18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN1992 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 Özdemir İnce Uegejûrisjnde Kültür Seryisi -Şair, yazar ve çcv irmcn Özdcmır İncc. Belçika'dakı Uluslararası Şiir Araştırma Merkezi'nin dilzenlcdiğı Uluslararası Büyiik ŞiirÖdülü'nün seçicı kuruluna seçildi. Özdemir İncc. 3-7 cylül 1992 tarihlcri arasında Belçika'nın Licgc ken tindc düzenlenecek Uluslararası Şiir Bienali"ne katılacak. Licgc'deki Kongre Sarayı'nda düzen/enecek bienalin gene! teması "şiir ve özgürlük'olarak bclırlendi. Michael Jackson İnönü Stadı'nda Kültür Senisi -Ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 30eylülde vereceği Türkiye konseri. Ali Sami Yen Stady umu'ndan İnönü Stady umu'na alındı. Jackson'ın Türkiye konserinin organizatörü Ahmet San, konserin yerini dcğiştırmekarannı İnönü Stady umu daha fazla izleyici aldığı ıçin vcrdiklerini açıkladı. Michael Jackson'ın, Pcpsi-Dangerousdünya turncsiöncesinde Londra'nın Heathrovv Havalimanı'nda düzenlenecek basın toplanlısına. Türkiye'den Selen Sağıroğlu katılacak ve ülkemizdeki çocuklann sorunlannıanlatacak. Pepsi Cola'nın desteğiyle düzenlenen Pepsi-Dangerousdünya turnesinin buşlangıçnoktası olan Münih konserinden önceçeşitli ülkeçocuklan Londra'da Jackson Pan-European basın loplantısında biraraya gelecck. Sabancı'dan dergisi IMERStN(AA)-Adana Sanayi Odası Başkanı Hacı Sabancı, Mersin Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün iç dekorasyonunun tamamlanabilmesi için 600 milyon lira bağışladı. İçel Valisi Çeün Birmek'i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen ASO Başkanı Haa Sabana, Mersin Kültür Merkezi'ni gezerek yöneticilerinden bilgi aldı. Sabancı, ödenek yetersizliğinden yapımı tamamlanamayan Mersin Opera ve Balesi Müdürlüğü şeref saJonunun iç dekorasyonu ve döşemeleri için gerekli olan 600 milyon lirayı bağışlayarak merkezin bir an önce hızmete açılması dileğinde bulundu. Kapadokya Sanat Günleri • NEVŞEHİR (Cumhuriyet)- Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen Kapadokya Sanat Günleri başladı. Avanos Belediye Başkanı Seyhan Duru, ulusal çizgjden evrensel hedeflere yönelen Türk sanat toplulukianrun göstenlerinden turistlerle birükte vatandaşlann da yararlandınlması amaayla düzenlenen Kapadokya Sanat GünJeri çerçevesinde 5 temmuzda Devlet Halk Danslan Topluluğu gösterisi, 10-15 temmuz tarihleri arasında Kültür Bakanhğı desteğiyle çekilen Türk fılmlerinin gösterimi, 15 ağustosta Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu gösterisi ve 5 eylülde de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserinin gerçekleştirileceğini söyledi. Madonna öpûcük satacak •İSTANBUL (tÜHA)- Ünlü pop şarkıcısı Madonna, 16 ağustosta kutlayacağı 34. yaşgünûnün haarhklanna başladı. USA Today gazetesinde yer alan habere göre, Michigan'daki Holiday Inn Oteli'nde kutlanacak doğumgününde Madonna, açık arttırmayla öpûcük satacak. Pir Sultan Abdal • Kültür Senisi- Merkezi Ankara'da bulunan Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma DerneğTnin yayın organı "Pir Sultan Abdal" yayın yaşamına başladı. İki ayda bir yayımlanacak olan kültür ve sanat dergisinin genel yayın yönetmenliğini Ali Balkız üstlendi. Derginin bu ay yayımlanan ilk sayısında Murtaza Demir, AİBalkiz,İlhanCem Erseven, Hasan Kıyafet, CaferÇan Aydın, Lütfı Kaleli, Öner Yağcı, Lütfiye Avdm, Havva Can, Ali Çağan ve Kamber Çakır'ın yazılan; Hüseyin Yurttaş, Zerrin Taşpınar Şahin, Hürriyet Top, Olgun Şensoy veErcüment Modah'nın ş.ürlen ycr alıyor. Manef nin sansüre uğrayan "Maximilian'm Idamı" tablolan Londra'da sergilenecek Yasaktablolarilk kez bir arada• Fransız ressam Ma- net, "Marimiliarfın İdamı" adh 4 tablo ve 1 taşbaskı yapmış. ama devlet sansürü bunlan sergilemesine izin vermemişti. Londra'daki Ulusal Galeri bu yapıtlan ilk kez bir araya getirdi. Londra'da 1 temmuz- da açılacak olan sergi 21 eylüle kadar süre- cek. EDtPEMtLÖYMEN LONDRA - Fransa'nın, impa- ratorluğu kendinden men- kul imparatoru, Napol- yonlar'ın üçüncüsü, dış siya- set fîyaskosunu resimledi diye Manet'yi aforoz etmiş, sergi açrnasını önlemişti. Bütün diktatörler gıbi. 3. Napolyon'un da hükmü bir süre sonra kalmadı, geriye Manet'nın Fransız İmparatorluğu'nun emper- yalıst heveslerini yere çaldığı tablolar kaldı. Bunlar şimdi kapsamlı bir sergi konusu ve sergi sahibi de "Ulusal Re- sim Galerisi". Fransa. kendisini Büyük Napolyon'muş sanan 3. Na- polyon'un hükümet darbesi ile 1852'de yeniden impara- PORTRE EDOUARD MANET Izlenimcilerin öncüsü Edouard Manet (1832- 1883), konulannı döneminin olay ve kişilerinden seçtiği re- simlerinde, renk alanlannın salt betimlemenin ötesinde an- lamlan olduğunu vurgulaya- rak resim sanatında yeni bir cığjraçtı. 1863'te Paris'te sergi- lenen "Kırda Yemek" tablo- suyla eleştirmenlerin yıldınmlannı üzerine çekti, ama daha sonra izlenimcilerin çekirdeğini oluşturacak genç ressamlann hayranlığmı ka- zandı. "Tuileries Bahçelerinde Konser", "Paris Longchamp'da AtYarışlarr,"Olvmpia","Saıı- dalla Gezinti", "fikbahar" gibi yapıtlann ressamı Manet, baz. uzmanlarca ızlenımcılenn on- tan Manet portresi. cüsü olarak görüldü. Bazı sanat tarihçileri ise bellı bir etkileşimin söz konusu olduğunu, ama Manet'nin tam anlamjyla izlenimci sayılamayaçağıru öne sürdüler. Temelde Velaajuez, Murillo ve Ribera gibi İspanyol ustalardan etkilenen Manet, gerçekçi bir üs- lup gelişürdi. Ölümünden sonra 1884"te Paris'te, Güzel Sanatlar Yüksekokulu Melpomene Salonu'nda Manet anısına açılan ser- ginin katalog önsözünü Emile Zoia kaleme aJdı. Manet'nin "Maximilian'ın İdamı' 1 taUolanndan biri de Almanya'nın Mannheim kentindeki Devlet Müzesi'ndeydı. Bu tablo da önü- müzdeki günlerde Londra'da açılacak sergide yer alacak. torluğa dönmüş ve kendisini Meksika'- da bulmuştu. Amerikan iç savaşından yararlanan Fransa, Meksika'da bir maceraya giriş- miş, Avusturya Arşidükü Maximilian da Fransa'nın kuklası olarak imparator ilan edilmiş, sonra da Fransa'nın dış si- yaseti çark sinyalleri vermeye baslayın- ca da Meksikah milliyetçilerle başba- şa hırakılmışiı. Maximilian'ın sonu, idam mangasının önünde geldi. Te- lefonun bile icat edilmediği dönem- de, Maximilian'm idamı, Paris'e geç de olsa ulaştı. Napplyonlar'ın üçüncüsün- den gına geürmiş olan halkın cumhuri- yetçi duygulan kabardı. Fransa için bü- yük bir dış siyaset gafıydı bu. Bulvar tablolan ıle tarunan Manet, cumhuriyetçi duygulannı tuvale döktü ve "Maximilian'ın İdamı" adh dört ayn tablo ve bir taş baskısı yaptı. Ama dev- let sansürü, bunlan sergilemesine fırsat vermedi. Manet, idam mangasını Meksikah milisler gibi değil. Fransız askerleri gibi çizmiş, Maximilian'ın sombrerosunu. başının üzerine ilahi bir hale gibi resmetrnişti. Goya'nın, Büyük Napol- yon'un İspanya'daki idam mangalannı dehşetle çizdiği tanınmış "3 Mayıs 1814" tablosunun daha soğukkanlı, dram dozu daha az, izlenimci bir biçimiydi. Manet, Goya'nın memleketini 1865'- te ziyaret etmiş, gerek Goya gerek Velazquez'ın dönemlerinin de önünde giden sanatçılar olduklannı. sosyal eleş- tirilerinin acılık derecesini yerinde gör- müştü. Maximılian ile Hazreti îsa arası- nda yaptığı çağnşım, dış siyaset fıyas- kosunun Fransa'> a çıkan faturasını vurgulaması. sansürü aşamadı. Manet'nin sergilemek için uğraştığı, ama başaramadığı dört tablosu, 1867- den beri ilk kez bir araya getirildi. Boston'daki •'Güzel Sanatlar Müze- si" , Londra'da "Ulusal Resim Galeri- si", Kopenhag'da "Ny Carlsberg Gly- ptotek" \e Mannheımdaki "Devlet Resim Müzesi"ne dağılmış dört Maxi- milıan ve o döneme ait diğer tablo, bel- ge, resim ve gazete koleksiyonlan da Londra'ya taşındı. Manet, bakmış ki sergilerne olanağı da satma olanagı da yok, tablolardan birini üç parçaya kes- miş. Sağ üst köşede silahım kontrol eden bir asker, ortada nişan alan askerler, solda da Maximilian'ın bir kısmı olmak üzere. Belli ki tablonun esas konusunu "ortadan kaldınp kurtulmak istemiş." Ama 1883'te öldüğünde bu kesik tablo evindeydi. En yakın ressam arkadaşı Degas hepsini alıp birleştirip bir tuvale yapışürdı yeniden. Degas'nın eserlerinin açık arttırmaya çıkartıldığı 1918'de tabloyu Londra'- daki "Ulusal Resim Galerisi" aldı. Tab- lonun modern yöntemlerle bir araya ge- linlip eskisi gibi tamamlanması ancak 1979'da gerçekleştirildi. Adnan Saygurfa amt mezar Kültür Servfai- Projesini Mi- mar Sinan Üniversitesi'nden Prof. Muhlis Türkmen'in, n'y- ğulamasını yüksek mimap Ni- yazi Duranay'ın yaptığı, eşi Nilüfer Saygun ve Türk Eği- tim Vakfı'nın katkılanyla üç ayda 85 milyona yapünlan Ahmet Adnan Saygun Anıt Mezar'ı dün Zincirlikuyu Me- zarhğı'nda yapılan törenle açıldı. Törende, YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, MSÜ Rektörü Prof. Gündüz Gökçe, MSÜ Devlet Konser- vatuan Müdürü Doç. Nuri İyicil, Prof. Mesut İktu, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve sa- natçının yakınlan bulundu. Törende hazır bulunan Prof. İhsan Doğramaa, A. Adnan Saygun'un Anısını Ya- şatma Vakfı kurulması amaayla kurucular kurulunu oluşturdu. Vakfın başkanhğını Nilüfer Saygun, yönetim kurulu üye- liklerini ise İstanbul Üniversi- tesi Çapa Tıp Fakültesi öğre- tim üyesi Prof. Dr.Güngör Er- ten, MSÜ Rektörü Prof Gün- düz Gökçe, Marmara Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi öğre- üm üyesi Doç. Dr. Selçuk Oz- tek, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Saygun'un yeğeni Meh- met Aşçıoğlu üstlendiler. ULUS t S T F E S LARARASI A N B U L T î V A L İ Tavarotti geliyor mu, gelmiyor mu' tartışması noktalandı Dev tenor Istanbul9 da ASLIKAYABAL ATAIT RK Kl'Ll L R MERKEZI AYAIRIIVI Hüviik Saloıı Konser Salonu AÇIKHAVA TİYATROSU YURI BASHMET ve TOPLULUĞU (18.30) ISTANBUL DEVLET TÜRK MÜZIĞI TOPLULUĞU Necdet Ya:?ar (21.30) ÜSKÜDAR MIJSİKI CEMİYETİ Şeref Çakar (18.30) ANATOUA/92 İhsan Ozgen (18.30) NARCISO YEPES Gıtar Re.sitali (18.30) TANGOMAN1A (21.30) TANGOMANLV 121.30) LZMİR DE\XET SENFONİ ORKESTRASI/ FRANKFURT AKADEMİ KOROSU SERGIO MENDES & BRASIL 99 (21.30) TÜRK MÜZİGI İCRAHEYETİ Ri7a Rıt (21.30) Luciano Pavarotti. her an, herycrde. Şimdi de İstanbul'da. Ünlü tenoru 'gecikmeli İstan- bul konscri" için Türki>e"ye ge- [iren Orion adlı özel uçağı. dün bir saatlik rötarla. 16.10'da Alatürk Havalimanı'na indi. Böylece "Pavarotti geliyor mu. gelmiyor mu" tartışması da noktalandı. Menajerleri ve kızı Giuliana ile bırlikte İstanbul'a gclcn Pavarotti. ayağının tozu ile Vip Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katıidı. Kot panıolon üzerine.siyah ve bol bir gömlek gi\miş olan tenor, bo> nuna doladığı alacalı e^rbı ile masanın başına geçti.Once bir bardak soğuk su içti ve soru- lan beklemeye başladı. Ege Seramik'in 20. kuruluş ctkinlikleri nedeniyle İstanbul- da tek bir konser verecek olan Pavarotti. geçen hafta Bcrlin'- devdi. bugün İstanbul'da. vann ise Dallas'a hareket edecek. 2000 yılında operanın A\'dan da dinlcncbileceğinı düşünecek kadar hayal kurmayı seven te- nora soruyoruz: "Tüm dünyayı kapsayan bu koşuşıurma için- dc özel yaşamını nereye sığdın- yor?" Önce gülümsü\or.sonra ya- nıtı geliyor. 'Uzun süredir ha- vatım bu bcnim. Özel \aşamım bu hayatın kcndisi.İstanbul'a kızım Giuliana'yla gcldim. Yaz boyunca iki ay İtalya'da tatil >apacağım". Zaman sınırlı. Sorular sürü- >or. I960'Iı >ıllann başında Ankara Dc\Ict Opera \c Ba- lcsi'ndcn niçin erkcn aynldığı sorulu>or. Tenor. geçen mart ayında Viyana'da düzenlenen toplantıda verdiği yanıtı yineli- >or.'La Bohemciçindavetedil- mişlim.Sözleşmcm bitince döndiim". Alışkanlıklan değiş- mivor tcnorun. Önünde üç şişe Pcrncr marka madcn su>u. lınıon ve su duruyor. Arada su ıçmcvc de\am ediyor. 1960'- lann Ankarası'nı tozlu ve rüz- garlı bir şehir olarak hatırlıyor. O dönemin gcnc Pavarotti'si çok da fazla keyif almamış An- kara'dan. Pavarotti. dünyaçapında ün- Pavarotti İstanbul'a kızı Giuliana'yla birlikte geldi. (İBRAHİMGÜNEL) Yapılan hazırlıklar Abdi İpekçi Spor Sa- lonu'nda bugün gerçekleşc- cek Pavarotti konserinin teknik çalışmalan üç ay ön- ce başladı. Staras ve Pava- rotti Management'den 120 kışilik teknik ekip. son uy- gulamalan üç gün bo>unca gerçekleştirdi. Pavarotti'nin talebi yö- nünde hazırlanan sahne, 200 metrekare. İtalyan tenorun I.ondra Hyde Park konserinde uy- gulanan ses ve ışık düzeni. îstanbul konserinde aynen kuruldu. Konser boyunca iki jenaratör devrede ola- cak. Bunlardan biri ses dü- zeni. diğeri ışık düzeni için çalışacak. Şehir şebekecere- yanı yedek bekleyecek. Pavarotti konscrini 12.000 kişi izlcyccek. Kon- serin ertelenmesi nedeniyle 700 bilet iadc ediIdi.İade kadar talep oldu.Bilct satış- lan bugün dc Abdi İpekçi Spor Salonu gişelerindc sa- at 20.30'a dek devam ede- cek. istekler değil. Tenor, abartılı maga/in sorulan da göğüsle- mek durumunda. Sorular boy- nundaki alacalı eşarbın ve göz- lüğünün markasının peşinde. Eşarbının Hermes olduğunu söylüyor Pavarotti. Sıra gözlü- ğe gelınce. biraz da gülerek göz- lüğünü eline alıvor. çerçevenin içindeki yazılan okumaya çalı- lii. Ö7Cİ isteklcri. basına sıkça malzcmc oluvor. Peki kaprisli bir ıcnor mu? Kcndisınc bakı- lırsa iyi müzik yapabilmesi için rahat bir yaıak ve sakin btr otel talep etmesı çok da olaeandışı Ünlü tenor. artık Galatasa- ray Kulübü'nün de şeref üyesi. Kendisine bir rozet takılıyor. Menajerlerin gözü bu arada sa- atte. Sırada iki de televizyon çekimi var. Ve toplantı bitiyor. Pavarotti birazdan Çırağan Pa- las Kempinsky Oteli'ne gide- cek. Tenor. alışkanlıklanna bağlı. Konser öncesini. prova ve sonrasında konserin gerçek- leşeceği salonda geciriyor. Bugün de öyle olacak. Prova için geleceği ve konser vereceği Abdi İpekçi Spor Salonu'nun 'spo^cu soyunma odası'ndan . "sanatçı soyunma odası'na dö- nüştürülen kulisinde konsantre olacak. Bu arada İtalyan teno- run bilinmeyen bir yönünü öğ- reniyoruz. Konser öncesi ra- hatlamak için odasına çizgı filmler istemiş Pavarotti. Çizgi fılm kahramanlanndan biri de "Pembe Panter'... Pavarotti'nin özel yaşamı ve konserleri iç içe. birbirini ta- mamhyor. Tenora İstanbul konserinde fizik jimnastik ko- nusunda öğrenim gören kızı Giuliana Pavarotti de eşlik edi- yor. Babasının çeşitli konserle- nne katıldığından söz ediyor Giuliana. Pavarotti'nin televiz- yon çekimleri sürerken genç kız havalimanından aynlıyor. Bi- raz sonra "dev cüssesi' ile Pava- rotti de çıkıyor Vip Salonu'- ndan. Yol yorgunluğunu atmak ve bugünkü konsere ha- zırlanmak üzere otelin yolunu tutuyor. Pavarotti'nin Abdi İpekçi Spor Salonu'nda vereceği kon- ser, bugün saat 21.00'de başla- yacak.istanbul Devlet Senfoni Örkestrası'nm 75 kişilik bir kadro ile eşlik edeceği konseri İtalyan şcf Leonc Maggicroyö- ncıccek. Konsere flütist And- rea Grimınclli de katılacak. AYANGIL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA ve KOROSU/ KENT OYUNCULARI (18.30) CRISTINA HOYOS BALESİ (21.30) FESTİVAL YuriBashmet bugünde Aya Irini'de Oğlumuz DENİZTAŞ'ın dünyaya gelişini tum dost ve akrabalara mujdeleriz. HACER—İHSAN TAŞ NECATICAN'dan yaşama "merhaba" 19 Hazıran 1992 BAKIRKÖY HAYRİYE-CENGİZ MUMAY Kültür Senisi-20.Lluslarara- M İstanbul Festivali'nde bugün Yuri Bashmet ılc Moskova Yavlı Çalgılar Topluluğu, Aya İrını'dc konseri var. Saat 18.30'daki konserdeTc- lcmann'ın viyola konçcrtosu. Polloratsky ve Rcgcr'ın \ı\ola konçcrtosu. Şostakoviç'ın prc- lıid vc ^herzo'su. Çaykovski'- nin scrcnadı seslcndırilccck. Vann Tangomanıa toplulu- ğunun konscri saat 21.30'da Açıkhava Ti>atrosu'nda. Top- luluk. Luis Stazo(bandonen)! Josc Lıbcrıclla(bandenon). Mario AbromiHich(keman). Eduardo VV'alczak(keman). Enriquc "Kıcho"Diaz(konır- baM ve Oscar Palcrmo(piva- no)'dan oluşuyor. İslanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu da Ataıürk Kültür Mcrkezi'- ndc bir konser verecek. Prof. Necdet Yaşar yönetimindcki konser saat 21.30'da. Tangomania topluluğu salı günü saal 2I.3O'da Açıkhava Ti>atrosu"nda yine sanatscver- lcrin karşısmda olacak. Şeref Çakar yönetimindcki Üsküdar Musikisi Ccmiyclinin konscri dcsaal 18.30'daAKM'dc.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle