16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23TEMMUZ1992PEBŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Parasını alamayınca intihara kalktı Istanbul Haber Servisi - Kıdem tazminatını alamayan işçi emeklisi Ziya Öztürk intiharetmek için çıktığı çau çökünce kendısinı kurtarmak isteyen polis memuruyla birlikte düşerek yaralandı. Şehremini Kemıksiz Burun Sokak'taOrhan Balaban'a ait Renk tş Boya Imalathanesi'ndedün saat 15.30'da meydana gelen ıntıhar gırişırru şöyle gerçekleşti: İşyennden 12 rnilyon lira alacağı kalan Öztürk, dün işyerine gjttı. Patronun boncunun otmadığını söylemesı üzerine, bunalıma girerek, eline geçirdiği baltayla çatıya çıktı." Açım, paramı verin. Karnım aç " dıye bağıran öztürk, parası verilmezse ıntıhar edeceğını söyledi. Olay yenne gelen, görevli polisler, Öztürk'ü ikna etmeye çalıştılar. Öztürk, polislerin kendısine yaklaşması üzerine, elindeki baltayı savurmaya başladı. Bu sırada çau çökünce öztürk ve onu ikna etmeye çalışan polis memuru Durmuş Ateş, binanın boşluğuna düştüler. Hafıf şekilde yaralanan öztürk ve polis memuru Durmuş Ateş iki ayn hastanede tedavi altına alındı Çöp sopununa kesinçözümtstanbul Haber Servisi - Nüfusu lOmilyonayaklaşan İstanbul'da çöp sorununu çözümleyecek Katı Atık Projesi'nde ilk adım atıldı. 9 transfer istasyonunda 7 bin ton çöpün işlem göreceği projenın ihalesını kazanan Nurol-Danwaste Konsorsiyumu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında ihale sözleşmesi dün imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, imza töreninde yaptığı konuşmada projenin katı atık sorununu çözüme ulaştıracağını söyledi. Proje ile fstanbul'un 35 yıllık çöp sorununa cevap vereceğini belırten Sözen, "İnşaat süresı bir yıl olarak planlanmış olan projemizın öngörülen süre içinde tamamlanacağına dair inanamız tamdır" dedi. Selülitte hayal kırıklıgı İstanbul Haber Servisi - Selülitten kurtulmak için başvurulan kısa vadeli ve köktenci çözümlerin hayal kınklığına yol açtığı belırtildi. Falez Otel'in önceki gün Antalyalı hanımlar için düzenlediği sohbet toplantısında konuşan Dermatolog Mustafa Oran selülitin kadmlarda erkeklere oranla daha fazla görülmesıne hormonal faktörlerin ve yağ hücrelerinin fazlalığının neden oldugunu belirterek depo edılmiş yağlan yok etmek için doğru anahtan bulmak gerektiğine değindı. Bu konuda sıkça başvurulan yöntemlerden biri olan ve Lipo-Suction adı verilen yeniden şekillendirme yönteminin, selüliti yok etmekten uzak oldugunu ifadeedenpran, şunlan söyledi: "Ülkemizde insanlanmız kısa vadede çok şeyıstiyorlarvebaş vurduklan yöntemlerin sonucunda hayal kınklığına uğnıyorlar. Yeni Tûrk yemekleri İstanbul Haber Servisi - Paşabahçe'nın, Borcam için düzenlediği"Yenılikçi Türk Mutfağı Fınn Yemekleri Yanşmasf' sonuçlandı. Değışen ve gelişen Türk Mutfağı 'na katkıda bulunmak amacıyla düzenlendigi belırtilen yanşma sonucunda 25 milyon lira tutanndaki birincilik ödülü Lor Dolması adlı fınn yemeğiyle Meryem Karadağ ve Fasulyeli Pasta adb fınn tatlısıyla Buket Cengiz arasında paylaşıldı. 10 milyon liralık ikincilik ödülünü Mantarlı Tavuklu Karnıyank adh fınn yemeğiyle Fevziye Tekin alırken, Fınnda Kekikli Piliç adlı fınn yemeğiyle M. Murat Arar, 5 milyon tutanndaki üçüncülük ödülünün sahıbi oldu. Aynca, yanşmaya Tavuk Dalyan Köfte isimli fınn yemeğiyle kaülan Şelda Konu'yajüri özel ödülü verildi. Neşe Erberk Erden, Yılmaz Kaîaycı, Ayşe Sankaya, Erkin Saygı, Tuğrul Şavkay, Aybek Şurdum ve Nurdan Torun'dan oluşanjüri üyeleri, 25 kişiyı de Faşabahçe Armağan Setleri ileödüllendinldi. Kültür Bakanlığı,fikirve sanat eserlerinin telifhaklannda köklü değişikliklergetiren yasa taslağını hazırladı Sinemadaaklakara, yasaylaayrdıyor•Fikir ve sanat eserlerine getirilen yeni tanımla, bilgisayar program ve yazı- W W W W getirilen yeni tanımla, bilgisayar program ve yazı- lımlan da kapsam içine alındı. Eser sahibinin haklanmn kapsamı genişletilir- ken, sinema fılmi yönetmeni de ilk kez eserin sanatsal sahibi kabul ediliyor. •Video fılmleri ve canlandırma sineması ürünleri de fikir ve sanat eserleri kapsarnına alınıyor. Eserlerin koruma sürelerinde yapılan değişiklikle de tüzel kişilerin sahip olduğu eserler, çeviriler, el işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve sinema eserlerinde de koruma süresi 50 yıla çıkanldı. •Taslağa göre, fikir ve sanat eserlerinin tanımında yapılan değişiklikle, "bilgi- sayar program ve yazılımlanyla karikatür sayılan her çeşit eser" de fikir ve sa- nat eseri kapsamına alınıyor. Taslakta, fikir ve sanat eserlerinin haksız kulla- nımı durumunda ödenecek cezaların miktarları da arttırılıyor. AYŞESAYP4 ANKARA - Kültür Bakanlı- ğı, 5846 sayıh Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nda köklü deği- şiklikler getiren yasa taslağını hazırladı. Taslakla, fikir ve sa- nat eserlerinin kapsamı genişle- tilirken, eser sahipliğinden do- ğan haklar, daha geniş kap- samlı koruma altına alınıyor. Bilgisayar program ve yazılım- lan da, ilk kez fikir ve sanat eserleri kapssmına alınıyor. Meslek birliklerinin kaldınlma- anın öngörüldüğü taslakta, bunlann yenne "kültür ve sa- nat odalan birliği" kurulması benimseniyor. Eserlerin koruma sûrelerinde yapılan değişiklikle de mevcut yasada 20 yıl olan, tüzel kişile- rin sahip olduğu eserler, çeviri- ler, el işlen, küçük sanat eserle- ri, fotoğraf ve sinema eserlerin- de de koruma süreleri 50 yıla çı- kanhyor. Taslağa göre, fikir ve sanat eserlerinin tanımında yapılan değişiklikle, "bilgisayar prog- ram ve yazılımlanyla karikatür sayılan her çeşit eser" de fikir ve sanat eseri kapsamına alınıyor. Fikir ve sanat eserlerinin çeşit- leri içinde yer alan sinema eser- lerinin düzenlendigi 5madde- de, "yideo fılmleri ve canlandır- ma sineması ürünleri" de sine- ma eserierinden sayüıyor. Eser Hasankeyf i kurtarma kazüan için bu yü aynlan ödenek bir milyar lira. (Fotoğraf: CUMHURİYET) Hasankeyfkazısına 1 milyar BATMAN (Cumhuriyet) - Kültür Bakanlığı'nca doğal yapıyı koruma ve kurtarma çalîşmalan programı kapsamında Pamukkale ve Kapa- dokya ile birlikte değerlendirilen Bat- man'ın antik kentı Hasankeyfi kur- tarma kazılan için bu yıl bir milyar li- ralık ödenek aynldı. Ihsu Barajı gölu sulannın tehdidi al- tındaki Hasankeyfte kurtarma çalış- malannı sürdüren Prof. Dr. Oluş Ank başkanlığındaki grup, bu yılki ko- nulara ağustos ayının ilk haftasın- dabaşlayacak. SİT alanı olarak belirlenen bolgede yapılan kazılarda yalnızca antik kent Hasankeyfin kurtanlması çalîşma- lan yapılmıyor. Aynı zamanda, böl- genin arkeolojik yapısı da ortaya çı- kanlıyor. Hasankeyfte ortaya çıkanlan yapı- tlar, Mardin ve Dıyarbakır müzele- rinde sergileniyor. Geçen yılki kurtarma kazılannda Koç Camisi. Zeynel Bey Türbesi yakınlanndaki Yeni Medrese ile çe- şitli tarihi eserleri ortaya çıkaran Prof. Ank yönetimındeki ekibin bu yılki çahşmalan üç ay sürecek. Kazı ekibine Ankara Üniversıtesi Dil Ta- nh Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Mimarlık bölümü ele- manlan katılacak. p1 MARİO LEVİ EnGüzd Aşk ikayemi "Bu büyünün, bu garip seriıvenin izini sürmekten baş- ka hiçbir çıkar yolu kalmamıştı ariık: Uzun kızıl saçlı. mavi gözlu. kalın dudaklı bir kadın aynanın karşısında makyajmı tamamlamakta. gizemi hiçbir /.aman çözülenıeyecek bir ge- • ccye hazırlanmaktadır. Bir be- lırsizliğin. bir sıs perdesinin ar- dından gorıinur sanki herşey. Bu- buyunun. eskı. çok eski bir hıkayenın çagrısıdır sanki bu Hikayeler hıç bitmeyecek bambaşka nutınlerde ya da in- sanlarda zaman zaman çok tarklı çağrışımlarla devam ede- ceklır" 0 AFA YAYINLARI StLAHLI KUVVETLER ÖN ÇALIŞMASI: Karargâhve kıtada yan ödeme farkı 150- 850 biıı lira EVRENDEĞER •Aynı rütbede olmalarına karşın, komutan olan ve komutan olmayan subaylann yan ödemeleri de değişik olacak. Komando, hudut karakolu ve ka- rargâhlardaki tabur komutanlannın da yan öde- i görevin ağırhğma göre saptanacak. tada komutanhk yapan 750 bin, karargahta bulunan 350 bin. Korgeneral- Koramiral: Kı- ta da komutan olarak görev yapan 850 bin, karargahta bu- lunan 450 bin." öte yandan temmuz ayında memur maaşlanna yapıîan zamlar çercevesinde, TSK mensuplannın ocak-temmuz maaşlan arasındaki farklar ise şöyle: Genelkurmay Başkanı yüz- de 22.4, Kuvvet Komutanlan ve Orgeneraller yüzde 22.6, Korgeneraikr ve Tümgeneral- ler yüzde 22.6, Tuğgeneralfcr yüzde 23.4, KıderaM Albaylar yüzde 24.5, Albaylar yözde 26, Yarbaylar yüzde 26.3, KıdemK Binbaşılar yüzde 26.4, Bmba- ştiar yüzde 26.6, Kıdemli Yüz- başılar yüzde 26.9, Yüzbaşilar yüzde 27.1, Kıdemli Üsteğme- ler yüzde 24.4, Üstegmenler yüzde 27.6, Teğmenler yüzde 27.y, Astegmenlef yüzde 28.4. lld kademdi kıdemli başça- vuşlar yözde 26.6, kademeh b - demü başçavuşlaı yüzde 26.8, kıdemli başçavuşlaı: yüzde 27, başçavuşlar yüzde 27.6, kı- demli üstcavuşlar yüzde 27.8, üst çavuşlar 28.1, kıdemli ça- vuşlar 28.3, astsubay çavuşlar yüzde 29. ANKARA - Hükümetin ye- ni personel rejimi çahşması çercevesinde Türk Silahh Kuv- vetleri de (TSK.) bir ön çaiışma hazırladı. Ön calışmaya göre kıta ve karargahlârda görcv yapan TSK mensuplannın yan öde- meleri farkldaşünhyor. Aynca aynı rütbede obnala- nna karşın, komutan olan ve komutan olmayan subaylann yan ödemeleri de değişik ola- cak. MSB'nin yapüğt çalışmada, yeni personel reiimi çercevesin- de (kıta ve karargâh aynmı yapılarak) bazı rütbeterde yan ödeme artışlan ile ilgüi olarak öngörülen ve Başbakaahgaile- tüen rakamlar ise şöyle: 'Teğmen; Kıtada Komutan olan teğmen 320 bin,kıtada komutan olmayan teğmen 240 bin, karargahta görev yapan teğmen 150 bin. Yüzbaşı: Kıtada komutan 400 bin, kıtada komutan ol- mayan 310 bin, karargahta gö- rev yapan 200 bin. Albây: Kıtada komutan olan 630 bin. kıtada komutan olmayan 480 bin, karargahta bulunan 300 bin. Tuğgeneral- Tuğamiral: Kı- sahipliğine ilk kez "sanatsal" ve "tican" sahıplik tanımının geti- rildiği 8.maddede, sinema eseri sahibi şöyle tanımlanıyor "Bir sinema eserinin ticari sa- hibi, yapımasıdır. Sinema ese- rinin sanatsal sahibi, yönet- mendir. Sinema eserinin yapı- mına öncelikli katkılan nede- niyle film yönetmeni, senaristi ve varsa özgün eserin yarabcısı ile film müziği bestecisi telif hakkı sahibidir. Filmin yapım- ası, fümin telif hakkı sahipleri ve icracı sanatçılar üe sözleşme yapmak ve fümin her saüşında satış bedehnın toplamı üzerin- den telif hakkı sahiplerine Kül- tür Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmehkle behrlenecek oran- da ödeme yapmak zorunda-. du-." -. Şair yerine söz yazarı : Eserin sahibinin birden fazla olduğu durumlarda da müzik eseri sahipliği tanımı yenileni- yor. Bu kapsamda yer alan "şa- ir" yerine "söz yazan" tanımla-. masının yapıldıgı ilgili 9.mad- dede, "Söz ve besteden oluşan müzik eserlerinin eser sahipliği ile ilgüi durumlarda besteci, söz yazan ile birlikte hareket etmek zorundadır. Söz yazarhğından ve eser sa- hipliğinden doğan haklann ta- lep edilmesinde veya kullanımı- nda anlaşmazlığa düşülürse, ta- raflardan herhangıbi biri mah- kemeye başvurarak, karar iste- yebilir" hükmü getıriliyor. Eser sahibine güvence : Eser sahipliği haklannda uy-^ gulamada çıkan sorunlan orta~ dan kaldırmak amaayla, eser' sahibinin, "eser sahibine tanı-, nan hak ve yetkiler eserin bütü-î nünü ve parçalannı kapsayaca- ğı, aksine bir hüküm yoksa, telif hakkını serbestçe belırleyeceği, telif haklanna dayanarak söz-, leşme yapması durumunda ver-,. dığı izinden vazgecebileceği^ eserlerini adlandııma, çoğalt- ma, değiştirme, uyarlama, işle- me, topluma sunma, dağıtma" gıbi haklara sahip olduğu tek tek belirtiliyor. Taslağın "adın belirtilme yetJ kisi"ni içeren 15. maddesindc eserle ilgili haber ve törenkrde eserin sahibinin adının belirtil- mesi mevcut maddeye eklene» bir fıkra ile güvence altına alm- yor. • ". • v Mimari eserlerde de, buiK lann yaratıalannın adlannın: silinmeyecek bıçımde esenn gö- rünür bir kısmına ekleneceğı de hükme bağlanıyor. Yorgun Savaşçı kaçıyor TRT'ciler peşinde HautRefiğ- Konuşmakla suçlanıyor ANKARA (AA) - "Yorgun Savaşçı" filmine ait jenerik gö- rüntülerin Show TVde yayım- lanması, TRTde tepkiye yol açtı. TRT Hukuk Müşavirliği, fü- min tüm yaym haklanmn TRTye ait oldugunu, kuru- mun bilgjsi dışında hiçbir ku- rum ve kuruluşun yayımlama hakkına sahip olmadığı görü- şünü savundu. TRT TV Daire- si başkanlık yetkilileri de filmin jenerik görüntülerinin yanı sıra asıl kopyasının da bir an önce •TRT Hukuk Müşavirliği, tüm yaym haklannı ellerinde bulundurduklan filmin, kurumun bügisi dışmda gösterile- meyeceğini öne sürdü. TV Dairesi de asıl kopyanın derhal ia- desini istiyor. kuruma iade edilmesi gerektiği- ni vurguladılar. Filmin yayunlanıp yayımlan- mamasına ilışkin karann alın- dığı komisyonda görev alan TRT Araştırma ve lnceleme Kurulu üyesi Aydın Olgun da İstanbul Sinema ve Televizyon Enstitüsü'nün kurumu aklattı- ğını öne sürdü. Olgun, filmin je- neriğinin yıllarca TRTden giz- lenerek enstitüde saklandığını, kurumun defalarca başvurusu- nun da "Bizde tek bir kare bile yok" diye yanıtlandığını hatır- KMP Yerel Anadolu, deneme ^aymına başladı KMP,1 ba^ıarfleri.Boşçsiybabçesıfttte, masaktrdan birine üişiyoruz. Yaotmıza da tekfflk^erdensonantaAhmetAkuıa. 1.5 aydırBostancı-Tuzla arasmda 29 ve59. kanaOardan test yayau yapbklartm söylüyor. Doğruso, bûyük cesaftt. Ortalıkta özel TV yasaa da yokkenL TAYFUNGÖNÜLLÜ "Kolay gelsin! Ne yapıyorsunuz?" "TV programı çekiyoruz". Hangi TV şirketine diye sormadan "KMP Yerel Anadolu TV" diyorlar. KMP, Kartal, Maltepe, Pendik'in başharfleri. Boş cay bahçesinde, masalardan binne ılışıyo- ruz. Yanımıza da tekruk işlerden sorum- lu Ahmet Akına. 1,5 aydır Bostana ile Tuzla arasında 29 ve 59. kanallardan test yayını yaptıklannı söyleyince, gözlen- miz, faltaşı gibi açılıyor. Doğrusu, bü- yük cesaret. Ortabkta özel TV yasası da yok. Ama İnterstar, Teleon, Show TV yayın yapıyor da. KMP neden yapma- sın! Basın yayın mezunu,tiyatrocu, aka- demili 15 kişilik bir grup. Amatör bir kadroyla, profesyonel bir iş yapılmaya çalışılıyor. Her gün 3 saaüik bir kaset doldurup bunu gün boyunca test yayını olarak bölgeye veriyorlar. Akıncı'ya KMP'nın yayın çizgisini soruyoruz. Ana başlıklanyla,"Çevre, çocuk ve bölgenin sonınlanyla ilgili cesaretlı ha- berler ve müzik eğlence programlan" dıyor. Oyle film fılan satın almamışlar. EUerindekı 5 kamerayla bütün program- lan kendileri yapıyorlar. Önümuzdeki ayın 23'ünde açılışlan var. Bir gün sonra da yayına başlayacak. Hem de naklen yayınlanyla birlikte. Ahmet Akına film yönetmeni. Bir tek kendisinın transfer edildiğini, diğerlerinin amatör oldugunu belirtiyor. Akıncı, KMP'ye Yeşik^m'- dan transfer. Peki kim bunlar? Para nereden? Bir gün TV'lerine kilit vurulma korkusu duymuyorlar mı? Hasan Aydın, KMP'ye finans sağla- yanlardan biri. Aynı zamanda Birleşik Basın Etağıum ve GAMEDA'nın Kartal Yetkili dağıtıcısı. Ama bu işle TV'nin bir ilgisi yok. Aydın, "Bu işi enine boyuna düşündük. Medyanın öneminden yola çıkük. Bizim hedeflediğimiz anlamda ye- rel TV yok. Ciddi bir kaüteyi tutturmayı hedeflıyoruz" diyor. ılatarak "Buna rağmen Şe- keroğlu, Show TV'de bakanın huzurunda bu jeneriği yayımla- tarak kendi kendıni yalanlamış ve kurumu aldatmışur" diye konuştu. Programda fılmle ilgili bir-' çok hata yapıldığına dikkat çe- ken Olgun, dizinin yönetmeni Halit Refıg'in açıklamalannın da daha önceki konuşmala-' nnın tekran oldugunu belirtti., Olgun, şunlan kaydetti: , "Filmin yayımlanmasına pek şaşınnadım. Asbnda Halit Re- fiğ'in her yıl tekrarladığı bu id- dialara abştık. Aslında film TRTye aittir. Sanırsıruz ki film Halit Refığ'in babasının malı. Bu tür işler yasal olarak TRT» nin görevidir Halit Refığ'in de- p . Halit Refiğ bu iştekı ücretini almıştır. Bir kenara çekilip sus: ması gerekir. - İşte yakanlarnı imzası ; Programdaki bir yanlışhk^ ekrana getirilen tutanak görün- tülerinin, 'İşte yakanlann imza- sı' diye verilmesidir. Söz konu- su tutanaklar, yakma ile ilgili değil, yayunlanıp yayımlanma- maayla ilgilidir. Komisyonun karan yakma değil, yayımlan- mamasıdır. Programda diğer bir hata da tutanakta askerlerin değil, sivillerin isimlerinin açık- lanmasıdır." Programda, TRTye ait ol- ması gereken filmlerin jenerikte kullarulmasına da çok şaşırdığı- nı ifade eden Olgun, "En azm- dan bunun bedellerinin TRT- ye ödenmesi gerekir. Anlaşılan Sami Şekero^u, TRTye ait bir kısım fılmleri alıkoymuş. Bun- lann derhal TRTye iadesi gere- kir" diye konuştu. Emrindekflerieieştiriyor Olgun, programda görüşleri alınan eski TRT Genel Müdü- rü Macit Akman'ın sözlerinden de esef duyduğunu belirterek "Durup dururken bu konudaki açıklamalannı hayretle karşıla- dım. Sanki kendısi olaylann içinde değil, dışında bir yabaneı gibi konuşuyor ve emrmdelci insanlan eleştiriyor" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle