11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sal Cumhuriyetl Sahibi: Cumhuriyet Maıbaacılık ve Gazetecilık Turk Anonım Şirketı adına Berin Nadi llstanbul Haberleri: Ş«o»y Kaikaa, Dış Haberler- Ergun Balcı, ls-Ekonomi: Şukran Krtend, Yurt Basan ve Yayan: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilık TA.Ş. Türkocağı Cad. • Genel Yayın Yönetmenı: Özgen Acar • Genel Yayın Koordınatörtl: Hikmet Çeti»kaya Haberleri: Mehmel Sarac, Kültür: Cdal Üsler. Makaleler: Sami Karaören, Spor. Abdolkadir 39/41 Cagaloğlu 34334 lst. PK. 246 lslanbul. Tel. 512 05 05 (20 hat), Telex: Yaa Işleu Mudurlerı. Fusun Ozbılgen (Sorumlu), CeJal Başlugıç (Haber) • Görsel Yucelman, Düzehme: AbduUah Y«zıa • Müessese Müdur V.: Erol Erkut • Koordınator 22246, Fax (1) 526 60 72 • Burolan Ankara: Z. Gökalp Blv. Inküap S. No: Yönetmen- Ali Acar • Duzenleme Mııstafa Saglamer • Ankara Ttmsılosı: Cuneyl Akmet Konüsaa • Muhasebe Bnlent »ner • Idare. Huseyin Gurer • İşletme: Onder Çelik • 19/4, Tel. 433 11 41-47, Telex: 42344, Fax: (4) 433 05 65 • tzmlr H Zrya Blv. Arcaynrek Haber Mudurlerr Mustafa Balba», Işık Kaosn, lzmir Temsilcı V.: Serdar Kızık, Bılgı-tşlem. Nail İnal Bılgısayar Sıstem. Munıvet Çiler • Personel: Sevgi Bostancıoglu 1352 S 2/3, Tel. 83 12 30, Telex 52359, Fax- (51) 89 53 60 • Adaaa: lnönü Adana Temsılcisı: Çetın Yigenotlo • Reklam: Reha Işıtmaa • Dış tlışkıler HıUya Akyol Cd. 119 S No- 1 Kat 1, Tel- 19 37 52 (4 hat), Telex: 62155, Fax: (71) 19 25 78 TAKVtM 23TEMMUZ1992 Imsak 3 54 Güneş 5.44 öğle: 13 15 tkındı: 17.12 Akşam 20 37 Yatsı 22.18 Trenler daha sessiz olacak •tSTANBUL(AA)- Haydarpaşa-Tuzla arasındaki demiryolunda yapılan yenileme çahşmalannın tamamlanmasıyla, trenlerin süratlerinin artacağı, gûrültünün azalacağı ve emniyetin yükseleceği bildirildi.TCDDİstanbull. Bölge Müdüriüğü tdealtepe-Hajdarpaşa arasındaki 10 bin 115 metrelik, Tuzla-Pendik arasında da 5 bin 216 metrelik yol yenilenmesinin tamamlandığı. kalan 11 bin 269 metrelik bölümün yapımınm da hızla devam ettıği öğrenıldı. Yetkililer, yol yenileme çahşmalan sonucunda, trenlerde demıryolu vırajlannı ımkân verdiği ölçüdc süratın artacağı, tekerleklenn conta bağlanna ve ray uçlanna vurmasından meydana gelen gûrültünün ortadan kalkacağı, eskıyen üst yapının değjşürilmesi nedeniyle de trafik emniyetinin yükseleceğini kaydettiler. Calban'dan seri denetim • İSTANBUL(AA)- Kâğıthane Belediye Başkanı An?Calban, fabrikalan denetledi ve yetkıli makamlara iletilmek üzere baalan hakkında ıslem yaptı. Anf Calban, halktan gelen şıkâyetler üzenne çevreyi kırleten bazı fabrikalarda ıncelemelerde bulundu. Gerekli onlemlerin alınmadığı fabnkalar hakkında zabıt tutan beiedıye yetkililen, buralan denetleme yetkısintn büyükşehir belediyesi ve bakanlıklarda olduğu içın zabıtlann bu makamlara iktileceğini bildirdiler. Baa lokantalan da denetleyen başkan Calban, ruhsatsız olduklan tespıt edılen 2 lokantayı süresizkapattı. Bir restoranda garson olarak çahştıklan söylenen kadınlann konsomatris olduklannın anlaşılması üzerine ışlem yapıldı. Kadınlar yasalarda eşitlenecek • ANKARA (AA) - Kadın vesosyal hızmetlerden sorumlu Devlet Bakanı Türkân Akyol, "Başta Medeni Kanun olmak üzere tüm yasalarda kadın-erkek eşitliğini sağlayacak düzenlemeler > apılacak" dedi Akyol yaptığı açıklamada. kadın-erkek eşitliğini sağlayabılmek ıçın bır dıa çalışma başlattıklannı belirtirken bunu köktenci bir biçımde sağlayacak kadına karşı her türlü aynmcılığı önleyecek düzenlemeler yapılacaktır" diyekonuştu. KadirHasokul yaptınyor •İSTANBIJL(AA)- lşadamı Kadir Has'ın,21 dersliklı yenı bir okul binası yapüracağı bildınldi. Istanbul Valiliğı'nden yapılan açıklamaya göre. Küçükyalı'dakı Lütfı Engin tlkokulu bahcesine yaptınlacak okul binasının 1.5 milyar liralık bölümü işadamı Has tarafından karşılanacak. Daha sonra Millı Eğitim Müdürlüğû tarafından teslım alınacak olan okula, 9 derslık daha eklenecek. Zemin bölümüyle birlikte 4 kattan oluşacak okulun yapımına ıse önümüzdekı günlerde başlanacak. Boğaziçi^ııiıı yeşiliııi beton kemirdi Boğaziçi'nin yeşfl tepekrinde beton kütieler öocekri birer nokta gibiydi. Bu noktalar gkkrek bûyödfi. Boğaziçi, Sanyer sırtlannda Uyum ve Mesan villalanyla tamşö.Geriye kalan yeşfl nasd korunacak? Betonla yeşfl arasındaki savaşta beton gaüp gekü. Bir yandan gecekoodu fr yandan da kaçak vflbdara tesim edUdLYapılaşmaya kapâb yeşfl alanlar bir b k i n a n açriÂ. Boğaziçi'ni korumak amaayla yeni bir 'Boğaziçi Yasası' hazırlanıyor • Kaçak yapılar yıkılacak mı, yoksa geçmişte • Yeni yasada Boğaziçi öngömnüm, geri görünüm olduğu gibi hazırlanan planlarla yasallaşacak mı? ve SİT alanlannın kaldınlması ve bölgenin bir bütün Boğaziçi'ni korumak amaayla Istanbul Büyükşehir olarak değerlendirilmesi öngörülüyor. Yeni yasanın Belediyesi'nce yeni bir Boğaziçi Yasası hazırlanıyor. maddeleri arasında 'yapı poüsi' oluşturulması da var. •Boğaziçi İmar Müdürü Sultan Pınar, 1983'te çıkartüan 2960 sayık yasanın 12 Eylül rejimietkisiyle hazırlanmış 'yasakçı' bir yasa olduğunu, yasaya karşın kaçak yapüaşmanın sürdüğünü söyledi. REMZİ GÖKDAG "Nasü olsa bır gün affedi- lir" düşüncesiyle başladı her- şey. Yapıldıktan sonra yıktınlamayan kaçak yapılar Boğaziçi'nin sonunu getirdi. Yeşil tepelennde önceleri birer nokta gibiydi beton küt- leler. Çok geçmeden bu nok- talar büyüdü, beton-yeşil sa- vaşmı, yeşilin çevresini kuşa- tan kacak yapılar kazandı. önlenemeyen göçün etkisıyle bir yandan gecekondulann saldınsına uğrayan Boğaziçi, diğer yandan çıkanlan plan- larla kaçak villalara teslım edildi. 12 Eylül'ün "Yasakçı Boğaziçi Yasası" nın dahi ko- ruyamadığı bu güzellik 1985 yılında 3194 sayıh İmar Ya- sası'nın 47. maddesı ile ıdama mahkum edildi. Bu madde ile yapılanmaya kapalı yeşil alanlar imara açıldı ve sonuç- ta Boğaziçi, Sanyer sırtlan- ndaki Uyum ve Mesan villa- lanyla tanıştı. Gecekondularla villalann kemirdiği Boğaziçi'nde geriye kalan yeşil nasıl korunacak? Kacak yapılar yıkılacak mı, yoksa geçmişte olduğu gibi hazırlanan planlarla ya- sallaşacak mı? Boğazplanlannın geçmişi 8 yılda 153 yıkımgerçekleşti 12 Eylül 1980 öncesi Sanyer, Üsküdar ve Beykoz'un mahallelerinde, inşaatlar muhtarlardan izin ahnarak yapıhyordu. Boğaziçi'nin planlan 12 Eylül yönetiminifı atadığı İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl'ın emriyle 1983'te hazırlandı. Hazırlanan planlarda Boğaziçi öngörünüm, gengörünüm ve etkilenme bölgesı olmak üzere üçe aynldı. yngörünüm, geri görünüm ve etkileme bölgelerinin sınırlan üç ay gibi kısa bir sürede hazırlandı. 1 /50Û0 ölçekli nazım plan ve 1' 1000 ölçekli uygularna planlan belediye medisinden geçtı Daha sonra çıkanlan 2960 sayıh yasa ile bu planlar yasallaştı. "Yasakçı Yasa" olarak tanımlanan Boğaziçi Yasası'na göre öngörünümde kesin inşaat yasağı getirildi. Ancak yasa uygulamada başanh olamadı. Boğaziçi'nin köylenyle ilgili sorunlar çözülemezken gerigörünüm bölgesinde bulunup Boğazı tamamen gören yerlerde apartmanlar yükseldı. 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nın geçici dördüncü maddesı yapılanma hakkını iptal ediyordu. 1985 yıhnda 3194 sayıh İmar Kanunu'nun 47. maddesı ile 5 bin metrekare üzerindeki yeşil alanlar yapılanmaya açıldı. 47. madde ünlü Uyum, Mesan gjbi yüzlerce villanın Boğaz sırtlannda yükselmesıne neden oldu. Bedrettin Dalan'ın 1988 yılında İngihzlere ve STFA'ya hazırlatüğı planlarla 7 bin hektarlık Boğaziçi yeşil alanı ıskana açıldı ve 2,5 milyon kışilik bir nufus artışına neden oldu. 1985 yıundan bu yana Boğaziçi'nde 2589 adet kaçak yapı saptandı. Bunlardan 1373'ü hakkında Belediye Encümeni yıkım karan aldı. Ancak Boğaziçi tmar Müdürlüğû, teknik eleman ve donatım yetersizhğınden 153 tanesini yıkabildi. . Yıkımlarda pohs desteği ile gıtmek isteyen Boğazıcı İmar Müdürlüğû ekiplerine valihkçe destek sağlanrruyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğû, Boğaziçi'nin korunmasında karşılaşılan zorluklar ve önerilerden oluşan bır rapor hazırladı. Raporda şu önenlere yer veriliyor . Planla venlen ancak yasa üe kaldınlan köyiçı alanlanndaki parsellere inşaat | hakkı vermek üzere gerekli değişikhklenn yapılması, . Boğaziçi planınınrevizeedilerek gerçekçi uygulanabihr plan haline dönüştürühTiesı, Boğaziçi öngörünüm, gengörünüm ve SİT alanlannın kaldınlması ve Boğaziçi'nin bir bütün olarak değerlendırilmesi, . Kamulaştırma fonunun arttınlması, mevcut olan tarihi yeşil alanlann kamulaşünlması. kamulaşunlamayacak alanlara ise yeşil karakterini korumak şartıyla belırh ölçüde inşaat izni verilerek korunmasının sağlanması, . Boğaziçi alanında cezalann, inşaat harçlan ve vergüerin artünlması, . Kaçak ınşaatlann hıçbir karar ahnmasma gerek olmadan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce derhal yıktınhnası. . Boğaziçi Yasasf nda öngürülen parasal cezalann yetersiz olması nedeniyle gerektiğınde TCK'nin 526. maddesıne göre ışlem yapüması, Boğaziçi'nin kûltûrel, tarihi, doğal güzelliklerinin konınma- a ve geliştirilmesi yoğunluğu arttıracak yapılaşmarun sınır- landınlması amaayla hazırla- nan planlara karşın İstanbul'u Istanbul yapan bu bölge her ge- çen gün değişiyor. Bu değjşimi engellemek ve Boğaziçi'ni ko- rumak amaayla bugüne dek yapılan planlar da dikkate ab- narak yeni bir "Boğaziçi Yasa- sı" hazırlanıyor. Istanbul Büyükşehir Beledi- yesi'nce hazırlanmakta olan yeni yasaya göre Boğaziçi ön- görünüm, gerigörünüm ve SİT sınırlannın kaldınlması ve böl- genin bir bütün olarak değer- lendırilmesı öngörülüyor. Ka- çak inşaatlann zaman geçiril- meden Boğaziçi İmar Müdür- lüğü'nce yıkünlması ve yıkım sırasında güvenliği sağlamak amaayla "yapı pohsi" oluştu- rulması, yeşil alanlann kamu- laşünlması, parasal cezalann arttınlması yeni Boğaziçi Ya- sası'nın en önemli maddeleri arasında yer ahyor. Istanbul Büyükşehir Beledi- yesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Mete Tapan, Boğaziçi'nde ya- şanan imar kargaşasının yürür- lükteki 2960 sayıh Boğaziçi Ya- sası'ndan kaynaklandığını, bu yasanın değiştirilmesi için çah- şmalann devam etügiru söyledi. Boğaziçi'nde mevcut gerigörü- nüm ve öngörünüm sınırlannın titiz bir çalışma yapıhnadan kısa bir sürede hazırlandığını, kanşıkhğın temelinde bu smırlann yanhş belirlenmesinin olduğunu kaydeden Prof.Dr. Tapan, şöyle konuştu: "Bu kartşıklığın en çarpıa örneği Beykoz Kavaak sırtlanndaki kooperatif evleridir. Denızden bakıldığında rahathkla görülen bu bölge gerigörünüm sınırlan içinde bırakılmıştır. Sonuçta imar izni verümiş ve bugünkü çirkin dunım meydana gelmiş- tir. Buna karşın öngörünüm bölgesinde çivi çakmak bile büyük bir işlem gerektirmek- tedır. Bu yanlışlıklan yeni ya- sada ortadan kaldırarak Bo- ğaziçi'ni bir bütün olarak ko- runması gerekiyor. Boğaziçi'- nin bundan sonra tahrip edil- mesi önlenmehdır. Istanbul'- un bu en güzel bölgesinde iş işten geçmemiştir. Boğaziçi hala güzeldir." , Boğaziçi tmar Müdürü Sultan Pınar da 1983 yılında çıkartilan 2960 sayıh yasanın 12 Eylül rejiminin etkisi alü- nda hazırlandığını ve yasakçı bir yasa olduğunu bu yasaya karşın kaçak yapılaşmarun bütün hızıyla sürdüğünü söy- ledi. Yasada öngörünüm ve gerigörünüm sınırlannın yanlış belirlendiğini beürten Pınar şunlan söyledi: "Sınırlar çızilirken bir ma- hallede yolun bır bölümü ge- rigörünüm, diğer yanı öngö- rünüm olarak belirlenmiş. Yolun bir tarafina rahatça in- şaat yapıhrken diğer yanına yapı izni verilmıyor. Bu sınır, Boğaz'm bütünsel siluetini bozan uygulamalara yol aç- maktadır. Bu nedenle Boğaz'- da öngörünüm gen görünüm sınırlannın yeniden saptan- ması gerekir." Picasso'nun ünlü eserinin Prado Müzesi'nden Sofıa Sanat Merkezi'ne taşınması karan Ispanyol basınını iç savaşın eşiğine getirdi Guernîca'nın• Prado Müzesi yönetici- leri, Picasso'nun vasiyetine karşın, Guernica'run cağ- da§ sanat yapıtlanrun ser- gilendiği Kraliçe Sofia Sa- nat Merkezi'ne taşınmasını uygun buldu. Kültür Servisi - Pabio Picas- so' nun (1881-1973) 'Guenıica' adh dev boyutfu tablosu, son aylarda tspanyol gazetelerinin sayfalanna bir bomba gibi düş- tü. Oysa Picasso 'Guernica'yı, 1937'de küçük bir Bask kasa- bası olan Guemica'nm Hitler'- in uçaklan tarafından bomba- lanmasına karşı bir tepki ola- rak gerçekleştirmişti. Ispanyol basını şunu tarüşı- yor: Ünlü tablo, Picasso'nun istediği ve mirasçılannın da uy- gun gördüğu gibi Madnd'dekı Prado Müzesi'nde mi kal- mahydı? Yoksa son yıllarda Madrid kentinin ilk büyük mo- dern sanat müzesi ohna yolun- da ilerleyen Krahçe Sofıa Sanat Merkezi'ne gönderilmesi daha mı anlamh olacaktı? 'Guernica', 1939'dan beri sergilendiği New York'taki Modern Sanat Mûzesi'nce 1981'de serbest bırakıldığında, Picasso'nun vasiyeti de göz önüne ahnarak gerçek evinin ıııııze Picasso, 28 Nisan 193Tde Bask kasabası Guemka'nın Nazi uçaklannca bomhalanmasmı tuvale yansrtü ve bu dev tabtoyu 1937 Paris Dünya Fuan'na gönderdi. rulunda 4 üye çekimser kalır- natsal özelüklennin yanı sıra si- İspanya'daki İç Savaşı'ndanPrado Müzesi ohnası kararlaş- tınlmıştı. Ama bazılanna göre 'Guernica' 20. yüzyıl sanaünın anıtlanndan bınydi ve klasikle- rin yer aldığı bır müze değil de modern bir sanat müzesi böyle bir yapıt için çok daha uygun- du. Karar mayıs ayında Pra- do'nun yönetim kurulunca a- çıklandı. 21 kişilik yönetim ku- ken, 17 üye 'Guemica'nın Kra- hçe Sofıa Sanat Merkezi'ne ak- tantması yönünde oy kullandı. Kuşkusuz, 'Guemica'nın sa- yasal özellikler de taşıdığı unu- tuhnamahydı. 1930'lann orta- lannda Picasso'nun yapıtlann- daki duygusal yoğunluk, kaynaklanıyordu. Bu savaşta Falanjistlere karşı duyduğu tepkiyi 'Guernica' adh baş- yapıtına yansıtmıştı Picasso. eait?Bu bakımdan, 'Guemica'nın, Prado'daki tarihsel ve eşsiz klasik tablolann yanında bir 'saath bomba' gibi durduğunu, aradan 50 yıh aşkın bir zaman geçmiş olsa da eski kinleri yeni- den bileyip hınçlannı 'Guer- nica'dan ahnaya kalkışacak ki- şilerin çıkabileceğini savunan- lar da yok değildı. Picasso'nun 'Guemica'nın Pfado Müzesi'nde sergilenme- sini istemesinin gerçek nedeni, tablosunun Tiziano, Albrecht Dürer, Rubens, Velazquez ve Goya gibi eski ustalann yapıt- lanyla bir arada olmak, biraz da boy ölçüşmek istemesiydi. Oysa Prado yöneticileri, 'Guer- nica'yı klasıklenn bulunduğu ana binadan ayırmışlar, yine Prado'ya bağh olan bır 17. yüz- yıl sarayına yerleştirmişlerdi. Picasso'nun 'Ya Prado'da ol- sun ya da hiçbir yerde!' dedigi 'Guemica', Prado'nun yanın- daki koca sarayın balo salo- nunda bir başına kalmıştı. Ama şimdi yepyeni bir du- rum söz konusu. Kısaca Krali- çe Sofıa diye anılan Krahçe So- fia Sanat Merkezi, 20. yüzyıl sa- nat yapıtlannı içeren dev bir müze olma yolunda. 'Guernica' da yeni müzenin temeltaşlann- dan birini oluşturacak. Yayımlanacak haberde özel yaşam hangi noktada çiğnenir? Iktidar, basım kıskaca ahyor ALO EDİTPEMİLÖYMEN LONDRA- Basın, kamuya mal olmuş kışilerin özel yaşamlannı ne ölçüde deşebi- hr? Özel yaşamın sınırlan nerede başlar ne- rede bıter? Basın, özel yaşamlan büyüteç alüna alma konusunda alabıldiğine özgür olabihr mi? Olamazsa, bunun ölçüsü ne? tngiliz siyasal yaşammda neredeyse dü- zenli aralarla çıkıp duran seks skandalla- nndan sonuncusu, Basın-Yayın ve Kültür Bakanı David Mellor'un evlilik dışı ilişkısi. Olağanüstü bır özelUği bulunmayan skan- dal, Başbakan John Major'ın, "Bakanın, özel yaşamı başka, kamu göre\ı başkadır ve istifasına da gerek yoktur" sözleri ile iyi- ce sıradanlaşıyor. Ancak esas sorun, baka- nın, basın-yayına, özel yaşamlara ilişkin haberleri aktarma konusunda önemli sı- nırlamalar getirmesi beklenen yasa tasan- sını da hazırhyor olması. Evhlik dışı ihşkisi- nı haber yapan basına karşı bakan. sonuç- ta bir sansür yasası olacak tasanyı "ne öl- çüde yansız" hazırlayabilir? Magazin ba- sınının dikne doladığı skandal, ciddı basın- da ölçülü biçimde yer aladursun, bakanın, ıstifa etmese bile "sansür yasası" sorumlu- luğunu devretmesi gerektiği tartışıhyor. Basının özgürlük sınırlan tartışıhrken ıktıdann da muhalefetı karalamak ıçın ba- sını kullanmaya kalkıştığı öne sürüldü. Ge- çen seçim kampanyasında kamuoyu yok- lamalannda başaşağı giden Muhafazakar Parti'den "önde gelen bir bakan"ın, bir muhalefet liderinın özel yaşamı hakkında "bılgı" vermek için "Sun" gazetesi ile te- masa geçtiği, ancak "bilgi"nin doğru ol- madığı anlaşıldığı için gazetenin bunu ya- yımlamadığı behrtildi. "Independent" ga- zetesi de olayı kendi açısından araştırarak doğruladı. Hükümet ise yalanladı. Basının, "ateş ohnayan yerden duman çıkmaz" ilkesi ile hareket ederek, özel ya- şamlan da dıdiklemesinı iktidar hoş karşı- lamıyor. "Basın Konseyi" olarak çahşan "Basın Şikayet Komisyonu" dün toplana- rak basınla iktidar arasındaki karşıhkh suçlamalan ele aldı. Komisyonun alacağı karar, bakanın geleceğmı de etkileyecek. Seks skandalı. "skandalhğı"ndan çok, basının başına iktidann örmeye hazı- rlandığı çorap açısından tartışıhyor. Bir ikisı dışında Muhafazakar Parti'yi destekleyen gazeteler, özelhkle magazin basını. geçen ilkbahardaki seçim kampan- yası sırasında ana muhalefet Işçı Partisi'ne karşı görülmedik bayağıhkta bır kampan- ya açmışlardı. "Ulusal" diye tanımlanan ve tüm ülkede satılan gazetelerin günlük orta- lama tirajı 25 milyonu buluyor. Ulusal ga- zetelerin sadece pazar günkü tirajlan da yaklaşık 5 milyon. Hele magazin basınının "dihne" düşen bir kişinin bir daha "iflah ohnası" zor. Basın desteğine sahip olan ik- tidann, "sadakate hıyanet ederek" bu gücü artık kırması beklenıyor. R0B0C0P II Müthiş bir gerilim!... Kentte karışıklık höküm sürüyor... Haydutlar insanlan esiralıyor... Ve.. haydutlara karşı Robocop'la siz! 900 900 674 TERMINATOR II Terminator'ın John Conner ve annesini T-1000'in elinden kurtarması gerek. Türkiye'nin her yerinden servislerimizin 1 dakikası 5833 TL'dır. Ortaloma servis süresi dakikadır. Alo Bikji P.K. 16 Tarabya/lst.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle