tanıma- dıklannı ve onlann boru hatü- na saldırmayacaklan yolunda Turkıve>e verdıklen güvence- lere ınanmadıklannı soyledı Boru hattınm açılabılmesı ıçın, hattın geçtığı bolgelen kontrol edebılmelen gerektığını soyle- yen Tıkntı, Çekıç Guç'ün bu bolgede banş ve ıstıkrara katkı- da bulunmadığını soyledı Bağdat'a temsilci Tıknü. Turkıye'nın Bağdat'a temsıla gondermesırun 'doğal bır gelışme" olacağıru vurgulaya- rak, Turkıye-Irak ılışkilenrun eskj duzevme gelmesını ıstedıkle- nnı ve bu yonde çalışmalara de- vam edeceklennı soyledı • Baştarafi 1. Sayfada nırotesı harckâtla ılgılı anlaşma kaiktığı ıçın bu tur yazılan za- man zaman ven>or Gereklı vanıtlar da venlıvor Bu vazış- malar normaldır"bıçımınde konuştular Irak'ın Kerkuk- Yumurtalık petrol boru hattı yenne gunevden petrol satma ısteğının Oışışlen Bakanı Hık- met Çetın ıle Tank Azız arasın- da Rıo'da vapılan goruşmede ele almdığ] da bıldınlıvor Bu gınşımın >anlış olacağmın Çe- tın tarafından Azız'e ıfade edıl- dığı. bu konunun henuz sonuca bağlanmadığı da edınılen bılgı- ler arasında Bu arada Irak'ın guvenlık gerekçesı ıle Kerkük- Yumurtahk petrol boru hattını kullanmak ıstememesının ba- hane olduğu çunku gerek Tala- banı gerekse Barzam'nın bu konuda kesın guvence verdıkle- n ıfade edılıvor Irak'ın petrol satışı ıçın ılk 1,5 mılyon tonluk ıhracatı guney- dekı boru hattından yapmak ıstedığı ancak bu boru hattının kapasıtesının zaten Irak'ın ıh- racatını karşılamaya yeterlı olmadığı da behrülıyor Bu ara- da guneyden yapılacak ıhracat- ta ölçum sorununun ortadan kalkamayacağı çunku bu olçu- mun mutlaka yapılmak zorun- da bulunduğu da hatırlatılıyor Dışışlen yetkıhlen Irakın Turkıye"ye rağmen BM'de ıste- dığını yaptıramayacağıru soy- luyorlar Irak'ın petrol satışın- dan elde edılecek gelınn BM de toplanacağını belırten yetkılı- ler, BM'nın bu parayı oncelıkle Kuzey Irak'takı BM yardımla- nna karşılık olarak kullanaca- ğını da hatırlatıyorlar Dışışlen kaynaklan, Irak'ın tutumunun kendı çıkarlarını on plana çıkaran bır yaklaşım ol- duğunu belırterek petrol kota- sının bellı bır mıktannın Ker- kuk-Vumurtalık hattından, bellı bır bolumunün de gunev- dekı boru hattından satılmasını kapsayan orta yol'un BM tara- fından daha gerçekçı balunaca- ğına dıkkat çekıyorlar Turkıye ıkı >ıldır kullanılmayan petrol boru hattından 1 mılyar dolar zarara uğramış bulunuyor ispanya nın boğaları ve Flamenko dansçılarıy la unlu bu j^uzel kentını gezıp gormenız ve O l ı m p ı y a t l a r j yerınde ızle\ebılmenız ı^ın THV den yenı bır ımkân' 13 Temmuz dnn ıtıbaren haftada ıkı gun (Pazdrtesı-Perşembe) non-slop Barcelona' THY nın B 737 uçaklarıvla' Guvenle konlorla' Uçuş No. TK619 TK620 Donem 1 3 Temmuz / 13 Temmuz 24 24 Ekım Ekım Gun 1-4 1-4 Kalkış İST 10 BCN 13 20 55 Varış 12 55 18 10 BCN İST Uçak Tipi B737 B737 TÜRK HAVA YOLLARIG o k I e r d e v ı n ı z GOZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada 1963 yılında çatışmalar şıddetlenır 1964 yılında da Kur- dıstan Demokrat Partısı yonetıcılerı arasında uyuşmazlık başlar 11 Mart 1970 gunü Irak BAAS Partısı adına Saddam Huseyın El- Tıkntı ıle Kurdıstan Demokrat Partısı lıderı Molla Mustafa Barzanı ozerklık anlaşması ımzalarlar, 16 Temmuz 1970 gunu de Irak Anayasası nda Kurtlere ozerklık venlmesı ıle ılgılı değışıklıkler yapılır 11 Mart 1974 tarıhınde bır ozerlık yasası çıkarılır, KDP bu yasaya karşı çıkınca BAAS rejımı ıle Barzam'nın 'peşmergelerı' arasında savaş başlar Bu savaşta Iran Şahı Pehlevı Kurtlerı destekler Iran ve Irak arasında Şat-ul-Arab" Nehrı konusundakı uyuş- mazlık Cezayır'de 6 Mart 1975 gunlu anlaşma ıle geçıcı de olsa çozulur Iran bu anlaşma ve uzlaşmadan sonra Kurtlerı desteklemekten vazgeçer Amenka nın Kurtlere desteğı Başkan Nıxon ve Dışışle- rı Bakanı Dr Kıssınger'ın 1972 yılında Tahran da Şah ıle goruşmelerı ıle sağlanmıştır Molla Mustafa Barzanı 1974 ayaklanması oncesınde VVashıngton'a bır Kurt ku- rulu gondererek yapılacak lojıstık bırsılah yardımı konu- sunda ayrıntıları saptar Barzanı nın lıderlığındekı ayaklanma ABD desteğımn fran uzennden sağlanmasından sonra başlar ABD des- teğı Iran ve Irak arasındakı Cezayır Antlaşması ndan sonra kesılır 1974 yılında Kurtlerı ayaklanmaya kışkırtan ABD, bu anlasmadan sonra Kurtlerı de Barzanı yı de satar' Barzanı 8 Şubat 1977 gunu Amerıka da ' 2933 Melanıe Lane Oakton Vırgınıa ' adresınden ABD Başkanı Car- ter'a gonderdığı mektupta 'Kurt ayaklanmasınm hem Bırleşık Devletlerden hem Iran'dan destek goreceğı soylendı"dıyerek Kurt ayaklanmasınm ardındakı Amerı- kan desteğını açıklar Barzanı aynı mektubunda,"Eğer Amenka'nın verdığı soze tam olarak ınanmasaydım halkımı bu felaketten kurtarabılırdım dıye yakınır ve mektubunu "Yanm asır- dan fazla bır zamandır halkım butun guvenını, umudunu bana bağladı Şımdı ben bu umudu sıze devredıyorum" dıye bıtırır Molla Mustafa Barzanı, bu mektubu yazdıktan ıkı yıl sonra da -1 Mart 1979 günü- Rochester kentınde bır Amenkan hastanesınde ölur Bu Kürt öykusu bu kadarla da bıtmez 1959 yılında "Kurdıstan Demokrat Partısı" partı mer- kez komıtesıne secılen avukat Celal Talabanı, 1964 yılın- da Barzanı ıle uyuşmazlığa duştukten sonra Iran a sığın- mış daha sonra da -1966 baharında- Bağdat a yerleş- mış BAAS hukumetı ıle uzlaşmıştır KDP'nın karşı çıktığı sınırlı ozerklık bazı Kurtler tarafın- dan benımsenır BAAS rejımının ozerklık planını destek- leyenler arasında Molla Mustafa Barzanı nın oğlu Ubey- dullah Barzanı de vardır' BAAS rejımı, Kurt lıderlennden Taha Muhıddın Ma- ruf u da devlet başkanlığı yardımcılığına getırır 'Kurdıstan Yurtsever Bırlığı KDP'ye Celal Talabanı ve otekı Kurt gruplarının muhalefetıyle gelışır Yıllar geçer, Celal Talabanı bu kez de PKK ıle 1 Nısan 1988 tarıhınde Turkıye Cumhurıyetı ne karşı "sılahh mu- cadele kararı" alır Amerıka Korfez savaşından sonra, Kuzey Irak'ta 1975 yılında sattığı Kurtlerı yenıden destekler, bu yuzden Tur- Wye hem Talabanı hem de Barzanı ıle sıcak ılışkıler ku- rar Bu yenı yakınlaşmalar PKK ıle Talabanı ılışkılerını de bozar Kurt (ıderten arasındakı "ıttıfakları" olduğu gıbı duş- manlık ve çatışmaları da -gorülduğu gıbı-Amenkan sıya- setı belırler 1920 yılında Ingılızlerın elıyle Sevres Antlaşması ıle verılmek ıstenen Kurt ozerklığı bu kez ABD tarafından "Çekıç Guç' aracılığı ıle sağlanır Öyku burada da bıtmez PKK nın kanlı eylemlerı ıle su- rer YÖK için bir hamle daha • Baştarafi 1. Sayfada olan Universıtelerarası Ku- rul'un yapısında da değışıklık yapıhyor Koalısyon hukumetı arasın- da "sorun" olan rektör se- (.ımlerıne getınlen değışıklıkle dc rektorlenn unıversıte öğre- tım uyelen dığer öğretım ele- manlan temsılcılen ve oğrencı tcmMİcılennın de bulunduğu bır kurul tarahndan seçılmesı esası getınlırken. rektorluk suresı de 4 jıla ındınlıyor Taslak avnca vuksek öğretım kurumlarındakı öğretım uye- lennın >onetıcı olanlan hanç. sıvası partılenn merkez or- ganlarında gorev alabılecekle- n hukmunu ıçenyor unıver- sıte oğrencılen de sıvası partı- lenn van kuruluşlanna u>e olabılecekler Yuksekoğretım Yasası nın bazı maddelennde değışıklık yapılması hakkındakı yasa taslağına gore oğrencılenn sosyal, kulturel ve sportıf faa- lıvetlerde etkın rol almalan ve oğretımlen ıle ılgılı karşılaş- tıklan sorunlan >önetıme ak- tarabılmelen vonetıa seçım- len ve kurullarda soz sahıbı olma olanağı tanıvacak oğ- rencı konsevı"nın kurulması ongoruluvor Taslak seçımle atananlar dışındakı rektör dekan mudur ve bolum baş- kanlannın seçımlennın bu vasanın vururluğe gırmesın- den sonra gerçekleştınlmesı- nı şu anda uvgulanan vasa gereğı gorevde bulunan vone- fıcılenn de vıne >enı \asanın kabulunden 15 gun sonra go- rev surelennın dolacağı huk- munu getınyor Buna gore taslak yasalaştığı takdırde. M temmuzda atanması ongoru- len rektorler dışında halen go- revde olan rektorlenn gorev surelen dolmuş oluj or Taslak. bunyesınde 10 pro- fesor ve doçent bulunmaı,an >enı kurulacak unıversıte ve >uksek teknolojı enstıtuîenn- de rektorlerın Mıllı Eğıtım Bakdnlıgı ve Başbakan ın onc receğı uç ada> arasındun ııım hurba^kanınca aıanması von temını getınvor Taslağa gore unıversıte rek- toru şu yontemle belırlenecek Rektör Yuksekoğretım den sonra cn a? |S vıl hıznKi vermış ve en a/ 5 vıl prolesoı luk \dpmi-, kışılerden hcr unı versıiede <> unıvTSiteve b fakulte dekanlan, enstıtu ve vuksekokul mudürlen ıle bu yuksekoğretım kurumlannın toplam profesor ve doçent sa- vısının vuzde 20'sı oranında her bınmın kendı aralannda seçeceklen öğretım uyesı (sa- dece doçent ve profesor) ıle on seçıcı kurulun uye sayısının yuzde 20'sı kadar yardıma doçent, yuzde 10'u kadar oğ- retım gorevlısı, araştırma go- rev lısı, okutman ve dığer öğre- tım vardımcılan ıle oğrencı konsevlennce belırlenecek her fakulteden bır oğrencı temsıl- cısınden oluşan "secıcı kurul'- un her bın ayn fakulteden olmak uzere belırleyeceğı uç adav arasından cumhurbaş- kanınca 4 yıl ıçın atanacak." Taslakta YOK, anayasal bır kuruluş olduğu gerekçesıyle kaldınlamazken yetkılen bu- vuk oranda kısıtlanıyor YÖK Denetleme Kurulu uyelığı de Genelkurmav Başkanlığı tem- sılcısının çıkanlmasıyla 9'a ındıniıyor Unıversıtelerarası Kurul, Unıversıtelerarası Genel Ku- rul Ljnıversıtelerarası Değer- lendırme ve Yurutme Ku- rulu ndan oluşuyor Unıversı- telerarası Genel Kurul. unıversıte rektorlen, Genel- kurmay Başkanlığı'nın sılahlı kuvvetlerden 4 yıl ıçın seçeceğı I profesör ıle her unıversıte se- natosunun o unıversıteden 4 yıl ıçın seçeceğı bırer profesor- den oluşuvor Taslakla getınlen bır başka venılık öğretım surelennın uzatılmasını ıçenvor Buna gore, 1 sınıfta en fazla 1 ders- ten ara sınıflarda uç dersten başansız olanlara 5 yıl ıçınde kullanacaklan uç sjnav hakkı vcnlerek, oğrencı affı >asası çıkanlmasının onune geçılme- sı amaçlanıyor Buna gore 2 >ıllık onlısans programında okuvan oğrencı. eğıtımını 4 >ılda, 4 vıllık lısans ıçın 7 5 >ıllık lısans programı ıçın de 8 yılda tdmamla>abılecek SATILIK FOTOCRAF MAkİNESİ Nıkon F2 body, MB1 motor (5 kademeh) f 2 8 Vıvıtar 24 mm objektıf Tel 512 05 05'ten 437 439 270468 numaralı ehhyetımı kaybettım Hukumsuzdur. VAIL KARABULUT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle