20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 3 TEMMUZ1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER *Ealabani AnkaraUa • ANKARA (AA) - Irak KOrdistan Yurtseverler Birliği lideri CelaJ Talabani, Irak yönetiminin Araplaştırma ve baskı politikasma devam ettiğini beiirterek kendileri ile Irak yOnetimi arasında bir anlaşma sansını kişisel olarak göremediğini söyledi. Kuzey Irak'tan dün Ankara'ya gelen CelaJ TkJabani, Esenboğa Havalimanı 'nda gazetecilerin sorularını yazutlarken, Irak yönetiminin terörüyle karşı karşıya olduklannı beiirterek "Biz prensip olarak sorunlann barışçı ve demokratik yollardan çözülmesinden yanayız. Ancak, Irak yönetimı baskı politikasını sürdürüyor" dedi. ABD'ye giderken Tttrkiye'ye uğradığmı söyleyen Talabani, Türk yetkilileri ile herhangi bir görüşme programının olmadığını, ancak görüşme olanağı olursa mutlu olacağını söyledi. Rusya'dan sert uyarı • MOSKOV A (AA) - Eski SSCB'nin Karadeniz Donanrnasının Komutanı Amiral İgor Kasatonov, Ukrayna Cumhuriyeti yönetimini "Donanmayı özelleştirme" çabalanna karşı uyararak.vanlan anlaşmalan ihlal etmeye devam etmeleri halinde, Karadeniz donanmasındaki birçokgemiyeel koyabileceklerini ima etti. İnterfaks ajansının haberine •. göre, Amiral Kasatonov, î önceki gün yaptığı ; açıklamada. Ükrayna'yı r- donanmapaylaşıhncaya \ kadar yükümlendiğiortak sorumluluklan yerine getirmeyeçağırdı. Karadeniz donanmasına bağlı bir destek gemisi, önceki gün Ukrayna yönetiminin bilgisi dışında. Ukrayna bayrağı çekerek Sivastopol yakjnlanndaki Donuzlav iskelesinden denize açılmış, ardından gönderilen savaş gemilerinin ve bir savaş uçağının takibine karşın Odessa iimanına demirlemişti. NATO Komutanı Atîna'ya gitti • ADANA (AA) - NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral John M. Shilikashviü, NATO'ya bağlı birliklerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Incirlik Hava Üssü'nden Atina'ya geçti. Orgeneral Shilikashvili'nin, Incirlik Hava Üssü'nünTürk Komutanı Kıdemli Albay ÜnalTuranveABD'li Komutan Albay John Rutledge'den bilgi aldığı ve Incirlik Üssü'ndeki ABD'li birliklerde denetlemejapüğı bildirüdi. Türkiye ve Incirtik Hava Üssü'ndeki temaslannı tamamlayan NATO Başkomutanı John M. Shilikashviü, dün askeri bir uçakla İncirlik'ten Atina'ya gecti. 6 ton kokain imha edildî • PAN AMA (AA) - Panama veAmerikalı narkotik ajanlan, ülkenin serbest ticaret bölgesi Colon Lımanında, geçen hafta düzenledikJeri operasyonda ele geçirdikleri, ülke tarihinin en büyük miktan olan 6 ton kokaini yaktılar. Panama Ulusal Polisi'nin verdiği bilgiye göre, piyasa değeri 200 milyon dolar olan, 6 tonluk uyuşturucu, Panama'nın, "Celeste Intemational" adlı ihracat firması aracılığıyla, ABD'nin Baltimore Limanı'na giden bir gerninin inşaat malzemesi yükü içerisine gizlenmişti. ABD, Panama Devleti'nin lideri General Manuel Noriega'yı uyuşturucu trafiğinde rol almak suçundan tutuklamak için ûlkeye askeri operasyon düzenlemişti Türkiye-lrak Suriye • ANKARA/KAHtRE (AA) - Türkiye ile Suriye, Irak ve Kuzey Irak'taki Kürt liderlerarasındaki ilişkilerin, önümüzdeki günlerde yapılacak karşılıklı ziyaretlerle yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Irak ile ilişkilerini ikili bir «ksen üzerindedüzenleyen Ankara, bir yandan Bağdat'taki Türkiye Büyükelçüiği'ne sürekli bir maslahatgüzar atamak için ^alışmalarda bulunurken, bir 7andan da Kuzey Iraklı İderler Mesut Barzani ve Celal Talabini'yi bu hafta tçınde Ankara'da ağırlamaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler uzmanlan Tanm Bakanlığı'nın önünden aynlarak otellerine döndüler dat, BMheyetinegeçitvermedi• Bağdat'ta. Tanm Bakanlığı önünde 5 temmuzdan beri beklemekte olan BM heyetinin başkanı Mark Silver, can gü- venliklerinin kalmadığını bildirdi. ABD, Irak'ı ateşkes ko- şullanna uymaya çağırarak, askeri müdahale olasılığının göz ardı edilmediğini bildirdi. Irak ise BM heyetini "müda- haleye zemin hazırlamakla" suçladı. Dç Haberier Servisi - Irakla Bir- leşmiş Milletler arasındaki gerginlik tırmanıyor. 5 temmuzdan bu yana Bağdat'ta tanm bakanlığının önün- de bekleyen BM uzmanJar heyetinin dün yerlerini terk edip otellerine dönmeleri üzerine gerginlik yeni bir boyut kazandı. BM heyetinin başka- nı Mark Silver, yaptığı açıklamada, Bağdatlılann düzenledikleri gösteri- lerin giderek daha tehlikeli niteliğe büründüğünü. Irak hükümetinin ise hevetin can güvenliğini sağlamak için hiçbir önlem almadığını söyledi. Mark Silver, "Bu durumda bakanü- ğın önünde daha fazla bekleyemez- dik" dedi. Bu arada ABD, Irak'ı ateşkes koşulianna uyması için uyar- dı ve askeri müdahele seçeneğini göz ardı etmediğini bildirdi. Irak da BM heyetini müdahale için zemin hazır- lamakla suçladı. BM heyeli, tanm bakanlığında Irak'ın kimyasal ve nükleer silahlan- ma programına ilişkin önemli belge- lerin bulunduğuna inanıyor. Irak ise hükümranlık ile bağdaşmadığa ge- rekçesi ile BM heyetine tanm bakan- lığına girme izni verm!>or. Görgü tanıklan BM heyetinin dün sabah verel saatle O9.l5'te tanm ba- kanlığının önünden aynlarak otelle- nne döndüğünü bildirdiler. BM heyeiınin aleyhine bir hafta- dır. protesto gösterileri düzenleni- vordu. Son olarak önceki gün düzen- lenen gösteride Başkan Bush'un resimleri ile Amerikan bayrağı yakıl- mıştı. Müdahale olasılığı ABD. Irak'ın Körfez Savaşı'nm ardından ilan edilen ateşkes koşulia- nna uymamasından endişe duydu- ğunu ve askeri bir müdahale olasılı- ğının göz ardı edilmediğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitz- vvater. Irak'tan yaptıklannın hesabı- nın sorulması gerektiğini söyleyerek, ABD'nin BM ve Körfez Savaşı'nda- ki müttefıkleri ile danışmalarda bu- lunduğunu belirtti. Fitzwater, askeri §üce başvurulmasının olasılık dışı ol- madığını vurguladı. Fitzvvater, para piyasalannda Bağdat'ın bombalan- makta olduğu yolunda çıkan söylen- tileri yalanladı. Irak yönetimi de, Bağdat'taki BM heyetini, Irak'a karşı düzenlenecek bir askeri müdahaleye zemin hazırla- makla suçladı. AFP'nin haberine göre, Irak resmi haber ajansı İNA. dışişleri bakanlığından yetkili bir kaynağa dayandırarak yaptığı açık- lamada. BM heyeti başkanı Silver'ın tanm bakanlığı önünden aynlması- nın nedeni olarak söylediği sözleri "düzmece bahaneler" olarak nitele- di. Ajansın haberine göre, İNA'ya bilgi veren yetkili, "Silver'ın Irak'a düşman ülkelere müdahale için uy- gun ortam yaratmaya çahştığı ve bu ülkelerin saldırgan amaçlanna hız- met ettiği kesindir" dedi. Irak'ın BM temsılcısi Abdül Emir El-Anbari New York'ta yaptığı açık- lamada, "Bağdat ya da diğer Irak Kürtlerine atılacak bombalann, Irak'ı diz çökmeye zorlayamayacağı- nı" söyledi. El-Anbari, "Tanm ba- kanlığının denetlenmesi, hükümran- lık hakkımızla bağdaşmaz. Tehditle- re boyun eğerek, buna izin vereme- yiz" şeklinde konuştu. Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilile- rinden Nizar Hamdun ise tanm ba- kanlığını Çin, Avusturya, İsveç gibi tarafsız ülkelenn uzmanlanna açabi- leceklerini belirtti. Çağunızın vebası AIDS hemen her gûn can alıyorüastalığa yakalananlar,dûzenledikleri gösterilerle tüm dûnyaya yardım çağnsında bulunu>orlar. AIDS'indünyaya maliyeti 514milyardolarIhş Haberier Servisi - Modem cağın vebası AIDS'in dünya ekonomisine maliyetinin 2000 yılına kadar 514 mil- yar dolara ulaşması bekleniyor. ABD'de yayımlanan haftalık US News and VVorld Report dergisinin Dünya Sağlık Örgütü'ne dayanarak verdiği habere göre, AIDS'in yalnızca endüstrileşmiş ülkelere çıkardığı fatura bile 217 milyar ile 279 milyar dolar arasında olacak. Bu da gayri safı yurti- çi hasılalanrun yüzde 0.8 ila l'ini oluş- turuyor. Bu hesaplann içinde has- talığm tedavisi için harcanan paralann yaru sıra hastalann çaJısamamalarından doğan işgücü kaybı ve diğer harcama- lar da bulunuyor. ABD'de ekonomik kaybın 81 ila 107 milyar dolar civannda olması bekleni- yor. Amerikan gayri safı milli hası- lasının yüzde 1 'ıne eşit olan bu rakam. tüm Avrupa ülkelerinin toplam kaybın- dan daha fazla. Avrupa'nın zaran 86 ila 108 milyar dolar arasında. Japonya'nın kaybının bu ülkelerle karşılaştınldığında nispeten düşük ola- cağı tahmin ediliyor: 42-53 milyar do- lar. Gelişmekte olan ülkeler AIDS'ten en büyük zaran görecek olanlar. Toplam 139 ile 235 milyar dolar arasında tuta- cak olan kayıplar, gayri safı yurtiçi hasılalannın yüzde 1.6 - 2.9'u demek. Bu ülkeler arasında en ağır kayba uğra- yanın Afrika olacağı da bir sürpriz de- ğil. Kıta toplam 26-50 milyar dolar za- rar görecek, yani gayri safı yurtiçi hası- lasının yüzde 2.4'ü ile 5.6'sı arasında. Asya. 38-52 milyar dolar kaybeder- ken Latin Amerika ülkeleri 13-24 mil- yar dolar zarara uğrayacaklar. 2000 yıhna kadar AIDS kurbanlan- nın sayısının 10-24 milyonu bulması bekleniyor. AIDS virüsü taşıyanlann sayısının ise bunun da üstünde. 30-100 milyon arasında olması. Eğer has- talığın önlenmesine yönelik calışmalan karşılayacak fonlar oluşturulmazsa bu sayılar daha da artabilir. 250 bin ınsanın AIDS hastası oldu- ğu, 1.2 milyon insanın AIDS virüsü taşıdığı ABD'de bu hastalıkla müca- dele için harcanan para, bu yıl 497 mil- yardan 480 milyara düşmüş durumda. Yani adam başına 2.7 dolar. PARİS Fransızistihbarat örgütü sivilleşiyor MİŞEL PERLMAN PARİS - Milli İstihbarat Teş- kilatı'nın (MIT) sivüleştirilme- sini hedefleyen yeni yapılanma tasansının, ilgüi çevrelerde san- cüı bir döneme yol açtığı öne sürülürken, Fransa'nm bir sivil tarafından yönetilen gizli ser- vislerinde de sivil ve askeri per- sonelin ortak bir statüye ka\ r uş- turulması çabalan yürütülü- yor. Geçen mart ayında başlayan hazırlık çahşmalannın 1993 yılı başında tamamlanmış olması gerekiyor. Fransa'nın "Dış Gü- venlik Genel Müdürlüğü" (DGSE) adındaki. yabana ül- kelere yönelik bu haberalma örgütünde, özetle "ehliyet un- surunun, görevlilerin rütbe ve- ya sıfatının üstünde yer alması" ilkesini dikkate alan cahşmala- nn hızla ilerlediği ifade ediliyor. Fransa'nın önde gelen gaze- telerinden Le Monde'un geçen- lerde yayımladığı bir araştırma yazısında, söz konusu asker ve sivillerin, uzmanlık alanlan dikkate abnarak tek bir çerçeve içinde tek yoldan yönetileceği öne sürüldü. Aynı kaynak. bu hazırlık çahşmalannın. örgüt bünyesindeki "Sosyal ve Kül- türel Yardımlaşma Derneği" (CESC) içinde yürütüldüğünü ve Eylul 1991'den geçen mart ayına değin. çeşitli çalışma gruplanmn yaklaşık 100 top- lantı düzenlediklerini belirtti. Gazetenin verdiği bilgiye gö- re genel müdürlük ve 'çok uyumsuz statüleri yenilemek için' kurulmuş çabşma grupla- n, DGSE içindeki personel ka- tegorilerinin çoğunluğunu tem- sil ediyor. Bu arada kurulan Büyük Projeler Daimi Sekre- terliği de yaklaşık 3 bin 500 kişi-- lik bu gizli servis yönetiminin, olası önerilerini personelin kar- şı önerileriyle kıyaslamak göre- vini üstlenmiş bulunuyor. Fransa'nın dışa dönük gizli servislerindeki yeniden yapılan- ma operasyonunun zorluğu. örgüt personelinin başlıca 3 a> - n kategoriden oluşmasından kaynaklanıyor. Le Monde, per- sonelin 3'te birinin hala Savun- ma Bakanlığı'na. 3'te birinin doğrudan DGSE"ye bağlı oldu- ğuna, 3'te birinin de sözleşmeli sivil veya eski askerlerden oluş- masına dikkat çekti. Gazete, bugünkü halıyle. "DGSE per- sonelinin çoğunluğunu sözleş- meli sivillerin. üst kadrolan ise askerlerin oluşturduğunu" kaydetti. Fransız gizli servisleri başına bundan 3 yıl önce atanan ve asıl mesleği vaü olan Claude Silber- zahn'm göreve gelmesiyle baş- latılan yeniden yapılanma çabş malannın ilk aşamasında. DGSE'de değişik tipte 400-450 görevin yerine getirildiği sap- tandı. İşte. bu noktadan hare- ketle, söz konusu liste, her yıl yeniden gözden geçirilerek ge- reken yenilik ve ayarlamalara doğru yönelinecek. Haberalma örgütü. yıl sonuna dek sonuç- lanması gereken ikinci bir aşa- mada da bünyesindeki meslek- leri, görevin hazırlanma ya da uygulanma niteliğine göre 6 bö- lüme ayıracak. Yani, asker, si- vil veya sözleşmeli olsun, görev- liler. ehliyetlerine uygun bir şe- kilde kullanılmış olacak. Le Monde'a göre şimdiye değin idari ve özellikle askeri geleneğe sahip DGŞE. yeni statü saye- sinde bir tür bilimsel araştırma kurumuna benzemiş olacak. KENAN BUDAK UNUTULMAYACAK ÖMRÜNÜ İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİNE ADAMIŞTI. HİÇ GERİ ADIM ATMADI, 12 EYLÜL . KARANLIĞINDA BİLE... VE 0 KARANLIKTA, MÜCADELENİN ÖN SAFLARINDA KATLEDİLDİ. 1951- Kenan Budak'ı, öldürülüşünün 11. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. DİSK YÖNETİM KURULU DERİ-İŞ YÖNETİM KURULU 25 Temmuz 1992 10:30 DİSK Genel Merkezi/Merter 11:00 Silivrikapı Mezarlığı (Seyit Nizam Camii yani) BAKER'EV ORTADOĞU GEZÎSÎ SÜRÜYOR Israil'deıı barış içinyeni aduıı • Konut Bakanlığı, Israil işgalinde bulunan tüm Arap topraklannda ve tsrail sınırlan içerisinde yeni Yahudi yerleşim merkezleri kurma çahşmalannın dondurulduğunu açıkladı. Dış Haberier Servisi - ABD çahşmalan son derece olurosuz Dışişİeri Bakanı James Baker, Ortadogu banşma ivme kazan- dırmak amaayla bölge ülkele- rinde resmi ziyaretlerde bulu- nurken, tsrail, işgal altında bulunan tüm Arap topraklann- da ve Israil sınırlan içerisinde yeni Yahudi yerleşim merkezle- ri kurma çalışmalannın dondu- rulduğunu açıkladı. Filisünli- ler, ABD'nin bir süre önce askıya aldığı Israil'e yardım kredisini yeniden serbest bırak- masının banş sürecini çıkmaza sokacagj uyansmda buiundu. İsrail Konut Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arap top- yönde etkileyeceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, İsrail ve Ürdün'den son- ra dün de Suriye ve Mısır'a uğ- rayarak temaslarda buiundu. Suriyeli yetkihler, Şara- Baker görüşmesinde Suriye'nin bölgede kalicı banş sağlanması için işgal topraklannda yeni Yahudi yerleşim merkezleri ku- rulmasına son verilmesi gerek- tiğini vurguladığını belirttiler. Baker, dün öğle saatlerinde Şam'dan aynlarak Mısır Dev- let Başkanı Hüsnü Mübarek ile görüşmek amaayla Kahire'ye hareket etti. Mübarek ile görüş- raklannda ve israil sınırlan içe- tükten sonra basın toplantısı nsinde "sözleşmesi irtlzalanmış, düzenleyen Baker, Israil'in, "iş- ancak henüz başlanmamış tüm gal alündaki Arap topraklann- inşaatlar dondurulmuştur" da yeni Yahudi yerleşim mer- kezleri kurma etkinliklerini kesin ve kapsamb biçımde azal- tacağmı" söyledi. Baker, "Js- dejıdi. Yahudi yerleşim mer- kezleri kurma çalışmalannı "si- yasi amaçlı" ve "güvenlik amaçlı1 'olarak iki koldan yürii- rail'deki yeni hükümetin, yeni ten israil Başbakanı İzak Ra- yerleşim merkezleri kurulması- bin, bir süre önce siyasi amaçlı na ilişkin politikasından son yerleşim cahşmalannın dondu- derece memnunum" diye ko- rulduğunu açıklamışü. Son ka- nuştu. ABD Dışişleri Bakanı, rarla israil, güvenlik için yerle- gazetecilerin, İsrail'in yeni poli- şim çalışmalannı da askıya tikasına karşılık olarak ABD'- alrruş oluyor. nin Şamir hükümeti sırasında Ortadogu Banş Konferansı'- askıya aldığı 10 milyar dolarlık na katılan Filistin heyetinin kredi garantisine yeniden işler- başkanı Haydar Abdül Şafi, lik kazandınp kazandarmaya- ABD'nin İsrail'e yeni yerleşim cağı yolundaki sorulannı yanıt- merkezleri kurulmasında kulla- sız bırakarak, konunun, ağus- nılmak üzere kredi garantisi tosta yapılacak Rabin-Bush vermesinin banş sürecini çık- zirvesinde ele almacağını söyle- maza sokacağı uyansında bu- di. lundu. Şafi, yaklaşık 10 milyar Baker, basın toplantısının ar- dolarlık kredi garantisinin, ye- dından Kahire'den aynlarak niden serbest bırakılmasırun, Suriye'nin Lazkiye kentine gi- bölgede kalicı bir banş sağlan- dip Hafız Esad ile bir araya gel- ması için bugüne dek yürütülen di. DAĞLIK KARABAĞ Azerbaycan ordusu karşı saJdırıda • ITAR-TASS ajansmın Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi kaynaklanna dayanarak verdiği habere göre, Ermeni kuvvetleri önceki gece bir Aze- ri uçağını güdümlü fîizeyle düşürdüler. Dış Haberier Servisi - Dağ- lık Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri ile Azeriler arasındaki çatışmalar sürerken, Ermenile- rin. Azerbaycan'a ait bir savaş uçağını düşürdükleri ileri sürül- dü. Azerbaycan'ın Turan ajansı ise, Azeri güçlerinin karşı saldı- n başlatüklan ve bazj yerleşim bölgelerini geri aldıklanm du- yurdu. Karabağ konusuna si- vasi bir çözüm bulmak amaay- la AGİK çerçevesinde yapılma- sı planlanan Minsk konferansı ise belirsiz bir tarihe kaldı. ITAR-TASS ajansının Dağ- lık Karabağ'daki Ermeni yöne- timi kaynaklanna dayanarak verdiği habere göre, Ermeni kuvvetleri önceki gece bir Azeri uçağını güdümlü füzeyle düşür- düler. Ermeni kaynaklan Suk- hoi-25 tipi avcı uçağının, Kara- bağ'ın kuzeyindeki Mardakert bölgesinde baa köyleri bomba- ladıktan sonra düşürüldüğünü iddia ettiler. Öte yandan Azerbaycan'ın bağımsız Turan ajansı. Azer- baycan ordusuna bağlı birlikle- rin geçen hafta bazı >erleşim merkeilerini ele geçiren Ermeni güçlerine karşı bir karşı saldın başlattıklannı duyurdu. Ajans, Azeri kuvvetlerinin 6 köy ile Sarsang Barajfnın denetimini ele geçirdiklerini bildirdi. Ajansın haberine göre, Me- gavuz, Mehmana, Kasapet. Mohratak. Aşağı Oratak ve Demirli köyleri önceki gün baş- latılan harekât sonucu Azeriler- ce ele geçirildi. Azen kuvvetleri- nin bölgedeki diğer köyleri ele geçirmek için de operasyonlan- nı sürdürdükleri kaydedildi. Bu arada Karabağ sorunu- nun çözümü amaayla AGİK'- in girişimi ile başlatılması öngö- rülen Minsk konferansı belirsiz bir tarihe kaldı. AA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, Minsk konferansı- nı bir an önce başlatmayı hedef- leyen Roma toplantılanna da devam edilemiyor. Ermenistan'ın Roma toplan- ulannı terk ettiğini anımsatan bir yetkili "Ermeniler orada ol- mayınca görüşmelerin de bir anlamı kalmadı" dedi. Toplantılarda 'konsensüs' (uzlaşma) ilkesi ile karar alına- bileceği için Ermenistan'ın tu- tumunun durumu çıkmaza soktuğu ifade edildi. Yetkilinin verdiği bilgiye gö- re, Roma toplantılannın üçün- cü turu devam ederken 5 tem- muzda oturumu terk eden Er- menistan heyetinin yol açtığı bu çıkmaz üzerine, toplantı baş- kanlığını yapan İtalya, 7 tem- muz tarihinde yeni bir girişimde buiundu. İtalya, çaüşmaya doğrudan taraf olarak kabul edilen Azerbaycan ve Ermenis- tan dışındaki 8 ülke, Türkiye, ABD, Almanya, Rusya, Beyaz Rusya, İsveç, Fransa ve Çe- koslovakya'yı, ortaya çıkan bu yeni durumu aşmak amaayla, gayri resmi görüşmelerde bu- lunmak üzere 17 temmuzda ye- niden bir araya getirdi. Ancak bir günlük bu toplantıdan da bir sonuç alınamadı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle