12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriyetKimusu: vmn mrt (i&im 8A$rmi: UDÜK uak (1945-1991) Göreceksiniz... S17 de kredi kartımzı değiştireceksiniz! P A M U K B A N K M E s / İ G 69.YIL / SAYI 24396 / 3000 TL (KDViçinde) 23TEMMUZ 1992 PERŞEMBE GAP bölgeyi'ısıüyortngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda GAP'la Irak ve Suriye'ye bırakılacak su mıktanııın azalacağı, 9O'lı ydların ortasından itibaren bölgede su sorunıı yaşanacağı vurgulandı HALUKGERAY ANKARA - Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajf nın ikı ünitesınin dev- reye girmesiyle. Ortadoğu'da "'su kıt- lığı" tartışmalannın yeniden günde- me gelmesi bekJeniyor. İngıltere Dışişlen BakanlığYnca hazırlanan bir raporda, GAP nedenıyle 199O'lı yılla- nn ortasından itibaren Irak ve Su- riye'ye akacak su mıktanrun azalaca- ğı ve bölgedeki ilişkilerin ana konusu- nu bu sorunun oluşturacağı vurgu- landı. Baulı ülkelerin Ankara'daki gözlemcıleri, 25 temmuz gününün. "su sorunu"nda yeni bir dönem baş- latacağını dile getirdiler. Atatürk Barajı'nın açılış töreni de Ortadoğu ülkelen arasında bir proto- kol sorunu yaşanmasına neden oldu. Arap ülkelerinin Ankara'daki temsil- cileri, "ga>riresmı" kanallarla. İsrail'- ın törene çağnlması durumunda kendilerinin kaülmayacağmı bildirdi- ler. Bunun üzerine. İsrail törenlere davet edilmedi. Baülı kaynaklar, Ortadoğu'da pet- rolden daha değerli hale gelmeye baş- layan suyun. 2000'li yıllara doğru "stratejik bir önem" kazanarak. böl- gede savaş rüzgârlan estirebileceğini belirtiyorlar. Ingıliz Dışişleri Bakan- lığı'nca hazırlanan "Ortadoğu'da Su Sorunlan" adlı rapor, en büyük üni- tesi Atatürk Barajı olacak GAP'ın aşama aşama uygulamaya konma- sıyla, "199O'lı yıüarın ortaların- dan itibaren, Irak ve Suriye'ye aka- cak su miktan üzerinde ciddi et- kiJer yaratacağını" vurguluyor. Ra- por, GAP'la birlikte, bu iki ülkeye akan suyun kalitesinde de önemli azalmalar olabileceğine dikkat çeke- rek, projeyi kendi parasal ve insan kaynaklanyla yürüten Türkiye'nin, bölge ülkeleri tarafından engellene- meyeceğini vurguluyor. Ürdün, Suri- ye, Irak ile İsrail tarafından işgal edil- miş Filistin topraklan üzerinde, 2000 yılından önce "su kıtlığının" kendini iyice hissettireoeğini belırten rapor, îs- rail hükümetinin geçen yıl Tür- kiye'ye, "Ortadoğu'da savaş, su yü- zünden çıkabilir" mesajını gönderdi- mArkasıSa.l6,Sü.3'te Hazırlıklar tamamlandı Açılışta şimdide Cindoruk krizi DOĞANAKIN ANKARA-KEİBzirvesindeki imza kıizinin ardından Atatürk Barajı'nın açılış töreninde de davetiye knzı yaşanıyor. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk kendisine "Eskişehir Milletvekili" olarak davetiye UArkastSa.l6,Sû.3'te İki unitesi devreye giriyor UFUK TEKİN / MEHMET FARAÇ ŞANLIURFA-GüneydoğuAnadolu Projesi'nde (GAP) geriye sayrna ışlemi ya daharcananıngenyedönmesi için ilk startınverümesine48saattenazbirsüre kaldı. Projenin ana motoru ya da kalbi' ^y 1 ' 211 Atatûrk Barajı Hidrodektrik Santralı, kuruJu kapasitesinin dörtte biri mArkasıSa.l6,Sü.7'de GAP: En büyük yatırım 3milyon kişiye iş olanağı sağlayacak ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Tamamlandıgında 3 milyondan fazla kişiye iş olanağı yaratacak Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP), Türkiye'nin ulusal gelirindeyüzde 12'lik birartış sağlaması bekJeniyor. Cumhuriyet döneminin en büyük yatınmı olarak tanımlanan GAP, 74 bin mArkastSa.l6,Sü.7'de StYASET DE MODAYA UYDU - Dolar milyarderi Paul Getty III, Barcelona gezisi için SavaronaVı (solda) kiraladı. Deniz Tıcaret Odası ve Annatörier Biıüği Başkanı Ziya Kalkavan'm öH- mönün 41. gunfine rastlayan önceki gün, yine Savarona'da düzenlenen törenk, Başbakan Süleyman DemireTe "Ziya Kalkavan Denize Hizmet ödûhî" verildi. DemtreL, törende yapbğı konuşmada, Savaroaa'da pek çok anısı oktuğtınu anlattı. Başbakan, "Bu salonlarda devleün çok önemli sorunları tarbşıkh. GAP düşüncesi de Savarona'da doğdu" dedi. (Fotoğraflar: ZAFER AKNAR) Jet sosyetegünlüğü35bin dolaradenizeaçılıyor Armatör Sadıkogju, 68.5 trilyona kiraladığı Savarona'dan sonra United States'i de yüzer otel olarak hazırlıyor MUHARREMAYDIN Yeni heyecanlar ve farklı eğlence tûrieri arayışında olanlar şimdi de "deniz üstü" eğlencelenne yöneliyor. Son günlerin gözde yatı Savarona'yı "hızmete" sunan Kahraman Sadıkoğlu şimdi de dünyarun üçüncü büyük transatlantiği olan "Uruted States"ı yüzer otel yapmaya cahşıyor. Armatör Kahraman Sadıkoğlu yıllığı 200 milyon dolardan 49 yıllığına kiraladığı Atatürk'ün ünlü yatı "Savarona"yı 182milyarlira harcayarak onarmış ve Türk karasulanna yeniden "kazandırmıştı". Şimdi de dünyanın 3. buyük transatlantiği olma özelligini taşıyan ve 32 günlük bir yolculuktan sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen "United States"i yüzer otel olarak hizmete sunmaya hazırlanıyor. Sadıkoğlu masraflarıyla birlikte 4 milyon dolara satın aldığı gemi için 200 milyon dolar harcayacağını belirtiyor. Sadıkoğlu, bu gemileri hangi amaçlarla kullanacağı konusunda şunlan söylüyor: "Savarona yatının ilk müşterisı hazır. ABD'li milyarder Paul Getty'nin aynı adı taşıyan torunu Barceiona Olimpiyatlan'ru izlemek üzere yatı günlüğü 35 bin dolar üzerinden 21 gün süreyle kiraladı. United States ise 3 yıl sonra hizmete hazır hale geldiğinde yüzer otelşeklinialacak. Kullanış açısından Savarona ile United States'i ayıran ise kiralama biçimi. Savarona'nın günlük kirasını ödemek koşuluyla yatın tümünü kullanılabilecek. Ama diğer transatlantık ise kamara kiralama yöntemiyle hizmet verecek. MArkasıSa.l6,Sü.5'te Özel Harekât timine saldırı •Mardin'den Nusaybin'e gt- den araca saldıran PKK mili- tanlan 5 polisi öldürdü. Çatış- madabirdePKK'höIdü. Haber Merkezi- Mardın'den Nusaybin'e gitmekte olan Özel Harekât Timi araa PKK mili- tanlan tarafından silahlı saldın- ya uğradı. 5 polis memuru ile 1 PKK'lı militan öldü. Harekât Timi Müdürü Ahmet Ömrüu- zun ile araç şoförü Turan Öcal, yaralandılar. Erzurum'un Şen- kaya ilçesinde bir grup militan, evlerinden silah zoruyla çıkar- dıklan 2 kardeşi öldürdüler. Turan öcal yönetimindeki özel Harekât Timi araa önceki mArkaaSa.l6,SS.7'de TRAFÜC BİR GÜNDE 29 CAN ALDI • 16. Sayfada Toto Karaca arükyok• Operet,tiyatro ve sinema oyuncusu Toto Karaca, tedavi gördüğü hastanede öldü. Bir dönemin 'Çarüston kraliçesi' olarak da ün ya- pan 80 yaşındaki sanatçının cenazesi cumarte- si günü saat 11 .OO'de Kumkaprdaki Ermeni Patrikhanesinde yapılacak dini törenden son- ra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verile- cek.m 17. Sayfada Oglu Cem anlatıyor Annem sahnede ölmek isterdi • Müzisyen Cem Karaca,"Ben annemin kar- nındayken sahneye çıkmışımAnnenun en büyük istegi sahnede ölmekti. Olmadı. Inşal- lah bana nasip olur" dedi. W17. Sayfada Toto Karaca, kurucusu olduğu tstanbul Tiyatrosu'nda 19601ann unlügüJdürü ustası Muzaffer Hepgûlerile debirçok oyunda sahneyi paylaşnuşö. 'Kanmve Sevgilim' adlı oyunda iki saoatçı bir kez daha bir araya geunişti. Türkmenoğlu: Tütün tariasından bakanbğa • Kooperatifciliğin öncüsü olan Mahmut Türkmenoğlu, doğduğu Seferihisar'a bağh Bademler Köyü'nü örnek köy haline getirdi. • 5. Sayfada Çetinkaya: Gtilegüle güzel adam •Sinemanın doktoru, bu- gün îstanbul'da toprağa ve- riliyor. Ercan. Eyüboğlu'nun Yavuzer Çetinkaya için yaz- dığı anılar dolu yazısı. • //. Sayfada Gali'nin çözüniplanı Kıbns'a eçici ükümet• Rumlartarafından basına sızdırılan BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin planına göre anlaşmanın uygulanması için 18 ayhk dönem öngörülüyor. • Çözümplanı30gün içindeTürkveRum kesim- lerinde ayn ayrı halkoyuna sunulacak. İZZET RIZA YALIN LEFKOŞA Kıbns sorununun çözümü için BM Genel Sekreteri Buıros Gali'nin, il- gili taraflara yeni bir belge sunarak "imzalanacak an- laşmanın uygulan- ması için 18 ayhk bir dönem öngör- düğü, Kıbns Cum- huriyeti'nin bu süre ıçınde yerinı geçici bir hükümete dev- redeceği" bildirildi. Çözüm planının 30 gün içinde Türk ve Rum kesiminde ay- n ayn halkoyuna sunulacağı belirtil- di. Kıbns Rum ba- sınına sızdınlan haberlere göre "ge- çicı hükümet süre- sınde alt komiteler kurulacakveaynn- tılar üzerinde çahşmalarda buhınulacak. Özel bir komhe ise, fe- deral hükümetin an^ıyasasını hazırlayacak. Bu yöndeki haber- ler, Güney ve Kuzey Kıbns'ta Gali'nin haritasından sonra Gali'nin yeni belgesiyle "yeni bir çözüm taslağı oluşturduğu" görüşleriyle birlikte büyük tartışmalara yol açtı. Rum siyasal r*rti liderleri ve basını. yeni belge üzerinde genellikle olumsuz görûşler belirtirken, Kıbns Türk mArkasıSa.l7,Sû.6'da ÇETIN: MEKTUPLAR ABARTILDI m 17. Sayfada New York Görâşnıeler çıkmaza giriyor OSMAN KARAKAŞ NEW YORK - New York'u sür- dürülen Kıbns sorunu görüşmeleri toprak konusunda birgelişmegörül- memesi nedeniyle çıkmaza doğru gkjiyor. İki zeminlı bir anlaşmanın temei noktası olarak kabul edilen toprak ayarlaması konusunda bugüne ka- dar yapılan görüşmelerde taraflann anlaşmaya yakın görünmemelerinin, soruna çözüm bulunması ıhtimalini zayıflattığı ifade ediliyor. Türk tara- fının görüşmelerde konuyu bir bü- tün olarak ele alma çabasına karşı- MArkas,Sa.l7,Sü.2'de ACİTÛTONON ACIGERÇEĞİ 2 Üretici geleceginden labersiz• Sigara karşıb kampanyalar, sigara tüketi- minden vazgeçilmesi ile bağlantılı üretimden vazgeçme, 2000'li yıllar için yeni stratejiler be- lirlenmesi gjbi gelişmeler tütün üretim bölgele- rine, tütün üretidsine ulaşmış değil. •Türkiye 2000'b yıllann hedefı "dumansız dûnya" koşullannın hazırhğını yapmak şöyle dursun, var olan üretim fazlası sorununu bile çözemiyor. M16. Sayfada Aük tütün çevre kirletiyor CEMtLCİĞERÎM SAMSUN - Tekel'e ait yaprak işleme ve sigara fabrikalannda yılda 9.500 ton atık tütünün çöp sahalanna dökülerek imha edilmesi, aynca işlen- meyen düşük kaliteli tütünlerin de yakılması çev- re kırliliğınc yol açıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ha- lis Ölmez ile araşürma görevüsi Yunus Bekdemir tarafından yapılan bir araştırmaya göre tütün endüstrisine sahip birçok ülkede atıl tütünlerden MArkaaSa. 16.S6. Ste •ORSA OÖnceki 4143.61 Dün 4O91.9O OOLAR aÖnceki 711O Dün 7010 HARK OÖnceki 4795 Diın 479O AlTINt»J CrÖnceki 81.3OO Dun 81.9OO Festival /11. Sayfada nçlîkOrkestrası yaşında DİSK / 5. Sayfada Kemal Törkler anıldı Sinema /10. Sayfada Keyîfli bir Frank Caprafilmi Kıtap/Bugûn Si-Ya-U'nun kaleminden Nâzım Yatırıııı teşvîkleri arttırıJdı • Büyük işletmelerin ilk yatınm yıllannda, elek- trik tüketiminin yüzde 30'u, SSK primleri işve- ren payının yarısı, Tasarrufu Teşvik ve Konut Edindirme Fonu kesintilerinin tamamı, Yatırım- lan ve Döviz Kazandıncı Hizmetleri Teşvik Fo- nu'ndan karşılanacak. ANKARA (Cumburiyet Bö- rosu) - Başbakan Süleyman Demirel'in, "yatınm, ihracat, vergi" istediği işadamlanp ya- tınm yapmaya yönlendirecek teşviklerin kapsamı genişleüldi. Büyük yatınmlarda. ilk işletme yıllannda elektnk tüketiminin yüzde 30'u, SSK primleri işve- ren payının yansı. Tasamifu Teşvik ve Konut Edindirme' Yardımı kesintilerinin tamamı, "Yatınmlan ve Döviz Kazan- dına Hizmetleri Teşvik Fonu"- ndan karşılanacak. Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri- nin de fon kaynaklı kredi alma- sı olanaklı hale gelirken, 10 işçı çalıştıran işletmelerde, ek ola- rak işe alınacak işçil'rin 1 yılda ödedikleri Konut Ldındirme Yardımı ve Tasarrufu Teşvik kesinü'si işveren payı teşvik fo- nundan karşılanacak. Hazine ve Dış Ticaret Müste- şarhğı'nca, daha önce yayımla- nan "Yatınmlann, Döviz Kazandıncı Hizmetlerin ve İş- letmelerin Teşviki ve Yönlendi- nlmesine" ilişkın teblığde yapı- lan çeşitli değişikliklerle, teşvik kapsamı genişletilerek, yatınm- cılara büyük kolaylıklar sağ- mArkas,Sa.l7,Sü.Vde UĞTJRMÜMCtj İki Devrimci Akm Günümüz siyasal modalan arasına 'Anti-Kemalizm' de girdi. Yeniden açılma çaltşmaları süren Atatürk'ün partisi CHP'de yer kapmaya çalışanlar bile alti ok'a karşı çıkıyorlar. Din duygulannı ve dinsel kavramlan siyasal sömürû aracı olarak kullanan dinsel gericisinden, tarikat-ticaret- siyaset üçgeninden vurgunlar vuran kapkaççısına, Kürt milliyetçisinden sözde Marksist sivil toplumcusuna ka- dar geniş bir yelpazede Atatürk düşmanlığı havast estiri- liyor. MArkasıSa.l7,Sü.7de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle