19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Irak'a petrol ambargosu • VİYANA(AA)-Irak temsilcileri ile BM yetkilileri anasında Irak'a karşı sördürülen petrol ambargosunun kaldmlmasına ilişkin görüşmeler başladı. Dün yapılan ve ıki saat süren görüşmelerin yanna ertelenmesinden sonra toplantıdan çıkan BM yetkılisi Giandomenico Picco, üzerinde çalışılması gereken konularolduğunu söyledi. Görüşmelerde, Irak'ın, BM gözetımınde6ay içinde l.ömilyardolarhk petrol satmasına izin veren BM planıelealınıyor. Moskova-Tiflis gerginliği MOSKOVA (AA)- Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Alexander Rutskoi. Rus helikopterlerinin Güney Osetya'da Gürcü Ulusal Muhafızlan'na karşı uyan ateşi açtığını doğruladı. Rutskoi, ıki Rus helikopterin Güney Osetya'nın başkenti Tskhinvali'de, top ateşi açan Gürcü tanklannı caydırmak için uyan ateşi açtığını söyledi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, olayda Gürcü tanklannda hasar meydana gelmediğini söyledi. TASS ajansının habennde, Rus hükümetinin Güney Osetya'da meydana gelen olayı görüşmek üzere dün olağanüstü toplandığı da duyuruldu. Yeltsin memnun OTTOWA(AA)-Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in ABD gezısinden sonra Kanada Başbakanı Brian Mulroney ile Rusya'ya kredi açılması ve teknik yardım konusunda yaptığı temaslann olumlu geçtiği bildirildi. Boris Yeltsin, Kanada Başbakanı Brian M ulroney ile 2 saat süren görüşmesinden sonra parlamentonun ortak oturumunda yaplığı konuşmada. "Açıklığı ve dünya topluluğu ile işbirliğinı seçtik"dedi. Yeltsin, parlamentoda sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, Rusya'nm özgürlüğü seçtiğini beürterek, bunu hiçbir gücün kendilerinden alamayacağını söyledi. Tiran, KEİB Zirvesi'ne hazır •TİRAN(AA)- Arnavutluk hükümeti. Istanbul'da yapılacak Karadeniz Ekonomik Işbirliği Bölgesi (KEİB) Zirvesi için hazırhklannı tamamladı. Hükümet tara/ından yapılan açıklamada, KEİB girişiminden duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Arnavutluk hükümeti, 25 haziranda İstanbul'da yapılacak KEİB Zirvesfne tam haklara sahip olarak katılmaya hazırdır" denildi. Açıklamada, hükümetin, KEİB'in Karadeniz ülkeieri arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin arttınlmasına yardıma olacağına inandığı daifadeedildi. ABD'den Alma Ata'ya elçi • WASHINGTON(AA)- ABD Başkanı George Bush, ülkesinin ilk Kazakistan Büyükelçisi olarak VVilliam Courtney'in atanacağını açıkladı. BeyazSaray'dan dün yapılan açıklamada, birkaç ay önce açılan ABD'nin Kazakistan Büyükelciliği'nde halen maslahatgüzar olarak görev yapan 47 yaşındaki Courtney'in, ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi olarak atandığını bıldırdi. Courtney'in göreve başlaması için, ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor. Moldova'da en az 1OÖIÜMOSKOVA (AA)- Moldova'daki aynlıkçı Rus azınlığa bağlı muhafızlarla Moldova polisi ve icişleri bakanlığı birlikleri arasında öncekigece çıkan çatışmalarda, en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. TASS ajansı. aynlıkçı Rusazmlığın ilan ettiği Dnyester Cumhuriyeti radyosuna dayanarak verdiği haberde, Bendery kentinin emniyet müdürlüğü çevresinde çıkan çaüşmalarda en az 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Interfaks ajansı ise, Moldova İcişleri Bakanlığı ve Dnyester Cumhunyeti kaynaklanna dayanarak verdiği haberde ölü sayısının 8 olduğunu bildirdi. Vaclav Klaus ile Vladimir Meciar, ülkenin bölünmesine ilişkin anlaşma imzaladılar Çek-Slovakevliliği uygarca bitti• Sivil Demokrasi Partisi lideri Vaclav Klaus'la, Slovakya Demokratik Hareketi lideri Vladimir Meciar, yaklaşık 12 saat görüştükten sonra yaptıkları açıklamada ülkenin ikı bağımsız devlete aynlmasma ilişkin anlaşma imzaladıklannı bildirdiler. Aynlma işlemi en geç eylül ayına kadar başlatılacak. Dış Haberler Servisi - 74 yıllık Çekoslo- vakya Cumhuriyeti tarihe kanşıyor. Çek Sivil Demokrasi Partisi lideri Vaclav Klaus ile Slovakya Demokratik Hareketi lideri Vladimir Meciar, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 12 saatten fazla görüştükten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısın- Çekoslovakya 74yılın kilometre da, Cekoslovakya'yı 30 eylüle kadar iki ba- ğımsız devlete ayıracak sürecın başlatılması konusunda anlaştıklannı açıkladılar. AA'nın haberine göre basın toplantısında "Çekoslovakya'nın iki bağımsız devlete ay- nlmasının, Çek ve Slovak ulusal pa"rlamen- tolan tarafından 30 eylülde onaylanmasına varacak bir anayasal süreç üzerinde anlaş- maya vardıklanm" bildıren iki lider, "Bu iş- lem Çekoslovakya'nın bölünmesi konusun- da bir referandum yapılmasını zorunlu kılmıyor, ancak bu olasılığı gözardı da etnıı- yor" ifadesmı kullandılar. Geçiş hükümeti Çekoslovakya'nın bölünmesi süreci çerçe- vesinde. ülkede işlerin devamını sağlayacak federal bir geçiş hükümetinin oluşturulması ve hükümetin programı konusunda da an- laştıklannı kaydeden Klaus ve Meciar. "Bu hükümetin görev süresinin sınırlı olacağını" da belirttiler. İki lider, geçiş hükümetinin, "1989 kası- mında sona eren komünist yönetimin ardın- dan Çekoslovakya'nın dış politika, ekonomi ve sosyal alanlarda üzerine aldığı yükümlü- lüklerin devamını sağlayacağmı" bildirdiler. Klaus ve Meciar, iki tarafın önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelerek geçiş hükü- metinde kimlerin yer alacağını belirleyecek- lerini de kaydettiler. Bratislava'da Çek ve Slovak liderler ara- sında vanlan anlaşmaya göre oluşturulacak federal geçiş hükümetinde, Başbakan ve dört başbakan yardımcılığı yanında, dışişle- taşlan 1918-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Thomas Masaryk, Cekoslovakya'yı kurarak ilk çumhurbaşkanı oldu. 1938- İngiltere, Fransa ve İtalya, Çek cumhuriyetinde Almanlar tarafından yönetilen bölgeleri Münih'teki toplantıda Adolf Hitier'e bırakma karan aldılar. 1939- Hitlerın birlikleri geri kalan Çek topraklannı da işgal etti. Nazi baskısı altında. Katolik rahip JozefTisokukla Slovak devletinın başına geçti. 1945- Soyyet birlikleri Çekoslovakya'nın büyük bölümünde kontrolü ele gecirdi. Bırleşik Devletler'e ait birlikler, Nazileri müttefıklerle Sovyetler arasında imzalanan Potsdam Anlaşması gereğince ülkenin batısındançektiler. 1948- Komünıstler hükümeti ele gecirdiler. Bu da ülkeyı Stalın'in yönettıği Doğu Bloku'nadahileti. 1968- Aleksander Dubçek Komünist Parti lideri oldu ve Prag Bahan adıyla bilinen refoımlara başladı. Varşova Pakü'nın müdahalesi hareketi durdurdu. 1968-Ülke, Çek ve Slovak cumhuriyetlerinin federasyonu haline geldi. 1989- Komünizme son veren oyun yazan Vaclav Havel Çumhurbaşkanı oldu. 1990- Komünizm sonrası ilk secimlerde Havel'i destekleyenler başanya ulaşırken kendisi de ikıncı kez Çumhurbaşkanı seçıldi. 1992- Birbirine rakip olan Çek ve Slovak liderlerden birinin seçimlerde çoğunluğu sağlayamaması üzerine ülke bölünme tehlıkesiyle karşı karşıya kaldı. i \ ladimir Meciar (solda) ile Vacla\ Klaus aynlma karannı açıkladıktan sonra el sıkıştılar. (Fotoğraf: REUTER) Karsılastırma -Nüfus: Çek: 10 5 milyon, Slovak: 5 milyon. -İşsizlık: Çek: 150.000 kişı (yüzde 3). Slovak: 283.300 kışı (yüzde 11) -Gaynsafı Millı Hasıla (1991) Çek: 15.5 mılyardolar (yüzde 74), Slovak: 5.5milyardolar (yüzde26). Çek topraklarının başkenti Prag, Slo>ak\a'nm Bratıslata. KİMLİK KARTI ÇEKOSLOVAKYA Nüfus: 15 W>l 000(1989) Yüzöleüınü:l27 9O3km J Başkent: Prag BraııslavafSlovakya başkenti) Ktnik bileşim: Çeklcr ° ot>4. Slovaklar ..' 1. Viacar. Alman L'kravnalı ve Polomalılar *'« 5 Resnti dillen Çek ve Slovak lısanlan Sanayi: Makıne, sılah. petrol ürünleri. kımya, motor. çımento Tarım ûrünteri: Buğday. şeker pancan, patates. mısır. ri, icişleri, savunma, maliye ve ekonomi ol- mak üzere on bakanhk bulunacak. Ekonomik reformlar Meciar ve Klaus, bölünme süreci boyun- ca, ademi merkeziyetçı bir politika oluştu- rulması ve iki bağımsız devletin var olması konusunda gerekli şartlann yaratılması için ekonomik reformlar yapılacağını da kaydet- tiler. Askere çağnlanlann askerlik görevlenni kendi cumhuriyetlerinde yapacaklannı be- lirlen iki lider, 1993'ten ıtibaren ulusal bütçe- lerini ayırmak konusunda da anlaştıklannı söylediler. Bölünme süreci boyunca Çekoslovakya'- nın uluslararası kamuoyu karşısında 'tek olarak temsil edileceğını' vc ımzaladığı tüm anlaşmalara uyacağını belirten iki lider, Bra- tislava'da dün imzalanan kararlan 'uzlaşma sonucunda aldıklannı' da bildirdiler. Öte yandan, görüşmede, Çekoslovakya Devlet Başkanı Vaclav Havel'in yeniden se- cilmesi konusunu da ele aldıklannı ve bu konuda anlaşmaya varamadıklannı kayde- den Meciar, "Çeİc tarafının ısteğıne rağmen tutumumuzda ısrar ediyoruz" dedi. Çekoslovakya'da 5-6 haziran tarihlerinde yapılan genel seçimleri Çek topraklannda Vaclav Klaus'un Sivil Demokrasi Partisi, Slovakya'da ise Vladimir Meciar'ın Slovak- ya Demokratik Harekelı kazanmıştı. Çum- hurbaşkanı Vaclev Havel, yeni hükümeti kurma görevini Klaus'a vermış, ancak Me- ciar'la anlaşamayan Klaus, bu görevi kabul edemcyeceğıni açıklamıştı. Çekoslovakya 1918 yılında Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun enkaa üze- rinde kurulmuştu. ATüzgün Çekoslovakya'nın eylül ayından ıtibaren Çek ve Slovak cumhunyetleri olarak ıkıye aynlması karan AT tarafından 'üzücü ha- ber' olarak rutelendinldı. Lüksemburg'da dün yapılmakta olan AT dışişleri bakanlan siyası danışma toplantısı öncesinde konuyla ilgili olarak gazetecılerin sonılannı cevaplandıran AT Dönem Başka- nı Portekiz Dtşişleri Bakanı Deus Pinheiro. karan 'çok üzücü' bulduğunu söyledi. Ba- kan, Çekoslovaklann ileride bu karardan pişmanlık duyacaklanndan endişe ettiğini de sözlerine ekledı. Gözlemciler Çekoslovakya'nın bölünme- sinın Orta Avrupa için çok kötü bir örnek olacağını belirtiyorlar. Aynca Slovaİcya'da vaşayan 700-800 bin dolayındaki Macar azınlığın millıyetçi akı- mın güçlü olduğu yeni bağımsız, Slovakya devletinde huzursuzluğunun artacağı bclirti- liyor. Bu olgu da Macaristan - Slovakya ger- ginliğıne yol açabilccek. Böylece Macar azınlıklar nedeni ile Sırbıstan ve Romanya ile arası açık olan Macaristan'ın Slovakya ile dearası bozulabılecek. Politakis'ten Ege için farkh yorum: Hava sahasında hak Atina'dan yaııa değil STELYOBERBERAKtS ATtNA - Abdi İpekçi Banş Ödülü'nün kurucusu Andreas Politakis, Yunanistan Başba- kanı Konstantin Mitsotakis'in İstanbul ziyaretini fırsat bilerek Başbakan Süleyman Demirel ye Çumhurbaşkanı Turgut Özal'a açık çağnda bulunan bir mektup hazırladı. Bu çağnsında önceki gün bir Yunanlı pilotun ölümüne yol açan Ege Denizi üzerindeki uçak kazası olayından hareket eden Politakis, "Yunanistan'm Ege hava sahası konusunda haklı olmadığmı, ancak Tür- kiye'nin de hakkını fiiliyatta, ihlallelerde bulunarak değil uluslararası mahkemelerde ya da uluslararası hakemlik ko- mısyonunda araması gerekti- ğinden"sözetti. Kıbns sorununa da değinen Politakis mektubunun bu bölü- münde Demirel ve Mitsotakis'e şu çağnyı yapıyor: "BM merkezinde şu anda en kritik aşamasında bulunan Kıbns sorununa adil ve istik- rarlı bir çözüm sekli bulunması- na yardımcı olun. Bugün yaptı- ğınız görüşmede belki böyle bir çözüm şekli ortaya çıkabilir Kıbns sorununun çözümüne engel oluşturan. aşınya kaçan tutum ve tavırlardan gereğinde vazgeçmeye çalışınız." Politakis, Ege'deki Yunan adalannın üzerinden geçen ha- va sahasının, karasulanyla ça- kışmamasını bir "fenomen" olarak niteliyor ve bu konuda "hakkın Yunanistan tarafında. olmadığına" dikkati çekiyor. Yunanistan hava sahasını 1933 yılında çıkardığı bir karar- nameyle 6 milden 10 mile çıkar- mışü. Belgrad'da gösteri,Saraybosna'daçatışma Dış Haberler Servisi-Çeşıtli uluslararası kuruluşlarda Bosna-Hersek'easken müdahale tartışması yapılırken başta başkent Saraybosna'da olmak üzere cumhuriyetin çeşıtli bölgelenndeçatışmalar tüm şıddetıylesürüyor. Saraybosna'da Sırplann cuma gününden bu yana kente düzenledikleri topçusaldınsına Bosnayönetimıne bağlı bırlıklenn de karşılık vennesı sonucu havafalanının insani yardım için açılmasını öngören ateşkes anlaşması geçersiz hale geldi. Havaalanının bugün açılması bekleniyordu. Belgrad'da ise ünıversite öğrencileri, Sırbistan Devlet Başkanı Miloşeviç'm politikalannı protesto için gösteriler düzenlediler. (Fotoğraf: REUTER) BAB'ın görev alanı genişledi Dış Haberler Servisi - Almanya'da Bonn kentinde toplanan BAB (Batı Av- rupa Birlığı) üyesı 9 ülkenin savunma ve dışişleri bakanlan örgütün görev alanının genişletilmesine ilişkin tarihı bir karar al- dılar. Petersburg şatosunda yapılan top- lantıda alınan ve "Petersburg bildirisı" dıye adlandınlan karara göre bir savun- ma örgütü olan BAB. bundan böyle ban- şı koruma görevini de üstlenecek ve bu görev kapsammda kriz bölgelerine asker gönderebılecek. Örgüt. aynca eski komü- nist ülkelerle de dıyalog kurulmasını ka- rarlaştırdı. Karara göre "BAB. savunma görevi- nın dışında insani görev leri. kurtarma görevleri. banşı koruma görcv lcri v e bu- nalımlarda askeri görevlen de üstlene- cek." AT'nin asken kolu olan BAB'a Yuna- nistan. Portekiz ve Danimarka dışındaki 9 AT ülkesı üye. AFP'ye göre BAB'ın görev alanının kap- samının genişletilmesine karşın BAB ba- kanlan yanıbaşlanndaki Bosna-Hersek bunahmına müdahale konusunda bir açıklama yapmadılar. * Incekum. Bakü'ye göre Ermeniler kimyasal silah kullanıyor Kimyasal silah suçlaması • * * Antalya-Alanya kıyı şeridi üzerinde, Alanya'ya 25 km., Antalya Havaalam'na ise 100 km. uzaklıkta nefis bir kumsalın hemen ardında kurulu bulunan Otel încekum, yıhn 7 ayında konuklanna her yönüyle doyurucu bir tatil için gerekli bütûn olanak ve hizmetleri sunmaktadır. • Deniz manzarah özel balkonlu ve banyolu odalar • 104 oda ve 6 bungalowda 220 yatak • Açık ve kapalı lokanta • Açık büfe • Diskotek • Bar • TV Salon • Butik • Spor tesisleri ve donammı; dileyen konuklar için özel ders olanakları • Eğlence ve animasyon programları. Otd İDcekum: Avsallar Köyü / Alanya Tel: (3237) 1149-1007- Fax 1120 ESAT PALA •I Alişan Reisen K-Adenauer-Str. 41 5650 Solingen 1 Tel.: 0212/209855 İncekıurL. üıcehun. İncekum. tncekutn. Incekum. Uıcekmn. Incekum. BAKL- Azerbaycan Savun- ma Bakanlığı Sözcüsü Leyla Vunuso\a, Ermenilerin Azer- bavcan'ın Şuşa. Akdam. Tcrtcl vc Laçin bölgelerinde zaman zaman kimyasal sılah kullan- dıklannı söyledi. Yunusova. dün Bakü'dc dü- zcnlcdiği basın toplantısında çok sayıda TV vc gazete muha- birinc geçcn hafta başlalılan harckâlm gclişımı hakkında bilgi verdi. Yunusova, Azerbaycan Millı Ordusu"nun gcçcn aylarda Er- nıenilcr tarafından ışgal cdilen vcrleşım bırimlennden 27'sını son hafla ıçındekı harckâtla yc- nıdcn gcn aldıklannı kaydetti. Savunma Bakanlığı sözcüsü. A/erbavcan'ın Gencc bölgesin- dc konuşlanmış olan 23. alay- dakı subay aiiclerinın Eımcnı- lor uırafından alılabılecck kımyusal sılahlara karşı ııvan!- dığım Mİ>ledı. Bağımsı/ !>-. Ltler Topkı luğu'na :ıu bu alavdakı askcı aılelerınc ga/ maskcsı dağıtıi- ması için dc Rusar laral'ınd.ın omır vcrildiğını bildiri.li Lrmcnılcnn ilk ke/ nis.ın avında Karabağ'da. Şu>ı. \k- d.mı \c Tcııcrde. ha/ınm ,ı\ın il,ı iv: I ıı/ıılı'dc sö' konusiı kimyasal silahlardan kullandığı kaydedildi. Ş-1 ve Ş-2 olarak bilinen kim- yasal silahlar havada patladık- tan sonra binlerce zehirli iğneyi çevreye saçıyor. Savunma bakanlığında dü- zcnlcnen b.ibin toplantısına ge- tırilcn kan-koca 2 Ermeni esın gazetecilerin sorulanna yanıt verirken. kendilcrine herhangi bırişkcnce vapılmadığını belirt- tiler. Sözcü Lcyla Yunusova. Er- mcnilcnn iddia ettikleri gjbi Azerilenn clindc 3 bin Enncnı esirinın bulunmadığını. sadece 21 Ermenı esirinın olduğunu belırüi. Bu esırlcrin iscyakında Ulus- lararası Kızılhaç aracılığıyla . Azeri esirleri karşılığında değiş- tirilcceğını kavdedcn sözcü. F.mıcni csirlcrc i\i davranıldığı- nı kavdcltı. •^ unusova. Ermenilerin clın- ılc nc kadar A/cn esir Inılundu- ğun.ı ılı^kın bir sorııva."" Kesın olarak bılmıvoııı/" vanıtını verdı A/errvı\r:-n Savunma Ba- k.ınlıûı Sı-,.11x11 V unus(.>\... •\/cn lop'.ıklannııı vü/dc I I - nıdc iiak.. lijömsı/ Devlcilcr lopıılııUL..ı .ıskcılcnnın ko- miM.ı ulırılmış duıuıııd.ı nlJtı üiiıiıı K-ll Mcıı'k htı bıllıklcıdcn Ermenilere silah ve askeri yar- dım yapıldığının belirlendiğini kaydetıi. Azerbaycan topraklanndakı dört bölgede BDT birliklen bu- Iunuyor. Bakü. Lcnteran. Gcnce ve Nahcıvan'da ycrleşmiş bulu- nan birlikler anlaşma gereğı geri çekilirkcn, askeri araç \e gercçlcri tahrip ediyor'ar. Basın toplantısında BDT as- kerlcnnin gcn çekilmesı sırasın- da tahrip cıtiklcri Kürdcmır vc Stalçav 'dekı ycrleşım birımle- nv le askeri araçlann \ ıdeo fiUn- lcndegösicrildı. Sözcü Yunusova. yapılan son opcrasvonlar sırasında La- çine saldınlmadığını belirtcrck Ermeni iddialarını valanladı. \/erilcr ö/clliklc Laçin kori- dorunu kapalmak islcmivor- laı. Çünkü bu kondordan Ermenilerin Karabağ'ı ıcık cl- melcn ıstcnışor Bu arada Laçin korıdorun dan Fnnenılcrin sılah ve mıi- hımmalları Kaıabağ'a göndeı- meve dev am etuklcı ı de bclirtıl- dı " •\/erbavcan ( ıımhurbavkanı I Içıbcv. hımcnıionn koşo\o si- kısiığını K'lırıerck. ceşulı ka- nallaı vasıuisıvla alcsın ıtvıuhı- ııılmasının ixiendı<jın< Mnalı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle