12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
m TEMMUZ1992 CUM ARTESI CUMHURİYET SAYFA 13 EVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN G Ö R Û Ş Kum taneleri Her türlü düşünceye açık olmakla birlikte, sizin de belirli bir görüşe sahip olmanıza gerek yoksa, düşüncelerparmaklarınızın arasından kayan kum taneleri gibi yitipgiderler. İndraGandi EMLAKBANK ESKİ GEHEL MÜDÛRÖ, YtNE EMLAK PEŞİNDE Civan, ABD'de otel mi alıyor? Emlak- bank'ın eski Genel Müdü- ru Engin Ci- van, ban- kacılığı bırakfc; ama yıne emfak işleri ile ilgileniyor anlaşı- lan. Üstelik artrk Türkiye- deki değil; ABD'deki emlak daha fazla ılgısini çekiyor. Bu günlerde ABD'nin Balti- more kentınde bir otel satın almak peşinde olan Civan a geçenlerde ilgilendiği konu ile ilgili bir faks geldi. A8D- den HaMun Eren'in çektiği faks mesajında Baltimore- daki otel hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Yazıya göre otel, Balti- more'un merkezinde, 5 yıldızlı ve gösterişli bir bina. Charles Center denilen böl- gede ve limanın yanıbaşı- nda. 440 odası bulunuyor.Bu odaların 436 tanesi standart, 4 tanesi süit nıteliğinde. 1985 yılında yeniden tefriş edil- miş. Iki restoran, bir barı ve toplantı salonlan bulunuyor. Oteli alrnak için 6 bin 900 Baaıal İLE KONBSTBÜUI Bale ve insanlarFransa'dan gelen bale topluluğu Balletdu Nord, AçıkhavaTiyatrosu'nda ıki akşam ıki ayrı gösteri sergıledi.Modern balenin görkemlı bir gosterimi nitelığindeki danslarda sa- natçılar bedenlerı ile konuştular. Ateş Kuşu isimlı gösteride ınsanoğlunun yaşam ve ölüm arasındakı savaşımı ıdeallerı, aşkı.acıları ve ölümsüzlüğe erişme yolundaki çaba- ları, çırkiniikler ve guzellikler, acılar ve duygular çarpıştı.Yaşadığımız ne varsa bu yarım saatlık dans gosterısinde yer alıyordu.Sadece bir dans gibi değil heyecanla nefes nefe- se izlenen bir yaşam parçası biçimınde Açıkhava tiyatrosuna en az üç bin kişi yağmurlu bir Istanbul akşamında bale izlemeye gelmiştı Istanbul Festivali 20. yılında güzel gösterilerle ve bılınçli bir izleyıci kıtlesi ile sürüyor (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) dolar nakit paranın pey ola- rak ödenmesi gerektiği de vurgulanan mesajda, otel alımı için haziran ayı içinde karar verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Haldun Eren'in mesajın- da bu bilgilerin daha önce Engin Civan ile aralarında VVashington'da yapılan bir görüşmeye göre hazırlan- dığı da vurgulanıyor. Engin Civan, bu mesajda Verim Limitet Şirketi'nin yöneticisi olarak nitelendiriliyor. Verim Limitet Şirketi'nin kayıtlarını araştırdık. Ancak isim eksik yazıldığından veya böyle bir kayıt ol- madığından gerekli yerler- de bu şirketin ismine ve böyle bir ortağın adına rast- lamadık.Engin Civan, sade- ce Ataköy Otelcilik AŞ'nin eski ortağı olarak kayıtlarda yer alıyor. Anlaşılan kayıtlarda pek bulunmayan Verim isimli bir limitet şirket, ABD'de koskoca bir 5 yıldızlı otel satın alacak. Bu otelin satın alınması işlerini de Engin Civan, bu limitet şirketin yö- neticisi olarak yürütüyor. Türkiye'de limitet şirket- ler ne kadar da gelişti değil mi? ABD'ye bile el attılar. Ahmet özal'ın yakın ar- kadaşı olan Engin Civan da atak bir yönetici. Arkadaşı Ahmet özal gibi gözünü bu- daktan esirgemiyor Ahmet özal, nasıl birTV istasyonu- nu bırakıp bir diğerini açı- yor ve üstelik bu işleri yurt dışından çeviriyorsa Engin civan da bir Emlakbank işini bırakıp bir başka emlak işi- ne atılıyor. Türkiye'nin, işte böyle dünyaya açılan işadamla- rına ihtiyacı var değil mi ya? İKİ GENEL BAŞKAN, BEŞ BAKAN NEŞELİ ANONS En etkili konsey ŞU ANDA Türkiye'de en etkili konsey hangisi biliyor musunuz? Ne Hür Teseb- büs Konseyi ne de Basın Konseyi... En etkili konsey, 5 önemli okulun eğitim ile ilgili vakıf- larının oluşturduğu Daya- nışma Konseyi. Galatasa- ray Lisesi, Istanbul Erkek Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi eği- tim vakıflarının oluşturduğu Dayanışma Konseyi'nin başkanlığını işadamı-yazar Feyyaz Tokar yapıyor. Konseyin etkinliği, parla- mentoda en büyük baskı grubu niteliği taşımasmdan. lîci siyası partının genel baş- kanının yanı sıra bu okullar- dan mezun 5 bakan ile 35 milletvekili bulunuyor. Konseye dahil okullardan mezun olan iki genel baş- kan ANAP lideri Mesut Yıl- maz ile RP lideri Necmettin Erbakan. Her ikisi de Istan- bul Erkek Liseli. Bakanlar ise Haydarpaşa Lisesi nden Seyfi Oktay ile Mesut Yümaz Vefa Tamr, Galatasaray Li- sesi'nden Fikri Sağlar ile Necmettin Cevheri ve Ka- bataş Lisesi nden Yaşar Topçu. Konseyin kuruluş amacını Feyyaz Tokar şöyle anlatıyor: "Konsey, kuruluş yılları, yetiştirdikleri öğrenci sayısı ve başarılı öğrencilerının çokluğu ile dikkat çeken bu okulların vakıf yönetim kurul- ları tarafından, Atatürk ilkele- rinden sapmayan bir eğitim Necmettin Erbakan düzeyinin gözlemcisi olmak amacıyla kuruldu. Bu okulların, eğitimin çağ- daş araç ve gereçlerine ka- vuşmasının yanı sıra katı- lımcı demokrasinin bir ko- şulu olarak öğretmen ve yö- neticilerinin tayininde de konseyin görüşlerinin dik- kate alınması üzerinde du- ruluyor." Kısacası iyi yetişmiş etkili mezunlar, okullarına sahip çıkıyor anlaşılan. TMFIKVEMTMHMŞ Böyle de park edilmez ki! BU CADOE, Istanbul'da Abide-i Hürriyet'in Feri- köy'e yakın ucunda, Os- manbeye uzanan tek yönlü bir yol. Bu kamyon da yolun karşı tarafında haftada iki kez kurulan pazarda yeri olan bir pazarcının kamyo- nu. Tek yönlü bir yola ters gir- miş ve ters yönde park et- miş. Otoların geçişi için yolu açık bırakmış, ama yayala* ra tıkamış. Ayrıca "Park Edilmez" levhasının gölge- sine sığınmış. Bu fotoğrafı çekerek bize gönderen okurumuz, vatan- daşlık görevinin gereğini I yerine gitiriyor. Bu arada ı İcendi yorumunu da şöyle ekliyor: "Kamyon sürekli bu bi- çimde park edip hiçbir iş- lem görmediğine göre sahı- binin herhalde buralarda çalışan trafik polisleri ile ya- j kın dostluğu var..." Danimarka- Almanya AVRUPA Kupasında Da- nimarka-Almanya maçının oynandığı geceydi. Atatürk Havalimanı'ndan Esenboğa'ya gidecek 21.40 uçağının yolcuları maçı TV'- den izleyememenin üzüntü- sünü yaşıyorlardı. Yolcular, son zamaniarda sık sık rö- tar yapan THY uçağına yine 65 dakika geç alındı. Pilot kabinine yaklasan bir yolcu maçı sordu. Danimarka 1-0 öndeydi. Yolcufar uçak içinde de 50 dakika bekletildiler. Havaa- lanında yoğun bir trafik oi- duğu soylendi. Bu arada pi- lot kabıninden uçuş ile ilgili Türkçe ve Ingilizce duyuru- lar yapıldı. Duyuru yapanın ingilizcesi mi bozuktu, yok- sa alkollü müydü anlaşıla- madı. Bir süre sonra maçın Da- nimarka: 2 - Almanya: 0 ola- rak sonuçlandığı Türkçe olarak duyuruldu. Ardından yapılan ingilizce duyuru ise şöyleydi: Denmark: Two - Ger- many: Sıfır. Uçağı bir kahkaha dalga- sı sardı. Bundan sonraki du- yuruları pilot kabininden daha ciddi bir ses yapmaya başladı. OBDU'DAİLK UYGUUMA ( Yeşil Kartlı sühnet YOKSUL hastaların teda- vılerı ıçın uygulamaya ko- nulan "Yeşil Kart" sistemi- nin, sünnet için de geçerli olduğunu kaydeden Ordu Devlet Hastanesi Başheki- mi Dr Mehmet Deniz, AA muhabirıne şunları söyle- miş "Sunnet, sağlıklı ellerde yapılmalıdır Bunun için bir uygulama başlattık. Yoksul aıle çocuklarının sünnet sı- rasında bazı risklerle karşı- (aşmaması ve ailelere maddi külfet getirmemesı için hastanemizde sünnet- lerınin ehıl ellerde yapılma- sını gerçekleştireceğız. is- teyen her aile çocuğunu hastanemıze getirerek sün- net ettırebılecektir." PİKNİK PÎYALE MADRA ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl • AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GCRSES HARBİ SEMtH POROY rşO* r\Cr* r\f% r\Cı^± *\Cr* f\C/- ^ » ^ \ ^»/*v ^ / ^ r* , TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 4 Temmuz AMERİKA'NIN &AGIMSIZUK GÜNÛ BUĞÜKJ, ABD'HİH 8AĞIUSIZUK BilPIIZtSİ <ON- , IKISİUZ. *S- , KOLOKIİLERİ DUISUMUNDAKİ MIN HALKiuA ATEŞ AÇMASIYLA ALEI/LSHBN SAŞIM- SZLlH MÛCAOeiESİ, YENİ gfg AfAMAYA GeLMİÇTİ RİM L£R.'E ĞIUSIZLIK Y£ı5 ALAN GEHEJSAL SB0£S£ WAS IHGİUZ- tUIRUL PA &A- ALEVİLER ve ANAVASA PANELİNE ÇAGRI 4 temmuz cumartesi, saat 12'de CEMDergisi tarafından dûzenlenen ALEVÎLER ve ANAÎASA konulu panele sayın halkımızı saygı ve sevgi ile bekliyoruz. 12.00-12.30 Açıhş 12.30-13.00: AJi Ekber Çiçek'ten nefesler 13.00-15.30: Konuşmalar (M.V. Bedreddin Dalan, Prof. Izzettin Doğan, Prof. Niyazi Öktem, Prof. Cahit Tanyol, Prof. Erdoğan Teziç) 15.30-16.00 Yavuz Top'tan nefesler 16.00-17.30 Sorular-Yanıtlar Yer: Gazeteciler Cemiyeti, Burhan Felek Salonu Cağaloğlu 1949-1988 ADILAKSAKAL O bir devrimciydi. Eğitim emekçisiydi. Sömürünün, zulmün olmadığı bir dünya için mücadele verirken erken aramızdan ayrıldı. Anısı ve inançlan yaşıyor. Yaşayacak. AİLESİ 12.SAYI bayilerde ÖZLEM TİCARET Butun trafik işlemleri, yeni kayıt, devir ve sigorta işlemleri itina ile yapılır. Adres: Millet Cd. Inan Ijhanı No: 5 K. 3/309 Yusufpa- şa/Aksaray Tc): 5ta 89 04 - 529 43 4J? Dr. Mehmet ÇELEN Hasan Yenigün Deniz Yenigün Aranuzdan aynlışınızın ikinci yıhnda sizleri özlemle anıyoruz. KARABÜKLÜ DOSTLARINIZ EMPEBYMST IUPİTUİZIM ÇEVBESI < OEK OEVRİMCİ tOL'A MUUV* MVtfMCHlGl ytti n a i n U a TotatMn Besleıua IHHF-C ÇtajüMlkvlü... gntıvcı S« m L r t t i Ö i î m O l ' KAMU CALISAKUmillH rUKSEUH MUGAtElİS «IAZISORUHLAR KUHDİSTAN DA UUttAl HİLK OBCAHLARI VE IŞÇIL£RW TUTUMU UZERlNt IpuULllIimOIUİASj ^SSnfSSSS PEMNÇEK .'E srm IA«Tta.ERl VE SLOGAN' JCfME Hİ2MET EOİYOB'1 rOKP Mh DUNTADA DOAUMA 8AKISI TEK UUEDE SOSrALlZM SOflllHU VE TROC«İSt SALDUUUm en& den ayvacak dcrınlere ışli regın düsüri ı e amaçlartnı da vargıl?/ "' MiKil'ılen)-" P.K.77(C) Moslancı-İST.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle