12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN1992PAZAR CUMHURIYET SAYFA HABERLER 2 milletvekili 3 partili •ANKARA (AA)- Kapatılan siyasi partilcrin yeniden açılması konusundu. partilerde. özellikle bugün milletvekili olan eski siyasilerde harekcililik gözlenirkenTBMM'nin. 3 siyasi parıili 2 üyesi olan Ömer Şeker ve M ünif İstamoğlu ilginç bir ikili oluşturuyor. Gecmişte Dcmokrat Partide (DP) ve Adalet Partisi'nde(AP) görev yapmış olan DYP Konya MilleıvekiliÖmer Şeker ile Kastamonu Milletvekili Münif İslamoğlu. yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hem DP hem de AP'nin açılış toplantılannda hazır bulunacaklar. Şeker ve İslamoğlu. DP'de başlayan siyasi çizgilcrini bugün büyükbironurla DYPde sürdürdüklerini belirttiler. Yeşil Kart'a eleştiri • ANKARA (ANKA)- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Hüsnü Doğan, • "Ekonomi alarundaki sorunlarve gerçekleştiremeyecek leri vaatleri yüzünden hükümctın mutlaka gideceğini" öne sürdü ve Demirel'i kastederek "Üstelik birisi, yedinci defa gidecek"dedi. Hüsnü Doğan. düzenlediği basın toplantısında. kamuoyunda "Yeşil Kart" olarak bilinen uygulamanın bu haliyle yasalaşmasını eleştirerek "Yeşil Kart bir ucubedir ve ölü doğmuştur. Dağ, fare doğurmuştur" şeklinde konuştu. İskele çöktü, 3 işçiöldü İSTANBUL(AA)- Ataköy'dekı Holiday INN Otelinin ek bölümünün inşaaündaki asansör iskele çöktü. üç işci hayatını kaybetti. Olayın camlara baskı lastikleri takıhrken meydana geldiği bildirildi. Baİurköy Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, olayın, Endem İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından sürdürülen ek bina inşaatında. 22. katta camlara baskı lastik takıhrken iskele asansörün halatlannın , kopması sonucu meydana geldiğini belirtti. Olay yerinde hayatını kaybeden işçiler Süleyman Çelem ve Durmuş Ali Özçetin'in ayaklannın parçalandığı görüldü. Kazada ağır yaralanan ve sağ eli kopan Nadir Gören adlı işci ise kaldınldığı Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Barış yolculuğu • ANKARA (AA)- Türk-Yunan dostluğunu simgeleyen"Banş Yolculuğu", Ankara'da törenle başladı. Devlet Bakanı İbrahim Tez, Türk-Yunan dostluğunu simgeleyen bahkçılar Ali ve Aleko'nun bakır kabartma tablosunu Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı'na verilmek üzere dün motosiklet sporcusu Cenk' Sezgin'e teshm etti. Cenk Sezgin, tabloyu, Sakarya'nın Karasu ilçesinden başlayarak önce Karadeniz, daha sonra Ege kıyılanndan 1500 kilometre yol katederek Bodrum'a götürecek. Tablo, aynı sporcu tarafından 28 haziran pazar günü deniz motosikletiyle Yunan gemilerinin eşliğinde 2 Yunan adasına götürülecek SP'nin afişi aklandı • ANKARA (ANKA)- Sosyalist Parti'nin (SP) "Demokratik. Federal, Emekçi Cumhuriyeü" ve "Türk ve Kürt Halklanmn Eşit Özgür Gönüllü Birliği" afışleri hakkında Malatya DevletGüvenlik Mahkemesi'nce açılan dava, beraatle sonuçlandı. Mahkeme karannda "Müspet suçun unsurlan ile gercekleşmediği kanısına vanlmıştır" dedi. Kapatılan partileri açan yasayı anayasaya aykırı bulan hukukçulann yorumu: Haziııedeıı Türkeş'e bağışTIRANYILMAZ TINCAVÖZKAN ANKARA - Hükünıei ortak- ları arasında sorun yaratan. MHPnin malvarlığının MÇP Gcnel Başkanı Alpaslan Tür- keş'c verilmesine ilişkin yasal düzenlcmenin. "anayasanın kuvvetler aynlığı ve eşitlik ilke- lerine aykırı olduğu" savunul- du. DYP'nin. koalisyon ortağı SHP ile Hazinc'nin karşı çık- masına rağmen gctirdiği ve anayasa hukukçulannca. "ha- zineden bir kişiye mal bağışlan- ması" dıye nitelenen bu düzen- leme.- MHP'nin kuruluş çalış- malannı yürüten eski MHP yöneticilen ile MÇP içindeki Türkeş karşıtı kanadın da lep- kilerine yol açtı. MÇP içindeki muhalefeı, MHP'ye ait olan mallann bağışyoluyla MÇPye devrini isterken Türkeş ile >ol- lannı ayıran eski MHP yöneti- cilen de mallann kurulacak olan MHP"ye iade edilmesi ge- nktiğini söylüyorlar. Eiki MHP yöneıicilerindcn bir bö- lümü, partinin kurulmasından sonra, konuyu. açılacak bir hu- kuk davası yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne göıürmeyi dü- şünüyor. Türkeş'e mal devrine ilişkin yasal düzenleme ilk olarak Anayasa Komisyonu'nda so- run yarattı. MÇP li Rıza Müf- tüoğlu'nun gündeme getirdiği düzenleme. komisyonda, oy- birlığine yakın bir sayı ile redde- dildi. Komisyonda. getirilmek ıstencn bu düzenlemeye. DYP Grup Başkanvekili Bekir Samı Daçe, SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan ve SHP- li anayasa profesörü Mümtaz Soysal başta olmak üzere, ANAP ve RP milletvekılleri de karşı çıktılar. Ret gerekcesi ola- • Bu mallann MHFye ait olduğuna ilişkin yargı kararlan anımsatılarak. TBM M "de kabul edilen yasanın, "anayasanın kuvvetler aynlığı ve eşitlik ilkelerine aykın olduğu"' savunuldu. • SHP Ankara Milletvekili, anayasa profesörü Soysal da getirilmek istenen bu düzenlemeye. "anayasav a aykırı olduğu" gerekçesiyle karşı çıktı. 20 milyarlıkmal kavgası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e devrcdilen MHP'nin malvarlığının bugünkü değerinin yaklaşık 20 mily ar lira olduğu bildirildi. Özellikle. İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu'ndaki 8 daire ile Ankara Bahçelievlerdekieski MHP genel merkez binasının bulunduğu apartmanın değerinin bugün, 15mılyara yaklaştığı belirtildi. Cumhuriyet'in belirlemelerine göre bugünkü değeri yaklaşık 20 milyar lirayı bulan söz konusu malvarlığının dökümü şöyle: "Bahçelievler'deki apanman. Bcşikiaş Serencebey Yokuşu'ndaki 8 daire. İstanbul Yakacık'ta bir köşk. Üsküdar'da 206 metrekare arsa. İzmirGümüldür'debir daire. Bandırma'da 492 metrekare arsa, Gelibolu'da 2 bin 536 metrekare tarlanın ücte ikisi, Gebze'de bir dükkân, Eskişehir'de parti il başkanlığının bulunduğu bina. Ankara Dikmen'de bir daire. Gaziosmanpaşa'da bir daire. Uluğ Kent ve Mutlu Köy'de birer daire için üyelik, 4 otomobil, Kannca Yem Sanayii'nde 50 bin lirabk hisse. Hergün gazetesinde 2 mılyon 537 bin lıralık hisse, Türk bankalanndaki hesaplarda 20 milyon 343 bin 509 liralık nakitpara." rak da bu mallann, mahkeme karan ile MHP'ye ait olduğu- nun saptanmış olduğu anımsa- tılarak bir yargı kararının cıka- nlacak bir yasa ile değiştirilme- sinin mümkün olamayacağı vurgulandı. Anayasa Komisyonu'nda reddedilen düzenleme. 12 Ey- lül'de kapatılan partilerin yeni- den açılabilmelerine olanak tanıyan yasanın. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ikinci kez gündeme geldi. Söz konusu düzenleme, bu kez. ko- misyonda ret karannın çıkma- sında etkili olan koalisyonun DYP kanadınca getirildi. Bun- da. konu kendisine iletılen Baş- bakan Süleyman Demircrin. "Düzenlemeyi yasaya ekleyin" talimatı etkili oldu. ANAP ve RP ile birlikte koa- lisyon ortağı SHP i!e Hazine ve Milli Emlak Genel Müdür- lüğü'nün de karşı çıkmasına rağmen, yasaya son anda ekle- nen düzenlemenin, anayasaya aykın olduğu savunuldu. Ana- yasaya aykınlık savı, ilk olarak SHP'li Soysal tarafından dile getirildi. Soysal, konuyla ilgili yargı kararlannı anımsatarak getirilen düzenlemenin anaya- sanın kuvvetler aynlığı ilkesine aykın olduğunu söyledi. Soy- sal, yasama orgarurun, yargı organınca verilen bir karan, ka- bul edeceği bir yasa ile onadan kaldıramayacağını savundu. Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtlayan bir anayasa hukukçu- su da mallann kapatılan MHP'ye ait olduğuna ilişkin yargı kararlannı anımsatarak "Getirilen düzenleme, devlet hazincsınden bir kişiye ma! ba- ğışı gibi görünüyor" dedi. Yar- gı kararlan ile söz konusu mal- lann. 12 Eylül'de Hazine'ye devredilen diğer partilerin mal- İnönü öğretmenlerle Sft l £L. V SS3J Sendikasf na bağlı çeşitli illerden gelen öğretmenleri kabul edc- rek, "Sizin toplusözleşmeli grev hakkmızı TBMM'den geçire- ceğiz. Biz sizin haklarını/ı \ermek için uğraşıyonız" dedi. Inö- nü, toplusözleşme ve kamu çalışanlarına sendika hakkı \erilme- sini sağlajacak olan vasayı mutlaka çıkaracaklarını belirterek şunlan şöyledi:"Bugün bu hakları istiyorsunuz. Bu hakları ka- zandıktan sonra sorumluluk sizindir. Halkımızla karşı karşıya- sınız. Yani yanltş bir iş yaparsanız. halkımız karşınıza çıkar. \apmayacağınızı şimdiden düşünmek, planlamak zorundası- nız. Bu yasalar TBMM'den gecince ve si/ sendikalı olduktan sonra masaya oturacaksınız. Halkımız da seyredecek. Baka- lım, bunun sonunda çocuklanmız daha iyi okuyor mu, okumu- > or mu? Ben iddia ediyorum ki okuyacaklar. Bunu hep beraber yapacağız." öğretmetüer Bakan Toptanıda zivaret cttiler. Idaremahkemesi, K.Çekmece Belediye Başk^nf nın itirazını yerinde buldu Tığlay için yürütmeyi durdurma karan İSTANBUL (AA) - Görevin- özetle şöyle: den bir süre önce alman Küçük- çekmece Belediye Başkanı Er- tuğrul Tığlay'ın yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edi- lerek "yürütmeyi durdurma ka- ran" alındı. İstanbul 6. İdare Mahkeme- si, Belediye Başkanı Ertuğrul Tığlay'ın yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, 27 nisan ta- rihinde İçişleri Bakanhğı tara- fından görevden alınan Tığlay'- ın, hakkında kesin hüküme ka- dar görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bakanlık işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması is- temiyle açtığı davayı haklı bu- larak, yürütmeyi durdurma ka- ran aldı. İstanbul 6. İdare Mahkeme- si'nin konu hakkındaki karan "Belediye başkanlan, hakla- rında açılan her soruşturma ne- deniyle, geçici olarak görevden uzaklaştırılmaian halinde, bel- desel kamu hizmetlerinin sağlık- lı şekilde yerine getirilmesi im- kânsızlaşacağı gibi, geçici ola- rak görevden uzaklaştırılan bu kişjler, soruşturma ve yargıla- madaki gecikmeler nedeniyîe görevlerinden sürekli olarak uzaklaşmış olurlar. Belediye başkanı hakkındaki iddialann önemi, ciddiyeti ve ağırhğı ile, soruşturmanın sağ- lıkh bir şekilde incelenip sonuç- landıralabilmesi için, görevde kalmalanmn sakıncah olması halinde, haklannda bu türlü ön- lem karan ahnması mümkün- dür. Davacı hakkında öne sürülen iddialar ise nitelik açısından il- gilinin görevden alınmasını ge- rektirecek durumda olmadığı gi- bi, soruşturmanın ulaştığı aşa- ma bakımından da böyle bir ön- lem kararına gerek bulunmadı- ğı açıktır. Açıklanan nedenlerle, Kü- çükçekmece Belediye Başkam olan davacının, anayasanın 127-4 ve 1580 sayıh yasanın 3394 sayıh yasayla değişik 93-3 maddesi uyannca, kesin hükme kadar görevden uzaklaştınlma- sına ilişkin dava konusu işlem, açıkça hukuka aykın ve bu iş- lemin uygulanması halinde tela- fisi mümkün olmayan zararla- ra da sebep olabileceğinden, 2577 sayıh İdari Yargılama Usu- lü Kanunu'nun 27. maddesi uyannca teminat alınmaksızın 90 gün için yürütmönin durdu- rulmasına, davacının süre biti- minde yeniden yürütmenin dur- durulması isteminde bulunabi- leceğine karar verildi." 'Adalet yerini buldu' İstanbul 6. İdare Mahkeme- si'nin yürütmenin durdurulması karan vermesi üzerine, yazılı bir açıklama yapan Ertuğrul Tığ- lay, adaletin yerini bulduğunu belirterek şöyle dedi: "Türkiye'de yargı doğru ça- hşmaktadır. Hukuk devletinin varlığı, bütün insanlarm temel hak ve özgürlüklerinin garanti- sidir. İdarenin hukuk dışı bir • uygulamasına karşı kamu adına yargı yetkisi kullanılmış ve ada- let yerini bulmuştur. Olayı ya- ratarak idareyi yanıltan mihrak- lar idareden özür dilemelidirler. Türkiye'deki bütün ahlâksız- lar ve bütün çıkarcılar bilsinler ki Türkiye'de yargıçlar vardır." lanyla aynı hukuki konuma getınldığını belirten anayasa hukukçusu, "Şimdi, diğer par- tilere hangı proscdür uygulana- caksa, MHP için de aynısı olmak zorunda. MHP'nin ay- nk tutulması. anayasanın eşit- lik ilkesine aykın olur. TBMM, yasama görevini yürütürken bu ilke ile sınırlıdır. Buna aykın bir düzenlemeye gjderken. ortada çok makul ve haklı bir nedeni- nin bulunması gerekir. Ortada böyle bir neden de gözükme- mektedir" diye konuştu. Düzenleme ile Türkeş'e iade edilccck mallardan önemli bö- lümünün. gerçekte MHP'ye ait olduğu savunuldu. MHP'nin kuruluş çalışmaîannı yürüten bir eski MHP yöneticisi, Tür- keş'e ait olduklan belirtilen mallardan. Ankara Bahçeliev- ler'deki genel merkez binasıyla birlikte. istanbul Beşiktaş Se- rencebey Yokuşu'ndaki 8 dai- re. Üsküdar'dakı arsa, Gebze"- deki dükkân, Eskişehir'deki il başkanlığı binası, İzmir'deki iki daire ile 4 otomobilin MHP'ye ait olduğunu savundu. Türkeş'in avukatlan Meh- met Voyvoda Develioğlu ve Kaya Alpkartal ise söz konusu maîlann Türkeş'e ait olduğunu savundular. Bu mallann bir bö- lümünün hibe yoluyla Türkeş'e geçtiğini, bir bölümünün de Türkeş tarafından satın ahndı- ğını kaydeden Develioğlu. Tür- keş'in ikinci evliliğinden olan kızı Ayyüce Zehra'nın doğu- munda, partililerin 400 cumhu- riyet altını hediye ettiklerini, aynca Türkeş'in ilk eşinin ölü- münden, ikinci eşinin babasının ölümünden ve kendi ailesinden kaynaklanan miraslannı anım- sattı. Sisli Kongresi Bayır ve Sarıgül'ün kazanma yarışı İç Politika Servisi-Genel Merkez tarafından görevden alınan Şişli İlce Örgütünün kongresi bugün yapılıyor. Gazi Sineması'nda saat 10.00'da baş- layacak kongrede Genel Mer- kez tarafından ilçe başkanlığj- na atanan Muammer Bayır ile tstanbul eski milletvekili Mus- tafa Sangül'ün aday olacağı bildirildi. Mustafa Sangül'ün destekle- diği Fikri Yılmaz başkanlığın- daki daha önceki yöneüm Genel Merkez tarafından "gö- revini yapmadığı gerekçesiyle" görevden alınmıştı. 11 Mart ta- rihinde atanan il yöneümi şim- diye dek çalışmaîannı Muam- mer Bayır başkanlığında yürüt- tü. 400 delegenin oy kullanaca- ğı kongrede Muammer Bayır'ı ibrahim Cevahir'in destekledi- ği, Mustafa Sangül'ün de Bay- kal kanadıyla ittifak kurarak Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik'in de desteğini aldığı be- lirtiliyor. Bir partıli Sangül'ün önceki gün Fatma Girik'le başkanhk makamında 1.5 saatlik bir gö- rüşme yaptığını söyleyerek şöy- le dedi: "Sangül. Baykalcılarla itti- fak kurarak onlann desteğini aldı. Bu ittifaka herkes şaşınyor ama dün (önceki gün) Fatma Gink'le bu konuyu görüştüğü- nü de herkes biliyor. Görevden alınan yönetim Sangül'ün liste- siydi. Delegeler de değişmedi. Sangül'ün listesinin kazandığı delegelerle kongreye gidiyo- ruz." Musıafa Sangül ise, kımseyle ittifakının söz konusu olmadı- ğını ileri sürerek Fatma Girik'lc protokol gereği, belediye baş- kanı olmasından dolayı bir gö- rüşmeyaptığını belirtti. Sangül, "28 mahalleden 26'sı beni des- tekliyor. Partimin her kademe- sinde görev yapmakıan mutlu- lukduyanm"dedi. Muammer Bayır ise atandık- lan anda, telefonlan kesik. ki- rası ödenmemiş. \e çaycı ile sekretcre emanet edilmiş bir ör- güı de\ raldıklannı söyleyerek şö> le devam cıtr. "Biz yaklaşık lüO gün önce göreve geldik şimdi kongreye gidiyoruz. Tüzük gereği bun- dan önceki kongre delegesiyle kongre>e gınyoruz." Çocuklanmız BİLLÛR (HAMARAT) OKYAY ile İSKENDER OKYAY evlendiler. Düğün törenlerinde bulanamayan tüm dost ve akrabalarımıza duyururuz. AİLELERİ 20 Haziran 1992 Ankara 18.06.1979'da öldurülen yiğit . devrimci TÖB-DER üyesi REMZİ AKSAKALI ölümunun yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Seni unutmadık unutturmayacağız. AİLESİ VE DOSTLARI Saf ve temiz yüreği bu dünyanın acılannı kaldırmaya yetmedi. Anılarda yaşayacak. LİSE'DEN ARKADAŞLARI Birtıanlluer (l%t -1992) POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Koalisyonda Çatlak Var mı? DYP-SHP koalisyonunda çatlak var mı? SHP lideri Erdal İnönü, 'hayır yok' diyor. Ardından da ekliyor: "Koalisyonda bulunan insanlarm hepsi aynı fikirde de- ğil. Zaman zaman çeşitli fikirler söyleniyor. Bu, koalisyo- nun çalışmasını aksatmaz." Türkeş olayı SHP'yi bir hayli etkiledi. Ancak, SHP lideri susmayı yeğliyor, konuşmuyor. SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan, bu arada önemli bir konuya değıni- yor: "Koalisyon açısından bir güven zedelenmesi, düş kırık- lığı olmuştur..." Bu doğrudur. SHP'li kimi bakanlarda bir burukluk var. örneğin Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, Adalet Bakanı Seyfi OKtay isti- fa noktasına kadar geldiler. DYP grupyöneticilerinin polis, DGM veTerörle Mücade- le yasalarında yaptıkları değişiklikler, güvenlik örgütleri- nin isteği doğrultusundadüzenlendi. Yine yargı reformun- da DYP, değişik bir görüş ortaya attı. Adalet Bakanı Seyfi Oktay bu sırada açık ve net bir tavır koydu: "Gözattı süresi güvenlik güçlerinin görev yapması için yetertidir. Yasada terör suçları için ayrı düzenleme getiril- mesi mümkün değildir..." DYP-SHP koalisyonunda elbet bir çatlak yok. Ancak de- mokratikleşmeye her iki partinin bakışları çokfarklı... Çocuk mahkemelerinin kurulması konusunda da aynı biçimde ortaklar arasında tartışma çıkmıştı. Dün sabah kimi SHP'li bakanlarla konuştuk. Onlar da "Hükümette bir çatlaklık yok' diyorlardı. Ama sıkıntılı ol- duklan da gözleniyordu. Sorduk: 'Yasaya karşı çıkanlar salt İçişleri Bakanı Ismet Sezgin ile Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz mı? Öyle ise iki ba- kanın karşı çıkmasmı nasıl değerlendiriyorsunuz?" Şöyle yanıt verdiler: "Bu konuda faz/a konuşmak istemiyoruz. Farklı geliş- meler var. Beklemek daha yararlı..." • "Ya Türkeş olayına ne diyorsunuz?" Yanıt: "O tamamen değişik. Siyasal partilerin açılmasıyla ilgi- li..." Soru: "SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan, güven zedelenmesi olarak yorumluyor..." Yanıt: "Olabilir. Bizim de tavrımız değişebilir. Böyle anlaş- mazlıklar doğal sayılmalı. Hükümet ayakta, uyum için- de..." SHP'li bakanlar demek ki koltuklarını çok seviyorlar. Gördüğümüz kadarıyla da Süleyman Demirel'den bir hay- li etkilenmişler bu arada. Içlerinden birisi ağzından kaçırdı: "Biz Demirel'e inanıyor ve güveniyoruz..." Şimdi degündemde kapatılan partileryasası bulunuyor. TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalı bir biçimde kabul edilen yasa Alparslan Türkeş'in mal varlığının geriye ve- rilmesiyle sonuçlandı. Bu olay hükümetin SHP kanadında şok etkisi yaptı. Şimdi sırada CHP'nin açılması var. Aynı zamanda bir de kuşku: "Özal yasayı veto ederse!" ANAP'tan gelen haberler doğru çıkarsa cumhurbaşka- nı, yasayı veto etmeyecek... SHP kulislerinde ne olup bittiğine bakınca ortaya ilginç bir görüntü de çıkıyor: "20 SHP milletvekili istifa edip CHP'ye geçecek..." Doğru olabilir bu sav... Çünkü, SHP Ege örgütlerinde bir hareketlenme gözleni- yor. SHP'deki eski CHP'liler yasayla birlikte kimi belediye başkanlarınm da SHP'den istifa edecekleri duyumları alı- nıyor. On-on beş gün sonra şöyle bir tartışma gündeme gele- bilir: "Birleşme SHP'de olmalıdır. Çünkü solun en güçlü par- tisiSHPdir..." Tartışma yaz aylannda sürecek hiç kuşkusuz... CHP Türk siyaset yaşamında nefes alır mı? Asıl sorun burada. Bugün sosyal demokratlar iki parça-. dır. Toplam oyları da 7 hazirana göre yüzde 25'tir. CHP'nin yasama geçip geçmemesi hiç önemli değil. önemli olan sosyal demokratların birlikteliğidir. Bugün SHP'li bakanların çok sevdikleri Süleyman Demi- rel, son genel seçimlerde birinci parti olurken, sosyal demokratların sloganlarını kullandı. Sosyal demokratlar ne yaptı? Onlar sadece kavga ettiler. Umut yerine umutsuzluk da- ğıttılar. Şimdi SHP iktidarda. Türkiye'nin demokratikleşmeye gereksinimi var. Ne yazık ki halkın demokratikleşme umutları suya düşü- yor. DYP'nin gerekcesi de hazır "Memleketin içinde bulunduğu şartlar..." Partide kimse İstanbul'u konuşamıyor Semra Ozal sorunu ANAP içindetabu GÜNSELİÖNAL ANKARA-ANAP'ın en çok tartışılan sorunlannın başında gelen ve Semra Özal'ın başka- nı olduğu İstanbul İl Örgütü sorunu. Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın suskunluğu karşı- sında parti yönetiminin tartış- maya bile cesaret edemediği bir tabu haline geldi. ANAP Merkez Karar Yö- netim Kurulu'nun (MKYK) önceki gün yaptığı \e örgüt so- runlannın çözümlenmeye çalı- şıldığı yedi saatlik toplantıda da kimse ne İstanbul İl Ör- g^ütü'nün ne de başkanı Semra Ozal'ın adını ağzına alamadı. Konuyu kazara da olsa acan, toplantıdan önce "Semra Ozai ile ilgili eleştirilerin MKYK'da değil basında yapılmasından" yakınan Denizli Milletvekili Muzaffer Ana oldu. Teşkilat Başkanı Ersin Taranoğlu'nun İzmir İl Örgütü'nü sert biçim- de eleşürip feshedilmesi gerek- tiğini söyled'ği sırada, bir an için İstanbul İl örgütü'nden söz edildiğini sanan Ancı, "Ne olacaksa olsun, bir çözüm bu- lunsun artık. Konu ikide bir temcit pilavı gjbi ısıtıhp önü- müze getirilmesin" diye aüldı. Ancak Taranoğlu'nun, "Ben İstanbul'dan söz etmiyonım, İzmir'den söz ediyorum" de- mesi üzerine konu bir daha açılmamak üzere kapandı. Genel Başkan Yılmaz ise konuyla ilgili sorulara net bir yanıt vermekten kaçımyor. TEŞEKKÜR Annemiz ve babaannemiz MAKBULE YÜCELMAN'ı yitirmenin acısını bizlerle paylaşan, cenaze törenimize katılan, gerek telefon eden ve gerek çiçek gönderen, acılı günumüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara, akraba, arkadaş ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. ABDÜLKADtR YÜCELMAN AİLESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle