20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Tiîm Bireysel Bankacılık hizmetleri için Cumartesi gvnleri de bekleriz... PAMUKBANK Cumhuriyet Bugün Levent, Göztepç ve Ataköy şubeferimiz 10:00-17:00 arası nöbette! P A M U K B A N K M l l T l t l 69.YIL / SAYI 24377 / 3000 TL (KDV ıçındej KURUCUSU: YUMUS M B İ (1924-1945) BAŞYAZAR: MPtR UBÜ (1945-1991) 4 TEMMUZ 1992 CUMARTESİ Çekiç Güç uçakları ve petrol boru hattı tartışması Irak'tan nota• Irak'ın Ankara Büyü- kelçisi El Tıkriti, Çekiç Güç uçaklannın ekili alanlan yaktığını ileri sü- rerek hem BM Güvenlik Konseyi'ne başvurduk- lannı hem de Ankara'ya nota verdiklerini söyledi. HALUK GERAY ~ ANKARA - Irak, Çekiç Güç uçaklannın Türkiye'den kalka- rak, Irak içlerindeki sivil hedef- lere saldınlarda bulunduğunu ileri sürerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüs- tü toplantıya çajŞırdı. frak'ın Ankara Büyükelçisi El Tıkriti, Dısisleri'nin acıklaması Sınırötesi harekât istenmiyor Haber Merkezi-frak notası ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkijileri notanın dün geldığini ve sınırötesi herakât ileilgiü oldu- ğunu belırttiler.Notada uçaklann ekinleri yak- tığı gibi unsurlar bulunmadığını aynca bu bölgede ekin kalktığı için böyle bir uygulama- nın mantık olarak da doğru olmadığını söyle- dıler. Çekiç Güç uçaklannın bölgede herhangi bir harekâtı olmadığını ve İncirlik'te bulunan bu uçaklann zaman zaman keşif uçuşu yapüklan- nı, Irak notasının ise Tîirk uçaklannın zaman zaman yaptığı sınırötesi harekât ile ilgili oldu- ğunu söyleyen Dışişleri kaynaklan "Irak bu bölgeyi kendi topraklan olarak görüyor ve sı- UArkaaSa.l7,Sü.5'te Bağdat'ın, bu tür saldınlann •'tekrarlanmaması ve kınanma- sı" için Türkiye"ye diplomatik nota gönderdiğini bildirdi. El Tıkriti. Irak'ın. Yumurta- lık-Kerkük petrol boru hattı dışında petrol satabilmesi için BM'ye resmen başvurulduğu- nuda söyledi. Irak Büyükelçisi El Tıknti, Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada. İncirlik'ten havalanan Çekiç Güç uçaklannın geçtiği- mız haftalarda Irak'taki ekilı alanlara ve tanm makınalanna karşı "yangın bombası" kulla- narak ve "alçaktan uçuşlar ya- parak" saldınlarda bulunduğu- nu söyledi. El Tıkriti, bu geliş- meler üzerine. Irak'ın, haziran ayı sonunda BM Güvenlik Konseyi'ne yazılı başvuruda bu- lunarak, Amerika ve İngıltere'- den "uluslararası yasalarca yasaklanmış bu eylemlerinden vazgeçmelerini" ve zarann taz- minini istediğini ifade etti. An- kara'daki Batılı diplomatik kaynaklar, Irak'ın BM Güven- lik Konseyi'yle ilgili başvurusu- nun önceki gün kendilerine ulaştığını ve iddialar konusun- da soruşturmalara başladıkla- nnı belirtivorlar. UArkas,Sa.l7,Sû.2'de • ABD BOSNA İÇİN NABIZ YOKLUYOR 9. Savfada • SEZGÎN: PKK İRAN'DAN SIZIYOR ıı. Sayfada Yargı Reformu Yasası'nın görüşülmesi eylül ayına ertelendi Koalisyon ikıııale kaldı• ÜKt IZtaşnUr: Cumhurbaşkanı Turgut • KaPşMlkh MMir: Koalisyon ortaklan- • SÜrt nzatlMi: SHP 'nin yasanın eylülden özal'ın veto ettiği Yargı Reformu Yasası 1 nın yaptığı görüşmeler sonunda DYP, önceçıkması kaygısıyla onayladığı bir yıl- nın dün TBMM'de gündeme gelmesi, SHP'nin karşı çıkması nedeniyle hazırla- lık süre, DYP yöneticilerinin ısran üzerine koalisyon ortaklan DYP ile SHP arasında dığı değişiklik önergelerinden sekizini geri iki yıla çıkartıldı. Ancak koalisyon ortak- sorun yarattı. DYP'nin, özal'ın veto ge- çektiğini açıkladı. Buna karşıhk iki parti larırun Meclis tatile girmeden önce çıka- rekçeleri ve MGK'nın tavsiyelerini göz 'gözaltı süresi' 'tutuklama karan verilecek cağı yolundaki açıklamalarma karşın önünde bulundurarak yasada yapmayı durumlar' ve 'avukatlı sorgu'ya ilişkin ya- TBMM Danışma Kurulu yasanın görü- öngördüğü dokuz maddelik değişiklik ko- sa hükümlerinin bir yıllık süreyle DGM- şülmesini 19. sıraya aldı. M4. Sayfada nusunda SHP ve DYP yöneticileri önceki lerin görev alanına giren suçlarda uygu- İ N I A V A c 4 gece bir araya gelerek uzlaşmaya vardüar. lanmamasım benimsedi. A J ^ A Ş A Meclis'te çîğköfteli Ö ğ yg si (ÖZEP) miUetvekiUerinin, hükümetin uygulamalannı ve Gü- neydoğu'da meydana gelen olayları protesto etmek amacryla TBMM'de yaptıkları oturma eylemi. Genel Başkan Mahımıt AJmak'm dün düzenlediği basın toplannsıyla sona erdi. Alınak, basın toplanttsında "Bu eylemimizin hükümete uyarıcı niteükte olmasını diliyoruz. L'martz hükümet bundan sonra kendi prog- ramlarına ve koalisyon protokolüne bağlı kalarak böylesine ey- lemlere bir daha başvumlmayacak bir çalışma yapar" dedi. ÖZEP milletvekiUeri önceki gece görüşülen Tahkim Yasası'nın tamamlanmasından sonra genel kurul salonundan aynlmayarak ANAP milkhekilleri Esat Canan ile Şerif Bedirhanoğlu ile bir- likte oturma eylemlerine başladüar. Yaklaşık bir saat genel kurul salonunda oturan millervekilleri daha sonra kulise çıkarak e> lem- lerine burada devam ettiler. Şırnak Millet*ekili Orhan Doğan, gece saat 01,30'da çiğköfte hazırlayıp arkadaşlarına sundu. Canan ve Bedirhanoğlu da Dogan ın çiğköfte partisinde yer aldı. İstanbuTcla 'uçan daire 9 hey Devletîn gerçek babası ücretli • Geçen yıl tahakkuk eden 37.4 trilyon lirahk gelir vergisinin üçte ikisinden fazlasını ücretliler öde- di. 1987'de ücretlilerin gelir vergisi içindeki paylan yüzde 40'lardan 1991 'de 70'e kadar tırmandı. Bu- na karşm ücretlilerin milli gelir- den aldıklan pay ise yuzde 20 civannda bulunuyor. Ekonomi Servisi - Vergı yükü ücretlilerin sırtında. Geçen yıl tahakkuk eden 37.4 tril- \on lirahk gelir vergisinin üçte ikisinden fazlasını ücretliler ödedi. Ücretlilerin vergi yükü son yıllarda gide- rck artıyor. 1987'de ücretlilerin yüzde 40 civannda olan gelir vergisi içindeki paylan hervılartarak 1991 yılında yüzde 7O'eyük- seldi. Lcretlılenn mıllı gelirden aldıklan pa> isc yüzde 20 civannda. Uzmanlar üc- retlılerden alınan vergınin milli gelirden aldıklan paya oranla çok yüksek olduğu görü^ündc bırleşiyorlar. Uzmanlar, ücret- lılenn vergı vükünün azaltılması için ilk elde gelir vergisinin ilk dilimine gıren düşük gelir grubunun vergı oranlannın azalülma- sı ve hatta bu gruptan hiç vergi alınmaması gcrcktığını belırtı>oriar. Geçen yıla ılışkin gelir vergisi rakamları. ücretlilerin vergi gelirleri içindeki önemini bir kcz daha ortaya koydu. MArkasıSa. 16,Sü.4'te ecanı • Bostancı, Erenköy ve çev- resinde dün gece 23.O0'ten iti- baren bir saat süreyle izlenen esrarengiz ışık küresi, halk arasında heyeçan yarattı. Böl- gedeki polis otosundan •'Gökyüzünde uçan daire var" anonsu yapıldı. Rasat- hane ve meteorolojı yetkilileri ışığın niteliğini belirleyeme- diklennı açıkladılar. 3. Sayfaia. SSK'dan kaıım yöneticilerine iera • SSK. prim borçlannı öde- meyen kamu kurum ve ku- ruluşlannın başındaki bü- rokratlann şahsi mallanna haciz uygulatacak. TURANYILMA2 ANKARA - İşçisinin sigorta prımlerini ödemeyen özel ve kamu kuruluşlannın yöneticile- ri icraya verilecek. SSK. Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, kamu ve özel sektör kuruluşla- nnın prim borçlannın, yöneti- cılcrinin oturduklan evdeki cşyalar dahil olmak üzere, kişi- MArkası Sa. 16, Sü. 6'da SSK'DA 'ÖZEL ŞARTNAME'YE İPTAL Ekononıide İslamın kutsal gününde camikr doWu. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Cıuııa hutbeleriNefsinize, iradenize hâkim oluriuz. Bölgedeki fuhuş olaylan ne- deniyle Rus hayat kadınlanndan uzak durun. • Amsya Okullar tatil oldu.'Çocuk- lannızı Kuranı Kerim öğrenmeleri için camiye gönderin • SMRSHH Cennet meyveleri ile dün- ya meyveleri arasında sadece isim benzerliği bulunur. • İstanbuJ (Fltlh) Faizden gelecek paranın insanlara hayn yoktur. Ş Düğününü İslama göre yapmayanlar, dünyada ve ahirette rahat olamayacaklar. • MŞM Sorulann cevabını iyi vere- lim bir kendimizi bir de Allah'ı kan- dıramayız. ^-Menil İstanbul'a köprü yapılır- ken Müslümanlar mı karşı çıktı ve- ya kampanya açtı? • taanlMl (SlftaiMİMnt) Batı, Ceza- yir'de 'Ben Allah'ın kuluyum, o zaman Allah'ın istediği gibi yaşama- lıyım'diyen halka zulmetmektedir. • AüklPlİslami takvime göre yılbaşı olan Hicret'in yıldönümü anlatıldı. ^Trabzon Huzurlu bir toplum için: Sosyal adalet; muhtaçlara yardım ve tüketiciyi koruma. m 16. Sayfada YETKİLERİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL'A AKTARILACAK YÖK icin bir lıaıııle daha Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki yasama yılında TBMM'ye getirilecek olan yasa tasla- ğında özerk üniversite hedefleniyor. Taslağa göre rektörler, öğretim üyeleri veöğrencitemsilcilerinin debulundu- ğu kurul tarafından seçilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan'ın hazırladığı Yükse- köğretım Kurumlan Yasasında değişiklik ya- pılmasını öngören yasa taslağı tartışmaya açıh- yor. Taslakla, ünıversiteler özerk haje getirilir- ken Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) yetki- lerinın büyülc bölümü Üniversıtelerarası Kurula aktanlıyor. Geniş yetkiyledonatılacak GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ÇatJak! Hükümette üçüncü çatlak meydana gelmiş; dünkü basın böyle yazıyordu. Sonuncu çatlağa, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında yapılacak değişiklikler yol açmış. DYP, gözaltı süresmin azaltıl- masına karşı çıkıyor; terör olsun olmasın, ulkenin her yerinde sürenın 15 günle sı- nırlandırılmasını istiyormuş. MArkasıSa. 16, Sü. 7'de Bilgin ve MengPnin basın kartlaıı iptal • Basın Kartiarı Komisyonu, Sabah gaze- tesi imtiyaz sahibi Dinç Bilgin ik gazetenin murahhas üyesi ve başyazan Güngör Men- gi'nin sürekli basın kartlanrun iptalini ka- rarlaştırdı. • Iptaie gerekçe olarak gösterilen 71. mad- dede "Kart sahiplerinin basın mesleğiyle bağdaşmayan ve mesleğin onurunu zedele- yen işler yaptığı tespit edilirse 44. madde uyannca durum incelenir ve iptal konusun- da karara vanlır" deniyor. M16. Sayfada . S0MA j OOtAR öncekı 4244.66 Dun 4175.96 OÖncekı 69OO • Dun 693O OÖncekı 457O Dun 456O -CrÖncekı 77.3OO Dun 77.6OO Dizi/ Yurdakul Fincancı /12. Sayfada Jl Ideoloji üretimi vepartiler Film /10. Sayfada Sıradan eglenceliklerin günü Sutopu / 15LSayfada Havuzda Yunanistan'a yenildik BilimTeknik/Bug&ı Gözlere lenskaçtı OLAYLARIN ARDBNDAKI GERCEK SınavL 12 Eylül askeri yönetimiyle Prof. thsan Doğramacı'nın adı özdeşleştL Adımn önünde "profesör" sözcüğü bulunan bir kimse için bu durum yeterince talihsizlik- tir. Ülkemizde üniversitelerin ör- giitlenmesinde en tepe noktası- nı işgal eden kişinin kimliği, tar- tışmaya yer vermeyecek kadar belirgindir. 12 Eylül askeriyöne- timinin üniversitede kurduğu düzen bugün de sürüyor. Türkiye, 83 rejiminden arına- mamtştır, demokratikleşme et- kinliği güçlüklerle karşılaşıyor, olmadık engeller çıkıyor. Nite- kim Üniversite öğretim Üyele- ri Derneği Yönetim Kurulu, ya- yımladtğı bildiride bu gerçeğin altını çiziyor: "Büindiğigibi 20Ektm seçim- lerinden sonra kurulan hüküme- ti olusturan partilerce, gerek 19 Kasım 1991 tarihli koalisyon protokolünde, gerek 25 Kasım 1991'dt TBMM'de okunan hü- kümet programmda köklü bir üniversite reformımun gerçek- leştirileceği taahhüt edilmişti. Aynı metinlerde YÖK sisteminin kaldınlacağı ve yüksek öğretim kurumlannın kendi içlerinden seçtikleri organlar eliyle yönetil- mesinin sağlanacağı da belirtil- mişti. Bu açık ifadeler, üniver- sitelerde olumlu bir etki yarat- mıs ve umut uyandırmıştt." Neyazık ki bu vaadin gerçek- lestirilmesi gecikti. Niçin? "Bu (olumsuz) gelismenin so- rumluhtğu, DYP içinde yer alan ve demokrasi, özerklik ve çağ- das üniversite kavramlartna uzak olduğu anlaşılan bir grup • • • mArkastSa.l7,Sü.l'de MikiFaresaVi• Wall Disney "ın se- vimli kahramanlan Miki Fare. Vak Vak Amca, Gufı ve diğer- leri, II. Dünya Savaşı sırasında iki düşman ülke Almanya ve Amerika arasında ilginç maceralar yasa dı. Propaganda Bakanı Göbbels'in Hitler'e 1937 yılbaşı hedi- ) e.si, İH parçalık Miki film koleksiyonu idi. Bu sevimli kahra- munkır Almanlan ikiye höldü. U M H U R İ Y E T D E R G İ ' D E GÖZLEM UĞUR MUMCU Bir Künt Oyküsü... 1970 yılından bu yana Kuzey irak'ta Kürt özerkliği nasıl gelışti? 1920 yılında Sevres Antlaşması ile kurulmak iste- nen, Batı'ya bağımlı özerk Kürt devleti 1990larda nasıl kuruldu? ABD, Kürtleri 1972 yılında neden desteklemiş, bu desteği neden geri çekmişti? Bu. içinde binbir türlüders olan bir ilginç öyküdür. Bu özerklik oyküsü, 1958 yılındaki Irak ihtilali ile başlar. Kurtler ayaklanmayı desteklerler. Amaç Kuzey İrak'ta özerklik elde etmektir Ihtilal lideri Kasım, özerkliğe pek sıcak bakmaz Arap-Kürt kavgası, 6O'lı yıllarda filizlenir. mArkastSa.l7,Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle