19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 23TEMMUZ1992 PERŞEMBE HABERLER 4ktına dottorlarla •ANLARA(AA)-Sağhk Bakat Yıldınm Aktuna bir doktoun zorla bir başka yere gtreve gönderilmesiyle verim 1de edılemeyeceğini belirteek, "Rotasyon geçerli bir vönem değü" dedi. Aktunı, Türk Tabipleri Birliğı 'e Ankara Tabip Odası u ziyarct ederek, yeni göreveseçilen yöneticilerle göriiştı. Aktuna, TTB'de yaptığkonuşmada, Türkijs'desağük hizmeıerinin ülke koşulkına ve gerçeklere uygun slmadığını. bunun için biısağlık politikasının saptannası gerektığini kaydeü. Sağhk alanında gerçekeştirecekleri reforman anlatan Aktuna, Yüksel Sağhk Şûrası'na meslekörgütlerinden tcmsiloler de aldıklannı. ancak iûranın demode olduğuıu ve ihtiyaca cevap vermedğini, bu nedenle UlusalSağlık Akademisi kuracaklannı bildirdi. Eceviften eleştiri •ANKARA (ANKA) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, hükümeti, Erzurum'un Hınıs üçesinın gereksinimini karşılamadığı ve Erzincan Yasası nı TBMM'den çıkarmadığı gerekçesiyle eleştirdi. DSP Genel Başkanı Ecevit, parlamentoda düzenlediği basm toplantısında, Erzurum'da merkezi Hınıs ilçesi olmak üzere şıddetli bir deprem meydana geldiğini, ancak bu olayın kamuoyuna yeterince yansıtılmadığını belirtti. Ilçede acil olarak çadır gereksinimi bulunduğunu kaydeden Ecevit, Kızılay'ın bu konuda harekete geçmesini istedi. HEP'ten bölge gezisi •ŞANLIURFA(AA)- Halkın Emek Partisi'nin 4 milletvekili ile Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Okutan bölge sorunlannı yerinde tespit amacıyla düzenlenen geziye Şanhurfa'dan başladı. HEP'in bölge gezisine HEP Genel Sekreter Yardıması Okutan ile birlikte Diyarbakır milletvekili Sedav Yurttaş, Siirt milletvekili Sedat Zübeyir Aydar, Şırnak milletvekili Selim Sadak ve Batman milletvekili Nizamettin Toguç kaühyor. Okutan, gezi sonunda hazırlayacaklan raporu kamouyuna, hükümete çeşitli kurum ve kuruluşlara ve partilere sunacaklannı bildirdi. Memura grey hakkıönerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMMnin ağustos ayında olağanüstü toplanması için HEP milletvekilleri de harekete geçtî. HEP milletvekilleri 3 yasa önerisi ile iş güvencesi yasa tasansı ve antiterör yasanınm ele alınmasını istiyor. HEPparlamento sözcüsü Mahmut Alınak larafından haarlanan yasa önerileri. memurlara da grevli toplusözleşmelı sendikal hak venlmesıni ve sendıkalann kuruluşu ile faali>etlerindeki ' kısıüamalann kaldırılmasını öngörûyor. Almak. Devlet Memurlan Yasası'nda değişiklikler yapan yasa önerilerini şöyle özetledi: " Yasada calışma vaşamının temel unsurlan olan işçı- memur aynmı ya da asker- polisvesivılaynmı yapılmamıştır. Tüm çahşanlara grevli loplusözleşmeli sendikal hak tanınmıştır. Sendikalann • kuruluşvefaaliyetleri üzerindeki devlet müdahalesine son verilmiştir. Sendikalann kapatılmalanna imkân veren uygulumaya sınırlama getirilmiştir." Zana: Irkçj değiiın • MALATY A (Cumhuriyet) - Malatya'da partililere hitaben Kürtçe konuşma yapan HEP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, kendisinin ırkçı olmadığinı belirterek," Biz insanlık • kavgası veriyoruz. Her şeyin başında önce insanız, sonra Kürt. Devlet önümüzü . kapatmakla uğraşıyor. Tümüyle dışlanmış durumdayız. Ben ırkçı değilim" diye konuştu. Zana, kent içerisinde, cumartesi gûnü Malatya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın afışlerinin yer alması ve bayraklann asılmasıyla Ugili olarak da "Elbette ki olacak. Koslcoca Cumhurbaşkanı geliyor. Üsteük kendi memleketi" dedi. Doğu'da açık bulıman toplam 2 bin 778 kadroya özel sektörden sağhk personeli alınacak. Gimeydoğıı'ya doktor ilaııla aranacak• Sağlık Bakanhğı, bu illerde boş bulunan toplam 2 bin 778 kadro için Maliye BakanhğYndan kadro tahsisi istedi. Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna, Maliye BakanlığYnın bu istemi uygun gördüğünü belirterek, önümüzdeki hafta içinde gazetelere ilan vereceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Sağlık Bakanhğı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'- daki sağlık sorununuçözmek amaayla piya- saya açılıyor. Bakanlık, özel sektörden, nor- mal maaşlann yüzde 200-250 üzerinde para vererek sağlık personeli alacak ve kalkınma- da birinci derecede öncelikle yerlerde görev- lendirecek. Hükümetin Doğu ve Güneydoğu'daki sağlık sorununun çözümüne ilişkin bugüne kadar gündeme getirdiği öneriler sonuç ver- medi. Mecburi hîzmet ve rotasyon gibi "çö- zümlerden" sonra, son olarak "kardeş has- tane" önerisini ortaya atan Sağlık Bakanhğı bu yöntemden de sonuç alamadı. Batı'daki hastanelerin Doğu'daki bir hastaneyle eşleş- mesi ve sürekli doktor dönümüşünün sağ- lanmasını hedefleyen bu yöntem yaşamada geçirilemedi. Batı'daki hastanelerden Do- ğu'ya "sırası" gelen doktorlar ya rapor ahp gitmedi ya da kısa bir süre kaldıktan sonra geri döndü. Türk Tabipler Birliği yetkilileri Sağlık Bakanhğı'nın sonınun çözümü için harcadığı çabaya saygı duyduklannı, ancak bu konuya geçici yöntemler mantığıyla yak- laşılmaması gerektiğini söylediler. Bazı has- tanelerde, bu yöntemin "sürgün" amacma da hizmet ettiğini vurgulayan yetkililer, "Diyelim ki, doktor sorununu bir şekilde çözdünüz. Yardımcı sağlık elemanını ne ya- pacaksınız? Cihazı, özel üniteleri ne yapa- caksınız. Soruna bir bütün olarak bakılması gerekli" diye konuştular. Sağhk Bakanhğı, bu illerde boş bulunan toplam 2 bin 778 kadro için Maliye Bakan- lığYndan kadro tahsisi istedi. Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna, Maliye Bakanlığı'nın bu istemi uygun gördüğünü belirterek, önü- müzdeki hafta içinde gazetelere ilan verecek- lerini söyledi. Bakan Aktuna, bu hizmet için talip olanların bakanlığa yapacakları baş- vurudan sonra sınava tabi tutulacakları- nı söyledi. Aktuna'nın verdiği bilgiye göre, bu bölgede görev almak isteyen, ve özel sek- törde çalışan doktor, hemşire, ebe, eczacı sınıfından sağlık personeli, normalden yüz- de 200-250 oranında zamh ücret alacaklar. Sağlık Bakanı, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik bir dizi "iyiles.tirme" çahşmalan ol- duğunu vurgulayarak, Mecburi Hizmet Ya- sası'nda yapacaklan değişiklikle de sağlık personelinin bölgeye "gönüllü" gitmesini sağlayacaklannı vurguladı. Bu bölgeye gide- cek personeün ücret ve yaşam standardını yüksek hale getireceklerini vurgulayan Ak- tuna, bu çerçevede, bu bölge personeline özgü ohnak üzere "kadro karşıhğı sözleş- me" statüsünün getirileceğini vurguladı. Mecbun hizmeti de "demokratik"' bulmadı- ğını vurgulayan Aktuna, şu anda doktorla- nn, rapor, ihtisas gerekçeleri ya da istifa ede- rek, bu bölgelere gitmek istemediklerini bil- dirdi. Bu durumu ortadan kaldırmak için öncelikJe personelin yaşam standardını yük- seltmeyi hedeflediklerini belirten Aktuna. bölgede sağhk alt yatınmına da öncelik vere- ceklerini bildirdi. Aktuna, bu çerçevede, Dünya Bankası'ndan kredi aldıklannı bildirdi. Bakanlık bütcesinden hizmet binası yapımı için bu yıl yüksek bir pay aynl- dığını belirten Aktuna, şimdiye değın Urfa'- da yeni devlet hastanesi yapımı için Dünya Bankası ve Bayındırhk Bakanhğı'nın l'er mijyar liralık kaynak aynldığını bildirdi. Ote yandan özellikle Güneydoğu Anado- lu Bölgesi'nde yaz aylarında artış gösteren bulaşıcı hastahklann ciddi bir "tehdit unsu- ru" olmaya devam ettiği belirtildi. îshal baş- ta ohnak üzere ateşli hastahklardan ölen ço- cuklann önemli bir bölümünün basit tedavi yöntemleriyle hayatının kurtulabileceğine işaret eden Tabipler Birliği yetkilileri bu ko- nuda şu değerlendirmeyi yaptılar. "Kırsal kesimde annelerin eğiıimsizliği ço- cuklann çok basit hastahklardan ölümüne neden oluyor. Günümüzde ishal bile ölüm nedeni olabiliyor. Bakanhk geçici çözüm yollannı bir yana bırakıp, daha temel çö- zümler ortaya koymah." Doktorlara baskı Güneydoğu'da görev yapan doktorlar, bölgede can güvenhğinin de görev yapmala- nnı engelleyen önemli bir unsur olduğunu söylediler. Bu konuda devletin de üzerine düşeni tam olarak yerine getirmediğini öne süren doktorlar," özellikle kamu kurumla- nnda çalışan akradaşlanmız zaman zaman soruşturmalarla karşı karşıya kahyor. Ya da görevini yapması tümüyle güvenlik güçleri- nin inisiyatifi altında oluyor. Yani biz bölge- de devletin baskı gücünün bir unsuru ohnak istemiyoruz" diyorlar. İnönü, GAP eleştirilerinin çokeğlenceli olduğunu söyledi 'Olağanüstühalikaldıraeağız^ i .. ... ... . V—vw . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ hükümeürNaKİasımı bö' • İnönü tatilini geçirdiği Ayvahk'taGAP'ı eleştirenler için ,"Bu söder çok geç. Anlamı ve faydası yok"dedi. TÜREY KÖSE AYVALIK - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. koalisyonun sekiz ay içinde koaüsyon protokolüne konulan her konuda ilerlemeler kaydettiğini behrterek "Eleştiri- ler, hükümetin başansını ört- memeh. Yaptığımıza aferin de- miyorlar. ama niye ötekini yap- madınız diyorlar. Bence ülke- deki durum gayet sağlam. Güneydoğu'da istediğimiz yere gelmiş değiliz. Olağanüstü hali kaldıramadık. Ama olağanüstü hal ANAP dönemindekinden kesin farkh. ANAP döneminde olağanüstü hal olmasına rağ- men gittikçe daha fena bir nok- taya gelindi. Biz olağanüstü hali yavaş yavaş kaldırma nok- tasına geliyoruz" dedi. CHP konusundaki tartışmalann kendisini kaygılandırmadığını vurgulayan İnönü, "Hükümet kendi başansmdan kaygı duyar mı? Bunlann tartışılmasını biz sağladık. CHP bir büyük parti olarak devam etmeh. Küçük bir parti olarak kalmamah. Ama gerekli gayret ve anlayış gösterilmezse. küçük bir parti olabilir tabii" diye konuştu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardıması Erdal İnönü, taülini geçirmek üzere öncekı gün gel- diği Ayvalık'u "Sevil" adh yat- ta kahyor. Eşi Sevinç İnönü, Sevil Mengenecipğlu. Uğur Mengenecioğlu, Özel Kalem İnönü tatilini Avj alık'ta eşi ile birlikte Uğur Mengenecioğlu'nun yatında geçiriyor. Müdürü IJğur Büke, Duygu dasevgigösterileriylekarşılaşü. sonra gazetçcilerle bsa bir süre Konser sırasmda çevreden ge- len sesler, başka bir konserin anonsu ve ezan sesi sıkıntı ya- rattı. İnönü, konser sonrasında orkestra şefi Gürer Aykal'ı kut- larken, "Rakipleriniz çoktu" diye espri yaptı. inönü daha Büke ile "Sevil" adh yatta tatih- ni geciren İnönü, önceki akşam Bılkent Orkestrası'nın konseri- ni izlemek üzere motorla kıyıya çıktı. Ayvahk'ta yurttaşlann alkışlanyla karşılanan İnönü, konserin verildiği stadyumda sohbet etti. İnönü gazetecilerin, "Koalisyonun DYP kanadı. isimlerin açıklanmasını istemi- yor" sözlerine üzerine, "Yok yok öyle bir şey. Basının yak- laşımlanna kanşamam. Çarpıa oluyor bunlar. Ama daşımı böyle de- ğil. Normal vergi borçlanrun tahsilatının, SSK, Bağ-Kurgibi kurumlann kaynaklannın ta- mamlanması için gayret sarf ediliyor" karşıhğmı verdi. CHP'nin solda üçüncû bir parti olarak mı doğacağı soru- suna ise İnönü şu karşıhğı ver- di: "Görüşlerim basının bek- lentilerine tam uymuyor. CHP doğacak demek bir defa yanhş. CHP zaten var. 1923'ten beri etkisini sürdüren bir parti. 80'- den sonra bir hata yaptılar, 'CHP'yi kapatük' dediler. Gö- rünüşte CHP adının kullanıl- masını yasaklayarak, görünüş- te CHP'nin ortadan yok ol- masını sağlamaya çahştılar. Ama CHP'nin varlığı devam etti. Şimdi söz konusu olan CHP'nin doğması değil, yasak- lar kalküğına göre CHP'nin nasıl devam edeceği! Herkes bu konuda görüşünü söylüyor. Kaygı duyacak bir şey yok. Kavga edecek bir şey yok. Ama tartışacak şey çok." İnönü, İzmir Anakent Bele- diye Başkanı Yüksel Cakmur'- un CHP E^e Bölge toplantısın- nda söylediği, "İnönü'nün CHP konusunda kurultaya danışmadan görüş bildirmeye yetkisi yoktur" sözleri anım- satıldığında, "Normal kar- şıhyorum. CHP gibi bir bü- yük parti içinde birçok insan çahşmış. Ne kadar insan çaUşmışsa o kadar görüş olabi- hr. Ben CHP içinde yoktum. Onun için benim konuşmam en rahat. Ben CHP adına konuş- muyorum. SHP Genel Başkanı olarak konuşuyorum. Bunu yapmaya da hakkım var her- halde" dedi. SHP bütün il başkanlannı 3-4 ağustosta toplantıyaçağırdı Selvi; CHP açıhr, isteyen giderTUNCAY ÖZKAN ANKARA - SHP yaz gündemini, CHP ile ilgjli gelişmeleri ve hükümette yapılanlan değerlendirmeye ayırdı. Bu amaçla bütün il başkanlan 3-4 ağustos tarihleri arasında Ankara'ya davet edil- di. SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, teşkılaııa CHP nedeniyle bir kopma beklemediklerini ifade ederek, "CHP açıhr, isteyen gider, paniğe gerek yok. Demokrasi ve örgütlenme özgürlüğünü savunan biziz" dedi. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü de, GAP töreninin ardından Güneydoğu'- da CHP ve hükümetle ilgili nabız yokla- ma ağırlıkh Van, Muş, Malatya illerini kapsayan bir geziye çıkarak, il başkan- lannı dinleyecek. İnönü, Van'da 26 haziranda MYK'- yı toplayacak ve civar il'.erin il başkan- lanyla görüşecek. Bu toplantıya en az 10 il başkanının katılacağı öğrenildi. Van'dan 27 temmuzda Muş'a geçecek olan İnönü. buradan da Malatya'ya gj- decek ve halka hitap edecek. İnönü, ku- ruluşu gerçekleşürilen Kayısı Birlik'i J hızmete açacak ve kayısı taban fıyat- lannı açıklayacak. 3-4 ağustos tarihleri arasında da SHP il başkanlan ile Ankara'da bir toplantı yapılacak. Toplantının gündemini, CHP'nin açümasıyla ilgili gelişmeler ve hükümette yapılanlann değerlendiril- mesi oluşturuyor. Bakanlann ve çok sayıda milletvekih- nin de katıhnası beklenen il başkanlan toplantısının sonuçlan, 9 eylülde topla- nacak CHP kurultayı öncesinde önemli bir gösterge olacak. SHP GeneTSekreteri Cevdet Selvi, toplantının gündeminde siyasal geliş- meler, CHP ve hükümetin değerlendi- rihnesinin yer aldığmı beünti. CHP'nin açılmasının kendi tabanla- rında bir kopma yaratmasını bekleme- diklerini de söyleyen Selvi, "CHP açıhr, isteyen de gider. Paniğe gerek yok. Biz, demokrasiyi ve örgütlenme özgürlüğü- nü savunuyoruz. Gerekirse 30-35 küs- kün arkadaş gider, bir başka oluşum kurar. Örgütlülüğü savunan biziz" dedi. GYK, Ecevit ve İnönü ile yeniden görüşecek CHP, bölgetoplaııtıları sonrasındanetleşecekANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP'nin yeniden açıhş hazırhklannı sürdüren CHP Genel Yönetim Kurulu üyeleri, solda birlik için İnönü ve Ecevit ile ikinci tur görüşmelere hazır- lanıyor. Dün Kayseri bölge toplantısını gerçekleştiren GYK üyeleri ikinci tur görüş- melerde, bölge toplantılannda ortaya çıkan göriişler doğrultu- sunda, "birük" olanaklannı araştıracak. İlk tur görüşmeler ve bölge toplantılannın ardından ortaya çıkan gelişmeler, CHP GYK üyelerinin umutlannı arttırdı. Özellikle DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in görüşme son- rası yaptığı açıklamalar, GYK üyelerince "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirildi. CHP GYK üyeleri, bu gelişmeleri, "Olay büyüdükçe. ortaya çık- tıkça, baîcışlar da değişiyor" diye değerlendirdiler. CHP'nin bölge toplantılan prograrru, 2 ağustosta sona ere- cek, dün Kayseri'de çevre iller- deki kurultay delegeleri ile ya- • CHP GYK üyeleri, bölge toplantılannda ortaya çıkan göriişler doğrultusunda CHP çatısı altında birleşmek için tnönü ile Ecevit'le yeniden bir araya gelecek. pılan toplantılann ardından. Karadeniz ve Orta Anadolu bölge toplantılan gerçekleştiri- lecek. Antalya. Adana ve Gü- neydoğu illeri bölge toplanülan ise daha sonra yapılacak. CHP GYK üyesi Erol Tun- cer, bölge toplantılannda oy- birliği ile ortak görüşlerin belir- lendiğini behrterek bu göriişler ışığında temaslan sürdürecek- lerini söyledi. Tuncer, Cumhu- riyet'in sorusunu yanıtlarken, SHP Genel Başkanı Erdal İnö- nü ve DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit ile 2 ağustostan son- ra yeniden görüşebileceklerini bildirdi. Tuncer, inönü ve Ece- vit dışında da herkesle görüş- meye açık olduklannı belirtti, ancak görüşmelerin aynı ni- teükte ohnayacağını ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana il binası dün törenle açıldı. Törene genel merkezi temsilen katılan Hayri Öner, genel başkanhğa aday ola- cağı söylenen herkese aynı mesafede olduklannı belirte- rek, "CHP kimseye ihale edi- lemez"dedi. Sabah saatlerinden itiba- ren çok sayıda partili 5 Ocak Caddesi itfaiye bitişiğinde bulunan il binasmın önünde toplanmaya başladı. Ellerin- de CHP bayraklanyla davul zurna eşliğinde halay çeken partililere II Temsilcisi Ilhan Şahan megafonla seslenerek, "CHP çaüsı alünda topla- nahm. Mustafa Kemal'in kurduğu partiye sahip çıkalım" çağnsında bulundu. Saat 11 .OO'de de genel merke- zi temsilen Adana'ya gelen MYK üyesi Hayri Öner, ön kapıdakı kurdeleyi keserek CHP Adana il binasını açtı. Kripto Davasmda yeni gelişme Hande Mumcu göreve iade edildi TURANYILMAZ ANK.4RA - "Kripto Davasf'- nın bir numarah sanığı Hande Şefkat Mumcu, Dışişleri Bakan- bğı'ndaki görcvine yeniden iade edikü. Ankara 4. İdare Mahke- mesi. Dışişleri Bakanhğı İkıli İş- ler Genel Müdürlüğü. Amerika ve Pasifik Dairesi'nde "İSAF" aday meslek memuru olan Mumcu'nun görevine son \eril- mesine ilişkin işlemin hukuka uvgun olmadığına karar verdi. Mahkeme, Mumcu'nun. Cum- hurbaşkanı Özal-ABD Başkanı Bush arasındaki özel görüşmc- nin kripto tutanaklannı bakanlık dışına çıkardığına ilişkin ortada herhangi bir kanıt bulunmadığı- nı öngördü. Özal-Bush görüşme tutanak- lannın, ANAPeski geBel başkan adaylanndan Hasan Celal Güzel araalığıv la, olay tarihındc Güneş Gazetesi Genel Yayın Müdürlü- ğtfgörevıni yürüten SHP Anka- ra Milletvekili Uluç Gürkan'a iletildiği iddialannı kjeren ve ka- muo>oına yansıdığında büyük sansasyon yaratan "Kripto Da- vası"nda yeni bir gelişme daha yaşandı. Söz konusu tutanaklan. "gizli aşk ilişkisi içinde" olduğu önc sürülen Güzel"e vermekle suçlanan Hande Şefkat Mumcu'nun. son verilen göre\i- ne yeniden iade edilmek ıçın açu- ğı dava sonuçlandı. Ankara 4. Idare Mahkemesi 27 mavıs tari- hinde aldığı ve gerekçesini dün açıkladığı karannda, Mumcu'- nun görevine son veribnesine iüş- kin karan hukuka aykın buldu Mumcu'nun avukatı Metin Günday, bu kararla birlikte önü- müzdeki günlerde bakanlığa başvurarak Mumcu'nun görevi- ne döndürülmesini isteyeceğini söyledi. DGM Savalığı tarafindan ha- zırlanan iddianamede kripto tu- tanaklannı Mumcu'dan alarak Gürkan'a vermekle suçlanan Hasan Celal Güzel. bu olay ne- denıyle genel başkan adayı oldu- ğu partisinden isufa etmek zo- runda kabruşu., Güzel ik Mumcu arasında ol- duğu öne sürülen "aşk ilişkisi" nedeniyle kamuoyunda büyük sansasyon yaratan davanın sa- nıklanndan SHP Ankara Millet- \ekili Gürkan TBMM kürsü- sünde yapüğı bir konuşmada. davanın özünü oluşturan. "seks scnar\osu"nun. Cumhurbaşka- ra Turgut Özal tardfindan önce Danıştay üveliğine. ardından da Cumhurbaşkanlığı Başdanış- manlığjna getirilen Adalel Ba- kanhğı eski müsteşan Arif Yük- sel tarafindan yaaldığını öne sürmüştü. Yüksel ise Cumhuri- \et'in konuya ilişkin sorusu üze- rine bu iddia>i valanlayarak. "Konu bana hiç gelmedi. Savcı- bktan, Ccza İşleri Genel Müdür- lüğü'ne ulaştı. Oradan da Mec- lis"e gönderildi" demişti. Valaf ihalelerine inceleme KEMAL YL'RTERİ ANKARA - Vakıflar Genei Müdürlüğu'nün ANAP hükü- meti döneminde verdiği ihaleler incelemeyc ahndı. İncelemenin Başbakanlık Teftış Kurulu tara- fından >ürütüldüğü \e 22 dos- ya\ı kapsadığı öğrenildi. Vakıf- lar Genel Müdürü Fadıl Ünver. göreve başladığı sıralarda Va- kıflar Genel Müdürlüğü'ne ait arsalar üzerinde yapılan binalar \e sürdürülen inşaatlar hakkın- da çok sayıda şikâyet başvurusu \apıldığını \e bunlann bir kıs- mının incelendiğini söyledi. Ün\cr. usulsüzlük savlannı içe- ren 22 dosyanın Başbakanlık Teftiş Kurulu'na ıleüldiğini ve ıncclemeye alındığını ifade etti. Başbakanlık Teftiş Kurulu"- na iletilen dosyalar arasında. ANAP İstanbul MıHetvekili Haliı Dumankaya'nın şirketi ta- rafindan üzerinde site yapımı sürdürülen bir vakıf arazisinin ıhalesıne ilişkin dosya da yer alı- \or. Vakıflar Genel Müdürü Fadıl Unver. Dumankaya'ya verilen vakıf ihalesinin incelen- diğini doğruladı. Eski Vakıflar Genel Müdürü Şener Macun, Dumankaya'>a verilen ihalenin kurallara uygun olduğunu sa- vundu. Dumankaya her şeyin hesabının verileceğini ifade etti ve "Meclis'te çok bağırdığım ve alevhl-erinde konuştuğum için bunlan ortaya atıyorlar. Benim dini inancım var. Vakıf arazileri- ne öyle şey olmaz. Bu Çağlar ya da Kilercioğlu'nun işi" dedi. Es- ki Vakıflar Genel Müdürü Şe- ner Macun. Dumanka\a'ya verilen ihalenin kurallanna göre yapıldığiru söyledi. Türkeş de Genel Merkez açtı MHPçiftbaşh • Böylece MHP'nin eski yöneticilerinden Somuncuoğlu'nun açtığı merkezle birlikte, MHP'nin iki ayn geçici genel merkezi oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bö- Yardımcüan Şevket Bülent rosu)-MÇPGenelBaşkanıAl- " MHP tabelasını asan Tiirkeş, "Tum MHP'lilerin açtığımız bu ocaga gelmelerini bekliyor, kendilerini davet ediyoruz" dedi. (Fotoğraf: RIZA EZER) parslan Türkeş, 12 Eylül'de ka- patıldığında genel başkanı ol- duğu MHP'yi dün yeniden açtı. Türkeş, MHP'nin tabelasını, yeni partisi MÇP'nin, Straz- burg Caddesi'ndeki genel mer- kez binasına astı. Türkeş'in dışında. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcılanndan Sadi Somuncuoğlu da Kocatepe semtinde ikinci bir geçici genel merkez açtı. MHP'nin son GİK üyelerinin büyük bölümü- nün desteğjni alan Somuncu- oğlu'nun, Türkeş'in dışında yü- rüttüğü bu çalışmalar nedeniy- le, MHP'de çift başh bir yöne- tim ortaya çıktı. Türkeş, eski MHP'üleri, faaliyete geçirdikle- ri geçici genel merkeze gelmeleri çağnsında bulundu. MÇP Genel Başkanı Alpars- lan Türkeş'in, MHP tabelası- nın açıhşı için dün partisinin ge- nel merkez binası önünde dü- zenlediği toplantıya, eski MHP yöneticilerinden herhangi bir katılımın olmadığı gözlendi. Törene, MÇP Genel Başkan Yahnici ve Mustafa Mit, Mer- kez Yürütme Kurulu üyesi Mu- zaffer Şahin, milletvekilleri Tuncay Şekercioğlu ve Yaşar Erbaz ile Genel Sekreter Yar- dıması Şevkat Çetin katıldılar. Türkeş, yaptığı konuşmada, " 12 Eylül'ün en büyük mağdu- runun MHP ve camiası olduğu- nu" savunarak, "İşte, seneler sonra bugün, MHP'yi burada yeniden açıyor, 12 Eylülcülere '^ece baskını' ile gasp edilen haklann. götürülen değerlerin bir gün mutlaka almacağı ve demokrasi ile geri geleceğine dair en güzel cevabı veriyoruz. Bugün. adaletin yerini bulduğu gündür"dedi. Kapaülan siyasi partilerin açılmasına olanak tanıyan Meclis'e de teşekkür eden Tür- keş, daha sonra törene katılan az sayıdaki kalabahşn alkışlan arasında uzerindeki örtüyü kal- dırarak. tabelanın açılışını yap- tı. Türkeş, yeni yasayla hem MÇP'nin hem de MHP'nin ge- nel başkanlık görevlerini birük- te yürüteceğjni behrtü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle