20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 TEMMUZ1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Yabancı sermaye girişi • ANKARA (ANKA)- Ya bana sermaye ıanlen yıhn ılk altı ayında geçen yıhn aynı donemınegöre>iizde 12 8 oranında azaldı 1991'ın ı]kyansında931 4mılyon dolar olan ıan venlen yabancı sermaye tutan bu yıl 812.4 mılyon dolarda kaldı Bu yılın ılk altı ayında venlen yabancı sermaye ıanlennın en bıiyuk bolumunu 350 1 nulyon dolarla sermaye arttınmına yonehk ızınler oluşturdu Sermaye arttınmı ıanlen toplam yabana sermaye ızmlen ıçınde yuzde 43 1 oranında pay aldı Makedonya'yla telefon hattı • ANKARA (AA) - Turkıye ıle Makedonya Cumhunyetı arasında dırekt telefon ırtıbatı kuruldu PTTGenel Müdürlüğu'nden yapılan açıklamaya göre, ıkı ulke PTPsı arasında son yapılan goruşmelersonunda Üskup ıle Istanbul arasında 60 telefon kanalı tesıs edıldı Açıklamada, bu çalışmalar sonucu Makedonva'nın dunya ıle telekomurukasyon bağlanüsının Turkı>e uzennden gerçekleştınleceğı bıldınldı Meysu'nun borçları • İş-Ekonomi Senisi - Bır sureoncevuzde96 15 oranındakı kamu hısseşı, yerlı ve Alman ortaklı Ünal Doğan Grubu'na peşın 8 5 mılyar lıraya satılan Meysu Meyve Suyu v e Gıda Sanayu AŞ'nın borçlannın 40 mılyar lıraolduğuoğrenıldı Satın alan grup, şırketın borçlarını daustlendı Meysu'nun vergı, sıgorta pnmı. banka borçlan ve kıdem tazmınatı yukumluluklenvlebırbkte dığer borçlan toplam 40 mılvarbraduzevınde bulunuvor Meysu'vu satın alan grup 3 > ıl ıçınde 30 mılvon mark tutannda yatırım yapacak Şırketı satın alangrup MevsuGenel Muduru Yusuf Ozturk. Mehmet Kava. Unal Doğan. Herman Reıl.Thomas Zabadob'tan oluşuv or Vergî iadesi •AISKARA(AA)- Kurumlann \ergi ladesınde talepedılentemınatsının 10 mılyon lıradan 25 mılyon lırayayukseltıldı Dunku Resmı Gazete'de yayımlanan Gelır Vergısı GcnelTeblığıılcGelırve KurumlarVergjsı mukelleflennın, > ıl ıçınde kazanç ve ırallanndan stopaj > oluv la kesılerek odedıklen peşın (geçıcı) vergılenn, yıllık bevanname uzennden hesaplanan vergılerden mahsup edılıp mahsuplar sonunda kalan tutann iadesi yenı esaslara bağlandı İpek Kagıt'ın yeni tesisi • İş-Ekonomi Servisi - Eczacıbaşı Topluluğu nun Ja Montıleortakvatınmı olan Ipek Kağıt'ın Karamursel dekı venı tesıslen bugun saat 12 00'de. Devlet Bakanı CavıtÇağlar tarafından torenle hızmeıe açılıyor Açılışdolayısıyla yapılacak torene av nca Dev let Bakanı Akın Gonen ıle Enerjı veTabıı Kavnaklar Bakanı En>ın Faralvabdd katılacaklar, Eczacıbaşı Topluluğu kurucusu ve BaşkanıDr NejaıF Eczacıba^ııleJa Moni Başkan Yardımcısı ve İpek Kağıt Yonetım Kurulu uyesı Ron Dav de bırerkonuşma yapacaklar merkezi • İş - Ekooomi Servisi Yasaş'ın Gebze tesıslen ıçınde yer alan " Araştırma Gehştırme Laboratuvan" ıle "Eğıüm Merkezi" hızmete açıldı Laboratuvar modern ahazlarla donatılırken, eğıtım merkea her duzeyde tekruk eğıüm verecek şekılde organıze edıldı Akaryakıt zammı taroşması • ISTANBUL(AA)- Turkıye'de faalıyette bulunan yabana akarvakıt şırketlen.TUPRAŞın yaptığı akaryakıt zamlannda hıçbır baskı ve ctkılennın olmadığını bıldırdıler Aynı zamanda Mersın'dekı ATAŞ Rafınensı'nın ortağı olan yabancı şırket yetkılılen, PUİSBaşkanıIsmaıl Aytemız'm "TUPRAŞ tarafından petrol umnlenne yapılan zamda. yabana petrol şırketlennın baskısı \drdır' şeklındekı sozlcnnın gerçeğı vansıtmadığını savundular Yabancı ülke bayraklannda çalışan Türk gemilerini fıloya çekmek için düzenleme yapılacak Denizciliğetam serbestigeliyor• Yabancı bayrak altında çalışan Türk armatörlere aıt gemıleri Türk deniz ti- caret filosuna katmak ve armatörlerin rekabet gücünü arttırmak amacıyla "Türk uluslararası gemı sıcih" oluşturulacak. İş Ekonomi Servisi - Denız tı- nan bu uygulama ıle armatorle- bazı vergı muafıyetlencaret filosunu gehşurmek ve navlun gelırlenru arttırmak amaayla denızalığe serbestlık getınlecek Yabana bayrak altında çalışan Turk armatörle- re ajt gemılen bu yolla denız tı- caret filosuna katmayı ve arma- törlerin rekabet guciınü arttır- mak amacıyla "Turk uluslara- rası gerru sıalı" oluşturulacak Bunun ıçın de yem bır yasal du- zenleme yapılacak Armatorlenn önenlenne sıcak yaklaşan Ulaştırma Ba- kanı Yaşar Topçu, haarlana- cak yenı kanun tasansımn eylul ayında Meclıs'e sunulacağını ve kısa zamanda yasalaşünla- cağını bıldırdı "Ikına sıal" olarak tanımla- re bazı vergı muahyetlen ve gemı adamı çalıştınnada ser- bestlık getınlecek Halen Turk bayraklı gerruler TC vatan- daşı denızcı çaüşurmak zorun- da bulunuyor Armatorler, Turkıye'dekı gemı adamının azbğmdan ve uluslararası sular- da çalışırken gemı adamı değış- tırmenın mahyetınden vakını- yorlar Denız Tıcaret Odası Meclıs Başkanı Eşref Cerrahoğlu ıle Yoneüm Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Yucel, dunya denız tıcaret filosunun yuzde 60'ının bugun serbest bayrak altında çalıştığını, Yunanıstan ve Kıbns Rum Kesımı filosu- nun gebşımının de bu yolla sağ- • Armatörlerin önenlerine sıcak yak- laşan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, hazırlanacak yeni kanun tasansının eylül ayında Meclis'e sunulacağını ve kısa zamanda yasalaştınlacağını bildirdi. belırtüler Dunya gulanan katı kurallar nedenıyle ınandığım ıçın yapacağım Turk armatorlenn Panama ve landığmı navlun pastasından pay almak ıçın vabancı armatorlerle aynı koşullarda olmaları gerektığını belırten Cerrahoğiu ve Yucel. aksı takdırde Turk denız tıcaret filosunun gehşemeyeceğmı kay- detuler 1988 sonu ıtıbanyla 4 mılyon 911 bın DWT olan denız tıcaret filosunun gemı alım satımında serbestlık getınlmesıyle tem- muz 1992 ıtıbanyla 6 mılyon 152 bın DVVT'a ulaştığına dık- kat çekıhyor Alım saümdakı bu serbestlığın fılonun kapası- tesını arttırdığı belirtılerek çalıştırma ve vergı konulannda sağlanacak serbesthkle daha buyuk kapasıtelere ulaşılacağı savunuluyor Denızalıkte uy- Lıberya gıbı tanınmış serbest bayrak altında çalışan gemıle- nn yaklaşık 1 5 DWT olduğu tahmın edılıyor Bunun da, Turk denız tıcaret filosunun dortte bınne ulaştığına dıkkat çekılıvor ve serbestlık sağlaya- cak ıİcıncı sıale geçılmesıyle bu gemılenn Turk bayrağı altına gıreceğı savunuluyor Savarona yatında yapılan ve Başbakan Suleyman Demırere venlen "Zıya Kalkavan Denız- allk Teşvık Ödulu" törenıne katılan Ulaştırma Bakanı Ya- şar Topçu, armatorlere ıkıncı sıcılın mutlaka çıkanlacağı so- zunu venrken 'Bunu sız ıstedı- gınız ıçın değıl, kendım ıçın Haarlıklanmız suruyor Yasa taslağıru eylul ayında Meclıs'e sunacağız ve en kısa zamanda kanunlaşmasını sağlayacağız" dedı Yaşar Topçu, denızcılık- tekı eleman sıkmtısını çozmek uzere İstanbul'dakı okulun yanında Sınop'ta ıkına bır De- nızcılık Yuksek Okulu'nu kur- duklannı ve yılda yetışen ele- man sayısının 80'den 160'a çı- kanlacağını bıldırdı Ulaşürma Bakanı Yaşar Topçu, Istanbu! Boğazı'ndan guvenlı geçışı sağlamak amaayla radar ıhalesı yapıla- cağını ve bu sıstemın kurul- masının ardından Boğaz'da ge- çış trafığmı yenıden duzenleye- ceklennı de açıkladı Turizm Yatınmalan Derneği sektörün ekonomiye katkılannı araştırdı Turizm sektörünebir ver bin al• Turizmciler sektör- lerinin ekonomiye katkılannın dığer bir- çok sektöre oranla daha yüksek olduğu görüşündeler. HAKAN GÜLDAĞ Türkiye'yeyeniimaj gerekiyor Tunzmcıler sektorlennın ekonomiye katkılannın dığer bırçok sektöre oranla daha yuksek olduğu goruşundeler Bugune kadar kendılennı ka- muoyuna yetennce anlatama- dıklannı duşunen tunzmaler şımdı kamuoyuna egemen olan "devletın bunca desteğıne. teş- vığıne rağmen tunzm ekonomi- ye ne sağlıyor" sorusuna yanıt vermek ve "ekonomının kay- mağını yedı ama doymadı" tu- rundekı yargılan sılmek ıstıyor- Iar Bu amaçla ESDA ısımb bır araştırma kuruluşuna "tunzm- dekı gerçeklen sergıleyen" bır çalışma hazırlattılar Tunzm Yatınmalan Derne- ği (TYD) tarafından haarlattı- nlan "Tunzm Yaünmlannın Ekonomiye Katkılan" ısımlı bu araştırmada tunzm sektoru- nün ekonomıdekı yen tartışıb- yor 1985 yılına kadar toplam ya- tak sayısırun 68 bın cıvannda ve toplam tunzm gelırlennın 840 mılyon dolar dolayında olduğu hatırlatılan araştırmada. ancak bu yıldan sonra tunzmın "ozel onem taşıyan sektor" kapsamı- na alınması, hıbe teşvık pnmı- nın devreye sokulmasıyla bır- bkte 1985'ı takıp eden 5 yılda TYD'nın öacekı akşaro basıea verdığtyemfikte Türkıye'ran tanıtibnasnun önemı de gûndönegekJı TVD öyeleri Türkrye'mn dtşandaıyı tarunlabıimesı ıçın çeştdı önenkr sırakddar. Bu önerilerden tan îspanya'da veîtaîya'da tunzmalenny&puği gıbı Türkıye'niB boige bölge özçllıkJennm tanıulmasıydı. Bu türbır taıutımı Türkıve'yı btr bütün olarak tarutrjraya çahşmaktandahakolay ve yararb olacağı varguJaTidi. Ancak dafîa sonra sözalart Net HoÖmg Yönettm Kurulu Başkanı Beam Ttbuk Türluye'nın btr bütün oiarak ımajmın turizmaasıodan çokönemiı oiduğusu bekrtü. Yalrazca doğal gûzeffikfenn ve tarihs zengmükJerın taruöimasının tunzrrun gehşınes ıçm yeterh oîamavacağına dıkkat çeken Tıbuk, Türkıye'mn yaşadığıpek çok sosyal ve pohtik sorunun tunrmı etkiiedığjnı öne surdu Tunste bıknçij yaklaşHRiacok önetnlı olduğunu vurgulayarj Ttbuk bu konudada btr ornek vererek şanJan söyledı. *'Kapabçarşı*dan aMığı btr süshançen içm tunsüerhapseaüldı Sîlab tajunaktan suçJandı, saçlankesıkü, hapjshanede tuvafct temizhgı >"apt3nidj Sonra bu kışuanatom profesöni olduğu ortayaçıku Fransaayağakaİk» Binlerce Franaz bu adamı donüşuade havaalaıunda karşıladı Duşunûn tabîoyu Şjrndı Törkıye'run ırnajs biT butûn oiarak değaştınlmezse tunzmde ıstenen gebşmeyı yakalamak mûmkun ohnaz. Bır ulkenın karakolunun üçûncu kaündan aşağrya adam uçuyorsa tunzmın gelışmea çokzordur" TURİZMİNPANORAMASI Tunst sayısı (bın kışı) Tunzm Gelırlen (mılyon $) 1985 2615 1 094 Tunzmvatınmlan (mıKarTL) 72 7 Teşvık Belgesı vat (mıKarTL Yalak kapasıtesı (adet) 1225 8^995 1986 2 391 950 2045 307 6 92 129 «987 2 856 1476 37] 6 830 0 106 214 1988 4 173 2 355 787 2 1956 7 122 306 1989 4459 2 557 1547) 3 587 3 146086 1990 5 374 3 225 2 608 5 1688 2 173 227 1991 5410 2 653 4 155 2 1525 3 193 487 sektorde bır yatınm patlaması yaşandığı kaydedıh>or 1985-1990 yıllannda 105 bın ek vatak kapasıtesı uretıldı Boylece 173 bın yatağa ulaşan tunzm sektoru gelırlennı de 3 2 mılyar dolara çıkarttı Araştır- maya gore aynı donemde ulke- ye gelen tunst sayısı yuzde 232, tunzmden elde edılen dovız ge- brlen de yuzde 546 artü 1985 yıbndan sonra yaşanılan yuk- sek enflasyona rağmen sektör yatınmlan her yıl ortalama yüzde 20 artü Tunzmaler bu boyutta ve surekbbkte bır bu- yumenın "ne Turkıye'de her- hangı bır sektorde ne de dış ul- kelerde gorubnedığını" one su- ruyorlar Yıne bu donemde her tartışmasız!... TYT BANK'ın faiz oranları şimdi daha yüksek. Hemen TVTBANK'a gelin... Size en yüksek kazancı sağlayacak faiz alternatiflerini görüşün. • Vadesiz • 1 ay vadeli • 3 ay vadeli • 6 ay vadeli • 1 yıl vadeli 50 mılyona kadar % 10 %60 %72.5 %74.5 %77 3'er aylık ek gelirleriniz. 6 ay vadeli (3 oyıfcj bır fab cxM«n««) 1 yıl vadeli (3 ayda btr laiz ödemetı) %69 %70 50 mılyon ve ustü %10 %62 %74.5 %76.5 %79 %71 %72 B A TORKİYE TURİZM YATIRIM ve DIŞ TICARfT BANKASt A.Ş. TYT BANK Hartoly» Cumhjt vet Cod 301 Harbıy&ISTANBUL TEL 234 51 60 10 hot) 23- 50 2? TTT IANK NunKsnanıy* Nuruos-nanıve Cad 91 Cağologiu 1STANBUL TEL 512 86 44 46 TYT tANK KapolKçarşı. Sandol Bedeslen Sl 14 Kocalıçar;ı/I5TAN8UL TEL 511 2<?91 TYT IANK Ar*ara Cınnah Caa Gorerne S* Nazmı Bev İş Metkezı 1 2 Kavakhdere/ANKARA TEL 127 28 70 72 TYT SANK Antalya Cumhurıyet Cod 70/A ANTALVA TEL 18 75 38 (4 hat) TYT IANK hmlr Cumhur yet Bulvorı 87/A Alsancok/IZMIR -cL .- c3 5J yıl ortalama yuzde 12 buyüme gosteren tek sektör tunzm oldu Tunzmın dovız gehrlenn- dekı payı yuzde 4'ten yuzde 13'e, ıhracat gelırlenyle karşj- laştınldığında ıse yuzde 12 5 oraru yuzde 25'eyukseldı Gay- nsafi mılb hasıladakı payı da yuzde 2'den yuzde 3'e çıkü TYD'nın araştırmasında 1986-1990 arasındakı 5 yıl ıçın- de ekonomiye yaptığı katkıyı sergıleyecek bır başka gosterge- nın de, "a>nı donem ıçınde hıç- bır teşvığın esırgenmedığı ıhra- cat ıle" yapılacak karşılaştırma olacağı belırülerek şu goruşlere yer venbyor "1986-1990 vıllan arasında ıhracata 3 mılyar 167 mılyon dolar, tunzme ıse toplam 422 mılyon dolar teşvık venlmıştır Aynı donemde tunzmden 10 mılyar 566 mılyon dolar, ıhra- cattan 53 mılyar 896 mılyon do- lar gelır elde edılmıştır İhracata venlen teşvıkle 17 kat gelır sağ- lanırken, tunzm teşvıklen 25 katlık gelır sağladı" İhracatta elde edılen dövız- lerdekı yıllık artış orarunın or- talama yuzde 12 6 olduğu bebr- tılen araştırmada tunzmde aynı oranın yûzde 38 9'a çıktığı kay- dedıldı Bu karşzlaştırmanın 1986-90 dönemırun tamamında yapıldığında ıse ıhracattakı 5 yılbk artışın yûzde 71 8, tunzm- de ıse yûzde 239 5 olduğuna dıkkat çeken tunzmaler "tunz- mın ekonomiye katkıda karşı- laştınlmab ustünlüğüni karşın, ıhracaün her yıl bellı bır duzey- de teşvık edılmesı gerekırken, tunzme yonebk teşvıklenn gelı- nnı tunzm yatınmlannın eko- nomık omrû boyunca surduğü- nü unutmamak gerekır" dıyor- lar Araştırmada aynca tunzm yatınmlannın ekonomının dı- ğer sektörlennı ışletme ve yatı- nm aşamasında canlandırdığı kaydedıbyor Araştırmada tu- nzm sektörunun genışlemesın- den 33 sektorun daha olumlu yonde etkılendığı tunzme olan talebın 1 dolar artması halınde ekonomıdekı yararlanmanın 2 dolar olduğu vurgulanıyor Sektorun durgunluğa süruk- lenmesının ıse aynı sektorler ıçın onemb zararlara yol actığı savunuluyor Araşturoaya gore tunzm bel- geb konaklama tesıslennde 114 bm ve yatınmlarda 13 bın kışı ohnak uzere sektorde toplam 127 bm kışı çahşıyor Yalruz 1990 yıbnda tunzmden sağla- nan gelu" 3.3 mılyar dolar cıva- nnda Tunzmın dığer sektorler- de yarattığı talebın ıse 3 mılyar dolar cıvannda olduğu ve böy- lece ekonomiye 6 3 mılyar do- larbk katkı sağlandığı belirtıle- rek şu görüşlere yer venbyor "1985-90 dönemınde devle- tın verdığı 400 mılyon dolarhk maddı teşvık karşıbğında yalnız 1990 yıbnda dığer sek- torlerle beraber ekonomiye 6 3 mılyar dolar katkı sağlanmış Boylece sektöre sağlanan teşvı- ğın J 5 katı bır yılda ekonomıye gen donmuştur " IŞÇEVEV EVRENINDEN ŞÜKBAN KETENCt Kemal Tûrkler'i Anma DİSK ve T Maden-lş ın ortak davetıyesının kapağındakı, 'Alın- terının onuru sozcuklerı ve Kemal Turkler'ın ortadan yırbkfotoğ- rafı, ne kadar çok anıyt bırden canlandırıyor Paşabahçe, Demırdokum Kavel, Gıslavet, Profılo, MAN, Uzel dırenış ve grevlerı DlSK'ın kuruluş ve gelışme yılları Işçı hakla- rında sendıkal haklarda, ışçının ışyerınde onur ve kımlık sahıbı olmasında ve hatta ış guvencesının ışçıler ve sendıkalar tarafın- dan korunabılmesınde, sağlanmasında altn yıllar 'Sınıf ve kıtle sendıkacılığı ılkelerı adı altında yapılan dınamık sendıkacılığın lokomotıf rolü oynaması gerçek ucretlerde, çalışma koşullarm- da gözlenen bır lyıleşme Toplumumuzun belleğı zayıf, yaşananlar kuşaktan kuşağa htç aktarılmıyor Genç kuşaklar, değıl ışçı sınıfımızın tarıhınde, IŞÇH nın hak arama ve elde etme kavgasında çok onemlı olan bu olayları, ışyerlerının adını dahı duymamış olabılırler Bır bölumü Halıç ın suyunun rengını Dalan'm gozlerı gıbı mavı yapma adına yıkıldı Ne yazık kı yok olan alınterı kokusunun yerını doğanın gû- zel kokuları da alabılmış değıl Leş gıbı lağım kokusundan bu parklara ayak basılamıyor Hızla tahrıp olup, çırkınleşıyorlar 15-16 Hazıran olaylarından sonra uzun bır sure tutuklu kaJan DİSK yonetıcılerı tahlıye olduklarında soluğu Eyup'te Demır Dö- kum un onunde almışlardı Işçıler lıderlerının özgurlüğunun se- vıncını kurban keserek paylaşıyorlardı Geleneklerıne bağlı ola- rak kurban kanından Kemal Turkler'ın alnına surmuşlerdı Guç- lu, dayanışma ıçınde olmanın onurunu yaşıyorlardı Onlar bırbu- tun olmayı başarmışlardı ÇBS de Turk-iş e bağlı Petrol-lş'ın uyesı ışçılerın grev hakkı mı engellenmek ıstenıyor, grevcı ısçıle- rın üzerıne paralı vurguncu adamlar gönderılıyor Vardıya dışında kalan OİSK e bağlı T Maden-lş uyesı Demırdokum ışçıle- n yol boyunca koruma barıkatı oluştururlardı Bır başka fabrıka- da sendıkalaşmaya bağlı ışçı mı atıldı, butun fabnkaların ışçılerı dayanışma halınde oradaydı O gunlerde yıllar sonra Kemal Turkler'ın kendı kanını gorece- ğımı düşunemezdım Uğursuz haberlerın çok sıkça alındığı bır sabah Kemal Turkler'ın evınden çıkarken vurulduğunu oğren- dık Kaldırıldığı Samatya Hastanesı ndeolmuştu Karısı Sebahat Turkler'ın elbısesı boydan boya kanına bulaşmıştı Akşam evın- de kurumuş kanlı elbısesını çıkartabılmek ıçın ne kadar çok uğ- raştık ' Işçının alınterının kanı, ustumde kalsın" dıye bağınyor- du Sabahat Turkler alınterının onuru olarak gofduğu Kemal Turkler ı ışçı sınıfına unutturmamak ıçın uzerıne dusen her şeyı yaptı Turk-lş-OİSK, sendıka ayrımı yapmaksızın, nerede bır ışçı hakkı mucadelesı konusu varsa orada oldu Bahar eylemlenrv- de, madencı yuruyuşunde, Paşabahçe de, her yerde vardı DİSK ın fıılen kapalı olduğu uzun yıllar ıçınde, ozel çabalan ıle 'Kemal TürklerY anma gunlennı canlı tutmaya çalışt 12 yıl ara- dan sonra ılk kez bu yıl gorevı DİSK yenıden ustlenebıldı Gerçı yargı kararı ıle açılan DİSK ın onundekı yasal engeller, huküme- tınvaatlerınerağmenhâlâyerlıyerındeduruyor Gerçekkımlığıne kavuşabılmış, sendıkal faalıyetıne başlayabılmış değıl Yıne de Kemal Turkler kımlığınde sembolleşen sendıka lıderlığı, ışçı haklan uzerınde, onu anan etkınlıkler yapabılıyor hıç değılse Kemal Turkler'ı yakından tanıyabılenler ne kadar kılı kırk ya- ran bır huyu olduğunu tyı bılırler DİSK ve T Maden-lş Başkanlığı dönemınde sureklı eylemlerın yaşanmış olması ışçı sınıfı hare- ketınde bu ıkı orqutun âdeta hep lokomotıf ıslevı vaomıs olması tanımayanlar ıçın Turkler'ı gozünü daldan budaktan sakınmayan bır kımlık olarak duşundürebılır Oysa ayağını ne kadar da çoksağlamtaşabasmak ısterdı Atılan heradımın, bütün sonuç- larını bırden hesaplamaya çalışırdı Bu yapısının gereğı doğal ola- rak uzun uzun konuşrnayı, değışık ortamlardan bılgı edınmeyı se- verdı Gazetecılerleıkılıkahvesohbetlerıneçokdüşkündü Saat- lerce soru sorar, kendı yaptıklannı uzun uzun anlatır, kafasındaber- raklaşmamış bır konu varsa tepkınızı almaya çalışırdı Sosyal olaylar oncü hareketler ıçın çok onemsedığı bır çerçe- vesı vardı Bız devrımcıler hak mucadelesı verenler hep önde ıjlrnak zorurtdayız Ama arkamızdan geienlerden kopmadan Gerekırse tehlıke anında hemen onların yanına ulaşacak bıçım- de Arkanızdan gelendert kıtleden koptunuz mu, her şey brter Sızın bıttığınızde onemlı değıldır Hakdavasınaonarılmazzarar- lar verebılırsınız" derdı DlSK'te zor gunler, yonetım kavgası yaşandığında ıse kaybe- dışını benzer bır mantıkla anlatmaya çalışmıştı Lokomotıf va- gonlardan koptu Vagonlar yolun eğımıne göre süruklenıyor Tek başına benı kurtaracak formuller bır ışe yaramaz Ben lıder ola- rak, mıtınglerdekı kalabalığı, bılınçlenmış bır guç sanmak gıbı bır yanhşyaptım Ona guvenerek hareket ettım Bu belkı bıranlıkya da uzun surelı bır yanlıştı Tam bılemıyorum Ancak sosyal olay yanlışı affetmıyor Bedelı çok ağır oluyor' dıyebılecek kadar de- ney/mlı olmuştu Iste onu boylesıne bır noktada, evınden çıkarken vurdular Ka- tıllerıhâlâyakalanmadı MHPdavasıbelgelerı ıçınde oldurulecek- ler lıstesınde adı bulundu sadece Ve Kemal Turkler ın cenazesı sıkıyonetım ıçınde kaldırıldı DİSK e b/rkaç bın kışılık bır cenaze torenı ıçın ancak ızın verılmıştı Cenaze Aksaray dakı camıden alınıp koca Vatan Caddesı ınsan selı ıle dolmuş olarak, kortej Vatan sonuna geldığınde, telsızler dığer ucunun Saraçha- nebası nda kaldığını anımsatıyordu Başka ıllerden otobuslerle gelen ışçılerı ıse askerler şehır ıçıne sokmadıkları ıçın onlar şım- dıkı DP nın anıt mezarının bulunduğu tepelerı karınca gıbı dol- durmuşlardı Yuz bınlerle ışçı, sıkıyönetımı yok saymış, ışınden ucretsız ızınlı sayılmak uzere aynlmış, kımılerı atılmayı goze al- mış, alınterının lıdenne son selamı vermek sevgılerını göster- mek uzere toplanmışlardı Bu cenaze torenının askerlerı çok korkuttuğu ve DİSK ın defte- rının durulmesı gerektığı kararına yonelttığı soylenır Yasağa rağmen boylesıne buyuk bır orgutienmeyı ancak ıllegal, Mark- sıst-Lenınıst bır partının yapabıleceğıne karar verılmış, 12 Eylul'- un ardından DİSK bınasının lambırılerı sokulerek arkasında sı- lahlar aranmıstı Alınterının gucu, ofkesı ve segısı gozardı edıl- mıstı Evet Kemal Turkler'ı 'Alınterının onuru' olarak saygı ıle anıyoruz Enerjide dışabağuıılılık tehlikesi • Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), ülkenin artan eiektnk enerjisı tüketiminı karşılamak için kıyılar- da 38 tane ıthal komürle çalışan termık santral ya- pımını planladı. ANKARA (Cumburiyet Bû- rosu) - 2000'lı >ıllarda Turkıye'- nın enerjı uretımınde dışa ba- ğımbbğı artacak Artan elektnk enerjisı ıhtıvacını karşılamak uzere. ıthal yakıta dayalı termık santrallardan sonra. nukleer santrallann da Turkıye'nın gundemme gırmesı planlandı Turkıye Elektnk Kunımu (TEK) enerjı tuketımınde "do- ğalgaz ve hıdrolık" santral gıbı alternatıf enerjı kaynaklannı kullanmayı. "yuksek yatınm mabyetı ve kaynak sınırlaması" nedenıyle erteleyerek. ıthal ko- murle çalışan termık santral ve nukleer santrallan yatınm programına aldı Yatınm prog- ramına gore Turkıye. ılk nuk- leer santralla. 2003 yıbnda tanı- şacak Turkıye'nın elektnk enerjisı tuketımı ıle gereksınımı arasın- dakı açığın gıderek artması, uzun vadede enerjı ureüm ka- pasıtesmın ıthal yakıtla çabşan termık santrallara bağlanması- na vol açtı Enerjı balcımından Turkıye nın kurulu gucunun 1995 >ıbnda 15 bın 5 megavvatt, enerjı talebının 92 bın 980 gıga- vvatt olması ongoruldu Artan enerjı talebını karşılamadakı zorluk nedenıyle, santrallara getınlen"! yılda 2'den fazla unıte kurulamaz sınırlaması da kaldınldı TEK, 2010 yılına kadar Tur- kıye kıyüannda 38 adet ıthal komurle çabşan termık santral kurmayı planbyor 1995 yıbnda TEK ın uretım kapasıtesırun >uzde 25'ını termık santrallar oluştururken, 2010 yıbnda bu oran yuzde 55'e çıkıyor Yerb kaynaklann oncebkb olarak değerlendınlmesı durumunda bıle. 2010 yıbnda ıthal yakıtla çabşan termık santrallann ure- tım sıstemı ıçındekı payı yuzde 49 olarak gerçekleşıyor Uzun dönemb jatınm pla- nında, yenı termık uretım tesıs- lennın en erken 1996 yılında ış- letmeye gırmesı ongöruluyor TEK, vatınm mabyetı yüksek olduğu ıçın,ılk doğalgaz santra- bnın yapımını 5 >ıl erteledı Buna göre. ılk doğalgaz santrab 2001 yıbnda devreye gırecek 2010 yıbna kadar da 27 proje yenne. 17 proje sısteme eklene- cek İlk yenı hıdrobk santral projesının 1998 yılında ışletme- ye gınnesı gerekıyor Devlet Su Işlen'nm (DSİ) hıdroelektnk enerjisı uretımını yılda 3 bın gı- gavvattla (uretım bınmı) sınırla- ması nedenıyle, 1995 yıbnda uretım kapasıtesındekı payı yuzde 35 olan hıdrobk santral- lann pavı 2010 yılında yüzde 20'lere duşuyor Buna gore, ış- letmede. ınşa ve planlama aşa- masında toplam 34 bın 442 me- gawatt(kurulu guç bınmı) olan hıdrolık kapasıtesırun ancak vuzde 62'sı (21 bm 400 mega- vvatt) planlama donemı sonuna kadar yapılacak TEK'ın elektnk enerjisı üre- ümını arttırmak ıçın gebştırdığı bır çozüm senaryosuna göre, ılk nükleer santral 2003 yıbnda, ıkına nukleer santral da 2007 yılında devreye gırecek Ancak, kuruluş ve ışletme aşamasında "en pahab" yöntem olan nükle- er santral yapımının "nskb" ol- duğu ıfade edıbyor Nükleer santrallann uranyumla çahşü- ğını. Eskışehır'de bulunan 8 bın ton uranyumun da bır nukleer reaktörun 30 yıl çalışmasına ye- terli olabıleceğı, bunun da dışa bağımlıüğı artürabıleceğı belır- tılıyor Şahinoğlu'ndan Eczacıbaşı'na yanıt İTO Başkanı Şahınoğlu. TÜSİAD Başkanrnın durgunluk ağıtı yapanlara katılmadığı yolundakı sozlenne. "Yuzbınlerce kuçük \e orta ölçeklı ışlet- melerın ıstırabından haberlennın olmadığı anlaşılı- >or">anıtını\erdı. İş-Ekonomi Senisi - Istanbul Tıcaret Odası (ITO) Yonetım Kurulu Başkanı Atala\ Şahı noğlu TUSIAD Başkanı nın Durgunluk dgıtı \akanlara kaıılniddığı \olundaki sozlen- nı cevaplavarak \ u? binlerce ku(,uk vc ona olçcklı ışleımelc- rın ıslırabından haberlcnnın olmadıgıanlaşıbvor dedı Şahınoğlu konuvl.t ılüilı ol.ı- rak şunları sovledı "TL'SİAD Başkanı Savın Bulent Eczacı- başı nın ekonomının gıdışı ko- nusunda ıvimser olduğu 'dur- gunluk ağıtı \ akanlara katılma- dığı volundakı sozlen. iş alcmının buvuk kcsımını oluş- luran kuçuk vc orta bov ışlet- melcnn ıçmde bulunduğu sıkın- tılarla çclışmektcdır S.i}ın EcAicıbaşı. ba^ı sck- torlenn çok canlı olduğunu sovlemekle kendılen bakımın- dan bır gerçeğı ıfdde edıvor Ancak yuz binlerce kuçuk ve orta olçeklı ışletmenın ıstırabın- dan haberlı olmadığı anlaşıb- 1 um pıyasa ve rekabct cko- nomısı cdcbıyalına rağmen pı- \asada \e fivatlar uzennde ıckel veva tekel benzen konıım- lar eldc edenlenn durumların- dan a? tok ıncmnun olmasını \e vu7 bınlenn Mkıniisına arka çevırerek caıılılıktan bahsetme- MIII kendıieıı açısından haklı ^o/ıiîc'k nuınıkıındur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle