12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9AYFA CUMHURİYET 4TEMMUZ1992 CUMARTESJ HABERLER Meteonoloji Başbakanlığa bağlandı • ANKARA (AA)- Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü'nün Başbakanlığa bağlanmasına ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan yasaya göre Meteorolojiîşleri Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel de çalıştırılabilecek. ancak uzman yardıması ve uzman kadrolannda çalışünlacak otan sözleşmeli personelde Devlet Memurlan Kanunu'nda belirtilen şartlar da aranacak. Cindoruk'un kabulü • ANKARA(AA)- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Genç İşadamlan Derneği yöneticilerini kabul ederek bir süre görüştü. Cindoruk, kabulde yaptığj konuşmada, Türkiye'nin daha geniş vergjlendirmeye ihtiyacı olduğunu bildırerek, genç işadamlanndan vergi ödemede öncü ve özendirici olmalannıistedi. İşletmelerde araşürma ve geliştirmeye aynlan paylann arttınlması gereküğine işaret eden Cindoruk, hükümetin de her türlü araştırma ve geliştirmeyi vergi dışında tutması gerektiğini söyledi. Korucularm aylıkları • ANKARA (AA)-SHP Izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu, ücretleri köy bütçesinden karşılanan 'daimi köy koruculan' için yasa teklifi verdi. Çulhaoğlu, yasa teklifınde daimi köy koruculan ayhklannın da geçici köy koruculannın aylıklan gibi devlet bütçesinden karşüanmasını istedi. Çulhaoğlu, teklifınde daimi köy koruculannın özel kryafetlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine yer verdi. Daimi köy koruculannın ücretleri, mevcut yasaya göre köy gelirlerinden ödeniyor. Gelir yetersizliğinden dolayı da ücretİerin ödenmesinde aksaklıklar gündeme geliyor. İHD'den Sezgin'e çağn • İSTANBUL(AA>İHD İstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'e bir çağn yaparak, karakollarda işkence yapıldığına ilişkin -ddıalan soruşturması çağnsında bulundu. Ercan Kanar yapüğı açıklamada, önceki günYedikulepolis karakolunda işkence gördüğünü iddia eden Ismail Yılmaz olayına da dikkat çekerek " 12 eylül askeri döneminde yapılan kedili işkence ömeği gibi köpekle işkence yapılıyor" dedi. İsmail Yılmaz'ın işkence izlerini belgeleyen fotoğrafvellOgüniş göremeyeceğini belirten raporun da Ismet Sezgin'e gönderildiğini belirten Kanar, "ÎHD olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bakanlığınızdan da bu işkenceyi soruşturup, sorumlulannı görevden ahp, cezalandınlmasını talep etmekteyiz" dedi. "Kürt Destanlan"na para cezası • ANKARA (ANKA) - Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, Terörle Mücadele Yasası'na dayanarak kitaplara cezaya yönelik yaptınmlan sürüyor. Ankara DGM, Cemsid Mar'ın "Çağdaş Kûrt Destanlan" adlı şiir kitabının toplatılmasına karar verirken kitabı yayımlayan yayınevi sahibinden 100 milyon lira para cezası ödemesini istedi. Ankara DGM, Terörle Mücadele Yasası'nın 8'inci maddesine dayanarak "Çağdaş Kürt Destanlan" kitabının toplatılmasını kararlaştırdı. DGM, kitabı yayımlayan Öz-Ge Yayınevi'nin sahibi Mehmet Bayrak'a gönderdiği yazıda, aynca 100 milyon liralık para cezasını Cumhuriyet Başsavcıhğı'na on gün içinde ödemesi durumunda hakkında kamu davası açümayacağını bildirdi. DGM, cezanın ödenmemesi durumunda kamu davası acılacağını belirtti. Yargı Reformu Yasası'nın Meclis'te görüşülmesi eylül ayına bırakıldı DYP-SHP koalisyoıııı ikıııale kaldıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Koalisyon hükümetinin "demokrasi vaatleri" arasında önemli yer tutan Yargı Refor- mu Yasası'nın Meclis'te görü- şülmesi eylül ayına kaldı. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'- ın gerekçeleri arasında"MGK'- nın da karşı çıkmasıru" göstere- rek veto ettiği yasanın TBMM'de ikinci kez görüşül- mesi sorun oldu. Koalisyonun DYP kanadmın Özal'ın gerek- çelerini ve MGK tavsiyelerini göz önünde bulundurarak ya- sada yapmayı öngördüğü do- kuz maddelik değişiklik konu- sunda SHP ve DYP yöneticileri önceki akşam bir araya gelerek uzlaşmaya vardılar. Görüşme sonunda DYP, SHP'nin karşı çıkması üzerine haarladığı de- ğişiklik önergelerinden sekizini geri çekmek durumunda kaldı. Buna karşılık iki parti "gözaltı süresi", "tutuklama karan ve- recek durumlar" ve "avukatlı sorguya" ilişkin yasa hükümle- rinin 1 yıl süreyle DGM'lerin görev alanına giren suçlarda uygulanmamasını benimsedi. SHP Meclis Grubu'nun önemli bir bölümünün "Yasamn ey- lülden önce Meclis'ten çıkması" kaygısıyla "onayladığı" söz ko- nusu süre, DYP yöneücilerinin ısran üzerine bir yıldan iki yıia çıkanldı. Ancak sürenin bir • DYP, M G K tavsiyelerini göz önünde bulundurarak yasada C ^ S S S S k 8 1 ^ : yapmayı öngördüğü dokuz maddelik değişiklik önergesinin, Koalisyon ortaklanrun, yasa- sekizini SHP'nin karşı çıkması nedeniyle geri çekti. • İki parti, gözaltı süresi, tutuklama karan verecek durumlar ve avukatlı sorguya ilişkin yasa hükümlerinin 1 yıl süreyle DGM'lerin görev alanına giren suçlarda uygulanmamasını benimsedi. • SHP Meclis Grubu'nun önemli bir bölümünün "Yasanın eylülden önce Meclis'ten çıkması" kaygısıyla"onayladığı"söz konusu süre, DYP'nin ısranyla iki yıla çıkanldı. y y nın Meclis tatile girmeden önce çıkacağı yolundaki açıklamala- nna SHP grubunun verdiği "ödünlere" rağmen TBMM Danışma Kurulu'nun dünkü toplantısında 19. sıraya kalma- sı da SHP'lilerin tepkisine yol açü. Danışma Kurul'nun bu- gün ve yann Meclis'in çahşma- sına ilişkin herhangi bir karar almatnası nedeniyle, Kamuo- yunda ve hukukçular arasında "Yargıda devrim" olarak nite- lenen Yargı Reformu Yasası'- nın TBMM'de ele alınması eylül ayına kaldı. Bu gelismeye tepki gösteren Adalet Bakanı Seyfi Oktay, dün TBMM ku- lisinde Genel Başkan Erdal lnönü'yle bir süre görüştü. Ok- tay görüşme sonrasında İnönü ve Başbakan Demirel'in girşim- leriyle yasanın Meclis'te mıgün görüşülmesine ilişkin yeni bir karar ahnabileceğini söyledi. Ceza Muhakemeleri Usulu, polis, DGM ve terörle mücade- le yasalanna getirdiğı değişik- lerle Türk yargı sistemine dev- rim sayılabilecek yasada Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın isteği doğrultusunda DYP'- nin değişiklik yapmak için ha- zırladığı 9 önerge ile SHP'nin bu maddelere karşı görüşleri- nin şöyle olduğu öğrenildi: DYP, DGM'lerin görev ala- nına giren suçlar ile fist sınırı S y ddan az oima>an hûrriyeti bağ- layıcı ceza gerektiren suçlarda, yargıcın zorunlu olarak tutukla- ma karan vermesini önerdi. SHP, önergenin kapsadığı suç- lar arasında toplu iş sözleşmesi, toplantı ve gösteri yürüyûşû, grev ve lokavt, demekler Ue tel- siz yasalanna aykın davranışla- nn da yer aldığını belirterek, bu suçlan işJeyenler için de "kaçma ya da delilkri yok etme" gerek- cesi Ue tutuklanmalannuı sağ- landığını savundu. SHP, öoerge- nin, yargıcın bu konudaki takdir yetkisini de ortadan kaldırdığını, bu nedenle önergeye kabbnadH ğını bikürdi. DYP, tutuklulukta kahnan sürelere sınırlama getiren dü- zenlemenin de DGM'lerin gö- rev alanına giren suçlar için kapsam dışına çıkanlmasını önerdi. SHP, yasa metnindeki düzenlemenin, bir önlem niteli- ğındc olan tutukluluk durumu- nun, belli süreleri aşmayarak, bir ceza niteliğine dönüşmeme- sine olanak sağladığını belirte- rek, önergeye karşı çıktı. DYP, gözaltı sürelerinin toplu suçlarda 4 günden 7 güne, yargıç kararı ile 4 gün daha uzatüarak 8 güne çıkanlmasına ilişkin dü- zenlemenin de yine j argıç karan ile 15 güne çıkanlmasını önerdi. SHP, söz konusu surelerin, Av- rupa Insan Hakları Divanı ile Komisyonu'nun. kararlan ıştğı altmda beüriendiğini anımsata- rak, bu surelerin aşılması halin- de divaıun, ilgili ülkeyi kınayan ve tazminat ödemeye mahkûm eden kararlannın bulunduğuna işaret etti. SHP, değişiklige kar- şı çıkarken, "önerge Ue bu süre div an ve komisyonun kabul ettiği sınırlan aştığından, bu yolda di- k l d d l t i da uygulanmamasını önerdi. SHP, söz konusu önergelerle geürilecek uygulamanın, sanı- ğın ve avukatın savunma hak- lannı, anayasa ve insan haklan ilkelerine aykın bir biçimde tü- müyle kısıtlayacağını belirterek karşı çıkü. SHP, bu tür düzen- lemelerin genel bir yasa olan CMUK'da değü, ancak özel bir yasa niteliğinde olan DGM ku- ruluş yasasında yer alabileceği- ni de belirtti. DYP, DGM ve polis yasala- nnda yer alan "münferit suçlar için gözaltı süresinin 48 saat", "toplu suçlar için ise gözaltı sü- resinin 15 gün" olduğuna ilişkin yürüıiükteki hükümlerin aynen korunmasını önerdi. SHP, bu vana vaki başvurularda devleti- önergeye de, Avrupa İnsan Hak- ları Dİvanı ve Komisyonu'nun kararlanna aykırüık taşıdığı ge- rekçesiyle karşı çıktı. SHP, önergenin benimsenmesi halinde ortaya çıkacak uygulamanın, Türkiye'nin kınanması ve tazmi- nat ödemeye mahkûm edilmesi sonucuna yol açacağuu savundu. SHP'nin, hazırladıklan 8 önergeye tümüyle karşı çıkması üzerine DYP, yeni bir önerge haarlayarak, yasanın, gözaltı süreleri, tutuklama karan veri- lecek durumlar ile avukatlı sor- ş miz tazminata mahkûm edikcek ve kınanacaktır" görüşünü sa- vundu. DYP, dört ayn önergeyle de, avukatın sorguda bulunması, sanığın ifade metnini, ancak avukatı okuduktan sonra imza- laması, avukatın gözaltındaki müvekkili ile soruşturmanın her aşamasında görüşebilmesi ve avukatın yine soruşturma- nın her aşamasında soruştur- mayla ilgili belgeleri almasma ilişkin düzenlemelerin, DGM'- lerin görev alanına giren suçlar- Koalisyon liderlerinin 50 dakikalık zirvesinde gündemdeki yasalar üzerinde anlaşma sağlandı Deıııirel: Hükümette bunahm yok guya ilişkin hükümlerinin, DGM'lerin görev alanına giren suçlarda üç yıl süreyle uygulan- mamasıru önerdi. DYP'nin önergesinde, buna ilişkin hük- mün, yasaya, geçici 4. madde olarak eklenmesi istendi. Önergeyi inceleyen SHP'nin konuyla ilgili uzmanlan, "Bu önerge zorunlu halde kabul edi- lebilir niteliktedir" görüşünü iletüler. İki partinin TBMM grup yöneücilerinin, önceki ge- ce bir araya geldikleri toplantı- da, diğer 8 önerge bir kenara bırakılarak, DYP'nin hazırla- dığı bu son önerge üzerinde duruldu. SHP, önergede yer alan sürenin 3 yıl yerine 1 yıl ol- ması önerisinde bulundu. Pa- zarhk bu nokta üzerinde yo- ğunlaşü. Önce iki parti, 1 yıl üzerinde bir uzlaşmaya vardı- lar. Ancak DYP yöneticileri, sürenin 1 yıl olmasını az buldu- lar. Uzun süren görüşmelerin ardından iki parti grup yöneti- cileri, DYP'nin ısrarlı tutumu üzerine yasanın, söz konusu hükümlerinin DGM'lerin gö- rev alanına giren suçlarda 2 yıl süreyle uygulanmaması görü- şünde anlaştılar. Ancak, yasaya eklenen bu yeni maddeye itişkin SHP gru- bunun ikna edilip edilemeyece- ğı konusunda çeşitli kuşkular ortaya konuldu. SHP milletve- killeri arasında. grubun bu de- ğişiklik konusunda ikna edile- meyebileceği savlan ortaya atıldı. TBMM kulisinde bu ge- lişmeler yaşanırken, SHP ani bir kararla dün akşam saatle- rinde Meclis grubunu toplama karan aldı. • Başbakan Demirel ile Yardımcısı İnönü, dün Başbakanlık Konutu'nda 50dakika süren görüşme- lerinde özel radyo-TV ya- yınlanna serbestlik geti- ren düzenlemelerinbir an önce çıkarılması konu- sunda görüş birliğine var- dı. İki lider, çoğunluk sağ- lanması durumunda, yaz aylannda da Meclis'in toplantıya çağnlabileceği konusunda anlaştı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Süleyman Demirel ile Başbakan Yardım- cısı Erdal İnönü. dün Meclis gündeminde bulunan yasa ve anayasa değişiklikleri İconusu- nu görüştüler. Görüşme sıra- sında, özel radyo-televizyon \aymlanna olanak sağlayan düzenlemenin bir an önce çıka- nlması konusunda görüşbirli- ğine vanldı. Demirel, hükümet- te bir bunahm olmadığmı söyle- di. Demirel-lnönü görüşmesi sı- rasında ağırlıklı olarak, Meclis çalışmalan ve gündemdeki ana- \asa değişiklikleri ile yasalar ele alındı. iki lider, özel radyo-tele- vızyon yayınlanna olanak sağ- layacak anayasal ve yasal dü- zenlemenin bir an önce yapıl- ması konusunda ortak görüşle- rini dile getirdiler. Görüşme sırasında, gerekirse yaz aylann- da Meclis'i toplantıya çağıra- rak. özellikle bu konunun dü- zenlenmesinin sağlanması da gündeme geldi. Ancak, yaz ay- Başbakan Demirel ile Başbakan Yardımcısı İnönü dün sabah bir araya gelerek birçok konuda görüş birliğine vardı lannda çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı konusu. li- derleri tereddütte bıraktı. Başbakanlık Konutu'nda 11.05'te başlayan görüşme sı- rasmda aynca Ceza Muhake- meleri Usul Yasası'nda yapıla- cak değişiklikler konusunda grup başkanvekillerinin vardığı anlaşma da ele alındı. Grup başkanvekilleri tarafından ken- dilerine iletilen öneriyi iki lider de benimsedi. İki liderin görüşmesi 50 daki- ka sürdü. Daha sonra konuttan aynlan Demirel ve İnönü. gaze- tecilerin sorulannı yanıtlarken, görüşme konulan üzerinde an- laşmaya vanldığını ve koalis- yonda sorunun bulunmadığını dile getirdiler. Başbakan Demi- rel, gazetecilere, "Bunalım an- yorsunuz. ama bunahm yok" dedi. Demirel. bir gazetecinin. Cumhurbaşkanı'nın yasayı tekrar veto edip edemeyeceği sorusuna, "Edebilir, çünkü de- ğişiklik yapılacak. Ama etmesi- pin mantığı yok" karşılığını verdi. Her iki lider de, toplantı- da anlaşmaya vardıklan konu- nun Meclis'te gündeme gelece- ğini belirterek, Ceza Muhake- meleri Yasası'yla ilgili grup başkanvekillerinin anlaştıklan- nı belirttiler. Başbakan Yar- dımcısı İnönü, gazetecilerin ısrarlı sorulan üzerine, "Siz toplantıda yoktunuz. Orada olan şeyleri bana soruyorsu- nuz. Yasa gelecek bu akşam (dün), göreceksiniz. Ben söyler- sem, Meclis'teki görüşmelerin önemi kalmaz. Araya girmenin anlamı yok. Görüşüyorlar. na- sıl davranacaklanna karar ve- recekler. Biraz sabredin. gö- rün" diye konuştu. Milletvekilleri devamsız TBMM dün sabah yinetoplanamadı ÖZEP'li milletvekilleri "Güneydoğu Raporu" haarlıyor: Koalisyonun üçüncü oıtağı MGK • Bölgenin sorunlannın çüzümüne ilişkin önerilerin yer alacağı ve 18 ÖZEP'li millervekilinin yapacağı incelemeler sonucu hazırlanacak "Güneydoğu Raporu" Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da sunulacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ÖZEP'li 18 milîetvekili 15 temmuzdan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illeri toplu halde gezerek "Gü- neydoğu Raporu" hazırlaya- caİc. ÖZEP'in bölgenin sorun- lannın çözümüne ilişkin öneri- lere yer vereceği rapor, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da verilecek. ÖZEP, İçişleri Ba- kanı İsmet Sezgin hakkında da dün TBMM'ye bir gensoru önergesi verdi. Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, ÖZEP'in yaz aylanm bölgede çahşarak değerlendire- ceğini belirterek bölgenin so- runlanna ve çözüm önerilerine ilişkin "Güneydoğu Raporu"n- dan başka, bir de anayasa tas- lağı hazırlayacaklannı söyledi. Bölgede yapacaklan gezi sıra- sında her ile toplu olarak gide- ceklerini kaydeden Doğan. "Bölgedeki secilmiş insanlarla, muhtar, il ve belediye meclis üyeleriyle, oda ve sendika baş- kanlanyla, halkla göriişeceğiz. Bizim görüşlerimizi de ekleye- rek hazırlayacağımız raporu. Cumhurbaşkanına, Başba- kan'a, Başbakan Yardımcısf- na ve diğer partilerin genel başkanlanna sunacağız. Bu ko- nunun kamuoyunda tartışüma- smı istiyoruz" diye konuştu. Raporu, randevu alarak Cumhurbaşkanı Özal'a kendi- lerinin vereceklerini ve Özal ile bu konuyu görüşmek istedikle- rini söyleyen E)oğan, "Sayın Özal, olaylann özündeki gerçe- ği gören, öngörüsü güçlü olan bir insan" dedi. Doğan, ÖZEP olarak Türkiye'de "demokra- tikleşmenin ve ulusal iç banşın güvencesi" olmak istediklerini söyledi. Yeni bir anayasa tasla- ğı hazırlamak için de çahşmala- nn sürdüğünü kaydeden Do- ğan, mevcut anayasanın demokratikleşmeye engel oldu- ğunu savundu. Doğan, "De- mokratikleşme, sivil bir toplu- mun yaratılması ve yasaksız bir anayasadan geçer. TÜSİADın anayasa taslağı bile sorunlann çözümünde örnek ahnabılecek bir taslak. İşverenler, DYP ve SHP'den çok daha demokrat düşünebiliyorlar. Zaten hükü- met iki ortaklı değildir. Bu koa- lisyonun üçüncü ortağı MGK'- dır" diye konuştu. Doğan. ANAP'ın. Genelkurmay Baş- kanlığı'nın Milli Savunma Ba- kanhğı'na bağlanmasını öngö- ren anayasa değişikliği önerisı- ni desteklediklerini belirtti. Rektörlük Yasası'na tepkiler büyüyor Öğretimüyelerinden seçimlere boykot çağnsı İSTANBUL (ANKA) - Üni- vcrsitc ÖJretim Üyeleri Der- neği. YOK bünyesi içinde yapılacak rektör secimi için Öğretim üyelerine "katılma- ma". adayîar için de "aday olmama" çağnsı yaptı. Der- nck. aynca hükümetin "köklü üniversiıc refonnunu" bir an önce gerçekleşljrmesini istedi. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nin İstanbul Tabip Odası'nda düzenlediği basın loplantısında konuşan dernek başkanı Coşkun Özdemir, rek- törlcrin görevlendirilmesine ilişkin yasanın YÖK. Başkanı İhsan Doğramacı tarafından ••dcforme"' cdıldiğini öne sür- dü. Hükümetin reformdan yana olmasına karşın Meclis'- le yasanın Doğramacı'nın is- ıcdığı doğrultuda çıktığına dikkat çeken Özdemir yapıla- cak olan işlemin rektör seçimi değil nabız yoklaması olacağı- nı savunarak "Seçimlere katıl- mıyoruz" dedi. Dernek yönetim kurulu üyesi Burhan Şenatalar da dernek adına okuduğu açıkla- mada. hükümeti. üniversite refonnunu gerçekleştirmediği için eleştirdı. Hükümetin ha- zırladığı rektörlerin seçimle geleceklerini içeren tasanyı olumlu karşıladıklannı. an- cak tasannın Meclis'te değjş- tirilerek kabul edildiğini anımsatan Şenatalar. "DYP içinde yer alan ve demokrasi, özerklik ve çağdaş üniversite kavramlanndan uzak olduk- lan anlaşılan bir grup ile SHP içinde özerk çağdaş üniversite ile ilgili bir oturuma katılma sorumluluğu taşımayan kişi- lerin tavırlannı kımyoruz" dedi. Üniversitelerde rektör seçi- miyle ilgili yasanın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülme- si sırasında Başbakan Demi- rel'in açıklamalanna karşın koalisyon protokolünü delen DYP'li Ayvaz Gökdemir de yasa konusunda Başbakan Süleyman Demirel'in kendile- rine bir talimat vermediğini, grupta bağlayıcı bir karar da alınmadığını belirterek, "Kal- dı ki grup karan alınsa bile ben çok önemli konularda kendi bildiğimden ve doğru- lardan şaşmam" dedi. Millet- vekilliğini. "Birilerinin söyle- diklerini yapmak, sadece genel kurulda parmak kaldır- mak" olarak görmediğini ifa- de eden ve "Robot değiliz" diyen Gökdemir, bu tür dav- ranışlann "'aşr şeklinde de- ğerlendirilmesini yanlış bul- duğunu kaydetti. SHP'lilerin de rektör seçimi yasasına tam olarak sahip çık- madığını, oylama sırasında genel kurulda az sayıda SHP milletvekili olduğunu ifade eden Gökdemir. Anayasa de- ğişmeden YÖK'ün devre dışı bırakılmasının sakıncalı ola- cağını belirtti. Ayvaz Gökde- mir. üniversitelerde çağdaş eğitimin yanı sıra bir üst koor- dinasyon kuruluna ihtiyaç olduğunu, YÖK'e alerjinin Prof. Ih^an Doğramacfdan kaynaklandığını. sisteme faz- la tcpki olmadığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardıması Erdal İnönü'nün parti grup toplan- tılannda yaplıklan uyanlara karşın, karar yeter sayısı sağ- lanamayan TBMM dün sa- bah yine toplanamadı. SHP Genel Sekteri Cevdet Servı, halkın beklediği önemli yasa- lann çıkanlabilmesi için par- lamentonun tatile girmeden önce yoğun çalışmasına karar verilmesine karşın. milletve- killerinın de\ amsızlığıru eleş- tirerek. •"Milletvekillerinin kendi kararlanna daha du- yarlı olmalannı beklemek hepimizin hakkıdır" dedi. Parlamentonun temmuz ayında da çalışması önerileri tarüşılırken, milletvekillerinin devamsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu topla- namıyor. Rektörlerin seçimle işbaşına gelmesini düzenleyen yasanın bazı DYP'li milletve- killerinin muhalefetle işbirliği yapması ve bazı SHP'ü millet- vekilerinin de Genel Kurul'da bulunmaması nedeniyle delin- mesi iktidar partilerine men- sup milletvekillerinin devam- sızlığını önlemedi. Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapı- lan toplantısının. rektör se- çimlerine ilişkin yasada mey- dana gelen durum tekrarlan- maması için gündemini tamamlamadan bitmesi ve Demirel ile İnönü'nün millet- vekillerini "devam" konusun- da uyarmalanna karşın, TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı sağlanamayınca dün sabah da toplanamadı. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü de iktidann yavaş çalış- tığı eleştirilerine katılmadığım belirtti. İnönü. kendilerinin demokratik yapılanma ve Meclis çahşmalannın demok- ratikleştirilmesi konusuna ti- tizlik gösterdiklerini söyledi. Programlanndaki önemli ya- sa maddelerinin Meclis'ten geçmediğini haürlatan İnönü, Ağustos ayı içinde olğanüstü toplantıya gelerek kalan yasa maddelerini Meclis'ten geçire- ceklerini bildirdi. Dün, sabah toplanamayan Meclis, öğleden sonra karar yeter sayısını güçlükle bulabil- dı. Anayasa değişikliği sonbahara kaldı • Partilerarası Anayasa Komisyonu. hükümetin 10 maddelik anayasa değişikliği önerisini eylül ayında imzaya açacak. SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, "Tünelin öbür ucu gözükmüş durumdadır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hükümetin hazırladığı 10 maddelik anayasa değişikli- ği önerisini görüşmek üzere oluşturulan partilerarası Ana- yasa Komisyonu, anayasa deği- şikliklerinin yeni yasama döne- minin başlayacağı eylül ayında imzaya açılmasını kararlaştırdı. Komisyona SHP adına katılan Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, anayasanın siyasi parti- lere ilişkin 14 maddesi üzerin- de bir mutabakat zeminine ge- lindiğini, özel TV'ye izin veril- mesi konusunda ise tam muta- bakat olduğunu söyledi. Soysal, "tünelin öbür ucu gözükmüş durumdadır" dedi. Komisyon, anayasanın 24. maddesinin son fıkrasının, "Kimse devletin sosyal, ekono- mik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa laikll- ğe aykın olarak din kuralları- na dayandıramaz, dayandırıl- masını savunamaz" biçiminde değiştirilmesini öngören hükü- met önerisinde de değişiklik yaptı. RP'nin TCK'nm yürür- lükten kaldırılan 163'Uncü maddesiyle aynı içerikte ve dü- şünce özgürlüğüne karşı oldu- ğunu savunup bu maddeye kar- şı çıkması üzerine yapılması dü- şünülen değişiklik, "Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel duzeni, kısmen de olsa, laikliğe aykın olarak din kurallanna dayandınlamaz" bi- çiminde yeniden yazıldı. Soysal, Anayasa Komisyo- nu'nun bu yasama yıhndaki son toplantısından sonra dün yaptığı açıklamada, komisyo- nun çalışmalannın süreceğini belirtti ve "Komisyonumuz, ke- sinti değil devamlılık noktasın- da bulunuyor" dedi. Komisyo- nun çalışmalan sırasında, ikti- dar partilerinin siyasi partiler- le ilgili sekiz anayasa maddesin- de yapılmasmı öngördüğü de- ğişikliğin kapsamının genişledi- ğini ve bu konudaki 14 maddeyle ilgili olarak anlaşma zeminine gelindiğini söyledi. Bu maddelerle ilgili gelinen nokta- nın artık siyasi partilerin ken- di içlerinde değerlendirileceği- ni kaydeden Soysal, şunlan söy- ledi: "Partiler, söz konusu madde- lerin, anayasanın bütünü içine yerleştirmek bakunuıdan tartış- tılar ve bu yöndeki çaJışmala- rın durmamasını kararlaştırdı- lar. Anayasanın bütününe iliş- kin çalışmalar devam edecek. Siyasi partilerle ilgüi 14 madde konusunda bile siyasi partiler henüz bir çalışma yapmadıkla- rından bunlar şimdi imzaya açılmayacak, önumüzdeki ya- sama yılının başında imzaya açılacak. Komisyonda çok olumlu bir hava var. Çalışma- lar, anayasanın bütününü kap- sayan bir pakete dönüştürüle- bilir. Bu, anayasa işinin çıkmaz ayın son çarşambaya bırakılma- sı değildir. Partilerden gelecek olan kesin metinler üzerinde, anayasa değişikliği gerçekleşti- rilecek!'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle