16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 TEMMUZ1992 PERŞEMBE CUMHURIYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Ankara'da operasyon: 32kişi yakalandı ANKAR4 (Cumhuriyet Bü- rosu) - Emnıyet Mudurluğu Tcrorle Mucadele Şubesı tara- fınddn yapılan operasyonlar sonucu, ust duzey burokratlar \e işadamlanna saldın hazırhk- lan ıçın de olduklan belırlenen ve PKK uyesı olduklan savla- nan 2'sı kddın ^2 kışı yakalan- dı Doğulu ışadamlanndan ERNK damgah makbuzlarla yaklaşık 92 mılyon lıra haraç topladıklan belırlenen sanıklar ile birlikte bır Kalaşnıkof mar- ka sılah, 2 tabanca, 2 saldın el bombası, "*,5 kılo dmamıt. çok sayıda funye ve örgütsel doku- manlar ele geçınldı Terörle Mucadele Şubesı ta- ratından dun yapılan açıklama- ya gore, geçtığımız gunlerde Ankara ve çevre ıllen kapsaya- cak şekılde bır dızı operasyon duzenledı Operasyonlar sonu- cu, komşu ulkelerde eğıtım gor- duklen belırlenen mılıtanlann orgutlenme çalışmalan ve saldı- n hazırlıklan ıçınde bulunduk- lannın anlaşılması uzenne bır dızı operasyon duzenlendı Operasyonlarda aralanndaor- gütun Orta Anadolu komıte uvelennın vanısıra ust duzey sorumlularının da bulunduğu 2 sı kadın 12 PKK uyesı yaka- landı Orgüte aıt ev ve ışyerlennde yapılan aramalar sonucunda bır Kalaşnıkof marka otomaük sılah, 2 tabanca. 2 saldın el bombası, çok sayıda elektnklı funye, 3.5 kılo dınamıt. bır adet vıdeo, orgutun propaganda bıl- dın ve afişlen ele geçılırdı Ara- malarda doğulu ışadamlann- dan ERNK damgalı makbu/- lar karşılığı 92 mılyon lıra alındığı belırlendı Orguı evın- de 5 mılyon 500 bın lıra ıle 1 bın Alman Markı ve doğulu ışa- damlannın yanısıra ust duzey burokraılann adreslennın de yer aldığı lısteler ele geçınldı Açıklamada yakalanan sa- ruklardan Ahmet Değırmencı Nıhat Mızraklı, Sabn Çelık ve Şefık Acarcan'ın >urt dışında eğıtım gorduklennın behrlendı- ğı ılen suruldu Açıklamada yakalanan mılıtanlann halkın kalabalık olduğu bölgelçrde c\- lem hazırlıklan ıçınde öldukla- nnın anlaşıldığı behrüldı \atırım • Baştarafi 1. Sayfada landı Resmı Gazete'nın dunku sayısında yayımlanan değışık- lıklere gore. fon kaynaklı kredı kullanırrunda. Turkıye Kalkın- ma Bankası, Halkbank. Zıraat Bankası ve Emlakbank'ın yanı- sıra Turkıye Sanayı Kalkınma Bankası. Sınaı Yatınm ve Kre- dı Bankası. Etıbank ıle Şeker- bank da aracılık edecek Kalkınmada oncehkh yore- lerde, 25-50 mılyar lıra arasın- dakı yatınmlarda ılk ışletme yılı, 50-100 mılyar lıra arasında- kı yatınmlarda ılk 2 ışletme yılı. 100 mılyar lıradan buyuk yatı- nmlarda ılk 3 ışletme yılındakı elektnk tuketımının yuzde 30'u, SSK pnmlen ışveren payı- nın yansı, Tasarrufu Teşvık Kesmtısı ve Konut Edındırme Yardımı'nın tamamı, teblığde belırlenen esaslar ıçennde, "Yaünmlan ve Dovız Kazan- dına Hızmetlen Teşvık Fonu" kaynaklanndan karşılanacak Yatmmcılar, kalkınmada ön- celıkh yorelerdekı komple yenı tanmsal sanayı yatınmlannda ılk uç ışletme yılı uygulanacak teşvıkten. normal yorelerdekı 200-400 mılyar lıralık yatınm- larda ılk 1 ışletme yılı, 400-750 mılyar lıralık yaünmlarda ılk 2 ışletme yılı ve 750 mılyar lıra- dan buyuk yatınmlarda da ılk 3 ışletme yılı yararlanabılecekler Yatınm teşvık belgesıne bağ- lanamayan kuçuk ve orta boy ozel sanayı ışletmelennın, ma- kıne ve teçhızat alımlannda, Halk Bankası aracıhğıyla fon kaynaklanndan kredılendınle- bılmesıne olanak sağlayan venı duzenlemeyle, teşvık belgelı ya- tmmlardakı fondan yararlan- ma oranlan da arttınldı Buna göre, söz konusu yatınmlann organıze sanayı bolgelennde yapılması durumunda daha once behrlenmış kredı oranına lOpuanılaveedılecek Gelışmış yorelerdekı organıze sanayı bolgelennde yapılacak otoma- tıv yan sanayıı yatınmlan ıle yıne bu yorelerdekı dığer tevsı yatınmlannda uygulanacak fon' kaynaklı kredı oranı da yuzde 15'ten yuzde 30'a y uksel- tıldı Zonguldak ve Erzıncan a yapılacak yatınmlarda uygula- nacak fon kaynaklı kredı oranı ıse oncelıkh tur tunzm yaiınm- lannda yuzde 60. dığer yatınm- larda. sektor ayrımı gozctıl- meksızın yuzde 50 olarak uygulanacak Bastn ve otomo- tıv sanayıı konusunda vapıla- cak tevsı \e modcrni7ds\on yatınmlannda bu oran \ore farkı gozetılmtksi7in vıı/de M) olacak Çetin: Mektuplar abarbldıANKARA (Cumhuriyet Buro- su) - Dışışlen Bakanı Hıkmet Çetın Ingıltere Başbakanı. Dı- şışlen Bakanı ve Rusya Fede- rasvonu Dışışlen Bakanı And- rey Kozırev'ın Kıbns konusun- da gonderdığı mektuplann, "abartıldığını" soyledı Çetın. mektuplarda. tehdıtvan ıfade- lenn bulunmadığını soyledı Çetın. İngıltere ve Rusya - dan. Kıbns sorunuyla ılgılı ola- rak geçen ay ıçınde gelen mek- tuplar konusundakı bır soru uzenne şoyle konuştu "Mektup gonderme, dıplo- masıde bır goruş alışvenşı yon- temıdır Bunlar bırer baskı aracıdeğıldır Mektuplar abar- tılıyor Mektuplarda. Kıbns konusunda Turkıye nın çozu- me yardımcı olması ıstenıyor Zaten bız çozumu. herkesten çok ıstıyoruz Bu mektuplan yanıtlayarak. Turkıye"nın hak- ça adıl ve sureklı bır banş ıçın sorunun çözümune yardımcı olduğunu belırtıyoruz Ayrıca bıze gondenlen mektuplarda. basında ver aldığı gıbı ıfadelcr \ok Çetın. Guvcnlık Konseyı nın sureklı uyesı olan Rusya'nın Ankara'va gcçen hafta gonder- dığı mektubun avnı zamanda karşı tarafa da gönderıldığını vurgulayarak. İngıltere den ge- len mektuplann da ıkı tarata gondenlmış olduğunu soyledı Bu arada Dışışlen Bakanı Görüşmeler çıkmaza giriyor • Baştarafi 1. Sayfada lık. Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Gah'nın top- rak konusunu oncelıkle halle- dıp daha sonra dığer konulara geçmek ıstedığı belırtılıyor Turk tarafı ıse yanlış bır adım atmamak yanı alınacak hak- lara mahsuben venlecek top- rak odunune karşılık bekle- nenden daha azını almak zorunluluğu ıle karşı karşıya kalmamak ve mumkun oldu- ğunca az toprak verebılmek ıçın bu konu uzennde hassası- yetleduruyor Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Butros Gah'nın or- taya koyduğu hantaya gore Turk tarafına yuzde 28 2 ora- nında toprak bırakılması ve Rum tarafmın bu oranı daha aşagıva çekmek ıçın genel sek- reten etkılemeve çahşması goruşmelenn çıkmaza doğru gıttığının bır gostergesı olarak kabul edılıyor Bunun yanı sı- ra. Rum tarafının sureklı "hat- lar behrlensın' şeklındekı ıs- teklenne karşılık şu anda yuzde 35 04 oranında toprağı ehnde bulunduran Turk tara- fının ıstatıstıklen masaya koyarak ıstenılen toprak mık- tannın haklı bır gerekçesının bulunmadığını anlatmaya ça- hşması da karşı tarafı rahatsız edıyor Bununla beraber Turk tarafı goruşmelen gereksız ye- re uzatmakla suçlanıyor Oğrenıldığıne gore BM Ge- nel Sekreten ıkı lıderle yaptığı her goruşmenın ardından Gu- venlık Konseyı'ne rapor ven- yor Amerıka da Kıbns konu- sundakı "yakın markajını' surduruyor ABD Dışışlen Bakanlığı Kıbns Koordınato- ru Nelson Ledsky her gun ıkı lıden zıyaret ederek kendılen- ne sunulan onenler hakkında goruşlennı ahyor Dun dc Ledsky Rauf Denktaş'la Un Plaza otelde oğle yemeğınde buluşarak bır goruşme daha yaptı Yapılan goruşmede Ledsky 'nın 'Olumlu yaklaşı- mı devam ettınn Bu ıyı bır şanstır Bu şansı ne Rum tara- fı ne de Turk tarafı kavbetsın Genel sekretenn hantasına bı- raz daha yaklaşın ' dedığı oğ- renıldı Güvenlik Konsevi ile yakın temas BM Genel Sekreten ıle ıkı lıdenn ayn ayn yaptığı goruş- melerden bır sonuç alınma- ması durumunda konunun Guvenhk Konsevı tarafından ele alınacağının ve bazı yaptı- nmlara gıdıleceğının genel sekreter tarafından behrtılme- sınden sonra, Turk tarafı gu- venhk konseyı ıle yakın temas ıçınde olmayı kararlaştırdı Goruşmelenn çıkmaza gır- mesı durumunda uzlaşmaz tarafin Turk tarafı olarak gos- tenlme ıhtımahnın daha yük- sek olacağını dıkkate alan Denktaş, konunun guvenhk konseyıne detaylı bır şekılde anlatılmasının yararlı olacağı- na karar verdı Denktaş, BM Genel Sekreten Gah'den, Gu- venhk Konseyı'nın 5 daımı uyesı ulke temsılcılennden randevu almasını ıstedı Turk heyetınden bır yetkılı bu konuda, "Bızım yetennce hızlı gıtmedığımız konusunda endışclen \ar kı Rumlar su- reklı olarak bu konuda genel sekreten ve Guvenhk Kon- seyı'nı tahnk edıyor Rum ta- Toto Karaca artık yok Kûltür Servisi - Operet, üyat- ro ve sınema oyuncusu Tctto Karaca, tstanbul'da bır suredır tedavı görduğu Internatıonal Hospıtaî'da oldu Tıyalro oyuncusu Mehmet Karaca'nın eşı, muzısyen Cem Karaca'nın annesı olan Toto Karaca 80 ya- şındaydı Hastane yetkıhlennın yaptığı açıklamaya göre, 21 temmuz sah gunu sabaha karşı 03 00 sulannda oldu 1912 yıhnda İstanbul'da dûnyaya gelen Toto Karaca, çocukluğunda bale derslen al- mış ve 12 yaşında Maksım'de dans etmeye başlamışü Budo- nemde İrma Toto adını kulla- nan Toto Karaca, 1930'a kadar çeşıth gazınolarda çalışmış, 1930 yıhnda Izmır'e gıderek Ömer Aydın ve Cemal Sahır'ın operet topluluğuna katılmıştı Bır sure sonra Muhhs Saba- hattın Ezgı'nın topluluğuna geçen Toto Karaca, bu dönem- de 'çarhston krahçesı' olarak un yapmışü Daha sonra sıra- sıyla Sureyya, Halk. Ses ve Muammer Karaca Operetle- nnde sahneye çıkan Toto Ka- raca, 1940'ta Surun Kardeşler ıle bırhkte İstanbul Şehır Tıyat- rosu'na gırmış, ardından İstan- bul Opereü'nın, 1960'ta da İs- tanbul Tıyatrosu'nun kurucu- lan arasında yer almıştı Sahneden çekılene kadar uzun yıllar Jstanbul Tıyatrosu'- nda oynayan Karaca, çeşıth eskı oyunlardan başta 'Camba- zoğlu' olmak uzere aktarmalar ve uyarlamalar da yapmışü 'Kumrular' (1930), 'Beyoğlu Çıçeğı' (1936), 'Bayader' (1936), 'Leblebıcı Horhor' (1943), 'Şeytan Arabasf (1952), Trafık Yuzunden' (1955), 'Sa- kallı Gehn" (1960), 'Muhahf Odacı' (1961), 'Cıcı Bey' (1962), 'Yedek Koca' (1963) gıbı oyun- larda yaratüğı unutulmaz kışı- lıklerle üyatroseverlenn gönlun- de taht kuran Toto Karaca, ustaca k'ullandığı sesıyle gor- muş geçırmış, faka basmaz, ha- fif kabadayı kadın, özelhkle de hızmetçı tıplennı buyuk bır us- talıkla canlandırmış, Rum ve Ermenı takhtlennde büyük ba- şan kazanmışü Beyazperdeye 1947'de Seyfı Havaen'nın 'Kıhbıklar' adlı fıl- mıyle geçen Toto Karaca, daha sonra 'Yalan' (1948), 'Bır Şofö- rün Gızlı Deften (1958), 'Çıl- gın Bakıreler' ve 'Bızım Kız' gıbı filmlerde oynamış, sınema çahşmalannın bır bolümunde eşı Mehmet Karaca ıle bırhkte rol almıştı Cenazesi cumartesi günii kaldınlacak Gerçek adı İrma Toto Kara- ca Felekyan olan Toto Ka- raca'nın cenazesi 25 temmuz cumartesi gunu saat 11 00'de Kumkapı'dakı Ermenı Patnk- hanesfnde (Meryem Ana Kıh- sesı) yapılacak dını törenden Cem Karaca: Annem sahnede ölmek isterdi Kûltûr Servisi - "Anam bana hamıleyken sahneye çıkmış Yanı ben annemın karnınday- ken sahneye çıktım Annemın en buyuk ısteğı sahnede oynar- ken ölmektı Ohnadı İnşallah bana kısmet olur1 ' Annesı Toto Karaca'nın ölum habennı ahr almaz, unlu muzısyen Cem Karaca hemen hastaneye koştu Cem Karaca'- nın yanında eskı Edırdahan topluluğundan arkadaşı Uğur Dıkmen ve yıne eskı Moğollar'- dan Cahıt Berkay vardı Cem Karaca'nın hastanedekı ılk tepkılen şoyle oldu 'Hayat bellı bır süre devam edıyor Bu hepımız ıçın boyle Şu anda şo- ke ve bloke bır haldeyım Kaül- mış kalmış durumdayım Bey- nımın gn hucrelen annemın ölumunu ırdelemış değıl Sanı- yorum bır zaman sonra kafama dank edecek'' Cem Karaca daha sonra an- nesı Toto Karaca'nın çok dolu, çok guzel, hayatı kavrayarak yaşadığını behrterek, 'Acıyı sa- pına kadar yaşadı Sevına sapı- na kadar yaşadı Çok kuvveıh bır kadındı Âma Buyuk Isken- der olume yenıldı, anam haydı haydı yenıhr' dedı 'Tûrk tıyat- rosuna yaptığı katkılar kendısı olse de yaşayacak Benım sa- natçı ohnama çok buyuk katkı- da bulundu Obur tarafta ba- bamla beraber el ele dolaşacak- lar Butun dostlan orada'' dedı Annesının kuşağından yaşa- yan Bedıa Muvahhıt ve Vasfi Rıza Zobu ıçm 'Allah uzun omurler versın' dıyen Cem Ka- raca, şımdı kendısıne duşenın. bayrağı, Karaca soyadını, an- nesının ve babası Mehmet Ka- raca'nın oluşturduğu guzelhk- len taşımak olduğunu behrtü Cuma gunü Değırmendere'- de vermelen gereken konsen annesı Toto Karaca'nın olumu nedenıyle ıptal etmeyı düşun- düklennı, ama sonra bundan vazgeçtıklennı soyleyen Cem Karaca şoyle dedı 'Annem, teyzesı olduğu ak- şam sahneye çıkmış, oyununu oynamıştı Anneannem oldü- ğunde de sahneye çıkmıştı Şımdı bız konsenmızı erteler- sek, annem kalkar gelır basto- nuyla bızı dover vallahı Bu yuzden. konser programlan- mızda bır aksama olmaya- cak ' ratının beşlerle (Guvenhk Konseyı'nın 5 daımı üyesı) ay- n ayn temaslan vardır Bızım de bır kısmı ıle var Bır kısmıy- la olmamıştır Bız beşlen top- lu olarak gormek ıstedık Çunku toplu olarak davamızı anlatmak bızce en uygun ola- nı, genel sekretere yaptığımız mudafaalan, nelerden endışe du\duğumu7u anlatmak ıstı- yoruz Bunlan bılmezlerse yanlış bır yargıya varabılırler' dıye konuştu Çıkmaza doğru gıdılmesıne karşılık Tuık tarafı "dertlenn' detaylı bır şekılde anlatılması bakımından goruşmelen 'bazı ılerlemelenn goruldueü" şek- lınde yorumluyor. Sureklı olarak Turk tarafı- nın pazarhk yaptığı, şu ana kadar bır sonuç elde edılme- mesı nedenıyle herhangı bır toprak parçasının venlmış ol- madığını ıfade eden bır yetkılı, "O duruma gehnmemıştır Rum basınında Lefke venlı- yor, Guzelyurt venldı. Mago- sa venhyor' şeklınde habcrlcr çıkmış Bunun uzenne vatan- daşlar telefon edıyor "Ne oluyor ne yapıyorsunuz" dıye soruyorlar Herkes telaş ıçın- de Şunu tekrarlamakta fayda var Bu goruşmeler tum paket oluşuncaya kadar hıç kımseyı bağlamayan pazarhk hareket- lendır Devamlı surettc pazar- hk hareketlcn ıçınde bulunıı- yoruz Venlen bır şey yok Bunu halk ıyıce anlasın Onla- nn ne ıstedıklen ortada Buna ne kadar yaklaşabıhnz Bu- nun şartlan nedır' O da bızım kendı ıç çalışmalanmızın bır unınu oluyor Onun ıçın telaş edılecek bır şey yok" dıye go- ruş behrttı Hıkmet Çetın dun ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Y ılmaz ı zı- \aret ederek bır saat 15 dakıka goruştu Goruşmeden sonra gazetecılenn sorulannı yanıtla- van Çetın New York da KKTC Cumhurbaşkanı Raut Denktaş ve Rum hden Yorgo Vasıhu arasında suren goruş- meler konusunda Yılmaz'a ay- nntılı bılgı verdığını behrterek. ANAP hdenyle aynı kaygılan paylaştıklannı soyledı Kanton bölgeler Bu arada Turk ve Rum ke- sımınde ayn kanton bölgeler açılması konusunda ıse bır yetkılı, bu konunun gundeme getınlmemesıne karşın kendı- lennın onceden göruş behrt- tıklennı soyledı Kanton açılması kararının doğru olma>acağını BM Ge- nel Sekreten Gah'ye ılettıkle- nnı ıfade eden vetkılı, "Kar- ma yerler yaratmanın suratle çatışmaya kadar gıdebıleceğı- nı bunu Rum hderlenn dc ar- tık söylemekte olduğunu karma hayatın tehhkelerle do- lu olduğunu ve bunun teşvık edılmcmesı gercktığının Rum- lar tarafından beyan edıldıgı- nı. zaten ıkı kesımlıhğe aykın olacağını bıldırdık' dıye ko- nuştu Kanton önerisi Öte yandan Nevv York'ta, Kuzev Kıbns Türk hevetıne yakın kaynaklardan sızan bıl- gılere gorc Guvenhk Konseyı daımı uyelennın de katıhmla- nvla hazırlanan \e taraflara sunulan belgede, adada ts- vıçre'dekıne benzeyen bır kantonal sıstem onenhyor Bu sıstem taraflarca benımsenıp kabul edıldığı takdırde Turk kesımının avantajı bır ncvı 'meşruluk' kazanıp federe devletın butun dunyaca tanın- ması sonucunu doğurabıle- cek Ancak buna karşılık Rum tarafı bu onen karşısın- da. sunulan belgede belırtılen hantada yapılan toprak dağı- tımında kabıl olduğu kadar fazla toprak kazanmaya bakı yor sonra Tunel'dekı Karaca Tı- yatro onune getınlecek Karaca Tıyatro onunde Tıyatro Ya- pımalan Derneğı'nce duzenle- necek torenın ardından, Toto Karaca'nın istanbul Tıyat- rosu'ndakı oyunlannı yıllarca oynadıgı Elhamra Sıneması onune gelınecek ve Taksım'e kadar yurûnecek Toto Ka- raca'nın cenazesi daha sonra Şışh Ermenı Mezarhğı'nda top- rağa venlecek Semiha Berksoy Toto Karaca'yı Ömer Aydın hımave edıyordu Çağdaş ve Şen Dul operetlennde ben pn- madonna. o subrettı (oynak kıa) Toto 12 yaşındayken Kel Hasan'ın tıyatrosunda oyun- dan once, sahne alıp bale goste- nsı yapıyordu Daha sonra onüne bır torba takar, komedı- lere çıkardı Çok guzel sesı var- dı, guzel dans ederdı. Yıllarca Elhamra'da istanbul operetın- de oynadı. Aslen Bakırköy'- Iuydu Engin Uludağ Hem Turk tıyatrosunun ye- tıştırdığı hem de duayen bır sanatçı olarak çok onemh bır ınsandı Tıyatromuzun en onemh sanatçılanndan bınydı Mehmet Karaca ve ondan çok şey oğrendık Füsun Erbulak Çok uzuldum Hem Altan ın sağlığında hem de o oldükten sonra. çok hukukumuz olmuş- tur Aynı sahneyı hıç pav laşma- dık ama beraber bır reklam fılmı çekmıştık Müjdat Gezen Onlann ehnde buyudum, Alı Surun nın, Toto Karaca nın Benım ıçın bır tıyatro olmaktan çok, bır aıle ocağı ıdı Cem ıle bırhkte buyuduk Babası Meh- met Karaca ıle çocuk yaşımda bırhkte oynadık Şehır Tıyat- rosu'nda Toto abla bulvar tı- yatrosunda bır ekoldu Ben oyle zannedıvorum kı son tem- silcısı de gıtmış oldu Uzuntum çok sonsuz çunku onu ben hep anne gıbı gordum TimurSelçuk Bız Toto ablanın ehnde bu- yuduk Annemın sanat dunya- sından çok yakın arkadaşıydı Mehmet Karaca ve Toto ıle çok sık bırhkte olurduk Turkıye Cumhunyetı'nde tuluattan ye- nı tıyatrova geçışte en onemh ısımdı Aklıma ondan başkası gelmıyor Çok uzuldum Yıldız Kenter Dormen Tıyatrosu nda pek- çok tıyatrocunun katıldığı ve mınık gostenler sunduğu bır geceyansı tıyatrosu duzenle- mıştı Haldun Dormen Hepı- mız vargucumuzle farkedılme- yeçahştık Ama Toto oynadıgı parçayla hepımızı sıldı geçtı Butun alkışı o topladı Ne ka- dar heyecanlanmıştım Ellen- nı optum, onu tebnk etıım. teşekkur ettım Ustalığını hıç unutmadım Bıze sanat ateşının sıcaklığını duyuran bu ustamı- za hepsa\gı vesevgı Şükran Güngör Son gunlenne kadar. mesle- gme bağlı ve sanatını aşkla sur- duren değerlı bır tıyatrocuydu Nur ıçınde yatsın Tuncer Cücenoğlu Dun YavuzerÇetınkaya. bu- gun Toto Karaca Yavuzer beledıyemızm duzenleyeceğı bır çevre panehne panehst olarak katılma sozunu vermıştı geçen- lerde bana Hatta kutuphane- sınde çevre konusunda ılgınç bır kıtap olduğunu ve Fransız- ca kıtabı o gun çev recı başkan Alı Talıp Ozdemır e vermek ıs- tedığını de duyunnuştu Toto Karaca ıse Bakırkoy Beledı- yesı'nın her turlu kulturel etkın- lığınde bulunmayı ahşkanhk edınmıştı sankı Her çağnmıza koşarak gelırdı Ne vazık kı Yavuzer panele gelemevecek kıtabınını başkana sunamaya- cak Toto Karaca da etkınlıke- nmıze katılamayacak bundan bovle Kıbrıs'a • Baştarafi I. Sayfada tarafı, bu alandakı haberlerı ya- yımlamakla yetındı Sosvalıst EDEK Partı Baş- kanı Vasos Lıssandıs Nevv Vork ta 'Konunun goruşme- ler dışına sızmasından sonra belgenın varhğının vadsınama- vaLağını açıklarken Kıbrıs Rum RadvoveTelevızyonuda dun bu belgenın varhğını doğ- rulayan yayınlar yaptı Rum Radyo-TV sı. yenı belgeyı Turk dınlcvıcısıne karşı propaganda gcreğı vaparken Lıssandıs. "belgenın kabul edılmezlığını" vurguladı Kıbrıs Rum gazetelen "Galı'nın yenı anlaşma tasiağı - nın duşunceler dızısı'ndekı go- ruşlennden daha olumsuz gö- ruşlcr ıçerdığını" bıldırerek "ımzalanacak anlaşmanın 18 aylık bırdoncm ongorduğunu. bu arada Kıbrıs Cumhunyetf- nın ortadan kalkacağını" du- vurdu Rum Radvo-TV'sı ıse "Van- lacak anlaşmanın uygulanması ıçın onsckız aylık sure ongorül- dugunu dogruladı Rum radvosu. New V ork - takı muhabınne dayanarak Butros Gah'nın yenı bclgesını Denktaş ın butunuyle kabul edılmez saydığını" ılen surdu Rum "Sımennı" ve "Eleft- herotıpıa" gazetelenne gore belgedekı maddeler şoyle 1 )Rum goçmenlenn dönuşle- n ıçın tanhı behrtılmeyen bır takvım onenlırken temel oz- gurlukler kavram olarak kabul edılıyor Bu ozgurluklenn ana- yasada guvence altına alınacağı belırtıhyor 2) Anlaşmadan sonra bır mıktar Turk ve Yunan asken- nın federe devletlere (federal devletın ıkı kanadında ayn ay- n) kalacağı. otekı bırhklenn Kıbns'tan çekıleceğı kaydedılı- yor (Rum radyosuna gore, bel- ge. 'Turk askerlennın. federal hukumetın kurulmasından on- ce adadan gen çekılmesını' ongoruyor) 3) Belgede zengınleştınlmı^ garantıler ıçınde, 1960 garantı anlaşmasına değınıhyor Turk garantısının devam edeceğı be- lırtılıyor Fıleleftheros gazetesı "Garanülenn AGIK garantısı ıle değıştınlmesıne çahşıldığını' ılen suruyor Turkıye den gelen goçmen yerleşıklenn sozu edılmıyor Anayasa konusunda. Zunh Anlaşması nın ıçenğı temel ola- rak dhnacak Cumhurbaşkanı Rum. yardımcısı da Turk ola- cak Cıjmhurbaşkdnı yardımcı- sının "veto" hakkı bulunacak Kurulacak ıkı meclısh sıstem- de, Mechs te (70-30). senatoda eşıtlık (50-50) oranı uygulanır- ken Bakanlar Kurulu 7 Rum ve 3 Turkten oluşacak Dışışle- n. Malıye veya Savunma Ba- kanlıklanndan bın Turk tarafı- na venlecek Cumhunvet'ın ılk 8 vılında Cumhurbaşkanı ve Yardımcı- sının. toplumlann (evalellenn) seçılen hderlen oiması ongoru- luyor Egemcnhğın bölunmezhğını ve tek vatandaşhğı ongoren planda mcrkezı hukumetın. dış sıyaset, tederal ekonomı lı- manlar \e havaalanlan ve sa- \ unmav ı uhdesınde bulundura- cağı behrtıhvor Galı planına gore, goçmenle- nn ev \e mallanna tedncen donmebinı ongoren takvım ve Kıbns'ın AT ye tam uyelığı, ıkı toplum tarafindan halkoyla- ması ıle kararlaştınlacak Rum radvosu ıse Turk top- lumuna vonclık olarak hazır- landığı bellı olan haberlennde. ' Gah'nın venı belgesınde. Ma- gosa bolgesıvle yenı Magosa yolunun guneyınde kalan koy- ler ıle Lefkoşa dan GuzeK urt'- un kuzeyıne kadar uzanan bolgeye yuz bın dolayında Rum goçmenın gen donmesı- nın ongorulduğunu habcrvcr- dı ve "tum goçmenlenn evlen ıle yurtlanna gerı donme hakkı guvence altına ahnıyor ıfade- sını kullandı BAROMETRE Size zayıf kalmanın sırrını auklıyoruz Kendinizi in<e ve güzel görmek için ölesiye diet yapmak zorunda değilsiniz. 900 900 572 Turkıye nın fıer yerınden dakıkası 5833 TL CO71FM UĞUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada Dunya, 20 yuzyılın ılkçeyreğınde ıkı buyuk devrıme ta- nık oldu Devrımlerden ılkı, Lenın'ın onderlığındekı Sov- yet devrımıydı 20 yuzyılın ılk çeyreğındekı ıkıncı devrım de Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Ataturk devrımıydı Lenınızmın devrım anlayışı, Marksıst kuramdan kay- naklanıyordu Lenın'e gore sınıf ayrımlarını ve savaşını benımseyen bır ınsan komunıst olamazdı Tek başına sı- nıf eğemenlığını savunanlara da komunıst denmezdi Lenınızme gore sınıf savaşını sınıfların yok olacağı ve sı- nıfsız bır topluma ulaşıncaya kadar savunana komunıst denırdı Atatürkdevrımı, Marksistkuramdakı 'sınıf gerçeğı ye- rıne 'halk' kavramını dayanak seçmıştı Ataturk devrı- mınde, sınıf egemenlığı soz konusu değıldı 'sınıf yerıne 'halk' dayanak seçıldığı ıçın 'sınıf egemenlığı' ve 'dıkta- toryası' gıbı kavramlara da yer yoktu Ataturk devrımı, Anadolu'da 'aydınlama çağı' başlat- mıştı Bu aydınlanma çağı ıster ıstemez, Batılı çoğulcu demokrasıye yonelecektı Lenın, Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu ıhtılalını ve Mustafa Kemal'ı desteklemıştı Sovyet devrımı ayrıayrı ulusları, devrım adına, tek bır- lik altına toplamıştı Atatürkdevrımı ıse çeşıth etnıktoplu- lukları 'Turkıye halkı' kavramı ıçınde gormuş, bu halk kesımlerım, laık, halkçı ve devrtmcı cumhuriyetçerçeve- sınde toplamıştı Lenın'ın amacı 'sınıfsız toplum' kurmakt, Ataturk'ün amacı da çağdaş uygarlık duzeyıne ulaşmak' Sovyet toplumunda sınıfsız toplum kurulamadı, sınıfsız toplum yerıne, Rus halkının dığer halkları somurduğu burokra- tık tek partı egemenlığı yerleştırıldı Ikıncı Dunya Savaşı'- nda, Alman faşızmını yenme onurunu paylaşan Sovyet ordusu, soğuk savaş donemınde Polonya, Macarıstan, Çekoslovak ve Afganıstan ışgalları ıle ınsanlık suçları ış- ledı ABD ıle gırdığı sılahlanma yarışında yenık duşerek ka- pıtalızme teslım oldu Ataturk devrımı, kendı ıçınde geçırdığı yenı bır oluşum ıle 40 lı yıllarda çok partı lı yaşama ulaştı, 60'lı yıllarda sosyal demokrasıye açıldı, 80'lı yılların resmı devlet tu- zaklarından kurtulduktan sonra 90'lı yıllarda Batılı arv lamda temel hak ve ozgurluklerı ıle butunleştı Bugunden yakın geçmışe bakınca da antı-emperyalız- mın, ulusal kurtuluş ve onurunun çağdaşlığın sımgesı olduğu anlaşıldı Lenınızm, Sovyetler Bırlığı Komunıst Partısı'nın en ateşlı onderlerı tarafından çokuluslu ıhaleye çıkarılırken Ataturkçuluk, ulusal kurtuluşçuluğa, çağdaşlaşmaya ve aydınlanmaya tutkun devrımcılerce savulunuyor Bu devrımcılerden bın Ataturk devrımının ve hukuk devletının dırençlı ve ınançlı savaşçısı Prof Dr Muam- mer Aksoy, bu duşuncelerle Ankara'da 'Ataturkçu Du- şunce Derneğı'm kurmuştu Aksoy un alçakellerınsıktığı karanlık kurşunlarla aramızdan ayrılması uzenne der- nek, aynı duşunce ve ınançtakı ınsanlarca yaşatilıyor Ataturkçuluk, 80'lı yıllarda devlet elıyle kundaklandı, bugun de dınsel gerıcısınden Kurtçusune, Kurtçusun- den sıvıl toplumcusuna kadar genışleyen bır kesım tara- fından yaylım ateşıne tutuluyor Ataturkçuluğün bır hedef tahtası halıne getırılmesı ve karalanması, yurtıçınde ve yurtdışında tepkılere yol açı- yor Ama ne var kı Ataturk devrımcılerı dağınık, kuskun ve orgutsüzler Bu tepkıler, gun gelecek buyuyecek ve 'Kuvayı Mıllıye ruhu' dernekler ve partıler aracılığt ıle ete-kemığe bûrü- nedek J ' * " ' ^ Almanya'nın Kamen kentınde 'Ataturkçu Düşünce Derneğı' bu tepkılerle ve bu duşunce ve ınançlarla kurul- du Derneğın kurucusu, Yuk Mımar Erış Ulger Erış Ulger, gece-gundüz çalışarak Almanya'da 20'lı yıl- lardan bu yana Ataturk ve Turkıye ıle ılgılı yayınları top- layarak toplantılar duzenleyerek Ataturkçu duşunceyı savunuyor Ataturkçu duşunce yenılmedı, yenılmeyecek, Kurtuluş Savaşı na, Kuvayı Mıllıye ruhuna, ulusal onura, Anadolu devrımıne, aydınlanma çağına ve çağdaş ozgurluklere sahıp çıkarak guçlenecek ARADABffi • Baştarafi 2. Sayfada malıyetlerındekı artışlar gosterılebılır Ancak Avrupa ulke- lerıyle aramızda var olan buyuk gelır farklılıklarının da unutulmaması gerekır örneğın AT ulkelerının ortalama millı gelırı 1989 yıhnda yaklaşık 13 600 US $ olduğu halde, Turkıye'de 1 472 US $, başka bır deyışle AT ortalamasının 1/9 duzeyınde olduğu gorulmektedır Sonuç Kâğıtsektoründekı katmadeğerın, toplam ımalat sanayıı sektorunde yaratılan katma değer ıçındekı payının daha fazla olabılmesı ıçın alınacak başka onlemlerle bera- ber, ozellıkle bu sektorde verımlılığın arttırılabılmesı ıçın gırdı malıyetlerının olabıldığınce duşurulerek aynı gırdı ıle daha fazla çıktının sağlanması, katma değerı yuksek kâğıtların uretımıne ağırlık verılmesıyle birlikte eskı kâğıtların gerı kazamlması ıçın tüm onlemlerın alınması ge- reklı gorulmektedır 1 • İNCE INCE BİR KAR V»ĞAR 2 • GARİP 3 HASRETINLE YANDI GÛNLÜM * BOŞU BOŞUNA 5 ALDIHMA GÖNÜl 1 DUMANLl DUMANLI 2 - NICE YILLARA 3 - ÇIRAK ARANIYOR 4 DENIZ USTU KOPURUR 5 - GIDENLERİN TURKÛSÜ DÜZELTME 13 7 1992 tarıhınde gazetemızde yayımlanan Ankara Gayrımenkul Satış (22) lcra Daıresı Mudurluğu'ne aıt 1992/59 dosva nolu ılanm da 2 satış günu yanlışlıkla 10 5 1992 tarıhlı olarak yayımlanmıştır Doğrusu 3 9 1992 gunu aynı yer ve saatte olacakur Duzeltınz GENEL DAGITIM L B AYŞUM l l Z İ K Ü R E T İ M I u ( s W Slî 35 X 512 B 31 Fu 5Ϋ 77 67
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle