19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 TEMMUZ1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAVF/fe SPOR Oyunlann başlamasına 2 gün kala Barcelona karıştı Ispiuıyollaı; Uluslararası Olimpiyat Komitesi özel ödülünü alan İsviçreli CIO üye- si Hanerni, iki İspanyol'un saldırısı- na uğradı. Ne olduğu anlaşılamayan olay sonrasında komaya hastaneye kaldırıldı. BARCELONA (Comburiyet) - Olimpiyat oyunlannın başla- masına 2 gün kala Barcelona kenti huzursuz oldu. Barcelona Olimpiyat Oyunlan'nın veril- tnesi için tam 61 yıl bekleyen Barcelonalüann yanı sıra CIO Uluslararası Olimpiyat Komi- tesi'nin Başkanı Samaranch da adeta diken üstünde oturur ha- le geldi. önceki gün 99'uncu oturumunu acan ve 90 yaşında- ki bir Ispanyol sanalçısının çal- dığı Rodrigo'nun gitaı konçer- tosu ile açdan CIO toplantısının dağılımında Uluslararası Oli- mpiyat Komitesi'nin özel ödü- lünü alan îsviçreli CIO üyesi Hanerni, iki İspanyol'un saldı- rısına uğradı. Ne olduğu anla- şılmayan olay sonrasında ko- maya giren İsviçreli CIO üyesi, îsviçre'deki bir hastaneye kaldı- nldı. Dunununun ciddi olduğu, buradaki CIO yetkilisi tarafın- dan açıklandı. Bu olay gerek Uluslararası Olimpiyat Komite- si'nin diğer üyelerini gerek oli- mpiyat köyündeki tüm sporcu ve yöneticileri huzursuz etti. • Barcelona'ya gelen Bulga- ristan ekibinin başında kafîle giren İsviçreli ClOüyesi başkanımn olmaması burada merak konusu oldu. Sonradan kafilenin Sofya'dan hareketi sı- rasmda 1971-1991 tarihleri ara- sında Bulgaristan Kültür Baka- nı, daha sonralan da Bulgar TV Genel Müdürü olan kafile baş- kanı Slovkov'un havaalanında tutuklandığı öğrenildi. • Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalannda doping iddi- alannın son yıllarda arttnası üzerine Türk Halter Federasyo- nu, Olimpiyat Komitesi'ne baş- vurarak tüm sporcularımızm doping testinden geçmelerini is- tedi. Bu önerimiz uygun görül- dü ve Halil Mutlu'dan başla- mak üzere tüm haltercilerimiz teste tabi tutuldu. Bu arada bay- rak törenine katılmayan Naim Süleymanoğlu'nun o sıralarda idmanı olduğu için törene genel mudurden izin isteyerek katıl- madığı genel müdürlük ilgilile- rince açıklandı. • Uluslararası Olimpiyat Ko- mitesi, Yugoslav sporcuların oyunlara alınmamasına, Barce- lona'ya gelecek sporculann tu- rist olarak kalabileceklerine ka- rar verdi. ıe saldırdıBUGÜN CĞURLUYORUZ 2. kafîle degidiyor HALTERCİLERDEN İLK ÇALIŞMA-Halter milli takmu Barcelona'da ük çahşmasuıı dûn yaptı. Sıcak ve nemli havadan şjkâyetçi olan sporcular iki saatük bir cahşmada bulundular. Fotoğrafta antrenör Çmar Yazıcı (Soida) Naim »e Muharrem Sülevmanoğlu'na talimat >erirken görülü\or.(Fotoğraf-AA) • Barcelona Oyunlan sırasın- y e t i, g e )e n konuklara Türk kah- Maratonu kadar önem kazandı- da yapılacak tüm spor dalların- daki mucadeleler fazla ilgi gör- meyeceğe benziyor. Çünkü açı- lış dışında sadece basketbol maçlannın biletleri tümü ile sa- tıldı. Hatta NBA'nın büyük oyunculannın yer aldığı ABD'- nin tüm maç büetleri daha şim- diden karaborsaya düştü. • 2000 Olimpiyatlan için Bar- celona'da konaklanan Türk he- vesi, Türk sarabı ve Türk rakı- sı ikram ediyor. Gelen konuk- lann hemen hemen hepsi de her üç ikramı da geri çevirmiyorlar. Bu arada gelen konuklar, özel- likle Istanbul'u ve Avrasya Ma- ratonu'nu soruyorlar. ieryılyinelenen Avrasya Maratonu'nun Londra, Tokyo, New York ğı da böylece ortaya çıktı. • ABD bayan basketbol takı- mımn kaptam Teresa Edward'- ın Barcelona üçüncü olimpiya- tı. Giysisinin üstüne 1984 Los Angeles ve 1988 Seul amblem- lerini bastıran Bayan Teresa, her gittiği yerde üçüncü olimpi- yata kaüldığı için mutlu olduğu- nu söylüyor ve herkese imza da- ğıtıyor. Spor Servisi - 1992 Barcelo- na Olimpiyat Oyunlan'na ka- ülacak 2. kafilemizi bu sabah Istanbul'dan uğurluyoruz. Uçakla Barcelona'ya gide- cek kafılemizde boks, güreş (greko-romen), atıcıhk, judo ve kürek milli takımlanmız ile gençlik kampı ekibi bulunu- yor.Kafiledeilebirlikte Barce- lona'ya gıdecek olanekibimız- de 3 spor dalında birer sporcu- muz var. Boksta 81 kiloda Mehmet Gürgen, kürekte Ali Rıza Bilal ve aücıhkta trap dalında Dr. Alp Kızılsu. Bu sporculanmızdan Meh- met Gürgen, bir süre önce ge- çirdiği hastalıktan tamamen kurtularak, eski formunu ya- kalarken, Barcelona'da iyi bir derece için ringe çıkacak. Geçen günlerde Iskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Dünya Gençler Kürek Şarnpi- yonası'nda 3. olan Ali Rıza Bi- lal ise, olimpiyatlarda da madalya için kürek çekecek. Toplam 31 kişilik 2. kafıle- mizde yer alan yönetici, antre- nör ve sporcular şunlar: Boks Mustafa Ünal (antrenör), 81 kilo Mehmet Gürgen. Güreş (greko-romen): Sadettin Tantan (Güreş Fe- derasyonu Başkanı - Ekip şe- fi), Gennadi Sapunov, Bilal Tabur (antrenör), 48 kilo Ömer Elmas, 52 kilo Remzi Öztürk, 57 kilo Ergüder Bekiş- damat, 62 kilo Mehmet Akif Pirim, 74 kilo Erhan Baka, 90 kilo Hakkı Başar. Atıcüık M. Remzi Kızılsu (antre- nör), Alp Kıalsu (trap) Judo Naük Canca (Judo Federas- yonu Başkanı ve ekip şefı), Hacıağa Hacımehmedov (ant- renör), 48 kilo Hülya Şenyurt, 52 kilo Derya Çalışkan, 60 kilo Haldun Efemgil, 71 kilo Al- parslan Ayan Kürek Nikalai Stefanov Vasiliev (antrenör), Ali Rıza Bilal Gençlik Kampı Ekibi: Gökhan Özaysın, Serkan Erikçi, Mehmet Can Yolaç, Si- nan Bora Bayındır, Lale Çü- dır, Selda Can, Deniz Örücü. Demirerden güreşçilere moral • Grekoromen Güreş eden Başbakan Süleyman dalya bekliyorum/ dedi. Spor Servisi - Barcelona olım- piyatianna gıdecek olan Gre- koromen Güreş Milli Takımı- nı ziyaret eden Başbakan Süleyman Demirel, 'Olimpi- yatlarda sizden madalya beklı- yorum' dedı. Süleyman Demirel, uJusla- rarası spor yanşmalannın gü- nümüzde büyük önem kazan- dığını. aynca ata sporumuz olan güreşe büyük önem ver- diklerinı belırterek şunlan söy- ledi: 'Göğsünüzde taşıdığınız ay- yıldızlı formanın hakkını vere- ceğinizı biliyorum. Sizler de halkımızın nelerbeklediğini bi- Iiyorsunuz. Uluslararası spor yanşmalan günümüzde artık büyük önem kazanmıştır. Tüm spor dallanna önem ven- yoruz ama, ata sporumuz olan güreşin yen bir başkadır. Güreşi halkımız da, ben de çok sevıyoruz. Bunun ıçın Tür- kiye'nın çeşıtli yerlerinde gele- neksel \ ağlı güreşler yapılıyor. Bu yı] Kırkpınar'ın flnallerinı baştan sona ızledim ve gurur duydum. Burada olımpiyaila- ra gidecek güreşçı kardeşleri- mizi kutluyorum ve Barce- lona"dan madalya ıledönmele- rinı bekliyorum. Güreşci kardeşlenmiz de umanm. 60 Milli Takımfnı ziyaret Demirel, 'Sizlerden ma- milyon Türk ınsanının onlann hep vanında olduklannı ve el- de edecekleri başan ile gurur duyacaklannı bılivorlar. 200'erdolarharçlık Başbakan Süleyman Demi- rel, bugün Barcelona Olimpi- yatlan'na gıdecek olan güreş- çilere 200'er dolar harçlık verdi. Güreşçilere daha önceki şampiyonalarda vaat edilen ödüllerin verilmediğini öğre- nen Başbakan Demirel. 'Ödül- lennizi vereceğiz. Aynca, ışı oymayanlara da kadro sağla- yacağız' dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Sadettin Tantan da yaptığı ko- nuşmada. Başbakan Süley- man Demirel'in desteğinin kendilerine moral verdiğini kaydederek, 'Spor artık ulusla- rarası bir savaş haline geldi' dedi. Tantan, artık olimpiyat- larda uluslann savaşının silah değil. güçlerin savaşı olarak görüldüğünü belirterek. "Baş- bakanımızın kampı zi>aret ctmesı güreşçılerimizin ve bi- zim moralimizı yükseltti. Bu ziyaretinden dolayı Başbaka- nımız Süleyman Demirel'e te- şekkür ediyorum' diye konuş- tu. AVRUPA FUTBOL SAMPİYONASI Gençlerimiz finafde Ttirkiye Genç: 2 - Norveç: 1 HAKEM: Erich Blareau (7j (Belçika) TÜRKİYE: Yetkin (7),Bülent (7),İlhamı (7), Yakup(7j, Tu- ran (6), Okan (7), Mustafa (7), f Bülent 6). Oktav (7), Aygün (6), (Emre 6), Havati (7), Sinan (6) NORVEÇ: Thomas (6), Sitian (6), Ngoç (5), (Rune 4). Tho- mas Osnald (5), Arild (5), Lars (7), Svindal (4), Peter (4) Borge (7), Espen (5), Tarce (5), (Harald1) GOLLER: Dk. 30 Borge, Dk. 36 Hayati, Dk. 40 Mustafa Sporun devleri spordaki rekorları z o ^ u v o r ö r n e ğ i I ; ^ Beamon'un 1968 Mexico Olimpiyatrnda kırdığı 8.90'lık dünya rekorunu 1991'de Mike Povvell 8.% ile kırınca bu inanümaz rekor aylarca konuşulmuşru. Şimdilerde 100 metre dünya rekortmeni Carl Levvis, Barcelona Olimpiyat Oyunlan'na ka- tılamıyor. A\nı nedenle 200 metreye de katılamayacak olan Carl Lewis, şansını uzun atlamada deneyecek. Ancak şu anda 8.95 ile dünya rekoruna adıru yazan Mike Powel'ın Monaco'da yapılan atlerizm yanşlannda 8.99 atiaması Po»el'm kendine ait rekoru da kıracağının göstergesi. Carl Lewis ise Barcelona Oyun- lan'na katıbnamasına karşın olimpiyat dtşındaki vanşlarda gayet iyi görünü- yor. Monaco yanşlannda 8.98 yapması kendisine ait 9.86'lık rekorun zoriandı- ğını gösteriyor. 1896'dan 1992'ye SCHWANDORF (AA) - Türkiye, Avrupa Gençler Fut- bol Şampiyonası yan final kar- şılaşmasmda Norveç'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan gençlerimiz, daha ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya başiadılar. Ancak. ilk golü yiyen taraf ise yine Türkiye oldu. 30. dakikada Norveç'in Borge'nin ayağından kazandı- ğı gole, 36. dakikada Hayati"- nin golüyle cevap veren (A) Genç Milli Takımımız, 40. da- kikada Mustafa'nın golü ile 2-lönegeçti. İlk yan bu sonuçla kapandı. İkinci yanda da genç milliler Norveç karşısında üstünlükle- rinı korudular. İkina yanda Mustafa, Hayati, Oktay ve Emre mutlak gol fırsatlannı kacırdılar. Takımımızın ikinci yanda oruya koyduğu futbol. sonu- cu deşştirmedi ve karşılaşma 2-1 Türkiye'nin galibıyeti ile sonuçlandı. Gol fırsatlannın kaçmasına karşın gençlerin ortaya koy- duklan futbolu beğendiğini kaydeden Piontek, "Benim korkum Norveçlilerin uzun boylu olmasıydı. Hava topla- nnda üstün olacaklannı tah- mın etmıştim" dıye konuştu. Piontek deizledi Norveç mdv'iuın ıkıncı yansını Sepp Piontek de izledi. Millılenmız cumartesi günü İn- giltere'yi penaltılarla 12-11 ye- nen Portekiz"le oynayacak. bu maçta san kart cezalısı Okan oynayamayacak. Öte yandan. karşılaşmayı çoğunluğunu Türklerin olu'ş- turduğu yaklaşık 5 bin kişi izle- di. Maçtan sonra sahaya inen Türk seyirciler. oyunculan omuzlanna alarak, "En büyük Türkiye, başka büyük yok" di- ye sevinç turlan attılar. Türkiye, 25 temmuz cumar- tesi günü Portekiz-İngiltere maçımn galibı ile Bayreuth kentinde Avrupa Şampiyonu olabilmek için karşı karşıya ge- lecek. Jim Thorpe ve Hitler'in düş kınklığı1912Stocht»toi ts^eçli organizatörler Londra'da bir başan abidesi yaratmışlardı. Bu olimpiyatla- ra daha çok ülkenin katılmasını sağlamak için geniş çaplı bir kampanya başlaüldı. Oyunla- nn kahramanı olarak gösteri- len ABD'li Jim Thorpe'ydi. Bu atlet dekatlon, pentatlon dalla- nnda madalyalan topladı. An- cak, beyzboldan para kazandı- ğı anlaşıhnca madalyalan geri ahndı. 1916Berln 1 Dün>a Savaşı nedeniyle olımpıyatlar iptal edildi. 1920Aıtwerp 2 vıl erken biten savaş nede- niyle bu olimpiyatlar gölgelen- di. Merkezi Avrupa'nın yenil- miş ülkeleri olimpiyatlara ilgi göstermediler. Rusya da 1952 yılına kadar olimpiyatlara ka- ülmama karan aldı. Fınli atletler, ABD'lilerle bü- yük bir çekişmenin içerisine gir- mişlerdi. Bu olimpiyatlarda en büyük başanyı uçan atlet diye anılan Finli Paavo Nurmi gös- terdi Bu atlet, 1920-28 yıllan arasmda 9 ve buna ılave olarak 3 gümüş madalya kazanmışü. 1924Paris Ateş Arabalan (Chariots of Fire) filmi ve 100 metreyi kaza- narak altm madalyayı alan In- giliz Sprinter'le admı tüm dün- yaya duyuran Paris Olimpiyat Oyunlan'na 44 ülke katılmıştı. 3.000 sporcunun mücadele etti- ği olimpiyatlarda Almanya'- dan Johnny VVeismuUer de 3 altrn madalyayı kazanmışü. 1928tat« Amsterdam oyunlan kınlan dünya rekorlanyla dikkati çe- kiyordu. Bayan atletlerin engel- li koşuda gösterdiği perfor- mans herkesi hayrete düşürür- ken, Almanya'dan VVeissmul- ler'le Finli Nurmi geride kalıyorlardı. Olimpiyat sandıöı 2 Tûrk sporcu resmen 1912olimpiyaönıJa 1912 Stockholm Olimpiyaü'na 2 Türk sporcumuz resmen katıldı. 1909'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye olan Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi'nin Başkanı Selim Sun (Tarcan) bütçesi olmadığı için gazete ilanı vererek olimpiyata gidecek sporculararadı. Sonunda Boğaziçi Oniversitesi'nde okuyan 2 Ermenı vatandaş gönüllü çıktı. Mıgır Mıgıryan ve Vahram Papazyan adına müsamere düzenlencrek toplanan para ile2 Türk sporcu resmen Stockholrn"e gitti. Vahram Papazyan orada Türk bayrağın] göremeyince hemen önce elciliğımıze, sonra da Olimpiyat Komitesi'ne başvurdu. Derhal Stockholm sokaklanna ve stadyuma Türk bayraklan asıldı. 18 yaşlanndaki 2 Türk atletinden Vahram Papazyan 1500 metrede, Mıgır Mıgıryan da dekatlon yanşlannda dereceye giremediler. Ancak Türk atletleri ilk kez Olimpiyat Oyunlan'na 1912'de resmen girmişoldular. 1924'tetarzan 1924olimpiyatlanna Türkiye devlet bütçesinden aynlan 27 bin TL'lik para ile ve 41 kişilik bir kadro ile kaüldı. 1924'teki Paris Olimpiyaü'nda sporculanmız başanlı plamadılar, ancak futbolcumuz Kelle İbrahim'in topu kafasında yere düşürmcden 250 kezaplatması olimpiyatlar boyunca konuşuldu. Paris Olimpiyatı'nın en ilginç ismi daha sonralan tarzan dızifilmleriile dünyaca ün yapanJohnny Weissmüller oldu. Johnny VVeismüllerhavuzdaki rekorlan altüstederek 1 numara oldu. 1936'nınadı:0wens Hrtlep'ekapşı 1936 Berhn Olımpiyaü, ABD'li atlet Jesse Ovvens ile Hitler'in soğuk savaşı ile anıhr. Alman sporculann üstünlüğünü savunan Hitler'in önünde 4 kez Almanlan yere vuran ve4 alun madalya alan Owens. aynı zamanda Hıtler'i stattan kaçıran adam olarak tarih bovuncaanılacakür. Kaliforniya güneşinin kızgın sıcağı alünda gerçekleştınlen bu olimpiyatlarda rekorlar ar- ka arkaya kınlıyordu. ABD'li atletler engelli koşularda başa- nh olurken, Japonlar yüzmede gösterdikleri performansla dünyayı hayretler içerisinde bı- raktı. Yasuji Miyazaki de 15 yaşında olmasına karşın, ders kitaplannı beraberinde Los Angeles'a getirmiş ve dersleri- ni çalışarak sınıfta kalmaktan kurtulmuştu. Bu olay olimpi- yatlarda günlerce konuşulmuş- tu. 1936Ber*ı Bu olimpiyatlarda 2 olay dik- kati çekiyordu. Nazi Alman- yası'mn Adolf Hitler'iyle Jesse Owens uzun atlamada göster- diği performansla Berlin Olim- piyatlan'nın en önemli halkala- nnı oluşturuyorlardı. Ancak Owens, Nazi propagandasını ve onun Aryan rüyasını tahrip ediyordu. Unutulmaz efsanevi atlet Owens, 100, 200 metre, 4x100 bayrak yanşıyla uzun at- lamada alun madalyalara im- zasını atıyordu. SfİRECEK Rıdvan sakatlandı • ULUDAG (Cnmhuriyet) - Yeni sezon hazırlıklanm Uludağ'da sürduren Fenerbahçe'de şanssız bir gün yaşandı. Gectiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından ayn ,* kalan kaptan Rıdvan, dünkü antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlandı. Rıdvan'ın sakatlığmm bu kez ciddi olduğu bildirildi. Fenerbahçe, Uludağ'daki çalışmalanm tüm hızıyla sürdürüyor. Futbolcular, Uludağ'daki kros yaptıklan . yerlerin engebeli olusu ve top çalışma alanlannın dar olmasından şikâyetçiJer. FIFA'dan Çakart görev • ANKARA (AA) - FIFA Hakem Komitesi, üç hakemimize görev verirken, „ Polonya-Türkiye Dünya Kupası eleme maçına Alman hakem üçlüsünü 1 tayin etti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan '' açıklamaya göre, 23 eylülde '\ Çekoslovakya-Faroe Adalan (A) milli takımlan arasmda oynanacak 1994 Dünya ',' Kupası eleme maçını Ahmet Çakar, A.Rıza Çakmak ve Sami Şamar hakem üçlüsü yönetecek. Aynı gün Polonya-Türkiye arasmda yapılacak eleme maçını da, Almanya Futbol Federasyonu'ndan M.Merk. W. Ennuchat ve L. Lommer idare edecek. Federasyona tepki • Spor Servisi - Profesyonel futbol şubesi bulunan 23 lstanbul kulübü, Futbol Federasyonu'na çağnda bulunarak ödenmesi istenen borçlann sUinmesini, aksi takdirde kapanma '. tehlikesiyle karşı karşıya olduklannı söylediier. tstanbul Amatör Spor KuJüpJeri Federasyonu + Başkanı Hüdaverdi Talay, > dün düzenlediği basın * toplantısında, federasyonun £ keyfi yönetim birikiminiıı, „ Uçüncü Lig'i tasfiye ?• noktasma getirdiğini söyledi. öte yandan, toplantıya katılan Istanbul'daki 23 İkinci ve Üçüncü Lig kulübünün başkanlan ve yöneticileri de yeni sezondaki uygulamalar karşısında ne yapacaklannı şaşırmış durumda olduklannı ifade ettiler. AydınsporVa iki imza • AYDIN (Cumhuriyet) - Aydınspor'da dün 2 imza atıldı. Siyah-Beyazhlar, dün j Belçika'mn Moleenbeck ',* takımında oynayan Tarkan « SaJca ve Alasehirli Anıl > Kocar ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mukan Perinçek, Tarkan ; Saka'nın Moleenbeck - takımında yetiştiğini ve çok 1 yetenekli bir futbolcu- „ . olduğunu belirtirken..' Aydınspor'un Anıl Z ile birükte çok \ yetenekli 2 genç • futbolcuyu - renklerine '- katmamn mutluluğunuyaşadığım söyledj. Masatenisi ı kuraları \ • TOPA1CANY (AA) - : Masatenisinde Avrupa * Şampiyon Kulüpler Kupası » kuralan, Çekoslovakya'nın Topolcany kentinde çekildi. ;î Kurada erkeklerde Efes £ Pilsen, Portekiz'in * Sporting, bayanlarda da '' Brisaspor, Avusturya'nın *î SV Schwecht takımı ile ^ eşleşti. Kupada ilk tur '* maçları, 4 eylülde -"J oynanacak. Efes Pilsen, ilk .* maçı Istanbul'da, Brisaspor? ise Avusturya'da oynayacak.> At yanşlan % Show TVde • Spor Servisi - lstanbul $ Veliefendi Hipodromu'nda j , 25-26 temmuz günleri -J arasmda yapılacak olan <; "Uluslararası At Yanşlan" \ Show TVde canb olarak % yayımlanacak. Show TV -* tarafından yapılan İ açıklamada, yanşmaya J Ingütere, Fransa, Italya, j | Avusturya ve ^ Makedonya'daa gelen •* safkan atlann katılacağı ? belirtildi. "Uluslararası At J Yanşlan", 25 ve 26 temmuz J tarihlerinde saat 17.00'de * Shovv TVde canlı olarak % ekrana gelecek. \ At yarışı sonuçlan • Spor Servisi - Dün koşulan fstanbul At Yanşlan'nda Altılı Ganyan 3-2-1-8-6-2 şeklinde sonuçlandı. Makineye göre altuı. 6.5 müvon vcrivor. V
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle